You are on page 1of 3

time up The time's up! Ne ge wa Gi da ril Shi gan ob so Ne ga won ha nun Gon ba ro ooh~ The time's up!

Ne ge wa Mang so ril Shi gan ob so Ne ga won ha nun Gon ba ro you... O.K. Ji gum ni a pe so so Gu re he bwa ra o so Ji gum bu to tak ni Mal man du rul ke Pon han ping gye Myon dwe so I ri jo ri Do li ji mal go Ap dwi do Ba ku ji mal go Hal ma ri mwon de A jam kan Na shi ga ni ob so Ni ga jit nun pyo jong, Ni ga bet nun mal.. Da~ Do i sang mot gi da ryo na Na nun Hen ma ri ob so Do nun Mot cham ke so Shi gan kul ji mal go mal he The time's up up up! (you~) I je nun do do Gi da ril shi gan ob so The time's up up up! (you~) Ja ku man Wei re wei re no Do de che mwon de Ne ge do mwol ba re Pa li jom nr ge wa Jin ja ne ga won ha nun Gon ba ro no ya The time's up up up! (you~) No wa na Do do na mun Shi ga ni ob so The time's up! (you~) The time's up! (you~) Ja bul go ra

Seng gak he so Gi de he so Cham dwe so! I rok he Tum du ril Go myon gu nyang Do ra so So ga don gil gal ke, Gu ro ni mal he Mu sun Go mi ni pi lyo he Gu nyang Ha don de ro ye gi he A jam kan Na shi ga ni ob so Hang sang Ga tun pyo jong Me il ga tun mal.. Da~ Gal su rok do ja jung i na I je Wa mwol go min he Gu nyang Ne ge ro wa Shi gan kul ji Mal go mal he! The time's up up up! (you~) I je nun do do Gi da ril shi gan ob so The time's up up up! (you~) Ja ku man Wei re wei re no Do de che mwon de Ne ge do mwol ba re Pa li jom ne ge wa Jin ja ne ga won ha nun Gon ba ro no ya The time's up up up! (you~) No wa na Do do na mun Shi ga ni ob so The time's up! Dwe so Dwe so Dwe so the time's up! Dwe so Dwe so Dwe so the time's up! Oh no Oh no Oh no The time's up up up! (you~) I je nun do do Gi da ril shi gan ob so The time's up up up! (you~)

Ja ku man Wei re wei re no Do de che mwon de Ne ge do mwol ba re Pa li jom ne ge wa Jin ja ne ga won ha nun Gon ba ro no ya The time's up up up! (you~) No wa na Do do na mun Shi ga ni ob so The time's up! Time's up! Time's up! I wanna have The time's up! The time's up! You.. The time's up! You...