You are on page 1of 4

Sinh vin: MSSV:.........................................

thi mu mn Nh p m in ton, m
Thi gian : 60 pht
Si vi k g c php mang ti liu. A. Cu 1. S nh phn no di y biu din s 0.65625 h thp phn (A) 0.10011 (B) 0.10101 (C) 0.11101 (D) 0.11110

c 2010-2011

Cu 2. Dch phi 1 bit ca mt bin x c lu tr di dng nh phn s lm cho bin ny tng ln bao nhiu ln (A) 0.5 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Cu 3. Cng thc tnh s b 2 ca mt s nh phn n gm 8 bit: (A) (n OR 10000000) + 00000001 (B) (n OR 11111110) + 11111111 (C) (n XOR 10000000) + 00000001 (D) Tt c u sai Cu 4. Tm biu din ca s -13 di dng nh phn LE 16 bit (A) 1111 1111 1111 0011 (B) 0000 0000 0000 1101 (C) 1111 1111 1111 0010 (D) 1000 0000 0000 1101 Cu 5. Tm biu din ca s 5CH c lu tr di dng nh phn BCD trong mt byte (A) 0101 1100 (B) 1001 0010 (C) 92 (D) 84 Cu 6. Php tnh trn s BCD no sau y cn chnh dng sau khi tnh (A) 66+13 (B) 27+81 (C) 13+54 (D) 51+18 Cu 7. Biu thc logic no di y tng ng vi (x or ((not x) and y)) (A) x or y (B) x and y (C) x and (not y) (D) x or (not y) Cu 8. lu tr m s hc vin ca mt trng c ti a 200 hc vin trong vng 5 nm cn ti thiu bao nhiu Bit (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 Cu 9. S Hex 6B l kt qu ca php tnh no sau y (A) 0011 0011 and 1100 1110 (B) 0010 1010 or 0100 0010 (C) 1011 0111 xor 1101 1100 (D) 0100 0010 or 1101 1011 Cu 10. S C0880000H c lu tr theo dng chm ng IEEE 754 vi ln 32-Bit (1-8-23) c gi tr l (A) -4.25 (B) -4.00 (C) -3.5 (D) -3.25 Cu 11. Mt h thng qun l file theo cc n v block, mi block cha 8 sector nh dng 500 byte. Cn bao nhiu sector tng cng lu tr 2 file ln lt bao gm 2700 byte v 10 000 byte. (A) 25 (B) 26 (C) 32 (D) 35 Cu 12. Bao nhiu hnh nh dng .bmp c lu tr trong mt my chp hnh k thut s dung lng 8Mb v c th lu tr hnh nh nh dng RGB (256 thang gi tr cho mi mu) vi phn gii 1600x1024. (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8 Cu 13. Nhn xt no di y ni ln tiu chun xp loi mt thit b vo nhm cc thit b ngoi vi (A) R hn so vi b nh, CPU (B) Tc hot ng chm r rt hn so vi b nh, CPU

(C) a dng, phong ph Cu 14. Chc nng ca b nh chnh (A) Cha d liu thng s dng tin (C) Cha tm d liu

(D) S dng nhiu k thut, cng ngh khc nhau

(B) Cha tm chng trnh ang c s dng x l thng (D) C (B) v (C)

Cu 15. Kin trc my tnh ngy nay c bit n nh l mt h thng gm c (A) B nh, b x l, cc tuyn (B) B nh, b x l, thit b ngoi vi (C) B x l v b nh (D) Tt c u sai Cu 16. Chn pht biu sai (A) Cache c ch to t SRAM c tc lm vic rt cao v c dung lng nh. (B) Cache l b nh m gia CPU v b nh chnh (C) Nhim v ca cache l lm gim thi gian i (wait-state) ca CPU khi truy xut b nh chnh bng c ch c trc cc nh k tip (D) Tt c u sai Cu 17. Thnh phn no khng thuc v cu trc bn trong CPU (A) B thanh ghi (B) Khi iu khin (C) Khi nh th (D) Cache Cu 18. Chn pht biu sai (A) Tuyn l mt nhm cc dy dn song song m mi ng c nhim v truyn ti 1 bit thng tin. (B) Tuyn h thng l tuyn kt ni gia CPU vi cc b phn m n mun trao i thng tin (b nh v khi xut nhp) (C) Mt s tuyn c kh nng truyn thng tin theo c 2 chiu; trong tng thi im, lung d liu ch i mt chiu. (D) Trn mt tuyn khng th truyn ti nhiu loi thng tin khc nhau. Cu 19. Mt h thng my in c chc nng in ng thi (spooling function) cn c b nh bao nhiu c th x l ti a 2 gi in (dng spooling) bit rng ti a 50 cng vic c x l trong 1 gi (b qua s khc nhau ca cc cng vic), d liu c nn vi t l 50%; gi s rng mt cng vic c dung lng xp x 1Mb. (A) 50 Mb (B) 100 Mb (C) 200 Mb (D) 250 Mb Cu 20. Chn pht biu ng (A) Gi thnh b nh t l nghch vi dung lng b nh lng b nh (C) Tc truy cp b nh chnh nhanh hn b nh th cp (D) Gi thnh b nh t l nghch vi tc truy cp b nh Cu 21. nh ngha v h iu hnh (A) l mt my lun l m rng (C) l mt h qun l cc ti nguyn (B) Tc b nh t l nghch vi dung

(B) l mt h qun l cc process (D) Tt c u ng (B) Process c th trng thi Ready hoc (D) Mt process c th to ra nhiu process

Cu 22. Chn cu tr li ng v vic qun l process: (A) Trong my tnh lun tn ti nhiu process cng lc Running (C) Cc process lun c mi quan h cha-con khc

Cu 23. Thuc tnh no khng cha trong bng thng tin ca mt process (A) process ID (B) process cha (C) process con (D) u tin

Cu 24. Chn pht biu sai v vic s dng ca scheduler (A) dng CPU hiu qu hn (B) c th dng gii php k thut phn chia thi gian (C) cc chng trnh c th chy ng thi (D) mc ch ng b giao tip gia I/O v CPU Cu 25. Deadlock xy ra l do (A) thiu ti nguyn h thng (B) xung t phn cng (C) do virus kha cht h thng (D) mi process gi ti nguyn v ch ti nguyn m process khc ang c Cu 26. B nh o c qun l theo c ch (A) Phn on (B) Phn trang trang (D) Ngu nhin Cu 27. Cc thao tc trn file khng h tr (A) thay i kch thc file (B) tm kim (C) C phn on ln phn

(C) xa

(D) thm vo cui

Cu 28. Chn pht biu sai v h iu hnh: (A) H iu hnh nm lp trung gian gia ng dng v phn cng my tnh (B) Vic chn h iu hnh s dng c lp vi cu hnh phn cng (C) H iu hnh gip vic s dng my tnh d dng hn v n che du cc chi tit phc tp cn thc hin (D) H iu hnh gip che du chi tit v phn cng, cung cp cho ngi dng 1 my lun l d dng hn

Cu 29. Chn pht biu sai (A) a vt l l khng gian d liu 3 chiu gm b ba ch s (C,H,S) (B) a lun l cp 1 l mt danh sch gm nhiu n v cha tin c di c nh, c lp vi a vt l (C) a lun l cp 2 l danh sch nhiu n v cha tin c nhn dng bng ng dn tuyt i (D) a lun l cp 3 l khng gian d liu dng cy phn cp cha cc phn t con l file hoc l th mc Cu 30. Chn pht biu ng (A) Client v server phi s dng cng loi h iu hnh (B) Server c th c trang b cc chc nng cho php yu cu server khc x l yu cu ca client nu cn (C) Server gi yu cu x l d liu v client x l cc yu cu (D) Cc chc nng ca server phi c phn b cho cc my tnh khc nhau, v d file server, print server Cu 31. Lp no khng nm trong m hnh TCP/IP (A) Session (B) Application (C) Transport

(D) Internet

Cu 32. Th t ca cc mng my tnh vi kch thc cng a l tng dn l: (A) MAN, LAN, PAN (B) WAN, LAN, MAN (C) MAN, LAN, WAN (D) LAN, PAN, WAN (E) LAN, WAN, MAN Cu 33. Mng my tnh gip: (A) Chia s ti nguyn phn cng giao tip (D) Cc cu trn u ng (B) Chia s d liu (C) To mt mi trng

Cu 34. Dch v no sau y thng khng c xp vo dch v Internet: (A) LAN chat (B) Truyn nhn File (C) Web (D) ng nhp t xa Cu 35. Chn nhn xt ng v m hnh OSI: (A) M hnh OSI gm 4 lp (B) Lp th ba trong m hnh OSI l Transport (C) Cc giao thc trong Internet phi tun th hon ton theo m hnh OSI (D) Trong m hnh OSI khng c lp Internet