การทายาสระผมใช้ เอง

แชมพูสระผม - ว่านหางจระเข้ - มะกรู ด
ส่ วนผสม
1 หัวแชมพู 8000 2 กก.
2 ผงฟอง 1 ขีด
3 ผงข้น 1 ขีด
4 ลาโนลีน 1 ขีด
5 กลิ่นคาโอ 1 ออนซ์
6 ว่านหางจระเข้ 150 กรัม
7 มะกรู ด 150 กรัม
8 สี เขียว ฟ้ า 1 ห่อ
9 น้ ากลัน่ 2 ลิตร
วิธีทา
นาผงฟองเทผสมลงในน้ า 1 ลิตร คนจนเป็ นเนื้อเดียวกัน เติมหัวแชมพู คนให้เข้ากัน
นาลาโนลีนมาละลายในน้ าร้อนแล้วเทลงในส่วนผสม คนให้เข้ากัน จากนั้นเติม กลิ่น สี ว่านหางจระเข้ มะกรู ด คนให้เข้ากัน
เสร็ จแล้วค่อยๆเติมผงข้นลงไปในส่วนผสมโดยเติมไปคนไปจนข้นพอประมาณ ปล่อยทิ้งค้างคืนไว้ 1 คืนจึงนาไปบรรจุ

แชมพูสระผม “ดอกอัญชัน”
ส่วนผสม
1. ใช้ดอกอัญชันชนิดแห้ง 30-50 กรัม (ทาให้เส้นผมดกดา)
2. หัวแชมพู N.8000 3 กิโลกรัม (สารชะล้าง)
3. ผงข้น 60-80 กรัม (ทาให้ส่วนผสมข้นเหนียว)
4. น้ าสะอาด 2 กิโลกรัม
5. วิตามินบี 5 50 กรัม (บารุ งเส้นผม)
6. ลาโนลีน 100 กรัม (ทาให้ผมลื่น)
7. บี.บี. 120 กรัม (ทาให้ผมนิ่ม)

น้ าดอกอัญชันที่เหลือปล่อยทิ้งให้เย็นสนิท 4. ตวงน้ าตามสูตรแล้วนาไปต้มให้ร้อนก่อนแล้วจึงนาดอกอัญชันต้มกับน้ าให้เดือด ต้มจนดอกอัญชันซีด แล้วยกขึ้นมากรองเอาน้ าดอกอัญชัน (เวลากรองห้ามบีบผ้ากรอง) 2.8000 ลงไปคนให้เข้ากัน 6.8. วัตถุกนั เสี ย 50 กรัม (ทาให้ผลิตภัณฑ์อยูน่ าน) 11.ในกรณี ใช้ดอกอัญชันสดจะต้องใช้ 1 เท่า ของดอกอัญชันแห้ง เช่น ใช้ดอกอัญชันแห้ง 30 กรัม สด 60 กรัม หรื อใช้ดอกอัญชันแห้ง 50 กรัม สด 100 กรัม . PQ-7 100 กรัม (ปรับสภาพเส้นผม) 14. เมื่อได้น้ าดอกอัญชันตามที่คานวณแล้วเติม N. สี เชื้อน้ าเล็กน้อย 12. ตักน้ าดอกอัญชันมาพอประมาณ นาลาโนลีนลงไปผสมให้ละลาย แล้วทิ้งให้เย็นสนิท 3. FINQUAT-CT 150 กรัม (ช่วยลดการชี้ฟขู องเส้นผม) หมายเหตุ . เติมน้ าลาโนลีนลงไปผสมแล้วคนให้เข้ากัน เติมผงข้นลงไปแล้วกวนให้เสี ยงของผงข้นหายไป (เวลากวนจะมีเสี ยงดัง) แชมพูจะข้นเหนียวและเข้ากันดี .500 กรัม หรื อ 1 1/2 กิโลกรัม แสดงว่าขาดน้ าอีก 500 กรัม หรื อ 1/2 กิโลกรัม จึงเติมไปที่น้ าดอกอัญชันแล้วคนให้เข้ากันอีกที 5. เมื่อน้ าดอกอัญชันในข้อ 3 เย็นสนิทแล้วให้ตวงดูวา่ ได้เท่าไร และน้ าลาโนลีนเย็นสนิทแล้วก็ให้ตวงดูวา่ ได้เท่าไรเช่นกัน (แยกคนละภาชนะ) แล้วนาตัวเลขที่ได้มาคานวณดูวา่ ขาดน้ าอีกเท่าไร จากสูตร ให้เติมน้ าสะอาดได้ที่น้ าดอกอัญชันที่เหลือ เช่น น้ าดอกอัญชันได้ 1 กิโลกรัม และน้ าลาโนลีน ได้ 500 กรัม รวมแล้ว 1. โปรดิวส์-500 100 กรัม (โปรตีนบารุ งเส้นผม) 13. กลีเซอรี น 100-150 กรัม (ให้ความชุ่มชื้น) 9. น้ าหอม 1-2 ออนซ์ (ทาให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม) แนะนาให้ใช้กลิ่น HERBAL SH-6267 ร้านวันรัตน์ 10.ต้องดึงเกสรและขั้วของดอกอัญชันออกให้หมด เพราะถ้าไม่ดึงออกให้หมดเวลาใช้ทาให้คนั วิธีทา 1.

7. บี. กลีเซอรี น. เติมวิตามินบี 5. เอาผลมะกรู ดมาใส่หม้อ ใส่น้ าลงไป 2 แก้วต่อมะกรู ด 1 ลูก 2. PQ-7.ฝักส้มป่ อย 1-2 ฝัก . นามะกรู ดและฝักส้มป่ อยไปเผาไฟให้มีกลิ่นหอม . ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น ขยาลูกมะกรู ดกับน้ าต้ม แล้วกรองเอากากออก 4. และโปรดิวส์-500. น้ าหอม (เวลาเติมให้เติมทีละตัว แล้วคนให้เข้ากันทีละตัวเช่นกัน) เมื่อคนเข้ากันดีทิ้งให้ฟองยุบแล้วจึงบรรจุภาชนะ ยาสระผมมะกรู ด ใครมีมปี ัญหาเรื่องผมไม่ สวย ไร้ นา้ หนัก รังแค ลองสู ตรนีเ้ ลยค่ ะยาสระผมมะกรู ด แล้ วจะพบกับการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ สรรพคุณ น้ ามันหอมระเหยในผิวมะกรู ดมีสรรพคุณบารุ งผม ช่วยให้ผมดกดาเป็ นเงางาม ไม่ร่วงง่าย ไม่หงอกเร็ ว ขจัดรังแค แก้คนั ศีรษะ บารุ งเส้นผม ส่ วยผสม มะกรู ด วิธิทา 1. FINQUAT-CT.มะกรู ด 1 ผล .ราข้าวละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ วิธีทา : 1.บี. วัตถุกนั เสี ย. ตั้งไฟอ่อนๆ ต้มให้เดือดนาน 15-20 นาที 3. เอาน้ ามะกรู ดที่ได้ไปสระผม หมายเหตุ ถ้าทาในปริ มาณมากสามารถเก็บไว้ในตูเ้ ย็นเพื่อนามาใช้ครั้งต่อไปได้ สู ตรแชมพูสมุนไพรสด สู ตรราข้ าว ส่ วนประกอบ : .

ผ่าซีกมะกรู ด นาไปต้มรวมกับฝักส้มป่ อยในน้ า 1 ชาม ต้มจนเดือด 3. '07 2:42 AM . นาน้ าที่ตม้ ได้ผสมกับน้ าเย็น 1 กะละมัง 4.2. เติมราข้าว คนให้เข้ากัน เอาน้ าที่ได้ไปชโลมเส้นผม นากะละมังมารองน้ าที่ใช้ชโลมแล้วกลับมาทาซ้ าอีก ใช้หวีซี่ห่างสางผมไปด้วย ทาเช่นนี้ไป 10-15 นาที ล้างออกด้วยน้ าสะอาด สูตรนี้เมื่อใช้แล้วจะทาให้ผมนิ่ม ไม่พนั กัน และมะกรู ดจะช่วยรักษารังแคและอาการคันหนังศีรษะ ใส่ ใจหนังศีรษะบ้ าง เมื่อมีความเครี ยดเกิดขึ้น กล้ามเนื้อใต้หนังศีรษะก็จะเกิดความตึงเครี ยดด้วย ทาให้ระบบไหลเวียนน้ าเหลืองใต้หนังศีรษะทางานได้ไม่ดีและเกิดเป็ นของเสี ยตกค้างใต้หนังศีรษะ ส่งผลให้เลือดและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเส้นผมได้ไม่เพียงพอ การนวดผ่อนคลายกล้ามบริ เวณหนังศีรษะจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น โดยการนวดหนังศีรษะทุกครั้งที่สระผม ด้วยการกางนิ้วมือทั้งสิ บกดลงไปและนวดให้ทวั่ ศีรษะ เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ และผ่อนคลายความตึงเครี ยดของกล้ามเนื้อ และนวดต้นคอและบ่าทั้งสองข้าง เพื่อกระตุน้ ระบบไหลเวียนโลหิ ตและการไหลเวียนน้ าเหลืองให้ทางานดีข้ ึน นอกจากการนวดหนังศีรษะแล้ว การดีท็อกเส้นผมและหนังศีรษะก็สามารถช่วยกาจัดของเสี ยได้เช่นกัน โดยทาได้ 2 วิธีคือการนวดด้วยมือ และการดีท็อกหนังศีรษะด้วยแรงดันน้ าระบบสูญญากาศ เพื่อชะล้างคราบสิ่ งสกปรกที่ตกค้างอยูบ่ นเส้นผม และใช้น้ าอุ่นกระตุน้ การไหลเวียนโลหิ ตให้หล่อเลี้ยงหนังศีรษะได้ดีข้ ึน แต่ละวิธีมีขอ้ ดีและข้อจากัดต่างกันไป เช่น การนวดด้วยมือสามารถสร้างความผ่อนคลายได้มากกว่าการนวดด้วยเครื่ อง ในขณะที่การนวดด้วยเครื่ องสามารถทาความสะอาดเส้นผมได้ล้ าลึกมากกว่าการนวดด้วยมือเป็ นต้น การทาดีท็อกหนังศีรษะขึ้นอยูก่ บั ปั ญหาของแต่ละคน เช่น ผูท้ ี่ทาสี ผมบ่อย ผมเสี ยมาก หรื อมีปัญหาเรื่ องผิวหนังอักเสบ เป็ นแผลเป็ นรังแค อาจทาบ่อยได้ถึง 2 ครั้งต่อเดือน สาหรับผูต้ อ้ งการดูแลเส้นผมธรรมดาอาจทาเดือนละ 1 ครั้งก็น่าจะพอแล้ว การเสริ มสารอาหารที่จาเป็ นสาหรับเส้นผมจากภายในด้วยการเลือกกินอาหารก็จาเป็ นเช่นกัน ถ้าคุณต้องการให้ผมเงางามควรกินสารอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนสูง เช่น ฟักทอง มะละกอ ตาลึง หรื อแครอท และควรเสริ มวิตามินซีและอี ธาตุสงั กะสี ธาตุเหล็ก จากอาหารจาพวกข้าวไม่ขดั ขาว ข้าวสาลี ไข่ ถัว่ นม ธัญพืช ผักผลไม้ และตับ เพื่อบารุ งเส้นผมด้วย ที่สาคัญควรลดการดื่มน้ าอัดลม เนื่องจากทาให้เลือดเป็ นกรดและส่งผลให้เส้นผมสูญเสี ยแร่ ธาตุ วิธีทาแชมพูมะกรู ด Aug 22.

สาหรับ ทุกคน การทา แชมพูมะกรู ด ประโยชน์ของแชมพูมะกรู ด คือ ทาให้รากผมมีชีวติ ดา และแข็งแรง วิธีทา 1 มะกรู ด 11 ลูก เผาไฟพอประมาณ(not burn) เพื่อกระตุน้ ให้น้ ามันมะกรู ดออก 2 หัน่ ออกเป็ นชิ้นเล็ก ๆ เอาเม็ดออก 3 นามะกรู ดที่หนั่ แล้วใส่เครื่ องปั่น ผสมน้ าอัตราส่วน 1:1 จนละเอียด 4 คัน่ น้ ามะกรู ดด้วยผ้าขาวบาง (เพื่อตั้งไฟ) 5 นาน้ ามะกรู ดที่คนั่ ไปต้มฆ่าเชื้อ ต้มพอเป็ นไอ (ไม่ตอ้ งเดือด เพราะน้ ามันจะระเหยหมด) 6 ตั้งไว้จนเย็น นาใส่ขวดเก็บไว้ใช้ มีอายุประมาณ 3 เดือน ราคาขายตามท้องตลาดประมาณขวดละ 135 บาท (มะกรู ด 11 ลูกนี่แหละ) ถ้าทาเยอะๆ ช่วยแบ่งปันให้ผมู ้ ีพระคุณเช่น พ่อแม่ ญาติ เพื่อน ๆ หญิงหม้าย ลูกกาพร้า ด้วย .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful