Colegiul NaŃional „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu-Vâlcea

Concursul InterjudeŃean „Mathematica – modus vivendi” EdiŃia a V-a, 22-24 februarie 2008

CLASA a IV-a

1. a) CalculaŃi valoarea lui a: 62 − [a + (a : 3 + 4) + a ] = 23 . b) Avem un număr y. Din el luăm 893. Rezultatul îl triplăm. Produsului rezultat îi adăugăm răsturnatul numărului 197. Totul îl înjumătăŃim şi obŃinem cel mai mic număr par de patru cifre. Ce valoare are y ?

2. a) ArătaŃi că nu există patru numere naturale consecutive a căror sumă să fie 60. b) DeterminaŃi a din înmulŃirea 6172839a × 9 = aaaaaaaaa 3. Nicuşor are cu 60 lei mai mult ca George, George are de 3 ori mai puŃin ca Paul, iar Paul are cu 20 lei mai mult ca Nicuşor. Ce sumă are fiecare?

4. O grindă de brad cântăreşte 24 kg, una de fag 26 kg şi una de stejar 30 kg. 200 de grinzi amestecate, printre care cele de fag sunt de 2 ori mai multe ca cele de brad, cântăresc 5132 kg. Câte grinzi sunt din fiecare?

Notă: Timp de lucru 3 ore. Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte.

Problemele au fost propuse şi selectate de către inspector şcolar învăŃământ primar Ion Oprea şi învăŃătorii Ilie Costinescu, NicoliŃa Marinescu, Ioana Gavrilă, Victoria Bolovan, Marinela Bîtea, Liana Stănescu din Râmnicu-Vâlcea.

22-24 februarie 2008 CLASA a V-a 1. M: 5/1980) 4. distincte este 2044 arătaŃi că printre aceste numere se găseşte cel puŃin un cub perfect. Râmnicu-Vâlcea Concursul InterjudeŃean „Mathematica – modus vivendi” EdiŃia a V-a. Roseti Avram. Râmnicu-Vâlcea Notă: Timp de lucru 3 ore. La un banchet sunt invitaŃi 2008 ambasadori. Dacă suma a 61 de numere naturale nenule. iar împărŃit la câtul obŃinut din prima împărŃire dă restul 3. Fiecare ambasador are cel mult 1003 duşmani. DeterminaŃi toate posibilităŃile de scriere a numărului 2008 ca sumă de numere naturale impare consecutive. Râmnicu-Vâlcea 3. care împărŃit la suma cifrelor sale dă restul 13. Râmnicu-Vâlcea 2.Colegiul NaŃional „Mircea cel Bătrân”. . Prof. Roxana Aron. (G. Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte. Prof. Să se determine numărul de două cifre scris în baza 10. Prof. DemonstraŃi că ambasadorii pot fi aşezaŃi la o masă rotundă astfel încât nimeni să nu stea lângă un duşman. Gheorghe Ciucă.

iar aq + 1 se divide cu p. p. 22-24 februarie 2008 CLASA a VI-a 1. Constantin Bărăscu. iar dacă au culori diferite le schimbăm culoarea cu cea de-a treia (de exemplu dacă una este roşie şi alta este galbenă. . Se dau numerele naturale nenule a. 5 bile galbene şi 7 bile verzi. Râmnicu-Vâlcea Concursul InterjudeŃean „Mathematica – modus vivendi” EdiŃia a V-a. le colorăm pe amândouă în verde apoi le introducem în urnă). Florin Smeureanu şi Cristian Buican. b) ∆NBM este isoscel. Râmnicu-Vâlcea ( ) ( ) 3. Într-o urnă sunt 3 bile roşii. q cu proprietatea că ap + 1 se divide cu q.0(8) şi 0. y 1 1 şi . Elena Drăgan. Râmnicu-Vâlcea Notă: Timp de lucru 3 ore. Dacă AC ∩ BD = {M } şi CB ∩ AD = {N } arătaŃi că: a) AB ⊥ MN . Să se demonstreze că a > 2( p + q ) Prof. DeterminaŃi numerele naturale nenule x. pq . sunt direct proporŃionale cu 0. Simona Pozinărea.(3). z a căror sumă este minimă. Este posibil ca după mai multe extrageri să avem în urnă bile numai de aceeaşi culoare? Prof. y. Se consideră triunghiurile ACB şi ADB astfel încât ∆ACB ≡ ∆ADB şi ˆ ˆ m ACB = m ADB = 900 . Scoatem la întâmplare câte 2 bile. ştiind că x. apoi le introducem în urnă astfel: dacă au aceeaşi culoare le aşezăm înapoi în urnă.Colegiul NaŃional „Mircea cel Bătrân”. Râmnicu-Vâlcea 4. Râmnicu-Vâlcea 2. Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte. iar y şi z sunt invers proporŃionale cu 2 3 Prof. Prof.

22-24 februarie 2008 CLASA a VII-a 1. a > 0 . Fie numerele: s = a + a 5 + a 9 + … + a 2005 şi S = a + a 2 + … + a 2008 . 2 2 2 (a + 2b + 3c ) (b + 2c + 3a ) (c + 2a + 3b ) 8  ab bc ca  Prof. Să se arate că dacă a. Râmnicu-Vâlcea Notă: Timp de lucru 3 ore. N ∈ ( AD ) . Gheorghe Iacob. Piteşti 4. . Râmnicu-Vâlcea Concursul InterjudeŃean „Mathematica – modus vivendi” EdiŃia a V-a. Râmnicu-Vâlcea 2. B ∈ (DE ). ∞ ) atunci 1 1 1 1  a + b + 2c b + c + 2a c + a + 2b + + <  + + . c ∈ (0. Râmnicu-Vâlcea 3. s 1 AflaŃi a ∈ N astfel încât valoarea raportului să fie . iar punctele M. Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte. DemonstraŃi că: S ∆MAD = S ∆NBC ⇔ MN || AB . Cosmin Manea şi Dragoş Petrică. S 400 Prof. NF şi AD sunt concurente. Să se arate că ME. În triunghiul ABC .Colegiul NaŃional „Mircea cel Bătrân”. Prof. Constantin Bărăscu. Irinel Dafincescu. D ∈ (BC ). Fie trapezul ABCD( AB || CD ) şi punctele M ∈ (BC ). b. C ∈ (DF ) astfel încât BD = 3BE şi DC = 3CF . Prof. N sunt simetricele punctului A faŃă de B şi respectiv C.

dreptunghic în A în care AB = 15cm şi AC = 30cm . . Pe planul triunghiului ABC. Râmnicu-Vâlcea Notă: Timp de lucru 3 ore. ( ABC ))) . P ∈ (BC ) determinaŃi m(∠((MNP ). ˆ Dacă [ AP = bisectoarea unghiului CAB . Prof. b) MulŃimea M poate avea 3 elemente? JustificaŃi. Să se arate că în orice triunghi avem relaŃia 6S < a 2 + b 2 + c 2 unde S este aria triunghiului cu lungimile laturilor a. c. Prof. Notăm cu M mulŃimea distanŃelor dintre oricare două vârfuri distincte ale celor două patrulatere. Râmnicu-Vâlcea 2. Râmnicu-Vâlcea Concursul InterjudeŃean „Mathematica – modus vivendi” EdiŃia a V-a. Ion Preda şi Lucica Preda. construim perpendiculare de aceeaşi parte AM = 14cm şi BN = 5cm . c) MulŃimea M poate avea 4 elemente? JustificaŃi. Prof. Fie ABCD şi EFGH două patrulatere convexe situate în două plane paralele. b. Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte. a) ArătaŃi că M nu poate avea un singur element. dr. Ion Preda şi Lucica Preda. 2009 ⋅ [x ] şi [2009 x ] să fie trei numere pare consecutive. Constantin Buşe. Prof. Să se determine numerele reale x astfel încât 2008 ⋅ [x].Colegiul NaŃional „Mircea cel Bătrân”. Fie triunghiul ABC. Râmnicu-Vâlcea 4. univ. Constantin Bărăscu. Timişoara 3. 22-24 februarie 2008 CLASA a VIII-a 1. unde [x ] reprezintă partea întreagă a numărului real x.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful