socialur mecnierebaTa seria

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები
სოციალურ მეცნიერებებში

ლია წულაძე

თბილისი
2008

socialur mecnierebaTa seria
mTavari redaqtori:

marine CitaSvili

enobrivi redaqtori:

lia kaWarava

dakabadoneba:

andro klebanski

ydis dizaini:

giorgi bagrationi

© socialur mecnierebaTa centri, 2008
© Center for Social Sciences, 2008

wigni momzadebulia da gamocemulia “socialur mecnierebaTa
centris” (Center for Social Sciences) mier, fondis OSI - ZUG
budapeStis Ria sazogadoebis institutis umaRlesi
ganaTlebis mxardaWeris programis(HESP) finansuri
xelSewyobiT

This book has been published by the Center for Social Sciences,
sponsored by the OSI-Zug Foundation and the Higher Education
Support Program (HESP) of the Open Society Institute Budapest (OSI).

ISBN: 978-99940-873-8-9
ISSN: 1512-4576

2

Sinaarsi

რატომ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები?.......................................................................... 4
სოციალური კვლევის ბუნება ..................................................................................................... 6
მასობრივი გამოკითხვა .............................................................................................................. 14
კითხვარი ...................................................................................................................................... 25
შერჩევა .......................................................................................................................................... 41
მონაცემთა ანალიზი ................................................................................................................... 53
კვლევის ანგარიში ....................................................................................................................... 65
დანართი ....................................................................................................................................... 75

3

რატომ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები?
"There's no such thing as qualitative data.
Everything is either 1 or 0."
Fred Kerlinger
,,არ არსებობს ისეთი რამ, როგორიცაა თვისებრივი
მონაცემები. ყველაფერი ან ერთია, ან ნული.”
ფრედ კერლინგერი
მკვლევარი, რომლის მიზანია სოციალური ცხოვრების შემეცნება, საკმაოდ
რთული ამოცანის წინაშე დგას – კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება, მონაცემების
დამუშავება და ანალიზი შესაბამის ცოდნას, გამოცდილებას და საკმაოდ დიდ
ძალისხმევას მოითხოვს. ამ ყველაფერს კი წინ უსწრებს ერთი უმნიშვნელოვანესი
არჩევანი: კვლევის რა მეთოდის გამოყენებაა მიზანშეწონილი დასმული პრობლემის
გადასაჭრელად? ეს ის არსებითი გადაწყვეტილებაა, რომელიც შემდგომი კვლევის
წარმატებასა და შედეგების ადეკვატურობას განსაზღვრავს.
სოციალური კვლევის მეთოდებს, ჩვეულებრივ, ორ ძირითად ჯგუფად ყოფენ:
რაოდენობრივ და თვისებრივ მეთოდებად. მათ საერთო მიზანი ამოძრავებთ სოციალურ ფენომენთა გაგება და ახსნა - თუმცა ამისთვის განსხვავებულ ტექნიკას
მიმართავენ. სოციალურ მეცნიერებებში რაოდენობრივი კვლევის მეთოდებს შორის
განსაკუთრებით გავრცელებულია მასობრივი გამოკითხვა, სოციალური ექსპერიმენტი
და რაოდენობრივი კონტენტ-ანალიზი. მოცემულ ნაშრომში რაოდენობრივი კვლევის
ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მეთოდზე - მასობრივ გამოკითხვაზე გავამახვილებთ ყურადღებას და თანმიმდევრულად განვიხილავთ მის თითოეულ
ეტაპს.
და მაინც, რატომ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები?
უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ რაოდენობრივი კვლევის
მეთოდები უაღრესად პოპულარული და ფართოდ გავრცელებულია მთელ რიგ
სამეცნიერო
დისციპლინებში,
როგორც
სოციალურ,
ისე
ტექნიკურ
და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. უდავოა, რომ რაოდენობრივი კვლევის
მეთოდები მონაცემების მოპოვების საიმედო და აღიარებულ ტექნიკადაა მიჩნეული,
რაზეც ის ფაქტი მეტყველებს, რომ მთელ მსოფლიოში სისტემატურად ხდება
მოსახლეობის აღწერა, ყოველწლიურად ტარდება შინამეურნეობის კვლევები და
ყოველდღიურად
მიმდინარეობს
მარკეტინგული
კვლევები,
რაც
სწორედ
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების გამოყენებით ხორციელდება.
ამასთან, რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები საშუალებას იძლევა, სწორად
განხორციელებული შერჩევის შემთხვევაში, მოსახლეობის ფართო ჯგუფებზე და
გარკვეული საზოგადოების მასშტაბითაც კი მოხდეს შედეგების განზოგადება, რაც
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების განსაკუთრებულ სანდოობაზე მეტყველებს,
შესაბამისად, განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის მკვლევართათვის. საერთოდ,
მკვლევართა შორის დომინანტურია შეხედულება, რომ რაოდენობრივი კვლევის
მეთოდები ობიექტური რეალობის წვდომის უკეთეს შესაძლებლობას იძლევა, ვიდრე
თვისებრივი კვლევის მეთოდები, რომლებიც დიდადაა დამოკიდებული მკვლევრის
სუბიექტურ ინტერპრეტაციაზე.
4

თუ რას უნდა მოელოდეს კვლევისგან იმისდა მიუხედავად. თვისებრივი მონაცემები უმეტესად ტექსტის სახით გვეძლევა და როგორც ჯერ კიდევ პლატონი აღნიშნავდა. ამასთან. რომ თვისებრივი ინტერვიუ შეიძლება საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდეს და მისმა კოდირებამ და მონაცემების დამუშავებამ დიდი ძალისხმევა მოითხოვოს. ანკეტირების ან სტრუქტურირებული ინტერვიუს შემთხვევაში. სიტყვები მანიპულაციის იარაღია. დადასტურდება თუ უარიყოფა ჰიპოთეზები. რაოდენობრივი კვლევა მეტად ორგანიზებულად მიიჩნევა. თუ თვისებრივი კვლევის დიზაინი ყალიბდება და იხვეწება თავად კვლევის პროცესში. რომ ჰიპოთეზები უნდა არსებობდეს როგორც რაოდენობრივი. ხოლო რაოდენობრივი ინტერვიუს სავარაუდო ხანგრძლივობა განსაზღვრულია და მისი მონაცემების დამუშავებაც გაცილებით მარტივია. რაოდენობრივი კვლევისას კი მკვლევარმა წინასწარ იცის. თუ რაოდენ ღრმა და ინფორმატიული აღმოჩნდება სიღრმისეული ინტერვიუ ან რა მოულოდნელი აღმოჩენით დასრულდება დაკვირვება. მაშინ როცა თვისებრივი კვლევა აუცილებლობით არ გულისხმობს ამგვარი ჰიპოთეზების არსებობას. ზემოხსენებულმა მიზეზებმა. 5 . მიუხედავად ჩემი პოზიციისა. რადგან ისინი პირდაპირ კი არ ასახავენ რეალობას. თუ რა სურპრიზებს უმზადებს თვისებრივი კვლევა.სტრუქტურული თვალსაზრისით. აგრეთვე სოციალურ მეცნიერებათა სტუდენტებისთვის რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების შესავლის ქართულენოვანი სახელმძღვანელოს არსებობის საჭიროებამ (რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტს თანმიმდევრულად გაიაროს რაოდენობრივი კვლევის თითოეული ეტაპი. არსებობს შეხედულება. რომ მკვლევარმა არასოდეს იცის წინასწარ. ამდენად. ასევე დახმარებას გაუწევს დამოუკიდებელი კვლევის დაგეგმვასა და განხორციელებაში) უბიძგა ავტორს მოცემული სახელმძღვანელო შეექმნა. ეს ყოველივე განაპირობებს იმას. ვინაიდან შეკითხვებზე პასუხები წინასწარ კოდირებულია. მკვლევრისთვის უფრო იოლია თვალყურის მიდევნება. რადგან შეუძლებელია გამოიცნო. სხვებსაც მეტი შესაძლებლობა აქვთ შეაფასონ მოცემული კვლევის ხარისხი და სანდოობა. ისე თვისებრივი კვლევისას. კვლევის დიზაინით დაწყებული და კვლევის ანგარიშით დასრულებული და. ვიზიარებ შეხედულებას. შესაბამისად. რაოდენობრივი კვლევის ნებისმიერი ასპექტი დეტალურად მოფიქრებული და წინასწარ დაგეგმილია. რაოდენობრივი მონაცემები კი. ვიდრე თვისებრივი კვლევა. თუ როგორი წარმატებით გაიარა თითოეული ეტაპი და როდის გადაუხვია დაგეგმილი კურსიდან. რომ რაოდენობრივი კვლევა კონკრეტულ ჰიპოთეზებზეა აგებული. რადგან. რესპონდენტი ყოველთვის შეზღუდულია მკვლევრის მიერ წინასწარ მოფიქრებული სავარაუდო პასუხებით. მასობრივი გამოკითხვის მაგალითი რომ ავიღოთ. არამედ მის იდეალიზებულ მენტალურ მიმსგავსებას წარმოადგენენ. რადგან რიცხვების სახით გვეძლევა. სტატისტიკურად სანდოდ მიიჩნევა.

სქესით. წინასაარჩევნო პროგნოზისა და სხვა მსგავსი კვლევების შესახებ. კარგი ახსნა კი ორ ურთიერთდაკავშირებულ პროცესს მოიცავს: თეორიის შემუშავებას და თეორიის შემოწმებას. სოციალური კვლევის მეთოდები ორ დიდ ჯგუფად იყოფა: რაოდენობრივ და თვისებრივ მეთოდებად. 1968) უწოდებს. პირველ შემთხვევაში ემპირიული დონიდან კონცეპტუალურაბსტრაქტული დონის მიმართულებით ვმოძრაობთ. რატომ ხდება ასე. იმის დადგენისას. რომელი კომპანიის პროდუქციას ანიჭებენ უპირატესობას და სხვ. რომ გარკვეული კომპანიის პროდუქცია სხვებზე მეტი პოპულარობით სარგებლობს. დასაბუთებული ახსნა ყოველთვის მოითხოვს ორი ან მეტი ცვლადის ერთდროულ შესწავლას. რატომ ანიჭებს მოსახლეობის ეს ნაწილი უპირატესობას სწორედ ამ კანდიდატს. ზოგადად სოციალური კვლევის ბუნებასა და მიზნებს განვიხილავთ. მერტონი. თითქმის ყველას სმენია მოსახლეობის აღწერის. რომ სოციალური კვლევები გარკვეულწილად გავლენას ახდენს მთელ საზოგადოებაზე: პოლიტიკოსები აწარმოებენ წინასაარჩევნო კამპანიას ამომრჩეველთა სიმპათიების შესწავლის საფუძველზე. მოცემული ნაშრომი სოციალური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების შესავალია. ბიზნესის ადმინისტრაცია და ა. მოსახლეობის გამოკითხვა იმის გამოსავლენად. ამის საფუძველზე ახსნის შემდგომ დახვეწას და ა. ორგანიზებას და ანალიზს ემსახურება. აღწერითი კვლევის მიზანია აღწეროს გარკვეული ტენდენციები და განწყობები. ზოგი მას პოსტფაქტუმ თეორიას (რ. თუმცა მკვლევრის საბოლოო მიზანია არა უბრალოდ აღწეროს სოციალური მოვლენები. პოლიტიკური მეცნიერება. მეორე შემთხვევაში კი კონცეპტუალურ-აბსტრაქტული დონიდან ემპირიულის მიმართულებით. რომელიც ფაქტებსა თუ მოვლენებზე დაკვირვებებით (მაშასადამე.სოციალური კვლევის ბუნება სოციალური კვლევა მონაცემების შეგროვებას. ის ფართოდ გამოიყენება მთელ რიგ სოციალურ მეცნიერებებში. მარკეტინგული კვლევის. კომპანიები აწარმოებენ პროდუქციას მარკეტინგული კვლევების შედეგების გათვალისწინებით და ა. ამგვარად. ასეთ კვლევას ანალიტიკური ჰქვია. სოციალური კვლევის მიზანია აღწეროს.შ. როგორც შესავალში აღინიშნა. ფსიქოლოგია. მეორე ნაწილი კი . აღწერითი კვლევის ნიმუშებია. ამა თუ იმ კანდიდატისთვის კენჭისყრა ან პროდუქციისთვის უპირატესობის მინიჭება შეიძლება აიხსნას ადამიანის განათლებით. როგორიცაა სოციოლოგია. მაგალითად. ასაკით და ა. ანთროპოლოგია. იმის დადგენისას.შ. საჭიროა აიხსნას კიდეც. რა ხდება საზოგადოებაში და ახსნას.სხვას. თუ რომელ კანდიდატს უჭერს მხარს არჩევნებში მოსახლეობის უმრავლესობა. სანამ უშუალოდ რაოდენობრივ მეთოდებზე გადავალთ.შ. აუცილებელია ამ პოპულარობის მიზეზების ძიებაც. თეორიის შემუშავება არის პროცესი. თუ რომელ კანდიდატს უჭერენ მხარს არჩევნებში. არამედ ახსნას კიდეც მათი მიზეზები. აღწერებით) იწყება და ამ დაკვირვებების საფუძველზე თეორიას ქმნის. უნდა ითქვას. სოციალური კვლევა გულისხმობს მუდმივ ურთიერთობას დაკვირვებასა და ახსნას შორის. აკადემიური სამყაროს მიღმა. 6 .შ. რადგან თეორია დაკვირვებების შედეგად იქმნება და არა მანამდე. ფაქტების უწყვეტ მოპოვებას ახსნის შემოწმების მიზნით.

დაკვირვებების ასახსნელად ხშირად ვიყენებთ არსებულ თეორიებს. თეორიის შემუშავების პროცესი. რომ თვითმკვლელობის სიხშირე უფრო მაღალია პროტესტანტებში. ვიდრე ღარიბებში. მდიდრებში. მაგრამ საიდან უნდა მივხვდეთ. რადგან. ვიდრე დაქორწინებულებში. 2. ვიდრე ახალგაზრდებში. ვიდრე კათოლიკებში. თუ ისინი კარგად ხსნის ჩვენს მიერ მოპოვებულ მონაცემებს. გვ. 3. ვიდრე ქალებში. დაუქორწინებლებში. ანდა არსებული თეორიები არ იძლევა მათ ადეკვატურ ახსნას. ან თეორია მცდარია. ასე მოიქცა ე. რამდენი ადამიანია ამ შემოსავლის კმაყოფაზე. მით უფრო მაღალია მასში თვითმკვლელობის სიხშირე. კერძოდ. რომლის გამოყენებაც მიზანშეწონილია: 1. უშვილოებს. რომელიც ამ თანხას 7 . ეს ერთადერთი შემოსავალია ოჯახში თუ არა. მოხუცებს. რომლის შემოსავალია წელიწადში 10 000 ლარი. რომ რაც უფრო ნაკლებინტეგრირებულია საზოგადოება. არსებობს რამდენიმე მიდგომა. დაკვირვებების წარმოებას ყოველთვის არ მივყავართ ახალი თეორიის შემუშავებამდე. საერთო ფაქტორის როლის გამოყოფა. მოხუცებში. რომელთაც ქვემოთ განვიხილავთ (1990. მამაკაცებში. დიურკემმა დასვა შეკითხვა – რა საერთო აქვთ პროტესტანტებს. ქალაქის მოსახლეობაში. აქ შეუძლებელია იდეალური გადაწყვეტილების შემოთავაზება და მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება შემოქმედებით წარმოსახვას. ეს თანხა კარგი შემოსავლის მაჩვენებელია თუ საშუალოსი? შეგვიძლია ერთნაირად მდიდრად განვიხილოთ ორი ადამიანი. რომელთა შემოსავალი 10 000 ლარს შეადგენს? ამ შემოსავლის მნიშვნელობა მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. უშვილოებში. როგორც იდეათა წყარო. მაგრამ. ცალკეული დაკვირვებების განხორციელების შემდეგ. ან მკვლევრის პროგნოზი ყოფილა არალოგიკურად გამოყვანილი თეორიიდან.თეორიის შემოწმებისას მკვლევარი გარკვეულ თეორიას რეალურ სამყაროში მოსალოდნელი ცვლილებების პროგნოზირებისთვის იყენებს. დაადგინა რა. არსებული თეორიები და კონცეფციები. თუ მკვლევრის წინასწარმეტყველება გამართლდა. რა ასაკისაა ადამიანი. მამაკაცებს და მდიდრებს? მან აღმოაჩინა. მონაცემების მნიშვნელობის წვდომის უმნიშვნელოვანესი გზაა მათი განხილვა კონტექსტში. 11-21). შეგვიძლია დავსვათ შეკითხვა: რა საერთო აქვს თითოეულ მათგანს? ეს საერთო შედეგი გვეხმარება უფრო ზოგადი კონცეფციის შემუშავებაში. აზრი არა აქვს ველოსიპედის თავიდან გამოგონებას. თუ რამდენიმე განსხვავებული ფაქტორი მსგავს შედეგს იძლევა. დიურკემი თვითმკვლელობის შესწავლისას. ვიდრე შვილიანებში. ავიღოთ ადამიანი. დაუქორწინებლებს. თეორია მხარდაჭერილი იქნება. ვიდრე სოფლის მოსახლეობაში. ცალკეული შემთხვევა იმ ზოგადი კანონზომიერების გამოხატულება იყო. სხვა სიტყვებით. მკვლევარმა უნდა უპასუხოს ბაზისურ შეკითხვას: ხომ არ წარმოადგენს ეს დაკვირვება უფრო ზოგადი ფაქტორის კერძო შემთხვევას? თუ ასეა. მაგალითად. რომ თითოეული მათგანი გამოირჩევა ნაკლები სოციალური ინტეგრაციით და სწორედ ამ მიზეზით თითოეულ შემთხვევაში თვითმკვლელობის სიხშირე მაღალია. თუ რა ზოგადი ფენომენის გამოხატულებაა ცალკეული დაკვირვება? მართალია. ქალაქელებს. თუკი არ გამართლდა. სადაც ჩვენი დაკვირვებები ახალი და განსხვავებულია. სოციოლოგი დევიდ დე ვაუსი თეორიის შემუშავებისა და შემოწმების პროცესში მთელ რიგ საფეხურებს გამოყოფს. კონტექსტი. საჭირო ხდება არსებული თეორიებისა და იდეების ადაპტაცია ან მოდიფიკაცია. შეგვიძლია უკეთ ვწვდეთ ცალკეული დაკვირვების მნიშვნელობას.

გამოვიტანოთ კონცეპტუალური დასკვნები. თუ რატომ ფიქრობენ ან იქცევიან ამგვარად. თეორიის შემოწმების ამ ეტაპს ოპერაციონალიზაცია ჰქვია და ის გულისხმობს აბსტრაქტული ცნებების (მაგალითად. რათა მისი ადეკვატური ინტერპრეტაცია მოვახდინოთ. ბ) ნებისმიერ ქვეყანაში სასოფლო დასახლებები უფრო მეტად ხასიათდება დიდი ზომის ოჯახებით. ვიდრე ქალაქური დასახლებები. ინდუქციურ მიდგომას ვიყენებთ. დავაკონკრეტოთ თეორია მისი შემოწმების მიზნით. გ) ისინი. ვინც აქტიურ მობილობას ეწევიან სამუშაოსა და განათლების გამო.შ. ინდუსტრიალიზაცია. რომლის თანახმად. გვჭირდება შემდეგი საკვანძო ცნებების . 2. ბევრ შემთხვევაში ძალიან მოსახერხებელია შევეკითხოთ ადამიანებს.ოპერაციონალური დეფინიციები”: სასოფლო. მაგალითად. პარსონსი. რომ სასოფლო დასახლებები უფრო მეტად ხასიათდება დიდი ოჯახებით. საკუთარ თავზე დაკვირვება. 8 . კონცეპტუალური დასკვნა არის მტკიცებულება. ეს არ ნიშნავს. ამ გზით შესაძლებელი ხდება კონცეპტუალური დასკვნების ემპირიულად შემოწმება. ჩვენი უნარი გავაკეთოთ ეს დამოკიდებულია იმაზე. თეორიის შემოწმების ეს პროცესი 6 ძირითადი საფეხურისგან შედგება: 1. ზემოხსენებული თეორიიდან შემდეგი დასკვნების გამოტანაა შესაძლებელი: ა) ინდუსტრიული ქვეყნები უფრო მეტად ხასიათდება ნუკლეარული ოჯახებით. რომელიც განსაზღვრავს ორ ფაქტორს შორის კავშირის ბუნებას. კერძოდან ზოგადის მიმართულებით – დაკვირვებებიდან თეორიის მიმართულებით მოძრაობისას. რესპონდენტების გამოკითხვა. ვიდრე ისინი. 4. ვინც არ მოძრაობენ. 1949). რაც უფრო მეტადაა შემოწმებული კონცეპტუალური დასკვნები. ვიდრე არაინდუსტრიული. აუცილებელია ამ ფაქტორის სხვა ფაქტორების კონტექსტში განხილვა. შემდეგი სქემის მიღებაა შესაძლებელი: ინდუსტრიალიზაცია – გაზრდილი მობილობა – დიდი ოჯახის დაშლა. კონცეპტუალური დასკვნები შემოწმებადი მტკიცებულებებია. 5. ნაკლებ დაკავშირებულნი არიან საკუთარ დიდ ოჯახთან. თეორიის შემოწმების პროცესი. ემპირიულად შემოწმებადი მტკიცებულების ფორმა კონცეპტუალური დასკვნის ფორმის მსგავსია. საპირისპირო მოვლენაა. ტრადიციულ ოჯახურ კავშირებს შლის (ტ. თუ რამდენად გვაქვს თანაგანცდის უნარი. მიზანშეწონილია საკუთარი თავი სხვა ადამიანების პოზიციაში ჩავაყენოთ და მათი ქცევა მათივე თვალსაწიერიდან ავხსნათ. თუ რამდენად კარგად ვიცნობთ მსგავს სიტუაციას და იმაზეც. თუ რამდენად ეხმიანება ეს მონაცემები საწყის თეორიას. შემდეგ კი დავადგენთ. მაგალითის სახით გამოვიყენოთ თეორია. ამდენად. მობილობისა და სპეციალიზებული შრომის საჭიროების გამო.. 3. მოძრაობის საჭიროება. ამდენად. როცა ჩვენთვის ნაცნობია ესა თუ ის სიტუაცია. მით უფრო ძლიერია თეორია. რომ მიღებულ პასუხებს კრიტიკულად არ უნდა მოვეკიდოთ. ინდუსტრიალიზაცია) უფრო კონკრეტულ და დაკვირვებად ცნებებად ქცევას. იმის დასასაბუთებლად. მაგრამ მათ საფუძველზე მაინც შესაძლებელია ამა თუ იმ ქცევების მიღმა არსებული მოტივაციის წვდომა.გამოიმუშავებს და ა. ანუ თეორიის საფუძველზე ვახდენთ დაკვირვებებს. ვიდრე ქალაქური დასახლებები. როცა ზოგადიდან კერძოს მიმართულებით ვმოძრაობთ. ზოგადი თეორიიდან გარკვეულ მტკიცებულებებს ვიღებთ (რომლებიც ლოგიკურად გამომდინარეობს ამ თეორიიდან) და მათ შესაბამის მონაცემებს ვაგროვებთ. სამსახურისა და სწავლის გამო. ამ შემთხვევაში. ძველი ტიპის ოჯახის ახალ ნუკლეარულ ოჯახად გარდაქმნის მთავარი მიზეზია.

დაძმებთან. მას შემდეგ. 6.საქალაქო. ბიძები. რომ თეორიის შემუშავება და თეორიის შემოწმება ურთირთგადაჯაჭვული პროცესია და კვლევა გულისხმობს უწყვეტ მოძრაობას თეორიასა და დაკვირვებას შორის. რათა დავადგინოთ: ა) რამდენად განამტკიცებს ჩვენი მონაცემები ემპირიულად შემოწმებად მტკიცებულებებს. შემდეგი საფეხურია მონაცემების ანალიზი. კვლევის პროცესის ლოგიკა თეორიის შემოწმების საწყისი È თეორია Ê È Ì ინდუქცია ახალი თეორია დედუქცია Ç Ì Ç კონცეპტუალური დასკვნები თეორიის შეფასება È Ç ოპერაციონალიზაცია Ç Ë მონაცემების ანალიზი შემოწმებადი მტკიცებულებები É Ë მონაცემების მოპოვება Ç თეორიის შემუშავების საწყისი 9 . თუ რა დაკვირვებები უნდა ვაწარმოოთ. თუმცა ეს არც ისე ხშირად ხდება. ხშირია ხოლმე გარკვეული მოულოდნელი და კონფლიქტური შედეგები. რამდენად არის დასაბუთებული საწყისი თეორია. გ) საბოლოოდ. თეორიის შეფასება. ანუ მის გარკვეულ ასპექტებს ადასტურებს. ვისთანაც მათ კვირაში ერთხელ მაინც აქვთ კონტაქტი. მათი განსაზღვრის შემდეგ. შესაბამისი მონაცემების მოპოვება. როგორც წესი. ბ) თავის მხრივ. მკვლევარნი მიიჩნევენ. რაც გადავწყვეტთ. ბებიები). 4. ამ გზით. დეიდაშვილებთან და სხვ. იმავდროულად. ამდენად. რაც კონცეპტუალურ დასკვნას. მონაცემების ანალიზი. შევადგენთ თითოეული ტიპის დასახლებაში მცხოვრები ადამიანების კონტაქტების სიხშირეს მშობლებთან. ამ მონაცემების შეგროვებას ვიწყებთ. რადგან ცნებები მათი კონკრეტული მაჩვენებლებითაა ჩანაცვლებული. რაც საწყისი თეორიის მოდიფიკაციას იწვევს და პროგრესის წყარო ხდება.. ამიტომ საკმაოდ ნათელი წარმოდგენა გვექმნება იმაზე. თუ რა მონაცემების გზითაა შესაძლებელი თეორიის შემოწმება. შემოწმებად მტკიცებულებას იგივე ფორმა აქვს. თუმცა. ის უფრო სპეციფიკურიცაა. კვლევა უმეტესად ნაწილობრივ ადასტურებს საწყის თეორიას. 5. რამდენად განამტკიცებს ეს უკანასკნელნი კონცეპტუალურ დასკვნებს. დიდი ოჯახი. ახლა უკვე შეგვიძლია კონცეპტუალური დასკვნის აღდგენა შემოწმებადი ფორმით: შერჩეულ სასოფლო დასახლებაში მცხოვრებ ადამიანებს უფრო ინტენსიური ყოველკვირეული კონტაქტი აქვთ დიდი ოჯახის წევრებთან (დეიდები. ვიდრე შერჩეულ საქალაქო დასახლებაში მცხოვრებ ადამიანებს. შესაძლოა კვლევამ სავსებით დაადასტუროს საწყისი თეორია. სხვებს კი – არა.

ისე მარკეტინგული კვლევებისას. აგრეთვე ინფორმაციის მოპოვების მეთოდების აღწერა და დასაბუთება. გამოკვლევის მიზნისა და ამოცანების დასახვა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის აღწერის ბიუროს დიდი წვლილი მიუძღვის შერჩევისა და მონაცემების მოპოვების მეთოდების განვითარების საკითხში. რომელიც წარმოადგენს მეცნიერულად დასაბუთებულ ვარაუდს მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. გამოკვლევის პროგრამა ორი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: თეორიული და მეთოდური. ამერიკულ კომერციულ საარჩევნო ორგანიზაციებს დიდი დამსახურება მიუძღვით რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენებაში როგორც საარჩევნო კამპანიების შესწავლისას. ამ თვალსაზრისით. მეორე მხრივ. რომელსაც მკვლევარი უშუალოდ სწავლობს) და ობიექტის (შესასწავლი პოპულაცია) განსაზღვრა. ერთი მხრივ. სხვადასხვა კომერციული საარჩევნო ორგანიზაციის მოღვაწეობა. აუცილებელია მოკლედ დავახასიათოთ გამოკვლევის პროგრამა. თეორიასა და ემპირიულ კვლევას შორის ურთიერთმიმართების განხილვის შემდეგ. ლუის ჰარისი და სხვ. როცა არ არსებობდა აკადემიური კვლევების დაფინანსების შესაძლებლობა. გამოკვლევის თემისა (პრობლემის ის ასპექტი. შემდეგ კი ძირითადი გამოკვლევის ჩატარებას. პროგრამის მეთოდურ ნაწილში კი ხდება შესასწავლი მოსახლეობიდან უშუალოდ კვლევაში მონაწილე ადამიანთა ერთობლიობის გამოყოფა. თანამედროვე ტიპის მასობრივ გამოკითხვას XX საუკუნის 20-იან წლებში ამერიკელმა მკვლევრებმა ჩაუყარეს საფუძველი. ის უმეტესად ათ წელიწადში ერთხელ ჩატარებული მოსახლეობის აღწერით გახდა ცნობილი. ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის აღწერის ბიუროს საქმიანობა. აღსანიშნავია. კვლევის ანგარიშის შექმნას. რაოდენობრივი კვლევა. როგორც სოციალური მეცნიერების მეთოდი როგორც აღინიშნა. დაწყებული სამუელ სტაუფერისა და პოლ ლაზარსფელდის კვლევებით. მიღებული მონაცემების დამუშავებასა და ანალიზს. კომერციული ორგანიზაციები წარმატებით ატარებდნენ რაოდენობრივ კვლევებს და ცდიდნენ შერჩევისა და 10 . და საკვლევი ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება. ელმო როპერი. რომელიც ფაქტიურად მთელი კვლევის მონახაზია და მის დასაბუთებას ახდენს. აღწერის ბიუროს მიერ მოპოვებული მონაცემები ფასდაუდებელი წყაროა სხვადასხვა კვლევისთვის შერჩევის დიზაინის შესამუშავებლად. რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვების მთავარი ინსტრუმენტია მასობრივი გამოკითხვა. ჯერ პილოტური გამოკვლევის. რომელიც ჩვეულებრივ გულისხმობს კითხვარის შედგენას ამა თუ იმ საკითხის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების შესასწავლად.და ბოლოს. პირველ ნაწილში ხდება საკვლევი პრობლემის დასმა და მისი აქტუალობის დასაბუთება. შესაბამისად. რაოდენობრივი კვლევა სოციალური მოვლენების შესახებ მონაცემთა მოპოვების ერთ-ერთი უმთავრესი ტექნიკაა. მასობრივი გამოკითხვის მეცნიერულ ინსტრუმენტად გადაქცევა და დახვეწა ცალკეულ ამერიკულ უნივერსიტეტებში. ის სოციალური მეცნიერების ძირითადი მეთოდია. რომელთაც ხელმძღვანელობდნენ ჯორჯ გელაპი. იმ პერიოდში. მთელი პოპულაციიდან უშუალოდ კვლევაში მონაწილე ადამიანთა ჯგუფის გამოყოფას. მართალია.. და ბოლოს. მისი საქმიანობის დიდი ნაწილი მაინც მასობრივი გამოკითხვის უწყვეტ ჯაჭვს ეძღვნება. რომელიც აღწერებს შორის პერიოდში უახლეს დემოგრაფიულ და ეკონომიკურ მონაცემებს აწვდის საზოგადოებას. და ბოლოს.

დააფუძნა რა გამოყენებითი სოციალური კვლევების ბიურო კოლუმბიის უნივერსიტეტში. მან პანელურ კვლევებს ჩაუყარა საფუძველი.ინტერპრეტაციის მეთოდისა. და ბოლოს. კენჭისყრა. კომერციული მიზნით მოპოვებული მონაცემების დეტალურ ანალიზს ეძღვნება. მათ მიერ მოპოვებული მონაცემები მეორადი ანალიზის ფასდაუდებელ წყაროს წარმოადგენდა და საფუძვლად დაედო უამრავ აკადემიურ ნაშრომს. ლაზარსფელდის მრავალრიცხოვანი დამსახურებებიდან განსაკუთრებით აღნიშნავენ ხოლმე შემდეგ სამს: ჯერ ერთი. რომლებიც გულისხმობდა რესპონდენტთა მოცემული ჯგუფის განმეორებით გამოკითხვას პოლიტიკური კამპანიის მსვლელობისას და ამომრჩეველთა შეხედულებების ცვლილების შესწავლას. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ პროფესიული ასოციაციების როლიც. სწორედ ლაზარსფელდია ავტორი . როგორც პროცესი და არა როგორც მოვლენა. ვინც ამ ტექნიკის უდიდესი მნიშვნელობა დაინახა მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის სფეროში. ამ მხრივ.. ის იყო პირველი.მონაცემთა მოპოვების სხვადასხვა ტექნიკას. ლაზარსფელდი ითვალისწინებდა ცვლილებებთან დაკავშირებულ სოციალურ და დემოგრაფიულ ფაქტორებსაც. მეორე მსოფლიო ომის დროს სტაუფერი ომის მიმდინარეობასა და შედეგებს იკვლევდა. გარდა ამისა. მეორეც. როგორიცაა ამერიკის სოციოლოგიური ასოციაცია. მისი მოღვაწეობა დაემთხვა პირველი კომპიუტერული ტექნიკის შექმნას და ის იყო პირველი. ლაზარსფელდის მიზანიც სოციალურ ფენომენთა (როგორიცაა ლიდერობა. როგორც აღინიშნა. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ამერიკული ასოციაცია და მსგავსი ასოციაციები დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. რათა არსებული დინამიკის ახსნის მეტი შესაძლებლობა ჰქონოდა. 11 . სანამ რაოდენობრივი კვლევების განვითარების მოკლე ისტორიას დავასრულებდეთ. რომელიც სწორედ აღწერითი. სტაუფერის მიზანს წარმოადგენდა სოციალური მოვლენების შესწავლა სოციალური კვლევის ემპირიული მეთოდების გამოყენებით. ვინც განიხილა პოლიტიკური ქცევა. სტაუფერის მსგავსად.ლაზარსფელდის მეთოდის” სახელითაცაა ცნობილი და გამოიყენება ორ ცვლადს შორის კავშირის ასახსნელად..) ემპირიული ანალიზი იყო. კომუნიკაციები. კერძოდ. რომლებიც თანამედროვე რაოდენობრივი კვლევის პიონერებად არიან მიჩნეულნი. ამერიკის მარკეტინგული ასოციაცია. ომის შემდგომ კი ნაციონალურ კვლევათა მთელი რიგი განახორციელა ანტიკომუნისტური მოძრაობის შედეგების შესასწავლად. ამ მიზნით.” რომელიც . რომლებმაც ხელი შეუწყო რაოდენობრივი კვლევების მეცნიერულ რელსებზე დაყენებას. რაც მან 1930-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დეპრესიის შედეგების ანალიზითა და შავკანიანი ამერიკელების სტატუსის ამსახველი მონაცემების შეგროვებით დაიწყო. პროფესიები და სხვ. რომ კვლევის საბოლოო მიზანი უბრალო აღწერა არ უნდა ყოფილიყო. ლაზარსფელდის უდიდესი დამსახურებაა რაოდენობრივი კვლევების მხარდასაჭერად კვლევითი ცენტრის შექმნა. დამატებითი ანუ საკონტროლო ცვლადების შემოტანის გზით. აგრეთვე მიმდინარე კვლევებში გამოყენებული ახალი მეთოდების დანერგვასა და მიღებული შედეგების უწყვეტ გამოქვეყნებას სამეცნიერო ჟურნალებში. მიიჩნევდა რა. მოგვიანებით ამერიკული უნივერსიტეტების მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა რაოდენობრივი მეთოდების მეცნიერულ დახვეწას შეუწყო ხელი. განსაკუთრებული დამსახურება მიუძღვით სამუელ სტაუფერსა და პოლ ლაზარსფელდს.

როცა საქმე ეხება პოლიტიკურ საქმიანობას. შესაძლოა რესპონდენტმა საკმაოდ არაკომფორტულად იგრძნოს თავი. რადგან ჩათვალოს. რომლებიც რაოდენობრივ კვლევას ახლავს. რისი უზრუნველყოფაც ანონიმურობისა და კონფიდენციალობის საფუძველზე ხდება. ის ყველაფერს აკეთებს. რესპონდენტების ინტერესების და უსაფრთხოების დაცვა მათი იდენტურობის დაცვას გულისხმობს. ხშირად მკვლევარი ითხოვს რესპონდენტებისგან მათი პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. პრაქტიკაში მისი განხორციელება საკმაოდ რთულია. ვინაიდან სოციალური კვლევა ადამიანთა პირად ცხოვრებაში შეჭრას გულისხმობს და მათგან გარკვეული დროისა და ენერგიის დათმობას ითხოვს. წარმოგიდგენთ ყველაზე გავრცელებულ ეთიკურ პრობლემებს. ნებაყოფლობითი მონაწილეობა/ინფორმირებული თანხმობა. ჩვეულებრივ. რომ გარკვეული ინფორმაციის გამოაშკარავება მას არასასურველი კუთხით წარმოაჩენს. რაოდენობრივი შერჩევა შერჩევის განსაზღვრული წესების დაცვას გულისხმობს და ყველა მკვლევრის მიზანია მაქსიმალურად რეპრეზენტატული შერჩევითი ერთობლიობის წარმოდგენა. იქნება ეს ოჯახურ ცხოვრებასთან. სამსახურებრივ თუ პოლიტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული დეტალები და სხვ. მკვლევარს არა აქვს უფლება რესპონდენტებს კვლევაში მონაწილეობა მოსთხოვს. მართალია. ნებაყოფლობითი მონაწილეობის მსგავსად. გარდა ამისა. რომელთაც სოციალურმა მკვლევარმა აუცილებლად უნდა მისდიოს. ასეთ დროს.. ანონიმურობა და კონფიდენციალობა. რესპონდენტებისთვის ზიანის აცილების ნორმა თეორიულად მარტივად მისაღები.რაოდენობრივ კვლევასთან დაკავშირებული ეთიკური საკითხები ნებისმიერი სოციალური კვლევა ეთიკურ საკითხებთანაა დაკავშირებული. რესპონდენტების მხრიდან კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. კვლევაში ნებაყოფლობითი მონაწილეობის იდეა ხშირად წინააღმდეგობაში მოდის კვლევის მოთხოვნებთან. როცა თავად მკვლევარს არ შესწევს უნარი ცალკეული პასუხი გარკვეულ რესპონდენტთან დააკავშიროს. რესპონდენტი ჩაითვლება ანონიმურად. ამდენად. რესპონდენტმა შესაძლოა განიცადოს ემოციური ტრავმა ინტერვიუს მსვლელობისას. რომ შეკითხვის დასმის ფორმას ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. რადგან ინტერვიუერი თავად 12 . ინტერვიუ ვერასოდეს ჩაითვლება ანონიმურად. მოახდენს რა რეფლექსირებას წარსულში მომხდარ მოვლენებზე ან მის მიერ ჩადენილ ქცევებზე. უნდა აღინიშნოს. დევიანტურ ქცევას და ა. ანდა უბრალოდ შეეშინდეს. რომლებიც საკმაოდ მტკივნეულ მოგონებებს იწვევს. რაც შესაძლოა რესპონდენტის ახლო ნათესავებმა და მეგობრებმაც კი არ იცოდნენ და მან ეს ინფორმაცია უცხო ადამიანს უნდა გაანდოს. მკვლევრის თანაგანცდა და გამოცდილება საუკეთესო იარაღებია ამ ეთიკური პრობლემის გადასალახად. რომ ეს ინფორმაცია შესაძლოა სხვა მიზნით იყოს გამოყენებული (განსაკუთრებით. რათა მაქსიმალურად ეთიკური კვლევა ჩაატაროს. ეს უკანასკნელნი შეადგენენ ნორმათა მთელ რიგს. თუმცა პრაქტიკულად რთული განსახორციელებელია. თუმცა ეს ნორმა ცხადად გვეჩვენება. რესპონდენტების დაცვა ზიანის მიყენებისგან. რათა ეს მონაწილეობა უზრუნველყოს.შ. თუმცა არ არსებობს ამგვარი შესაძლებლობებისგან თავდაცვის გარანტირებული მექანიზმი. ამ აზრით.). აგრეთვე მათი გადაჭრის შესაძლო გზებს. ხშირად ეს ეთიკური ნორმები კონფლიქტში მოდის სამეცნიერო პროცედურებთან და მკვლევარს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს შესაძლო კონფლიქტები.

E. R. (2003). D. თავისთავად. Diener. & Crandall. მაგრამ რესპონდენტებისთვის კვლევის მიზნების დამალვა ან მცდარი სახით წარმოდგენა. აგრეთვე მნიშვნელოვანი შედეგია. მკვლევარმა არ უნდა გაამხილოს კვლევის მიზნის ის ასპექტები. რომლებიც სავარაუდოდ პასუხთა სანდოობაზე ახდენს გავლენას. რომ კვლევის შედეგებმა მისი საწყისი ჰიპოთეზები უკუაგდო. Newman. როცა კვლევის რეალური მიზნის გამხელა კვლევის პროცესსა თუ შედეგებზე ახდენს გავლენას. რესპონდენტი კი წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული.). კვლევის მიზნის გამხელა. მკვლევარმა არ უნდა სცადოს მათი გასაღება. Y.). მკვლევარმა მისი კვლევის ზოგადი მიზანი უნდა წარმოადგინოს და არ ჩაუღრმავდეს სპეციფიკურ დეტალებს. (ed. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (5th ed. კვლევის ანგარიში. (1978). ანდა. Survey Research in the Social Sciences. G. Glock. (1967). (1990). როცა ნაკლებ სავარაუდოა მათი გავლენა რესპონდენტთა პასუხებზე. 3. Politics and Social Research. კონფიდენციალობა გულისხმობს. ის არ ამხელს მათ ვინაობას. ნებისმიერი ხარვეზი შერჩევაში თუ კვლევის დიზაინში. NY: Russel Sage Foundation. აგრეთვე კვლევის შეზღუდვები გულწრფელად უნდა იყოს წარმოდგენილი მკვლევრის მიერ. Chicago: University of Chicago Press. რაც. თუმცა მკვლევარს შეუძლია რესპონდენტების იდენტიფიცირება. ხშირად მკვლევარი დგას დილემის წინაშე. Survey in Social Research (2nd ed. მკვლევარმა არ უნდა დაფაროს ფაქტი.).მოიპოვებს საჭირო ინფორმაციას ამა თუ იმ რესპონდენტისგან. Boston: A&B. A. Ethics. მკვლევარმა არასოდეს არ უნდა წარმოადგინოს კვლევის მიზანი მცდარი სახით (1998. W. London: Unwin Hyman. ამერიკელი მკვლევარი ერლ ბები გვთავაზობს მივსდიოთ შემდეგ წესებს: 1. ნებისმიერი სახელი თუ მისამართი კითხვარში საიდენტიფიკაციო ნომრით უნდა იყოს ჩანაცვლებული. და 4. მკვლევარმა დაუფარავად უნდა გაამხილოს კვლევის მიზნები. MA: Schenkman. 2. როგორც წინასწარ მოფიქრებული ჰიპოთეზებისა.). 344). არამედ სამეცნიერო საზოგადოების წინაშეც. რომელიც მისი კვლევის შედეგებითაა დაინტერესებული. Belmont: Wadsworth. რომ. გვ. ისე მომავალ მკვლევრებს დაეხმარება მსგავსი კვლევების წარმატებით განხორციელებაში. De Vaus. Survey Research Methods (2nd ed. მკვლევარი იღებს ეთიკურ ვალდებულებას არა მარტო რესპონდენტების წინაშე. Ethics in Social and Behavioral Research. Sioberg. ლიტერატურა: Babbie. L. სერიოზულ ეთიკურ პრობლემებს იწვევს. (1967). რომ კვლევის რეალური მიზნის გამხელა გავლენას მოახდენს რესპონდენტთა პასუხებზე ან შესაძლოა კვლევაში მონაწილეობაზეც კი. E. რომ კვლევა კონფიდენციალურია და მისი ვინაობა არ იქნება გამხელილი. Cambridge. თუ კვლევა მოულოდნელი შედეგებით დასრულდა. (1998). 13 . ამ მიზნით. გულწრფელობით მკვლევარი როგორც მკითხველის ნდობასა და კეთილგანწყობას დაიმსახურებს. C.

მეორე შემთხვევაში კი ინტერვიუერი ურეკავს რესპონდენტს და ტელეფონით უსვამს შეკითხვებს (ინტერვიუს ამ სახეს სატელეფონოს ვუწოდებთ). ის მოიცავს ნებისმიერ პროცედურას. დაწყებული პრობლემის დასმით და დამთავრებული მონაცემების ანალიზით. ამიტომ. აუცილებელია იმ პრობლემების განხილვა.მასობრივი გამოკითხვა როგორც აღინიშნა. რომელსაც უშუალოდ მკვლევარი აძლევს (ანკეტირების ამ სახეს პირობითად თვითადმინისტრირებულს ვუწოდებთ). მასობრივი გამოკითხვა რაოდენობრივი კვლევის ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. მასობრივი გამოკითხვა მთელი რიგი საფეხურებისგან შედგება. რომელშიც გამოკვლევის თითოეულ ეტაპს აღწერს და მიღებული მონაცემების ინტერპრეტაციას ახდენს. დამოუკიდებლად ავსებს და ფოსტითვე უგზავნის უკან ორგანიზაციას. მეორე შემთხვევაში კი რესპონდენტი ფოსტით ღებულობს კითხვარს. II ეტაპზე მკვლევარი პილოტურ კვლევას ატარებს. გვ. რომლისგანაც ის მიიღო (ანკეტირების ამ სახეს საფოსტოს ვუწოდებთ). მკვლევარნი პრეზენტაციებსაც აწყობენ. რომლის საფუძველზეც მონაცემების მოპოვებას გეგმავს . V ეტაპზე მკვლევარი მონაცემების კომპიუტერიზაციასა და სტატისტიკურ ანალიზს ახორციელებს. ამერიკელი მკვლევარი ლორენს ნიუმანი მასობრივ გამოკითხვაში 6 ძირითად ეტაპს გამოყოფს: I ეტაპზე მკვლევარი შეიმუშავებს საკვლევ ჰიპოთეზებს და ირჩევს საკვლევ ინსტრუმენტს. გამოკვლევის დასრულების შემდეგ. მასობრივი გამოკითხვის ტიპები მასობრივი გამოკითხვის ორი ძირითადი ტიპი არსებობს: ანკეტირება და ინტერვიუ. ინტერვიუ ორი სახისაა: ერთ შემთხვევაში ინტერვიუერი უშუალოდ უსვამს შეკითხვებს რესპონდენტს (ინტერვიუს ამ სახეს პირისპირ ინტერვიუს ვუწოდებთ). რათა კოლეგებისგან შეფასება და უკუკავშირი მიიღონ (2003. როცა ის მასობრივ გამოკითხვას ატარებს და რომლებიც უბიძგებს მას აირჩიოს ესა თუ ის მეთოდი. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ნაკლებად გვაქვს ამ მეთოდის გამოყენების ფუფუნება. 1990-იანი წლების ბოლოდან აშშ-სა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში პოპულარული გახდა ინტერნეტით კვლევების ჩატარებაც. რომელიც რესპონდენტებისთვის შეკითხვების დასმას გულისხმობს. 14 . რომლებიც ყოველთვის დგას მკვლევრის წინაშე. ფართო გაგებით. რაც ან მეილზე მოსული კითხვარების გზით ხორციელდება ან ვებგვერდზე განთავსებული კითხვარების გზით. გამოკითხვის ტიპის შერჩევა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა სოციალური კვლევის კონტექსტში. ანკეტირება უმთავრესად ორი სახისაა: ერთ შემთხვევაში რესპონდენტი დამოუკიდებლად ავსებს კითხვარს. მოცემულ ნაშრომში მას არ შევეხებით. სანამ თითოეულ მეთოდს უფრო დეტალურად განვიხილავთ და მათ ძლიერ და სუსტ მხარეებზე ვისაუბრებთ. რათა საკვლევი ინსტრუმენტის აპრობირება მოახდინოს. საბოლოო VI ეტაპზე მკვლევარი კვლევის ანგარიშს წერს. როგორც წესი. III ეტაპზე მკვლევარი შერჩევას ახორციელებს. რომლისთვისაც კითხვარს ადგენს. IV ეტაპზე მკვლევარი უშუალოდ მონაცემების მოპოვებითაა დაკავებული ანუ ის რესპონდენტების გამოკითხვას ახდენს. 267-268). თავის მხრივ.ეს შეიძლება იყოს ანკეტირება ან სტრუქტურირებული ინტერვიუ.

არის შემთხვევები. ამ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება ინტერვიუს ჩატარება და ანკეტირებით უნდა შემოვიფარგლოთ. ერთადერთი არჩევანი პირისპირ ინტერვიუ იქნება. რომ ინფორმაცია ოფიციალური პირების ხელში მოხვდეს. ალბათ. შეგვიძლია ადმინისტრაციას ვთხოვოთ მათი სრული სია ფაკულტეტების და კურსების მიხედვით. შესაბამისად. რომელთაგან ყველაზე არსებითზე გავამახვილებთ ყურადღებას. როცა მცირეწლოვან ბავშვებთან ვატარებთ გამოკითხვას. მათთვის სარისკოა. მოგვიწევს ქუჩა-ქუჩა ვიაროთ და პირადად ვეძებოთ ისინი. წინა მაგალითს რომ დავუბრუნდეთ. იქნება ეს ნარკომანები. არსებობს ენობრივი პრობლემები? შესაძლოა იმიგრანტებთან ან ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლებთან ვატარებდეთ გამოკითხვას და არაერთ ენაზე მოგვიწიოს ანკეტის თარგმნა და დაბეჭდვა. ამ შემთხვევაში შეუძლებელია სატელეფონო ან საფოსტო გამოკითხვის ჩატარება. მაგრამ შეუძლებელია ქუჩის მაწანწალების სრული სიის მოპოვება. როგორია ჩვენი სამიზნე ჯგუფის გეოგრაფიული განაწილება? არის შემთხვევები. მაგრამ ზოგჯერ ეს შეუძლებელია. თანახმა იქნება სამიზნე ჯგუფი ითანამშრომლოს ჩვენთან? ეს საკითხი საკმაოდ მწვავედ დგას. ანკეტირება გამოვიყენოთ თუ ინტერვიუ. ენობრივ პრობლემასთან კიდევ ერთი სირთულეა დაკავშირებული: ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. რადგან მასზეა დამოკიდებული ჩვენი არჩევანი. რა თქმა უნდა. რომლებიც ჩვენთვის საჭირო ყველა ენაზე საუბრობენ. მათი ნდობის მოპოვება და ნაკლებ ფორმალური პირისპირ ინტერვიუს ჩატარება. თუ უნივერსიტეტის სტუდენტების გამოკითხვა გვსურს. რომ ისინი უნდობლობით მოეკიდებიან სატელეფონო ინტერვიუს ან ფოსტით მიღებულ კითხვარს. ესენია: პოპულაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. როცა სამიზნე ჯგუფის წევრები საკმაოდ შორ და მიუწვდომელ ადგილებში ცხოვრობენ. რადგან მკვლევარს საუკეთესო განზრახვებიც რომ ჰქონდეს. შეკითხვებთან დაკავშირებული პრობლემები. შესაძლოა ქუჩის მაწანწალების დიდმა ნაწილმა არ იცოდეს წერა-კითხვა. როცა რაიმე არალეგალურ საქმიანობაში ჩართული ადამიანების გამოკითხვა გვსურს. მაგრამ ვერ მოვძებნოთ ინტერვიუერები. შერჩევასთან დაკავშირებული პრობლემები. კულტურის თვალსაზრისით. სამიზნე ჯგუფის წევრები წერა-კითხვის მცოდნენი არიან? ამ საკითხს არსებითი მნიშვნელობა აქვს. რომ კითხვარის ერთი ენიდან მეორეზე თარგმნისას არ დაიკარგოს. სადაც ძალიან გაგვიჭირდება ტელეფონითა და 15 . სპეციფიკური დეტალები. პიროვნულ ფაქტორებთან დაკავშირებული პრობლემები და ადმინისტრაციული პრობლემები. რომ ვერც ისინი შეავსებენ დამოუკიდებლად კითხვარებს. კრიმინალები თუ სხვ. მაგალითად. ცხადია. პოპულაციასთან დაკავშირებული პრობლემები • • • • • ვიცით თუ არა ჩვენი სამიზნე ჯგუფის ზუსტი ზომა? ზოგ შემთხვევაში ჩვენი სამიზნე ჯგუფის წევრების სრული სია შეგვიძლია შევადგინოთ. ამიტომ მკვლევარმა უნდა მოახერხოს მათ არაფორმალურ გარემოში შეღწევა.მასობრივი გამოკითხვის მეთოდის არჩევა მასობრივი გამოკითხვის მეთოდის არჩევისას აუცილებელია მთელი რიგი პრობლემების გათვალისწინება. ცხადია.

• რა ტიპის შეკითხვების დასმაა მიზანშეწონილი? ზოგადი ინფორმაციის მოპოვება სურს მკვლევარს თუ დეტალურის? პირველ შემთხვევაში უფრო მეტად დახურული შეკითხვების გამოყენებაა მიზანშეწონილი. რომ ღია შეკითხვაზე პასუხის გაცემა მეტ დროსა და დაფიქრებას მოითხოვს. თუ ერთ შინამეურნეობაში რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს? მსგავსი შეკითხვები ყოველთვის დგას მკვლევრის წინაშე მასობრივი გამოკითხვის ჩატარებისას. ამგვარ შეკითხვებზე პასუხების მოსაპოვებლად საუკეთესო მეთოდია პირისპირ ინტერვიუ. როგორ გადავჭრათ ნაკლული მონაცემების პრობლემა? მაშინაც კი. დიასახლისის. თუ რესპონდენტს საშუალება ექნება. შეეცდება ღია შეკითხვაზე პასუხის გაცემას თავი აარიდოს. • საჭიროა თუ არა მფილტრავი შეკითხვების გამოყენება? მფილტრავი შეკითხვა საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ.შ. ამ დროს ძალიან ძნელია ღია შეკითხვებზე პასუხების ჩაწერა. ნებისმიერის. ნაკლული მონაცემების ალბათობა ყველაზე მაღალია საფოსტო გამოკითხვის. რომ რესპონდენტს დიდხანს ვერ დავაკავებთ ტელეფონთან. გარდა იმისა. რადგან ზოგი ძალიან დაკავებულია. ყველაზე დაბალი კი – პირისპირ ინტერვიუს დროს. თუ რა შეკითხვების დასმას აპირებს რესპონდენტებისთვის. რაც ხშირად ხდება ანკეტირების დროს. მისი ოჯახის რომელიმე წევრი კი თანახმაა? როგორ მოვიქცეთ. თუ პოპულაციასთან და შერჩევასთან დაკავშირებულ სხვა დანარჩენ პრობლემას გადავჭრით. ვთქვათ. ცხადია. შეკითხვებთან დაკავშირებული პრობლემები ზოგჯერ მკვლევრის გადაწყვეტილებას მასობრივი გამოკითხვის გარკვეული მეთოდის არჩევის შესახებ განაპირობებს ის. ზოგსაც დაავიწყდება საფოსტო კითხვარის უკან გაგზავნა და ა. მიუხედავად დიდი ხარჯებისა. ზოგჯერ შეუძლებელია მათთან დაკავშირება. შერჩევასთან დაკავშირებული პრობლემები • • • • რა ინფორმაციას ვფლობთ გამოკითხვისთვის შერჩეული ადამიანების შესახებ? ვიცით მათი მისამართები და ტელეფონის ნომრები? რამდენად ახალია ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია? შესაძლებელია ჩვენს რესპონდენტებთან დაკავშირება? მაშინაც კი. მაღალმთიანი რაიონის სოფელი. ზოგი არასრულყოფილად შეავსებს კითხვარს. ვის გამოკითხვას ვაპირებთ – ოჯახის უფროსის. რაც შეეხება სატელეფონო ინტერვიუს. გამომდინარე რესპონდენტის 16 . ინტერვიუერს პირადად მოუწევს ამ სოფელში ჩასვლა და რესპონდენტების გამოკითხვა. არ არის თანახმა ინტერვიუს მიცემაზე. მეორე შემთხვევაში კი – უფრო მეტად ღია შეკითხვებისა.შ. ახლა გვჭირდება ამ შინამეურნეობებიდან რესპონდენტების შერჩევა. ვინც კარს აღებს. როცა გამოკითხვისთვის შერჩეული ადამიანების მისამართები და ტელეფონის ნომრები ვიცით. ზოგი სულ მოგზაურობს და ა. ვინ იქნება ჩვენი რესპონდენტი? ვთქვათ. რადგან ზოგი უარს იტყვის გამოკითხვაში მონაწილეობაზე. ვინც კარს გაგვიღებს? იქნებ ის. ამიტომ.ფოსტით დაკავშირება. აუცილებლად მოგვიწევს ნაკლული მონაცემების პრობლემასთან შეხება. გამზადებული გვაქვს გამოკითხვის ჩასატარებლად შერჩეული შინამეურნეობების სია.

არავის სურს გამოავლინოს. თუ რესპონდენტი არ არის დაქორწინებული. ექნება თუ არა პასუხებს შესაძლო ვარიანტების გრძელი ჩამონათვალი? კითხვარის შევსებისას. რესპონდენტს შესაძლებლობა აქვს რამდენჯერმე დაუბრუნდეს პასუხის ვარიანტების ჩამონათვალს. რაც წარმოუდგენელია სატელეფონო ინტერვიუს დროს. რომლებზეც პასუხის შესაძლო ვარიანტების ჩამონათვალია მოთავსებული. ყურადღებით არ მოუსმინოს რესპონდენტს. გავლენას ახდენს რესპონდენტის პასუხებზე. ვიდრე თეთრკანიანი რესპონდენტებისგან და. რადგან კითხვარის დამოუკიდებლად შევსებისას. ვთქვათ. რაც იწვევს რესპონდენტის მხრიდან გარკვეული ინფორმაციის დამახინჯებას. როცა რესპონდენტს უშუალო კონტაქტი აქვს ინტერვიუერთან. მას შეუძლია გარკვეული პასუხის გაცემისკენ უბიძგოს რესპონდენტს. დასმულ იქნება თუ არა გრძელი შეკითხვები? თუ საკითხი რთულია. შესაძლოა რესპონდენტებისთვის გარკვეული საფუძველმდებარე ინფორმაციის მიწოდება გახდეს აუცილებელი.. მოელოდეს მისი აზრების გარკვეული მიმართულებით განვითარებას.ინტერვიუერის გავლენის’’ ეფექტი? ინტერვიუერსაც შეუძლია დაამახინჯოს ინტერვიუ. ანდა. თუ რესპონდენტი არ იცნობს გარკვეულ კომპიუტერულ პროგრამას. რომ ინტერვიუერის დემოგრაფიული მახასიათებლები. 17 . პირიქით. რომელიც გაკიცხვას იმსახურებს. რამდენად შესწევს მას უნარი უპასუხოს გარკვეულ შეკითხვას. გარდა ამისა. პასუხის შესაძლო ვარიანტების ჩამონათვალი მინიმალური უნდა იყოს (არა უმეტეს 3-4). თურმე თეთრკანიანი ინტერვიუერები უფრო მეტად ღებულობენ . ვინაიდან ამის გაკეთება შეუძლებელია სატელეფონო ინტერვიუს დროს. მით უფრო ნაკლებად უნდა გამოვიყენოთ ანკეტირების მეთოდი.სოციალურად სასურველ” პასუხებს შავკანიანი რესპონდენტებისგან. ინტერვიუერს შეუძლია მიაწოდოს რესპონდენტს წინასწარ გამზადებული ბარათები. ან ჩაუდენია საქციელი. წინა პასუხებიდან გამომდინარე. პირისპირ ინტერვიუს დროს კი. ასაკი.შ. რომ არ იცის გარკვეულ შეკითხვაზე პასუხი. რომელიც სთხოვს შეაფასოს ამ პროგრამის ძლიერი და სუსტი მხარეები. სოციალური კლასი და რელიგია. როგორიცაა სქესი. რადგან. მან არ უნდა უპასუხოს შეკითხვას. ეს ყველაზე ხშირად პირისპირ ინტერვიუს დროს ხდება. გამოკვლევებმა აჩვენა. არ დაუსვას შეკითხვები.• • მდგომარეობიდან ან ცოდნიდან. რასა.. მან არ უნდა უპასუხოს შეკითხვას. ამიტომ მკვლევარნი ცდილობენ მაქსიმალურად დაუახლოვონ ერთმანეთს ინტერვიუერებისა და რესპონდენტების დემოგრაფიული მახასიათებლები. რომლებიც უხერხულად მიაჩნია და ა.სოციალური სასურველობის” ეფექტის თავიდან არიდება? ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ კარგი შთაბეჭდილება მოახდინონ სხვაზე. თუ ის საკმაოდ გრძელია და ზოგიერთი ვარიანტი აღარ ახსოვს.. რაც უფრო მეტი მფილტრავი შეკითხვის გამოყენება გვიწევს. როგორია . პიროვნულ ფაქტორებთან დაკავშირებული პრობლემები • • შესაძლებელია . მფილტრავი შეკითხვების დიდმა რაოდენობამ შესაძლოა დააბნიოს რესპონდენტები. თუ როგორი ურთიერთობა აქვს მეუღლესთან. რაც ინტერვიუერთან ურთიერთობის უფრო მოსახერხებელი გზების ძიების შედეგს უნდა წარმოადგენდეს.

გარდა გამართული სატელეფონო ხაზისა. დღეს სატელეფონო ინტერვიუ ხშირად კომპიუტერული სისტემის დახმარებით ტარდება და ინტერვიუს კვალდაკვალ მიღებული პასუხების კომპიუტერიზაცია და დამუშავება მიმდინარეობს. საფოსტო კითხვარების უკან დაბრუნების მაჩვენებელი საშუალოდ 50%-ია. ცხადია. თუ ანკეტირებას ერთი ან რამდენიმე მკვლევარიც მოერევა. მასობრივი გამოკითხვის ზოგიერთი მეთოდი მეტ დროს მოითხოვს. 18 . შესაძლოა უფრო მოსახერხებლად მიგაჩნდეთ რესპონდენტებისთვის კითხვარების არა სათითაოდ დარიგება. თუ რესპონდენტების ნაწილი არ აბრუნებს კითხვარებს. მაგრამ საფოსტო ხარჯების გასტუმრების საშუალება არ გქონდეთ. რომ ეს პრობლემა არ დგას პირისპირ ინტერვიუს დროს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა. შესაბამისი აღჭურვილობაც სჭირდება. ვიდრე ანკეტირების მეთოდით. თუ რეალურად ვინ შეავსო კითხვარი – ნამდვილად ოჯახის უფროსმა თუ მისმა ცნობისმოყვარე მეუღლემ? იგივე პრობლემა დგას სატელეფონო გამოკითხვისას. აგრეთვე მათი ანაზღაურება. მკვლევარი კიდევ ერთხელ უგზავნის მათ კითხვარებს და განმეორებით სთხოვს თანამშრომლობას. სასურველია ინტერვიუს დიქტოფონზე ჩაწერა. ყველაზე სწრაფია სატელეფონო ინტერვიუ. დრო. რადგან რესპონდენტამდე კითხვარის მიღწევას და მის უკან დაბრუნებას უამრავი დრო მიაქვს. ინტერვიუს მეთოდით გამოკითხვის ჩატარებას მეტი დრო სჭირდება. ინტერვიუს ჩატარებას კარგად გაწვრთნილი და გამოცდილი ინტერვიუერები სჭირდება. ყველაზე ნელი კი – საფოსტო გამოკითხვა. მასობრივი გამოკითხვის სხვადასხვა მეთოდს სხვადასხვა რაოდენობის პერსონალი სჭირდება. ხშირად სწორედ გამოკვლევასთან დაკავშირებული ხარჯები გვიბიძგებს მასობრივი გამოკითხვის ესა თუ ის მეთოდი ავირჩიოთ. არამედ ფოსტით დაგზავნა. აღჭურვილობა. პერსონალი. მაგრამ არ გქონდეთ საშუალება გაისტუმროთ ინტერვიუერთა ტრენინგსა და მგზავრობასთან დაკავშირებული ხარჯები. შესაძლოა პირისპირ ინტერვიუს ანიჭებდეთ უპირატესობას. ვიდრე სხვები. გაქვთ შესაბამისი აღჭურვილობა კვლევის ჩასატარებლად? თუ კითხვარში ბევრი ღია შეკითხვაა და დეტალური ინფორმაციის მოპოვება გვსურს. ადმინისტრაციული პრობლემები • • • • ხარჯები. რადგან შესაძლოა რესპონდენტმა სულ სხვა პიროვნებად გაასაღოს თავი.• შესაძლებელია თუ არა ცრუ რესპონდენტების თავიდან აცილება? საფოსტო გამოკითხვისას შეუძლებელია იმის დადგენა. სატელეფონო ინტერვიუს.

ძალიან ასაკოვანი და სხვ. რადგან ზოგი სწრაფად აბრუნებს კითხვარებს. თუ რა ინტერპრეტაციას აძლევენ რესპონდენტები ცალკეულ შეკითხვას. შეუძლებელია ისეთი რესპონდენტის გამოკითხვა. საფოსტო კითხვარი ძლიერი მხარეები: • • • ანონიმურობა. არასრულყოფილი ან ბუნდოვანი პასუხების დაზუსტების შესაძლებლობა. მკვლევარს შეუძლია კითხვარის შევსების გარემოებების გაკონტროლება. ამიტომ შესაძლოა არა რესპონდენტმა. შეუძლებელია გამოტოვებული პასუხის შევსება. მკვლევარს არ შეუძლია დააკვირდეს რესპონდენტის რეაქციას შეკითხვებზე ან მის ქცევას კითხვარის შევსების დროს..ინტერვიუერის გავლენის’’ ეფექტის არარსებობა. ღია შეკითხვებისა და კომპლექსური შეკითხვების გამოყენების შესაძლებლობა. სუსტი მხარეები: • • • მკვლევარი ვერ აკონტროლებს. მკვლევარი ვერ აკონტროლებს კითხვარის შევსების გარემოებებს. გამოკითხვა დროში გაჭიმულია. მკვლევარს შეუძლია დააკვირდეს რესპონდენტის რეაქციას შეკითხვებზე და მის ქცევას ინტერვიუს დროს. როგორიცაა წერა-კითხვის უცოდინარი. . რესპონდენტს შეუძლია არ დაიცვას შეკითხვების თანმიმდევრობა და.ინტერვიუერის გავლენის’’ ეფექტის არარსებობა. პირველ რიგში. 19 . არამედ სულ სხვა ადამიანმა შეავსოს კითხვარი. ზოგი კი – კარგა ხნის შემდეგ. ამასთან. შეზღუდულია ღია შეკითხვებისა და კომპლექსური შეკითხვების გამოყენება. . მკვლევარს არ უხდება თითოეულ რესპონდენტთან უშუალოდ დაკავშირება. უსინათლო. მისთვის საინტერესო ან მარტივ შეკითხვებს უპასუხოს.. სუსტი მხარეები: • • • • • • • ნაკლული მონაცემების მაღალი მაჩვენებელი. რადგან არ არის საჭირო ინტერვიუერების დაქირავება.მასობრივი გამოკითხვის მეთოდების ძლიერი და სუსტი მხარეები თვითადმინისტრირებული კითხვარი ძლიერი მხარეები: • • • მცირე ხარჯები. პასუხის ბარათების გამოყენების შესაძლებლობა. პირისპირ ინტერვიუ ძლიერი მხარეები: • • • • • • პასუხის გაცემის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. ღია შეკითხვებისა და კომპლექსური შეკითხვების გამოყენების შესაძლებლობა. შეუძლებელია არასრულყოფილი ან ბუნდოვანი პასუხის დაზუსტება. მას შეუძლია წინასწარ გაეცნოს მთლიან კითხვარს.

მაგალითად. პასუხის გაცემის მაღალი მაჩვენებელი. რომლის მიზანია ინტერვიუერის მხრიდან საჭირო ინფორმაციის მოპოვება.• ისეთი რესპონდენტების გამოკითხვის შესაძლებლობა. ორჯერ იაფია. 20 . ინტერვიუს ხანგრძლივობა შეზღუდულია.ინტერვიუერის გავლენის’’ ეფექტი. სატელეფონო ინტერვიუ ძლიერი მხარეები: • • • • • • თვითადმინისტრირებული კითხვარისთვის დამახასიათებელი უპიროვნო კომპონენტებისა და პირისპირ ინტერვიუსთვის დამახასიათებელი პიროვნული კომპონენტების კომბინირება.სოციალური სასურველობის” ეფექტი. პირისპირ ინტერვიუსთან შედარებით. შეზღუდულია ღია შეკითხვებისა და კომპლექსური შეკითხვების გამოყენება. რა თქმა უნდა. ადვილია ტერიტორიულად გაფანტული მოსახლეობის გამოკითხვა. რომლებსაც ვერ გამოვკითხავთ სხვა მეთოდების გამოყენებით. სუპერვიზია და ანაზღაურება). ინტერვიუერს მნიშვნელოვანი ფუნქციები აკისრია: მან უნდა მოახერხოს პოტენციური რესპონდენტის ინტერვიუზე დათანხმება და მისი ნდობის მოპოვება. რომ ამ უკანასკნელმა უხერხულად არ იგრძნოს თავი და არ სცადოს გარკვეული ინფორმაციის დამალვა ან შენიღბვა. ამ ინფორმაციის მოპოვება სტრუქტურირებული დიალოგის საფუძველზე ხორციელდება. წერა-კითხვის უცოდინარი.. თავად ნეიტრალობა შეინარჩუნოს და არ მოახდინოს გავლენა რესპონდენტის პასუხებზე და.. შეუძლებელია პასუხის ბარათების გამოყენება. უსინათლო. განუმარტოს მისთვის ბუნდოვანი შეკითხვები და დააზუსტოს პასუხები. მოგზაურობა. მკვლევარს არ შეუძლია დააკვირდეს რესპონდენტის რეაქციას შეკითხვებზე. რომ მან ბოლომდე ენთუზიაზმით ითანამშრომლოს ინტერვიუერთან. რომლის დროსაც ინტერვიუერი წინასწარმომზადებულ შეკითხვებს უსვამს რესპონდენტს და იწერს მის პასუხებს. სისწრაფე (შესაძლებელია 2000-კაციანი შერჩევითი ერთობლიობის რამდენიმე დღეში გამოკითხვა). სასურველი მიმართულებით წარმართოს სოციალური ინტერაქცია. . ძალიან ასაკოვანი და სხვ. სუსტი მხარეები: • • • მაღალი ხარჯები (ინტერვიუერთა ტრენინგი. ინტერვიუერი აკონტროლებს შეკითხვების თანმიმდევრობას და შეუძლია დააზუსტოს ინფორმაცია. სხვა მეთოდებთან შედარებით მეტი . უნდა მოახერხოს რესპონდენტის მოტივირება. ინტერვიუსთან დაკავშირებული საკითხები ინტერვიუ არის სოციალური ინტერაქცია ინტერვიუერსა და რესპონდენტს შორის.. ვერ მიიღებენ კვლევაში მონაწილეობას. ვისაც ტელეფონი არა აქვს. შეამციროს რესპონდენტის ეჭვი და დისკომფორტი. სუსტი მხარეები: • • • • • ისინი.

. შესაძლებელია. გამოკვლევებმა აჩვენა. რომელიც სთხოვს რესპონდენტს თანამშრომლობას და მადლობას უხდის გაწეული დახმარებისთვის. როგორც ისინი კითხვარშია მოცემული. რადგან. აუცილებელია. ჩავატაროთ გენერალური რეპეტიცია (ინტერვიუერები მორიგეობით გამოჰკითხავენ ერთმანეთს. მომდევნო საფეხურია უშუალოდ ინტერვიუირების პროცესი. როცა რესპონდენტი კარს გააღებს. ინტერვიუ მთელი რიგი საფეხურებისგან შედგება. ითამაშებენ რა ინტერვიუერისა და რესპონდენტის როლებს) და ბოლოს. რომ ინტერვიუერებმა სწორად ჩაატარონ ინტერვიუ. აქვე აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი კვლევის ანონიმურობას და იმას. რომელთა შორის უმნიშვნელოვანესია ინტერვიუერის გარეგნობა. ვესაუბროთ გამოკვლევაში მათ როლსა და . ამის შემდეგ ინტერვიუერი რამდენიმე სიტყვით უხსნის რესპონდენტს კვლევის მიზნებსა და თავისებურებებს. ინტერვიუერმა უნდა გააცნოს რესპონდენტს თავისი ვინაობა და ორგანიზაცია. ამის გაკეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. რისი გაკეთებაც. აქ პირველ რიგში. მან დაიმახსოვროს პირველი რამდენიმე შეკითხვა და დროდადრო ჩაიხედოს ხოლმე კითხვარში. ინტერვიუერს სუფთად და აკურატულად უნდა ეცვას და თავისი გამომეტყველებით ნდობას და კეთილგანწყობას უნდა იწვევდეს რესპონდენტებში. ინტერვიუს მსვლელობისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია გასათვალისწინებელი: შესაძლოა ინტერვიუერი მიხვდეს რესპონდენტის აზრების მსვლელობას და მის ნაცვლად დაასრულოს წინადადება. აგრეთვე დაუშვებელია. აუცილებელია მათ ტრენინგი გაიარონ. რომ მასში რესპონდენტის მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. რომ თამამი და გამოცდილი ინტერვიუერები გაცილებით ხშირად ითანხმებენ რესპონდენტებს ინტერვიუზე და გაცილებით ხშირად ღებულობენ პასუხს პირადი სახის შეკითხვებზეც კი. რადგან რესპონდენტს რჩება შთაბეჭდილება. ტრენინგისას. გასათვალისწინებელია. აჩვენოს თავისი საიდენტიფიკაციო ბარათი და ორგანიზაციის მხრიდან მიმართვის წერილი. რათა ამ უკანასკნელმა კომფორტულად იგრძნოს თავი. ამასთან. რაც მომდევნო შეკითხვების საფუძველს ქმნის. სასურველია. რაც თანხმობის მოპოვებას უწყობს ხელს. რომელიც მოგვიანებითაა განხილული კითხვარში და ინტერვიუერმა ვერ გაუძლოს ცდუნებას. რომელსაც წარმოადგენს. თუ როგორ იქნება შემოწმებული და შეფასებული მათი მუშაობის შედეგი. რაც მნიშვნელოვანია.ინტერვიუერის გავლენის’’ ეფექტის შემცირების გზებზე. რადგან ინტერვიუერის მიერ შეკითხვების პერიფრაზირებამ ან ინტერპრეტაციამ. რომ შეკითხვები ზუსტად იმ სახით იყოს დასმული. რათა თვალებით კონტაქტი დაამყაროს რესპონდენტთან. ინტერვიუერებს აუცილებლად უნდა აღვუწეროთ მთლიანი კვლევა და გავაცნოთ მისი მიზნები. რომ ინტერვიუს დროს სულ კითხვარში არ ჰქონდეს თავი ჩარგული და არაპროფესიონალი და უინტერესო ადამიანის შთაბეჭდილება არ დატოვოს. რომ გადაერთოს ამ საკითხზე. გავაცნოთ კითხვარის თითოეული კითხვა და გავიაროთ კითხვარი თავიდან ბოლომდე. არამედ პირდაპირ უნდა გააცნოს საკუთარი თავი და თამამად უნდა სთხოვოს გარკვეული დროის დათმობა საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევისთვის. რაც რესპონდენტისგან თანხმობის მოპოვებით იწყება. რომ ინტერვიუერი კარგად უნდა იცნობდეს კითხვარს და ახსოვდეს კითხვების ზოგადი თანმიმდევრობა. ავუხსნათ.იმისათვის. შესაძლოა ინტერვიუერს გამორჩეს იმ შეკითხვების დასმა. შესაძლებელია თუ არა ინტერვიუს ჩატარება. არსებობს რამდენიმე ფაქტორი. ინტერვიუერმა მოკრძალებით კი არ უნდა სთხოვოს. რესპონდენტმა დააყენოს საკითხი. შესაძლოა დაამახინჯოს მათი მნიშვნელობა. ავუხსნათ შერჩევის ლოგიკა და რესპონდენტთა შერჩევის კრიტერიუმები. 21 .

არ დაამახინჯოს გარკვეული ინფორმაცია.შ. მათ კითხვარის შედგენისადმი მიძღვნილ მომდევნო თავში გაეცნობით. როგორიცაა ინტერვიუს თარიღი. აგრეთვე ინტერვიუს მსვლელობასთან დაკავშირებით რამდენიმე კომენტარი გააკეთოს. სანამ რამეს იტყვის.შ. პირველი დიზაინი ერთჯერადად აგროვებს მონაცემებს. რაც შეეხება ღია შეკითხვებზე პასუხების მითითებას. მოლოდინის გამომეტყველების მიღება და ა. დრო და ადგილი.. რის საფუძველზეც შესაძლებელია ცვლილებების გამოვლენა აღწერასა თუ ახსნაში. სანამ რესპონდენტი მეტ ინფორმაციას მოგაწვდით ამ საკითხთან დაკავშირებით. არამედ ცვლადებს შორის ურთიერთკავშირების დადგენა და ახსნა.. როგორიცაა თავის დაქნევა. კიდევ ერთი გზაა შეკითხვის ან მასზე მიღებული პასუხის განმეორება და მოცდა. მეორეა ნეიტრალური სახის არავერბალური კომუნიკაცია.კიდევ რამეს ხომ არ დაუმატებდით?”. ინტერვიუერმა რესპონდენტის სიტყვებითვე უნდა ჩაწეროს ისინი. რომელიც წარმოადგენს ნეიტრალურ გზას შეკითხვაზე შესაბამისი პასუხის მისაღებად. ინტერვიუს დასრულებისთანავე. შეუძლებელია ყველა სიტყვის ჩაწერა. თუ რა გზითაა შესაძლებელი რესპონდენტებისგან უფრო სრულყოფილი პასუხების მიღება. როდის დამთავრდება ინტერვიუ. მან მაშინვე უნდა დაუთმოს რამდენიმე წუთი ისეთი დეტალების ჩანიშვნას. დამწყებ მკვლევრებს ხშირად აინტერესებთ. ქრონოლოგიური თვალსაზრისით. მომდევნოა მიღებული ინფორმაციის დაკონკრეტება თუ განმარტება. ამ დიზაინის მაგალითია არჩევნების წინ ამომრჩეველთა სიმპათიების კვლევა. კოჰორტული კვლევა და პანელური კვლევა.. რომლებიც ყველაზე უკეთ ასახავს რესპონდენტის დამოკიდებულებას მოცემული საკითხის მიმართ. ამ დიზაინის ნიმუშია ტენდენციის კვლევა. მეორე დიზაინი დროის სხვადასხვა მონაკვეთში აგროვებს და აანალიზებს მონაცემებს.რომ ჩვენ ან ნაკლებად გვაინტერესებს მის მიერ გამოთქმული აზრები. 22 . რადგან შეჯამების ან პერიფრაზირებისას. უხსნის. მეორე კი – დროის სხვადასხვა მონაკვეთში.რას გულისხმობთ?” და ა.. არსებობს ზონდირების სხვადასხვა საშუალება: ერთერთია გააკეთოთ პაუზა და დაელოდოთ რესპონდენტს. არასრულყოფილი ან ბუნდოვანი შეკითხვის დასაზუსტებლად. თუმცა მისი მიზანი შეიძლება იყოს არა მოვლენის უბრალო აღწერა. როგორიცაა . .ზონდირების” მეთოდი. თუ როდის და როგორ იქნება შესაძლებელი გამოკვლევის შედეგების გაცნობა. რომელთა შორის საკმაოდ გავრცელებულია მისი ქრონოლოგიური პრინციპით აგება. თუ რესპონდენტი კვლევის შედეგებით დაინტერესდება. მაგრამ ინტერვიუერს შეუძლია საკვანძო სიტყვები და წინადადებები ჩაიწეროს. ინტერვიუერი მადლობას უხდის რესპონდენტს თანამშრომლობისთვის და იმ შემთხვევაში. კვლევის 2 ძირითადი დიზაინი არსებობს: პირველი სწავლობს მოვლენას დროის ერთ მონაკვეთში. მოცემული თავი კი კვლევის რამდენიმე დიზაინის განხილვით გვინდა დავასრულოთ.. რაც შეეხება ანკეტირებას და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მართალია. სწორედ ამ მიზნით არსებობს . ან ერთი სული გვაქვს. როგორც კი ინტერვიუერი რესპონდენტის სახლს დატოვებს. კვლევის ძირითადი დიზაინები კვლევის დიზაინი სხვადასხვა პრინციპით შეიძლება იყოს აგებული.

თუმცა თითოეულ ჯერზე სხვადასხვა ადამიანს ვიკვლევთ. პანელური კვლევა ერთისა და იმავე შერჩევითი ერთობლიობის (სამიზნე ჯგუფიდან კვლევაში უშუალოდ მოხვედრილი ადამიანები) შესწავლის საშუალებას იძლევა დროის სხვადასხვა მონაკვეთში. პოლიტიკური კამპანიის მსვლელობისას. ხშირად ტენდენციის კვლევა დროის ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს. ერთსა და იმავე კოჰორტულ (ასაკობრივ) ჯგუფს სწავლობს. ვთქვათ. 20 წლის ადამიანები. რომლებიც მეორად (სხვა მკვლევრების მიერ მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე) ანალიზსაც იყენებს. მონაწილეობა მიიღოს განმეორებით კვლევაში. მაგალითად: თუ პირველი კვლევისას ამომრჩევლები ორ კატეგორიად არიან დაყოფილნი – ისინი. ამომრჩეველთა სიმპათიების რამდენჯერმე კვლევა საშუალებას იძლევა. რაც ართულებს იმის ახსნას. ვინც ხმას აძლევენ ერთ კანდიდატს და ისინი. შესაძლოა ზოგიერთ ადამიანს არ ჰქონდეს სურვილი ან საშუალება. რადგან ყოველი მომდევნო კვლევისას. მაგრამ ყველანი ერთ სამიზნე ჯგუფს – ამომრჩევლებს შეადგენენ. გარდა ამისა. როგორც ერთიანი კვლევითი პროგრამის ნაწილი. მკვლევარს შეუძლია ხელახალი ინტერვიუ ჩაუტაროს მოცემული პანელის წევრებს ერთთვიანი ინტერვალის დაშორებით. შესაძლოა გამოკვლეულ იქნეს ადამიანთა ერთი ჯგუფი.ტენდენციის კვლევისას. პანელური კვლევა მხოლოდ პირველად (თავად მოცემული მკვლევრის მიერ მოპოვებულ) მონაცემებს ეფუძნება. ვინც მეორე კანდიდატის მომხრენი არიან. თუმცა დროის სხვადასხვა მონაკვეთში სხვადასხვა ადამიანს ვიკვლევთ. როცა ტენდენციის კვლევისას. ისინი. მაგალითად. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა განწყობების შესწავლისას სამუშაოს მიმართ. ვინც ხმას აძლევდნენ პირველ კანდიდატს და დარჩნენ მისი მომხრენი. ამიტომ საკმაოდ ძვირია და დიდ დროს მოითხოვს. მსგავსი კვლევა შესაძლებელია განხორციელდეს ადრე მოპოვებული მონაცემების მეორადი ანალიზის გზითაც. ყოველი მათგანი ერთსა და იმავე პოპულაციის (სამიზნე ჯგუფის) წარმომადგენელია. შესაბამისად. არამედ დროის სხვადასხვა მონაკვეთში სხვადასხვა მკვლევრის მიერ მოპოვებული მონაცემების მეორად ანალიზს ახდენენ. გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა. თუმცა ამ ჯგუფის წევრები შეიძლება შეიცვალონ. ადამიანთა ამ ჯგუფს პანელს უწოდებენ. მაგალითად. ანუ ერთისა და იმავე ასაკობრივი ჯგუფის დინამიკის შესწავლა ხდება დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში. პანელური მონაცემების ანალიზი შეიძლება საკმაოდ რთული აღმოჩნდეს. პანელური კვლევები ტარდება. კერძოდ. ათი წლის შემდეგ კი – 30 წლის ადამიანები. ყოველი მათგანი ერთისა და იმავე წლის კურსდამთავრებულია. 5 წლის შემდეგ იმავე კვლევის გამეორებისას კი . მომდევნო კვლევისას უკვე ოთხი კატეგორია გვექნება – ისინი. როცა გამოკვლევაში მონაწილეობენ. ვინ შეიცვალა აზრი. პოლიტიკური კამპანიის მსვლელობისას. თუ რამ გამოიწვია ამომრჩევლებმა აზრის შეცვლა. ტენდენციის კვლევისაგან განსხვავებით. განსხვავებით ტენდენციის და კოჰორტული კვლევებისგან. თუ რა ცვლილება განიცადა კონკრეტულად ამ ადამიანების შეხედულებებმა. ვინც ხმას 23 . მას ორი დამატებითი სირთულეც ახლავს: 1.ადამიანთა სხვა ჯგუფი იმავე კურსიდან. მაგალითად. ცვლადების რაოდენობა იზრდება. მართალია. კოჰორტული კვლევა. ამიტომ მკვლევარნი თავად კი არ აგროვებენ ყველა მონაცემს. არსებობს კოჰორტული კვლევის კიდევ ერთი ტიპი. დავადგინოთ ცვლილებები ამომრჩეველთა შეხედულებებში. რომ ამომრჩეველთა ჯგუფი გადაერთო ერთი კანდიდატიდან მეორეზე და ვერ იტყვის. ანალიზიც რთულდება. რათა დაადგინოს. 2. მკვლევარს მხოლოდ იმის დადგენა შეუძლია. თითოეულ ჯერზე სხვადასხვა ადამიანს ვიკვლევთ.

D. (2003). Hoinville. R. თუმცა უდავოა. რომ ინდუსტრიულ რევოლუციამდე ქალაქების რაოდენობა შედარებით უმნიშვნელო იყო. გარდა ამისა. (1985). L. G. London: Unwin Hyman. ვიდრე სხვა სახის კვლევები. B. ვინც ხმას აძლევდნენ მეორე კანდიდატს. პანელური კვლევა გაცილებით იშვიათად გამოიყენება. მაგრამ ამჟამად მეორე კანდიდატისკენ იხრებიან. Survey in Social Research (2nd ed. მსგავსი სირთულეების გამო. (1990). მკვლევარს შეუძლია ლოგიკის საფუძველზე მოუძებნოს ახსნა ცვლილების პროცესს. პირველი ტიპის დიზაინი. A. and Settle. Oxford: Altamira Press. ასეთი ტიპის კვლევა იყენებს მთელ რიგ ტექნიკას. H. P.). N. 24 . ინდუსტრიული რევოლუციის შემდეგ კი მათი რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. ახალი თაობის კულტურული ღირებულებების შედარება წინა თაობის კულტურულ ღირებულებებთან. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Methods (3rd ed. (1992).). The Survey Research Handbook. რომ მრავალ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა დროში ცვლილების ანალიზს მოითხოვს. მოსალოდნელია. რომ ის მოვლენების ახსნის საუკეთესო საშუალებას იძლევა. ისინი. რომ მკვლევარი გამოიტანს დასკვნას. Newman. E. R. რესპონდენტებს ეკითხებიან როგორც მათი აწმყო. ისინი. ვთქვათ. თუმცა. Boston: A&B. A. Survey Research Methods (2nd ed. and Jowell. მაგრამ ამჟამად პირველი კანდიდატისკენ იხრებიან. ყველაზე გავრცელებულია სოციალურ კვლევებში. De Vaus. თუ მონაცემები გვიჩვენებს. London & NY: Continuum. Surveys in Social Research (5th ed. როცა მოვლენების შესწავლა დროის ერთ მონაკვეთში ხდება. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (5th ed. Oppenheim. (1977). დროში ცვლილების ანალიზის კიდევ ერთი გზაა კოჰორტული შედარებების გამოყენება. ვთქვათ. R. რათა ცვლილების პროცესი შეისწავლოს.). მოწოდებული ინფორმაცია არააკურატული იყოს. Questionnaire Design. (2002). Bernard. რომ ინდუსტრიალიზაცია ხელს უწყობს ურბანიზაციას. W.). ლიტერატურა: Alreck. (2002). მაგალითად. Babbie. როგორია რესპონდენტის შემოსავალი წელს და როგორი იყო ის შარშან. შესაძლოა რესპონდენტს არ ახსოვდეს ყველა დეტალი და ამდენად. Survey Research Practice. London: Routledge. ისე წარსული მდგომარეობის შესახებ. პირველ რიგში. ვინც ხმას აძლევდნენ მეორე კანდიდატს და დარჩნენ მისი მომხრენი. და ბოლოს. D. Homewood: Irwin. ამდენად.აძლევდნენ პირველ კანდიდატს.). Belmont: Wadsworth. Interviewing and Attitude Measurement. London: Heinemann Educational Books. De Vaus. (1998). მიუხედავად იმისა. L.

2. ასაკი. (მაგალითად. ოჯახური მდგომარეობა და სხვ. განწყობები უშუალოდაა დაკავშირებული შეფასებასთან და იკვლევს. ვინაიდან ყველა ეს ტექნიკა ურთიერთდაკავშირებულია და მათთვის საერთო საკითხებია აქტუალური. განწყობა და რწმენა (დილმანი. კითხვარი სკალებსა და ინდექსებსაც მოიცავს. როგორც წესი. 1978). რომ არსებობს შემდეგი ძირითადი სახის შეკითხვები: ნეიტრალური ქცევითი შეკითხვები. არსებობს 4 სახის ინფორმაცია. ჩვენ . განწყობა სკალების საფუძველზე ფასდება. ყოფილხართ თუ არა ოდესმე რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი? (დიახ. შეკითხვის ტიპები ზემოთ მითითებული 4 სახის ინფორმაციის მოპოვება შესაბამისი ტიპის შეკითხვების საფუძველზეა შესაძლებელი. რომლებზეც პასუხის გაცემა რესპონდენტს აშინებს. თუ რამდენად მართებულად ან მცდარად მიაჩნია რესპონდენტს ესა თუ ის მოსაზრება. ამგვარი ფართო გაგებისას. ცოდნის შესაფასებელი შეკითხვები. კითხვების ფორმულირება და თანმიმდევრობა). ხომ არ აპირებთ გაწევრიანდეთ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიაში? (დიახ. 25 . შეგვიძლია შემდეგი შეკითხვები დავუსვათ მას: 1. როგორიცაა სქესი. ისე სატელეფონო) შეაქვთ. ვთქვათ. სეიმურ სადმენი და ბრაიან ვენსინკი კითხვარის დიზაინის გზისმკვლევში (2004) აღნიშნავენ. არა).კითხვარი ტერმინი . არა). რესპონდენტის პოლიტიკური აქტივობის დასადგენად. შემოსავალი. რას აკეთებს და რის გაკეთებას აპირებს რესპონდენტი. სავარაუდოა. და კითხვარის დემოგრაფიულ ბლოკს შეადგენს. ამის შეფასება შემდეგი სახის სკალის მეშვეობით შეიძლება: 1 2 3 4 5 ძალიან მისაღებია ნაწილობრივ მისაღებია არც მისაღებია. ხართ თუ არა ამჟამად რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი? (დიახ.. განათლების დონე.კითხვარი” სხვადასხვა მნიშვნელობით იხმარება. მაგალითად. ზოგიერთი მკვლევარი მის ქვეშ მხოლოდ ანკეტებსა და საფოსტო კითხვარებს გულისხმობს. რომლის მოპოვებაც შესაძლებელია კითხვარის საფუძველზე: ატრიბუტი. განწყობის გასაზომი შეკითხვები.კითხვარის’’ ქვეშ ვიგულისხმებთ როგორც ანკეტასა და საფოსტო კითხვარს. 3. ამერიკელი მკვლევრები ნორმან ბრედბერნი. ქცევა. ატრიბუტები მოიცავს ინფორმაციას რესპონდენტის პიროვნული და სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლების შესახებ. ქცევები იკვლევს. ფსიქოგრაფიული შეკითხვები და დემოგრაფიული შეკითხვები. შესრულების შესაფასებელი შეკითხვები. არც მიუღებელი ნაწილობრივ მიუღებელია ძალიან მიუღებელია რწმენები ფასდება იმის მიხედვით.. არა). სხვებს კი მასში სტრუქტურირებული ინტერვიუც (როგორც პირისპირ. რამდენად მისაღებია რესპონდენტისთვის გარკვეული შეხედულება. ქცევითი შეკითხვები. ისე სტრუქტურირებული ინტერვიუს ბლანკს. თუ გვაინტერესებს. ნაკლებ სავარაუდოა. თუ რა ემოციური დამოკიდებულება აქვს რესპონდენტს მოცემული საკითხის მიმართ. თუ რა გააკეთა.

). ბავშვთა ცენტრში 8.შ. თუ რამდენად საშიში ეჩვენება რესპონდენტს გარკვეული შეკითხვა. სკოლაში 3.ნეიტრალური ქცევითი შეკითხვები ყველაზე გავრცელებული სახის შეკითხვებია და ისეთ საკითხებს ეხება.შ. თეატრებსა და მუზეუმებში სიარული. როგორი რეაქცია ექნება რესპონდენტთა უმრავლესობას მოცემულ შეკითხვაზე. როგორიცაა კარგ მოქალაქედ ყოფნა (არჩევნებში მონაწილეობა. რომ რესპონდენტებმა გააზვიადონ ან დაფარონ გარკვეული ქცევები.შ. გონებრივი შეზღუდულობა და ა. არალეგალურ ქცევასთან (გადასახადების გადახდისგან თავის არიდება. როგორიცაა შრომითი აქტივობა. რომლებზეც პასუხის გაცემა რესპონდენტს აფრთხობს.). ბავშვების აღზრდაში აქტიური წვლილის შეტანა და ა. ნეიტრალური ქცევითი შეკითხვის მაგალითია შემდეგი: • როგორც წესი.შ. არსებობს ტენდენცია.). სხვადასხვა საქონლის შეძენა და მოხმარება. სხვებთან ურთიერთობა და ა. საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართულობა და ა. ქუჩაში 6. ნარკოტიკების მოხმარება და ა. არ არსებობს სტანდარტული მეთოდი იმის დასადგენად. ამგვარ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა არ აშინებს რესპონდენტს. დასვენებასთან თუ მოგზაურობასთან დაკავშირებული ქცევა. კარგად ინფორმირებულ და კულტურულ ადამიანად ყოფნა (პრესისა და მხატვრული ლიტერატურის კითხვა. სად თამაშობს ან ატარებს თავისუფალ დროს თქვენი შვილი? (აღნიშნეთ ყველაზე ხშირი შემთხვევები) 1. რესპონდენტები არასწორად ახდენდნენ მის ინტერპრეტაციას. რადგან ის უახლოეს წარსულში მომხდარ უსიამოვნო შემთხვევას ახსენებს ან შესაძლოა. არის შემთხვევები. მეორეს კი ისეთი ქცევები მიეკუთვნება. ამგვარი ქცევითი შეკითხვის მაგალითია შემდეგი: 26 . სხვის სახლში 4.). სხვა (მიუთითეთ) ქცევითი შეკითხვები. როცა ცალკეული ინდივიდები მტკივნეულად აღიქვამენ გარკვეულ შეკითხვას. რომლებიც დაკავშირებულია ავადმყოფობასა და უნარშეზღუდულობასთან (სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები. მაგრამ ისინი მეხსიერებასთანაა დაკავშირებული და მეხსიერების ხარვეზებმა შესაძლოა ინფორმაციის დამახინჯება გამოიწვიოს.შ. ალკოჰოლის მოხმარებასა და სქესობრივ ქცევასთან. ჩვენი ვარაუდით.) და საკუთარ თავზე მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის აღება (ქველმოქმედება. საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობა და ა. ჯანმრთელობასთან. ამიტომ წინასწარ უნდა დავფიქრდეთ.შ. ეზოში 5. პირველს სოციალურად სასურველი ქცევები მიეკუთვნება. პარკში 7. სახლში 2.

რესპონდენტებს უფრო დადებითი რეაქცია ექნებათ გარკვეულ მოსაზრებაზე. მეცნიერი თუ მკვლევარი. რომ რესპონდენტი არ დააფრთხოს მასზე პასუხის გაცემამ. მაგალითად: .. ვიდრე კონკრეტული პიროვნება ახსენოთ.. მიგიღიათ თუ არა ღვინო უკანასკნელი კვირის განმავლობაში?” ყოველთვის უმჯობესია ზოგადად მიუთითოთ ექიმი. ხომ არ ჩაიდინა/ჩაიდინეს რაიმე თქვენმა შვილმა/შვილებმა მიმდინარე კვირის განმავლობაში.ყველა ასე იქცევა” მიდგომა. მესამე გზა უხერხულობის მოსახსნელად შემდეგია: თუ რესპონდენტს სთავაზობენ სათანადო მიზეზს. რომ ღვინის გარკვეული დოზით მიღება ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა.ექიმებს სჯერათ.. განწყობის გასაზომად კი ძირითადად სკალებს იყენებენ. რომელიც ამართლებს მის მიერ სოციალურად სასურველ ქცევაში მონაწილეობის არმიღებას.რა სიხშირით აპირებთ მიირთვათ პიცა შემდეგ თვეში?” როგორც წესი. მართალია ის თუ მცდარი. მას გარედან ვერ დავაკვირდებით და ვერასოდეს ვიტყვით.მოგწონთ პიცა. კვირაში ერთხელ 4. განწყობა სამი კომპონენტისგან შედგება: კოგნიტური. წელიწადში რამდენჯერმე 7. წელიწადში ერთხელ ან უფრო იშვიათად 8. მაგალითად. უკანასკნელად მანქანის მართვისას. ფარების ჩართვას. . ყოველ დღე 2. კოგნიტური კომპონენტი მოიცავს მთელ რიგ რწმენებს შესაფასებელი ობიექტის შესახებ. რათა მკვლევარმა დაადგინოს.რამდენად ჯანმრთელ საკვებად მიგაჩნიათ პიცა? შეაფასეთ შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით. რადგან ის ართულებს გარკვეული ოპერაციების განხორციელებას. მაგალითად. თუ რამდენად მოგვწონს ან არ მოგვწონს იგი.ბევრ მძღოლს მოუხერხებლად მიაჩნია უსაფრთხოების ქამრის გამოყენება. ერთერთი ასეთი გზაა . რომ მკვლევარმა ისეთი ფორმულირება მისცეს ქცევით შეკითხვას. შეფასებითი და ქცევითი. .. კვირაში რამდენჯერმე 3. თვეში ერთხელ 6. თუ მას იმ ადამიანებს მივაწერთ. მაგალითად: . რასაც მოგვიანებით დაწვრილებით განვიხილავთ. შესაძლოა ზოგიერთი რესპონდენტი სულაც არ იცნობდეს ამ პიროვნებას ან არ მიიჩნევდეს მას ექსპერტად. გამოიყენეთ თუ არა უსაფრთხოების ქამარი?” დამოკიდებულების/განწყობის გასაზომი შეკითხვების დასმა უფრო რთულია.” შეფასებითი კომპონენტი გულისხმობს ობიექტის შეფასებას იმის მიხედვით.. ვისაც ისინი პატივს სცემენ. ვთქვათ..ზოგჯერ ყველაზე მშვიდი მშობლებიც კი გამოდიან მწყობრიდან და სჯიან შვილებს. განწყობის გასაზომი შეკითხვები უმეტესად რწმენებსა და შეფასებებს ეხება. მაგალითად.. . როგორც საკვები?” ქცევითი კომპონენტი კი დაკავშირებულია რესპონდენტის განწყობასთან მის ქცევებთან მიმართებაში. თუ რამდენად გათვითცნობიერებულია 27 . მაგალითად: . საერთოდ არ მოვიხმარ ალკოჰოლურ სასმელებს არსებობს რამდენიმე გზა იმისა. თვეში რამდენჯერმე 5. ცოდნის შესაფასებელი შეკითხვები ხშირად განწყობის გასაზომ შეკითხვებს უსწრებს წინ. ვიდრე ქცევითი შეკითხვებისა. რადგან. ის აღარ შეეცდება ამგვარი ქცევის გაზვიადებას. რადგან განწყობა სუბიექტურია. რისთვისაც თქვენ ის/ისინი დასაჯეთ?” მეორე გზაა ქცევის გასამართლებლად ავტორიტეტის გამოყენება...• რა სიხშირით მოიხმართ ალკოჰოლურ სასმელებს? 1.

ასაკი. ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა და სხვადასხვა ღონისძიების მონაწილეთაგან ინფორმაციის მიღების მიზნითაც. 2. აზრი არა აქვს შევეკითხოთ რესპონდენტს. აწმყო თუ მომავალი ქცევები. შემოსავალი. გადაწყვეტილების მიღებისთვის თანამშრომელთა დაწინაურებისა და ხელფასების მომატების თაობაზე. შესრულების შესაფასებელი შეკითხვები ორი მიზნით გამოიყენება: ჯერ ერთი. გარკვეული ორგანიზაციის თანამშრომელთა საქმიანობაში პოტენციური პრობლემების აღმოჩენისა და მათი გადაჭრის გზების ძიებისთვის. ვინაიდან მათი ეფექტურობისთვის აუცილებელია შემოწმდეს კონკრეტულ თემატიკასთან დაკავშირებით მოსახლეობის გათვითცნობიერებულობის დონე. ავიღოთ უნივერსიტეტის მაგალითი. გარკვეულ ორგანიზაციათა თანამშრომლებს აფასებენ მათი ხელმძღვანელები. არ იყენებს კურსის სილაბუსს და ლექციებს შორის ლოგიკური თანმიმდევრობა გაურკვეველია. დემოგრაფიული შეკითხვის მაგალითებია შემდეგი: 28 . ცოდნის შესაფასებელ შეკითხვებს ხშირად იყენებენ საინფორმაციო პროგრამების დანერგვისას ან სარეკლამო კამპანიების გატარებისას. თუ ის გვეუბნება. ფსიქოგრაფიული კვლევის ყველაზე აშკარა გამოხატულებაა. 3. როგორიცაა სქესი. სხვა პედაგოგები და ადმინისტრაცია.რესპონდენტი მოცემულ საკითხში და გამორიცხოს ისინი. როცა სამიზნე ჯგუფებისა თუ პირების პორტრეტებს ქმნიან და მათი პიროვნული თვისებებისა და ცხოვრების სტილის შესწავლის საფუძველზე. შესრულების შესაფასებელი შეკითხვის მაგალითია შემდეგი: • აღნიშნული პროფესორი: 1. ოჯახური მდგომარეობა და სხვ. ცდილობენ შეაფასონ მათი წარსული. ფსიქოგრაფიული შეკითხვის მაგალითია შემდეგი: 1 2 საკუთარ თავს ამბიციურ პიროვნებად ვთვლი 3 4 5 6 სრულიად ვეთანხმები დემოგრაფიული 7 სრულიად არ ვეთანხმები შეკითხვები მოიცავს ინფორმაციას რესპონდენტის პიროვნული და სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლების შესახებ. მეორეც. რომ არც კი იცის სახელმწიფო მინისტრის ვინაობა. სადაც პედაგოგს აფასებენ სტუდენტები. თუ რატომ იქცევა სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვაგვარად. ვინც შესაბამის ცოდნას არ ფლობენ. ისინი არ არის წარმოდგენილი რაიმე განსაზღვრული თანმიმდევრობით. კოლეგები და დაქვემდებარებული პირები. მიჰყვება კურსის სილაბუსს და ლოგიკური თანმიმდევრობით გვთავაზობს ლექციებს. თუ როგორ შეაფასებდა სახელმწიფო მინისტრის საქმიანობას. ფსიქოგრაფიული შეკითხვები გვეხმარება იმის დადგენაში. მაგალითად. მხოლოდ დროდადრო მიჰყვება კურსის სილაბუსს და თუმცა ლექციები ურთიერთდაკავშირებულია. განათლების დონე. ამგვარი შეკითხვები გამოიყენება საზოგადოებრივ ლიდერთა.

ქვრივი • თქვენი განათლება: 1. რომ დახურული შეკითხვა საკმაოდ დამაბნეველი ხდება რესპონდენტისთვის. რადგან მხოლოდ ამ ვარიანტებიდან ირჩევს პასუხს. საშუალო ტექნიკური 4.• თქვენი ოჯახური მდგომარეობა: 1. ყველაზე მნიშვნელოვნიდან ყველაზე უმნიშვნელოს მიმართულებით.. დახურული შეკითხვის კიდევ ერთი ნაკლია ის. უფრო სწრაფიც. დახურული შეკითხვები წინასწარ კოდირებულია. ეს შეიძლება იყოს შეფასების სკალა. არასრული საშუალო 2. რომელიც. უმაღლესი 6. სემანტიკური დიფერენციალი. სადაც რესპონდენტმა უნდა მოახდინოს გარკვეული პუნქტების რანჟირება მნიშვნელობის მიხედვით. კერძოდ. რომ ის არ იძლევა საკითხში ჩაღრმავების საშუალებას. შესაბამისად. სამეცნიერო ხარისხი შეკითხვის ფორმები შეკითხვას 2 ძირითადი ფორმა აქვს: ღია და დახურული. შესაძლოა რესპონდენტი ნაწყენიც კი დარჩეს. დახურულ შეკითხვას შესაძლოა სხვადასხვა ფორმა ჰქონდეს. რანჟირების სკალა. განქორწინებული/გაშორებული 4. საშუალო 3. რომ პასუხების ჩამონათვალში არ იყო მითითებული მისთვის სასურველი ვარიანტი. ქურწინებაში არასდროს მყოფი 2. უნდა აღინიშნოს. დაქორწინებული 3. შვიდბალიანი სკალის სახით 29 . ამიტომ დახურული შეკითხვები ნაკლებ გათვითცნობიერებული რესპონდენტებისთვისაც მოსახერხებელია. სქესობრივ ქცევას და სხვ. მაგრამ დახურულ შეკითხვას არაერთი ნაკლიც აქვს. რომ მასზე პასუხის გაცემა რესპონდენტისთვის შედარებით მარტივია (რადგან მკვლევარი თავად სთავაზობს შესაძლო პასუხებს და რესპონდენტს არ სჭირდება მათი გამოგონება). მეორე მხრივ. არასრული უმაღლესი 5. რომ რესპონდენტს. როცა ის პასუხის მრავალ ვარიანტს შეიცავს და სანამ ყველა ვარიანტს ჩაიკითხავს. დახურულ შეკითხვაში მოცემულია პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი და რესპონდენტი შეზღუდულია არჩევანში. რაც ზოგავს როგორც დროს. რომელიც მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობს. გარდა ამისა. რომლის მიზანია დაადგინოს. რომელთა შორის უმთავრესი ისაა. ამიტომ პასუხების კომპიუტერში შეტანა იოლია. რესპონდენტს ავიწყდება კიდეც დასაწყისში მითითებული ვარიანტები. რესპონდენტებისთვის უფრო მარტივია . დახურული შეკითხვის უპირატესობაა ის. ამ ყველაფერთან ერთად. ისე თანხებს. თუ რამდენად ეთანხმება ან არ ეთანხმება რესპონდენტი გარკვეულ შეხედულებას. თუ უფრო ღრმა ინფორმაციის მოპოვება გვსურს. ჩვეულებრივ. რესპონდენტს უნდა ვთხოვოთ დააკონკრეტოს და განმარტოს თავისი არჩევანი. ამგვარ შეკითხვებს კიდევ ერთი უპირატესობა აქვს. რომლებიც ეხება ავადმყოფობას. ამიტომ.მგრძნობიარე” საკითხებზე პასუხის გაცემა. შეუძლია ბრმად შემოხაზოს პასუხის რომელიმე ვარიანტი. ნარკოტიკების მოხმარებას.

. როგორი შეკითხვების დასმაა მიზანშეწონილი სოციოლოგიური კვლევისას – დახურული თუ ღია? როცა რაოდენობრივ კვლევას ვატარებთ დიდ შერჩევით ერთობლიობაზე. მაგრამ დახურული შეკითხვის მსგავსად. რომელიც სხვადასხვა პუნქტებისგან შედგება და რესპონდენტს ევალება თითოეული შესაბამისი პუნქტის შემოხაზვა. ღამის კლუბი 6. აგარაკი/ქალაქგარეთ ღია შეკითხვისას რესპონდენტს შეუძლია იმგვარად გასცეს პასუხი. საცეკვაო დარბაზი 7. მაგალითად. სპორტული დარბაზი/მოედანი 9. ამდენად. რათა ამ ეტაპზე მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე შეიმუშავოს და დახვეწოს კითხვარი ძირითადი კვლევისთვის (ამ ეტაპზე მკვლევარს შეუძლია მონიშნოს პასუხის ყველაზე გავრცელებული ვარიანტები და ღია შეკითხვა დახურულად აქციოს). რაც გაცილებით ახანგრძლივებს გამოკვლევის ჩატარების პროცესს. 30 . . მეტი დროც სჭირდება. თანაც ის ეხმარება მკვლევარს უფრო ღრმა და დეტალური ინფორმაციის მოპოვებაში. თუ რესპონდენტი ნაკლებ განათლებულია ან ადეკვატურად ვერ გადმოსცემს სათქმელს. საცურაო აუზი 8. აუცილებლად ღია შეკითხვები უნდა გამოვიყენოთ. პარკი 10. ღია შეკითხვაზე გაცემული პასუხების კოდირება და სტატისტიკური ანალიზი გაცილებით რთულია და მეტ დროს ართმევს მკვლევარს. მუზეუმი/გალერეა 4. რესპონდენტს ეძლევა რამდენიმე ასეთი სკალა და ევალება გარკვეული ობიექტის შეფასება თითოეულ მათგანზე. ღია შეკითხვაზე პასუხის გაცემას მეტი დაფიქრება. მაგრამ თუ თვისებრივ კვლევას ვატარებთ და სოციალური პროცესების ღრმა ანალიზს ვგეგმავთ. ამდენად.გამოიხატება და ბიპოლარულია. მაგალითად. ღია შეკითხვების გამოყენება ხელსაყრელია გამოკვლევის საწყის (პილოტურ) ეტაპზე. ღია შეკითხვაზე გაცემული პასუხი შესაძლოა საკმაოდ ბუნდოვანი და გაუგებარი იყოს. როცა მკვლევარი მცირე შერჩევით ერთობლიობაზე ატარებს კვლევას. ღია შეკითხვასაც აქვს არაერთი ნაკლი. უფრო ძვირიცაა. პირველ რიგში. შესაბამისად. მეორეც. გარდა ამისა. რადგან სკალის თითოეულ ბოლოში ანტონიმური ზედსართავი სახელები დგას. თეატრი/კინო 2. რადგან დახურული შეკითხვები საკითხში ჩაღრმავების საშუალებას არ იძლევა. შესაძლოა სტუდენტებს სთხოვონ შეაფასონ პედაგოგები შემდეგი სკალების საფუძველზე: კომპეტენტური პუნქტუალური მკაცრი საკონტროლო 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 არაკომპეტენტური არაპუნქტუალური ლოიალური სია. ბარი/რესტორანი 5. მიზანშეწონილია კითხვარში უმეტესად დახურული შეკითხვები შევიტანოთ.სად დადიხართ ხოლმე მეგობრებთან ერთად თავისუფალი დროის გასატარებლად?” 1. ოპერა/კონცერტი 3. როგორც თავად სურს. ღია შეკითხვა შემოქმედებისა და თვითგამოხატვის საშუალებას იძლევა.

მაგრამ სამსახურებრივი მოვალეობის გამო. ყოვლად დაუშვებელია. ცრურწმენები. რადგან შესაძლოა მას ძალიან უყვარდეს მოგზაურობა. პრესტიჟი. რაც ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია.. და ცდილობენ დამალონ თავიანთი ასაკი.?” ორმაგი შეკითხვების დასმა.?” ჰიპოთეტური შეკითხვები. რომ. რათა შთაბეჭდილება მოახდინონ მკვლევარზე. არის ის. ამიტომ მკვლევარი უნდა მოერიდოს ისეთი შეკითხვების დასმას.როგორ მოიქცეოდით იმ შემთხვევაში. როცა ერთ შეკითხვაში ორია გაერთიანებული. მაგალითად. მგრძნობელობა. ზოგჯერ რესპონდენტები ცდილობენ განზრახ . . ხშირად უწევდეს მოგზაურობა. მაგალითად. სულ სხვანაირად მოიქცეს. განათლებას. რომ მათში ჩანდეს მისი ემოციური დამოკიდებულება მოცემული საკითხისადმი. .ნეიტრალური ენა” უნდა გამოიყენოს და არა ემოციური დატვირთვის მქონე სიტყვები. რომ გარკვეული ქცევა თუ მდგომარეობა ჩვეულია ადამიანთა უმრავლესობისთვის. არ უყვარდეს მოგზაურობა. ობიექტური ინფორმაციის მოპოვების მიზნით. რომელშიც შეკითხვები ლოგიკურად გადადის ერთმანეთში. ამიტომ აუცილებელია მარტივი სიტყვების გამოყენება და არავითარ შემთხვევაში სპეციალური ტერმინების ან ჟარგონის. . რომ ინდივიდებს ჰქონდეთ შესაბამისი ცოდნა და სურვილი. როგორიცაა . ძირითადი პრინციპი. ამასთან.ერთ ენაზე” უნდა საუბრობდნენ. მკვლევარი უნდა მოერიდოს შეკითხვების იმგვარად ფორმულირებას. რასაც მკვლევარი ვერ შეამოწმებს. დროის ამაო ფლანგვაა. რომელიც რეალურად არ განუცდია. 31 . რომ რესპონდენტებს სურვილი ჰქონდეთ გამოააშკარავონ გარკვეული ინფორმაცია. როგორც წესი. მკვლევარმა არასოდეს არ უნდა გაუსვას ხაზი გარკვეული ქცევების პრესტიჟულობას და არ უნდა მოახდინოს შეფასება. არის შემთხვევები.შეკითხვების შედგენის ძირითადი პრინციპები კარგი კითხვარი ჰარმონიულ მთელს შეადგენს.. შესაძლოა მან გასცეს გარკვეული პასუხი. მაგრამ საშუალება არ ჰქონდეს და ხშირად ვერ მოგზაურობდეს ან. ანუ იმგვარად. მაგრამ რეალურად მსგავს სიტუაციაში მოხვედრისას. რადგან რესპონდენტს უწევს თავის წარმოდგენა სავარაუდო სიტუაციაში. ამგვარი მთელის მისაღწევად და შეკითხვების სწორი ფორმულირებისთვის აუცილებელია ვიხელმძღვანელოთ შემდეგი ძირითადი პრინციპებით: რესპონდენტებთან შესაბამისობა. შეკითხვები არ უნდა იყოს ბუნდოვანი და დამაბნეველი რესპონდენტებისთვის. მიღებული ალკოჰოლის რაოდენობა და სხვ. თუ.შენიღბონ” გარკვეული ინფორმაცია. მეგობრების რაოდენობას და სხვ. რომ რესპონდენტი და მკვლევარი .. რისთვისაც მან . ამიტომ წინასწარ უნდა შეფასდეს.ხომ არ მიგაჩნიათ. ამიტომ მკვლევარი ყოველმხრივ უნდა მოერიდოს მათ გამოყენებას. აუცილებელია. რომ უპასუხონ შეკითხვებს. მიმართულების მიმცემი შეკითხვები უბიძგებს რესპონდენტებს აირჩიონ კონკრეტული პასუხი. რამდენად ფლობენ ისინი შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად აუცილებელ ცოდნას და რამდენად ადეკვატურადაა დასმული თავად შეკითხვები.. ის უნდა დაეხმაროს რესპონდენტს უხერხულობის დაძლევაში იმის ხაზგასმით. ენა. პირიქით. . როცა რესპონდენტები გაზვიადებით წარმოადგენენ თავიანთ შემოსავალს. არ შეიძლება ერთ შეკითხვაში ჰკითხოთ რესპონდენტს.. ამგვარი შეკითხვის მაგალითია: . უყვარს თუ არა მოგზაურობა და ხშირად მოგზაურობს თუ არა.

შ. რათა. არ უნდა ჰქონდეს ალკოჰოლური სასმელების მიღების უფლება. პოლიტიკას ეხება. რათა დარწმუნდეთ. რომ ყველა კითხვარს აქვს საკუთარი საიდენტიფიკაციო ნომერი. არასოდეს არ უნდა მოათავსოთ შეკითხვა ერთ გვერდზე. კვირაში ორჯერ.” რადგან ისინი საკმაოდ ზოგადია და სხვადასხვა რესპონდენტისთვის სხვადასხვა მნიშვნელობის მატარებელი შეიძლება იყოს. პასუხის კატეგორიები ურთიერთგამომრიცხავი უნდა იყოს. თუ რესპონდენტი გპასუხობთ. საჭიროების შემთხვევაში. შეკითხვაზე .იშვიათად. რადგან გაურკვეველია. ამასთან. . კითხვარში შეკითხვების თანმიმდევრობა კითხვარი იწყება შესავლით.. 30-40. მარტივი შეკითხვებიდან თანმიმდევრულად უნდა გადახვიდეთ რთულ შეკითხვებზე და აუცილებლად უნდა დააჯგუფოთ შეკითხვები თემატური ბლოკების მიხედვით.შ. თითოეულ თემატურ ბლოკს შესავლის წინადადება უნდა წაუმძღვაროთ. ზოგიერთისთვის . რა იგულისხმება: არა.ასევე თავი უნდა შევიკავოთ ორმაგი უარყოფისგან. კვლევის მიზანსა და ამოცანებს.. 40-49 და ა..ზოგჯერ” და . რადგან ამგვარმა შეკითხვებმა შესაძლოა დააფრთხოს რესპონდენტი. რათა ისინი ლოგიკურად მისდევდეს ერთმანეთს. თუ ვინ უფრო მეტ დროს ატარებს შვილებთან ერთად – ის. უნდა ჰქონდეს უფლება. შესავალს მოსდევს უშუალოდ კითხვარი. რომელშიც მკვლევარი აცნობს რესპონდენტს საკუთარ თავს და იმ ორგანიზაციას. არ შეიძლება ასაკობრივი კატეგორიების შემდეგი სახით მითითება: 2030.მას.. რომელსაც წარმოადგენს. და არწმუნებს. თუ ორივე თანაბრად? 32 . თვეში ერთხელ და ა. როგორიცაა . რომ არ ჰყავს შვილები. ამიტომ აუცილებელია ყოველთვის დავაკონკრეტოთ დროის ზუსტი ინტერვალი. რაც აუცილებელია კითხვარის კოდირებისთვის. მისი პასუხის ვარიანტები კი – მეორე გვერდზე. პასუხის გადამფარავი კატეგორიები.ხშირად. უნდა მოერიდოთ კითხვარის დაწყებას დემოგრაფიული ბლოკით. თუ არა. ვინც ზღვარზე ხვდებიან. 30-39. ვინც ჯერ არ გამხდარა 18 წლის. ანუ ისინი არ უნდა გადაფარავდეს ერთმანეთს. რაც მათი მდგომარეობის და ცოდნის შესაბამისია. 40-50 და ა. აზრი არა აქვს შეკითხვის დასმას იმის თაობაზე.. მისი მეუღლე. ვთქვათ.. მაგალითად. რომ გამოკვლევა ანონიმურია და მიღებული მონაცემები გამოყენებულ იქნება მხოლოდ განზოგადებული სახით. მაგალითად. ამასთან.” პასუხი . მაგალითად. შესაძლებელი იყოს მონაცემების შემოწმება.შ. უნდა აღინიშნოს. პერიოდულობა.. თავი უნდა შევიკავოთ პერიოდულობის აღმნიშვნელი ისეთი სიტყვების გამოყენებისგან. რომ მხოლოდ იმ შეკითხვებს უსვამთ რესპონდენტებს. ზოგისთვის კი – კვირაში რამდენჯერმე.არა” არ იძლევა ნათელ წარმოდგენას. მით უმეტეს.. რომლებზეც პასუხის გაცემა რესპონდენტისთვის მარტივი და საინტერესო იქნება.” .ახლა მინდა გესაუბროთ ამა და ამ საკითხზე. არ უნდა ჰქონდეს უფლება.. რადგან ის საკმაოდ დამაბნეველია.” ყველა შეკითხვა და პასუხის შესაძლო ვარიანტი დანომრილი უნდა იყოს. თუ კვლევა სერიოზულ საკითხებს.. მაგალითად. გზადაგზა მფილტრავი შეკითხვები უნდა გამოიყენოთ. რომელიც ისეთი შეკითხვებით უნდა დაიწყოთ. ამიტომ ასაკობრივი კატეგორიები შემდეგი სახით უნდა მივუთითოთ: 20-29. ვთქვათ.ხშირად” შეიძლება ნიშნავდეს ყოველ დღე. პასუხის ვარიანტების შეთავაზებისას. ვთქვათ. ამასთან. რომელ კატეგორიას უნდა მიაკუთვნონ საკუთარი თავი მათ.

რათა საკითხის სპეციფიკურ ასპექტებში გაერკვეთ. ინდექსი და სკალა განსხვავებული საზომებია და მათ შორის სხვაობა იმ პრინციპში მდგომარეობს. ინტელექტის დონე და ა. რათა გაარკვიოთ. მათ შეუძლიათ რესპონდენტის მრავალი პასუხის შეჯამება და წარმოდგენა ერთი ქულის სახით. მიუხედავად აშკარა მსგავსებისა. გადალახავენ რა მხოლოდ ერთი პუნქტისთვის დამახასიათებელ შეზღუდვებს. რათა დაადგინოთ. ცნობილმა ამერიკელმა მკვლევარმა ჯორჯ გელაპმა (1947) მათი კომბინირების შემდეგი ვარიანტი შემოგვთავაზა: 1. რესპონდენტის ქულები რელიგიურობის სკალასა თუ ინდექსზე გამოყვანილი იქნება სხვადასხვა პუნქტზე გაცემული პასუხების საფუძველზე. პირველ რიგში. 5. რაც შეეხება ღია და დახურული შეკითხვების თანმიმდევრობას კითხვარში. რომლის საფუძველზეც რესპონდენტებს ქულები მიენიჭებათ. თუ რამდენად ცრუმორწმუნეა მოცემული რესპონდენტი სხვა რესპონდენტებთან შედარებით. მაგალითად. გარდა ამისა. რამდენად ძლიერად უჭერს მხარს რესპონდენტი მოცემულ შეხედულებას. დახურული შეკითხვა. კერძოდ. ცრურწმენები. რომლებიც ხშირად გამოიყენება სოციოლოგიურ კვლევებში რამდენიმე მიზეზის გამო: ჯერ ერთი.შ. ინდექსი და სკალა ინდექსი და სკალა კუმულაციური საზომებია. 3. ისინი უფრო სრულყოფილად აფასებენ ცვლადებს. რომელთაგან თითოეული რელიგიურობის ამა თუ იმ ასპექტს ზომავს. ღია შეკითხვა. რათა შეაფასოთ. ღია ან დახურული შეკითხვა. 33 . ინდექსები და სკალები მონაცემების შეკვეცის მექანიზმებია.კითხვარის ბოლოს რთული შეკითხვებიდან ისევ მარტივებს უნდა დაუბრუნდეთ. რა მიზეზები უდევს საფუძვლად რესპონდენტის ამგვარ შეხედულებას. აქვს თუ არა რესპონდენტს წარმოდგენა მოცემულ საკითხზე. ინარჩუნებენ რა ამ პასუხთა სპეციფიკურ დეტალებს. ინდექსები და სკალები კი კითხვარის რამდენიმე პუნქტის კომბინირებას ახდენენ. ინდექსსა და სკალას ბევრი საერთო აქვს. სკალა კი – სხვადასხვა პუნქტზე გაცემული პასუხებისთვის შესაბამისი ქულების მინიჭება. კითხვარის ერთი პუნქტი ვერ მოახდენს კომპლექსური ცვლადის ადეკვატურ ასახვას. ორივე რიგის სკალის საზომებს წარმოადგენს და მათ საფუძველზე შესაძლებელია რესპონდენტთა რანჟირება სხვადასხვა ცვლადის მიხედვით. რადგან გარკვეული დროის შემდეგ რესპონდენტი იღლება და მისთვის კითხვარის დასასრული მარტივი და სასიამოვნო უნდა იყოს. მეორეც. ინდექსი სხვადასხვა პუნქტზე გაცემული პასუხების უბრალო შეჯამებაა. დახურული შეკითხვა. რესპონდენტის ქულა ცრურწმენების სკალასა თუ ინდექსზე საშუალებას იძლევა შევაფასოთ. რადგან ინდექსები და სკალები ცვლადის კომპლექსური საზომებია და კითხვარის რამდენიმე პუნქტის კომბინირებას ახდენენ. დახურული შეკითხვა. იმავდროულად. რათა დეტალურად ჩაუღრმავდეთ რესპონდენტის შეხედულებას მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად. როგორიცაა რელიგიურობა. 2. 4.

თუ ორი პუნქტი ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის. ვიდრე რესპონდენტები.. პუბლიკაციების გამოქვეყნება თუ სხვ. ინდექსის აგებისას მომდევნო ნაბიჯს მის შემადგენელ პუნქტებს შორის ბივარიაციული კავშირების დადგენა წარმოადგენს. იქნება ეს სტუდენტის ნიშნები. აუცილებელია ამ ორი ცვლადის ამოღება ინდექსიდან. რამდენად კონსერვატული ან ლიბერალურია რესპონდენტი. რომლებიც ლიბერალურნი აღმოჩნდებიან მოცემული პუნქტის მიხედვით. მეორე პუნქტი კი – მხოლოდ რამდენიმე რესპონდენტს. როგორც მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონეს (გამოკითხულთა ნახევარს მაღალი შეფასებები ჰქონდეს აკადემიურ საგნებში). მკვლევარმა უნდა იკვლიოს ერთდროული კავშირი რამდენიმე ცვლადს შორის. თუ სტუდენტის აკადემიური მოსწრების გაზომვა გვსურს. აქ შესაძლოა თავი იჩინოს ორი სახის პრობლემამ: 1. მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანი უნდა ჩავრთოთ ინდექსში. სტუდენტურ კონფერენციებში მონაწილეობა. რაც ნიშნავს. თუნდაც ეს ორი ცვლადი ემპირიულად ურთიერთდაკავშირებული იყოს. რაც ნიშნავს. რადგან ამგვარი კავშირი ნიშნავს. რომ ინდექსის შემადგენელი სხვადასხვა პუნქტი ერთი ცვლადის სხვადასხვა ასპექტს უნდა ზომავდეს. როცა ორ პუნქტს შორის სრულყოფილი კავშირია. ამიტომ აუცილებელია რამდენიმე პუნქტის შერჩევა. ამ კავშირთა შეფასების მთავარი კრიტერიუმია მათი სიძლიერე. 2 კი – არა. ის არ გამოდგება გასაზომად. რომ კომპლექსური საზომი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ საკითხს უნდა ზომავდეს. ინდექსის ყველა პუნქტი სწორედ ამ მოსწრების სხვადასხვა ასპექტს უნდა იკვლევდეს. რომელთაგან ნაწილი საკითხის ერთ ასპექტს ზომავს. რომ ერთი პუნქტი მთლიანად მოიცავს მეორის ყველა ასპექტს. მაგალითად. აუცილებელია მულტივარიაციული კავშირების დადგენაც. 3. ისინი ვერ გაზომავენ ერთსა და იმავე ცვლადს. სანამ მათ საერთო ინდექსში გააერთიანებს. საჭიროა თუ არა ყველა არსებული ცვლადის საერთო ინდექსში გაერთიანება. რომ რესპონდენტები. აუცილებელია ვარიაციულობის მიხედვით განსხვავებული პუნქტების შერჩევა. ამოღებულ უნდა იქნეს ინდექსიდან. ნაწილი კი – მეორეს. 2. თუ რამდენიმე პუნქტი ზომავს.ინდექსის აგება ინდექსის შემადგენელ პუნქტთა შერჩევის რამდენიმე კრიტერიუმი არსებობს: 1. აღსანიშნავია. მაგალითად. როგორც მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონეს (მხოლოდ რამდენიმე მათგანი იყოს სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი). რომ ინდექსის შემადგენელი პუნქტები მოცემულ საკითხს ცალმხრივად არ უნდა წარმოადგენდნენ და მისი სხვადასხვა ასპექტი უნდა ასახონ. რომ პუნქტების ვარიაციულობა აუცილებელი პირობაა სკალების აგებისას. რომელიც არ არის დაკავშირებული დანარჩენ პუნქტებთან. ერთგანზომილებიანობა. რომ 6 ცვლადიდან 4 ზომავს სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებას. რომ შესაძლოა ერთი პუნქტი აღწერდეს რესპონდენტების ნახევარს. 34 . რომლებიც გამოავლენენ კონსერვატიზმს ერთი პუნქტის მიხედვით. თუ მოცემული პუნქტი მხოლოდ მაღალი ან მხოლოდ დაბალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებს ავლენს. 2. სხვა პუნქტების მიხედვითაც უფრო კონსერვატულნი აღმოჩნდებიან. მაგალითად. ამიტომ პუნქტი. ბივარიაციული კავშირების დადგენის შემდეგ. სტუდენტის აკადემიური მოსწრების საზომები არ უნდა გამოვიყენოთ მისი პოლიტიკური ორიენტაციის გასაზომად. მაგალითად. რაც საშუალებას მისცემს დაადგინოს. რაც ნიშნავს. ლოგიკური ვალიდურობა. ვარიაციულობა. ამასთან. მაგალითად. რაც ნიშნავს. თუ ანალიზი აჩვენებს. მოსალოდნელია.

მაგალითად. შესაძლოა აღმოჩნდეს. სხვები კი უპასუხოდ დატოვა. რომელზეც პასუხი არაა გაცემული. მომდევნო საფეხურია პასუხებისთვის ქულების მინიჭება.მიჭირს პასუხის გაცემა” შუალედურ პასუხად განიხილება .არა” პასუხის გაცემა აქტივობების ჩამონათვალზე და მათმა ნაწილმა . ვინც კონსერვატული ორიენტაციის გამომხატველი პასუხი გასცა ამ შეკითხვას. • შესაძლოა გარკვეულ ნაკლულ მონაცემებს ისევე მოვექცეთ.დიახ” უპასუხა გარკვეულ აქტივობებს. თუ რესპონდენტი 4 შეკითხვაზე გასცემს პასუხს და 2 ქულას აგროვებს. რადგან ნაკლული მონაცემების შევსების ცალკეული მეთოდი საკვლევ სიტუაციაზეა დამოკიდებული. თუ გარკვეულ შეკითხვაზე არსებულ სამ შესაძლო პასუხს შეესაბამება ქულები – 0. ბები აღნიშნავს. რაც. ინდექსის თითოეულ პუნქტს თანაბარი თუ განსხვავებული წონა მიანიჭოს. როგორც ისინი. რაც განისაზღვრება საუკეთესო პუნქტები ინდექსში შესატანად. თუ ზოგმა რესპონდენტმა უპასუხოდ დატოვა შეკითხვა ან . რესპონდენტის მაქსიმალური ქულა ყოფილა 6. შესაძლებელია მათი გამორიცხვა ინდექსის აგებიდან. რომელსაც ის იძლევა. შეგვიძლია მივანიჭოთ 1 ქულა პუნქტს. როგორც გაცემულ პასუხებს.არას” ნიშნავს და მას შესაბამისი ქულა უნდა მივანიჭოთ. მაგალითად.არ ვეთანხმების” შორის. როგორ მოვიქცეთ. • შესაძლოა მკვლევარმა რაღაც შუალედური ქულა მიანიჭოს ნაკლულ მონაცემებს. მაგალითად. მკვლევარმა უნდა გადაწყვიტოს.. ზოგადად.დიახ” ან . ამ შემთხვევაში პასუხის გაუცემლობა . 1 და 2. მის მიერ მოპოვებული ქულების რაოდენობა გაიყოფა მის მიერ ნაპასუხები პუნქტების რაოდენობაზე და გამრავლდება პუნქტების საერთო რაოდენობაზე..ვეთანხმები” .. მარტივი ლოგიკის მეშვეობით შევავსოთ ნაკლული მონაცემები. საბოლოო ჯამში. რის საფუძველზეც რამდენიმე პუნქტისგან ერთი კომპლექსური ინდექსი იგება. 160-161) გვთავაზობს რამდენიმე მეთოდს ამ პრობლემის გადასაჭრელად: • თუ რესპონდენტთა შედარებით მცირერიცხოვანმა ჯგუფმა არ უპასუხა შეკითხვას. როცა . რომ მათ მისდევს. თუ დავუშვებთ. მაგალითად. რომ. ამ დროს მკვლევარი ორ ძირითად გადაწყვეტილებას იღებს: ის ადგენს ინდექსის ქულათა სასურველ რაოდენობას და განსაზღვრავს ქულას თითოეული პასუხისთვის. ინდექსზე საუბრისას აუცილებელია ნაკლული მონაცემების პრობლემასაც შევეხოთ.. ისეთივე კონსერვატულნი არიან სხვა პუნქტების მიხედვით. უმჯობესია ან საერთოდ გამოვრიცხოთ ის რესპონდენტები. რაც ნიშნავს. • ნაკლული მონაცემების ფრთხილმა ანალიზმა შესაძლოა მათი ინტერპრეტაციის საშუალება მოგვცეს.მიჭირს პასუხის გაცემა” მიუთითა? ამერიკელი მკვლევარი ერლ ბები (1998. გვ. თუ რესპონდენტებს მოეთხოვებათ . აქ იგივე ლოგიკა მოქმედებს. რომ ინდექსში გაერთიანებულია 6 პუნქტი და თითოეულს ენიჭება 0 ან 1 ქულა. ვინც პასუხი არ გასცა გარკვეულ შეკითხვას. რაც იმ შემთხვევაში. როგორც წესი. • შესაძლოა მკვლევარმა პროპორციულად მიანიჭოს ქულები რესპონდენტს იმ პასუხების გათვალისწინებით.. შეუძლებელია ჩამოთვლილ მეთოდთაგან საუკეთესოს არჩევა ან მათი რანჟირება.მას შემდეგ.. რომ ისინი.. ან სხვა შეკითხვებზე გაცემული პასუხების საფუძველზე.. 35 .. კონსერვატულობის გაზომვისას. 3 ქულას იძლევა (2/4 * 6 = 3). ჩვენს შემთხვევაში. მიღებულია ინდექსის თითოეული პუნქტისთვის თანაბარი წონის მინიჭება. ვინც არ უპასუხა შეკითხვას.

საჭიროა პროფესიონალი მკვლევრების შერჩევა. ლიკერტის.სრულიად არ 36 .. ლეო თურსტოუნის სკალას საფუძვლად უდევს თანაბარი ინტერვალების პრინციპი. შესაბამისად. რომელთა მიმართ ყველაზე დიდი თანხმობაა ექსპერტთა შორის. რომ გარკვეული ცვლადების აღმწერი პუნქტების მნიშვნელობა დროთა განმავლობაში იცვლება და თუ ცალკეულ პუნქტს დღეს ამგვარი წონა აქვს. გაცილებით ნაკლებ დროსა და ხარჯებს მოითხოვს. რითაც ლიკერტის სკალა საკმაოდ ახლოს დგას ინდექსთან.. მიღებული ქულების შეჯამების საფუძველზე. 6 ქულა – ნეიტრალურ პუნქტს. რომლის აგების ძირითადი პრინციპია მის შემადგენელ პუნქტებს შორის ინტენსივობის დადგენა. როგორც ბუნდოვანი. რომლებიც ამ პუნქტების ვარგისიანობას 11ბალიან სკალაზე აფასებდნენ. თუ რამდენად გამოდგება თითოეული პუნქტი გარკვეული ცვლადის ინდიკატორად. ანუ მასში ყველა პუნქტი ერთსა და იმავე ცვლადს ზომავს და თითოეულ პუნქტს მსგავსი ქულები მიენიჭება. ლიკერტის სკალა ერთგანზომილებიანია. სადაც 1 ქულა სავსებით გამოსადეგს აღნიშნავს. რადგან ექსპერტთა საკმაოდ მრავალრიცხოვან ჯგუფს უამრავი დრო სჭირდება საწყისი პუნქტების შესაფასებლად. სწორედ მათგან შეირჩევა განსაზღვრული რაოდენობის პუნქტები ძირითადი კვლევისთვის. გარდა ამისა. იგულისხმება. ამდენად. რომ სკალის ქულები თანაბარი ინტერვალებითაა დაშორებული ერთმანეთისგან. თუ ცვლადის სახით აღებულია რელიგიურობა.სკალის აგება სკალა კომპლექსური საზომია. ექსპერტებმა უნდა მიანიჭონ 1 ქულა რელიგიურობის ყველაზე ძლიერ ინდიკატორს და 11 ქულა – ყველაზე სუსტს. რაც დროსთან ერთად. თურსტოუნის სკალა. ვთქვათ. მოგვიანებით შესაძლოა სხვა წონა ჰქონდეს. დიდ ხარჯებს მოითხოვს. თუ რამდენად ეთანხმებიან ამ მოსაზრებებს: . შემდეგ ექსპერტთა შერჩეული ჯგუფი აფასებს იმას. მას არ სჭირდება ექსპერტთა მთელი ჯგუფი. ფრენსის ლიკერტის მიერ შემუშავებული სკალა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია თანამედროვე კვლევებში. ბოგარდუსის და გატმანის სკალებს. რომელთა მიმართ ექსპერტთა შეფასებები ყველაზე მეტად გაიყო.ექსპერტთა’’ ცოდნასა და გამოცდილებაზეა დამოკიდებული. ისიც უნდა აღინიშნოს. მოცემულ ნაშრომში სკალის ოთხ ნიმუშს განვიხილავთ: თურსტოუნის. 2 ქულა – ოდნავ ნაკლებ გამოსადეგს. თურსტოუნის სკალის აგების პირველი საფეხურია მთელი რიგი პუნქტების შერჩევა ლიტერატურიდან თუ პილოტური ინტერვიუდან.ვეთანხმები.” . თურსტოუნის სკალა ძალიან იშვიათად თუ გამოიყენება თანამედროვე კვლევებში.. თითოეულ რესპონდენტს საბოლოო ქულა მიენიჭება.” . ის პუნქტები კი. თურსტოუნის სკალას პერიოდულად განახლება სჭირდება.არ ვეთანხმები” და . ლიკერტის სკალაზე პუნქტის შეფასების პროცედურა ძალიან მარტივია: რესპონდენტებს სთავაზობენ გარკვეულ მოსაზრებებს და სთხოვენ შეაფასონ 5-ბალიან სკალაზე. ლიკერტის სკალა 5-ბალიანია. შემდეგ თითოეულ პუნქტზე ყველა ექსპერტის მიერ მინიჭებულ ქულას ადარებენ.. ლიკერტის სკალა.მიჭირს პასუხის გაცემა. 11 ქულა კი – სრულიად გამოუსადეგარს. თურსტოუნი 100-150 პუნქტს არჩევდა და დაახლოებით 300 ექსპერტს იწვევდა..სრულიად ვეთანხმები. საერთოდ ამოღებული იქნება კვლევიდან.” . 7 ქულა – ოდნავ გამოუსადეგარს.. რათა განსაზღვრონ ის პუნქტები. რათა ეფექტური იყოს. ვინაიდან პუნქტების შეფასების ხარისხი . თანაც თურსტოუნის სკალისგან განსხვავებით.

შესაძლოა სულ დადებითი პასუხები გასცეს. თუ რესპონდენტი ხედავს.სრულიად ვეთანხმების” და 5 ქულა .სრულიად არ ვეთანხმების” ან. თუკი გადავწყვეტთ. თუ მშობელს საშუალება აქვს.” მკვლევარს შეუძლია მიანიჭოს 5 ქულა . ხშირად რთულია ბავშვთან წონასწორობის შენარჩუნება 7. ბავშვის მოვლა ძალიან დიდ დროს მართმევს 8. რომელსაც პატარა ბავშვები ჰყავს.. პირიქით. 6. რომ რაც შეიძლება მაღალი ქულები მოიპოვოს. მწვავედ განიცდის სხვებთან ურთიერთობის დეფიციტს 5. 4. უმჯობესია ბავშვი სკოლა-ინტერნატში გაგზავნოს 9. გარდა ამისა. არამედ სასურველია მათი შერეული სახით მიწოდება. ბავშვები აახლოვებენ ცოლ-ქმარს 2. ზოგი კი – ნეგატიურს და მტრულს.ვეთანხმები. ისევ ვისურვებდი შვილები მყოლოდა სრულ იად არ ვეთანხ მები 1          მოცემული სკალა დედების მიერ შვილების მიღება–უარყოფის ხარისხს აფასებს. ბავშვები უფრო ღვთის კურთხევაა. ოპენჰაიმის მიერ შემუშავებული ლიკერტის სკალის ნიმუშს (1992).. ..შებრუნებული პუნქტების” პრინციპის ნათელსაყოფად. შემდეგ კი სულ უარყოფითი მტკიცებულებების შეთავაზება ან. პირიქით.. ყოველთვის სასიამოვნოა ბავშვისთვის რაიმეს სწავლება 3. 37 . 7 და 8 პუნქტების შებრუნება. როცა მდგომარეობა რთულდება. რომ ბავშვებისადმი ნეგატიურ დამოკიდებულებას მაღალი ქულებით ვაფასებთ. უარყოფითისა კი – დაბალს. პოზიტიურს კი – დაბალი ქულებით. მკვლევარნი . რომელთა შეჯამებისას ქულებიც შესაბამისად უნდა შევაბრუნოთ. მისი გარკვეული პუნქტები შვილების მიმართ ძლიერ პოზიტიურ განწყობას გამოხატავს.ნ. სრულიად ვეთანხმები ვეთანხ მები მიჭირს პასუხის გაცემა არ ვეთანხ მები 5 4 3  2 1. რომ ბავშვებისადმი პოზიტიურ დამოკიდებულებას მაღალი ქულებით ვაფასებთ. ვიდრე ტვირთი 6. თავიდან რომ გამევლო ცხოვრება. გთავაზობთ პროფესორ ა. მთლიანობაში. ის თანმიმდევრული უნდა იყოს და სკალის ყველა პუნქტს ერთი პრინციპით მიანიჭოს ქულები. დედა. საჭიროა ბავშვები ზოგიერთი თვისებისგან გათავისუფლდნენ 4. მაგრამ რაც არ უნდა გადაწყვიტოს. თუ გადავწყვეტთ. ამ პრობლემის გადასაჭრელად.. ისე უარყოფითი მტკიცებულებები.. ზოგიერთი – ნაკლებ პოზიტიურს. რომ დადებითი მტკიცებულების მხარდაჭერა მაღალ ქულას ანიჭებს. ნეგატიურს კი – დაბალი ქულებით. მიზანშეწონილი არ არის მისთვის ჯერ სულ დადებითი.შებრუნებულ პუნქტებს” იყენებენ.სრულიად ვეთანხმების” და 1 ქულა . მოგვიწევს 3.სრულიად არ ვეთანხმების”. ხშირად რესპონდენტს შესაფასებლად ეძლევა როგორც დადებითი. ბავშვები გვამხნევებენ და შთაგვაგონებენ 10. 1 ქულა .

მაგრამ მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი თუ დათანხმდება მათთან დანათესავებაზე. ვიდრე რთულ პუნქტებს. მთავარია. 3. თუ რესპონდენტისთვის მისაღებია მოცემული სახის კავშირი. ამასთან. ჩვენი რესპონდენტის ქულების საერთო ჯამი 35 ქულას შეადგენს. 5. რამდენად მისაღებია ჩვენი რესპონდენტებისთვის იმიგრანტებთან ურთიერთობა. 7 და 10). რამდენად ზომავს სკალის თითოეული პუნქტი შვილების მიღება–უარყოფის ხარისხს. 2. სოციალური კლასი. ბავშვებისადმი პოზიტიურ დამოკიდებულებას მაღალ ქულებს ვანიჭებთ. ზოგადად მოსალოდნელია.მარტივ პუნქტებზე” (თანამოქალაქეობა) და . შეგვიძლია ვისაუბროთ . მაგრამ არ ახასიათებს უკიდურესი მტრობა (პუნქტი 3) ან ზედმეტი სიყვარული (პუნქტი 9). ვანგარიშობთ სკალის საერთო ქულასთან თითოეული პუნქტის კორელაციის კოეფიციენტს ყველა რესპონდენტისთვის და მხოლოდ იმ პუნქტებს ვტოვებთ. ამასთან. 5. მაშინ 1. რომლებიც ყველაზე მაღალ კორელაციას ავლენს. გარდა ბავშვებისადმი დამოკიდებულებისა. ის მის მომდევნო რთულ კავშირებსაც უარყოფს. 38 . მაგრამ შესაძლოა თანახმანი არ იყონ. შთაბეჭდილება დაგვრჩება. რაც შესაძლოა იმას ნიშნავდეს. 9 და 10 პუნქტების შებრუნება. თუ რესპონდენტი უარს იტყვის სკალაში წარმოდგენილ გარკვეულ კავშირზე.. 4. ჩვენი რესპონდენტის პასუხებს რომ გადავხედოთ. რომ ის არ არის დარწმუნებული საკუთარ გრძნობებში ან იმას. მეტი რესპონდენტი ეთანხმება მარტივ.. ემორი ბოგარდუსის მიერ შემუშავებული სკალა პიროვნებებს შორის სოციალურ დისტანციას ზომავს. სხვა საკითხებსაც ეხება (ქორწინება. სავარაუდოდ. ის გადაწყვეტილებას ვერ იღებს გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით (პუნქტები 1 და 8). რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს. ნეგატიურს კი – დაბალს. რომ თანმიმდევრულნი ვიყოთ. რომ რესპონდენტების დიდი ნაწილი თანახმა იქნება იმიგრანტების ქვეყანაში მიღებაზე. მაგალითად. 3 = 3. რომ ამ დედას შვილებისადმი ზომიერად პოზიტიური განწყობა აქვს. 2 = 4 და 1 = 5. ვთქვათ.მოგვიწევს 1. 5. მინიმალური კი – 10 (1 * 10 = 10). ისინი. რომ ის შვილებისადმი ზომიერად პოზიტიური განწყობის მქონე დედაა (პუნქტები 2. თანახმანი იქნებიან საკუთარ ქალაქსა და ქვეყანაში მათ მიღებაზე. მათ შემდეგ შეკითხვებს დავუსვამთ: • მიიღებდით იმიგრანტს თქვენს ქვეყანაში საცხოვრებლად? • მიიღებდით იმიგრანტს თქვენს ქალაქში საცხოვრებლად? • მიიღებდით იმიგრანტს თქვენს მეზობლად საცხოვრებლად? • დაუშვებდით თქვენი შვილის ქორწინებას იმიგრანტზე? ბოგარდუსის სკალის შეკითხვები განსხვავდება ინტენსივობის მიხედვით. 35 ქულა საშუალოზე ოდნავ მაღალი მაჩვენებელია. სკოლა-ინტერნატები). ამიტომ მას სოციალური დისტანციის სკალასაც უწოდებენ. 2. ამ თვალსაზრისით. რომ მოცემული პუნქტები. 7 და 8 პუნქტებს კი შევაბრუნებთ და მათ შემთხვევაში 5 = 1. ჩვეულებრივ. 6. 4 = 2. თუ გვაინტერესებს. მისთვის მისაღები იქნება ნაკლები ინტენსივობის კავშირებიც. 9 და 10 პუნქტებს ჩვეულებრივ მიეწერება ქულები. რომ მათი შვილი იმიგრანტზე დაქორწინდეს. როგორ მივანიჭოთ ქულები ამ რესპონდენტის პასუხებს? ვთქვათ. ვინც თანახმანი არიან მიიღონ იმიგრანტი მეზობლად საცხოვრებლად. იმის დასადგენად კი. ვინაიდან ამ სკალის მაქსიმალური ქულაა 50 (5 * 10 = 50).რთულ პუნქტებზე” (ქორწინება). რომელიც გარკვეულ ნეგატიურ გრძნობებს კი გამოავლენს (პუნქტები 4 და 9). ბოგარდუსის სკალა.

კუმულაციურ სკალას” ან . ვთქვათ.რთული პუნქტი. ვთქვათ. გატმანის სკალის პუნქტებიც სხვადასხვა ინტენსივობისაა. შესაძლებელია.მარტივი პუნქტი” აირჩია და არ აირჩია მესამე უფრო . ამდენად. გატმანის სკალის საფუძველზე. რომ მან სამივე პუნქტი აირჩია.” მაგრამ საქმე რთულდება შერეული პასუხების შემთხვევაში.რთული პუნქტები. რომ რესპონდენტს 1 ქულა ჰქონდეს და ჩვენ გვეგონოს. რესპონდენტთა ჯგუფს შესაფასებლად მივეცით რამდენიმე პუნქტი. აქაც მოსალოდნელია. რომელზეც განსაზღვრული ქულის მიღება სხვადასხვა კომბინაციის საფუძველზეა შესაძლებელი. ლუის გატმანის მიერ შემუშავებულ სკალას ხშირად ...სკალოგრამულ ანალიზს” უწოდებენ. მსგავსად ბოგარდუსის სკალისა. რესპონდენტის ქულის საფუძველზე. თუ რომელი პუნქტებია მისთვის მისაღები (და ჩვენი ცდომილება არ გადააჭარბებს 10 %-ს მთელი შერჩევითი ერთობლიობისთვის). განვიხილოთ გატმანის სკალის კონკრეტული მაგალითი. თუ ვინმეს 2 ქულა აქვს.. როგორც ინდექსის შემთხვევაში. მსგავსად თურსტოუნის და ბოგარდუსის სკალებისა. რესპონდენტი 1 7 9 10 3 8 2 5 6 4 პუნქტი 1 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ 9 პუნქტი 2 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ 5 პუნქტი 3 დიახ 1 39 პუნქტი 4 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ 5 პუნქტი 5 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ 10 ქულა 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 .. ვივარაუდებთ. რათა შეცდომის დაშვების ალბათობა შემცირდეს.მარტივი პუნქტი” აირჩია. რომ თუ რესპონდენტისთვის მისაღებია უფრო .” მისთვის უფრო ... რესპონდენტებს ისევე მიეწერებათ ქულები. რეალურად კი სირთულით მეორე პუნქტი ჰქონდეს არჩეული. რომ მან ორი უფრო . თუ გარკვეული ცვლადის შესაფასებლად სამი პუნქტი გვაქვს და რესპონდენტმა მიიღო 3 ქულა. რომლებზე პასუხებიც შემდეგი სახით გადანაწილდა: რესპონდენტი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 პუნქტი 1 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ პუნქტი 2 დიახ დიახ დიახ _ დიახ დიახ პუნქტი 3 დიახ - პუნქტი 4 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ პუნქტი 5 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ ქულა 5 2 3 1 2 2 4 3 4 4 თითოეული რესპონდენტის ქულა შეესაბამება მის მიერ გაცემული დადებითი პასუხების რაოდენობას.გატმანის სკალა.მარტივი პუნქტებიც” მისაღები იქნება. რომ მან პირველი . ვივარაუდებთ. ამიტომ შერეულ პასუხებს განსხვავებულად უნდა მიენიჭოს ქულები. ამით გატმანის სკალა სრულიად განსხვავდება ლიკერტის სკალისაგან. პირველი და მესამე კი – არა.. ზუსტად შეგვიძლია იმის თქმა. ახლა დავალაგოთ რესპონდენტები მიღებული ქულების მიხედვით.

N. ეს სწორედ ის შერეული პასუხია. B. რადგან მე-8 რესპონდენტი მე-4 პუნქტზე მოულოდნელ პასუხს იძლევა. როგორც წესი. Survey Research Practice.. 1-ლ. L. Homewood: Irwin. E. Interviewing and Attitude Measurement. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (5th ed. N. 4 ქულა კი ნიშნავს დადებით პასუხს მე-5. B. რომ ცხრილში პასუხები სამკუთხედის ფორმითაა განაწილებული – სწორედ ამგვარ განაწილებას ისახავს მიზნად სკალოგრამული ანალიზი. Oxford: Altamira Press. London: SAGE Publications. London: Routledge. რაც საბოლოოდ 810 პუნქტზე დაჰყავთ. რომლებიც ქმნიან სკალას. (1992). (1977). London: Unwin Hyman. სადაც 2 ქულა ნიშნავს დადებით პასუხს მხოლოდ მე-5 და 1-ლ პუნქტებზე (და არა ნებისმიერ ორ პუნქტზე. Boston: A&B. პუნქტების რაოდენობა კი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულია. Bernard. De Vaus. London & NY: Continuum. G.ახლა დავალაგოთ ცხრილი დადებითი პასუხების რაოდენობის მიხედვით: რესპონდენტი 1 7 9 10 3 8 2 5 6 4 პუნქტი 5 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ პუნქტი 1 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ - პუნქტი 2 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ - პუნქტი 4 დიახ დიახ დიახ დიახ დიახ - პუნქტი 3 დიახ - ქულა 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 მივიღეთ თითქმის სრულყოფილი სკალოგრამა. რაზეც ზემოთ ვსაუბრობდით.). დააკვირდით. D. რომ ცხრილი არ არის აბსოლუტურად თანმიმდევრული. Babbie. Bradburn. Gilbert. A. (2004). Surveys in Social Research (5th ed.. 40 . P. (1998). Sudman. A..დიახ-არაა. რომლებიც თანხმობის სხვადასხვა ხარისხს გამოხატავს. Hoinville.). ყველაზე მარტივი აღმოჩნდა მე-5 პუნქტი. N. London: Heinemann Educational Books. შესაძლოა პასუხის რამდენიმე ვარიანტის არსებობა. R. მოცემულ მაგალითში განვიხილეთ დიხოტომური პუნქტების ნიმუში. Newman. რომლებზე პასუხიც .” თუმცა. S. D. ამიტომ მკვლევარნი მათ მინიმუმამდე დაყვანას ცდილობენ. H.). სკალოგრამული ანალიზი ასობით რესპონდენტზე ტარდება. L. (2003). რომელზეც მხოლოდ ერთმა ადამიანმა გასცა დადებითი პასუხი. Belmont: Wadsworth. რომელთაც თითქმის ყველა ეთანხმება (80%-ზე მეტი) ან თითქმის არავინ ეთანხმება (20%-ზე ნაკლები). Survey Research Methods (2nd ed. უდავოა. W.). R. თუმცა უნდა აღინიშნოს. Survey in Social Research (2nd ed. and Jowell. R. (1985). Oppenheim. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Methods (3rd ed. Researching Social Life. როგორც წესი. ამ მიზნით. ყველაზე რთული კი – მე-3 პუნქტი. როგორც ეს ლიკერტის სკალაშია). (1993). and Settle.). Questionnaire Design. Asking Questions. (ed. (2002). ლიტერატურა: Alreck. De Vaus. რომ პასუხის ვარიანტების ზრდა ანალიზის გართულებას იწვევს. The Survey Research Handbook.). (2002). მე-2 და მე-4 პუნქტებზე. ისეთ პუნქტებს აგდებენ. (1990). რომელზეც ყველა დადებით პასუხს იძლევა. San Francisco: Jossey-Bass. and Wansink.

შერჩევის ცდომილება დაკავშირებულია იმ ფაქტთან. ორგანიზაციები და ა.. რომელზეც კვლევის ჩატარებას ვგეგმავთ და რომლის შედეგების განზოგადებასაც გენერალურ ერთობლიობაზე ვაპირებთ. ეს არც არის საჭირო. შესაძლოა მკვლევარმა ვერ მოახერხოს შერჩევითი ერთობლიობის ყველა წევრთან დაკავშირება ან ზოგიერთმა მათგანმა უარი თქვას კვლევაში მონაწილეობაზე. კვლევის რეპრეზენტატულობა მოითხოვს. გენერალური ერთობლიობის შემადგენელი ადამიანების სიას. უშუალოდ შერჩევის პროცესთანაა დაკავშირებული. თუ გაინტერესებთ ქართველების დამოკიდებულება საპარლამენტო არჩევნებისადმი. რაც ნიშნავს. კერძოდ. რის გამოც ისინი იშვიათად თუ განსაზღვრავენ წინასწარ შესასწავლი ჯგუფის ზომას და თანმიმდევრულად ირჩევენ საკვლევ შემთხვევებს. თამამად განაზოგადოს მიღებული შედეგები მთლიან პოპულაციაზე. პასუხის გაუცემლობა და სხვ.შ.) არჩევის პროცესია ისეთი გზით. რომ რაოდენობრივ და თვისებრივ მკვლევართა მიდგომა შერჩევისადმი განსხვავებულია. თუ სატელეფონო გამოკითხვას ატარებთ და სატელეფონო ცნობარიდან ირჩევთ რესპონდენტებს. მეორე მხრივ კი. გაუმართავი კითხვარი. რომ შერჩევითი ერთობლიობის პარამეტრები ზუსტად ასახავს გენერალურ ერთობლიობას. მკვლევარმა შესაძლოა 2000 ადამიანი გამოკითხოს და. რაოდენობრივ მკვლევართა მთავარი მიზანი სწორედ ისაა. სწორედ ეს სატელეფონო ცნობარი შეასრულებს თქვენთვის შერჩევის ჩარჩოს ფუნქციას. აუცილებელია განვსაზღვროთ შერჩევასთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები. თუმცა. რაოდენობრივი კვლევისთვის დამახასიათებელი აუცილებელი ნიშანია შერჩევის რეპრეზენტატულობა. რომ მიუხედავად მრავალი შესაძლო ვარიანტისა. რომ შერჩევის ჩარჩო რაც შეიძლება სრულყოფილი იყოს. გამოკითხულთა ერთობლიობა ჰქვია. ერთი მხრივ. შერჩევის ჩარჩო ეწოდება. 41 . რომ შესაძლებელი იყოს მიღებული შედეგების განზოგადება მთლიან პოპულაციაზე. გამოკვლევის ცალკეულ ეტაპთან. ნაცვლად ყველა ქართველის გამოკითხვისა. რომელიც შერჩევითი ერთობლიობის განსაზღვრისთვის გამოიყენება. რა თქმა უნდა. ადამიანთა ერთობლიობას. რის გამოც მკვლევარს შეუძლია იკვლიოს ადამიანთა მცირე ჯგუფი. რომლებიც არაშერჩევით ცდომილებებად იწოდებიან. რომელზეც ჩვენი კვლევის შედეგების განზოგადებას ვახდენთ. სანამ უშუალოდ შერჩევის სახეებს განვიხილავდეთ. მაგრამ შედეგები მთელს გენერალურ ერთობლიობაზე განაზოგადოს. გენერალური ერთობლიობიდან მხოლოდ ერთი კონკრეტული შერჩევითი ერთობლიობა იქნა მიღებული. კოდირების შეცდომები და ა. ადამიანები. არ არსებობს შერჩევა ცდომილების გარეშე. გენერალური ერთობლიობა ჰქვია. ისინი. რაც შეეხება სხვა შეცდომებს. აქვე უნდა აღინიშნოს.შერჩევა შერჩევა შესასწავლი პოპულაციიდან სხვადასხვა ერთეულის (ვთქვათ. აკურატულად განხორციელებული ალბათური შერჩევის შემთხვევაში. რომელიც რეალურად მონაწილეობს კვლევაში. შეუძლებელი იქნება ყველა ქართველის გამოკითხვა. გენერალური ერთობლიობიდან შერჩეულ ადამიანთა ჯგუფს. ადამიანთა იმ ჯგუფს.შ. თუმცა. შერჩევითი ერთობლიობა ჰქვია. ვთქვათ. თვისებრივ მკვლევართათვის კი მთავარია სოციალური მოვლენების სიღრმისეული ანალიზი და არა პოპულაციის პარამეტრების ზუსტი აღწერა. შერჩევის არასრულყოფილი ჩარჩო. კერძოდ. ვთქვათ. რომ შერჩეული ჯგუფი ზუსტად ასახავდეს მთლიანი პოპულაციის სურათს.

ანდა ექსპერტთა შეფასებების საფუძველზე. თუ. 42 . სკოლების შიგნით კი ალბათური შერჩევის მეთოდით მოახდინოს მოსწავლეების შერჩევა. გენერალური ერთობლიობის თითოეულ ელემენტს შერჩევით ერთობლიობაში მოხვედრის არათანაბარი. ის ალბათურ შერჩევას იყენებს. რაოდენობრივი კვლევებისას. მკვლევარს აინტერესებს. მკვლევარი ვერასოდეს იქნება დარწმუნებული. თუ მკვლევარს სურს შეისწავლოს ასაკოვან ადამიანთა საჭიროებები. თუ . ამ შემთხვევაში ის სოციალური მოვლენების ახსნასა და სიღრმისეულ ანალიზზეა ორიენტირებული. რომ შერჩევითი ერთობლიობა რაც შეიძლება ზუსტად ასახავდეს ობიექტურ რეალობას. თუ რამდენად აკურატულად განვახორციელეთ შერჩევა. რათა ყველა ასაკობრივ ადამიანს ჰქონდეს შერჩევით ერთობლიობაში მოხვედრის თანაბარი შანსი. თუ რამდენად ეხმარება მოსწავლეებს სხვადასხვა ტიპის სკოლა (ჰუმანიტარული. ასეთ შემთხვევაში საუკეთესოა ალბათური შერჩევის გამოყენება. მიზანდასახულად ხდება კვლევისთვის ამა თუ იმ შემთხვევების შერჩევა და მკვლევარი ცდილობს არა რაც შეიძლება მეტი შემთხვევა მოიცვას. ვთქვათ. რომლის ზრდის კვალდაკვალ შერჩევის სანდოობაც იზრდება.შერჩევის ცდომილების გამოთვლა საშუალებას იძლევა დავადგინოთ. თვისებრივი კვლევებისას კი. გენერალური ერთობლიობის თითოეულ ელემენტს შერჩევით ერთობლიობაში მოხვედრის თანაბარი შანსი აქვს. თუმცა. თუ მკვლევარს მხოლოდ სკოლების მცირე რაოდენობის შესასწავლი რესურსი აქვს. რომელიც შემთხვევითია და არც ერთი ელემენტისთვის არ არის ნულოვანი. რათა ყველა ტიპის სკოლა მოიცვას.) მომავალი პროფესიის არჩევაში. მაგრამ ეს არც არის მისი მიზანი. მან მიზანდასახულად კი არ უნდა შეარჩიოს გარკვეულ გარემოში მცხოვრები ან გარკვეული საქმიანობით დაკავებული ასაკოვანი ადამიანები. არაალბათური შერჩევის ტიპები მიზნობრივი ანუ შეფასებითი შერჩევისას შესასწავლი შემთხვევების შერჩევა ან გარკვეული მიზნით ხდება.. მოგვიანებით ამ საკითხს უფრო დეტალურად განვიხილავთ..ნულოვანი შანსი აქვს. მის საფუძველზე ვადგენთ ნდობის ინტერვალს. შერჩევის სახეები შერჩევა ორი ძირითადი სახისაა: ალბათური და არაალბათური. რომ მის მიერ შერჩეული შემთხვევები რეპრეზენტატულია. აინტერესებს როგორ ყალიბდება ლიდერის ფენომენი ამა თუ იმ სოციალურ ჯგუფში.ტიპურ სკოლას’’ ან . არამედ რაც შეიძლება ფუნდამენტურად იკვლიოს მისთვის საინტერესო შემთხვევები.ჩვეულებრივ პედაგოგს” ვიკვლევთ. ის არ გამოგვადგება. ვთქვათ. ზოგ შემთხვევაში კი . სწორედ არაალბათურ შერჩევას გამოიყენებს მკვლევარი. არამედ შეეცადოს. როცა მკვლევარი ორიენტირებულია გარკვეული სოციალური პროცესების სიღრმისეულ ანალიზზე და არა საზოგადოებაში არსებული სურათის აღწერაზე. არაალბათური შერჩევისას. რათა მათ საფუძველზე გენერალური ერთობლიობის შეფასება მოახდინოს. შესაძლოა ერთი კვლევისას შერჩევის ორივე ტიპის გამოყენება. როცა მკვლევარს სურს აკურატულად აღწეროს შერჩევითი ერთობლიობის მახასიათებლები. როგორც წესი. ვთქვათ. ალბათური შერჩევისას. ტექნიკური და სხვ. შერჩევის ამა თუ იმ ტიპის გამოყენება გამოკვლევის მიზნებზეა დამოკიდებული. მას შეუძლია გამოიყენოს არაალბათური შერჩევა.

იმავე შეკითხვას ვუსვამთ და ასე ვაგრძელებთ კვლევას მანამ.შ. ვთქვათ. ხომ არ იცნობს ჩვენთვის საინტერესო მახასიათებლების მქონე პიროვნებას (ვთქვათ. სწორედ ესაა ამ მეთოდის სიძლიერეც და სისუსტეც: თუმცა ის თვალსაჩინოს ხდის შესასწავლი კონტაქტების . როცა ამა თუ იმ სატელევიზიო გადაცემის წამყვანები კამერითა და მიკროფონით გადიან ქუჩაში და გამვლელ-გამომვლელებს ინტერვიუს უტარებენ. როცა უნიკალურ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე. ასეთ ადამიანს ინტერვიუს ჩატარების შემდეგ. რადგან არ არსებობს ქუჩის მაწანწალების სრულყოფილი სია. შერჩევის პროცედურა საკმაოდ მარტივია: ვუკავშირდებით ჩვენთვის საინტერესო გენერალური ერთობლიობის წევრს და ვეკითხებით. ისინი ნებისმიერ გამვლელს კი არ აჩერებენ. ვთქვათ. ნარკომანები. მისი გამოყენება განსაკუთრებით ხელსაყრელია.მიზნობრივი ანუ შეფასებითი შერჩევა ხშირად გამოიყენება პილოტური კვლევებისას. სხვა მაწანწალები). სტიქიური შერჩევა გამოიყენება ქუჩაში ადამიანების გამოკითხვისას. ზედმეტად აგრესიული. როცა არ არსებობს ადეკვატური სია. ის შერჩევის სხვა მეთოდებთან შედარებით უფრო მარტივი. რომლებიც განსაკუთრებით ინფორმატიულია.’’ ისინი. რომელიც არალეგალურ აქტივობებშია ჩართული. თოვლის გუნდას ერთი დიდი უპირატესობა აქვს: ვინაიდან ის პირად რეკომენდაციაზეა დაფუძნებული და მოცემული წრის ადამიანები თავად აცნობენ ერთმანეთს მკვლევარს. რომელთანაც ისინი ურთიერთობენ და სხვ. თოვლის გუნდა რიცხობრივად მცირე ჯგუფებიდან შერჩევითი ერთობლიობის განსაზღვრის მეთოდია. მიზნობრივი შერჩევა გამოიყენება მაშინაც. სანამ მოცემული ერთობლიობის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი წევრები არ ამოიწურება. რომ მისი კვლევისთვის ქუჩის მაწანწალების შერჩევითი ერთობლიობა განსაზღვროს.ნორმალურად” გამოიყურება და ცდილობენ თავიდან აირიდონ ზედმეტად დინჯი. იქნება ეს.) და ექსპერტებს (პოლიცია. რომლებიც ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ახალგაზრდებში.ქსელს. მკვლევარი იყენებს სუბიექტურ ინფორმაციას (მათი თავშეყრის ადგილები. ქუჩის მაწანწალები და ა.. ვინც ამ . მკვლევრისთვის ხელმიუწვდომელნი რჩებიან. ანუ ის სოციომეტრული კვლევის ინსტრუმენტსაც წარმოადგენს. ადამიანები. თუ რამდენად უბიძგებს სატელევიზიო მუსიკალური გადაცემები მუსიკის ფანების ჩამოყალიბებას. 43 . ვინც უფრო . მისი გამოყენება მიზანშეწონილია მაშინ. სტიქიური შერჩევის ტიპური შემთხვევაა.. იაფი და ნაკლებრეპრეზენტატულია. შერჩევის ეს მეთოდი ხშირად გამოიყენება ადამიანებს შორის ურთიერთობათა ქსელის საკვლევადაც. თავშესაფართა ადმინისტრაცია. ეთნიკური უმცირესობები თუ ნარკომანები. შერჩევის ამ მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ. თუ მკვლევარს აინტერესებს. მაგალითად. ამდენად. რომელიც შერჩევის ჩარჩოდ გამოდგება. არამედ იმათ. ძალიან ასაკოვანი რესპონდენტები. როცა მკვლევრისთვის საინტერესო ჯგუფის წევრები ურთიერთობათა ქსელში არიან ჩართულნი მსგავსი ინტერესების მქონე ადამიანებთან. ქართველ ემიგრანტს გერმანიაში). სანამ ჰიპოთეზები რეპრეზენტატულ შერჩევით ერთობლიობაზე შემოწმდება. ის შეარჩევს სწორედ იმ მუსიკალურ გადაცემებს.. როცა გამოსაკითხი ერთობლიობის წევრები ადამიანთა სპეციალურ და რთულად ხელმისაწვდომ კატეგორიას მიეკუთვნებიან. ის ფაქტიურად ერთადერთი გზაა ადამიანთა იმ ერთობლიობის შესარჩევად.ქსელში’’ არ არიან ჩართულნი.

ვინც ფიქსირებულ კვოტურ კატეგორიებში ხვდება. მოსახლეობის რომელი ჯგუფები უნდა იკვლიოს და რა პროპორციით უნდა მოხვდნენ ისინი შერჩევით ერთობლიობაში. რადგან ეს უკანასკნელნი არსებით გავლენას ახდენენ იმაზე. მათი მოსაზრებების საფუძველზე კი. ქვეყნის მოსახლეობის რა წილი ცხოვრობს ქალაქად და სოფლად. აგრეთვე აუცილებელია გავითვალისწინოთ მათი კლასობრივი კუთვნილება და შრომითი სტატუსი. უპირველეს ყოვლისა. მოსახლეობის რა ნაწილია მამრობითი სქესისა და რა ნაწილი – მდედრობითი სქესის. მიეკუთვნება სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიას და სოციალურ კლასს. კვოტურ შერჩევაში ორი სახის კონტროლი არსებობს: დამოუკიდებელი და ურთიერთდამოკიდებული. არის მამრობითი და მდედრობითი სქესისა. თუ რა სიხშირით დადიან თეატრებსა და მუზეუმებში ახალგაზრდა ქალები. ამგვარი მატრიცის შედგენისა და მისი თითოეული უჯრედისთვის შესაბამისი პროპორციის მინიჭების შემდეგ.შ. სოციალური კლასი და შრომითი სტატუსი. აქ აუცილებელია. ამ მონაცემების დადგენა შესაძლებელია მოსახლეობის აღწერის ან დიდი სამთავრობო გამოკვლევების (როგორიცაა შინამეურნეობის საერთო გამოკვლევა) მასალებიდან. ვინც კითხვარს შეავსებს და რედაქციას გაუგზავნის. შემდეგ დაადგინოს საშუალო შემოსავალი თითოეული სქესობრივასაკობრივი კატეგორიისათვის და ა. მიუხედავად ამ ხარვეზებისა. თუ რამდენად აქვს ადამიანს თეატრებისა და მუზეუმების ხშირი მონახულების საშუალება. მკვლევარი მხოლოდ იმ ადამიანებს გამოკითხავს. შეუძლებელია. დამოუკიდებელი კვოტური კონტროლი ასაკი 20-29 30-39 40-49 % სოციალური კლასი 40 მაღალი 35 საშუალო 25 დაბალი 100 44 % შრომითი სტატუსი 25 მუშაობს (+) 60 არ მუშაობს (-) 15 100 % 60 40 100 . შეუძლებელია განზოგადების მოხდენა მთელ პოპულაციაზე. რაც სწორედ მისი სიმარტივითა და მოხერხებულობითაა განპირობებული.სტიქიური შერჩევის კიდევ ერთი შემთხვევაა. გვაინტერესებს. ყველას აინტერესებდეს მოცემული საკითხი და ყველას ჰქონდეს კითხვარის შევსების დრო და სურვილი. როცა გაზეთი სთხოვს მკითხველებს შეავსონ მასში მოთავსებული კითხვარი და ფოსტით გაუგზავნონ რედაქციას. უნდა იცოდეს მათი განათლების დონე და ოჯახური მდგომარეობა და ა. სტიქიური შერჩევა ხშირად გამოიყენება სოციალურ კვლევებში. მკვლევარმა უნდა იცოდეს. რომ ყველა კითხულობდეს ამ გაზეთს. კვოტური შერჩევა იწყება მატრიცით.შ. ანუ ის კვოტურ კონტროლს ახორციელებს და მხოლოდ მათ ირჩევს. რომელშიც წარმოდგენილია გენერალური ერთობლიობის მახასიათებლები. ვინც მოცემული უჯრედის ყველა მახასიათებელს ფლობენ. ვთქვათ. შემდეგ დაადგინოს თითოეული სქესის წარმომადგენელთა ასაკობრივი განაწილება. რომელშიც სამი სახის კვოტური კონტროლია გამოყენებული: ასაკი. კვოტური შერჩევისას მკვლევარი იღებს გადაწყვეტილებას. მკვლევარმა უნდა იცოდეს. სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორია ავიღოთ. რადგან სხვადასხვა ასაკის ადამიანები სხვადასხვა სიხშირით დადიან მუზეუმებსა და თეატრებში. მაგალითისთვის ავიღოთ 20-49 წლის 100 ქალისგან შემდგარი შერჩევითი ერთობლიობა. ნაციონალური კვოტური შერჩევის განსახორციელებლად.

აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ისიც. ვთქვათ. რათა დავრწმუნდეთ. თუ 1000 სკოლიდან 50-ის შერჩევა გვსურს. ჩვენი მაგალითი რომ გამოვიყენოთ. ყველა შესარჩევი ელემენტის სახელწოდება მოთავსებულია ქაღალდის ფურცელზე. შემთხვევითი რიცხვების მეთოდი ლატარიის მეთოდზე უფრო ხშირად გამოიყენება. რომ შერჩევითი ერთობლიობა მახასიათებელთა სწორ კომბინაციას მოიცავს. მისი გამოყენებისას. რომ. მარტივი შემთხვევითი შერჩევის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. ასეთ შემთხვევაში სკოლების სახელწოდებებს მოვათავსებთ ქაღალდის ფურცლებზე. ჩავყრით რაიმე ჭურჭელში და ბრმად ამოვიღებთ 50 ფურცელს. რომ რაც უფრო კომპლექსური ხდება კვოტური კონტროლი და რაც უფრო იზრდება ურთიერთდამოკიდებულ ცვლადთა და კატეგორიათა რიცხვი. ესენია: ლატარიის მეთოდი. შესაძლოა შერჩევით ერთობლიობაში მახასიათებელთა არარეპრეზენტატული კომბინაცია შეგვხვდეს. თითოეულ სკოლას მივანიჭებთ ნომრებს 0001-დან 1000-მდე და შემთხვევითი წესით შევარჩევთ 45 . რომლებიც კვოტურ უჯრედს შეავსებენ. მკვლევარი ვერ დაადგენს შერჩევის ცდომილებას და ვერ შეაფასებს ნდობის ინტერვალს. ლატარიის მეთოდისას. შესაბამისად. ჩაყრილია რაიმე ჭურჭელში და ბრმად ხდება ქაღალდების შერჩეული რაოდენობის ამოღება. თუმცა. კვოტური შერჩევა საკმაოდ პოპულარულია და ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე საბაზრო კვლევებში. მოცემული შერჩევის ჩარჩოდან შერჩევით ერთობლიობას ადგენს. როცა შერჩევის ჩარჩო არ არის ძალიან დიდი. გვაქვს 1000 სკოლის სია და მათგან 50 სკოლა უნდა შევარჩიოთ გამოკვლევის ჩასატარებლად. რომ შერჩევითი ერთობლიობა რეპრეზენტატულია თითოეული კვოტური ცვლადის მიხედვით.ურთიერთდამოკიდებული კვოტური კონტროლი სოციალური კლასი შრომითი სტატუსი 20-29 30-39 40-49 ჯამი მაღალი + 4 3 7 5 2 4 13 12 25 საშუალო + 20 7 8 10 11 4 39 21 60 დაბალი + 4 2 2 3 2 2 8 7 15 ჯამი 40 35 25 100 დამოუკიდებელი კონტროლი გვიჩვენებს. 40-49 წლის ასაკის დაბალი კლასის ყველა ქალი უმუშევარი აღმოჩნდეს. როგორც ვხედავთ. მკვლევარი ადგენს შერჩევის რაც შეიძლება სრულყოფილ ჩარჩოს და შემთხვევითი ტიპის მათემატიკური პროცედურის საფუძველზე. რადგან ის არ განეკუთვნება ალბათურ შერჩევას. შემთხვევითი რიცხვების მეთოდი და სისტემური შერჩევა. თუმცა მისი ძირითადი ნაკლი ისაა. გამოკვლევის ხარჯებიც მატულობს. მიუხედავად ამისა. ურთიერთდამოკიდებული კონტროლი უნდა გამოვიყენოთ. ალბათური შერჩევის ტიპები მარტივი შემთხვევითი შერჩევა ალბათური შერჩევის ყველაზე მარტივი და საკმაოდ გავრცელებული ფორმაა. მით უფრო რთულია იმ ადამიანების პოვნა. მაგალითად. ლატარიის მეთოდის გამოყენება ძალიან იოლია. აქ შერჩევის ჩარჩოში მოცემულ თითოეულ ელემენტს მიენიჭება საკუთარი ნომერი და მკვლევარი შემთხვევითი წესით ირჩევს რიცხვებს. მაგრამ ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოდგება.

მსგავსად ამისა. პირველი ათეული მხოლოდ სერჟანტებს მოიცავდა. არამედ გენერალური ერთობლიობის ჰომოგენური ქვეჯგუფებიდან შესაბამისი რაოდენობის ელემენტები შეირჩევა. სისტემური შერჩევის გზით) არჩევს შერჩევით ერთობლიობას. შერჩევის ინტერვალი დამოკიდებულია შერჩევის ჩარჩოს მოცულობასა და შესარჩევი ელემენტების რაოდენობაზე. შემდეგ კი თითოეული სტრატიდან შემთხვევითი წესით (ვთქვათ. სხვებისა კი . რომ შერჩევით ერთობლიობაში ვერც ერთი სერჟანტი ვერ მოხვედრილიყო და მკვლევრებს მხოლოდ კაპრალები ან ოფიცრები გამოეკითხათ. რომ სტრატიფიცირებული შერჩევა გაცილებით მეტად რეპრეზენტატულია. ჩვენი შერჩევის ინტერვალი იქნება 20. თუ. რა თქმა უნდა. რომ ქვედანაყოფები ათეულებისგან შედგებოდა. როცა მკვლევრებმა თითოეული ქვედანაყოფიდან ყოველი მე-10 ჯარისკაცი გამოკითხეს. ვთქვათ. ვიდრე სტუდენტთა საერთო რაოდენობის აღება. ამ საფრთხეს ხშირად პერიოდულობის ტერმინით აღნიშნავენ. აუცილებელია სისტემური შერჩევის განხორციელება თითოეულ ათეულში. სისტემური შერჩევის განხორციელებისას. მკვლევარმა ყურადღებით უნდა შეისწავლოს შესარჩევი ელემენტების სია და თუ ეს ელემენტები რაიმე თანმიმდევრობითაა განლაგებული. მაგალითის სახით წარმოგიდგენთ ჯარისკაცების გამოკვლევას II მსოფლიო ომის დროს. შესაძლოა ისინი ფაკულტეტებისა და კურსების მიხედვით დავყოთ. თავდაპირველად. მეორე ათეული მხოლოდ კაპრალებს. სიაში ელემენტები ციკლურადაა განაწილებული და ეს უკანასკნელი შერჩევის ინტერვალს ემთხვევა. უნდა აღინიშნოს. რადგან აზრი არა აქვს რომელიმე სკოლის ორჯერ გამოკვლევას. თითოეული სტრატის ზომის დადგენის საფუძველზე. მაგალითად. მიუხედავად ფართო გამოყენებისა. ამ დროს ვირჩევთ გარკვეულ ფიქსირებულ ინტერვალს. რომელსაც შერჩევის ინტერვალი ჰქვია და ამ ინტერვალის დაცვით. შედეგად. ჩვენს მაგალითს რომ დავუბრუნდეთ. რა თქმა უნდა. ვიდრე მარტივი შემთხვევითი შერჩევა. შესაძლოა შემდგომ კიდევ უფრო გავართულოთ ჩვენი მოდელი და ფაკულტეტებისა და 46 . სისტემური შერჩევა მარტივი შემთხვევითი შერჩევის ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. რადგან აქ უბრალოდ კი არ ხდება საერთო გენერალური ერთობლიობიდან შერჩევითი ერთობლიობის დადგენა. რაც. ისევ ჩვენს მაგალითს რომ დავუბრუნდეთ. სრულიად შესაძლებელი იყო. უნივერსიტეტის სტუდენტების კვლევისას. სისტემური შერჩევა ერთ საფრთხესთანაა დაკავშირებული: შესაძლოა სიაში ელემენტების ამა თუ იმ წესით განაწილებამ სისტემური შერჩევა გამოუსადეგარი გახადოს. თუ 1000 სკოლიდან 50-ის შერჩევა გვსურს.ნომრების საჭირო რაოდენობას. გაცილებით მეტად ინფორმატიული იქნება. მკვლევარი აკონტროლებს შერჩევითი ერთობლიობის შიგნით სხვადასხვა სტრატის პროპორციას. დარწმუნდეს. ამდენად.არც ერთხელ. შერჩევის ჩარჩოდან ელემენტების შერჩევას ვახდენთ. რომ ეს თანმიმდევრობა შერჩევით ერთობლიობას გამოუსადეგარს არ გახდის. რითიც შერჩევის რეპრეზენტატულობას უზრუნველყოფს. ანუ 1000-დან 50 სკოლის შესარჩევად ყოველი მე-20 სკოლა უნდა ავიღოთ. რიცხვები არ უნდა გამეორდეს. სისტემური შერჩევის საფუძველზე მიღებული შერჩევითი ერთობლიობა მხოლოდ სერჟანტებისგან შედგებოდა. რადგან ის საკმაოდ ხელსაყრელია დიდი ზომის შერჩევის ჩარჩოს შემთხვევაში. მესამე კი – მხოლოდ ოფიცრებს. სტრატიფიცირებული შერჩევისას მკვლევარი ჯერ ქვეჯგუფებად ანუ სტრატებად ყოფს გენერალურ ერთობლიობას. მაგრამ აღმოჩნდა. ყველა დონის ჯარისკაცის გამოსაკითხად.

კურსების მიხედვით სტრატიფიცირებას, სქესისა და აკადემიური მოსწრების
მიხედვით სტრატიფიცირებაც დავუმატოთ. ამ გზით მიღებული შერჩევითი
ერთობლიობა გაცილებით მეტად რეპრეზენტატული იქნება, რადგან გვეცოდინება,
რომ, ვთქვათ, მასში საკმარისი რაოდენობით სანიმუშო აკადემიური მოსწრების
პირველკურსელი გოგონაა გარკვეული ფაკულტეტიდან.
განვიხილოთ სტრატიფიცირებული შერჩევის ნიმუში ფაკულტეტებისა და
კურსების მიხედვით. ვთქვათ, ჩვენი გენერალური ერთობლიობა წარმოადგენს 2000
სტუდენტს, რომელთაგან 200 უნდა გამოვკითხოთ, რაც ნიშნავს, რომ შერჩევის
ინტერვალი იქნება 10. შევადგენთ 2000 სტუდენტის სიას ფაკულტეტების მიხედვით
და სისტემური შერჩევის საფუძველზე შევარჩევთ 200 სტუდენტს. ფაკულტეტების
მიხედვით სტუდენტების შერჩევისას, გამოვთვლით თითოეულ ფაკულტეტზე მყოფი
სტუდენტების წილს უნივერსიტეტის სტუდენტების საერთო რაოდენობაში, ვთქვათ,
თუ სტუდენტების საერთო რაოდენობაა 2000 და მათგან იურიდიულ ფაკულტეტზე
400 სტუდენტი სწავლობს, ეს ნიშნავს, რომ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების
წილი უნივერსიტეტის სტუდენტების საერთო რაოდენობაში 20% ანუ 1/5 –ია;
შესაბამისად, შერჩევით ერთობლიობაში მოხვედრილი სტუდენტების 20% (ჩვენს
მაგალითზე 200-ის 20% ანუ 40 სტუდენტი) იურიდიული ფაკულტეტიდან უნდა იყოს.
რაც შეეხება კურსების მიხედვით სტუდენტების დანაწილებას, ვთქვათ,
იურიდიული ფაკულტეტის 400 სტუდენტიდან 120 პირველკურსელია, 100 –
მეორეკურსელი, 80 – მესამეკურსელი და 100 – მეოთხეკურსელი, რაც ნიშნავს, რომ
პირველკურსელი სტუდენტების წილი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების
საერთო რაოდენობაში 30%-ია, მეორეკურსელებისა – 25%, მესამეკურსელებისა – 20%,
ხოლო მეოთხეკურსელებისა – 25%. ეს მაჩვენებლები ზუსტად უნდა აისახოს
შერჩევით ერთობლიობაში; შესაბამისად, იურიდიულ ფაკულტეტზე შერჩეული 40
სტუდენტიდან მათი 30% ანუ 12 სტუდენტი პირველკურსელი იქნება, 25% ანუ 10
სტუდენტი – მეორეკურსელი, 20 % ანუ 8 სტუდენტი – მესამეკურსელი და 25% ანუ 10
სტუდენტი – მეოთხეკურსელი. ამავე პრინციპით შევარჩევთ სტუდენტებს
უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტებიდანაც.
არსებობს სტრატიფიცირებული შერჩევის ოქროს წესი: რაც უფრო ჰომოგენურია
სტრატის შიგნით არსებული ელემენტები და რაც უფრო ჰეტეროგენულია თითოეული
სტრატა სხვა სტრატასთან მიმართებაში, მით უფრო რეპრეზენტატულია შერჩევა.
ამრიგად, მკვლევარი უნდა შეეცადოს, რომ თითოეული სტრატა მაქსიმალურად
განსხვავდებოდეს დანარჩენებისაგან, სტრატის შიგნით არსებული ელემენტები კი მაქსიმალურად ერთმანეთის მსგავსი იყოს.
კლასტერული შერჩევის მიზანია ორი პრობლემის გადაჭრა: გამოასწოროს
შერჩევის არაადეკვატური ჩარჩოს არსებობით გამოწვეული ხარვეზები და შეამციროს
გამოკვლევის ჩატარების დრო და ხარჯები. ვთქვათ, გვსურს საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონის პედაგოგების გამოკითხვა. ჯერ ერთი, არ არსებობს ამ პედაგოგების
სრულყოფილი სია; მეორე, ამგვარი სიაც რომ არსებობდეს, სხვადასხვა
ტერიტორიული არეალის მოცვა დიდ დროსა და ხარჯებთანაა დაკავშირებული. ამ
პრობლემის
გადასაჭრელად,
მკვლევარი
შერჩევის
რამდენიმე
საფეხურს
ახორციელებს, კერძოდ, ის ჯერ შემთხვევითი წესით არჩევს კლასტერებს (ეს შეიძლება
იყოს გეოგრაფიული არეალები, ორგანიზაციები თუ ინსტიტუტები და ა.შ.), შემდეგ კი
ისევ შემთხვევითი წესით არჩევს ელემენტებს შერჩეული კლასტერების შიგნით. ამას
დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს: ერთი მხრივ, მაშინაც კი, როცა არ არსებობს
47

შერჩევის სრულყოფილი ჩარჩო გენერალური ერთობლიობის ელემენტებისათვის,
მკვლევარს შეუძლია შეადგინოს შერჩევის აკურატული ჩარჩო კლასტერებისათვის,
რაც გაუადვილებს თითოეული კლასტერის შიგნით არსებული ელემენტების
შერჩევის ჩარჩოს შექმნას. მეორე მხრივ კი, კლასტერულ შერჩევას უპირატესობა
ენიჭება გეოგრაფიულად გაფანტული მოსახლეობის შემთხვევაში, რადგან კლასტერის
შიგნით არსებული ელემენტები ფიზიკურად ახლოსაა ერთმანეთთან, რაც ამცირებს
თითოეულ ელემენტთან დაკავშირების დროსა და ხარჯებს.
როგორც აღინიშნა, კლასტერული შერჩევისას მკვლევარი შერჩევის რამდენიმე
ეტაპს ახორციელებს. სამსაფეხურიანი შერჩევისას პირველი საფეხურია, შემთხვევითი
შერჩევის საფუძველზე, მსხვილი კლასტერების შერჩევა; მეორე საფეხურია,
თითოეული მსხვილი კლასტერის შიგნით, შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე,
მცირე კლასტერების შერჩევა; მესამე საფეხურია მცირე კლასტერებიდან ელემენტების
შერჩევა. მაგალითად, შინამეურნეობის კვლევისას, პირველ ეტაპზე, შემთხვევითი
შერჩევის საფუძველზე, მკვლევარი ირჩევს სახლებს ამა თუ იმ ქუჩაზე. ამის შემდეგ ის
ითვლის შინამეურნეობათა საერთო რაოდენობას შერჩეულ სახლებში და ადგენს მათ
შერჩევის ჩარჩოს, რათა შერჩევის მეორე ეტაპზე ამ სიიდან შინამეურნეობათა
შემთხვევითი შერჩევა განახორციელოს. შერჩევის ბოლო ეტაპზე მკვლევარი ირჩევს
რესპონდენტს შერჩეული შინამეურნეობიდან.
შინამეურნეობიდან რესპონდენტის შერჩევაში ამერიკელი მკვლევრის ლესლი
კიშის მიერ შემუშავებული ცხრილი გვეხმარება (1995, გვ.399). მისი ცხრილის
აუცილებელი პირობაა, რომ ინტერვიუერმა შეადგინოს შინამეურნეობის ზრდასრულ
წევრთა სია, სადაც ჯერ მამაკაცები იქნებიან ჩამოთვლილნი უფროსიდან უმცროსის
მიმართულებით, შემდეგ კი – ქალები, და შესაბამისი ნუმერაცია მიენიჭებათ.
მაგალითად, თუ ოჯახში 4 წევრია – ქმარი, ცოლი, ზრდასრული ვაჟი და სიდედრი,
მათი სია შემდეგი სახისა იქნება – 1. ქმარი, 2. ვაჟი, 3. სიდედრი და 4. ცოლი. კიშის
ცხრილი გვიჩვენებს, შინამეურნეობის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად, რომელი
მათგანი გამოვკითხოთ.

თუ შინამეურნეობის ზრდასრულ წევრთა რაოდენობაა:
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
2
2
2
2

3
1
1
1
2
2
3
3
3

4
1
1
2
2
3
3
4
4

5
1
2
2
3
3
4
5
5

6 და მეტი
1
2
2
3
4
5
5
6

მკვლევარმა, რომელიც კლასტერულ შერჩევას ახორციელებს, თავად უნდა
გადაწყვიტოს როგორც კლასტერების რაოდენობა, ისე კლასტერებს შიგნით
ელემენტების რაოდენობა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მის მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება არსებით გავლენას მოახდენს კვლევის შედეგებზე. ვთქვათ, გვსურს
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სკოლებში 1000 პედაგოგის გამოკითხვა.
შერჩევის პირველ ეტაპზე უნდა შევარჩიოთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში
არსებული სკოლები, მომდევნო ეტაპზე კი - ამ სკოლების პედაგოგები. ჩვენ ხელთ
არსებული ფინანსებისა და დროის შესაბამისად, შერჩევის სხვადასხვა ვარიანტის
განხორციელებაა შესაძლებელი.
48

შერჩეული სკოლების
რაოდენობა

შერჩეული პედაგოგების
რაოდენობა

შეფასება

5
10
20
25
40
50
100
200

200
100
50
40
25
20
10
5

ნაკლები დანახარჯები,
ნაკლები სიზუსტე
ოპტიმალური რაოდენობა
მეტი დანახარჯები, მეტი
სიზუსტე

კლასტერულ შერჩევას ერთი ნაკლი აქვს: ის ამცირებს სიზუსტეს და ზრდის
შერჩევის ცდომილებას, რადგან კლასტერის შიგნით არსებული ელემენტები საკმაოდ
ერთგვაროვანია. სავარაუდოა, რომ ერთი სკოლიდან შერჩეულ პედაგოგებს მსგავსი
დამოკიდებულება ექნებათ, ვთქვათ, საგანმანათლებლო რეფორმის მიმართ, ვიდრე
სხვადასხვა სკოლებიდან შერჩეულ პედაგოგებს. ამდენად, მეტი კლასტერისგან
შემდგარი შერჩევითი ერთობლიობა (200 პედაგოგი), არჩეული 5 სკოლიდან, შერჩევის
გაცილებით მაღალი ცდომილებით ხასიათდება, ვიდრე ნაკლები კლასტერისგან
შემდგარი შერჩევითი ერთობლიობა (5 პედაგოგი), არჩეული 200 სკოლიდან.
სიზუსტის
გასაზრდელად,
რეკომენდებულია
რაც
შეიძლება
მეტი
სტრატიფიკაციის განხორციელება კლასტერული შერჩევის თითოეულ საფეხურზე.
მაგალითად, პედაგოგების გამოკითხვის მიზნით, ქვეყანაში არსებული ყველა სკოლის
სტრატიფიცირება უნდა განხორციელდეს რეგიონის მიხედვით, რაც მნიშვნელოვნად
გაზრდის სკოლების რეპრეზენტატულობის დონეს. თითოეული შერჩეული
სკოლიდან პედაგოგების სტრატიფიცირება უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა
მახასიათებლის, ვთქვათ, სტაჟის მიხედვით, სანამ შერჩევითი ერთობლიობისთვის
პედაგოგების სისტემური შერჩევა მოხდება.
კლასტერული შერჩევის განხორციელების ორი გზა არსებობს: პროპორციული
და დისპროპორციული. როცა თითოეული კლასტერის ზომა (ან კლასტერში
ელემენტების რაოდენობა) თანაბარია, ადგილი აქვს პროპორციულ შერჩევას. მაგრამ
ხშირად კლასტერები სხვადასხვა ზომისაა. მაგალითად, ზოგიერთ სკოლაში შეიძლება
სხვებთან შედარებით 2-ჯერ მეტი პედაგოგი ასწავლიდეს. მართალია, ამ შემთხვევაში
სკოლებს შერჩევის თანაბარი შანსი აქვს, შერჩევით ერთობლიობაში თითოეული
პედაგოგის მოხვედრის შანსი 2-ჯერ ნაკლებია იქ, სადაც 2-ჯერ მეტი პედაგოგია. თუ
ზომის პროპორციულ შერჩევას განვახორციელებთ, რაც ნიშნავს, რომ სკოლებს, სადაც
მეტი პედაგოგია, შერჩევის მეტი შანსი მივცეთ, მათ კი, სადაც ნაკლები პედაგოგია შერჩევის ნაკლები შანსი, თითოეულ პედაგოგს შერჩევის თანაბარი შანსი ექნება.
ამდენად, სკოლას, რომელშიც 100 პედაგოგია, შერჩევის 5-ჯერ მეტი შანსი უნდა
მიეცეს, ვიდრე სკოლას, რომელშიც 20 პედაგოგია.
არის შემთხვევები, როცა მიზანშეწონილია დისპროპორციული შერჩევის
განხორციელება. მაგალითად, მკვლევარმა შეიძლება დისპროპორციულად შეარჩიოს
კლასტერები, რათა თითოეულში ელემენტების საკმარისი რაოდენობა ჰქონდეს
გასაანალიზებელი. ვთქვათ, მკვლევარი აპირებს 1000 შინამეურნეობის კვლევას
გარკვეულ ქალაქში. დავუშვათ, ამ ქალაქს აქვს მჭიდროდ დასახლებული უბანი,
სადაც მისი მოსახლეობის 1/4-ია თავმოყრილი და ეს უბანი მკვლევრის
49

განსაკუთრებულ
ინტერესს
იწვევს.
თუ
ის
რეპრეზენტატულ
შერჩევას
განახორციელებს, ამ უბნიდან მხოლოდ 250 შინამეურნეობა უნდა შეარჩიოს,
დანარჩენებიდან კი – 750. შესაძლოა, 250 შემთხვევა არ იყო საკმარისი მკვლევრის მიერ
დაგეგმილი ანალიზის განსახორციელებლად. ამდენად, მკვლევარს შეუძლია
შეარჩიოს შინამეურნეობათა თანაბარი რაოდენობა (500) მჭიდროდ დასახლებული
უბნიდან და დანარჩენი ქალაქიდან, რის საფუძველზეც, აღნიშნულ უბანში მდებარე
შინამეურნეობებს შერჩევის დისპროპორციულად უკეთესი შანსი მიეცემათ, ვიდრე
დანარჩენ უბნებში მდებარე შინამეურნეობებს. ამგვარი შერჩევა არ არის პრობლემა,
თუ მკვლევარი დამოუკიდებლად აანალიზებს თითოეულ უბანს ან ახორციელებს
შედარებით ანალიზს მჭიდროდ და ნაკლებმჭიდროდ დასახლებულ უბნებს შორის;
მაგრამ, თუ ის აპირებს ორივე შერჩევითი ერთობლიობის კომბინირებას, რათა
ქალაქის საერთო სურათი წარმოადგინოს, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს
დისპროპორციული შერჩევა. აქ მარტივი გამოსავალია ის, რომ რადგან მჭიდროდ
დასახლებული უბანი მთელი ქალაქის 1/4-ს შეადგენს, დანარჩენი ნაწილი კი – 3/4-ს,
ნაკლებმჭიდროდ დასახლებულ უბნებში მდებარე თითოეული შინამეურნეობა სამ
შინამეურნეობად ჩაითვალოს, რაც რეალური პროპორციის შესაბამის სურათს შექმნის.
შერჩევის ცდომილება
შერჩევის ცდომილება გვიჩვენებს, რამდენად ზუსტადაა შეფასებული
გენერალური ერთობლიობის პარამეტრები. მკვლევართა მიზანია, რაც შეიძლება
მაღალი სიზუსტე, ანუ შერჩევის რაც შეიძლება დაბალი ცდომილება ჰქონდეთ.
არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რაც გავლენას ახდენს შერჩევის ცდომილებაზე,
რომელსაც სტანდარტულ ცდომილებასაც უწოდებენ: 1. ვარიაციულობა გენერალურ
ერთობლიობაში – რაც უფრო ჰეტეროგენულია გენერალური ერთობლიობა, მით
უფრო მაღალია შერჩევის ცდომილება; 2. შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობა – რაც
უფრო მრავალრიცხოვანია შერჩევითი ერთობლიობა, მით უფრო მცირეა შერჩევის
ცდომილება; 3. შერჩევითი ერთობლიობის დიზაინი – ა) მეტი სტრატიფიკაცია
შერჩევის ნაკლებ ცდომილებას იწვევს და ბ) მეტი კლასტერი შერჩევის მეტ
ცდომილებას იწვევს.
როგორც აღინიშნა, შერჩევის ცდომილებაზე გავლენის მქონე ერთ-ერთი
უმთავრესი ფაქტორია შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობა. მკვლევარნი ხშირად
აღნიშნავენ, იმისათვის, რომ ორჯერ შევამციროთ შერჩევის ცდომილება, ორჯერ უნდა
გავზარდოთ შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობა. ლესლი კიში გვთავაზობს
შერჩევის ცდომილების გამოთვლას შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობისა და
მიღებულ პასუხთა საშუალო სიხშირეების საფუძველზე (1995, გვ. 576).
პასუხთა
სიხშირე (%)
50/50
30/70
20/80
10/90
5/95

შერჩევის ცდომილება (%), შერჩევითი
ერთობლიობის მოცულობის მიხედვით
2000
1000
700
500
300
3
4
5
6
8
3
4
5
6
7
2
4
4
5
6
2
3
3
4
5
1
2
2
3
4

50

100
14
13
11
8

რომელსაც შესაძლოა სხვადასხვა ფორმა ჰქონდეს. როცა დასაშვებია ნაკლები სიზუსტე. შერჩევის წილი საკმაოდ მაღალი უნდა იყოს – დაახლოებით 30%.5% . ნიუმანი აღნიშნავს. გენერალური ერთობლიობა ჰეტეროგენულია და ერთდროულად მრავალი ცვლადის კვლევა მიმდინარეობს. ანუ თითოეულ მხარეს 2. შესაბამისად. თუ სიხშირეებს გრაფიკულად გამოვსახავთ. სიხშირეებს ითვლის. სხვა ფაქტორები მსგავსიც რომ იყოს. გრაფიკზე მრუდის მდებარეობა სტანდარტულ ცდომილებაზეა დამოკიდებული. შესაძლოა შერჩევითი ერთობლიობა უფრო მცირერიცხოვანიც იყოს. როგორიცაა 1000 ადამიანი. თუ მკვლევარს მაღალი სიზუსტე მოეთხოვება. ანუ 2500-კაციანი შერჩევითი ერთობლიობა. 10 მილიონი). შერჩევით ერთობლიობაში 300 ადამიანი უნდა მოხვდეს. რომ რეფორმის მიმართ პოზიტიურად განწყობილთა რიცხვი მერყეობს 47. ამერიკელი მკვლევარი ლორენს ნიუმანი შერჩევითი ერთობლიობის ზომის განსაზღვრის შემდეგ პრინციპს გვთავაზობს: რაც უფრო მცირერიცხოვანია გენერალური ერთობლიობა. ამიტომ 1500-კაციანი შერჩევითი ერთობლიობა საკმაოდ ადეკვატური იქნება. რა ზომის უნდა იყოს შერჩევითი ერთობლიობა. მით უფრო მაღალი იქნება შერჩევის წილი.52. აუცილებელია უფრო დიდი მოცულობის შერჩევითი ერთობლიობა. თუ ის დიდია. რომ შერჩევითი ერთობლიობის საშუალოების 95% ყოველთვის ხვდება სტანდარტული ცდომილების შიგნით. გენერალური ერთობლიობის საშუალოს ორივე მხარეს. გვაინტერესებს სტუდენტების დამოკიდებულება მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმისადმი.5% შორის. საშუალო ზომის გენერალური ერთობლიობისთვის. მაგრამ. როცა 51 .025%-იანი შერჩევის წილი. სიზუსტის დასაშვები დონე. მივიღებთ მრუდს. შერჩევის უფრო დაბალი წილია საკმარისი (დაახლოებით 10%). როგორიცაა 150000 ადამიანი. შეგვიძლია ვთქვათ.როცა მკვლევარი გამოკვლევის მონაცემებს ამუშავებს. მრუდს პიკის ფორმა აქვს და მთას ჰგავს. გენერალური ერთობლიობის ჰეტეროგენულობა და 3. დასაშვებია 0.5% . დიდი ზომის გენერალური ერთობლიობისთვის. რომ დადებითად აფასებს საგანმანათლებლო რეფორმას. რომ ისეთი მცირე გენერალური ერთობლიობისთვის. რომ 95%-ით დარწმუნებულნი ვართ. ძალიან დიდი ზომის გენერალური ერთობლიობის შემთხვევაში (ვთქვათ. შერჩევის მაღალი სიზუსტის მიღწევის მიზნით. სხვადასხვა ცვლადის რაოდენობა._2. შერჩევითი ერთობლიობა 1000 სტუდენტს მოიცავს და მათგან 50% ამბობს.5% ნდობის ინტერვალი ჰქვია. ამ +2. 2. ამდენად. მსგავსი სიზუსტის მისაღწევად. პირველ რიგში. ნორმალური განაწილების თავისებურება ისაა. როგორიცაა 10000 ადამიანი. რომელსაც მკვლევარი ერთდროულად აანალიზებს. შერჩევის კიდევ უფრო მცირე წილია დასაშვები (დაახლოებით 1%). ამ შემთხვევაში. მრუდი ბრტყელია. გენერალური ერთობლიობა ჰომოგენურია და მხოლოდ რამდენიმე ცვლადის შესწავლა ხდება. დამწყები მკვლევარნი ხშირად სვამენ შეკითხვას. უფრო მრავალრიცხოვანი გენერალური ერთობლიობა კი შერჩევის უფრო დაბალ წილსაც იტანს. ავტორი აღნიშნავს. შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობა და ბოლოს.5% ხვდება. თუ ის მცირეა. ამ შემთხვევაში მკვლევრის არჩევანი სამ ფაქტორზეა დამოკიდებული: 1. დანარჩენი 5% თანაბრადაა განაწილებული გენერალური ერთობლიობის საშუალოს ორივე მხარეს. ამ 95%-ს სანდოობის დონე ჰქვია. ის. ვთქვათ. რომ გენერალური ერთობლიობის ზომას აღარა აქვს არსებითი მნიშვნელობა. შერჩევითი ერთობლიობის ზომა 1000 ადამიანი იქნება.

D.). London: Unwin Hyman. ეს ყველაფერი იმ ძირითად პრინციპთანაა დაკავშირებული. გვ. Inc. ვიდრე დიდ შერჩევით ერთობლიობაში და თუ. (2002). Survey in Social Research (2nd ed.შერჩევის წილი ძალიან დაბალია და რომ 2500-კაციანი შერჩევითი ერთობლიობა ისეთივე აკურატულია 200-მილიონიანი გენერალური ერთობლიობის შემთხვევაში. (2002). and Settle.6%-დან მხოლოდ 1. N. (1998). Gilbert. De Vaus.1%-მდე მცირდება. Surveys in Social Research (5th ed. NY: John Wiley & Sons. Newman. London: SAGE Publications.). Babbie. (1990). Oxford: Altamira Press. The Survey Research Handbook. L. Boston: A&B.). R. (1985). H. L. 1000-კაციანი შერჩევითი ერთობლიობის 2000-მდე გაზრდის შედეგად. Survey Sampling. როგორც 10-მილიონიანი გენერალური ერთობლიობის შემთხვევაში. 50-კაციან შერჩევით ერთობლიობას 100-მდე გავზრდით და შერჩევის ცდომილება 7.). ვთქვათ. შერჩევის ცდომილება 1. (2003). 232).1%-დან 2. London: Routledge. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Methods (3rd ed. 52 . Survey Research Methods (2nd ed. Researching Social Life. Kish. რომ შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობის პროპორციული ზრდა გაცილებით მეტად ზრდის სიზუსტეს მცირე. P. Belmont: Wadsworth. A. E. Homewood: Irwin.). R.1%-მდე მცირდება (2003. L.). W. Bernard. (1965). B. ლიტერატურა: Alreck. (ed. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (5th ed. De Vaus. D. (1993).

როგორც წესი. ეს პროცესი კოდირების სახელითაა ცნობილი. საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური მეცნიერებები. მონაცემების კომპიუტერში შეყვანას და მონაცემთა ბაზის შექმნას. კოდირება ხდება ან კითხვარის შედგენისას. რესპონდენტთა პასუხების საფუძველზე შესაძლოა შემუშავებულ იქნეს კოდების რამდენიმე კატეგორია. კოდების შემოწმებასა და მონაცემების გაწმენდას. ცვლადად იწოდება. თითოეული შემთხვევის შესახებ მოპოვებული ინფორმაცია. მკვლევარი უნდა დარწმუნდეს. ჰიპოთეზების შემოწმება (დასკვნითი სტატისტიკა). ღია შეკითხვებზე პასუხების კოდირება კი შეუძლებელია კითხვარის შევსებამდე. რომ შეკითხვებზე პასუხები გადაყვანილ იქნეს რიცხობრივ მაჩვენებლებში.მონაცემთა ანალიზი მონაცემთა ანალიზი სამ ძირითად საფეხურს მოიცავს: მონაცემების ორგანიზება და გაწმენდა (მონაცემების მომზადება). ჰუმანიტარული. შემთხვევის ქვეშ. ქვეყანაში შობადობისა და მოკვდაობის დონე. ის იძლევა წარმოდგენას შერჩევისა და გამოყენებული საზომების შესახებ და უბრალოდ აჯამებს. რომ ეს კატეგორიები არ არის ურთიერთგადამფარავი 53 . მაგალითად. ქვეყანა ან თუნდაც რაიმე მოვლენა. კოდების წიგნის შექმნას. თუ რას აჩვენებს მიღებული მონაცემები. შეგვიძლია მივაკუთვნოთ წინასწარ დადგენილ კატეგორიებს. კოდირება ოთხ ძირითად საფეხურს მოიცავს: თითოეულ შეკითხვაზე პასუხისთვის კოდის მიწერას. სპეციალობების მიხედვით. ან მონაცემების მოპოვების შემდეგ. მონაცემების მომზადება გულისხმობს მონაცემების სიზუსტის შემოწმებას. კითხვარის მიზანია საკვლევი პრობლემის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება. როგორიცაა სოციალური. აღწერითი სტატისტიკა აღწერს შესასწავლი მონაცემების ძირითად თავისებურებებს. როგორც წესი. კოდირება მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზი მოითხოვს. კითხვარის კოდირების შედეგად ვიღებთ მონაცემების მატრიცას. რა მიზანს ისახავს კოდირება? როგორც ვიცით. მოვლენის მოხდენის დრო და მასში მონაწილე ადამიანების რაოდენობა თუ სხვ. მონაცემების აღწერა (აღწერითი სტატისტიკა). კოდირების მიზანი სწორედ თითოეული ცვლადისათვის მნიშვნელობის მინიჭებაა. მოცემული შემთხვევის ცვლადს მაინც მიეწერება მნიშვნელობა. უნივერსიტეტის სტუდენტები. შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს წინასწარ დადგენილი კოდების სქემა. ასეთ დროს კოდირების ორი ძირითადი გზაა: 1. მონაცემების მატრიცა ჩვეულებრივ არ აღემატება 80 სვეტს. მაშინაც კი. თითოეული სვეტი კი – ცალკეულ ცვლადს.. რათა სრულად გამოჩნდეს კომპიუტერის მონიტორზე. სადაც თითოეული რიგი შეესაბამება ცალკეულ შემთხვევას. 2. მთელი რიგი შემთხვევების საფუძველზე. ან გარკვეული შეკითხვა მას არ ეხებოდა. როცა რესპონდენტმა არ უპასუხა ამა თუ იმ შეკითხვას. მონაცემების კომპიუტერში შეყვანას. მის საფუძველზე მკვლევარს მიღებული მონაცემებიდან დასკვნები გამოაქვს. იქნება ეს ინდივიდის სქესი თუ ასაკი. და ბოლოს. თუმცა შემთხვევას შეიძლება წარმოადგენდეს უნივერსიტეტი. ანალიტიკური სტატისტიკა ჰიპოთეზებს ამოწმებს. და ბოლოს. დახურულ შეკითხვებზე პასუხების კოდირება კითხვარის შედგენისას ხდება. ადამიანი იგულისხმება.

ქვრივი 54 . სამსვეტიანისთვის – 999 და ა. მიჭირს პასუხის გაცემა 4. 4) დამოკიდებულება უმაღლესი განათლების რეფორმის მიმართ 1. კოდირება დახურული შეკითხვებისთვის კოდების მიწერით იწყება. ანდა გარკვეული სპეციფიკური პასუხისთვის ცალკე კოდი უნდა შემუშავდეს. 20 _ 2. როგორც აღინიშნა. მამრობითი 2. ნაკლულ მონაცემებსაც კოდირების საკუთარი წესები აქვს. როგორც წესი. თუ რესპონდენტი ცვლადის რამდენიმე კატეგორიას ერგება. ასაკით. ორსვეტიან. მდედრობითი 2) ასაკი 1. შესაძლებელი იყოს გარკვეული კითხვარის მოძებნა და მონაცემების შემოწმება. დადებითი 3. თითოეულ კითხვარს საკუთარი საიდენტიფიკაციო ნომერიც (ID) უნდა ჰქონდეს.და. სამი სვეტია საჭირო. შ. . დაქორწინებული 3. სამსვეტიან და სხვა ცვლადებს. ან ერთ-ერთ კატეგორიას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა. 21-35 3. 66 + 3) ოჯახური მდგომარეობა 1. ხოლო შეუსაბამო შეკითხვა – კოდით 0. რომ საკმარისი რაოდენობის სვეტები აქვს მისთვის გამოყოფილი. როგორც წესი. განქორწინებული 4. უარყოფითი 5. სრულიად უარყოფითი 1) სქესი 1. ორსვეტიანისთვის – 99. 51-65 5. სრულიად დადებითი 2. ოჯახური მდგომარეობით და უმაღლესი განათლების რეფორმისადმი დამოკიდებულების ამსახველი შეკითხვით.მიჭირს პასუხის გაცემა” აღინიშნება ხოლმე კოდით 8 ან 98. საჭიროების შემთხვევაში. დაუქორწინებელი 2. მონაცემების მატრიცა მოიცავს ერთსვეტიან. პასუხის გაუცემლობის შემთხვევაში. ეს ჩვეულებრივ კითხვარის შედგენისას ხდება და მოსალოდნელი შეკითხვები და მათი კოდები კითხვარში იბეჭდება. რათა. როგორ მოვახდინოთ მონაცემების კოდირება? ნიმუშის სახით განვიხილოთ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება უმაღლესი განათლების რეფორმის მიმართ. რომ თითოეული მათგანი განსხვავებული ინფორმაციის მატარებელია. მონაცემების კომპიუტერიზაცია საიდენტიფიკაციო ნომრით იწყება და მკვლევარი უნდა დარწმუნდეს. ანუ თითოეული რესპონდენტი ცვლადის მხოლოდ ერთ კატეგორიაში უნდა იყოს შეყვანილი. შესაბამისად. ერთსვეტიანი ცვლადისთვის გამოიყენება კოდი 9. მაშინ საიდენტიფიკაციო ნომრისთვის ორი სვეტი უნდა გამოიყოს.. თუკი კითხვარების რაოდენობა 999-ს არ აღემატება. მაგალითად. სიმარტივისათვის შემოვიფარგლოთ მხოლოდ რესპონდენტთა სქესით. თუ კითხვარების რაოდენობა არ აღემატება 99-ს. 36-50 4.

რომელსაც სრულიად დადებითი დამოკიდებულება აქვს მიმდინარე რეფორმის მიმართ. დამოკ.მოცემულ შემთხვევაში კოდების ცხრილი შემდეგი სახის იქნება: ცვლადის ტიპი: ID სვეტი: შემთხვევა: 123 1 სქესი 4 2 ასაკი 5 3 ოჯახ. 6 4 რეფორმ. შევსებული კითხვარების რაოდენობაა 500). მდგ. დამ. ამგვარი მონაცემების საფუძველზე იქმნება კოდების წიგნი. 7 001 002 003 1 1 2 2 4 3 1 2 2 4 3 1 ცხრილი გვიჩვენებს. ხოლო მესამე რესპონდენტი 36-50 წლის დაქორწინებული ქალბატონია. მდგ. რომელსაც არა აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია განათლების რეფორმის მიმართ. 2 1 9 1-2 ასაკი 5 2021-35 36-50 51-65 66+ 1 2 3 4 5 9 1-5 ოჯახ. მდედრ. ქვრივი 1 2 3 4 9 1-4 რეფორმ. უარყოფითი 1 2 3 4 5 9 1-5 ასაკი 55 . უარყოფითი ძლ. მეორე რესპონდენტი 51-65 წლის დაქორწინებული მამაკაცია. დადებითი დადებითი მიჭირს პას. გაც. ოჯახმდგ 6 დაუქორწ. რომელშიც მითითებულია შემდეგი ინფორმაცია თითოეული ცვლადის შესახებ: • შეკითხვის ნომერი და შინაარსი • ცვლადის სახელი კომპიუტერული პროგრამისთვის (რომელიც ხშირად რვა ნიშანს არ აღემატება) • ცვლადის მდებარეობა სვეტის მიხედვით • ცვლადის მნიშვნელობები • ნაკლული მნიშვნელობები • ვალიდურ მნიშვნელობათა რაოდენობა წარმოგიდგენთ კოდების წიგნის ნიმუშს (ვთქვათ. რეფდამ 7 ძლ. რომ პირველი რესპონდენტი 21-35 წლის ასაკის დაუქორწინებელი მამაკაცია. რომელიც უარყოფითად აფასებს უმაღლესი განათლების რეფორმას საქართველოში. შეკითხვა კითხვარი სქესი ცვლადის სახელწოდება ID სვეტის მდებარეობა 1-3 ცვლადის მნიშვნელობა - მნიშვნელობის ნაკლული ვალიდური მაჩვენებელი მაჩვენებელი მაჩვენებელი 1-500 სქესი 4 მამრ. განქორწ. დაქორწ.

სახელდების ცვლადებია.შ. რომლის საფუძველზეც შეგვიძლია ვთქვათ. მაგალითად. სახელდების საზომები უბრალოდ განასხვავებს მოცემული ცვლადის შემადგენელ კატეგორიებს. მეორე მეთოდია ლოგიკური შეცდომების აღმოჩენა. მონაცემთა ანალიზი სამ ძირითად ფაქტორზეა დამოკიდებული: შესასწავლ ცვლადთა რაოდენობაზე. მაგალითად. რიგის. რომ 40’ და 50’ შორის იმდენივე სხვაობაა. 100’ კელვინი ნამდვილად ნიშნავს ორჯერ მეტ სითბოს. ფარენჰაიტის ტემპერატურის სკალისაგან განსხვავებით. აუცილებელია გადავამოწმოთ კოდირების აკურატულობა. თუმცა შეუძლებელია რიცხობრივ მაჩვენებლებში წარმოვადგინოთ სხვაობა ამ კატეგორიებს შორის. კელვინის ტემპერატურის სკალას აბსოლუტური ნულოვანი წერტილი აქვს და თუ ფარენჰაიტის სკალის შემთხვევაში. გაზომვის დონეები მონაცემთა მომზადებას და დამუშავებას მათი ანალიზი მოსდევს. თუ სქესი შემდეგი სახით გვაქვს კოდირებული: 1 – მამრობითი და 2 – მდედრობითი და სქესის სვეტში კოდი 3 შეგვხვდა. ფრთხილი კოდირების შემდეგ. კოდირების შეცდომაა. შეფარდების ცვლადის ნიმუშებია ასაკი. მაგალითად. სქესი. კოდირებისას ან მონაცემების კომპიუტერში შეყვანისას დაშვებული შეცდომები მონაცემების სანდოობას ემუქრება. 56 . სოციალური კლასი. მაგალითად. თუ რამდენჯერ აღემატება ცვლადის ერთი კატეგორია მეორეს. არსებობს გაზომვის ოთხი დონე: სახელდების. რადგან ამ შემთხვევაში აბსოლუტური ნულოვანი წერტილი გვაქვს მოცემული. ინტერვალური ცვლადის ნიმუშია ფარენჰაიტის ტემპერატურის სკალა. რომელიც შეიძლება დაიყოს დაბალ. ვიდრე 20’. ინტერვალის საზომები საშუალებას იძლევა დავადგინოთ.” მონაცემების გაწმენდის ორი გზა არსებობს: პირველი გულისხმობს ყველა ცვლადის კატეგორიების შემოწმებას შეუძლებელი კოდების აღმოსაჩენად. როგორც 60’ და 70’ შორის. რიგის საზომები საშუალებას იძლევა მოვახდინოთ მათი შემადგენელი კატეგორიების რანჟირება. ინტერვალის და შეფარდების.. სიმაღლე და ა. ვიდრე 50’ კელვინი. მათი გაზომვის დონეზე და მკვლევრის ამოცანაზე გამოიყენოს მონაცემები აღწერითი ან ახსნითი მიზნით. წონა. 40’ არ ნიშნავს ორჯერ მეტ სითბოს. რიგის ცვლადია. თუ რესპონდენტი არ არის დაქორწინებული. მკვლევარი ამოწმებს კოდირების აკურატულობას ანუ მონაცემებს . თუ რამდენით აღემატება ცვლადის ერთი კატეგორია მეორეს.შ.წმენდს. რელიგიური მრწამსი. საშუალო და მაღალ კლასებად. თუმცა მეუღლესთან ურთიერთობის შესახებ შეკითხვაზე პასუხია გაცემული. თუ რამდენით ან რამდენჯერ აღემატება ერთი სოციალური კლასი მეორეს.მონაცემების კოდირება დიდ სიფრთხილეს მოითხოვს. ქვეყნის ტერიტორიული მდებარეობა და ა. შეფარდების საზომები საშუალებას იძლევა დავადგინოთ. თუმცა შეუძლებელია იმის დადგენა.

მოცემული მონაცემები შეგვიძლია წარმოვადგინოთ შესაბამისი პროცენტული მაჩვენებლების სახით. რისთვისაც საფუძვლად ვიღებთ შესასწავლი შემთხვევების საერთო რაოდენობას ანუ 100%-ს. შესაბამისად. მოდა ყველაზე ტიპური შემთხვევაა ანუ ისეთი შემთხვევა. ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით რესპონდენტთა განაწილება. ზემოთქმულიდან გამომდინარე. რადგან რიგის ცვლადების კატეგორიების რანჟირება შესაძლებელია (სოციალური კლასი.უნივარიაციული. ვთქვათ. შესაძლებელია მათი დაჯგუფება უფრო მსხვილ ასაკობრივ კატეგორიებად და იმის თქმა. 14% . ქვეყნების ჩამონათვალი დალაგდეს მათი რეგიონების რაოდენობის ან ზომის მიხედვით. თუ.. 40 წლამდე ასაკის პედაგოგების წილი პედაგოგების საერთო რაოდენობაში იქნება დაახლოებით 21%. მედიანა თუ საშუალო. რომ ჩვენს რესპონდენტებში ყველაზე ხშირად დაქორწინებული ადამიანები გვხვდება. უნივარიაციული მონაცემების პრეზენტაციის ყველაზე გავრცელებული ფორმატია სიხშირეთა განაწილება. მედიანა – შემთხვევათა განაწილებისას ის შუა წერტილია. შესაძლოა შეგვხვდეს ლოგიკური თანმიმდევრობა. იქნება ეს მოდა. რადგან სახელდების ცვლადები უბრალოდ განასხვავებს მოცემული შემთხვევის კატეგორიებს (ქვეყანა. ჩვენი რესპონდენტების 23% დაუქორწინებელია.. სახელდების ცვლადებთან მიმართებაში მხოლოდ მოდის გამოთვლაა შესაძლებელი. რომ. 57 . ავიღოთ.. მაგალითად. ამდენად.. სწორედ დაქორწინებულები (56%) წარმოადგენენ მოდას. 56% დაქორწინებული. შესაბამისად. 4050 წლის პედაგოგებისა კი . რადგან იზოლირებულად წარმოადგენს ცალკეულ ცვლადს. 7% კი – ქვრივი.დაახლოებით 44%. უნივარიაციული ანალიზი აღწერითი სახისაა.განქორწინებული.შ. უნივარიაციული ანალიზისას შეგვიძლია ჩვენი მონაცემები ცენტრალური ტენდენციის აღმწერი საზომების საფუძველზე წარმოვადგინოთ.) და არ ახდენს მათ რანჟირებას. მაგალითიდან ნათელია.). 350 პედაგოგი – 40-50 წლის და ა. განათლება. თუმცა. მაშინ ჩვენი მაგალითიდან გამომდინარე. ამდენად. სქესი. ბივარიაციული და მულტივარიაციული ანალიზი ცვლადების რაოდენობის შესაბამისად. აუცილებელია მათი სწორი თანმიმდევრობით დალაგება სიხშირის სკალაზე. მედიანა. რა თანმიმდევრობით განთავსდებიან ისინი სიხშირის სკალაზე.შ. ბივარიაციული და მულტივარიაციული. უნივარიაციული ანალიზი გულისხმობს მხოლოდ ერთი ცვლადის შემთხვევათა განაწილების შესწავლას. სამი სახის ანალიზი არსებობს: უნივარიაციული. რომ მათგან 12 პედაგოგი 35 წლისაა. ანუ დაბლიდან მაღლის მიმართულებით. 20 პედაგოგი 36 წლისაა და ა. თუ გვაინტერესებს უნივერსიტეტის პედაგოგების საშუალო ასაკი და აღმოჩნდა. რელიგია. ვთქვათ. სულ ერთია. რომელიც ყველაზე ხშირად გვხვდება. რომლის ზემოთ და ქვემოთ შემთხვევათა თანაბარი რაოდენობაა განთავსებული. ვთქვათ. მაგალითად. სახელდების ცვლადების ფუნქციაა ყველაზე ტიპური/ხშირი შემთხვევების ამორჩევა შემთხვევათა საერთო რაოდენობიდან. უფრო დეტალურად განვიხილოთ თითოეული შემთხვევა.. ვთქვათ. საშუალო კი – გაზომილ შემთხვევათა მნიშვნელობების საშუალო არითმეტიკულია. უნივერსიტეტის პედაგოგების საერთო რაოდენობაა 800 ადამიანი. მხოლოდ ბივარიაციული და მულტივარიაციული ანალიზი შეიძლება იყოს ანალიტიკური ხასიათის. 170 პედაგოგი 40 წლამდე ასაკისაა. მარტივი ჰიპოთეზა ორი ცვლადის არსებობას მაინც გულისხმობს. მოდა.

3. ის კატეგორია. ვთქვათ. უმაღლესი (უ) და 5. რიგის ცვლადებთან მიმართებაში მედიანის გამოთვლაა შესაძლებელი. რადგან მის მარჯვნივ და მარცხნივ რესპონდენტების თანაბარი რაოდენობაა განაწილებული. 2. ისევ ჩვენს მაგალითს დავუბრუნდეთ და ერთი კატეგორია დავამატოთ: 1 ს 2 ს 3 სტ 4 აუ 5 აუ 6 [] აუ 7 აუ 8 უ 9 უ 10 უ 11 სხ 12 სხ ამ შემთხვევაში მედიანას ისევ არასრული უმაღლესი განათლება წარმოადგენს. მედიანის გამოთვლა კუმულაციური პროცენტის საფუძველზე ხდება. როცა კატეგორიებს ზრდადობის მიხედვით დავალაგებთ. დიდი ზომის შერჩევითი ერთობლიობის შემთხვევაში. საშუალო ტექნიკური (სტ). 4. რადგან მის მარჯვნივ და მარცხნივ ისევ რესპონდენტების თანაბარი რაოდენობაა განაწილებული. ავიღოთ. შეკითხვაზე. რომელშიც შუა რესპონდენტი მოხვდება. როცა კატეგორიების რაოდენობა არა კენტი. როგორ უნდა მოვიქცეთ. რომლის ორივე მხარეს შემთხვევების თანაბარი რაოდენობაა განაწილებული. განათლების კატეგორიებია: 1. ჩაითვლება მედიანად. თუ რა სიხშირით მოიხმარენ ალკოჰოლურ სასმელებს რესპონდენტები. მაგალითად. სამეცნიერო ხარისხი (სხ). შემდეგი პასუხები მივიღეთ: კვირაში რამდენჯერმე კვირაში ერთხელ თვეში რამდენჯერმე თვეში ერთხელ წელიწადში რამდენჯერმე წელიწადში ერთხელ ან უფრო იშვიათად 58 % 11 16 34 28 7 4 კუმულაციური % 11 27 61 89 96 100 . განათლების შესაფასებლად 5 კატეგორია გვაქვს და 11 რესპონდენტის მონაცემს ვფლობთ. არამედ ლუწია და შუა წერტილი არა გვაქვს? ასეთ შემთხვევაში ორი შუა მნიშვნელობის საშუალო უნდა გამოვთვალოთ. კუმულაციური პროცენტი ცვლადის მოცემული კატეგორიისთვის თითოეული წინა კატეგორიის პროცენტის დამატებაა. რესპონდენტების განაწილება განათლების მიხედვით. არასრული უმაღლესი (აუ). რეალური კვლევისას. რესპონდენტების განაწილება მათი განათლების მიხედვით შემდეგი სახისაა: 1 ს 2 ს 3 სტ 4 აუ 5 აუ [6] აუ 7 აუ 8 უ 9 უ 10 უ 11 სხ ჩვენს შემთხვევაში მედიანას არასრული უმაღლესი განათლების მქონე რესპონდენტი წარმოადგენს. ვთქვათ. ამდენად.შეგვიძლია იმ შუა წერტილის პოვნა. საშუალო (ს). შესაბამისად.

რა ყოფილა ჩვენი რესპონდენტების საშუალო შემოსავალი? შემოსავლის თითოეული დასახელებული კატეგორია შესაბამისი რესპონდენტების რაოდენობაზე რომ გავამრავლოთ. რომ მათი შემოსავალი რანჟირებს 300-დან 700 ლარამდე. რომელიც ყველაზე ახლოს დგას საშუალო მაჩვენებელთან ანუ 50%-თან. სადაც P = 1 – Q და Q = 1 – P.ის კატეგორია.. PQ კი – ორგანზომილებიანი ცვლადი (ვთქვათ. ვთქვათ. მაგალითად. ამდენად. 59 . რომელთა შორის ყველაზე მარტივია დიაპაზონი. თუ რესპონდენტთა 50% იწონებს მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმას. მისი ფორმულაა: S = 9PQ/n. რაც ნიშნავს. ჩვენს მაგალითს რომ დავუბრუნდეთ. უნდა მივუთითოთ. რომ მათი შემოსავალია 300 ლარი. ამ ხარვეზის გამოსწორება შესაძლებელია გაფანტვის დახმარებით. რაც ნიშნავს. PQR. 50% კი – არა და სულ 100 შემთხვევა გვაქვს. საშუალო. 100 რესპონდენტიდან 12-მა გვიპასუხა. ავიღოთ. სადაც S სტანდარტული გადახრაა. რაც წარმოადგენს დისტანციას ყველაზე მაღალ და ყველაზე დაბალ მნიშვნელობებს შორის. რესპონდენტების განაწილება შემოსავლის მიხედვით.. ნამრავლები შევკრიბოთ (12X300 + 27X400 + 33X500 + 18X600 + 10X700) და მიღებული ჯამი რესპონდენტების საერთო რაოდენობაზე ანუ 100-ზე გავყოთ. გაფანტვა. ცვლადთან დაკავშირებით მოპოვებული ყველა მონაცემი შეჯამებულია და ერთი რიცხვის სახითაა წარმოდგენილი. თუ ცვლადი სამგანზომილებიანია. შემოსავალი. კვარტილური გადახრა წარმოადგენს შუა დისტანციას პირველი კვარტილის წვერსა და მეოთხე კვარტილის ძირს შორის. S = 950*50/100 = 5. ჩაითვლება მედიანად (ჩვენს შემთხვევაში ეს იქნება 61% ანუ ალკოჰოლური სასმელების მიღება თვეში რამდენჯერმე). მაშინ P-სა და Q-ს კიდევ ერთი ელემენტი დაემატება და გახდება. გაფანტვის კიდევ ერთი საზომია კვარტილი. გაფანტვის რამდენიმე საზომი არსებობს. რომ ჩვენ მიერ გამოკითხული ჯგუფის საშუალო შემოსავალია 487 ლარი. საშუალოს საფუძველზე. რომ მოცემულ შემთხვევაში სტანდარტული გადახრა 5%-ია. ცხადია. შუა წერტილად კი ჩაითვლება ორმოცდამეათე პროცენტის მქონე ადამიანი კუმულაციური პროცენტის გრაფაში. ვთქვათ. ინტერვალების და შეფარდებების ცვლადებთან მიმართებაში შესაძლებელია არითმეტიკული საშუალოს გამოთვლა. თუმცა მკითხველს არ შეუძლია საწყისი მონაცემების აღდგენა. 18-მა – 600 ლარი და 10-მა – 700 ლარი. რაც შეეხება ინტერვალების და შეფარდებების ცვლადებს (ასაკი. ფორმულის თანახმად. არამედ იმის გაზომვაც. იმის აღნიშვნასთან ერთად. რომელიც შესასწავლი შემთხვევების 1/4-ს გულისხმობს.). 27მა – 400 ლარი. რომ 4 კვარტილი არსებობს. რომ რესპონდენტების საშუალო შემოსავალია 487 ლარი. მკვლევარს შეუძლია არა მარტო მათი კატეგორიების რანჟირება. გაფანტვის უფრო რთული საზომია სტანდარტული გადახრა. რაც შემდეგი გზით ხდება: ყველა კატეგორიის რიცხობრივი მაჩვენებელი მრავლდება რესპონდენტების შესაბამის რაოდენობაზე. მაშინ. რომელიც შერჩევაზე საუბრისას განვიხილეთ. ვთქვათ. ნამრავლები იკრიბება და მიღებული ჯამი შემთხვევების საერთო რაოდენობაზე იყოფა. 33-მა – 500 ლარი. თუ რამდენით და რამდენჯერ აღემატება ცვლადის ერთი კატეგორია მეორეს. რესპონდენტების დამოკიდებულება მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმისადმი – იწონებენ ან არ იწონებენ). n – შემთხვევების საერთო რაოდენობა. მივიღებთ 487-ს.

რომ შემოსავლის ზრდასთან ერთად ძალაუფლების მოპოვების ალბათობაც იზრდება. შრომით სტატუსზე სქესის გავლენის შესახებ. ბივარიაციული ცხრილი შემდეგი სახით უნდა ავაგოთ: 1. ვის რა ტიპის სამსახური აქვს. ვთქვათ. მკვლევარმა შეიძლება ამტკიცოს. მამაკაცებსა და ქალებს ცალცალკე დავყოფთ მათი შრომითი სტატუსის მიხედვით. კონკრეტული მაგალითი რომ ავიღოთ. საქმე გაცილებით რთულდება. როგორც წესი. მის მიერ ძალაუფლების მოპოვების შანსიც იზრდება. 2. რაც. სადაც ორი ცვლადის სიხშირეთა განაწილება ერთდროულადაა წარმოდგენილი. ჩვენ ვხსნით დამოკიდებული ცვლადის მნიშვნელობას დამოუკიდებელი ცვლადის მნიშვნელობის საფუძველზე. დამოკიდებული ცვლადის მოცემული მნიშვნელობის მიხედვით. როგორიცაა. გვაინტერესებს სქესის გავლენა შრომით სტატუსზე. ვთქვათ. ბივარიაციული ანალიზი ორი ცვლადის არსებობას გულისხმობს. როცა ერთი ცვლადი დროში წინ უსწრებს მეორეს. ანუ მამაკაცებად და ქალებად. რომ პირველი ცვლადი დამოუკიდებელია. უნივარიაციული ანალიზისას მონაცემების წარმოდგენა შესაძლებელია ცენტრალური ტენდენციის აღმწერი საზომების ან გაფანტვის საზომების საფუძველზე. კორელაციის კოეფიციენტი. ისევ შემოსავლის ზრდას უწყობს ხელს. ნათელია. სქესი დამოუკიდებელი ცვლადია. თითოეული ცვლადის ყველაზე დაბალი მნიშვნელობა ყველაზე დაბალ მარცხენა კუთხეშია განთავსებული. დამოუკიდებელი ცვლადის თითოეულ კატეგორიას აღვწერთ დამოკიდებული ცვლადის კატეგორიების საფუძველზე. 3. ელემენტარული ლოგიკითა და ცხოვრებისეული გამოცდილებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ. ბივარიაციული ცხრილების აგებისას შემდეგი საფეხურების გავლაა საჭირო: 1. კროსტაბულაცია და ასოციაციის საზომები. თავის მხრივ. პირიქით. შესაძლებელია უფრო რთული ჯაჭვის აგებაც: როცა ადამიანის შემოსავალი იზრდება. ცვლადებს შორის კავშირის ახსნისას. 2. მამაკაცებსა და ქალებს ერთმანეთს შევადარებთ მათი შრომითი სტატუსის საფუძველზე (ვინ უფრო მეტადაა დასაქმებული. შრომითი სტატუსი კი – დამოკიდებული ცვლადი. გამოკითხულთა ერთობლიობას ვყოფთ სხვადასხვა კატეგორიად დამოუკიდებელი ცვლადის მიხედვით. დამოუკიდებელი და დამოკიდებული ცვლადების კატეგორიების 60 . 2. მაგრამ არის შემთხვევები. ვის უფრო მაღალი შემოსავალი აქვს). რომ ძალაუფლების მოპოვება ხელს უწყობს შემოსავლის ზრდას. წერტილთა გაბნევის დიაგრამა არის გრაფა. როცა არა გვაქვს დროში დადგენილი თანმიმდევრობა. დამოუკიდებელი ცვლადის კატეგორიებს ერთმანეთს ვადარებთ. ანდა. 3. გვსურს დავადგინოთ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი შემოსავალსა და ძალაუფლებას შორის. მარტივია დამოუკიდებელი და დამოკიდებული ცვლადების გარჩევა. ყველაზე მაღალი მნიშვნელობა კი – ყველაზე მაღალ მარჯვენა კუთხეში. მაგალითად. ვთქვათ. ამ პრობლემის გადასაჭრელად ორი გზა არსებობს: 1. მომდევნო კი – დამოკიდებული. დამოუკიდებელი ცვლადის (პირობითად X) კატეგორიები ჰორიზონტალური ღერძის სახით გვეძლევა. მეორე კი – მასზე დამოკიდებული.ამრიგად. ამ შემთხვევაში. როცა ეს საკმაოდ რთულია. ამ შემთხვევაში. ბივარიაციული კავშირის შესასწავლად ძირითადად სამი სახის ტექნიკა გამოიყენება: წერტილთა გაბნევის დიაგრამა. დამოკიდებული ცვლადისა კი (პირობითად Y) – ვერტიკალური ღერძის სახით. გამოკითხულთა ერთობლიობას დავყოფთ სქესის საფუძველზე. რომელთაგან ერთი დამოუკიდებელია.

ჩვეულებრივ. როცა პუნქტები ახლოს მდებარეობს ხაზთან. სადაც დამოუკიდებელი ცვლადის ყველაზე მაღალ მნიშვნელობებს დამოკიდებული ცვლადის ყველაზე მაღალი მნიშვნელობები შეესაბამება. როცა მათ შორის კავშირი არ არსებობს და წერტილთა გაბნევის დიაგრამა წრფის სახით გვეძლევა. ჰიპერბოლის ან პარაბოლის ფორმის. გვიჩვენებს ორი ცვლადის სიხშირეთა ერთობლივ განაწილებას. რაც უფრო დაბალია ადამიანის განათლება. ამ შემთხვევაში. წერტილთა გაბნევის დიაგრამის მსგავსად. კროსტაბულაციის ასაგებად 61 . მეორე კი წარმოადგენს დიაგონალურ ხაზს ყველაზე მაღალი მარცხენა კუთხიდან ყველაზე დაბალი მარჯვენა კუთხის მიმართულებით. ორ ცვლადს შორის დამოკიდებულების სამი ფორმა არსებობს: 1. რაც უფრო მეტი კატეგორია აქვს თითოეულ ცვლადს. ცვლადებს შორის სწორხაზოვან კავშირს დადებითი ან უარყოფითი მიმართულება შეიძლება ჰქონდეს. სწორხაზოვანი. მით უფრო ნაკლები შვილი ჰყავს მას. ასაკიცა და რეფორმისადმი დამოკიდებულებაც ხუთ-ხუთი კატეგორიისგან შედგება. პირველი წარმოადგენს დიაგონალურ ხაზს. მით უფრო დაბალია მისი შემოსავალი.კვეთა მათ შორის არსებულ დამოკიდებულებაზე მეტყველებს და. თუ გვსურს ურთიერთკავშირის დადგენა ასაკსა და უმაღლესი განათლების რეფორმისადმი დამოკიდებულებას შორის და ჩვენს მაგალითს რომ მივუბრუნდეთ. დაბალი სიზუსტისას კი პუნქტები არათანაბრადაა გაფანტული შემაჯამებელი ხაზის გარშემო. 2. შედეგად მივიღებთ 5 * 5 = 25 რიგს. რაც უფრო მაღალია ადამიანის განათლება. ყველაზე დაბალი მარცხენა კუთხიდან ყველაზე მაღალი მარჯვენა კუთხის მიმართულებით. 3. რომელიც ჰორიზონტალური ან ვერტიკალური ღერძის პარალელურია. ბივარიაციული კავშირები ერთმანეთისგან სიზუსტითაც განსხვავდება ანუ გრაფაზე გაფანტულობის მაჩვენებლით. სადაც ერთი ცვლადის მაღალ მნიშვნელობებს მეორის დაბალი მნიშვნელობები შეესაბამება. მაგალითად. მაღალი სიზუსტე გვხვდება მაშინ. მიმართულებას და სიზუსტეს.დამოკიდებული ცვლადის ყველაზე დაბალი მნიშვნელობები. დამოუკიდებელი. ოღონდ ცხრილის სახით. ამ დამოკიდებულების სამ ასპექტს ეხება: ფორმას. წარმოგიდგენთ წერტილთა გაბნევის დიაგრამის ნიმუშს: კროსტაბულაცია. მით უფრო რთულდება ანალიზი. დამოუკიდებელი ცვლადის ყველაზე დაბალ მნიშვნელობებს კი . რომელიც ცვლადებს შორის კავშირს აჯამებს. ამგვარი ცხრილის ასაგებად საჭიროა დამოკიდებული ცვლადის თითოეული კატეგორიის განხილვა დამოუკიდებელი ცვლადის კატეგორიების საფუძველზე. მაგალითად. ერთი ბოლოდან მეორის მიმართულებით. როცა წრფე კოორდინატთა სიბრტყის შუაგულს კვეთს. მაგალითად. მით უფრო მაღალია მისი შემოსავალი და პირიქით. რაც უფრო მაღალია ადამიანის განათლება.

რამდენიმე დამოუკიდებელი ცვლადის ერთდროულად შემოტანის გზით. კომბინაციის იმ კატეგორიის აღნიშვნა. კენდალის ტაუ. აქვე უნდა აღინიშნოს ბივარიაციული ცხრილების აგების ერთი თავისებურება: დამწყები მკვლევარნი ხშირად სვამენ შეკითხვას. განსაკუთრებით გავრცელებულია შემდეგი საზომები: ლამბდა. ვთქვათ. ისინი რიგის სახით უნდა წავიკითხოთ და შევადაროთ ერთმანეთს. ის ფაქტიურად ბივარიაციულ კავშირს ერთი რიცხვის სახით წარმოადგენს. რომ დამოკიდებული ცვლადის ახსნა ერთი დამოუკიდებელი ცვლადის საფუძველზე ვცადოთ. არსებობს ასოციაციის არაერთი საზომი და მათი გამოყენება მკვლევრის მიზანზეა დამოკიდებული. უარყოფით და დადებით კორელაციას გამოხატავს. ერთი დამოუკიდებელი და ერთი დამოკიდებული ცვლადის ნაცვლად. ყველაზე ხშირი კომბინაციის კატეგორიების მოძიება. ჩვენი შერჩევითი ერთობლიობა დაყოფილ იქნება ახალგაზრდა და 62 . 2. რომელიც მიუთითებს ცვლადებს შორის ურთიერთკავშირის სიძლიერესა და მიმართულებას. ვფიქრობთ. შესაბამისად. ვინაიდან ისინი სტატისტიკურ საზომებს წარმოადგენენ. რომლებიც. მოცემული ნაშრომი მიზნად არ ისახავს მათ განხილვას. ორივე ცვლადის ყველა კატეგორიის ყველა შესაძლო კომბინაციის შედგენა. მულტივარიაციული ანალიზი სამი და მეტი ცვლადის არსებობას გულისხმობს. თუკი მონაცემები რიგის სახითაა წარმოდგენილი. ამ შეხედულების საფუძველზე. რომ რესპონდენტთა შრომით სტატუსზე გავლენას ახდენს არა მარტო მათი სქესი.სვეტის თუ რიგის ბოლოს. ისინი სვეტის სახით უნდა წავიკითხოთ და შევადაროთ ერთმანეთს. არამედ მათი ასაკიც (სიმარტივისთვის თავს ავარიდებთ ასაკობრივ კატეგორიებს და რესპონდენტებს ახალგაზრდა და ასაკოვან ადამიანებად დავყოფთ). თუ სად უნდა შეჯამდეს მონაცემები – სვეტის ბოლოს თუ რიგის ბოლოს? მართალია.შემდეგი საფეხურებია გასავლელი: 1. ნაცვლად იმისა. პირსონის კორელაციის კოეფიციენტი და ხი კვადრატი. რომელშიც თითოეული შემთხვევა ხვდება. არა აქვს მნიშვნელობა იმას. რამდენიმე დამოუკიდებელი ცვლადი შემოდის. ისინი ძირითადად -1 და +1 შორის მერყეობენ. აქ იგივე საფეხურებია გასავლელი. მულტივარიაციულ ცხრილში. არსებობს ერთი გარდაუვალი წესი. თუმცა ცვლადების რაოდენობის ზრდა ანალიზის გართულებასაც იწვევს. რომელიც ყველა მკვლევარმა უნდა დაიცვას: თუ მონაცემები სვეტის სახითაა წარმოდგენილი. გამა. თუ სად დაიწერება 100% . ვცდილობთ ავხსნათ დამოკიდებული ცვლადი. რაც ბივარიაციული ანალიზისას. წარმოგიდგენთ ბივარიაციული ცხრილის ნიმუშს ჩვენი მაგალითიდან სქესის გავლენის შესახებ შრომით სტატუსზე: სვეტის პროცენტული მაჩვენებელი დასაქმებული უმუშევარი ჯამი რიგის პროცენტული მაჩვენებელი მამრობითი მდედრობითი ასოციაციის მამრობითი 70% 30% 100% დასაქმებული 70% 60% მდედრობითი 60% 40% 100% უმუშევარი 30% 40% ჯამი 100% 100% საზომი წარმოადგენს რიცხობრივ მაჩვენებელს. 3.

განათლება ან ოჯახური მდგომარეობა. რომ განათლება უფრო ძლიერ გავლენას ახდენს რესპონდენტთა შრომით სტატუსზე. 2. მულტივარიაციული ანალიზიც რთულდება. ქალები უფრო დაბალი შრომითი სტატუსით გამოირჩევიან. ჩვენი შერჩევითი ერთობლიობა დაყოფილ იქნება ახალგაზრდა მამაკაცებად საშუალო განათლებით და ახალგაზრდა მამაკაცებად უმაღლესი განათლებით. სქესს. ვიდრე ქალები. ასაკოვან ქალებად საშუალო განათლებით და ასაკოვან ქალებად უმაღლესი განათლებით. თითოეულ სქესობრივ და განათლების კატეგორიაში. ახლა მოგვიწევს თითოეული ამ ქვეჯგუფის გავლენა ვიკვლიოთ დამოკიდებულ ცვლადზე ანუ შრომით სტატუსზე. როგორიცაა რეგრესიის ანალიზი. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ. ვთქვათ. ასაკოვან მამაკაცებად საშუალო განათლებით და ასაკოვან მამაკაცებად უმაღლესი განათლებით. ახალგაზრდა ქალებად საშუალო განათლებით და ახალგაზრდა ქალებად უმაღლესი განათლებით. სქესსაც და ასაკსაც დამოუკიდებელი გავლენა აქვს რესპონდენტთა შრომით სტატუსზე. შესაძლოა კვლევაში სხვა დამოუკიდებელი ცვლადებიც ჩავრთოთ. და შესწავლილ იქნება თითოეული ქვეჯგუფის გავლენა დამოკიდებულ ცვლადზე ანუ შრომით სტატუსზე. ასაკოვანი ქალები საშუალო განათლებით კი – ყველაზე დაბალი შრომითი სტატუსით. ამ შემთხვევაში ცხრილიდან შემდეგი დასკვნების გამოტანა იქნება შესაძლებელი: 1. 6. ახალგაზრდები უფრო მაღალი შრომითი სტატუსით გამოირჩევიან. 3. რადგან. ვიდრე სქესი და ასაკი. ფაქტორული ანალიზი. მულტივარიაციული ანალიზის ტექნიკა მრავალფეროვანია და მოიცავს ისეთ საზომებს. 4. თითოეულ ასაკობრივ და განათლების კატეგორიაში. ჩვენს მაგალითს რომ დავუბრუნდეთ და განათლების ფაქტორიც შემოვიტანოთ (თუნდაც ის დიქოტომური იყოს და მხოლოდ საშუალო და უმაღლეს განათლებას მოიცავდეს). სამი დამოუკიდებელი ცვლადი კუმულაციურ გავლენას ახდენს რესპონდენტთა შრომით სტატუსზე: ახალგაზრდა მამაკაცები უმაღლესი განათლებით ყველაზე მაღალი შრომითი სტატუსით გამოირჩევიან. დისპერსიული ანალიზი (ANOVA). ვიდრე ასაკოვანი ადამიანები. 3. 2. მამაკაცები უფრო მაღალი შრომითი სტატუსით გამოირჩევიან. რადგან ჩავთვალოთ. 4. ცხრილი გვიჩვენებს. 5. ვიდრე საშუალო განათლების მქონე ადამიანები. რომ ცვლადების რაოდენობის ზრდასთან ერთად. რომ ისინიც გავლენას ახდენს შრომით სტატუსზე. ასაკოვანი ქალები კი – ყველაზე დაბალი შრომითი სტატუსით. რომლიდანაც შემდეგი დასკვნების გამოტანა იქნება შესაძლებელი: 1. რაც კიდევ უფრო კომპლექსურს გახდის ჩვენს ცხრილს და კიდევ უფრო გაართულებს ჩვენს ახსნას. თითოეულ სქესობრივ-ასაკობრივ კატეგორიაში. ასაკს და განათლებას დამოუკიდებელი გავლენა აქვს რესპონდენტთა შრომით სტატუსზე. უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები უფრო მაღალი შრომითი სტატუსით გამოირჩევიან. ახალგაზრდები უფრო მაღალი შრომითი სტატუსით გამოირჩევიან. რადგან ისინი რთულ სტატისტიკურ ტექნიკას წარმოადგენენ. კლასტერული ანალიზი და სხვ. ვიდრე ასაკოვანი ადამიანები. თუმცა მათი განხილვა ჩვენს მიზანს სცილდება. ორი დამოუკიდებელი ცვლადი კუმულაციურ გავლენას ახდენს რესპონდენტთა შრომით სტატუსზე: ახალგაზრდა მამაკაცები ყველაზე მაღალი შრომითი სტატუსით გამოირჩევიან. ვიდრე მამაკაცები. თითოეული ასაკობრივი ჯგუფის შიგნით. 63 . მამაკაცებსა და ქალებს შორის.ასაკოვან მამაკაცებად და ახალგაზრდა და ასაკოვან ქალებად. შედეგად მივიღებთ მულტივარიაციულ ცხრილს.

D. A. Homewood: Irwin. Taking the Fear out of Data Analysis: A Step-by-Step Approach. D. (1985). (2002). London: The Dryden Press. W.). London: Routledge. (1997). B. Belmont: Wadsworth. B. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Methods (3rd ed. (1998). R. Survey in Social Research (2nd ed. De Vaus.). B. R. Babbie. and Settle. L. and Schlegelmilch. A. Oxford: Altamira Press. Bernard. 64 .). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (5th ed. L. Survey Research Methods (2nd ed.ლიტერატურა Alreck. (2003).). (2002). The Survey Research Handbook. E. De Vaus.). (1990). Newman. H. Diamantopoulos. Surveys in Social Research (5th ed. London: Unwin Hyman. Boston: A&B. P.

ის განსხვავებულ მიზანს ისახავს.პროფესიონალი მკვლევრები. კვლევის ანგარიშის 65 . თუ ვინ იქნებიან მისი მკითხველები . მკითხველისთვის თავიდანვე ნათელია ავტორის პოზიცია. რაც დაეხმარება ერთი არჩეული მიმართულებით იმოძრაოს და ყველა არგუმენტი თუ ქვეარგუმენტი წარმოდგენილი პოზიციის გასამყარებლად გამოიყენოს. უდავოდ. ფართო აუდიტორია. კვლევის დამკვეთი ორგანიზაცია. კვლევის ტიპიდან გამომდინარე.. ნაშრომის ლოგიკური თანმიმდევრობის შენარჩუნებას. კვლევის დამკვეთებს სჭირდებათ მოკლე და კონკრეტული ანგარიში იმისა. კვლევის ანგარიშის შექმნაა. აუცილებელია იმ ძირითადი პრინციპების გაცნობა. რადგან ავტორმა უკვე ჩამოაყალიბა მისი პოზიცია. მან ყველა ტექნიკური ტერმინი უნდა განსაზღვროს და ნაბიჯნაბიჯ გააანალიზოს მიღებული შედეგები. რა თქმა უნდა. მაგრამ შინაარსობრივად განსხვავებული. რაც რაოდენობრივი თუ თვისებრივი კვლევის ჩატარებასა და მონაცემების დამუშავებას მოსდევს. ამიტომ მისთვის მარტივია როგორც ავტორის არგუმენტების შესაბამისობის შეფასება. • მიზანი ზემოთ განხილული მაგალითი ადასტურებს. როცა მკვლევარი სტუდენტებისთვის ქმნის კვლევის ანგარიშს. • სტრუქტურა ნებისმიერი ინფორმაცია განსაზღვრული სტრუქტურის საფუძველზე უნდა იყოს ორგანიზებული. გავლენას ახდენს ნაშრომის შინაარსზე. რაც.კვლევის ანგარიში საბოლოო საფეხური. რაც ნებისმიერი სახის კვლევის ანგარიშის შექმნას უდევს საფუძვლად: • მკითხველი სანამ მკვლევარი წერას დაიწყებს. თუ მკითხველი მწერალზე ნაკლებ ინფორმირებულია მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით. ფართო აუდიტორიისათვის ინფორმაციის მისაწოდებლად კი მარტივი ენა და კონკრეტული მაგალითები უნდა გამოვიყენოთ. ელემენტარული დონით რომ დავიწყოთ. სტუდენტები. აგრეთვე კვლევის პრაქტიკულ შედეგებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. სახელმძღვანელოში). რომ ავტორმა შესავალშივე წარმოადგინოს მისი თეზისი ანუ ძირითადი პოზიცია. თუ როგორ ჩატარდა კვლევა და რა შედეგები იქნა მიღებული. მან უნდა გაითვალისწინოს მკითხველის გათვითცნობიერებულობა მოცემულ საკითხში და მისი მოლოდინები. მაგალითად. ისე მის მოსაზრებებში ლოგიკური ხარვეზების აღმოჩენა.. თანაც ეს შედეგები რაც შეიძლება მარტივი ცხრილებისა თუ დიაგრამების სახით უნდა იყო წარმოდგენილი. რაც ორ მიზანს ემსახურება: 1. მარტივ წინადადებასაც და მცირე ზომის პარაგრაფსაც კი საკუთარი სტრუქტურა აქვს. • დაიწყეთ დასკვნით აკადემიური წერის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპია. სანამ უშუალოდ მათ სტრუქტურასა და შინაარსს განვიხილავდეთ. და 2. კვლევის ანგარიშიც ორი სახისაა – რაოდენობრივი და თვისებრივი. მაშინ როცა პროფესიონალ მკვლევრებს არ სჭირდებათ ტექნიკური ტერმინების განმარტება. როცა მოცემული სფეროს ექსპერტებისთვის წერს ნაშრომს. მწერლის ძირითადი მიზანია ინფორმაციის მიწოდება (როგორც. ისინი სტრუქტურულად მსგავსია. უნდა გაითვალისწინოს. არამედ კვლევის დიზაინისა და მეთოდების დეტალური აღწერა და მონაცემების ინტერპრეტაცია უფრო აინტერესებთ. რომ მკითხველი და მიზანი ერთმანეთთან მჭიდო კავშირში იმყოფება.

ნაშრომის ადეკვატური აღწერა რაც შეიძლება ნაკლები სიტყვით. მეთოდები. კვლევის ანგარიშის სათაური შემდეგ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს: მან უნდა ასახოს კვლევის საგანი. შესაძლოა. შედეგები. • ანოტაცია . აგრეთვე გამოკვლევის მიზნებისა და ჰიპოთეზების ნათლად ფორმულირება. რომ აკადემიური წერის სტილის არსებითი ნიშანია მეტყველების ნაწილებს შორის (იქნება ეს ზმნა. ავტორმა მკაცრად უნდა მისდიოს აღნიშნულ სტრუქტურას. სარჩევი ნაშრომის ძირითადი სექციები. რადგან მასში ყოველი მომდევნო საფეხური ლოგიკურად გამომდინარეობს წინა საფეხურიდან. რაც შეიძლება მეტად ფორმალურის შერჩევა. წინადადებების შედგენისას კი. შედეგები და დისკუსია/დასკვნა. უმთავრესად ფორმალური ტონის გამოყენება.მთელი ნაშრომის ერთ პარაგრაფში მიმოხილვა. • ლოგიკური თანმიმდევრობა კვლევის ანგარიშში ავტორის ყველა არგუმენტი მისი ძირითადი პოზიციის გამყარებას უნდა ემსახურებოდეს. რადგან არაფორმალური ენით დაწერილი კვლევის ანგარიში. ეს ნიშნავს. თუ მკითხველს უხდება უკან დაბრუნება და აზრის გასაგებად. მიუხედავად კომპლექსური მონაცემების წარმოდგენისა. მეორე კი ნაშრომის 4 ძირითადი ნაწილის (შესავალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში.შერჩეული პირველადი და მეორადი წყაროების მიმოხილვა და მათი ორიგინალური და კრიტიკული ანალიზი. არსებითი სახელი. • პრობლემის დასმა . კვლევის ანგარიშის სტრუქტურა ნებისმიერი კვლევის ანგარიში შემდეგი ძირითადი ელემენტებისგან შედგება: • სათაური . ანდა მას უჭირს ავტორის არგუმენტების ძირითად პოზიციასთან დაკავშირება. ზედმეტად გამარტივებული გვეჩვენოს. ზუსტად უნდა გადმოსცეს ნაშრომის ფოკუსი (არც ზედმეტად ფართო უნდა იყოს. რომ ყველა იდეა ლოგიკურ კავშირში უნდა იმყოფებოდეს და ავტორი არ უნდა მერყეობდეს სხვადასხვა მოსაზრებას შორის. ხელმძღვანელებისა და სპონსორებისათვის გაწეული დახმარებისათვის. რომ ნაშრომი არათანმიმდევრული და არალოგიკურია. 66 . შესაბამისი სტილის შერჩევასთან დაკავშირებულ უმთავრეს სირთულეს წარმოადგენს საკითხი. როგორც ეს ტექსტშია მოცემული. მეთოდები. ნაწერის რამდენჯერმე გადაკითხვა. რაც ნიშნავს. • სტილი კვლევის ანგარიში შესაბამისი სტილით უნდა იყოს შესრულებული. უნდა აღინიშნოს. შეუძლებელი იქნება პროფესიული ტონის მიღწევა. თანმიმდევრობით • მითითებული.გამოკვლევის ხასიათისა და მისი განხორციელების გზების მოკლე მიმოხილვა. • მადლობის გადახდა კოლეგების. არსებობს ორი სახის ანოტაცია: პირველი კონცენტრირებას ახდენს მიღებულ შედეგებსა და მათგან გამომდინარე დასკვნებზე. არამედ აუცილებლად შეესაბამებოდეს მწერლის მიზანსა და ნაგულისხმევ მკითხველს. • ლიტერატურის მიმოხილვა .სტრუქტურა შემდეგი სახისაა: შესავალი. თუ სხვ. დისკუსია) თითო-თითო წინადადებით შეჯამებას ახდენს. • ცხრილების და გრაფიკების ჩამონათვალი იმ თანმიმდევრობით. არც ზედმეტად ვიწრო) და თვითამხსნელი უნდა იყოს მოცემული სფეროს სპეციალისტებისათვის. რომელიც არა მარტო თანმიმდევრულად უნდა იყოს დაცული მთელ ნაშრომში. თუ რა მივიჩნიოთ აკადემიურად და რა _ არა.).

მეორადი მონაცემების წყაროები (სახელმწიფო სტატისტიკის მონაცემები. თუმცა ეს უკანასკნელი შესაძლოა ცალკე სექციადაც იყოს გამოტანილი.მიღებული შედეგებით ნაკარნახევი პრინციპების.ინფორმაციისა და მონაცემების პრეზენტაცია. სადაც მიღებული შედეგები ახსნილია და მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით არსებული სხვა კვლევების ფონზეა გაშუქებული. • დისკუსია . • ბიბლიოგრაფია . • დანართი .• კვლევის დიზაინი . დედუქციურინდუქციური დასკვნების გამოტანა და რეკომენდაციების შემუშავება. რის საფუძველზეც შესაძლებელი ხდება გადაწყვეტილების მიღება ჰიპოთეზების მიღებისა თუ უკუგდების შესახებ. რომელშიც პრობლემაა დაყენებული და ჰიპოთეზებია მოცემული. აგრეთვე დასმულია საკითხები. აგრეთვე დასაბუთებულია მონაცემების ანალიზის ნებისმიერი სპეციფიკური ტექნიკის გამოყენება. რომ ჩამოთვლილი ელემენტები კვლევის ანგარიშში ასეთი დანაწევრებული სახით კი არ გვეძლევა. ან დაკვირვებების აღწერისა თუ საველე ჩანაწერების სახით (თუ მონაცემები თვისებრივია).იმ თეორიული სტრუქტურისა და მეთოდების მითითება. აგრეთვე იმ ანალიზის განხილვა. უნდა აღინიშნოს.. როგორც ზემოთ ითქვა. რომელშიც კვლევის დიზაინი და გამოყენებული მეთოდოლოგიაა წარმოდგენილი. შედეგების ინტერპრეტაცია და საკვლევ პრობლემასა და ჰიპოთეზებთან მათი კავშირის ჩვენება. კვლევის ანგარიშის ტექსტური ნაწილი ოთხი ძირითადი სექციისგან შედგება: შესავალი. ერთი არჩეული ფორმატის ფარგლებში. • შედეგები .ყველა გამოყენებული წყაროს აკურატული მითითება ანბანური თანმიმდევრობით. სხვა მკვლევართა მონაცემები. რომელიც ჰიპოთეზების შემოწმებას უნდა ემსახურებოდეს. 67 . მონაცემების მოპოვების სტრატეგიები. მომდევნოა მეთოდების სექცია. • დასკვნა . ბოლო სექციაა დისკუსია/დასკვნა. კავშირების. მოთავსებული ძირითადი ტექსტის ფარგლებს მიღმა.მნიშვნელოვანი მონაცემები და საილუსტრაციო მასალა. შეზღუდვები და ბარიერები მონაცემების მოპოვებისას. რეალურად. შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობა.. • გამოყენებული მეთოდოლოგია . მომდევნოა შედეგების სექცია. თუმცა.მიღებული შედეგებისა და მათგან გამომდინარე დასკვნების მოკლედ შეჯამება. კორელაციებისა და განზოგადებების პრეზენტაცია. აქვე შეიძლება წარმოდგენილ იყოს ლიტერატურის მიმოხილვა. უფრო დეტალურად გავეცნოთ თითოეული სექციის მიზანსა და ფუნქციას. რომელშიც მოპოვებული მონაცემებია შეჯამებული და წარმოდგენილი ან სტატისტიკური ცხრილების სახით (თუ მონაცემები რაოდენობრივია). არამედ უფრო ფართო სექციებადაა გაერთიანებული. რომლებიც შემდგომ კვლევას საჭიროებს.მონაცემების სანდოობისა და ვალიდურობის ჩვენება. რომლის ფარგლებში და რომელთა გამოყენებითაც უნდა შემოწმდეს ჰიპოთეზები. აქ განხილულია შერჩევის ტექნიკა.).

პრობლემის დასმას ლიტერატურის მიმოხილვა მოსდევს. მიუთითებს რა იმ მნიშვნელოვან საკითხებს. აუცილებელია საკვლევი თეზისის ჩამოყალიბება. წინააღმდეგ შემთხვევაში. რომლის მიზანია წარმოდგენილ საკითხთან დაკავშირებით არსებული ნაშრომების ანალიზი. ის სამი ძირითადი საფეხურისგან შედგება: 1.შესავალი შესავლის მიზანია საკვლევი სივრცის შექმნა და მკითხველის მოპოვება. ისინი არასანდოდ ჩაითვლება. რომ ღირს დროის ხარჯვა ამ ნაშრომის წასაკითხად. • საკითხი არ უნდა იყოს ზედმეტად ვიწრო. მკვლევარი უბრალოდ კი არ აღწერს არსებულ ნაშრომებს. რომლის შესახებაც ყველამ იცის და ამიტომ მკითხველისთვის მოსაწყენად ჟღერს. კონტექსტის შექმნა • წინა გამოკვლევების საფუძველზე ყურადღების მიღმა დარჩენილი საკითხების მითითებით და არსებული ცოდნის შევსების მცდელობით (სავალდებულო) 3. ის იმავე მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. რომლებსაც საკვლევი პრობლემა. დასკვნაში კი – დასაბუთებული და ჩამოყალიბებული პოზიციისა. რომ 68 . უნდა შეეძლოს წარმოდგენილი მონაცემების გადამოწმება. • საკითხი არ უნდა იყოს ზედმეტად ორდინალური. საკვლევი სივრცის შექმნა • პრობლემის აქტუალობის ჩვენებით (სავალდებულო) • მოცემულ სფეროში უკვე არსებული გამოკვლევების განხილვით (სავალდებულო) 2. წინააღმდეგობრივი არ უნდა იყოს და ა. წინააღმდეგ შემთხვევაში. საკვლევი პრობლემის დასმისას კი აუცილებელია შემდეგის გათვალისწინება: • საკითხი აქტუალური და საინტერესო უნდა იყოს. • საკითხი არ უნდა იყოს ზედმეტად ფართო. საკვლევი თეზისი წარმოადგენს სავარაუდო პასუხს ჩვენ მიერ დასმულ საკვლევ პრობლემაზე. არამედ მათ შედარებით ანალიზსა და შეფასებას ახდენს. კონტექსტის ათვისება • გამოკვლევის მიზნისა და ხასიათის მითითებით (სავალდებულო) • ძირითადი დასკვნების წარმოდგენით (არჩევითი) • ნაშრომის სტრუქტურის გადმოცემით (არჩევითი) როგორც აღინიშნა. მას აუცილებლად არგუმენტის ფორმა უნდა ჰქონდეს და არა შეკითხვის. ანუ შემოწმებადი უნდა იყოს. შესავალი პრობლემის დასმითა და ჰიპოთეზების ფორმულირებით იწყება. სურვილის შემთხვევაში. ვინაიდან თეზისი წარმოადგენს პასუხს საკვლევ პრობლემაზე. რაც საკვლევი პრობლემა დასმულია. ვერ მოიძიებთ საკმარის მასალას მის დასასაბუთებლად. • საკითხი აუცილებლად შემოწმებადი უნდა იყოს. მას შემდეგ. • საკითხი არ უნდა იყოს ზედმეტად ტექნიკური ანუ მოითხოვდეს სპეციალურ ცოდნას. არც ზედმეტად ფართო უნდა იყოს და არც ზედმეტად ვიწრო. რომელიც არ გაგაჩნიათ.შ. რომლებიც წინა კვლევებში ყურადღების მიღმა დარჩა და ხაზს უსვამს იმას. შეუძლებელი იქნება მკითხველის დაინტერესება და მისი დარწმუნება. ვერ შეძლებთ სათანადო თეზისის ჩამოყალიბებასა და წარმატებით მხარდაჭერას. ამიტომ შესავალში მას ჰიპოთეზის ფორმა აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში. ანუ სხვა მკვლევარს.

. ლიტერატურის მიმოხილვა ერთდროულად რამდენიმე მიზანს ემსახურება: შესაძლოა. მაგრამ სრულიად არ შეესაბამება თანამედროვე რეალობას. რის საფუძველზეც ზოგადი წარმოდგენა ექმნება მისი სტრუქტურისა და შინაარსის შესახებ. 2. რომ ზოგადად ეცნობა ამა თუ იმ წყაროს შინაარსს. რაც შეიძლება ახალ კვლევებზე იყოს აგებული. თუ რამდენად ხშირად მოიხსენიებენ ავტორს სპეციალურ ლიტერატურაში. ვინაიდან სოციალური სამყარო მუდმივად იცვლება და. რაც უფრო სრულყოფილია ლიტერატურის მიმოხილვა. და ბოლოს. გაეცნობა მის ანოტაციას. რამდენი ნაშრომის ავტორია და ა. მითითებული აქვს თუ არა თავად ავტორს საკუთარი ინფორმაციის წყაროები. რამდენად ავტორიტეტულია ის აღნიშნულ სფეროში. შესაძლოა.მოცემული კვლევის მიზანია ამ ხარვეზის გამოსწორება. შესაძლოა. თუმცა. შესაძლებელი იყოს ამ შედეგების გადამოწმება. განიხილავს რა არსებულ კვლევებს მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით და აჩვენებს მოცემული კვლევის ადგილს საერთო კვლევების კონტექსტში. კერძოდ. ისტორიაში ამას ნაკლები ყურადღება ეთმობა. რათა. უნდა აღინიშნოს. მით უფრო სოლიდურია კვლევის ანგარიში. 3. რამდენად მიუკერძოებელია ავტორი (არ ხელმძღვანელობს პოლიტიკური. მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები. თუ რამდენი წყაროს მოძიებაა შესაძლებელი მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით. გარკვეული მონაცემები კარგად აღწერს 10 წლის წინ არსებულ ვითარებას. მკვლევარი ეჭვქვეშ აყენებდეს წინა კვლევების შედეგებს ან მათი თეორიული თუ მეთოდოლოგიური მხარეების სრულყოფა სურდეს.შ. მესამე შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას. 69 . აუცილებელია მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის შეფასება. აღწერს თუ არა თავად ავტორი არა მარტო მიღებულ შედეგებს. რამდენად ახალია წყარო. ისე უახლეს კვლევებს. არამედ კვლევის მეთოდოლოგიასაც. გადახედავს წიგნის ან ჟურნალის სარჩევს ან ინდექსს. საჭიროების შემთხვევაში. რადგან. ყველაზე ნაკლებ ღირებულად კი –სტატიები გაზეთებიდან თუ პოპულარული ჟურნალებიდან. რომ ადგენს. 4. სანამ მკვლევარი უშუალოდ წყაროებს გამოიყენებს. პირადი წერილები და სხვ. მაგრამ სოციალურ მეცნიერებებში ძალიან მნიშვნელოვანია.შ. რომ ყველა წყარო ერთნაირი წონის არაა: ყველაზე ღირებულ წყაროებად მიიჩნევა სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებიდან. ლიტერატურის მიმოხილვა უნდა მოიცავდეს როგორც კლასიკურ ნაშრომებს. თვალს გადაავლებს ქვესათაურებს და ა. რისთვისაც მან შემდეგ შეკითხვებს უნდა უპასუხოს: • რამდენად უპასუხებს მოცემული წყარო ჩემს საკვლევ პრობლემას? • რამდენად სანდოა ინფორმაცია. ლიტერატურის მიმოხილვა შეიძლება ბიბლიოგრაფიულ ინდექსადაც გამოდგეს მკითხველისათვის. გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი: 1. რელიგიური თუ სხვა მოსაზრებებით). ისიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული. რომ ინფორმაცია. მით უფრო სანდოდ და დასაბუთებულად ჩაითვლება მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. მეორე შეკითხვას იმით უპასუხებს. რაც უფრო მეტ წყაროს მოიპოვებს მკვლევარი და მათ შედარებით ანალიზს მოახდენს. დისერტაციები. ანუ არის თუ არა ის ექსპერტის მიერ მოწოდებული? • რამდენად სანდოა თავად წყარო? • არსებობს მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით სხვა წყაროებიც? პირველ შეკითხვას მკვლევარი იმით უპასუხებს.

ის საშუალებას აძლევს მკითხველს. თუ რამდენად ადეკვატური გარემოა შერჩეული კვლევისთვის. რადგან ანალიზის ტექნიკაზე დიდადაა დამოკიდებული მონაცემების სწორად დამუშავება და მიღებული შედეგების სანდოობა. გვთავაზობს მონაცემების პროცენტულ განაწილებას ცხრილების.მეთოდები კვლევის ანგარიშის მეთოდების სექციის მიზანია ახსნას. მკვლევარნი ცდილობენ დააბალანსონ მონაცემების პრეზენტაცია და მათი ანალიზი იმგვარად. რომ. რადგან მომავალშიც შესაძლებელი ხდება მონაცემების შემოწმება. რომ სეგრეგაციის ცდომილება არ მოხდეს. მაგრამ ტექსტი შედარებითი დამოუკიდებლობით უნდა გამოირჩეოდეს და გასაგები იყოს ცხრილში ჩახედვის გარეშეც. სოციალურ მეცნიერებებში შექმნილ ნაშრომებში. რომ ანალიზის ტექნიკის განხილვა მეთოდების სექციის უმთავრესი ელემენტია. დიაგრამების და გრაფიკების სახით. თუ ვინ არიან კვლევაში მონაწილე ადამიანები და როგორ განხორციელდა მათი შერჩევა. მონაცემები. თუ როგორ ჩატარდა კვლევა – რა მონაცემები იქნა მოპოვებული და რა გზით. შედეგები რაოდენობრივი კვლევის ანგარიში. გარემოს თავისებურებების გაუთვალისწინებლობამ კი.). ჩვეულებრივ. დასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს. ის საშუალებას აძლევს მკითხველს შეაფასოს. აღსანიშნავია ისიც. აგრეთვე რამდენმა თქვა უარი კვლევაში მონაწილეობაზე და რა მიზეზით. სურვილის შემთხვევაში. რაც რამდენიმე მიზანს ემსახურება: ჯერ ერთი. სერიოზული ზიანი მიაყენოს კვლევის შედეგებს. თუ რამდენად სანდოა მოპოვებული მონაცემები. ზოგადად.. და როგორ განხორციელდა მათი ანალიზი. მეთოდების სექცია შემდეგი თავისებურებებით ხასიათდება: • დეტალურადაა გადმოცემული ყველა პროცედურა. როგორ მოხდა მათი კვლევაში ჩართვა და რა გზით იქნა უზრუნველყოფილი მათი ანონიმურობა. როგორც რაოდენობრივი. • მოიცავს დასაბუთებებს. აქ მკვლევარს შეუძლია ცალკე წარმოადგინოს მონაცემები და ცალკე მოახდინოს მათი ინტერპრეტაცია. საკვლევი გარემოს აღწერა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. რომ თუ 70 . კვლევის მონაცემების სანდოობა ხშირად დამოკიდებულია იმაზე. მეთოდების სექცია გვაცნობს. • ტერმინოლოგია ხშირად მეორდება.. მომდევნო საფეხურია მონაცემების მოპოვების აღწერა (მასობრივი გამოკითხვა. და ბოლოს. უდავოა. მეორეც. შესაძლოა. ანუ ისეთი ვითარება. მკვლევარი გამოცდილებას უზიარებს და შესაძლო პრობლემებისაგან იცავს მომავალ მკვლევრებს. კვლევის პროცესში არსებული პრობლემებისა და მათი გადალახვის გზების აღწერით. თვისებრივ კვლევებში კი მონაცემები და მათი ინტერპრეტაცია განუყოფელია. მკვლევარმა უნდა განიხილოს ცხრილისა თუ დიაგრამის სახით წარმოდგენილი ძირითადი შედეგები. ისე თვისებრივი კვლევის ანგარიშის მეთოდების სექცია ოთხ ძირითად საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას: სუბიექტები. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. • არ ხდება არსებული კვლევების განხილვა. რომ მკითხველისთვის ძნელია მათ შორის კავშირის დანახვა. როცა მკვლევარი იმდენად გამოყოფს მონაცემებს მათი ანალიზისაგან. სიღრმისეული ინტერვიუ. ახსნა-განმარტებებსა და მაგალითებს. გარემო და ანალიზის ტექნიკა. გაიმეოროს კვლევა.

დისკუსია / დასკვნა კვლევის ანგარიშის დისკუსია/დასკვნის სექციის შინაარსი დამოკიდებულია იმაზე. რუკებს და ა. − სათაური იწერება ცხრილების დასაწყისში და გრაფიკების ბოლოს. რომელზეც ისინი პირველადაა ნახსენები. − ცხრილები კომპაქტური უნდა იყოს. − გრძელი ცხრილები და გრაფიკები ცალკე გვერდზეა მოთავსებული. ნახატებს. მკვლევარმა უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი: − მოკლე ცხრილები და გრაფიკები ტექსტებს შორის იმავე გვერდზეა ჩართული. დისკუსია/დასკვნის სექციაში საფუძვლიანად უნდა გაანალიზდეს მიღებული შედეგები და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდეს მათი შეჯამება. ფოტოებს. თუკი შედეგების სექცია მხოლოდ მონაცემების წარმოდგენითა და პერიოდული ინტერპრეტაციებით შემოიფარგლება. კვლევის ანგარიშის დასკვნა სამი ძირითადი საფეხურისაგან შედგება: • საკვლევი სივრცის გამთლიანება (სავალდებულო) • მოცემული გამოკვლევის შეზღუდვების ჩვენება (არჩევითი. ამასთან. თვისებრივი კვლევის ანგარიში მოიცავს ინტერვიუს ჩანაწერებს. • კომენტარი მიღებულ მონაცემებთან დაკავშირებით. • არსებულ გამოკვლევებთან თანხმობის დადგენა. თუმცა გავრცელებული) • მომავალი კვლევისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მითითება (სავალდებულო) 71 . რაც პირველ ცხრილს ალღოს აუღებს. რომ მკითხველს გაუჭირდეს მისი წაკითხვა. რათა ისინი მარტივად აღსაქმელი იყოს მკითხველისთვის მას შემდეგ. რომელიც მოკლედ აღწერს მის შინაარსს. ანუ მკითხველს შეეძლოს მათი გაგება ტექსტში ჩახედვის გარეშე. რომლებიც შემდგომ კვლევებს მოითხოვს. − თითოეულ ცხრილსა და გრაფიკს თავისი სათაური აქვს. მოახდინა თუ არა მკვლევარმა შედეგების სექციაში მონაცემების ანალიზი. თუ ანალიზი უკვე მოახდინა. ეს სექცია იმ საკითხების გამოყოფით მთავრდება.დამოუკიდებელი“ უნდა იყოს.თეთრი სივრცით“ გამოირჩეოდეს. ზოგადად. მკვლევარი გაიმეორებს და მოკლედ შეაჯამებს ძირითად დასკვნებს. რაც შეეხება კვლევის ანგარიშში ცხრილებისა და გრაფიკების მითითების თავისებურებებს.რაოდენობრივი კვლევის ანგარიშის შედეგების სექცია ძირითადად ცხრილებისა და გრაფიკებისგან შედგება. − თითოეული ცხრილი თუ გრაფიკი . მიღებულ შედეგებს უკვე არსებული კვლევების ფონზე გააშუქებს.შ.. რათა რიცხვებით დატვირთული არ იყოს და იმდენ ინფორმაციას არ მოიცავდეს. უშუალოდ იმ გვერდის შემდეგ. ამგვარად. • ინტერპრეტაციის პროცესში გაჩენილი სირთულეების ჩვენება. კვლევის ანგარიშის შედეგების სექციისთვის დამახასიათებელია: • მეთოდოლოგიის დასაბუთება. − ყველა ცხრილთან მიმართებაში შეძლებისდაგვარად ერთნაირი ფორმატი უნდა იყოს გამოყენებული. თუმცა საკმარისი ოდენობით . • შედეგების ინტერპრეტაცია..

• როცა ნაშრომს სამი და მეტი ავტორი ჰყავს. APA-ს ფორმატის ფარგლებში . • როცა ნაშრომს ორი ავტორი ჰყავს.. თუმცა. • თუ გარკვეული ქვეთავის ან პარაგრაფის პერიფრაზირებას ვახდენთ. • თუმცა პირადი წერილები. ანდა უშუალოდ ციტატა მოგვყავს.ჩართულის” გამოყენებას თავისი წესები აქვს: • მთლიანი ნაშრომის შეჯამებისას. ყოველი მითითებისას. 1956ა. უშუალოდ მოხსენიებისთანავე იყოს მითითებული. რომლებიც მძიმით გამოიყოფა. ავტორის გვართან და პუბლიკაციის თარიღთან ერთად. • თუ ავტორიცა და პუბლიკაციის თარიღიც მოხსენიებულია შეჯამებულ ტექსტში.ჩართულის” გამოყენება უფრო პოპულარული გახდა. ბოლო პერიოდში სოციალურ მეცნიერებებში . ისინი შემდეგი სახით უნდა განვასხვავოთ: (ბლუმი. პირველი მითითებისას. «ჩართულის» გამოყენება საჭირო აღარაა. ჩართულში ორივე ავტორის გვარი იქნება. ვინაიდან მკვლევარნი მას უფრო მოსახერხებლად მიიჩნევენ. ფრჩხილებში მხოლოდ პუბლიკაციის თარიღი იქნება მითითებული. • თუ გარკვეული იდეა რამდენიმე წყაროშია მოხსენიებული. მათი გამოცემის თარიღის მიხედვით ხდება: (ბლუმი. 1956ბ)..ჩართულის” გამოყენებით.APA-ს მიერ შემოთავაზებული ფორმატის საფუძველზე. რომლის აღდგენაც შეუძლებელია. კვლევის ანგარიშის ტექსტში წყაროს მითითება ორი გზითაა შესაძლებელი: სქოლიოს ან .ერთი ავტორის რამდენიმე ნაშრომის მითითება. მისი მითითება შემდეგი სახით ხდება: . აუცილებლად იწერება გვერდის ნომერიც. რადგან ის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია სოციალურ მეცნიერებებში.კვლევის ანგარიშის სექციებში არსებული საკითხების სიხშირე ახლანდელი დრო წარსული დრო ვნებითი გვარი ციტირება შეზღუდვები კომენტარი შესავალი მეთოდები შედეგები დისკუსია მაღალი დაბალი დაბალი მაღალი საშუალო მაღალი მაღალი საშუალო დაბალი მაღალი ცვალებადი ცვალებადი მაღალი დაბალი ცვალებადი მაღალი საშუალო დაბალი საშუალო მაღალი მაღალი დაბალი ცვალებადი მაღალი ბიბლიოგრაფიის მითითება APA-ს სტილის საფუძველზე მოცემულ ქვეთავში განვიხილავთ ბიბლიოგრაფიის მითითების ტექნიკას ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაციის . ჩართულში ყველა ავტორის გვარი იქნება წარმოდგენილი. 72 . «ჩართული» საშუალებას იძლევა. ფრჩხილებში მოთავსდება ავტორის გვარი და პუბლიკაციის თარიღი.».თუ ავტორს ორი ნაშრომი ერთ წელსაა გამოცემული.» რაც ნიშნავს «და სხვები. წყარო პირდაპირ ტექსტში. არ არის მითითებული ბიბლიოგრაფიაში ტექსტის შემდეგ. შეჯამებული პარაგრაფის ბოლოს.. 1956. სატელეფონო საუბრები და მსგავსი მასალა. • თუ ავტორი მოხსენიებულია შეჯამებულ ტექსტში. . 1962). ისინი აუცილებლად მითითებულია «ჩართულში».. შემდგომი მითითებებისას კი _ მხოლოდ პირველი ავტორის გვარი და აღნიშვნა «et al.

მისი მდებარეობა. 1989. ჟურნალის სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი. ინიციალი. წიგნის სათაური (გვერდები).). • დისერტაცია ან ავტორეფერატი: ავტორის გვარი. სმიტი. მასალა წარმოდგენილი ამა და ამ ლექციაზე. • წიგნი. (გამოცემის თარიღი). • სტატია ჟურნალიდან: ავტორის გვარი. უნივერსიტეტი. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი. 1989). სათაური. სათაური. • სტატია გაზეთიდან: ავტორის გვარი. (რედ.. (გამოცემის თარიღი). რომელსაც ორი ან მეტი ავტორი ჰყავს: I ავტორის გვარი. ინიციალი. სტატიის სათაური. (მერამდენე გამოცემაა). (გამოცემის თარიღი).). და II ავტორის გვარი. (გამოცემის თარიღი). (გამოცემის თარიღი).). სათაური.). • სამთავრობო დოკუმენტი: 73 . • წიგნი. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი. (მერამდენე გამოცემაა). მისი მდებარეობა. ინიციალი. გვერდები (არ იწერება გვ. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი. დისერტაცია. სტატიის სათაური. რომელსაც ერთი ავტორი ჰყავს: ავტორის გვარი. ინიციალი. ინიციალი. ტერნერი. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.სხვადასხვა ავტორთა ნაშრომები მათი გვარების ანბანური თანმიმდევრობის მიხედვით უნდა მივუთითოთ და ერთმანეთისაგან წერტილ-მძიმით უნდა დავაშოროთ (გოულდი. რომელსაც ერთი ან რამდენიმე რედაქტორი ჰყავს: ავტორის გვარი. რომელსაც რედაქტორი ჰყავს: ავტორის გვარი. 1983. ინიციალი. ინიციალი. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი. • წიგნი. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი. გაზეთის სათაური. რომელსაც ავტორი ან რედაქტორი არა ჰყავს: წიგნის სათაური. და ბოლოს. (გამოცემის თარიღი). უნივერსიტეტი. ინიციალი. (გამოცემის თარიღი). (გამოცემის თარიღი). • ლექსიკონი: სათაური. გვერდები (იწერება გვ. (გამოცემის თარიღი). სტატიის ან თავის სათაური. წიგნის რედაქტორის გვარი. (რედ. (რედ. (გამოცემის თარიღი). • ლექციაზე მიცემული მასალა: ლექტორის გვარი.). ინიციალი. • სტატია ან დამოუკიდებელი თავი წიგნიდან. წიგნის სათაური. ინიციალი. • მრავალტომიანი ნაშრომი: ავტორის გვარი. სათაური. ტომის ნომერი. (ტომები). ინიციალი. (თარიღი). (თარიღი). ინიციალი. სათაური. წარმოგიდგენთ ბიბლიოგრაფიის მითითების ტექნიკას APA-ს ფორმატის ფარგლებში: • წიგნი. სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი. • ხელახლა გამოცემული წიგნი: ავტორის გვარი.

and Williams. (ინტერნეტში პუბლიკაციის თარიღი). J. (3rd ed. How to Research. (1986). Booth.სამინისტროსა თუ დაწესებულების სახელწოდება. ინიციალი.). Philadelphia: Open University Press. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (5th ed. • მასალა ინტერნეტიდან: ავტორის გვარი. ინიციალი. (2004). სათაური [ფილმი. Retrieved 22 May. 2005. B. and Tighty. L. Swales. S. Chicago and London: The University of Chicago Press.. (1995).].. (1994).). Boston: A&B. Berg. W. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.. ლიტერატურა: Becker. • არანაბეჭდი წყაროები: გვარი. J. Boston: Pearson. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი. Blaxter. The Craft of Research. C. დოკუმენტის სათაური. from http:/www.B. Using Principles of APA Style to Cite and Document Sources. L. ნაშრომის ინტერნეტში მოძიების თარიღი და საიტის მისამართი. (2002). The University of Michigan Press. Writing for Social Scientists. ტელეგადაცემა. New York: Macmillan Reference USA. C. G.. 74 .comment.. (1996).). Hugles.htm. (გამოცემის თარიღი)..webster. W. M. H. L. Colomb. დოკუმენტის სათაური (პუბლიკაციისა თუ ბრძანების ნომერი).edu/apa.M. and Feak. Academic Writing for Graduate Students. (თარიღი). S. Qualitative Research Methods for the Social Sciences (5th ed. G. ნაშრომის სათაური სრულად. C. M. (2003). How to Write Research Papers. Sorenson. (პოზიცია). Chicago and London: The University of Chicago Press. Newman.

ოთხი და მეტი 7. 20-29 3. მართლმადიდებლური 5. სამი 5. უმაღლესი 4. სომეხი 3. 501-1000 6. გთხოვთ. 30-39 2. გთხოვთ. 40-49 5. და მე ვატარებ კვლევას დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის სახელით. დაქორწინებულ 3. რამდენი წევრია თქვენს ოჯახში 1. არც ერთი 75 (მიუთითეთ) . სხვა__ 9.. განქორწინებული. აზერბაიჯანელი 4. 251-500 5. ერთი 2.3500 99. არც ერთი 2.. მიუთითოთ თქვენი ეროვნება 1. 3500-ზე მეტი 2. მიუთითოთ თქვენი სარწმუნოება 1. ორი 3. თქვენი ოჯახის რამდენი წევრი მუშაობს და აქვს მუდმივი შემოსავალი 1. 20-მდე 2. ქვრივი 4. თუმცა კვლევაში მონაწილეობა თქვენი არჩევანია.” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლოდინების კვლევა გამარჯობა! ჩემი სახელია .დანართი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის მიერ 2008 წლის აპრილ-მაისში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის კითხვარი . ხუთი და მეტი 6. 100-250 4. უკანასკნელ ხანებში ჩვენს საზოგადოებაში აქტიური დებატებია საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ასაკი 1. 1. მდედრობითი 4. რუსი 5. თქვენი პასუხები ანონიმურია და გამოყენებულ იქნება მხოლოდ განზოგადებული სახით. პროტესტანტული 3. საშუალო სრული ზოგადი 3. პროფესიული 4. თქვენი ოჯახის საშუალო თვიური შემოსავალი 1. ორი 4. 2001. არასოდეს ყოფილა დაქორწინებულიი 2. 1001-2000 7. სამი 4. განშორებული 5. 60 და უფროსი 3. 50-59 6. კათოლიკური 6. მამრობითი 2. ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის საერთო დამოკიდებულების დასადგენად. იუდეისტური 2. განათლება 1. მადლობას მოგახსენებთ და დავიწყებ ზოგადი შეკითხვებით თქვენს დემოგრაფიულ მახასიათებლებთან დაკავშირებით. მაჰმადიანური 8. 100 ლარამდე 3. გთხოვთ მიუთითოთ. სქესი 1. ამიტომ გადაწყდა სოციოლოგიური კვლევის ჩატარება და მოსახლეობის მოლოდინების შესწავლა. თქვენი თანამშრომლობა უაღრესად მნიშვნელოვანია.. გთხოვთ მიუთითოთ. სხვა (მიუთითეთ) 4. გთხოვთ მიუთითოთ.საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლოდინების კვლევა. ქორწინებითი მდგომარეობა 1. ქართველი 2. არასრული საშუალო 2. ერთი 3. კვლევის სანდოობის თვალსაზრისით. სომხური-მონოფიზიტური 7. არ უპასუხა 8. ოთხი 5.

” (98 .6 1 1 1 1 1 1 1 მსოფლიო ბანკი გაერო ეუთო ნატო ევროსაბჭო დსთ 76 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 98 98 98 98 98 98 98 .4 10.მიჭირს პასუხის გაცემა) 10.სრულიად არ ვენდობი. სადაც 1 ნიშნავს ..5 11. 5-ქულიან სკალაზე შეაფასოთ ნდობა ქვემოთ ჩამოთვლილი საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი.სრულიად არ ვენდობი.7 10.9 10.” (98 ..10 პარლამენტი მთავრობა პრეზიდენტი ეკლესია არმია პოლიცია მასმედია სასამართლო არასამთავრობო ორგანიზაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 11. გთხოვთ.6 10.” ხოლო 5 .სრულიად ვენდობი.” ხოლო 5 .3 10.2 10. გთხოვთ.. სადაც 1 ნიშნავს .სრულიად ვენდობი.5 10..მიჭირს პასუხის გაცემა) 11.1 11.10.2 11. 5-ქულიან სკალაზე შეაფასოთ ნდობა ქვემოთ ჩამოთვლილი სოციალური ინსტიტუტებისადმი.8 10.3 11.1 10.4 11...

ეკლესია 4. ერთი ძირითადი შესაძლებელი პასუხი) 1. არაუმეტეს. სადაც 1 ნიშნავს . საქართველოს გამოყენება საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების განხორციელებაში 5. მთავრობა 2. მიჭირს პასუხის გაცემა 14..სრულიად არ ვეთანხმები.4 12. გამოთქვით თქვენი დამოკიდებულება თითოეულის მიმართ 5-ქულიან სკალაზე. ოპოზიცია 3.12 12.13 12.14 12. რომ საქართველო მისი წევრი ქვეყანა გახდეს? (მიუთითეთ.7 12. თქვენი აზრით.” 5 .3 12. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან კომპრომისები 4. სხვა (მიუთითეთ) 98. მიჭირს პასუხის გაცემა . საქართველოს ბუნებრივი რესურსები 3. მსხვილი ბიზნესი 6. საერთაშორისო ორგანიზაციები 8. ქვემოთ მოყვანილია მოსაზრებები. როგორც საერთო მშვიდობის აუცილებელი პირობა 6.10 12. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა 2.2 12.5 12.” (98 .6 12..სრულიად ვეთანხმები.15 ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს პოლიტიკურ სტაბილურობას საქართველოში ნატოში გაწევრიანება გამოიწვევს ქართული ტრადიციების რღვევას ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში რელიგიურ და ეთნიკურ შემწყნარებლობას ნატოში გაწევრიანება უზრუნველყოფს საქართველოს. თქვენი აზრით.11 12. არასამთავრობო ორგანიზაციები 77 7.8 12.12. როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის.. არაუმეტეს.9 12.1 12. ერთი ძირითადი შესაძლებელი პასუხი) 1. უსაფრთხოებას ნატოში გაწევრიანება ახალგაზრდა თაობას უკეთესი განათლების მიღების შესაძლებლობას მისცემს ნატოში გაწევრიანება დაძაბავს საქართველოს ურთიერთობას მეზობელ სახელმწიფოებთან ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში ნატოში გაწევრიანება გაამწვავებს კონფლიქტებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს კორუფციის დაძლევას საქართველოში ნატოში გაწევრიანება შეასუსტებს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის როლს საქართველოში ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს დამნაშავეობის დონის შემცირებას საქართველოში ნატოში გაწევრიანება გამოიწვევს სექსუალური თავისუფლების დამკვიდრებას საქართველოში ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესებას საქართველოში 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 98 13. სხვა (მიუთითეთ) 98. ვინ შეიძლება იყოს ყველაზე მეტად დაინტერესებული საქართველოს ნატოში გაწევრიანებით? (მიუთითეთ. რა ინტერესი უნდა ჰქონდეს ნატოს. არმია 5. რომლებიც გავრცელებულია ჩვენს საზოგადოებაში საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. სტაბილურობა რეგიონში.მიჭირს პასუხის გაცემა) 12.

3 19. არა [გადადით მე-19 შეკითხვაზე] 17. შეაფასოთ 5-ქულიან სკალაზე. სხვა (მიუთითეთ) 98. არ უპასუხა 18. 3. მიჭირს პასუხის გაცემა 78 . დავით გამყრელიძე 7. დიახ 2.3 15. 4 და 5-ის შემთხვევაში. გამოტოვეთ მე-20 შეკითხვა და გადადით 21-ე შეკითხვაზე] 20.4 15.4 19. გთხოვთ. არ უპასუხა 19.1 15.6 15. საქართველოს კულტურული ტრადიციები არ არის თავსებადი ნატოს წევრი ქვეყნების კულტურულ ტრადიციებთან 7. არ უპასუხა [გადადით მე-19 შეკითხვაზე] 2.. საქართველოში მაღალია კორუფციის დონე 5. ქართული არმია ვერ აკმაყოფილებს ნატოს სტანდარტებს 8. შალვა ნათელაშვილი 99.1 19.სავსებით რეალურია. რატომ მიგაჩნიათ არარეალურად საქართველოს ნატოში გაწევრიანება? (მიუთითეთ. მხარი დაუჭირეთ თუ არა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას? 1. რომელი მიგაჩნიათ ნატოში გაწევრიანების მომხრედ.5 [1 და 2-ის შემთხვევაში. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. საქართველო არა არის პოლიტიკურად სტაბილური ქვეყანა 6.. სადაც 1 ნიშნავს . საქართველო არ არის დემოკრატიული ქვეყანა 2.სავსებით არარეალურია.” 5 . არა 99.” 1 2 3 4 5 სავსებით არარეალურია არარეალურია სავარაუდოა რეალურია სავსებით რეალურია 19.15.7 ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ლეიბორისტული პარტია ახალი მემარჯვენეები მრეწველები ქრისტიანულდემოკრატიული პარტია სხვა (მიუთითეთ) 1 1 1 1 1 ნეიტრალურად მოწინააღმდეგე მიჭირს პასუხის განწყობილი გაცემა 2 3 98 2 3 98 2 3 98 2 3 98 2 3 98 1 2 3 98 1 2 3 98 16. საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ტვირთად დააწვება ნატოს ქვეყნების ეკონომიკას 4. არაუმეტეს. გადადით 20-ე შეკითხვაზე და გამოტოვეთ 21-ე შეკითხვა. ქვემოთ ჩამოთვლილი პარტიებიდან. რომელ კანდიდატს დაუჭირეთ მხარი? 1. დიახ 99.2 19. ბადრი პატარკაციშვილი 6. ლევან გაჩეჩილაძე 5. მოწინააღმდეგედ ან ნეიტრალურად განწყობილად? მომხრე 15. მიხეილ სააკაშვილი 2.2 15. მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში? 1.5 15. გიორგი მაისაშვილი 3. ერთი ძირითადი შესაძლებელი პასუხი) 1. რუსეთი არ დაუშვებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას 3. ირინა სარიშვილი 4.

ვფიქრობ. ნატოს წევრი ქვეყნების უმეტესობა მხარს დაუჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას 3. საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. თავს მეტ-ნაკლებად არაინფორმირებულად ვთვლი 4. არც ევროკავშირის და არც დსთ-ს წევრი ქვეყანა 98. რომ 2008 წლის აპრილში ბუქარესტში ჩატარდა სამიტი. ვფიქრობ. დაასრულეთ ინტერვიუ] 1. პირადად თქვენ რას მოელით ნატოში გაწევრიანებისგან? 1. საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოშიც და ევროკავშირშიც 2. სამიტის შედეგად. რა გავლენა მოახდინა ამ სამიტმა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე? 1. საქართველო არ უნდა იყოს არც ნატოს. სამიტის შედეგად. გადადით 28-ე შეკითხვაზე. რომ ჩემი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები იგივე დარჩება 3. მიჭირს პასუხის გაცემა 24. ნატოს წევრი ქვეყნების მხოლოდ მცირე ნაწილი დაუჭერს მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას 4. საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა არ შეცვლილა 3. საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა შემცირდა 98. თქვენი აზრით. 11 და მეტ წელიწადში 2. მიჭირს პასუხის გაცემა 25. საქართველო არ უნდა გაწევრიანდეს არც ნატოში და არც ევროკავშირში. რომ ჩემი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები გაუარესდება 98. მაგრამ არა – ნატოში 4. ქვემოთ ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან რომელს დაეთანხმებოდით: 1. საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ნატოში. 1-2 წელიწადში 4. თქვენი აზრით. 3 და 4-ის შემთხვევაში. თავს სრულიად არაინფორმირებულად ვთვლი 79 . თავს სრულიად ინფორმირებულად ვთვლი 2. სადაც განხილულ იქნა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი? 1. ის უნდა დარჩეს დსთ-ს წევრ ქვეყნად 5. სამიტის შედეგად. ვფიქრობ. როგორ შეაფასებდით თქვენს ინფორმირებულობას ნატოს საკითხებთან დაკავშირებით? [1 და 2-ის შემთხვევაში. ნატოს წევრი ყველა (26) ქვეყანა მხარს დაუჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას 2. თავს მეტ-ნაკლებად ინფორმირებულად ვთვლი 3. მიჭირს პასუხის გაცემა 23. რამდენ ხანში გახდება საქართველო ნატოს წევრი სახელმწიფო? 1. 6-10 წელიწადში 22. იცით თუ არა. მაგრამ არა – ევროკავშირში 3. რომ ჩემი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები გაუმჯობესდება 2. მიჭირს პასუხის გაცემა 3. ნატოს წევრი არც ერთი ქვეყანა არ დაუჭერს მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას 98. დიახ [გადადით 26-ე შეკითხვაზე] 2 არა [გადადით 27-ე შეკითხვაზე] 26. ქვემოთ ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან რომელს დაეთანხმებოდით: 1.21. მიჭირს პასუხის გაცემა 27. 3-5 წელიწადში 98. საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა გაიზარდა 2.

ნაცნობ-მეგობრები მედიით) 6. ტელევიზია (გაშუქებული სხვადასხვა 2. ოპოზიციის პრესკონფერენციები 4. რადიო 8. პრესა მედიით) 3.28. ინტერნეტი (გაშუქებული სხვადასხვა 5. ძირითადად საიდან ღებულობთ ინფორმაციას ნატოს შესახებ? 7. ნატოს საინფორმაციო ცენტრი 9. სხვა (მიუთითეთ) გმადლობთ დახმარებისთვის! 80 . მთავრობის პრესკონფერენციები 1.

სქესის. თბილისის მოსახლეობის გენერალური და შერჩევითი ერთობლიობა სოციოლოგიური გამოკვლევისთვის გაანგარიშებული 1000 რესპონდენტზე უმაღლესი 34928 37781 34931 38887 24809 49100 220436 3963 23863 33600 36390 20811 30409 149036 6655 103316 89251 83393 58134 72819 413568 -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 21533 3630 2336 2744 1930 7183 39356 17464 20291 17244 18011 10645 17061 100716 1787 8907 12493 13831 8165 9772 54955 3183 47220 39647 37835 26124 30512 184521 -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 20854 2860 2506 3132 2563 13516 45431 17464 17490 17687 20876 14164 32039 119720 2176 14956 21107 22559 12646 20637 94081 3472 56096 49604 45558 32010 42307 229047 პროფესიული პროფესიული 42387 6490 4842 5876 4493 20699 84787 სულ საშუალო სრული ზოგადი საშუალო სრული ზოგადი -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ ასაკი შერჩევითი ერთობლიობა განათლება 49 7 6 7 5 24 97 40 43 40 46 29 57 255 5 27 38 42 24 35 171 8 119 103 96 67 84 477 102 196 187 191 125 200 1000 25 4 3 3 2 8 45 20 23 20 21 12 20 116 2 10 14 16 9 11 63 4 54 46 44 30 35 213 51 91 83 84 53 74 437 24 3 3 4 3 16 52 20 20 20 25 17 37 139 3 17 24 26 15 24 108 4 65 57 52 37 49 264 51 105 104 107 72 126 563 არასრული საშუალო არასრული საშუალო გენერალური ერთობლიობა განათლება უმაღლესი ცხრილი 1. სულ ორივე სქესი 87933 171450 162624 164546 108247 173027 867827 მამაკაცები 43967 80048 71720 72421 46864 64528 379548 ქალები 43966 91402 90904 92125 61383 108499 488279 81 . ოთხი კვოტური ნიშნით: ასაკის.საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლოდინების კვლევა” განხორციელდა კვოტური შერჩევა. განათლებისა და თბილისის რაიონების მიხედვით (გამოკვლევა ჩატარდა თბილისში.. გამოკითხულ იქნა 1000 რესპონდენტი).სოციოლოგიური გამოკვლევისთვის .

შერჩევითი ერთობლიობა ასაკის. დიდუბე-ჩუღურეთი ორივე სქესი 30 6 57 1 54 1 57 1 39 1 58 3 295 13 მამაკაცები 16 3 27 1 24 0 24 0 17 1 21 1 129 6 ქალები 14 3 30 0 30 1 33 1 22 0 37 2 166 7 82 5 6 5 6 4 7 33 1 4 5 5 3 4 22 1 15 13 13 9 11 62 13 26 24 25 17 25 130 2 3 2 3 2 3 15 0 2 2 2 1 1 8 0 7 6 6 4 5 28 5 13 10 11 8 10 57 3 3 3 3 2 4 18 1 2 3 3 2 3 14 1 8 7 7 5 6 34 8 13 14 14 9 15 73 . განათლებისა და თბილისის რაიონების მიხედვით გლდანი-ნაძალადევი -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 14 2 2 2 2 6 28 12 12 11 15 10 18 78 2 8 11 12 7 10 50 2 35 30 28 20 24 139 -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 7 1 1 1 1 2 13 7 7 6 6 4 6 36 1 3 4 4 3 3 18 1 16 13 13 9 10 62 -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 7 1 1 1 1 4 15 5 5 5 9 6 12 42 1 5 7 8 4 7 32 1 19 17 15 11 14 77 სულ უმაღლესი პროფესიული სულ არასრული საშუალო განათლება უმაღლესი პროფესიული საშუალო სრული ზოგადი ასაკი არასრული საშუალო განათლება საშუალო სრული ზოგადი ცხრილი 2ა. სქესის.

შერჩევითი ერთობლიობა ასაკის. ისანი-სამგორი -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 11 2 1 2 1 5 22 10 10 10 10 7 12 59 1 6 9 10 5 8 39 2 27 24 22 15 19 109 -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 6 1 0 1 0 2 10 5 5 5 5 3 4 27 0 2 3 4 2 3 14 1 12 11 10 7 8 49 -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 5 1 1 1 1 3 5 5 5 5 4 8 1 4 6 6 3 5 1 15 13 12 8 11 ორივე სქესი 24 13 45 2 44 2 44 2 28 1 44 6 229 26 მამაკაცები 12 7 20 1 19 1 20 1 12 0 17 2 100 12 ქალები 12 6 25 1 25 1 24 1 16 1 27 4 სულ 12 32 25 60 129 83 14 10 11 10 12 6 15 64 2 7 10 11 6 9 45 2 31 27 25 18 22 125 27 51 49 50 31 52 260 5 6 5 6 2 5 29 1 3 4 4 2 3 17 1 14 12 11 8 9 55 14 24 22 22 12 19 113 5 5 5 6 4 10 1 4 6 7 4 6 1 17 15 14 10 13 13 27 27 28 19 33 35 28 70 147 . განათლებისა და თბილისის რაიონების მიხედვით ვაკე-საბურთალო სულ უმაღლესი პროფესიული არასრული საშუალო სულ უმაღლესი განათლება პროფესიული საშუალო სრული ზოგადი ასაკი არასრული საშუალო განათლება საშუალო სრული ზოგადი ცხრილი 2ბ. სქესის.

სქესის. განათლებისა და თბილისის რაიონების მიხედვით ცხრილი 2გ. უმაღლესი პროფესიული საშუალო სრული ზოგადი ასაკი არასრული საშუალო განათლება სულ მთაწმინდა-კრწანისი -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 4 1 1 0 0 2 8 3 4 4 4 2 5 22 -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 2 1 0 0 0 1 4 1 2 2 2 1 2 10 -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ სულ 2 0 1 0 0 1 4 2 2 2 2 1 3 12 ორივე სქესი 0 2 3 5 2 3 15 მამაკაცები 0 1 1 2 1 1 6 ქალები 0 1 2 3 1 2 9 84 0 11 9 8 6 7 41 7 18 17 17 10 17 86 0 5 4 3 3 3 18 3 9 7 7 5 7 38 0 6 5 5 3 4 23 4 9 10 10 5 10 48 .შერჩევითი ერთობლიობა ასაკის.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful