‫ציפי שטשוילי‬

‫הרים מרותקים אל התקרה‬

‫‪1‬‬

‫סדרת ְּד ָחק לספרות טובה‬
‫מערכת‪ :‬עמוס אדלהייט‪ ,‬אריק א‪ ,.‬רן יגיל‪ ,‬יהודה ויזן‬
‫עורך הספר‪ :‬יהודה ויזן‬

‫על הכריכה‪Spring into action origami :‬‬
‫ג'ף בינוֹן‪ ,‬לונדון‪.2006 ,‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל'עמדה' ולמחברת‬
‫תל אביב‪ ,‬תש"ע ‪2010 /‬‬

‫‪2‬‬

‫ציפי שטשוילי‬

‫הרים מרותקים אל התקרה‬

‫׀עמדה׀‬
‫‪3‬‬

Tzipi Shatashvili

Mountains Fascinated With The Ceiling

‫ ׀‬Emda ‫׀‬
4

5

6

‫ֲפיפוֹנִים ְשׁ ַניִּם‬
‫ְבּיַד ע ִ‬
‫קּוֹצים‬
‫ַפּל ַעל ַה ִ‬
‫ִימה ְל ִה ְתנ ֵ‬
‫ָק ְמ ִתּי ָכּל ַה ְמּז ָ‬
‫רַ‬
‫חוֹצ ִצים‬
‫ֲצץ ִשׁ ַניִּם ָהיוּ גַּם ֵ‬
‫ַע ִתּי ְמ ַה ַשּׁיִּש ָהיָה ח ָ‬
‫ָקר ְ‬
‫שׁוֹמר ַהצּוּף ֵמ ָח ֵברוֹ כּוֹרֶה ְבּ ַע ְפ ַע ַפּי‬
‫ֵ‬
‫ָכים‬
‫ָכים לֹא ְדּר ִ‬
‫חוֹלב ַהצּוּף ִבּ ְדר ִ‬
‫ָשׁן ַבּ ָצ ֳה ַריִּם ֵ‬
‫שׁוֹמר ַהצּוּף ֵמ ָח ֵברוֹ ֵאינוֹ י ֵ‬
‫ֵ‬
‫בוֹכים‬
‫ִמ ְת ַמ ֵצּא ִבּ ְמ ִ‬
‫יעה ָתּחוּב ַנֶיּרֶת‬
‫ֵבּית ְבּ ִל ָ‬
‫ַמ ְשׁ ִכּים ַהבּ ֶֹקר ְל ָה ְר ִגּי‬
‫ְבּ ִעמּוּת ִעם ֶשׁ ָקע‬
‫ֹאשׁי‬
‫ְל ַע ֵקּם ִשׁנֵּי ַמ ְזלֵג ְל ַח ֵבּר ר ִ‬
‫ֲקירוֹת‬
‫ִשׁ ָמט ַבּח ִ‬
‫נְ‬
‫לּוּכי‬
‫ַמזִּיק ָבּ ֶצ ַבע ַה ָטּ ִרי ְבּ ִה ִ‬
‫ְמ ַפזֵּר יוֹנִים ְבּתוֹך ַע ְר ָסל‬
‫גּוֹשׁ ִשׁים ְשׁנֵי ַמ ְר ֵפּ ִקים‬
‫ִמ ְת ֵ‬

‫‪7‬‬

‫ֻלּם‬
‫ָד ְע ִתּי נ ְַפ ִשׁי ֵמרֹב ס ָ‬
‫לֹא י ַ‬
‫ָשׁר‬
‫מּוֹצא ַהיּ ָ‬
‫אוּלם לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ַע ְצ ִמי ַה ֵ‬
‫ֵמרֹב ָ‬
‫נוֹשׁ ִרים‬
‫ֶאת ָה ָחו ִָקים ַה ְ‬
‫ִית ָשׁם ִא ִתּי‬
‫יחים ָהי ְ‬
‫ִיתי ָשׁם ֵבּין ַה ִשׂ ִ‬
‫ָהי ִ‬
‫ַח ִתּי ְשׁנֵי נ ִִצּים ְבּ ִפּזּוּר ַד ַע ִתּי ִא ָמּהוֹת‬
‫ִה ְפר ְ‬
‫ַמחֲטוּ ַשׁ ְב ִר ִירים ֵמ ֵעינִי‬
‫רוּכה‬
‫ִיתי ְכּ ָ‬
‫ֲג ִילים ָהי ִ‬
‫ָבּ ֻח ְר ָשׁה ִא ַבּ ְד ִתּי זוּג ע ִ‬
‫ֲב ָדה‬
‫אַחר א ֵ‬
‫ַ‬
‫ֻלּ ִמי‬
‫ילה ס ָ‬
‫ְמן ַמה ֵמ ִט ָ‬
‫ִמזֶה ז ַ‬
‫ֲב ִלים‬
‫ְתּר מוּרָד ַבּח ָ‬
‫ְפּ ַסנ ֵ‬
‫לוֹשׁה ַס ְק ָרנִים‬
‫ְשׁ ָ‬

‫‪8‬‬

‫ֶצ ָמח ְמ ַע ֵכּל ֶחרֶק‬
‫ֲרים ַעל ֶחרֶק ְתּ ִח ָלּה‬
‫ֶצ ָמח ַמע ִ‬
‫יתה‬
‫ישה ְמ ִמ ָ‬
‫קוֹל ִל ָ‬
‫יח ְדּ ָמ ָמה‬
‫ְצ ִפיָּה ְבּ ֶסרֶט ִאלֵּם ַתּ ְשׁ ִכּ ַ‬
‫אָפָיּנִי ִל ְשׁ ָמ ָמה‬
‫ַמזֵם ְ‬
‫אָבק ְמז ְ‬
‫ָ‬
‫דּוֹתיו‬
‫נוֹטל ִמ ַ‬
‫ַה ִקּיר ֵאינוֹ ְמ ֻאנּ ְָך ֵאינִי ֵ‬
‫ֻמ ְכרָח ְל ִה ָקּ ֵלט ְבּ ִאמּוּם ָכּ ְל ֶשׁהוּ‬
‫תּוּך‬
‫יצה ֶאל ֶקרֶשׁ ִח ְ‬
‫ֶקרֶשׁ ְק ִפ ָ‬
‫אַס ָפנוּת‬
‫יטי ְ‬
‫ְבּגַל ְפּ ִר ֵ‬
‫מוּעה‬
‫ִבּ ְל ִתּי נ ִָפיץ ַה ְשׁ ָ‬

‫‪9‬‬

‫ֶצ ֶדף‪ְ ,‬בּ ָשׂ ֶדה?‬
‫ֲפוֹך ֶצ ֶדף ְבּ ָשׂדֶה‬
‫קוֹר ִאים לוֹ ַלה ְ‬
‫ְ‬
‫ֲפוֹך ִשׁ ְריוֹן ָצב‬
‫קוֹר ִאים לוֹ ַלה ְ‬
‫ְ‬
‫ֵאי ֶננִּי ַמ ְר ָשׁה‬
‫ַכ ִתּי ִל ְצר ַֹח‬
‫ַכּ ָמּה ִה ְצ ָטר ְ‬
‫ַכ ִתּי ִל ְפר ַֹח‬
‫ַכּ ָמּה ִה ְצ ָטר ְ‬
‫תוֹך ֶה ָע ָשׁן‬
‫ֶאל ְ‬
‫ְמן‬
‫ַע ְכ ָשׁו ַהזּ ַ‬
‫ֵע‬
‫ְמן ְל ַג ֲעגּ ַ‬
‫ֲמ ַה ַע ְכ ָשׁו ַהזּ ַ‬
‫ְל ִה ְת ַמה ֵ‬
‫ֲפּ ַע ַבּיָּם‬
‫ְל ַפע ֵ‬
‫ֻתּ ִקים ֶאל ַה ִתּ ְקרָה‬
‫ֲהרֵי ָה ִרים ְמר ָ‬
‫לֹא ְמ ֻא ָחר‬
‫ֻבּה‬
‫לֹא ְמ ֻא ָחר ִל ְשׁתֹל ֵע ִצים ַבּ ֲאר ָ‬
‫לֹא ְמ ֻא ָחר ְל ִה ְס ַתּיֵּם ְבּ ִלי ִס ָבּה‬

‫‪10‬‬

‫ַפּ ְסקוֹל ָעלוּל ְל ַשׁ ֵמּשׁ‬
‫ִיק ִליִּים‬
‫ִכּ ְסאוֹת מוּז ָ‬
‫ַשּׁב ְכּ ֶשׁלֹא ְבּ ַפ ְר ֶה ְסיָה‬
‫ֶא ְתי ֵ‬
‫בּוֹל ַע ֲחרָבוֹת נ ְָכ ִחי‬
‫ֵ‬
‫לֹא ֶא ְשׁאָל ִל ְשׁמוֹ‬
‫לֹא י ְִהיֶה לוֹ ֵצל ֶשׁל‬
‫ְשׁמוֹ ֵצל ֵשׁנִי‬
‫ָמים ִבּי ְָעף‬
‫יִ‬
‫ְתוֹך ְכּ ֵדי ְל ַה ְב ִחין ַבּ ֲאנָפוֹת‬
‫ו ְ‬
‫נָחוֹת ַניָּחוֹת ַפּ ְסקוֹל‬
‫מוֹשב נ ְִגרָר‬
‫ָעלוּל ְל ַשׁ ֵמּש ָ‬
‫אוֹפ ַנּיִם‬
‫אוֹפן ו ְִלי ַה ַ‬
‫ִמ ֶמנִּי לוֹ ַחד ַה ַ‬
‫ֲלה ָבּ ֵאשׁ‬
‫וְהוּא ַיע ֶ‬
‫ְוי ְִת ַפּנֵּה ְל ָשׂ ֵחק ַבּ ַמּיִּם‬
‫לֹא רַק ָצ ָמא‬

‫‪11‬‬

‫היפותרמי‬
‫ֵיהן‬
‫ִשׁעוּרַן ֶשׁל ְשׁנָתוֹת ִשׁעוּר ֶ‬
‫הל ָק ֶצה ִשׁגָּעוֹן ְי ֻכיָּל ִבּי‬
‫ִשׁגָּעוֹן ְי ֻכיָּל ִבּי ִמ ָק ֶצ ְ‬
‫וּמ ֵעת ְל ֵעת‬
‫ִשּׁ ֵמר ֶשׁלֹא י ְִת ַל ֵקּ ַח ִבּ ְשׁמוּרוֹת ֵעינַי ֵ‬
‫יָ‬
‫ֲליו ְל ִרחוּף‬
‫ַי ֲחלֹץ ַנע ַ‬
‫ֲלי‬
‫וּמ ֵעת ְל ֵעת ַי ֲחלֹץ ַנע ַ‬
‫ֵ‬
‫ֱחים‬
‫קוֹר ִסים ְו ֶנא ִ‬
‫בוֹכים ְ‬
‫ָשׁ ָעה ֶשׁ ְמּ ִ‬
‫שׁוֹלל‬
‫מוּלּ ִכים ָ‬
‫ָשׁ ָעה ֶש ִצנּוֹרוֹת ָ‬
‫לּוּקים ִבּ ְיב ֶֹשׁת‬
‫ַח ִ‬
‫ו ְִאלּוּ ֲאנִי ֵמת ַעד ְבּ ִלי ַדּי‬
‫ַדּי‬
‫אַסּף ְבּי ַ‬
‫אָקוֹר ְדיוֹן ִמ ְת ֵ‬
‫ְ‬
‫ְויֵשׁ‬

‫‪12‬‬

‫ימה ַת ַחת ַמיִם‬
‫ְשׁ ָ‬
‫ַמה אָמוּר ִל ְהיוֹת ֶק ֶצב ַהנּ ִ‬
‫צוֹל ֶלת ַהרֹאשׁ ֶשׁ ִלי ְמ ֻשׁנָה ִהיא‬
‫ֶ‬
‫צוֹ ֶל ֶלת רֹאשׁ ִמגָּגוֹת‬
‫אַחרֶת עוֹד נ ְִצ ָלע‬
‫צוֹל ֶלת רֹאשׁ ֶ‬
‫ֶ‬
‫ימה ַת ַחת ַעיִט‬
‫ְשׁ ָ‬
‫ַמה אָמוּר ִל ְהיוֹת ֶק ֶצב ַהנּ ִ‬
‫ֲלה ְשׂ ֵדרָה ַמה ִמ ְניָן ַה ְפּ ִסיעוֹת ִמ ֶדּ ֶלת ֲח ָזרָה‬
‫ְבּ ַמע ֶ‬
‫ֶשׁנוֹ ָכּאן ְל ַה ִצּיל‬
‫אָז ַמה י ְ‬
‫אָכיל‬
‫וּמה ָכּאן לֹא ִ‬
‫ַ‬
‫ִעם ִמי ִל ְכתֹּב ֶאת ַה ַתּ ְמ ִליל‬
‫ֵע ַבּגֵּאוּת‬
‫ָפּשׁוּט ְל ִה ְשׂ ָתּר ַ‬
‫תוֹך ֵאיזוֹ ִשׁ ְפלוּת‬
‫ְל ָה ִקיץ ְבּ ְ‬
‫ָהא ָה ִצילוּ‬
‫ִאם ַת ִצּילוּ עוֹד ִמ ָלּה ִמ ִפּי‬
‫וּמ ַמ ֵשׁ ִשׁים‬
‫ְהם ֵאינָם ָמ ִשׁים ְ‬
‫יך ְשׁ ַניִם ו ֵ‬
‫עוֹר ִמים ָע ֶל ָ‬
‫ְכּ ֶשׁ ִמ ֶנּגֶד ֶח ֶדר ִמ ְת ַכּוֵּץ ְכּ ֶשׁ ְ‬
‫ַה ָקּרָחוֹת‬

‫‪13‬‬

‫דמיון נדרך‬
‫חֲשוֹב ַעל ַהזּ ְַרקוֹר ְבּ ַה ָטּיַת ַה ִשׁ ְמ ִשׁיָּה ַה ִצּ ַדּהּ‬
‫ַדּע ֶאל‬
‫וּב ֶא ְמ ָצעוּתוֹ אַף ְל ִה ְתו ֵ‬
‫ְ‬
‫ֵא ְיך ִכּ ַתּ ְר ְתּי ַע ְצ ִמי ְבּ ָע ִלים י ְֵב ִשׁים‬
‫מוֹשׁ ִבי‬
‫ְכּ ִאילוּ ִה ְמ ַתּנ ְִתּי ָל ֵהם ִמ ְמקוֹם ָ‬
‫ְרוֹע‬
‫יוֹמיוֹת ְבּק ֶֹטר ַהזּ ַ‬
‫ִבּ ְג ִריפוֹת ַמ ְעגָל ִ‬
‫ַשׁרֵשׁוּ‬
‫ַתּ ַחת כּ ֶֹבד ִמ ְשׁ ַק ְל ָך ְיר ְ‬
‫יך חֲשׁוֹב ַעל ַע ְצ ֵמ ָך‬
‫בוֹת ָ‬
‫ִע ְקבוֹת ְבּ ִמ ְשׁ ְק ֵעי ִע ְק ֵ‬
‫ֵיך‬
‫ִכּ ִאילוּ ָסגַר ָעל ָ‬
‫ל ַֹע ִמ ְט ִריָּה‬

‫‪14‬‬

‫ָק ֶשׁה ִל ְמצֹא ֶח ְברָה ַבּחוֹלוֹת‬
‫ֲבל ַה ְצּ ַמ ְרמוֹרוֹת‬
‫ַצּל א ָ‬
‫ָק ֶשׁה ְל ִה ְתעוֹרֵר ַעל ֵתל ָק ֶשׁה ְל ִהז ְָדּ ֵחל יָכוֹל ְל ִה ְתנ ֵ‬
‫סוֹחט ָה ֶה ֶדק ְל ַמ ְכ ִבּיר‬
‫ֵעהוּ ָכּל ֶא ָחד ֵ‬
‫ָכּל ֶא ָחד ֵמ ִגּיף ר ֵ‬
‫בּוֹעט‬
‫ָכּל ֶא ָחד ֵ‬
‫בּוֹעט ֲח ָזרָה‬
‫ַבּ ִקּיר ַה ִקּיר ֵ‬
‫ִמ ְת ַפּ ַתּ ַחת ִתּ ְגרָה‬
‫ָדים ִל ְקרָאת‬
‫יסים מוּר ִ‬
‫ְתּ ִר ִ‬
‫נ ְִחיל ֶשׁ ָשׂרַד‬
‫רוּדה ַה ְמּ ֻפַיּ ַחת‬
‫ֵדה ַה ְטּ ָ‬
‫ְה ֶא ְצ ַבּע ַה ְצּר ָ‬
‫ַקת ו ָ‬

‫‪15‬‬

‫ְכּ ֶשׁ ֶא ֱהיְה נְכוֹנָה ִל ְמזֹג ֶאת‬
‫ֲדוּקים‬
‫ָפל ִבּ ְק ָפ ִלים ה ִ‬
‫ַה ֲער ֵ‬
‫ֵלים‬
‫מוֹרפוֹזָה ְשׁ ִרירָה‪ֶ ,‬ה ְרגּ ִ‬
‫ֶמ ַט ְ‬
‫יןבּרַד‬
‫רשׁ ִח ָ‬
‫ֲב ִתּי ִתּ ְגוָע ְלמוֹרָדוֹת ַה ֶדּ ֶב ְ‬
‫ֵחים‪ ,‬אָה ַ‬
‫ְמ ַכיּ ִ‬
‫ַשׁ ַלח ֶאת ַע ְצ ִמי‪.‬‬
‫ַשׁ ַלח ֶאת ַע ְצ ִמי‪.‬‬
‫יקה‬
‫ידן ָה ֶא ֶבן‪ְ ,‬שׁ ִק ָ‬
‫ֶסנְס ֶשׁל ִע ַ‬
‫ֶרנ ַ‬
‫ְבּ ִכוּוּן ַה ָשּׁעוֹן‪ָ ,‬כּל‬
‫ֵעשׂוּ‬
‫יטים‪ָ ,‬כּל ַה ְכּ ָת ִבים י ָ‬
‫ַה ַתּ ְכ ִשׁ ִ‬
‫ָבּ ֶא ֶבן‪.‬‬
‫אוּלם ָכּ ֵעת‬
‫ַ‬
‫ֲבה ֶאל‬
‫ַע ַלי ִל ְשׁפ ְֹך ֶאת ִשׁקּוּי ָהאַה ָ‬
‫יה‪,‬‬
‫דוֹת ָ‬
‫עוֹלה ַעל גְּ ֵ‬
‫ֲפרָה ָ‬
‫תּוֹך ַה ִכּיוֹר‪ַ .‬מא ֵ‬
‫ְ‬
‫ֲגוּע‬
‫ימ ְט ִרי ִבּ ְק ַל ְס ֵתּר ַגּע ַ‬
‫אָס ֶ‬
‫ֶמ ְח ָדל ִ‬
‫ֻק ָדּק‪ִ .‬לי‬
‫ְמד ְ‬
‫ָטית‪ִ ,‬היא‬
‫יההּ ְפּר ִ‬
‫יֵשׁ ַמ ִגּ ָ‬
‫נוֹשׁ ֶפת ְבּע ְֹר ִפּי ְכּ ִאילוּ‬
‫ֶ‬
‫אַב ָקנִים‪.‬‬
‫ִיתי ְ‬
‫ָהי ִ‬

‫‪16‬‬

‫ילה‬
‫ְל ַבד ַבּ ְמ ִס ָ‬
‫אוֹתי‬
‫ְשׁ ֶסה ִ‬
‫נוֹסף י ַ‬
‫ִמ ְשׁגֶה ָ‬
‫ֵבּין ַה ִדּ ְל ִגיוֹת‪,‬‬
‫ֶאל ֶה ָח ִציר ָה ָחם‪,‬‬
‫אוּכל‬
‫ַמה גַם ֶשׁלֹא ָ‬
‫יחים‬
‫ֲר ִ‬
‫ְל ִה ְשׁ ַת ֵקּ ַע ֵבּין ָהא ִ‬
‫פּוּחית‬
‫אתי ַמ ִ‬
‫ֵה ֵב ִ‬
‫רוֹפן ְבּ ַמ ְסוֶה ַה ַשּׁ ְרווּל‬
‫ֶא ְג ָ‬
‫ַמנ ְְגּנוֹן ַה ְפ ָע ָלה ָכּ ְל ֶשׁהוּ‬
‫ְדוֹמ ַע‬
‫ְבּ ִמ ְצמוּץ ַח ְדגּוֹנִי ו ֵ‬
‫ֲלימוּת ִהיא ְכּ ִליל ָה ִע ְניָן‬
‫אִ‬
‫עוֹלם לֹא‬
‫יוֹד ַע ְל ָ‬
‫מוֹך ֵ‬
‫ִמי ָכּ ָ‬
‫ָלמוּד נ ִָסּיוֹן אוֹ ְמ ַמ ֵשּׁשׁ ִפּ ָתּיוֹן‬
‫יך‪.‬‬
‫ֶשׁנ ְִקרָס ִבּ ְצ ָד ֵע ָ‬

‫‪17‬‬

‫ערן‬
‫מּוּרים‬
‫ְצנֶת ִשׁ ִ‬
‫ְבּ ִצנ ֶ‬
‫ֲלוּמה‬
‫עוֹדנִּי ה ָ‬
‫ֲמיץ ֶאת ַה ִהז ְַדּ ְמנוּת‪ֶ ,‬‬
‫ְל ַהח ִ‬
‫רוֹח ֶקת ִמ ִקירוֹת‪,‬‬
‫ֶ‬
‫סוּלם‪ַ ,‬יחֲלוֹף ַעל ְפּנֵי‬
‫י ְִמ ָעד ַמ ָטּה ָ‬
‫ֵח ֶשׁ ִלי‪.‬‬
‫ַה ַכּדּוּר ַהפּוֹר ַ‬
‫ֶרגַע ֶשׁל ְנשֹׁרֶת‬
‫ְנשֹׁרֶת ֶשׁל ֶרגַע‬
‫ית'ס‬
‫מוֹתי ַתּ ְק ִליט ֶשׁל ַה ְס ִמ ְ‬
‫אַל ִ‬
‫ָתּ ֵפל ְ‬
‫ֶבב‬
‫ָקוּע ֵערָן יֵשׁ ִבּי ר ָ‬
‫ר ַ‬
‫ִיקוֹטין ְבּ ֵאזוֹר ֶהאַגָּן‬
‫ַמ ְד ֵבּ ַקת נ ִ‬
‫ֻל ָען‬
‫ֵאין ִלי ֶא ָלּא ַלסֹב ַעל ִצ ִירי ְמג ְ‬
‫יע ְס ַח ְר ֶחרֶת‬
‫ְכּ ְשׁ ֶא ְצ ָבּע ַת ְפ ִר ַ‬

‫‪18‬‬

‫רוּחי‬
‫לֹא י ְִהיֶה ְל ִ‬
‫ָל ַק ַחת ִמ ְמ ָך ֶאת ֶא ֶבן‬
‫ֲחרֶת‬
‫ֹאשׁה‪ַ ,‬ל ִשׂים ֶא ֶבן א ֶ‬
‫ָהר ָ‬
‫ֵמ ַה ִגּנָּה ֶשׁ ִלי‪.‬‬
‫אוֹהב‬
‫אָתה ֵ‬
‫ָ‬
‫ֲג ִיגים ִעם ָשׁ ַדיִם‬
‫הִ‬
‫ְבוֹכים‬
‫עוֹלם מוֹרֶה נ ִ‬
‫אָתה ְל ָ‬
‫דוֹלים ָ‬
‫ְגּ ִ‬
‫ָכיל‬
‫הוֹלך ר ִ‬
‫ֲליכוֹת ֵ‬
‫נ ְִעים ה ִ‬
‫רוֹתם‬
‫ִימוּסין וְאָז ֵ‬
‫כּוֹפה ַע ַלי נ ִ‬
‫אָתה ֶ‬
‫ָ‬
‫אָתה‬
‫ְחלוֹת ְל ֵגּוִי ֶאת ַה ָקּיִץ ָ‬
‫ִמז ָ‬
‫ֻשּׁתוֹת‬
‫אוֹהב ִתּ ְקרוֹת גְּ בוֹהוֹת ְמק ָ‬
‫ֵ‬
‫ִימ ִליזְם נ ְִקישׁוֹת‬
‫ִמינ ָ‬
‫ַעל ַה ֶדּ ֶלת לֹא‪ַ -‬על‪ִ -‬פּי ַה ִסּ ְס ָמה‬
‫ֻמּט ַע ְכ ָשׁו‬
‫ְפוּלים ֶשׁ ִלי ְצחוֹק ְמק ַ‬
‫אוֹהב ָפּנִים נ ִ‬
‫ֵ‬
‫רוֹח‬
‫יבי ֲע ָננִים ו ְִל ְצ ַ‬
‫ִל ְבהוֹת ְבּ ִכ ֵ‬
‫יבי ֲע ָננִים‬
‫בּכ ֵ‬
‫רוֹח ִ‬
‫ִל ְבהוֹת ו ְִל ְצ ַ‬
‫בּוּר ָגנִי‬
‫ֶצ ַפע ְ‬
‫חוֹמד‬
‫חוֹמד ָלצוֹן ֵ‬
‫ֵ‬
‫ְמן רַב ִמ ַדּי‬
‫אוֹתי ֶמ ֶשׁ ְך ז ַ‬
‫ִ‬
‫ישׁי‬
‫ֲר ִ‬
‫ִיתי כֹּה ח ִ‬
‫ָהי ִ‬
‫ַתּ ְרגּוּם ְל ִמ ִלּים נ ְִר ָדּפוֹת‬
‫ַע ְכ ָשׁו ֲאנִי ח ְֹפ ִשׁי‬

‫‪19‬‬

‫זָכוּר ַטעֲמוֹ ַה ַמּר‬
‫ֶשׁל ַה ֲאוִיר ַבּ ָמּצוֹף‬
‫ִה ַשׁ ְברוּת ֳאנִיּוֹת ִל ְשׁ ַתּיִם‬
‫ָחה ַמיִם‬
‫ָמין ֶדּלֶת ִל ְרו ָ‬
‫צּוּח י ְַר ָכּ ַתיִם ְבּ ֶרגֶל י ִ‬
‫ִפּ ַ‬
‫וּבכֹל זֹאת‬
‫ַתּי ְוּ ְבכֹל זֹאת ְ‬
‫ָבּ ִאים ְל ֶע ְזר ִ‬
‫ֵאיזוֹ ְפ ִחיתוּת ָכּבוֹד יֵשׁ‬
‫ְבּ ְל ִה ְת ַדּ ֵפּק ַעל ִמ ְצ ֵח ָך‬
‫לוֹמר ָשׁלוֹם ֵמ ַצח‬
‫ַ‬
‫ֲצי ָשׁ ָעה‬
‫יֵשׁ ִלי ח ִ‬
‫יוֹתר ִמזֶּה‬
‫ֵאין ִפּ ָכּחוֹן ֵ‬

‫‪20‬‬

‫*‬
‫רוּתי ַה ֵחרוּם ִמ ְת ַע ְכּ ִבים‬
‫ֵשׁ ֵ‬
‫יע‬
‫מוֹפ ַ‬
‫ְסוֹגים דוּ‪ַ -‬חי ִ‬
‫ַמיִם נ ִ‬
‫אוֹמר‬
‫גוֹמר ֵ‬
‫עוֹבר ִמ ֵפּה ְל ֵפה ֵ‬
‫ַמ ְדחֹם ֵ‬
‫אוֹמר לֹא ְל ֵה ַחרֵד‬
‫גוֹמר ֵ‬
‫ֵ‬
‫לֹא ְל ִה ְצ ַטרֵד‬
‫לֹא ְל ִה ַגּרֵד ֶאל ַה ְשׁ ָח ִקים‬
‫ִלזְחוֹל ְמ ַעל ִר ְצ ָפּה ָקרָה ו ְַכ ְך ְל ֶמ ְר ָח ִקים‬

‫*‬
‫זוֹלג ִמנ ְִח ִירים‬
‫ַמה ֵ‬
‫אוֹמר‬
‫גּוֹמ ִרים ֵ‬
‫זוֹלג ִמנ ְִחי ַריִם ִבּ ְשׁנַת ַה ָצּ ֳה ַריִם ְ‬
‫ַמה ֵ‬
‫אוֹמר כֵּן ְל ֵה ָחרֵד‬
‫וֹמ ִרים ֵ‬
‫גּ ְ‬
‫ֵכּן ְל ִה ְצ ָטרֵד‬
‫ֵכּן ְל ֵה ָח ֵבט ֶאל ַה ְפּ ָת ִחים‬
‫זוֹלג ִמ ַצד ְל ַצד‬
‫ַמה ֵ‬
‫הֱיוֹת ְל ַבד הֱיוֹת ְל ַבד‬

‫‪21‬‬

‫יֵשׁ ֶשׁנ ְַפ ָלה ָע ַלי ַתּ ְר ֶדּ ֶמת‬
‫ֵח ִמז ְִכרוֹנִי ָהיָה פּוֹרֵח‬
‫ְחה ַתּ ְר ֶדּ ֶמת ְבּ ַמ ְצנ ַ‬
‫ַצנ ָ‬
‫ֲברוֹת‬
‫ֻדּר ַבּה ָ‬
‫ְמב ָ‬
‫ֶצח‬
‫ָה יִי ִתי ֵעד ְלר ָ‬
‫יוּלי ְמ ִצ ְל ַתּיִּם‬
‫ָה ִ‬
‫ֱבי ִשׁ ַנּיִם‬
‫זוֹעק ִבּ ְכא ֵ‬
‫ֲתיו ֵ‬
‫וְאָז ְמ ָצא ִ‬
‫יָד ַמ ֶשּׂגֶת ֶאל ַה ָמּ ָדף ָה ֶע ְליוֹן‬
‫יבשׁ‬
‫וּל ְכ ֶשׁ ִתּ ָ‬
‫לוּלית ִ‬
‫ֶס ֶפר רָצוּץ ִבּ ְשׁ ִ‬
‫ָמים‬
‫אַבז ִ‬
‫ִימים ְמ ִחי ְ‬
‫ָמים ְמז ִ‬
‫אַבז ִ‬
‫ְ‬

‫‪22‬‬

‫ֲליַּת גַּג‬
‫עוֹלם לֹא ָהי ְָתה ע ִ‬
‫ֵמ ָ‬
‫ַו ֲאנִי ֵמ ֵצרָה ַעל ָכּ ְך‬
‫לּוּצי ַמ ְר ֵתּף‬
‫ֵח ִל ְזמֹם ְבּ ִא ֵ‬
‫ַה ֶה ְכר ַ‬
‫טוֹר ִפים ְמ ַט ְפּ ִסים‬
‫ַדּל ְצ ָמ ִחים ְ‬
‫ְלג ֵ‬
‫ְמ ַת ְפּ ִסים‬
‫אַל ַלי‬
‫ְ‬
‫ֶסת‬
‫לֹא ִבּ ְכ ִדי ֲאנִי קֹור ֶ‬
‫ו ְָצ ָפה ְל ַה ְדרָן‬
‫ַה ֶתּ ֶפס ְמ ַזנֵּק‬
‫ידה‬
‫וּב ֵאין ְקנֵה ִמ ָ‬
‫ְ‬
‫ָלמֹד ְמ ִהירוּתוֹ‬
‫ְמ ַמ ֵהר הוּא‬
‫ְמ ַמ ֵהר‬
‫ֲקה ְשׁ ַלל ִמישוֹר‬
‫ְבּלֹא ַמע ֶ‬
‫כּוֹעס‬
‫לוּליּוֹת ֲאנִי ֵ‬
‫ַבּ ְשּׁ ִ‬
‫ֲבטוֹת‪.‬‬
‫ֻכּר ַבּח ָ‬
‫ַעד ְל ַה ְר ִקיד ג ְַרגְּ רֵי ס ָ‬

‫‪23‬‬

‫ָד ְל ְתּ ֶא ֶצל ַה ֶשׁ ֶמשׁ‬
‫גַּ‬
‫כּוֹפ ֶתת ֶאת ַה ַצּ ָלּחוֹת ֶאל ַה ֻשּׁ ְל ָחן‪,‬‬
‫לוֹפ ֶתת ָלהּ ַתהֲלוּכוֹת ִהיא ָהי ְָתה ֶ‬
‫ִא ֵמּ ְך ָהי ְָתה ֶ‬
‫אטא רַק‬
‫דוֹ ֶר ֶשת ְל ַט ֵ‬
‫ֲגוּעים‬
‫ֵלה ִמ ַגּע ִ‬
‫ָצים‪ַ ,‬כּ ֵעת ֵאינ ְֵך חֲד ָ‬
‫רוּח ַה ְפּר ִ‬
‫ְבּ ַ‬
‫רוֹתי‬
‫י ִָעיד ַה ַקּ ַער ֶשׁל ְק ָע ַ‬
‫אוֹר ַחי‬
‫י ִַצּיל ַה ַשׁ ַער ֶאת ְ‬
‫ְמ ַה ְכּ ָל ִבים‪ַ ,‬מ ְפ ָלסוֹת ַה ֶשּׁ ֶלג ַתּ ַגּ ֲענָה חֲנוּקוֹת‬
‫ֲד ָמה‬
‫ֲפ ְר ָפּרוֹת ִמ ֶבּ ֶטן א ָ‬
‫גֵּרוּשׁ ח ַ‬
‫נ ְִקשֹׁר ֶאת ַה ַטּבּוּר ֵשׁנִית וְאַחֲרוֹנָה‬
‫נוֹתיר רַק נ ְִביחוֹת ַבּ ְמּלוּנָה‬
‫ִ‬
‫ִאישׁ ַה ָמּנוֹס‬
‫וּב ֶע ֶצם זֶה ָסכּו"ם ֵאין ְל ָך ָד ָבר ַבּיְּקוּם ִמ ְל ַב ִדי‬
‫צוּח ֲחרָבוֹת ְ‬
‫שׁוֹמ ַע ִצ ְח ַ‬
‫אַתּה ֵ‬
‫ָ‬
‫ְסוֹדי ַעד ְל ְמאֹד‬
‫ָעגוּם ִוי ִ‬
‫יע ְכּ ִאילוּ‬
‫ַקר ַבּי ִָצ ַ‬
‫ִיע ֶאת ַה ַטּל‬
‫ֵהז ַ‬
‫ֻחרָר ְבּנוֹצוֹת‬
‫ֻפּת ְמס ְ‬
‫וּמז ָ‬
‫ֵערֹם ְ‬
‫ו ְָכ ְך ַל ֲחצֹת‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ֵע‬
‫ִית יוֹד ַ‬
‫ֻבּיַּת ַה ֶקּרַח ָהי ָ‬
‫ִית ָקשׁוּב ֶאל ק ִ‬
‫ִאם ָהי ָ‬
‫ִית נ ְִכ ָחד‬
‫ֻפּד ָהי ָ‬
‫שׁוֹק ַע ְבּ ִקיר ְמר ָ‬
‫ִית ֵ‬
‫ָהי ָ‬
‫בוֹשׁשׁ‬
‫ָתיִם אוֹ ְמ ֵ‬
‫ָמס ֵבּינ ַ‬
‫רוֹכן ִל ְבדֹּק ִאם נ ֶ‬
‫ֵ‬
‫ֱלם ִמ ָתּ ִמיד‬
‫ֱלם ֶנע ָ‬
‫ָבשׁ‪ֶ ,‬נע ָ‬
‫ָשׂם ִמ ְב ָטחוֹ ְבּ ֶקרַח י ֵ‬
‫ָשׁרוּי ְבּ ָחלוֹם‬
‫בוֹכים‬
‫וּמ ִ‬
‫וּמה זֶה ִפּ ְתאֹם ָשׁ ָע ַריִם ְ‬
‫ַ‬
‫ֶלד‬
‫ִיתי י ֶ‬
‫ְכּמוֹ לֹא ָהי ִ‬
‫ַע ְכ ָשׁו ֵה ִביאוּ ֶחרֶב ְלמ ְֹתּנִי י ְִהיוּ‬
‫וּמדוּכוֹת‬
‫ְס ִככוֹת ְ‬
‫ְל ִה ְס ַתּ ֵתּר ַל ֲאנָחוֹת‬
‫לוּנוֹתי ְבּיוֹם ַח ְמ ִסין‪.‬‬
‫לּוֹתי ָכּל ְתּ ַ‬
‫ְבּ ֶשׁ ֶטף ִמ ַ‬

‫‪25‬‬

‫יתתוֹ ְל ָפנַי‬
‫ֶלד ְר ָפ ִאים ַמ ְד ִגּים ִמ ָ‬
‫יֶ‬
‫ֲמם‬
‫ֲאנִי ְמ ֻשׁע ַ‬
‫טוֹבל ִבּי ְל ִחבּוּק‬
‫ֶלד ְר ָפ ִאים ֵ‬
‫יֶ‬
‫מוֹתיו עֲרוּכוֹת ַעל ֻשׁ ְל ָחן‬
‫ַע ְצ ַ‬
‫טוֹמן י ִָדי ַבּ ַצּ ָלּ ָחת‬
‫נוֹתן לוֹ ְדּ ֵמי ִכּיס ֵ‬
‫ו ְִאילוּ ֲאנֲי ֵ‬
‫ילוּלית‬
‫ִמ ִ‬
‫אַפ ִסיִּים‬
‫אוֹל ִרים ָשׁם ַבּ ַצּ ָלּ ָחת‪ְ ,‬בּ ַמיִם ְ‬
‫ְמ ַשׁ ְכ ֵשׁ ְך ָ‬
‫ֻלּי‬
‫ָעסוּק רָתוּק ַל ִמּ ְשׁ ַקל ַה ְסּג ִ‬
‫נוּחת ַה ֶמּ ֶתג‬
‫רוּתי ְבּ ֶחז ְַקת ְתּ ַ‬
‫רוּתי ֵע ִ‬
‫ֵח ִ‬
‫ֵיח זֶה ַע ָתּה נ ְִכ ָחד‬
‫חוּשׁ ַהר ַ‬
‫חוּשׁים י ִָכּחֲדוּ ַתּ ַחת ַה ִמּ ְר ֶצ ֶפת‬
‫י ְִתרַת ָה ִ‬
‫ֲצוּעים‬
‫ְת ֵקּן ַצע ִ‬
‫ֲד ָשׁה ָשׁם נ ַ‬
‫ַהח ָ‬
‫וֹל ִניִּים‬
‫ֲגוּעים ק ָ‬
‫נ ְַק ְל ֵקל ַגע ִ‬

‫‪26‬‬

‫מוּטים‬
‫ֻלּיו ְשׁ ִ‬
‫עוֹר ֶשׁ ַשׁ ְרוּ ַ‬
‫ַהכֹּל ְל ָצ ְר ֵכי ַה ָסּ ָקה‬
‫ַה ָסּ ַקת ַמ ְס ָקנוֹת ְמדוּרָה‬
‫ַמּיים ִבּ ְמשׂוֹרָה‬
‫נוֹפים ַתּת י ִ‬
‫ִ‬
‫ימה‬
‫ְשׁ ָ‬
‫ְס ַבך ִצנּוֹרוֹת נ ִ‬
‫קוֹצר ֵשׂ ַע ִרי ְבּ ַמגָּל‬
‫ֶא ָחד ֵ‬
‫יה‬
‫דוֹת ַ‬
‫נוֹט ֶלת י ְֵת ֵ‬
‫אַחת ֻמ ְר ֶכּנֶת ֶ‬
‫ַ‬
‫ֶח ָמד‬
‫ַמה נ ְ‬
‫ֲדים ֶאת ִל ַבּם‬
‫ִיבּ ִלים סוֹע ִ‬
‫ְשׁנֵי ָקנ ָ‬
‫יע‬
‫פר ַ‬
‫וּב ֵאין ְמ ִ‬
‫קוֹמם ְ‬
‫ֲדים ִבּ ְמ ַ‬
‫צוֹע ִ‬

‫‪27‬‬

‫פּוּך ִמ ְשׁ ֶק ֶפת‬
‫אוֹתי ְבּ ִה ְ‬
‫ְער ִ‬
‫ַמז ֵ‬
‫ֻמּח‬
‫ַבּי ִמ ְשׁ ַטח ְמק ָ‬
‫הוֹשׁ ֵבנִי ַעל גּ ֵ‬
‫ִ‬
‫ֶסת‬
‫אָפ ְרכּ ֶ‬
‫תּוֹך ַה ַ‬
‫ֱלוֹה ְכּ ִמּ ְ‬
‫קוֹלוֹת ַהא ַ‬
‫ָפה‬
‫ֶך ְשׂ ָב ַכת ַהנּ ָ‬
‫גַּע ִבּי ֶדר ְ‬
‫אוֹתי ֶאת ַהמוֹץ‬
‫ִבּ ְר ִ‬
‫צוֹתי ֶאת ַהמּוֹץ‬
‫ִבּ ְר ִ‬
‫נוּצי ָע ָשׁן‬
‫ֲשן ְונ ְִצ ֵ‬
‫ְבּ ִלוּוּי ַרע ָ‬
‫יוּתי‬
‫ֻקּרֶת ֶאת ִא ִשּׁ ִ‬
‫ֵפה ְמב ֶ‬
‫ְשׂר ָ‬
‫יע‬
‫הוֹפ ַ‬
‫אָכן ִ‬
‫ְר ֵאם ָל ָבן ֵ‬
‫דוּדית‬
‫אָכן בּזוֹ ַה ְצ ִ‬
‫ֵ‬

‫‪28‬‬

‫בּוּעה‬
‫תוֹך ָ‬
‫יָצוּק ְבּ ְ‬
‫ימאי‬
‫ְטוֹמ ַ‬
‫חוֹבט ַבּ ַפּנ ִ‬
‫ֵ‬
‫תוֹך בּוּ ָעה‬
‫יָצוּל ְבּ ְ‬
‫ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָשׁ ְמטוֹ‬
‫ִאי ֶא ְפ ִשי ְל ִה ָגּנֵז‬
‫יֵשׁ‬
‫נוֹרָא ִמזֶה‬
‫ֶשׁ ֶבת ָכּאן‬

‫‪29‬‬

‫בחדרים‬
‫ֲחרוֹת‬
‫ֱארֹב ַה ְר ֶבּה ָבּח ֶֹש ְך ְל ַח ֵשכוֹת א ֵ‬
‫ְשׁטוּף ֶשׁ ֶמשׁ ַמ ָמּשׁ‬
‫אַמ ָבּט‬
‫טוֹמן ָבּהּ ְבּ ְ‬
‫ַתּק ֶאל ִמ ְר ֶפּ ֶסת ֵ‬
‫ְמר ֵ‬
‫טוֹבה ַבּ ֵעינִית‬
‫טוֹבה ַבּ ֵעינִית ִאם ָהרֵאוּת ָ‬
‫ָהרֵאוּת ָ‬
‫יפה‪ִ .‬צ ִפּיָּה‬
‫ְשׁ ָ‬
‫ְל ַע ֵכּר ִבּנ ִ‬
‫ַה ִאם ֻמ ָתּר ְל ַב ְע ֵבּ ַע ֶאת ַה ֶמּ ֶלט ְבּ ַק ִשּׁית‬
‫ַה ִאם ֻמ ָטּב ִל ְרחֹץ ְבּ ַמ ְמ ֵטרוֹת ר ְֹת ִחין ְבּ ֶד ֶשא ַמ ְצ ִהיב ֶאגָּשׁ‬
‫ֶצח ְפּ ִסיק ָל ַעד‬
‫ָמים ָלנּ ָ‬
‫ֲלוּכ ִתי יגע י ִ‬
‫ֲהפ ְֹך ֶאת ַה ַתּ ְק ִליט ְבּ ָתה ָ‬
‫לַ‬
‫ֲשׂה‬
‫ֵיקים ְבּ ֶא ֶפס ַמע ֶ‬
‫ֲד ִרים ר ִ‬
‫ֻק ָלם ְבּח ָ‬
‫ַה ָלּה ְמד ְ‬
‫ִיתי‬
‫ַו ֲחרָדוֹת ְשׁגוּרוֹת ְבּ ִפי ָהי ִ‬
‫הוּדה‬
‫ָמה ַבּ ְתּ ָ‬
‫יטה ר ָ‬
‫יקה ְשׁ ִל ָ‬
‫ֵסנִי ֲח ָזרָה וְקוֹל ְשׁ ִל ָ‬
‫כּוֹפף ֶאת ֵגּוִי ַמ ְפרֵט ָהיָה רוֹכ ָ‬
‫ֵ‬
‫ֵיקים‪.‬‬
‫ֲד ִרים ר ִ‬
‫ְבּח ָ‬

‫‪30‬‬

‫אַל ָמוֶת ְמ ַל ֶח ֶשׁת ִלי ָלבוֹא‬
‫צוּדת ְ‬
‫ְמ ַ‬
‫ְקוֹתי‬
‫שׁוֹב ְך ֶאנ ַ‬
‫ַ‬
‫ָמ ֵלא ַעד ֶא ֶפס ָמקוֹם‬
‫יפה ָתּלוּל ֲאנִי‬
‫ַעל ֵמזַח ְק ִט ָ‬
‫עוֹצ ֶמת ַע ְפ ַע ֵפּי ַתּיִל ֲאנִי‬
‫ֶ‬
‫ַק ָדּן‬
‫יתה ַע ְצ ִמי ְפּר ְ‬
‫ְמ ִמ ָ‬
‫ְכוֹלה ְל ַה ְק ִשׁיב‬
‫ֵאי ֶננִּי י ָ‬
‫ָל ְך ְמ ַל ֶח ֶשׁת ִלי ָלבוֹא‬
‫אוּלי‬
‫ַ‬
‫ְצוּעים‬
‫ֻר ַק ַעת ֶאל ַהיּ ִ‬
‫ְמק ְ‬
‫ֶא ְשׁ ַכּח ֶאת ַהכֹּל‬
‫ֶא ֱעצֹם ַע ְפ ַע ֵפּי ַתּיִל‬
‫ֲשׁבוֹת ִידֹּד‬
‫ִק ְר ַקס ַמח ָ‬
‫ְלאָן ֶשׁ ֶא ְר ֶצה‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫ַע ְכ ָשׁו ְל ַה ְרפּוֹת ִמ ִצּ ֵלּי ז ְַל ָעפוֹת‪ֲ ,‬הלֹא‬
‫אַך ְורַק ִבּנ ְִגיעוֹת ְללֹא‬
‫ָפּנִים ֶא ְפ ָשׁ ִריִּים ְ‬
‫ָחם ְלמוּל ְר ִאי‬
‫רֵ‬
‫ְכוּכית‪ֲ ,‬הלֹא ָד ָבר ֵאינוֹ נ ְִמנֶה ְלאָחוֹר‪ ,‬אַף לֹא ז ְִכרוֹנוֹת‬
‫וּמ ַע ֵקּם ִשׁ ְברֵי ז ִ‬
‫נ ִָצּב ְ‬
‫ַלּי ִשׁ ַנּיִם‬
‫ַלגּ ֵ‬
‫ֶפת ְונ ְִמ ֶח ֶצת ֵבּין ג ְ‬
‫ַפר ֶ‬
‫ַה ָכּרָה ְמר ְ‬
‫עוֹב ִרים‬
‫ִלנְשׁוֹם ִלנְשׁוֹף ְבּ ָע ְר ֵפּי ְ‬
‫נוּמה‬
‫ְשׁ ִבים‪ֵ ,‬שׁנָה אוֹ ְתּ ָ‬
‫וָ‬
‫ָחה ְפּרוּרָה‬
‫ֲאנ ָ‬
‫ִר ְכ ֵסי ִשׁ ְדרָה‬
‫אַשׁוּח‬
‫ַ‬
‫ֲצי‬
‫ַמנ ְָע ִמים ע ֵ‬
‫שׂוּח‬
‫ָכּ ֵעת אָקוּם ָל ַ‬
‫צוֹח ֶקת ְצחוֹק ֻמ ְשׁ ָלג ְכּמוֹ ֶא ֶמשׁ‬
‫ַשׁ ֵער ְבּנ ְַפ ֵשׁ ָך ֲאנִי ֶ‬

‫‪32‬‬

‫יכה ְבּ ֶח ֶבל‬
‫ַתחֲרוּת ַה ְמ ִשׁ ָ‬
‫ֲסה‬
‫נ ְִמא ָ‬
‫אוֹתה ְבּ ַמסּוֹר ַח ְשׁ ָמ ִלי‬
‫ֱד ְל ִתּי ָ‬
‫ֶהח ַ‬
‫ְנסֹרֶת ְמ ֻשׁנָּה‬
‫ְמ ַה ָסּה‬
‫ֶאת ִק ְרקוּר ִבּ ְטנִי‬
‫ְהם‬
‫ְשׁימוֹת ֶא ָלּא ַח ְר ָצנִים ו ֵ‬
‫ְאין ַמ ָשּׁ ֵבי נ ִ‬
‫וֵ‬
‫ִסלּוֹן ְבּ ָשׁ ַמיִם ִבּ ְל ִתּי ַצ ְמ ִר ִיריִּים‬
‫ַמ ְר ִצינִים‬
‫אוֹתי‬
‫רוֹקנִים ֶאל ֲאגַם ִר ְפ ַ‬
‫ִמ ְת ְ‬

‫‪33‬‬

‫ִיח ֶשׁ ֲאנִי ַבּ ַמיִם‬
‫ַננ ַ‬
‫ְטר ֲאנִי‬
‫גוֹבהּ ַה ַסנ ֵ‬
‫ְבּ ַ‬
‫גוֹבהּ‬
‫ְטמוּנָה ַבּ ֲאגַם ַה ָקּפוּא ְבּ ַ‬
‫ְטר ֲאנִי‬
‫ַה ַסּנ ֵ‬
‫ְבּשׁוּחוֹת לֹא ִלי ח ֶֹפן נ ְִהי‬
‫ֻלּהּ‬
‫ֶך כּ ָ‬
‫ָל ֶל ֶכת ַעל קוֹרָה ֶאת ַה ֶדּר ְ‬
‫ָפל‬
‫ְל ִה ָתּ ֵפס ָבּ ֲער ֵ‬
‫ֶקת‬
‫בּוֹר ֶ‬
‫ֲט ִבים‬
‫ַתּ ְצלוּם ָתּלוּי ַבּא ָ‬
‫יקי ֲאנִי‬
‫ְשׁר ֶאל ֵח ִ‬
‫ַלּם ַהי ֵ‬
‫ִמ ְתגּ ֵ‬
‫ְבּשׁוּחוֹת לֹא ִלי‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫ַמה יֵשׁ ִע ָמּ ִדי‬
‫פּוֹלארוֹיְד‬
‫ק ֶֹצר ר ִֹאי ְצ ִעיף נוֹצוֹת ַמ ְצ ֵל ַמת ֶ‬
‫ָצ ִר ְיך ֶש ֶלט חוּצוֹת‬
‫ָצ ִר ְיך ְבּחֲצוֹת‬
‫ָצ ִר ְיך ַל ֲחצֹת ֶאת ָה ְר ִאי‬
‫יטים אַף לֹא‬
‫הֱיוֹת ָחסוּי ְבּקֹר ְר ִטיּוֹת ְבּ ָק ִרים ְמ ִל ִ‬
‫אוֹתם ִבּ ְל ַבד‬
‫ִל ְר ָ‬

‫‪35‬‬

‫קוּרים‬
‫בוּכת ִק ְר ִ‬
‫ָעב‪ְ ,‬מ ַ‬
‫יח ר ָ‬
‫ַשׁ ִכּ ַ‬
‫ָכּל ַהצּוֹמוֹת ְל ָפנִים‪ֵ ,‬א ְיך נ ְ‬
‫בּוּקים‬
‫ִק ְטנִיוֹת ְבּ ַב ְק ִ‬
‫בוֹדה ְמ ֻט ֶפּלֶת ְכּ ָבר ֶשׁ ַבע ָשׁנִים‪,‬‬
‫ְכּ ָ‬
‫ִמ ְצ ִפּים ְבּגֵאָיוֹת‪ִ .‬שׁ ְפ ַעת ִמ ְמ ָחטוֹת‪ֶ .‬שׁ ֶתן ָצהֹב‬
‫ָצהֹב ִלי ְמאֹד‬

‫‪36‬‬

‫תוֹך ַה ַקּ ְס ָדּה‬
‫יתי ְבּ ְ‬
‫ִח ִכּ ִ‬
‫אַס ָדּה ַשׂ ֵקּי חוֹל‬
‫ִה ָפּ ְל ִתּי ַעל ָה ְ‬
‫ִמ ַשּׁ ְשׁ ִתּי ַע ְצ ִמי ְכּנִיצוֹל‬
‫ַהכֹּל ַכּשׁוּרָה‬
‫ְכּ ֶשׁזֶּה ִמ ְת ַק ֵלּ ַח ַבּ ְלּ ִגימוֹת ָהאַחֲרוֹנוֹת‬
‫ַחל ֶא ֶפר ָעבוֹת‬
‫ַלּח ִמגּ ַ‬
‫ְכּ ֶשׁזֶּה ְמג ֵ‬
‫ַחד ִעם‬
‫ֻמּס ֶאל ַט ִפּילים י ַ‬
‫ִיתי ְל ִמ ְר ַמס ִפּ ִילים ְמנ ָ‬
‫ָהי ִ‬
‫צוּקים‬
‫ִצ ְק ִ‬
‫ְדאוּגָה‬
‫ֻלּה‬
‫ַהבּ ֶֹקר ַק ְמ ִתּי ְתּכ ָ‬
‫וֹלה‬
‫ֲמה ֲאנִי ָכּל יְכ ָ‬
‫תוֹך ַרע ָ‬
‫רַק ְבּ ְ‬
‫ְל ַשׁ ְל ֵשׁל ָצמוֹת ַה ָצּ ָלה‬

‫‪37‬‬

‫אַחרֶת‬
‫אוֹ ִרית‪ֶ ,‬‬
‫ִא ְג ְר ָפה ֶא ְצ ָבּ ִעי ְבּ ַת ְחבּ ֶֹשׁת‬
‫ְקוּבה‬
‫ַדאי ֶשׁלֹא ַבּ ָשּׁ ָעה ַהנּ ָ‬
‫יהּ ו ַ‬
‫מוּל ַ‬
‫ַעתּי ֶאל ִמ ְל ֵ‬
‫לֹא ֵהגּ ִ‬
‫גוּבה‬
‫אָב ָדה ְמ ִהירוּת ַה ְתּ ָ‬
‫ַבּהּ ְכּכֹל ֶשׁ ְ‬
‫ַמה ֶפּ ֶשׁר ַה ַסּ ִכּין ַהנָּעוּץ ְבּג ָ‬
‫ידהּ‬
‫ָשׁ ְל ִתּי ְבּ ַת ְפ ִק ַ‬
‫אוּלי ִה ְתר ַ‬
‫ָכּ ְך ִה ְת ָח ַס ְל ִתּי ַ‬
‫קוֹמם ו ְִכּ ָבּה‬
‫ִמי ֶשׁ ָמ ַשׁ ְך ְתּ ָק ִעים ִמ ְמ ַ‬
‫ֲשׁד‬
‫ָהיָה ִלי ח ָ‬
‫יסים‬
‫וּמי ָכּ ְך ָס ַדר ֶאת ָה ְר ִס ִ‬
‫ֻבּר ִ‬
‫ְבּ ִמי ְמד ָ‬
‫יצים‪ ,‬זוּג‬
‫ָמ ָס ְך יוֹרֵד וְאָז ְמ ִצ ִ‬
‫ִמ ָשׁ ַמיִם?‬
‫ָבש‬
‫ִמ ָשׁ ַמיִם? ִשׁיעוּל י ֵ‬
‫ֶזה ַמה ֶשׁזָכוּר ִלי‬
‫זֶה ַמה ֶשׁ ָשׁמוּר ִלי ַת ַחת ַה ָכּר‬
‫אַחת‪.‬‬
‫אַחד ֶאת ַה ְמּנוּסוֹת ְל ַ‬
‫מוּטב ַלעֲשׂוֹת ְל ֵ‬
‫זֶה ַמה ֶשׁ ָ‬

‫‪38‬‬

‫ִיתי‬
‫ִיתי חוֹ ֶזרֶת ֶאל ַה ַנּ ֲערָה ֶשׁ ָהי ִ‬
‫ָהי ִ‬
‫מוֹמנְטוּם ָס ִביר‬
‫עוּעה‪ְ ,‬בּ ֶ‬
‫ְמן ְר ָ‬
‫ִבּ ְמכוֹנַת ז ַ‬
‫ְמ ַק ֶמּ ֶצת ְבּ ִמ ִלּים ְמ ַב ֶדּרֶת אוֹ ָתה‬
‫יק ִתי‬
‫ִבּ ְשׁ ִת ָ‬
‫ֹאמר‬
‫אוֹתי ְות ַ‬
‫ִהיא ְתּ ַד ֵבּב ִ‬
‫ַהס‬
‫אַבּא‬
‫אַף לֹא ִמ ָלּה ַעל ָ‬
‫ָתיִם‬
‫ֵך ֵבּינ ַ‬
‫אוֹת ָך ְמ ַהלּ ְ‬
‫ֵבּין ֵערוּת ְל ִנתּוּר ַע ְפ ַע ַפּיִם ָח ַל ְמ ִתּי ְ‬
‫ְתוֹעה ֵמ ַחיַּי ָה ְלאָה‬
‫ְשׁכּוֹר ו ֶ‬
‫ָפה ו ִ‬
‫ֲלוֹך ַוחֲזוֹר י ֶ‬
‫ה ְ‬
‫תע"מ‬
‫ט‪.‬‬
‫ל‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ִבּ ְמ ֻאזָּן‬
‫ָך‬
‫וּב ְמ ֻאנּ ְָך‪ַ ,‬מנְעוּל נ ְִדר ְ‬
‫ִ‬
‫ֻלּם ַגּנּ ִָבים‬
‫סָ‬
‫ַת ַחת ַהצּ ַֹהר‬
‫ָמ ִתּי ֶאת תֹאַר‬
‫ִסיּ ְ‬
‫ְתוֹמה‬
‫ַהי ָ‬
‫קוֹלי‬
‫הוּד ִתי ִמי י ְַר ִעים ְבּ ִ‬
‫ִמי י ְַפ ַקּח ַעל ְתּ ָ‬
‫‪39‬‬

‫ַדי‬
‫ֻמ ָטּב ָהיָה ֶשׁ ִא ִמּי ָתּמוּת ֻמ ָטּב ָהיָה ֶשׁ ִא ִמּי‬
‫אָלים‬
‫וּמה ִבּ ְד ָבר ַה ִמּ ְבנֶה ֶה ִ‬
‫ַ‬
‫בוּאָתי ֵמ ָע ַלי‬
‫יצוֹתי ֵא ְיך ַל ֲחלֹץ ָבּ ִ‬
‫ֶשׁל י ְִק ַ‬
‫יהוּקים‬
‫ֵא ְיך ִה ְד ַבּ ְר ָתּ ַע ְצ ֵמ ָך ְבּ ִפ ִ‬

‫‪40‬‬

41

42

‫סדר השירים‬

‫ביד עפיפונים שניים‬
‫לא ידעתי נפשי מרוב סולם‬
‫צמח מעכל חרק‬
‫צדף‪ ,‬בשדה?‬
‫פסקול עלול לשמש‬
‫היפותרמי‬
‫מה אמור להיות קצב הנשימה תחת מים‬
‫דמיון נדרך‬
‫קשה למצוא חברה בחולות‬
‫מכונת עשן‬
‫לבד במסילה‬
‫ערן‬
‫לא יהיה לרוחי לקחת ממך את אבן הראשה‬
‫זכור טעמו המר‬
‫יש שנפלה עלי תרדמת‬
‫‪43‬‬

‫מעולם לא הייתה עליית גג‬
‫גדלת אצל השמש‬
‫אם היית קשוב אל קוביית הקרח‬
‫ילדים רפאים מדגים מיתתו לפני‬
‫עור ששרווליו שמוטים‬
‫מזער אותי בהיפוך משקפת‬
‫יצוק בתוך בועה‬
‫בחדרים‬
‫אני עוצמת עפעפי תיל‬
‫עכשיו להרפות מצלי זלעפות‬
‫תחרות המשיכה בחבל‬
‫בשוחות לא לי‬
‫מה יש עמדי‬
‫כל הצומות לפנים‬
‫אורית‪ ,‬אחרת‬
‫הייתי חוזרת אל הנערה שהייתי‬

‫‪44‬‬

45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful