http://spiritual-pakistan-future.blogspot.com/2012/01/future-predictions-by-hazr at.

html Husne maashrat ki Anokhi msaal ,,,, jo perhay ga iss Waqya ko Khush na hua to pa isay waapis :)) bohat he achha waaqya hai zroor perhain ,,,,agar achha khawand o r achhi Bivi banena chahtay ho to perho ; MUSLIM SHAREEF PAGE NO. 114-117, JILD, 6, hadees no. 6305, matbooa: ali aasif printerz, lahore, ============================= ZIKR-E-HADEES UMME ZARA (UMME ZARA KI HADIS KA BAYAN) ============================= Ummeul momineen hazrat aaisha raz se riwayat hai ke 11 aurtein baithin aur inme se har ek ne ye iqrar kiya aur ahed kiya ke apne apne khaawindo ki koi baat na c hupaayegi. PAHLI AURAT: mera khawind goya duble ount (camel) ka gosht hai jo ek dushwaar guzar phahad ki choti par rakha ho na to wahan tak saaf rasta hai ke koi chad jave aur na wo go sht mota hai ke laya jaye. DUSRI AURAT: ne kaha main apne khawind ki khabar nahi phaila sakti main darti hun agar bayan karon to pura bayan na kar sakungi is qadr is me uyoob (aib ki jama) hain zaahir i aur baatini bhi (aur baazon ne ye maani kiye hain ke main darti hun agar bayan karu to isko chhor dungi yani wo khafa hokar mujhko talaq dega aur isko chhorna padega). TEESRI AURAT: ne kaha mera khawind lamba hai (yani ahmaq) agar main iski burai bayan karu to m ujh ko talaq de dega aur jo chup rahun to ohadh rahungi (yani na nikah ke maze u thaungi na bilkul mehrum rahungi). CHAUTI AURAT: ne kaha mera khawind tu aisa hai jaise tahema (hejaz aur makka) ki raat na garam hai na sard (yani mutadil mijaz hai na dar hai na ranj) ye iski tareef ki yani iske umdah ikhlaaq hain aur na wo meri sohbat se malool hota hai. PAANCHWI AURAT: ne kaha mera khawind jab ghar me aata to cheeta hai (yani pad kar sojata hai aur kisi ko nahi satata) jab bahar nikalta hai to sher hai aur jo maal wa asbaab gh ar chhor jata hai isko nahi poochta. CHHATTI AURAT: ne kaha mera khawind agar khata hai to sab tamam kar deta hai aur peeta alchat tak nahi chhorta aur let-ta hai to badan lapet leta hai aur mujh haath nahi dalta ke mera dukh aur dard pahechane (ye bhi huju hai yani ne peene ke bail ki tarah aur koi kaam ka nahi aurat ki khabar tak nahi hai to t par apna siwa kha leta).

SAATWI AURAT: ne kaha mera khawind namard hai ya shareer niyahat ahmaq hai ke kalam nahi karna janta sab jahan bhar ke aib isme maujood hai aisa zaalim hai ke tera sar phode ya haath tode ya sar aur haath dono marode. AATHWI AURAT:

hadees no.ne kaha mera khawind bu me zarnab hai (zarnab ek khushbudar ghaas hai) aur chhoo ne me naram jaise khargosh (ye tareef hai yani iska zaahir aur baatin dono achhe hain) NAWWI AURAT: ne kaha ke mara khawind oonche mahel wala lambe partale wala (yani qadawar) badi raakh wala (yani sakhi hai iska bawarchi khana hamesha garam rahta hai to raakh bahot nikalti hai) iska ghar nazdeek hai majlis aur musafir khana se (yani sard ar aur sakhi hai iska langar jari hai) DASWI AURAT: ne kaha ke mere khawind ka naam malik hai. abuzara bahar nikla ke mashko me doodh matha jata tha (ghee ni kalne ke waste) so wo mila ek aurat se jiske saath iske do ladke the jaise do ch eete iski god me do anaro se khelte the so abu zara ne mujhe talaq de di aur is aurat se nikaah kiya umdah ghode ka sawar aur nezabazi isne mujh ko chaupaye jan war diye bahot diye aur isne mujh ko har ek maweshi se joda joda diya aur isne m ujhse kaha ke aye umme zara aur kila apne logo ko so agar main jama karun jo dus re khawind ne diya to abu zara ke chhote bartan ke barabar bhi na pahonche (yani dusre khawind ka ahsaan pahle khawind ke ahsan se niyahat kam hai). 6. GYARAHWI AURAT: ne kaha mere khawind ka naam abu zara hai so waah kiya khoob abu zarah hai isne zewar se mere dono kaan jhalaye aur charbi se mere dono baazu bhare (yani mujhko mota kiya aur mujh ko khush kiya) so merei jaan bahot chain me rahi mujh ko isn e bhed-bakri walo me paya jo pahad ke kinare rahte the so isne mujh ko ghode aur ount aur khet aur khirman ka malik kar diya (yani main niyahat zalil aur mohtaj thi is ne mujh ko ba izzat aur maldar kar diya) main iski baat karti hun wo muj h ko bura nahi kahta. malik afzal hai meri is tarif se iske ounto (camels) ke bahot shatrkhane hain aur kamtar charagahein hain (yani dawat me iske yana ount bahot zubah hua karte hain is sabab se shutarkhano se jungle me kam charne jate hain) jab ke ount baje ki awaaz sunte hain apne zubah hone ka yaqeen karlete hain (dawat me raag aur baje ka mamul tha is waja se baje ki awa az sun kar ounto ko apne zubah hone ka yaqeen hojata tha). matbooa: ali aasif printerz. dusre ye ke ye aurtein majhool hain ya agar gheebat bhi karti hu to kiya baeed hai aur iswaqt me agar koi aurat apne khawind ki burai kare in log o ke saamne jo iske khawind ko pahechante hon to wo geebat hojayegi go naam na l ewe ( imam noowi) MUSLIM SHAREEF PAGE NO. lahore . 6305. soti hun to fajr kar deti hun (yani kuch kaam karna nahi p adta) aur peeti hun to sairaab hojati hun maan abu zara ki so kya khub hai maa a bu zara ki iski badi badi gathriya kushada kushada ghar. JILD. 114-117). umme zara ke liye (yani waisi) teri khatir karta hu aur s ab baato me tasbheeya zaruri nahi to AAP ne talaq nahi di hazrat aaisha rz ko au r ye gheebat me daakhil nahi jo aurto ne apne khawindo ka zikr kiya kyunki unhon e apne khawindo ka nam nahi liya aur jab tak naam lekar kisi ki burai na kare wo gheebat nahi. beta abu zara ka so kiy a khub hai beta abu zara ka iski khuwaabgaah jaise talwar ka miyan isko aasoda k ardeta hai hulu inka haat (yani kam khor hai) beti abu zara ki kya khub hai beti abu zara ki apne maa baab ki tabedar apne libas ke bharne wale aur apne soot ki rashk (yani apne khawind ki pyari hai hia is waste iski soot is se jalti hai). laundi abu zara ki kya khub hai laundi abu zara ki hamari baat mashoor nahi kart i zaahir karke aur hamara khana nahi le jati uthakar aur hamara ghar aalooda nah i rakhti kode se. HAZRAT AAYESHA RAZI NE KAHA: RASUL SAW NE MUJH SE FARMAYA: main tere liye aisa h un jaise abu zara tha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful