Tagumpay National High School District of Rodriguez Rizal School year of 2011-2012

Title: Definition of Terms (50 Items)
Submitted by: Markhill V. Tiosan Year and Section: II-Jasmine

Submitted to: Ms. Alona Francisco

Definition of terms
(1st year to 2nd year topic)
1. Mother Theresa- Siya ay nakapagtapos ng pag-aaraal ng madre na matulungin sa kapwa, Iniisip niya na lahat ng tao ay kagaya ng panginoong Jesu Kristo. 2. Kapwa- ‘‘both at fellow being others’’ pakikibahagi ng sarili sa iba ang kabaligtaran ng ‘‘Self’’ o sarili. 3. Pakikipagkapwa- Pakikibahagi ng pagkakakilanlan, pamamaraan at antas ng pakikipaguganayan. 4. Komunikasyon - Isang paraan ng paghahatid at pagtanggap ng lahat ng uri ng mensahe na kinasasangkutan ng magkakambal na mga proseso ng pagsasasalita, Pakikinig at Pagunawa 5. Intrapersonal- Kung ang isang tao ay nasa proseso ng pagpapasya sa kanyang sarili tungkol sa isang bagay na dapat niyangng gawin at lutasin. 6. Interpersonal- Komunikasyaon na namamagitan sa dalawang tao o mahigit pa. 7. Intelligence quotient- Iskor na nagpapakita ng antas ng kahusayan ng isang tao na mag-isip ng naaayon sa kanyang gulang. 8. Emotional quotient- Kakayahang kumilala at umunawa ng damdaming pansarili at ng ibang tao. 9. Daniel Goleman- Sabi niya ‘‘Ang tao may kakayahang kumilala at mangasiwa ng kanilang imosyon’’. 10. Howard Gardner- Sabi niya ‘‘Na ang tao ay may Multiple intelligence o walong pangunahing damdamin ng tao’’. 11. Pasasalamat- (Gratitude sa engles) kahulugan bilang tugon sa pagtanggap ng isang regalo o kaloob asal at kilos. 12. Terrace Mc Connel- Sabi niya ‘‘Nagsasabing tanggapin ang pananagutan sa hung anoman ang nangyari sa iyong buhay, ikaw ang nagpapatakbo ng iyong buhay’’. 13. Magulang- Sila ang binigyan ng awtoridad upang iyong sundin at igalang. 14. Opo at po- Bahagi ng kulturang Pilipino na tanda ng paggalang sa nakakatanda, ito ay ginagamit hanggang sa kasalukuyang panahon. 15. Pagmamano- Bahagi rin ng kulturang Pilipino na tanda ng paggalang sa nakakatanda at isa rin sa katangi-tanging kaugaliang Pilipino na nararapat manatiling buhay sa kasalukuyan.

16. Awtoridad- Nagpapatupad ng mabubuting batas para sa ikabubuti ng mamayan, walang lipunan ang maaaring mabuhay o umiral ng wala nito. 17. Bertud- (Virtue sa ingles) Ito ay tumutukoy sa pag-iisip at kilos loob ng isang tao, ito ay nagmula sa salitang latin na Bertus na nangangahulang pagiging malakasat matatag o pagiging tao.

18-19: Dalawang uri ng Bertud
1. Intelektual na Bertud- Nangangahulugang pangkaisipan, pangkaalaman, karunungan at tamang disisyon sa mga sitwasyon. 2. Moral na Bertud- Nangangahulugan ng pangka-ugalian, wastong pagkilos o tamang asal sa kapwa at mabuting pagpapahalaga. -Ito ay tumukoy lamang sa tao walang hayop o bagay ang mayroon nito. 20. Asal o kilos- tumutukoy ito sa ugali at gawi ng isang tao. 21. Edukasyong Pagpapahalaga (E.P.) – Ito ay pag-aaral ng tamang pagpapahalaga sa kapwa ukol sa kanyang mga kilos, galaw at gawi sa pakikipag-kapwa tao. 22. Halaga- Ito ay tumutukoy sa mga mabubuting bagay na matatag na kagawian ng tao. 23. Dalawang uri ng halaga: Ganap na halagang moral, Pangkultural na halaga24. Aspetong moral- Upang iwasto ang impresyong pakikipag-kawpa o ‘‘Other Oriented’’ tulad ng pakikisama, dapat alalahanin na ang Pilipino ay hindi palaging nagbibigay o nagpapaubaya, alam ninyo ang sama-samang pagkilos. ‘‘Madali ang maging tao, Mahirap magpakatao. Kung mahirap ang huli, lalong mahirap ang makipag-kapwa tao.’’

25-32:Walong Pangunahing Damdamin ng tao
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pangkagalit (Anger)- Matinding sama ng loob at pag-ayaw Pagkamuhi (Disgust) - Msidhing o malalim ng pagkainis o pakasuklam. Pagkamalungkot (Sadness) – Pagkabigo o pagkadalamhati. Pagkagulat (Surprise) – Damdamin sa pangyayaring hindi inaasahan Pagkatakot (Fear) - Pagkabahala sa sarili na masaktan. Pagtanggap (Acceptance) - Matiwasay at pagkagiliw. Pagkagalak (Joy) - Kaligayahan, Kasiyahan o katuwaan. Pag-aasam (Anticipation) - Damsaming maganap ang pangyayaring inaasahan.

33. Prinsipyo- Paniniwala ukol sa paninindigan.

34. Paninindigan- Pagkakaroon ng isang salita. 35. Pag-galang- Pagbibigay pugay sa kapwa tao lalo na sa mga nakatatanda. 36. Empathy- Salita sa ingles na nangangahuluga ng pagtumugon ng may pagdama at pakikiisa sa ating damdamin. 37. Pagkakaisa- Kaisahan sa damdamin at pagkilos.(unity)

38-42: Mga Paraan ng Pakikipag-kapwa 1. Pakikisama- Ito ang unang dapat gawin sa pakikigpa-kapwa tao o pakikipagkaibigan. 2. Pakikitungo o pakikibagay- Pagsang-ayon sa iyong kapwa. 3. Pakikisalamuha- Pakikihalubilo sa ibat-ibang tao. 4. Pakikipagpalagayang loob- Pagkuha ng tiwala o simpatya sa iyong kapwa. 5. Pakikiisa- Kusang loob na pagtulong sa isang Gawain. 43-44: Uri ng Komunikasyon
1. Verbal- Wika (Pasulat/Pasalita) Pasulat- Nababasa Pasalita- Bibigkas o naririnig 2. Non Verbal- Hindi ginagamitan ng wika, kilos, galaw o bahagi ng katawan.Ang ginagamit sa pakikipagtalastasan ay halimbawa ay ang ekspresyon ng muka. 45. Henry Sy- Siya ay isang tsinoy na negosyante na kasalukuyang pinakamayaman sa buong pilipinas, siya ang nagmamay-ari ng mga SM o ‘‘Super Market’’ sa buong kapuluan, Binansagan siyang Retail King dahil sa kanyang kagalingan sa larangan ng pagnenegosyo at dahil sa kanyang pagsisikap sa kanyang buhay. 46. Lucio Tan- Negosyanteng tsinoy rin na pangalawang pinaka mayaman sa pilipinas, Pagmamay-ari niya ang lahat ‘‘Rustan’s’’. Binansagan siyang Beer and TobaccoMagnate dahil sa natatangi niyang istilo ng pagnenegosyo. 47. ‘‘Communicare’’- nangangahulugang ibahagi sa iba (To share) 48. Pampulitiko- Ang pagbibigkas o anumang pasalitang pagpapahayag sa maraming tao. 49. Pang-organisasyon- Ito ay may layuning mapabuti o mapaunlad ang isang samahan o organisasyon. 50. Pangkaunlaran- Ito ay may layuning makatulong sa mabilis na pagunlad ng bansa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.