Κεμπάπ (Άδανα Kebab με πίτα

)
Υιηθά ζπληαγήο
Γηα ηε ζπληαγή απηή ζα ρξεηαζηνύκε...
500 γξ. αξλί ζε θηκά
400 γξ. κνζράξη ζε θηκά
2 κέηξηα θξεκκύδηα
1 κηθξή θόθθηλε πηπεξηά
2 θνπηαιάθηα βνύηπξν αλάιαην ζε θνκκαηάθηα
2 θνπηαιάθηα πηπέξη καύξν
Παξζέλν ειαηόιαδν ή ιησκέλν θπηηθό βνύηπξν
2 θνπηαιάθηα θξεζθνηξηκκέλν θνξίαλδξν
2 θνπηαιάθηα θύκηλν
2 θνπηαιάθηα αιάηη
1/2 καηζάθη κατληαλό ςηινθνκκέλν γηα γαξληηνύξα
4 πίηεο (ζα ηηο βξείηε ζηα θαηαςπγκέλα ησλ ζνύπεξ κάξθεη)
Καηαξρήλ λα έρεηε ππόςελ όηη ζηελ Τνπξθία ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο θηκά από αξλί αλάκεηθην κε απιό
ιίπνο (ζπλήζσο από ηελ νπξά ηνπ αξληνύ). Εκείο δελ αθνινπζνύκε απζηεξά απηήλ ηελ παξάδνζε, γηα
επλόεηνπο ιόγνπο, αιιά θηηάρλνπκε θάηη πνπ κνηάδεη πξνζζέηνληαο κνζραξίζην θηκά.
Σε έλα κεγάιν κπνι, αλακεηγλύνπκε ηνλ θηκά ηνπ αξληνύ θαη ηνπ κνζραξηνύ, ην βνύηπξν, ηνλ
θνξίαλδξν, ην θύκηλν, ην πηπέξη θαη ιίγν αιάηη. Βάδνπκε ζην κνύιηη ηελ πηπεξηά θαη ην έλα θξεκκύδη,
ηα ςηινθόβνπκε, θαη έπεηηα ηα πξνζζέηνπκε ζην κείγκα ηνπ θηκά. Σηε ζπλέρεηα, κε βξεγκέλα ρέξηα,
δπκώλνπκε θαιά ην κείγκα καο.
Τώξα έξρεηαη ην κπζηηθό...Πξέπεη λα ζθεπάζνπκε ην κείγκα ηνπ θηκά θαη λα ην αθήζνπκε ζην ςπγείν
γηα πεξίπνπ κία ώξα γηα λα «δέζνπλ» ηα πιηθά. Αλ ζέιεηε (ή δελ πξνιαβαίλεηε) κελ ην θάλεηε, αιιά
λα μέξεηε όηη δελ ζα είλαη ην ίδην...
Λίγν πξηλ πεξάζεη κία ώξα, πξνζεξκαίλνπκε ηνλ θνύξλν καο γηα 15 ιεπηά.
Βγάδνπκε ηνλ θηκά από ην ςπγείν θαη πιάζνπκε κε ηα ρέξηα καο ηα θεκπάπ ζηε γλσζηή κνξθή ηνπο
(δειαδή πεξίπνπ 15 εθαηνζηά καθξπά θαη 5 εθαηνζηά παρηά).
Έπεηηα, ςήλνπκε ηα θεκπάπ ζηε ζράξα ή αλ δελ έρνπκε ηα βάδνπκε ζε έλα ηαςί θαη ηα ςήλνπκε ζην
θνύξλν ζε κεγάιε ζεξκνθξαζία (200 βαζκνύο) γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά ή κέρξη λα δνύκε όηη είλαη
καιαθά (ή ειαζηηθά) ζηελ αθή. Πξνζνρή: αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία, πξέπεη λα γπξλάηε ζπλέρεηα ηα
θεκπάπ γηα λα κελ θανύλ!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful