You are on page 1of 13

P ERLEMBAGAAN DALAM KONTEKS

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

K ONSEP P ERLEMBAGAAN

Perlembagaan undang2 bertulis atau tidak bertulis. Menentukan:

i.
ii. iii.

Organisasi kerajaan.
Pembahagian kuasa antara badan kerajaan. Bagaimana kuasa tersebut dilaksanakan.

Merupakan perlembagaan yg dikumpul dan disusun dalam satu dokumen Bertulis Contoh: Perlembagaan Malaysia Perlembagaan Perlembagaan yg tidak terkumpul dalam satu dokumen Tidak bertulis Contoh: Undangundang yg diluluskan oleh parlimen dan keputusan mahkamah

S EJARAH P ENGGUBALAN P ERLEMBAGAAN M ALAYSIA

Perlembagaan Malaysia melalui beberapa peringkat sebelum dimurnikan menjadi Perlembagaan Malaysia 1963 yang telah digunakan sehingga hari ini Perlembagaan Malayan Union

i. ii. iii. iv.

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948


Perlembagaan Kemerdekaan 1957 Perlembagaan Malaysia 1963

Perlembagaan Malayan Union

Diluluskan pada 10/10/1945 Tidak berjaya dilaksanakan kerana mendapat tentangan yang hebat

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Diperkenalkan pada 1/2/1948 Kerjasama antara etnik diperkukuhkan Lebih ke arah berkerajaan sendiri

Perlembagaan Kemerdekaan 1957

Diluluskan pada 15/8/1957 Membentuk kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berpelembagaan Diisytiharkan pada 16/9/1963 Malaysia ditubuhkan menggantikan Persekutuan Tanah Melayu

Perlembagaan Malaysia 1963

U NSUR - UNSUR DALAM P ERLEMBAGAAN

Terdapat beberapa unsur yang diserapkan ke dalam perlembagaan Malaysia: Bahasa kebangsaan

i.

ii.
iii. iv.

Agama persekutuan
Pemerintahan beraja Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputra Sabah dan Sarawak

B AHASA K EBANGSAAN

Bahasa Melayu mesti digunakan untuk maksudmaksud rasmi. Termaktub di dalam Perlembagaan melalui Perkara 152. Bahasa-bahasa lain juga boleh digunakan dan tidak ditahan sama sekali untuk menggunakannya (selain daripada maksud rasmi)

A GAMA P ERSEKUTUAN

Agama Islam sebagai agama persekutuan seperti yang terdapat dalam Perkara 3 (1). Agama lain boleh diamalkan dengan aman di manamana bahagian persekutuan. Setiap agama mempunyai hak untuk: Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat; dan

i. ii.

iii.

Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undangundang.

P EMERINTAHAN B ERAJA

Raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan. Namun ianya mula terhapus apabila British memerintah. Raja hanya berkuasa dalam hal-hal berkaitan adat istiadat Melayu dan agama Islam.

Setelah kemerdekaan, institusi beraja diteruskan di bawah konsep raja berpelembagaan.

K EDUDUKAN I STIMEWA O RANG M ELAYU DAN B UMIPUTRA S ABAH DAN S ARAWAK

Hak istimewa ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam Namun, ianya tidak menindas kaum lain. Contohnya mengakibatkan kehilangan jawatan awam yang dipegang.

S IKAP AKOMODATIF YANG WUJUD


SEMASA PENGGUBALAN P ERLEMBAGAAN M ALAYSIA

Kaum Melayu sanggup menlonggarkan syarat kerakyatan bagi bukan Melayu. Orang bukan Melayu menerima hakikat kedudukan istimewa kaum Melayu. Kaum melayu terima prinsip jus soli. Kurnia kerakyatan bg mereka yg lahir lepas merdeka. Melonggarkan kerakyatan kepada etnik bukan Melayu yg dilahirkan sebelum merdeka.

B AGAIMANA TOLAK ANSUR ANTARA KAUM


TELAH MEMPERCEPATKAN PROSES K EMERDEKAAN TANAH M ELAYU