Rehistro ng Wika ng mga Guro sa Mababang Paaralan

Ipinasa ni: Sinead Audrey Vallestero Ivy Villanueva Dann Giongco Arizza Sosa Shari Celajes Jessica Santiago

Paunang Salita .

Kayang tinanong ang mga iba’t-ibang kaalaman at wika na ginagamit niya bilang isang guro sa paaralan sa pang-araw-araw at ang kahalagahan ng kanyang propesyon at wika. Siya ay si Gng. at Siyensya sa mga estudyante sa ikalawang baitang. Nagturo siya ng Filipino. pagtatala ng mga termino at datos. Lahat sa pangkat ay nagpalitan ng mga ideya tungkol sa rehistro ng wika ng guro upang lubos na maunawaan ang kahalagahan nito at para na rin maintindihan ang mga dapat gawin. Lahat ng datos ay pinagsama-sama ng buong pangkat hanggang sa makabuo kami ng isang konklusyon. Cruz. Maynila. Sa pagdodokyument. paggawa ng paunang salita. Matematika. pagdodokyument.Metodoloji • Pinaghati-hati ng lider ang gawain sa bawat miyembro tulad ng pangangalap ng mga reperens at sanggunian na magiging basehan. Benilda Vallestero. . At siya ay dating guro ng mababang paaralan ng Antonio Regidor sa Sta. at paggawa ng konklusyon. isa sa mga miyembro namin ang kumausap sa kanyang kamag-anak na isang guro.

samahan o pangkat. maaari namang mga salita na nagmula sa mga taong sa kanila ay minsan ng nagtungo at nanirahan na nagsisilbing tanda ng kanilang kinabibilangang lipunan. Ang mga salitang ito ay maaaring napagkasunduang buuhin. . Mahalaga ang pagkakaroon natin ng kaalaman sa mga rehistro ng wika na ginagamit ng mga guro sa mababang paaralan sapagkat ito ay makakatulong para madagdagan ang ating kaalaman at ideya sa mga salitang bago sa ating pandinig na tangi sa kanila lamang natin maririnig na siyang makapagdadagdag at ika-uunlad ng ating bokabularyo sa iba’t-ibang linggwahe upang magkaroon ng kakayahang makaunawa sa oras na tayo ay makatagpo ng taong gumagamit ng mga nasabing wika.Paglalahad ng Datos Sa bawat grupo ng mga tao ay may mga angkop na mga salita na tanging sila lamang ang nakakaunawa o nakakaintindi.

Ang mga termino o salitang nakasulat sa talaan ay may kaugnayan sa rehistro ng wika na ginagamit ng mga guro sa mababang paaralan Rehistro ng Wika Pinatnubayang Mirindal Pakitang Turo Pangkatan Asignatura Silid-aklatan Kantina Kahulugan Reses o Oras ng pagkain ng mga estudyante Demonstrasyon ng mga guro Estratehiya ng pagtuturo kung saan pinagpagpapangkat ang mga estudyante para magpalitan ng karunungan Nakagisnang pag-aaral o sabdyek ng estudyante Lugar ng pagbabasa Lugar ng kainan Silid-aralan Pagtatapos Takdang Aralin Pahina Klasrum o lugar kung saan nag-aaral ang isang grupo ng mga estudyante Gradweyson ng mga estudyante Gawain na pinagagawa ng mga guro sa mga estudyante sa bahay Ginagamit kung saan makikita ang isang aralin sa libro. .

Sulatan ng mga mahahalagang impormasyon Gabay sa pagsasagot sa eksamen o gawaing upuan Gawain na maaari lamang tapusin sa loob ng silid aralan sa itinakdang oras Sinusulatan ng guro kapag siya’y nagtuturo Ginagamit na pansulat sa pisara .Rehistro ng Wika Punong Guro Lakbay-aral Kwaderno Panuto Gawaing upuan Pisara Tisa. Yeso Kahulugan Pinakamataas na posisyon sa samahan ng mga guro sa isang paaralan o principal Araw kung saan ang mga estudyante ay natututo habang naglalakbay at pumupunta sa iba't ibang lugar.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.