ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ΢Α

Ιςτορια
 Η ηζηνξία ησλ κεηαθνξψλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ χπαξμε ηεο αλζξψπηλεο
δσήο. Ο πξσηφγνλνο άλζξσπνο κεηαθηλνχληαλ βαδίδνληαο ζε αλαδήηεζε
ηξνθήο ή απφ πεξηέξγεηα λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ή αθφκα θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ απφ ηνπο δηάθνξνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο. Γξήγνξα φκσο
θαηάιαβε φηη νη θπζηθέο ηνπ αληνρέο γηα λα δηαλχεη κεγάιεο απνζηάζεηο ήηαλ
πεξηνξηζκέλεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε ε ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηαθέξεη
βάξε ζε ζεκαληηθέο απνζηάζεηο.
 Οη αδπλακίεο απηέο νδήγεζαλ ηνλ άλζξσπν ζε αλαδήηεζε δηαθφξσλ κέζσλ
κεηαθνξάο ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηα αγαζά ηνπ, μεθηλψληαο αξρηθά ηε
ρξεζηκνπνίεζε δψσλ ζηε μεξά θαη απφ ην πξσηφγνλν κνλφμπιν ζηηο ιίκλεο θαη
ηνπο πνηακνχο βγήθε ζηε ζάιαζζα. Έηζη παξάιιεια κε ηηο θαηαπιεθηηθέο ηνπ
εθεπξέζεηο έθζαζε απφ ηνλ ηξνρφ, ην θνππί, ην παλί θαη ηνλ αηκφ ζηνπο
ζχγρξνλνπο αεξνζηξφβηινπο ησλ εμειηγκέλσλ ζχγρξνλσλ κέζσλ κεηαθνξψλ.

Μεταφορζσ Χερςαίεσ Εναζριεσ Θαλάςςιεσ .

ηαθηηθέο θαη γξήγνξεο. . Λεσθνξεία. πνπ ηκήκαηά ηνπ δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα.  Αξγφηεξα. Σξέλα. ην ηαρπδξνκείν θαη ιίγα εκπνξεχκαηα. ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα. έδσζαλ θαηλνχξηα ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ.10.  Μεηά ηελ εθεχξεζε ηνπ ηξνρνχ. ηάξαλδνπο θιπ. έγηλαλ πην ζίγνπξεο.000 ηφλνπο. νχηε νη κεηαθηλήζεηο ήηαλ εχθνιεο. Όκσο πάιη νη κεηαθνξέο δελ είραλ ζπζηεκαηνπνηεζεί. νη ελαέξηνη ζηδεξφδξνκνη θιπ. γηαηί ε θενπδαξρηθή κνξθή ηνπ δελ επέηξεπε λα θαηαζθεπάδνληαη κεγάια νρήκαηα νχηε ππήξρε αζθάιεηα ζηνπο δξφκνπο. Φνξηεγά. ν ζηδεξφδξνκνο έπαημε κεγάιν ξφιν ζηνλ απνηθηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αραλνχο απηήο ρψξαο. ειέθαληεο. απνζθεπέο.  Ο κεζαίσλαο έθεξε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ. ζθχινπο. κεγάινο αξηζκφο ζηξαηεπκάησλ κεηαθέξζεθε κε ηνπο ζηδεξφδξνκνπο ζηα πεδία ησλ καρψλ.200 . ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ αθνινχζεζε. γηαηί ηα πξάγκαηα πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη δελ κπνξεί πάληα λα ηα κεηαθηλήζεη ν ίδηνο. ην 15ν αηψλα. άινγα. νη εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξηζκνχ θη ε εθεχξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ.Χερςαίεσ Μεταφορζσ  ΢ηα πξντζηνξηθά ρξφληα αξρίδεη ν άλζξσπνο λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα δψα. Σν εκπφξην παξάιιεια ζηαζεξνπνηήζεθε. ελψ νη ζηδεξφδξνκνη 1. Πνδήιαηα . Ιδηαίηεξα ζηηο ΗΠΑ. πνπ βξίζθνληαλ θάησ απ' ηνλ έιεγρν ησλ γαηνθηεκφλσλ ή ησλ ιεζηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηνλ εκθχιην πφιεκν ησλ ΗΠΑ. ΢' απηνχο πξνζζέηνληαη θη νη ειεθηξηθνί ζηδεξφδξνκνη.  Σέινο. Οη Ρσκαίνη είραλ θαηαζθεπάζεη έλα ηεξάζηην θαη πνιχ ζεκαληηθφ νδηθφ δίθηπν.  Δίδε: Απηνθίλεηα – Μνηνζηθιέηεο. Σα θνξηεγά ζήκεξα κεηαθέξνπλ 3-25 ηφλνπο ζε θάζε δηαδξνκή. εκθαλίδνληαη νη πεξίθεκεο ηαρπδξνκηθέο άκαμεο. βφδηα θη αξγφηεξα θακήιεο. νη κεηαθνξέο έρνπλ θηάζεη ζήκεξα ζε θαληαζηηθά επίπεδα.  ΢εκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ησλ κεηαθνξψλ απνηέιεζε ε εθεχξεζε ηεο αηκνκεραλήο θαη ηνπ ζηδεξφδξνκνπ. πνπ κεηάθεξαλ αλζξψπνπο. δεκηνπξγεί ηα πξψηα νρήκαηα θη αξρίδεη λ' αλνίγεη θαη λα θαηαζθεπάδεη δξφκνπο. Οη κεηαθνξέο απειεπζεξψζεθαλ.

Οη ελαέξηεο κεηαθνξέο φκσο άξρηζαλ θπξίσο ηνλ 20ν αηψλα. Πάλησο ε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαγσγή. Γηαζηεκφπινηα – Γηαζηεκηθά ιεσθνξεία .  Δίδε: Αεξνπιάλα. κε ηελ εθεχξεζε ηνπ αεξνπιάλνπ. ΢ε πνιιέο πεξηνρέο ζήκεξα εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ην κνπιάξη ή ε βντδάκαμα. ηειεηφηεξα θαη πην άλεηα κεηαθνξηθά κέζα. Αεξφζηαηα.  Η εκθάληζε ησλ δηαζηεκφπινησλ άλνημε θαηλνχξηνπο νξίδνληεο ζηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο θαη ζηα δηαπιαλεηηθά ηαμίδηα. Πάλησο ην αεξνπιάλν ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά θπξίσο επηβαηψλ θη απνζθεπψλ θαη ιηγφηεξν εκπνξεπκάησλ.Δλαέξηεο Μεηαθνξέο  Άξρηζαλ ην 18ν αηψλα κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ αεξφζηαηνπ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεδαιηνπρνχκελσλ θαηά ην 19ν αηψλα. Διηθφπηεξα. γηαηί έηζη έξρνληαη νη πξψηεο χιεο ζηε βηνκεραλία θαη δηνρεηεχνληαη ηα πξντφληα ζηελ αγνξά. γηαηί ε θίλεζή ηνπ ζηνηρίδεη αξθεηά. δε ζεκαίλεη φηη ηα παιηά κεηαθνξηθά κέζα θαηαξγνχληαη.  Σν φηη ν άλζξσπνο βξίζθεη ζπλέρεηα θαηλνχξγηα.

ζπκπιεξψλεηαη ε αλαθάιπςε θη εμεξεχλεζε άγλσζησλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε καο.Θαλάςςιεσ μεταφορζσ  Αξρηθά νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δε ζα ήηαλ παξά ε μπιεία πνπ ξηρλφηαλ ζηνπο πνηακνχο θαη κεηαθεξφηαλ ζηηο εθβνιέο ηνπ. Ακεξηθή. νη Άγγινη. Καηαζθεπάζηεθαλ αηκνθίλεηα κεγαζήξηα. Τπνβξίρηα . νη Φνίληθεο.ά. νη Οιιαλδνί. νη Έιιελεο θαη Ρσκαίνη ζηελ αξραηφηεηα θαη ην παξάδεηγκά ηνπο αθνινχζεζαλ νη Ιζπαλνί. βξίζθνληαη θαηλνχξηνη δξφκνη.  Η αλαθάιπςε ηνπ αηκνχ άθεζε θη εδψ ηε ζθξαγίδα ηεο.  ΢ηαζκφο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ έγηλε ν ρξφλνο πνπ αλαθαιχθηεθαλ ηα παληά θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πξψηα ηζηηνθφξα. νη Βελεηνί νη Γάιινη θ.000 ηφλνπο. δεκηνπξγνχληαη θαηλνχξηα ιηκάληα θαη παξαζαιάζζηεο εκπνξηθέο πφιεηο. Σέινο ηα ζεκεξηλά ληεδεινθίλεηα πεηξειαηνθφξα μεπεξλνχλ ζε ρσξεηηθφηεηα ηνπο 500.  Δίδε: Πινία – Βάξθεο. Απηή ε κέζνδνο εθαξκφδεηαη θαη ζήκεξα ζηε Β. Αξρηθά γίλνληαλ κε πξσηφγνλεο ζρεδίεο. φπνπ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο μπιείαο κεηαθέξνληαη δηακέζνπ ησλ κεγάισλ πνηακψλ. ΢πνπδαίνη πνληνπφξνη αλαδείρηεθαλ νη Βίθηλγθο. Άξρηζαλ ήδε λα λαππεγνχληαη αηνκηθά ζθάθε. νη Πνξηνγάινη.  ΢ηα κεζαησληθά θαη ηα λεφηεξα ρξφληα γίλεηαη εληαηηθφ εκπφξην απ' ηε ζάιαζζα αλνίγνληαη θαηλνχξηεο δηψξπγεο.

 ΢ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα. ν πεξηνξηζκφο ησλ άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηεο επηζεηηθήο νδήγεζεο. Ο αξηζκφο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα ππεξδηπιαζίαζηεθε κεηαμχ 1990 θαη 2005. νη βειηηψζεηο ζηελ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα. απνηειεί ε ζπλερήο αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθηλήζεηο. ζπκβάιινληαο έηζη ζηνθαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ παξαηεξνχκελε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ πιαλήηε. ζφξπβν θαη απψιεηα ρξφλνπ. θαζαξέο θαη ήζπρεο θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αιιαγέο ζηα κεηαθνξηθά κέζα.  Οη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. κε νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. παξφηη θαη ηα άιια κέζα εκθαλίδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο.  Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ησλ κεηαθνξψλ ζήκεξα. Δπίζεο αληηζηνηρνχλ ζε ζεκαληηθφ θιάζκα ηεο ζπλνιηθήο εθπνκπήο CO2. ε ρξήζε ζχλζεησλ πιηθψλ ειαθξφηεξσλ θαη αλζεθηηθφηεξσλ ηνπ ράιπβα γηα λα κεησζεί ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ηνπο. .Ενζργεια και Περιβαλλον  Οη κεηαθνξέο θαηαλαιψλνπλ κεγάιν θιάζκα ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Η αχμεζε απηή επηθεληξψλεηαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο. ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ιφγσ ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο πνπ πξνθαιεί άγρνο. είλαη κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο. ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. αθφκε ε ρξήζε κηθξψλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηηο πφιεηο πνπ δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη είλαη αζφξπβα. σο ηνλ πιένλ επέιηθην ηξφπν κεηαθνξάο. Η εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο ππφζρεηαη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζε πφιεηο πην αλζξψπηλεο.

θαμ. ηειεδηαζθέςεηο θ. ζα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ θαηεχζπλζε απηή. φπσο ην δηαδίθηπν. αλ αμηνπνηνχζαλ παξφκνηεο κεζφδνπο. .  ΢ηε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. ζα ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ θαη ζα ππάξρνπλ ρψξνη ειεχζεξνη γηα ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. φπνπ ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρσξνζέηεζε πεξηνρψλ φπνπ ζα απαγνξεχεηαη ή ζα πεξηνξίδεηαη ε θπθινθνξία ησλ Ι. φπνπ απνθεχγνληαη πνιιέο κεηαθηλήζεηο θαη εμππεξεηνχληαη νη πνιίηεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο αθφκε θαη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηψληαο ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα. ε πξνψζεζή ηνπο κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο.ιπ. απηνθηλήησλ. ηδηαίηεξα ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κέζσ ησλ ζηδεξνδξφκσλ αληί ησλ νδηθψλ κέζσλ.  ΢ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. ηξφιετ. κεηξφ). Πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπο θαη λα πεηχρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. ηελ αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ζηδεξνδξφκσλ. ην ηξέλν γηα ην ίδην κεηαθνξηθφ έξγν θαηαλαιψλεη 3 θνξέο ιηγφηεξε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο. ΢ηηο ζπιινγηθέο κεηαθηλήζεηο. θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηνπο.Υ. ηε ρξήζε κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο (ηξακ.

Δπηηπγράλνπλ ζρεδφλ ζηαζεξή ξνπή απφ ηελ αθηλεζία έσο ην κέγηζην φξην ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο. θαζψο: 7. 4. κπνξνχλ λα κεηξηάζνπλ ηελ παγθφζκηα ζέξκαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη λα κεηψζνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην. ζπρλά αθφκα θαη σο ηηο 14. Γελ απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε ή έζησ ζπληήξεζε ζε κεραληθά κέξε. πηζηφληα. Σα H.Α ρξεηάδνληαη πνιχ ιηγφηεξν ζέξβηο θαη ζπληήξεζε. 2. 10. νχηε θαηαιχηε ή θίιηξν θαπλνχ. 5. Μπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα απην-θνξηίδνληαη θαηά ηηο επηβξαδχλεηο ηνπ νρήκαηνο (regenerative braking). ππφ ηνλ φξν φηη ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. νχηε ζηγαζηήξα (ζηιαλζηέ) πξν ηεο εμάηκηζεο. θαζψο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ θάζε ηφζν αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο βελδίλεο. 3. Τπφ απηή ηελ πξνυπφζεζε. ελψ νη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο έρνπλ πάλσ απφ 100 θηλνχκελα κέξε. βειηηψλνληαο έηζη ηνλ δείθηε θαηαλάισζεο. Πξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ξχπαλζε ζε καθξνρξφληα βάζε. Γελ απαηηνχλ ηηο ηαθηηθέο αιιαγέο ιαδηψλ. φπσο ζχζηεκα αλάθιεμεο. αιιά θαη ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ζέξβηο θαη ζπληήξεζεο. 8. . Δίλαη πην αζφξπβα απφ ηα απηνθίλεηα εζσηεξηθήο θαχζεο. Καζψο δελ εθπέκπνπλ ξχπνπο.000 ζηξνθέο / ιεπηφ. δηφηη ζηα HΑ δελ ππάξρνπλ. Έρνπλ επρέξεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε πην πςειέο ζηξνθέο απφ ηνπο βελδηλνθηλεηήξεο. 6. δελ έρνπλ ζχζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη δηάηαμε εμάηκηζεο. βαιβίδεο ή εθθεληξνθφξνπο. Έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο ζε βάζνο ρξφλνπ. Γελ παξάγνπλ θαλελφο είδνπο ξχπνπο εμάηκηζεο. 9.Πλεονεκτήματα ηλεκτρικών αυτοκινήτων: 1.

αξρηηέθηνλεο. ελψ θάζε ζεκαληηθή πξφνδνο ζηε ηερλνινγία απηψλ ζεσξείηαη πξνάγγεινο πηέζεσλ γηα επέθηαζε ησλ νξίσλ ησλ πνιηηηθψλ κνλάδσλ. κφλν ε Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε έρεη παξνπζηάζεη αμηφινγν έξγν ζε εξγαζίεο έξεπλαο θαη κειέηεο ζε ζεκείν πνπ ε έλλνηα κεηαθνξέο λα έρεη επεθηαζεί ζήκεξα ζ΄ έλα επξχ αλεπηπγκέλν ηερληθφ πεδίν έξεπλαο ζην ζεκείν πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη δηθαηνινγεκέλα απφ ην εχξνο απηψλ «Βηνκεραλία κεηαθνξψλ». Γηα παξάδεηγκα κηα εθηξνπή ή αιιαγή ελφο νδηθνχ άμνλα είλαη δπλαηφλ λα εξεκψζεη κηα πεξηνρή. θαζψο θαη ην αληίζεην.Επιςτήμεσ και Μεταφορζσ  Οιεο νη θνηλσληθέο επηζηήκεο έρνπλ δείμεη θάπνην ελδηαθέξνλ γη΄ απηέο. λνκηθνί. Οη ηερλνιφγνη κεραληθνί. .  Σν ελδηαθέξνλ ησλ δηαθφξσλ επηζηεκφλσλ ζηελ εμέιημε ησλ κεηαθνξψλ ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί σο αθνινχζσο: Οη κελ θνηλσληνιφγνη – αλζξσπνιφγνη κειεηνχλ απηέο σο κηα κνξθή πιηθήο θνπιηνχξαο . Οη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο εθιακβάλνπλ ηηο κεηαθνξέο σο νδεγφ κειέηεο θαη εθηίκεζεο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ησλ πνιηηηθψλ κνλάδσλ. ηφζν ζηελ εζσηεξηθή. κεηεσξνιφγνη θαη άιινη κειεηνχλ ηελ δηαζθάιηζε θαη ηελ αθψιπηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηελ νπνία έρνπλ ζπζηαζεί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ππεξεζίεο. ελψ λνκνζέηεο. φζν θαη ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή θαη αθφκε αιιαγέο ζηελ ιεγφκελε ηζνξξνπία δπλάκεσλ. λαππεγνί θαη αεξνλαππεγνί θπξίαξρνη ηνπ ρψξνπ κειεηνχλ θαη ζπλδξάκνπλ ηα κέγηζηα ζηε ζπλερή εμέιημε ησλ κεηαθνξψλ. ζθξίγνπζα πξνεγνπκέλσο απφ δσή. Η επνρή ησλ αλαθαιχςεσλ επέθεξε ηεξάζηηεο αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζηηο κέρξη ηφηε λαπηηθέο ρψξεο. Γηα ηνπο κειεηεηέο ηεο δηαθπβέξλεζεο κηα αιιαγή ζηηο κεηαθνξέο κπνξεί λα πξννησλίζεη αθφκε θαη κεηαβνιέο.

Επίτροποσ Περιβάλλοντοσ  Η Δπξσπατθή Έλσζε ζηε πξνζπάζεηά ηεο λα θηάζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Κπφην έρεη ζέζε ζαλ ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο.  Γεληθά. Να κεησζνχλ νη εθπνκπέο άιισλ βιαβεξψλ νπζηψλ θαη ζσκαηηδίσλ 3. Να αθαηξεζεί εληειψο ην ζείν απφ ηα θαχζηκα . νη αξρεγνί θξαηψλ ηεο ΔΔ ζπκθψλεζαλ γηα κείσζε ζηα 120gr/kmκέρξη ην 2010. Να κεησζνχλ νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα καδί κε κηα εθζηξαηεία γηα λα αληηιεθζεί ην θνηλφ ηε ζεκαζία θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ εθπνκπψλ ζην πεξηβάιινλ. απέρνπκε πνιχ απφ ην ζηφρν. νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα πην θηιηθά ζην πεξηβάιινλ απηνθίλεηα είλαη: 1. Οη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ έρνπλ κέρξη ηψξα αληηδξάζεη ζεηηθά. Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ξχπσλ. κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ νπνία νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ είραλ αλαιάβεη ην 1998 ηελ επζχλε γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ γηα θαηλνχξηα απηνθίλεηα ζε 120 gr/km κέρξη ην 2008. 2. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα.

Να απμεζεί ε έξεπλα ζηα ζέκαηα κεηαθνξψλ 7. Να κεησζεί ε ξχπαλζε απφ ηα ιάζηηρα 9.4. Δηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο ζηα απηνθίλεηα 5. Σα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ λα γίλνπλ πην θηιηθά ζην πεξηβάιινλ. ην γθάδη θαη ην πδξνγφλν. Δηζαγσγή ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ. Υξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο ηα βηνθαχζηκα. . 10. Υξήζε πιηθψλ πνπ λα βνεζνχλ θαιχηεξα ζηε δηάιπζε θαη αλαθχθισζε ηνπ νρήκαηνο φηαλ απηφ θηάζεη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. 6. 8.

κε ηελ έλλνηα ηεο ρξήζεο ηνπο. Δπίζεκα ζηνηρεία απνθαιχπηνπλ:  ΢ήκεξα. 3. 2. Δπηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ. Κπθινθνξηαθφ θνκθνχδην:  Κάζε ρξφλν ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ Κχπξν απφ ζαλαηεθφξα δπζηπρήκαηα 100-300 πεξίπνπ άηνκα. 4. κφλν έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20% δηαθηλείηαη κε κέζα δεκφζηαο κεηαθνξάο. Πξνβιήκαηα κέζσλ κεηαθνξάο:  Κνηλσληθά – νηθνλνκηθά 1. Υηιηάδεο εξγαην – ψξεο ράλνληαη θαζεκεξηλά Αλάπηπμε άγρνπο – ζηξεο Απμεκέλε θαηαλάισζε θαπζίκσλ Αλάγθε ρξήζεο ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ . Απμήζε ζηα θαχζηκα ιφγσ κε χπαξμεο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο.  Πηζαλφλ λα είκαζηε ε πξψηε ρψξα ζηνλ θφζκν ζε αλαινγία ηδησηηθψλ νρεκάησλ αλά άηνκν. 3. Δλφριεζε θαη αλεζπρία Κχπξησλ πνιηηψλ. 1.Σσγκοινωνιακό Πρόβλημα-Κύπρος Η ερνξχπαλζε απμάλεηαη. 2. Θα είλαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο φπνηνο ηζρπξηζηεί φηη έρνπκε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζηελ Κχπξν.

Η Κχπξνο έρεη ςειέο εθπνκπέο NO2 Η Κχπξνο ερεη ςειεο εθπνκπεο PM10 .

Δπέθηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο. Γη`απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ιεσθνξεηφδξνκσλ. Δπέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζησλ ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. ψζηε λα ζπλδένληαη θαιχηεξα ηα δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο. Μεηψλεηαη ν ρξφλνο κεηάβαζεο απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν. 4. 6. 4. 5. Σνπνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ δηαδξνκψλ. 3. 2. 3. Μεηψλεηαη ην θφζηνο γηα ηνπο πνιίηεο. Αιιάδεη ε εηθφλα ηεο ρψξαο καο ψζηε λα ζπγθξίλεηαη θαη λα είλαη αληάμηα ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 5. Γεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Πχθλσζε ηεο ζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ ζεκείσλ ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο λα κεηαθηλείηαη γξήγνξα θαη εχθνια. Πξνηάζεηο 1. Πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ. 6. Η παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. . 2.  Πιενλεθηήκαηα εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπγθνηλσληψλ 1. Απμάλνληαη ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Σα ιεσθνξεία δελ πξέπεη λα παγηδεχνληαη κέζα ζηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε.

Αποτελέσματα ερωτηματολογίοσ .

.12 10 8 Οικογενιακό Van Εργαςιακό 6 Μικρό 4 2 0 Αυτοκίνητο  Όπσο θαίλεηαη ζην πνην πάλσ δηάγξακκα νη πνην πνιιέο νηθνγέλεηεο έρνπλ έλα νηθνγελεηαθφ απηνθίλεην.

Λεωφορείο Πόδια 5 Μοτοςικλζτα 4 3 2 1 0 Πώσ ζρχεςτε ςτο ςχολείο  Όπσο θαίλεηαη ζην πνην πάλσ δηάγξακκα νη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν κε ηδησηηθφ ακάμη.10 9 8 7 6 Ιδιωτικό αυτ. .

9 8 7 6 Ιδιωτικό αυτ. 5 Λεωφορείο Πόδια Μοτοςικλζτα 4 3 2 1 0 Ο καλφτεροσ τρόποσ να ζρχεται κάποιοσ ςτο ςχολείο  Όπσο θαίλεηαη ζην πνην πάλσ δηάγξακκα νη καζεηέο πξνηηκνχλ λα έξρνληαη κε ην ηδησηηθφ απηνθίλεην. .

9 8 7 6 Ποιο ζυκολη/μόνη λφςη 5 Οικονομική λφςη Γρήγορη/βολική λφςη 4 3 2 1 0 Λόγοσ για την προηγοφμενη απάντηςη  ΢ην πνην πάλσ δηάγξακκα νη καζεηέο ζηεξίδνπλ ηελ πξνεγνχκελε απάληεζε ηνπο. .

14 12 10 Ιδιωτικό αυτ. . 8 Λεωφορείο Πόδια Μοτοςικλζτα 6 4 2 0 Μζςο μεταφοράσ για τισ εξόδουσ των νζων  Όπσο θαίλεηαη ζην πνην πάλσ δηάγξακκα νη καζεηέο πξνηηκνχλ ην ηδησηηθφ ακάμη γηα ηηο εμφδνπο ηνπο.

 ΢ην πνίν πάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη νη λένη αμηνπνηνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα ιεσθνξεία. .14 12 10 ΝΑΙ 8 ΌΧΙ 6 4 2 0 Οι νζοι αξιοποιοφν τα λεωφορεία.

5 3 2. 1.Α.5 0 Όςοι είπαν όχι απάντηςαν ότι  ΢ην πνην πάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη νη λένη πνπ δελ πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ ιεσθνξείνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.4 3.5 1 0. . δηθαηνινγνχλ ηελ απάληεζε ηνπο φηη πξνηηκνχλ πνην πνιχ ην ηδησηηθφ απηνθίλεην.5 Δεν είναιι ωραίο Δεν είναι βολικό 2 Προτιμοφν το Ι.

.8 7 6 5 Δωρεάν Φιλικό προσ το περιβάλλον 4 γρήγορη μετακίνηςη 3 2 1 0 Οςοι είπαν ναι απάντηςαν ότι  ΢ην πνην πάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν θχξηνο ιφγνο ρξήζεο ιεσθνξείσλ είλαη ην θφζηνο.

9 8.6 7.2 8 7.4 ΝΑΙ (9) ΌΧΙ (8) 8. .8 8.4 Οι νζοι ξζρουν για το νζο πρόγραμμα ενoικίαςησ ποδηλάτων  ΢ην πνην πάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη νη κηζνί ζρεδφλ καζεηέο δελ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην λέν πξφγξακκα ελνηθίαζεο πνδήιαησλ.6 8.8 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful