P. 1
777

777

|Views: 48|Likes:
Published by B. Merkur

More info:

Published by: B. Merkur on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

תובתכ

רימאי רקויה
14
לע םהמ עמשו דסח ינוגראב םיקסעתמה םינקסעל הנפ חישמ תיב
דסחה תוליעפ לע תורקייתהה לש התעפשה
רלוד ינש ולבק
18
םיימעפ המייקתהש ,השאלו לעבל ההז הכרב
אחיקפ אניע
22
...וארת אל – וחקפת אל .הלואג וארתו – הלואגה יניע תא וחקיפ
הצקה לא הצקה ןמ
26
ץיבלומש בקעי ברה לש ורודמ
הפמה לע למוזוק
30
אוה ףא ףרטצהש ,וקיסקמבש למוזוק יאה לש קתרמה ורופיס
הלואגה תארקל ותונכומו ידוהיה םלועל
!םוקל חכשת לא .ארונ אל ?תלפנ
38
םיובלגיז םחנמו ,שקובמו עודי הצרמ ,ןהכ דוד רואמ ברה
יעובשה 'תוכלמ רבד'ב תויזכרמ תודוקנ לע םיחחושמ
םירצמב "תמא תרות"
42
"תמא תרות" תבישי ידימלת ד"בח ידיסח לש םתולג רופיס
הירדנסכלא ריעל תוכימסב "ןטקה י ִ נּ וש" םילוגה הנחמל ןורבחב
ע-ל-ע-ח-ו-נ-מ
46
ה"ע יקסווארבוד עשוהי ברה לש םיקתרמה ויתונורכז
?ידוהי רובע "ילאמרונ" המ
48
ה"ע יזנכשא םייח ברה לש ורמאמ
30
14
42
םירודמ
תוכלמ רבד
4
תכרעמה רבד
7
תידיסחה השרפה
8
ךלמה רצואמ
9
תיתודיסח תודעוותה
10
יעובש חול
13
םיכשמהב רופיס
52
'ונייח תיב'ב עובשה
54
770-ב םימת לש ונמוי
58
םיכרד תשרפ
62
ץראה תומילש
64
עמשנהו השענהמ
67
החפשמ ןייא םידיסח
70
רואל איצומ
חישמ ינפ תלבקל ימלועה ד"בח זכרמ
תורומש תויוכזה לכ ©
תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא
הכירעב םיפתתשמ
לדנה ןהכה לדנעמ םחנמ
ןזח בקעי םולש
תילגנאה הרודהמה ךרוע
רקרמ ךורב
ילארשי יול :תכרעמ םלצ
קרוי-וינ ,סטייה ןוארק – ישאר דרשמ
744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213
718-778-0800 :סקפ 718-778-8000 :ןופלט
222 החולש :ךרוע 240 החולש :ריכזמ
241 החולש :תועדומ 242 החולש :םייונמ
EditorH@beismoshiach.org :ינורטקלא ראוד
http://chabadshop.co.il :טנרטניאה ךרד יונמ
60840 ד"בח רפכ 201 .ד.ת שדוקה ץרא
03 9602-600 :ןופלט
03 9607-289 :סקפ
bm770@netvision.net.il :הכירע
kyr770@gmail.com :תושדח
BM_mazk@netvision.net.il :םייונמ
bmmb770@gmail.com :תועדומ
םיניינע ןכות
Mas777_A.indd 3 2/14/2011 4:43:30 PM
,הליגמ ארקמד בויחה ןיא ובש ןטק-םירופב
אלש הביס לכ ןיא ירה – 'וכו םיסינה לעו תרימא
יהוזש) "החמשו התשמ"ד ןינעה תא םייקל לכוי
יונפ עגר לכב (םירופה ימיל תדחוימה הדובעה
רתוי יונפ ןמז ול שי יאדובו) ולוכ םויה לכ ךשמב
בוט)"ד ןינעהש ,אצמנו – (לודג םירופב רשאמ
-םירופב הלגתמ וטושפכ "דימת התשמ (בל
ןטק-םירופ ןשוש ,אשת פ"ש תחישמ • !ןטק
הגומ יתלב – מ"דשת'ה
שערו םערוטש ךותמ החמש
לכש ליעל רבודמהל ךשמהב .א
םיכירצ ןטק םירופ-ןשושו םירופ ינינע
– 'וכ שערו םערוטש ךותמ תויהל
םתנעט תא לולשלו ריהבהל םג םיכירצ
:הז ןינעב הרוחש-הרמ ילעב לש
– םה םינעוט – ע"ושב ןמיס ונשי
ו"טו ד"י יניד יטרפ תודוא רבודמ ובש
וז אלו ,(ח"וא קלח ףוסב) ןושאר רדא
ךירצש שרופמ ןיד וניצמ אלש דבלב
-ןשושו םירופב דחוימ םערוטש תויהל
ראובמכ ,'וכ הברדא אלא ,ןטק םירופ
.םש
יטרפ תא ריכזהל ךרוצ ןיאו]
שרופמ רבדהש ןויכמ ,הזבש םינינעה
.םינפב ןייעל לוכי הצורה לכו ,ע"ושב
םתנעט תודוא רבודמ רשאכ טרפבו
ךירצ ינניא – "הרוחש-הרמ" ילעב לש
.[!םתנעט יטרפ לכ תא ראבלו טרפל
הכלה תודוא רבודמש ןויכמו
רורב ןושלב הבותכה הכלה – ע"ושב
שוריפ ירה – יפא ירתל עמתשמ וניאש
!וטושפכ אוה םירבדה
םוקמ המ ,םה םינעוט ,ןכ-םאו
– 'וכ שערו םערוטש לש ןפואב החמשל
!?ןטק םירופ-ןשושו םירופב
:תוטשפב – הזב רואיבהו
הכלה תודוא רבודמ רשאכ םג
,הרותבש אירטו אלקש קר אל) הקוספ
םיקלא ירבד ולאו ולא"ד ןפואב
הנה – (השעמל הכלה םא יכ ,"םייח
,רבדב םיטרפ המכו המכ םנשי םימעפל
גהנתהל שיש אוה ללכה – הזכ הרקמבו
.ןינעה תנקסמ יפ-לע
לכ ירחאל :וננינעב הז-ךרד-לעו
עגונב םיגהנמה יקוליחו םינידה יטרפ
קיסמ ,ןטק םירופ-ןשושו םירופל
בל בוטו" :םייסמו םתוחו א"מרה
."דימת התשמ
:ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא .ב
איה ע"ושה תנקסמ ,םנמא
לכב לבא ,"דימת התשמ בל בוטו"
שיש) הז ןינע ראבתנ אל עודמ ,תאז
(ןטק םירופב החמשו התשמב תוברהל
!?דבלב זמרב םא יכ ,ע"ושב שוריפב
קינ'ד"בח תודוא רבודמ רשאכ
רבד לכ ןיבהל הצורש ןויכמ הנה –
לאוש ,ושפנבש תעדו הניב המכחב
?רבדבש הרבסהה תאז לכב יהמ :אוה
ןפואב איה ותגהנה – לעופל עגונב
םייקמש ,ונייה ,עמשנל השענ תמדקהד
בוטו" ע"ושה תנקסמ תא שממ לעופב
החמשב חמש ןכלו ,"דימת התשמ בל
םירופב םג 'וכ םערוטשו שערב הלודג
םע דחיב לבא ,ןטק םירופ-ןשושו
ןינעש לדתשהל וילעש אוה עדוי ,הז
,(ושפנבש ד"בח) ולכשב םג רודחי הז
.הגשהו הנבה לש ןפואב
'אל קינ'ד"בח ןיב קוליחה והזו
– קינ'ד"בח וניאש הז :קינ'ד"בח וניאש
וניאו ("השענ") לעופב השעמב קפתסמ
;ולכשב רבד לכ ןיבהל ךכ לכ טוהל
איה הלחתההש עדוי – קינ'ד"בחה לבא
ךכ-רחא לבא ,"השענ"ד ןינעב םנמא
הנבה ,"עמשנ"ד ןינעה םג תויהל ךירצ
.הגשהו
יפ-לע ןבומ – הזב רואיבה הנה
:ןקזה ר"ומדא לש וירבד
ר"ומדא ראבמ תוכוס ישורדב
תורמלש ,"תופקה"ד ןינעה תא ןקזה
ןינע – הברדא ירה ,"גהנמ אלא וניא"ש
ןתינ אל ןכלש ,ותלעמ לדוג לע הרומ הז
.הפ לעבש הרותב וליפא בתכהל
יוליעה ךרד-לע והזש םש ראובמכו
תורמלש ,ןייה ךוסינ יבגל םימה ךוסינד
בתכבש הרותב שרופמ ןייה ךוסינש
לעבש הרותב קר אוה םימה ךוסינו
וקיפס הרותה ןמ אוהש רבד ירהו ,הפ
ןנברד אקיפס ןכ ןיאש המ ,ארמוחל
ירבד םירומחש תורמל – תאזו] אלוקל
םירפוס ירבד םיביבחו 'וכ םירפוס
הלענ םימה ךוסינ ,םוקמ-לכמ ,['וכ
שרופמ וניאש המו ,ןייה ךוסינמ רתוי
איה ,הברדא ירה – בתכבש הרותב
ןתינ אל ותלעמ לדוג ינפמ :תנתונה
הזמ הלעמלו .בתכבש הרותב בתכהל
בתכהל ןתינ אלש ,"תופקה"ד ןינעה –
.הפ לעבש הרותב וליפא
ה"ע ןאיטנא באוי ר"ב םימחר ברה נ"על
ו
נ
מ
ו
ר

ן
ו
ע
מ
ש

:
ם
ו
ל
י
צ
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 4
תוכלמ רבד
Mas777_A.indd 4 2/14/2011 3:49:58 PM
"תופקה"ד גהנמהש ,רמול שיו]
השמ לש ונמזמ לחה ,תורודה לכב היה
ליגא" טויפב םירמואש יפכו ,וניבר
תחמשב חמש השמ" – "'וכ חמשאו
– תוטשפב – הזב הנווכהש ,"הרות
ותואב "הרות תחמשב חמש השמ"ש
ףיקהל" – ולא ונימיב םיחמש ובש ןפוא
,"הביתה ביבס םירפסה םע תופקה . .
עגונב הז ןינעמ 'יאר םיאיבמ ןכלש
אל – יכה ואלב וליפאו .ונלש החמשל
טילחה םייוסמ רודבש רמול רבתסמ
תכירע לש שדח גהנמ גיהנהל והשימ
-תחמש(ו תרצע-ינימש)ב "תופקה"
ויתובקעב םלוכ וכלי עודמ – הרות
!?"םיימוימ םוי המ" ,שדח גהנמ שדחל
םיידי תליטנו ןיבוריעל עגונב אמלשב –
ינפמ הז ירה ,ךלמה המלש ןקיתש
,הז ןינעב ךרוצ היה אל ןכל םדוקמש
םיגייסו תוריזג ינינעב הז-ךרד-לעו
םדוקמש ןויכמ – םייוסמ ןמזב ונקתנש
ןיאש המ .הז ששחל םוקמ היה אל ןכל
ןיא ירה – "תופקה"ד גהנמל עגונב ןכ
ושדחי תמייוסמ הפוקתבש הביס לכ
םג הז גהנמ היה יאדו אלא .הז גהנמ
;וניבר השמ לש ונמזב
וניבר השמ לש ונמזב םגש אלא
לש רדגב אלו ,"גהנמ" לש רדגב הז היה
השמש וניצמש ךרד-לעו .הכלהו ןיד
ינשב הרותב ןירוק ויהיש ןקית וניבר
םימי 'ג וכלי אלש ידכ תבשבו ישימחבו
הרותב בתכנ אל הז ןינעש ,הרות אלב
הזמו ."הנקת" רותב עבקנש ןויכמ
.[גהנמ לש ןינעל עגונב םג ןבומ
וננינעל עגונב רמול שי הז-יפ-לעו
םירופ-ןשושו םירופד החמשו התשמ)
שוריפב הז גהנמ וניצמ אלש המ :(ןטק
תופקהד גהנמהכ אלדו ,ע"ושב וליפא
הז ירה – ע"ושב (םינפ-לכ-לע) שרופמה
אלש דע ךכ לכ הלענ הז גהנמש הרומ
(זמרב םא יכ) שוריפב בתכהל ןתינ
.ע"ושב וליפא
– הזב רואיב ףיסוהל שיו .ג
:םידקהבו
םויסב א"מרה בתכש המל עגונב
התשמ בל בוטו" ע"ושב ח"וא קלח
המכחב" :םינורחאב אתיא – "דימת
ןידימת ינש ,החיתפ ןיעמ המיתח דסי
יתיוש ויתוהגה שירב חתפ ,אוה ןרדסכ
התשמ בל בוטו םתחו ,דימת ידגנל 'ה
."'וכו דימת
"םייח חרוא" קלח :רמולכ
תא ראבל – ומשכ – ונינע ע"ושבש
לכ ךשמב ידוהי לש "םייחה חרוא"
קלחד םויסו הלחתהב ,ןכלו .וייח ימי
דחא שבכה תא" ,ןידימת 'בל זמרמ הז
השעת ינשה שבכה תאו רקובב השעת
,רקובב דחא "דימת" ,"םייברעה ןיב
יתיוש" :"םייח חרוא" תלחתהב
ןיב דחא "דימת"ו ,"דימת ידגנל 'ה
בוט" :"םייח חרוא" םויסב ,םייברעה
."דימת התשמ בל
:ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא
"דימת התשמ בל בוטו" ןושלה
בויח ירה ,ןכ-םאו ,בותכה ןושל אוה
,ןכ-םאו ,הלוכ הנשה לכ ךשמב אוה הז
םירופ תוכלהב א"מרה ואיבמ עודמ
שיגדהל ותנווכש ןבומ הזמש ,ןטק
,הרואכל – ןטק םירופל עגונב הז בויח
רדסל םאתהב ,ע"ושה תלחתהב ומוקמ
םיאב שארל לכלש ,ע"ושב תוכלהה
,ומויב םוי ידימ תוכיישה תוכלהה
תוכרב תוכלה ,םיידי תליטנ תוכלה
תוכלה םיאב הז רחאלו ,ב"ויכו ,רחשה
תוכלהל דע ,'וכו םיבוט םימי ,תבש
תוכיישה תוכלהה – ןפוסבו ,הליגמ
וניאו רידת"ש ןויכמ) ןטק-םירופל
ןויכמ הז-יפ-לעו .("םדוק רידת רידת
אוה "דימת התשמ בל בוטו"ד ןינעהש
ומוקמ ירה ,םויו םוי לכב ,ידימת ןינע
,ופוסב אלו ,"םייח חרוא" תלחתהב –
?ןטק םירופ תוכלהב
ןינעהש – הזב רואיבה רמול שיו
תויהל ךירצ "דימת התשמ בל בוטו"ד
רקיעש אלא ,"דימת" ,הנשה ימי לכב
,ןטק םירופב – איה הז ןינעב השגדהה
םדאה תדובע תוללכ :רמולכ .ןמקלדכ
הכירצ (ע"ושה תלחתה) םויו םוי לכב
לכ ןיאו ,בבל בוטו החמשב תויהל
רבד אלמ ארקמ ירהש – רבדב שודיח
,ונייה ,"החמשב 'ה תא ודבע" בותכה
הלוכ הנשה לכ ךשמב עגרו עגר לכבש
ךותמ ונוק תא דובעל ידוהי ךירצ
שודיחה ,םנמא .בבל בוטו החמש
התשמ בל בוטו") א"מרה ירבדבש
– אוה "םייח חרוא" ףוסב ("דימת
,תדחוימ השגדהב רבדה יוליגל עגונב
לכב םנמא ונשיש ,הז ןינעש ,ונייה
ףוסב השגדה רתיב הלגתמ ,הלוכ הנשה
.(ןמקלדכ ,ןטק-םירופב) "םייח חרוא"
ןינעמ םג ןבוי – הזב רואיבהו .ד
:םידקהבו .הרות-תחמש םע רושקה
םידעומה םויס אוה הרות-תחמש
הבורמ" אוהש שדוח – ירשת שדוחד
,הנשה שארב ותלחתהש ,"תודעומב
.הרות-תחמשב ומויסו
לחה) תודיסח ישורדב ראובמו
ישורדב ןכו ,ןקזה ר"ומדא ישורדמ
הדובעהש (הז ירחאלש וניאישנ וניתובר
וליג"ד ןפואב איה הנשה שארד
הסוכמ איה החמשהש ,ונייה ,"הדערב
תרצע-ינימש תוכוסה גחבו ,'וכ תרתסנו
האב ,"ונתחמש ןמז" ,הרות-תחמשו
ןפואב הנשה שארב התיהש) וז החמש
.יוליג ידיל (יוסיכ לש
הנשה שארד הדובעה םג :רמולכ
םויק םא :הברדאו ,החמש ךותמ איה
ירה ,החמשב תויהל ךירצ תווצמה לכ
רבודמ רשאכ המכו המכ תחא לע
,"םכילע ינוכילמת"ד הדובעה תודוא
,הדובעה ינינע לכ רוקמו שרוש איהש
רוזגא ךכ רחאו יתוכלמ ולבק רמאמכ
וז הדובעש יאדוב – תוריזג םכילע
איה וז החמש אלא .החמש ךותמ איה
– הלש יוליגהו ,האריה ןינעב הסוכמ
.םידעומה לכ םויס ,הרות-תחמשב
,"תישר" תויתוא "ירשת" ,הנהו
עגונב םידמול ירשת שדוחמש ,ונייה
ירשת שדוחבש םשכש ,הלוכ הנשה לכל
תלחתהב הנשיש החמשה ןינע הלגתמ
שדוחה םויסב – (הנשה-שארב) שדוחה
עגונב ןבומ ןכ ומכ ,(הרות-תחמשב)
הנשיש החמשה ןינעש ,הלוכ הנשה לכל

הפוקתבש הביס לכ ןיא ירה – "תופקה"ד גהנמל עגונב
ונמזב םג הז גהנמ היה יאדו אלא .הז גהנמ ושדחי תמייוסמ
הז היה וניבר השמ לש ונמזב םגש אלא ;וניבר השמ לש
השמש וניצמש ךרד-לעו .הכלהו ןיד לש רדגב אלו ,"גהנמ" לש רדגב
וכלי אלש ידכ תבשבו ישימחבו ינשב הרותב ןירוק ויהיש ןקית וניבר
רותב עבקנש ןויכמ הרותב בתכנ אל הז ןינעש ,הרות אלב םימי 'ג
גהנמ לש ןינעל עגונב םג ןבומ הזמו ."הנקת"
5 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_A.indd 5 2/14/2011 3:49:58 PM
(ע"ושה תלחתה) הנשה ימי לכ תדובעב
:ע"ושה םויסב הלגתמ
בתוכ "םייח חרוא" תלחתהב
אוה ,דימת ידגנל 'ה יתיוש" :א"מרה
ובל לא םישישכ ,'וכ הרותב לודג ללכ
לכ אלמ רשא ה"בקה לודגה ךלמהש
וישעמב האורו וילע דמוע ודובכ ץראה
הענכההו האריה וילא עיגי דימ ,'וכ
לע ובכשבו ,'וכ ךרבתי םשה דחפב
דימו ,בכוש אוה ימ ינפל עדי ובכשמ
תדובעל תוזירזב םוקי ותנשמ רועישכ
."הלעתיו ךרבתי וארוב
תוננובתהש לקנ ןובנל תעד ,הנהו
שגרה דבלמ) ףסונ שגר ידיל האיבמ וז
,רשואו החמש לש שגר – ('וכ האריה
ןתינ אלש ןטק דלי וליפא ןיבמש יפכ
לודג רתוי רשואו החמש לש ןינע ראתל
אב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמש הזמ
םדוק דוע) ותטמ די לע דמועו ורדחל
החמשה שגר – יאמ אלא !(וידי לטונש
ןויכמ ,הז דמעמב רתסנו הסוכמ
.האריה ןינע – אוה יולגה שגרהש
תמגודבו ךרד-לע הז ירה ,ןכ-םאו
איה םויה תדובעש ,הנשה שארד ןינעה
לעופ הז ןינעש ,"םכילע ינוכילמת" –
החמשהש ךכ ,לוטיבו הארי לש שגר
ךלמהש הכוזש לע לודגה רשואהו
תרתסנו הסוכמ – ותרתכה תא לבקמ
לש שגרב אוה אצמנ יולגבש ןויכמ ,איה
.לוטיבו הארי
החמשה ןינע ,אופיא ,הלגתמ יתמ
:הנה – ?השגדהבו יולג ןפואב
םישדקמש תורמל – תבשה םויב
םיגהונ שיש דעו] רקובבו ברעב ןייה לע
,[תישילש הדועסב םג ןיי תותשל
-המ יפ-לע טרפבו ,החמש ונינע ןייו
ולא םכתחמש םויבו" ירפסב בותכש
תבשה ןינע ,םוקמ לכמ ,"תותבשה
אלו ,גונעת – אוה (ע"וש) הכלהב
;החמש
יוויצ ונשי םהבש ,םיבוט םימיב
ירה – "ךגחב תחמשו" הרותה ןמ
-קספכ ,הלבגהו הדידמב איה החמשה
דימעהל ןיד-תיב םיבייח" :ע"ושה ןיד
רומשל ידכ "'וכ םילגרב םירטוש
הדידמב 'יהת החמשהש ריהזהלו
;הלבגהו
ונשי םהבש ,םירופה ימיב וליפאו
אלד דע 'וכ ימוסבל" ע"וש יפ-לע בויח
המכו המכ םנשיש ןויכמ ,הנה – "עדי
םמייקל םיכירצש תודחוימ תווצמ
חולשמ ,הליגמ ארקמ ,םירופה ימיב
לעו" תרימא ,םינויבאל תונתמו תונמ
רשפא יאש ,ןבומ ירה ,'וכו "םיסינה
"החמשו התשמ"ד ןינעה תא םייקל
.ולוכ םויה לכ ךשמב
בויחה ןיא ובש ןטק-םירופב ,םנמא
'וכו םיסינה לעו תרימא ,הליגמ ארקמד
םייקל לכוי אלש הביס לכ ןיא ירה –
יהוזש) "החמשו התשמ"ד ןינעה תא
לכב (םירופה ימיל תדחוימה הדובעה
יאדובו) ולוכ םויה לכ ךשמב יונפ עגר
םירופב רשאמ רתוי יונפ ןמז ול שי
בוט)"ד ןינעהש ,אצמנו – ,(לודג
הלגתמ וטושפכ "דימת התשמ (בל
!ןטק-םירופב
-ןשושב יוליע ונשי – אפוג הזבו
-ןשושבש ןויכמ :םירופ יבגל םירופ
ימיד םידחוימה םינידה ןיא םירופ
ןינעל רתוי יונפ ןמז שי – םירופה
הזמו .ומצע םירופב רשאמ החמשה
,ןטק-םירופל עגונב אוה ןכש ןבומ
ןינעב יוליע ונשי ןטק םירופ-ןשושבש
– הז לכו .ןטק םירופ יבגל החמשה
לכב "שדוקב ןילעמ"ד ללכה דבלמ
.השודק ינינע
שגדומ הז ןינעש – ףיסוהל שיו .ה
אתבקעד ארד ,ולא ונימיב רתויב
:אחישמד
םיאור רשאכש םימעפ המכ רבוד
םייוצר-יתלב םינינעב הפסוה הנשיש
בוט ינינעב רתוי ףיסוהל םיכירצ –
הב רדגו אצמ העקב" ךרד-לעו .השודקו
."רדג
ךשוחב םיאצמנ רשאכ ,הז-יפ-לעו
רשאכ ,אחישמד אתבקעד לפוכמו לופכ
תויכלמ" ,"'וג ץרא הסכי ךשוחה"
םיכירצש יאדוב ירה – "וזב וז תורגתמ
ןכש-לכמבו .השודק ינינע לכב ףיסוהל
"העקב" לש בצמ םא :רמוחו-לקו
הב רדג"ד ךרוצה תא ררועמ דבלב
רשאכ המכו המכ תחא לע ירה ,"רדג
ךשוח – רתוי עורג ןינע תודוא רבודמ
.לפוכמו לופכ
ףיסוהל ךרוצ שי הזכ בצמב ,ןכלו
החמש ךותמ ,השודקו בוט ינינע לכב
.הוצמ לש
םייוסמ רבדל עגונב קפס שי םאו
ןויכמ ירה – השודק לש ןינע אוה םא
ידגנל 'ה יתיוש"] "ןידימתה ינש"ש
["דימת התשמ בל בוט"ו "דימת
שי שארל לכלש ,ןבומ ,הזב הז םירושק
ןויכמש טרפבו .החמשה ןינעב ףיסוהל
הז-ידי-לע ירה – "רדג ץרופ החמש"ש
,השודק לש רבד הז 'יהיש לעפי אפוג
."דימת ידגנל 'ה יתיוש" םע רושקה
עגונב תירקיע הדוקנ דוע .ו
– ולא ונימיב החמשה ןינע תשגדהל
ףוסב "בטיה ראב"ה ירבד יפ-לע תנבומ
."םייח חרוא"
איבמ ללכ ךרדבש ףא :םידקהבו
כ"ונ לש םהירבד תא "בטיה ראב"ה
אל ,ןכלו ,(ך"שו ז"ט ,א"גמ) ע"ושה
,בטיה ראבה ירבדל (ךכ לכ) םינייצמ
– ע"ושה כ"ונב םירבדה רוקמל םא יכ
ראבה ףיסומ תומוקמ המכו המכב ירה
םינייצמ זאו ,'וכ םינינע דוע בטיה
ושוריפש הכזש – םג המו .'וכ וירבדל
תואצוה בורב) ע"ושה ןוילג לע ספדוי
!(ע"ושה
א"מרה ירבד לע בטיה ראבה ל"זו
תיב – דימת" :"דימת התשמ בל בוט"
ותוא האריבו ,דומעי הרהמב ונתראפת
םירה שארב תיבה רה 'יהי ןוכנ ,דובענ
."דע ידע
הפסוההש זמורמ הזבש ,רמול שיו
תרהממ "דימת התשמ בל בוט"ד ןינעב
ונתראפת תיב" דועיה םויק תא תזרזמו
."'וכ דומעי הרהמב

השודק לש ןינע אוה םא םייוסמ רבדל עגונב קפס שי םאו
בוט"ו "דימת ידגנל 'ה יתיוש"] "ןידימתה ינש"ש ןויכמ ירה –
שי שארל לכלש ,ןבומ ,הזב הז םירושק ["דימת התשמ בל
-לע ירה – "רדג ץרופ החמש"ש ןויכמש טרפבו .החמשה ןינעב ףיסוהל
'ה יתיוש" םע רושקה ,השודק לש רבד הז 'יהיש לעפי אפוג הז-ידי
"דימת ידגנל
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 6
תוכלמ רבד
Mas777_A.indd 6 2/14/2011 3:49:58 PM
הדיחיה ךרדה
רודבש השמ ךרד –
דעו "הוצת התאו"מ ,עובשה ונקסע ןהבש תושרפה
עיגהל הדיחיה ךרדה יכ ונתוא תודמלמ "אשת יכ"ל
השמל תורשקתהה ידי לע איה הדובעה תומילשל
.מ"המ יברה אוה – ונרודבש ונבר
פ
קלח םניה ,אשת-יכ תשרפו ,ןטק םירו
שודיחה אטבתמ ןהב ,תושרפהו םידעומהמ
,חישמ לש ותרותב ,ונרודב וניכז ול אלפנה
חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש ותרות
.א"טילש
ןורחאה ,ב"נשת תנש לש סרטנוקה – ןטק םירופ
התאו" ה"ד ,יברה לש 'קה וידימ לבקל וניכזש התע תעל
לכש תראבמה תויזכרמה תודוקנה תחא ובו ,"הוצת
,רוד לכבש השמ ,ונבר השמ ךרד רובעל בייח ןיינעו רבד
ותומצעל לארשי םע תא רבחמש הז אוה השמ אקוודו
רשאכ ,שפנ תוריסמב הדובעל חכה תא ונל ןתונו ךרבתי
יוליגל דע ,םצעה יוליג לש הדובעלו ,לעופב תכרצנ וז
.המילשהו תיתימאה הלואגב םלשומה
הדוקנה תא ונא םיאצומ אשת-יכ תשרפב םג
םירושק תויהל הבוחה תשגדומ רשאכ ,וזה תירקיעה
שיש הארנ אל רשב יניעב םא םג ,תעה לכ ,ונבר השמל
תנבהב לארשי םע לש תועט רשאכ .וז תורשקתהל םוקמ
םיעברא רובעכ רוזחל חיטבה רשא ,השמ לש וירבד
אוה םג ףרטצמ ןטשהו ,עיגה אל ןיידע המ םושמו ,םוי
הנקסמה ירה ,השמ לש ותטימ תא םהל הארמו ,קסעל
."ול היה המ ונעדי אל ...השמ שיאה הז" איה תשקבתמה
תריחבב םכתסי אטחה יכ תופצל היה ןתינ םא םלוא
הקספש עגרב ,אוה ךכ אלש ירה ,דבלב שדח גיהנמ
הלא" הרימאל םיאנתה ולשב תינמז וב ,השמב הנומאה
הריפכ איה השמב הריפכה ונייהד ,'וכו "לארשי ךיקולא
,ןוצר תועיבש רסוחל יוטיב קר אלו ,ומצע ה"בקב ,רקיעב
.גיהנמה םע ןומא רבשמל וא
תוחנה יפ לע םירבדה תא ןיבהל םיסנמ רשאכ
םא ,הרואכל .םיהומת םינינע רפסמ ןאכ שי ירה ,םלועה
לע םהל ףיסוהש ימ היה דועו ,ןובשחב ועט לארשי ינב
ירה ,הכומנ הכ הגרדל ורדרדתה ןכא םה עודמ ,םתועט
דע ודרי עודמ ,שדח גיהנמב קפתסהל רשפא היה ,רומאכ
?הבר הכ הרמוחב ושנענו ,ל"חר הרז הדובע ידכ
לע םירבדה לע םילכתסמ רשאכ קר אוה הז לכ םלוא
ןושלמ םלוע ,םלועב תומייקה תומכסומהו תוחנהה יפ
,הרותה תועצמאב םיננובתמ רשאכ .רקשה םלוע ,םלעה
יכ ,הרורבהו תשקבתמה הנקסמל םיעיגמ ,תמא תרות
,"לכה אוה אישנה" ,אישנה ךרד רובעל בייח לכה ןכא
תואיצמ ןאכ ןיא ,"לארשי אוה השמו השמ םה לארשי"
אישנ לשו ,לארשי םע לש ,ומצע ינפב ידוהי לכ לש תדרפנ
לארשי םע לש תחא תואיצמ ןאכ שי ,רודבש השמ – רודה
לכו ,תדרפנ יתלב תואיצמ וז ,ה"בקה םעו רודה אישנ םע
,ןולשכל םתסל אלו ,ןולשכל ןודנ קלחלו דירפהל ןויסנ
םג" .תעדה לע תולעהל ןתינש רתויב הלודגה הליפנל אלא
השמל ןתינש רפו'צ והשזיא וניא – "םלועל ונימאי ךב
.'הב הנומאל םויק ןיא וז הנומא אלל ,ונבר
תובישחה יהמ ,םיתיעל ההותש ימ לכל הבושתה יהוזו
םתוא ברקנש ךכב יד ?אקווד מ"המ יברל םידוהי רשקל
לש ונוצר םג םצעב והז רשאכ ,היתווצמו הרותה תרימשל
?תורשקתה לש ןינעב םג לועפלו רבדל םיבייח עודמ ,יברה
ונניא וליאכ ,םגפל םעט וליפא ךכב םיאורה הלאכ םנשי
ונאו 'םתס' םידוהי בוריקל תקפסמ תובישח םיסחיימ
.אקווד ונילא ופרטציש ךכ לע םידמוע
רבד לכ ,םידיסח לצא רשאכ ,ןיינע לכב םג ךכ
ויתוגהנה ,יברה לש וירבד ,יברה לש ותעדל םירשקמ
לכ םצעבו ,הרותב םישרופמ םירבדה רשאכ םג ,'וכו
וירבד לכו ,הרותב רוקמ הארמ אוה ,רמוא יברהש המ
,יברל סחייל רבד לכ ךירצ ןכ םא עודמ ,הרותה תעד םה
םרוקמב םהש יפכ םירבדה תא גיצהל ףידע אל םאה
ךרוצ ןיא ןכא יכ םירובסה שיו ?יברל רבד לכ סחייל ילבמ
יברהש ךכמ םיתיעל םלעתהל יוצר ףאו ןתינו ,'םיזגהל'
גיצהלו ,תמיוסמ הגהנה וא הרימא ,העדל רוקמה אוה
.םמצע דצמ םיקדוצו םינוכנ םירבדכ תאז
תשרפמ ןהו הוצת תשרפמ ןה הארוהה האב ךכ לע
ןתינ ,מ"המ יברה ךרד קר ,ונבר השמ ךרד קר ,אשת יכ
ןתינ וז ךרדב קרו ,תוקולאל רבחתהל ,אתווצב תויהל
רוכזנ רשאכ קר ,לארשי םע לש שארה תאישנל עיגהל
ותוחילשב אלא ,ונמצע תוחכב םילעופ ונניא יכ תעה לכ
המישמה תא עצבל לכונ ,יברה תוחילשב ,ונבר השמ לש
,המילשהו תיתימאה הלואגל איבהל ,ונילע הלטוהש
:םיזירכמו מ"המ יברל םירשוקמ ונא רשאכ
!דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי
7 • 777 ‘סמ ןויליג
תכרעמה רבד
Mas777_A.indd 7 2/14/2011 4:29:31 PM
ןקזה ר"ומדא ק"כ
(ונתשרפ שיר) םהידוקפל לארשי ינב שאר תא אשת יכ
,'וכ "דוד םוקמ דקפיו" ומכ ושוריפ - "םהידוקפל"
שרפמש ,שוריפ ,"םהידוקפל" והזו .. ןורסח ןושל אוהש
לארשי תסנכמ ןיחומו שאר תא היבגתו "אשת" המל םעטה
םהיתומשנב קבדנה ערה רסחיו "דקפי"ש ידכ אוה – 'וכ
ןושל ,"'הל ושפנ רפכ שיא ונתנו" והזו .. םלעהב איבוברעב
ונייהד ,'וכ "ארבג אוההב הידי ירופכל יעב" ומכ אוה "רפוכ"
ונייהד םשפנ ורפכי ןכ ומכו ,'וכ סואימהו ךולכלה תרסה
.םשפנמ ערה יקלח לכ לדבויו רסויש
(א ,ביק 'רוא הרות')
יעצמאה ר"ומדא ק"כ
(ונתשרפ שיר) טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה
הרותב לדו תווצמו הרותב רישע ונייה רישעד עודי הנה
הנה ךא .. לקשה תיצחמ ןינעל שממ ןיוש םהינשו ,תווצמו
לכו ,םדא רויצב המילש המוק תארקנ לארשי תסנכד עודי ..
תויהל םדיקפתו םרפסמ דחיל קר וניא רפסמו הדיקפ ןינע
אשת יכ" בותכש ומכו ,אקוד םדא רויצב דחא שיאכ םילולכ
ןיא םדא רויצבד עודיו ,'וכ דחא שאר "לארשי ינב שאר תא
לגרהד ,ללכ ףוסו שאר אצמיש ילב ללכ לגרל שאר ןיב שרפה
םתוללכ תועצמאבש רחאמ ,'וכ לגרל שארו שארל עיפשמ
,'וכ אקוד ןרדסכ הדיקפה היה הזלו ,םדא ארקנ אקוד דחי
הרותב לדהו שאר תניחב אוהש תווצמו הרותב רישעה הזלו
תיצחממ הברי אל רישעה ,שממ ןיוש – לגר תניחב תווצמו
.ןיבמל ידו 'וכ טיעמי אל לדהו לקשה
(חמרת 'ע ונתשרפ 'א"הדא ירמאמ')
קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ
אשת) םימ המש תתנו .. תשחנ ונכו תשחנ רויכ תישעו
(חי ,ל
ד"כ "הדכ אלמתו" ,הרות – רויכבש םימ :שרפל רשפא
הקדצב" ,םידסח תולימג אוה – "ונכו" .אתיירואד ןירפס
המכח תולבונ" תובית ישאר - תשחנ רויכהו ."יננוכת
."הרות הלעמלש
(אלקתת'א 'ע אשת 'הרותה רוא')
ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
(וכ ,דל אשת) ךיקלא 'ה תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר
לכ תישאר םה םירוכיבש ומכ ,םירוכיב וארקנ .. לארשי
אל הנה ,ךא .. םלוכל תישאר םה לארשי ןכ ומכ המדאה ירפ
שפנו ףוגב תשבלתמו הריאמ הלעמל איהש ומכ המשנה לכ
ירוכב תישאר בותכש והזו .. אמלעב הראה םא יכ תימהבה
שרשמ תוקלא תוכשמה ונייהד ,ךיקלא 'ה תיב איבת ךתמדא
.םדאה תויכות ךות ספתויו תוימינפב ריאיש המשנה
(אית 'ע 'ז"כרת מ"הס')
ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
(ונתשרפ שיר) 'וג ושפנ רפוכ שיא ונתנו
לכ רעבל ,ושפנ תרהט שוריפ ,ושפנ רפוכ שיא ונתנו
ארקי קלתסא ארחא ארטס איפכתא דכ"ד ,ושפנבש תלוספ
ןיא רוא יוליג םיכישממ הז ידי לעש ,"אוה ךירב אשדוקד
תיצחמד עודי הנהד ,לקשה תיצחמ ןינע ןכ םג והזו .'וכ ףוס
תוחוכ רשע םגו תימהבה שפנד תוחוכ רשע ןינע אוה לקשה
איה הדובעהו ,תימהבה שפנב םישבולמה תיקלאה שפנד
הנווכה םלשנ הז ידי לעו ,'וכ תימהבה שפנה ךוכיזו רוריבב
יוליג ךשמנש םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנד
.'וכ הטמל ףוס ןיא רוא
(אקתת 'ע ב"ח 'ב"רעת ךשמה')
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
(ט ,דל) אוה ףרוע השק םע יכ
ףקותבו זועו חכב הניתנו הריסמה אוה 'לוע תלבק'ה
רומגה טלחהה אוה ,םלועב רבד לכ םע בשחתה ילבמ ,לודג
,רחא ןפוא םושב אלו ,ומצעב םיכסהש ומכ אקוד תויהל
ונייה 'בצנ'ה אוהש ,אתוילעמל "ףרוע השק"ה תדוקנ אוהו
.תודהיה תדוקנ בהל טהל לש די תיבה
(17 'ע 'ט"פרת ש"הס')
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
(ח ,גל) השמ ירחא וטיבהו
וטיבהו" ,ונתרות העידוהו ונבר השממ לודג ונל ימ...
האב אלש אטישפו .הזב העודיה ל"זר תשרדכו "השמ ירחא
יתלב הגהנה עידוהל טרפבו אמלעב רופיס רפסל הרותה
וילע לופי לאש ,הזב הארוה םגש אלא ,העיד רוד לש היוצר
ירהש ,ל"נהל המוד ןינע הארי םאב רוביצ-יכרצב קסועה בל
...םימלועל הז היה רבכ
(וטת 'ע ד"יח 'שדוק תורגא')
ה"ע שטייד 'יעשי םולש ר"ב הדוהי ןמלז ברה נ"על
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 8
הלואגו חישמ ינינעב עובשה םגתפ
(ט ,דל אשת) אוה ףרוע השק םע יכ
הרשע ואצמי ףוס-לכ-ףוסש ןוצר יהיו...
לצא לועפל םיחרכומ םהש "ושקעתי"ש לארשימ
בותכש ומכ – ה"בקה לצא ולעפי יאדובו ,ה"בקה
תחלסו (ןכלו ,אתוילעמל) אוה ףרוע השק םע יכ"
תא לעופב איבהל - "ונתלחנו ונתאטחלו וננועל
.שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה
הלואגה היהתש ולעפיש – רקיעה אוהו דועו...
דימו ףכית ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה
.בבל בוטו החמש ךותמו ,שממ
(א"שנת'ה ןסינ ח"כ)
ל ל ל
הלואגו חישמ ינינעב עובשה םגתפ
(ט ,דל אשת) אוה ףרוע השק םע יכ
הרשע ואצמי ףוס-לכ-ףוסש ןוצר יהיו...
לצא לועפל םיחרכומ םהש "ושקעתי"ש לארשימ
בותכש ומכ – ה"בקה לצא ולעפי יאדובו ,ה"בקה
תחלסו (ןכלו ,אתוילעמל) אוה ףרוע השק םע יכ"
תא לעופב איבהל - "ונתלחנו ונתאטחלו וננועל
.שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה
הלואגה היהתש ולעפיש – רקיעה אוהו דועו...
דימו ףכית ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה
.בבל בוטו החמש ךותמו ,שממ
(א"שנת'ה ןסינ ח"כ)
תידיסחה השרפה
Mas777_A.indd 8 2/14/2011 3:49:58 PM
א"טילש ר"ומדא ק"כ
תוחילשב םחלשי
שקיבש רוחבל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעמ
וילע ןכיהל ול רמאי ומצעב יברהש תוכזה ול היהתש
תוחילשב תכלל
,םימ"מה תונשמ ,ונינפלש הנעמה
ידיחי שיש עמשש רחאלש רוחבל בתכנ
הרוי ומצעב יברהש ךכל םיכוזה הלוגס
,תוחילשל תאצל ןכיהל םהל
יברה הנעמב תוארל רשפאש יפכו –
םיכרבא תודוא ,קילרג היתב תינברל
הילטיאל תוחילשל תאצל םינכומ ויהש
לעו ,הלעמלמ הארוהה אובת םאב קר
:(541 'ע ג"כח ש"וקל) יברה הנע ךכ
ךירצ ינאש הל ורמאש הזל הנעמב
ליחתמה 'יהא ינאש ליגר ןיא – חולשל
חוטב ינאש הלאב דבלמ) הזב רבדל
ןמ םיאצוי םירקמבו ,םירשוקמ םהש
העינמה הז קר תמאב םאבו .(ללכה
ולאשיו רבדל םה וליחתי חטב ירה –
.הזב יתעד םהל רמוא זאו ,יתוא
תוכזב תוכזל שקיב רוחב ותוא
המיאתמ הנכה ירחאלו ,וז האלפנ
בתכמ יברל בתכו ושפנב זוע ביהרה
,ול םיעצומה םיכודישה תודוא ךורא
רחאל" :אבה טפשמב ובתכמ תא םייסו
םאב קר םייחה להנל לכוא ןתחתאש
ר"ומדא ק"כש ,הכזאש יאולהו ,הכזא
ןנחתמ יננהו ,שרופמב יל דיגי א"טילש
."השקב לש ןושל לכב ל"נה לכ לע
,האלפנו הלודג תוכזב רוחבה הכז
יברה הנעמ) ל"הזב ול הנע יברהו
לש ק"יתכ .רוחבה לש ובתכמב בלושמ
:(תושגדומ תויתואב אבומ יברה
ןתחתאש ירחאל ןבומכ
םהינש וצפחיו וצריו צ"מוטעשב
א"טילש ר"ומדא ק"כו הכזאש הזב
.'וכו תוחילשב םחלשי
םימ"מה תונשמ ונינפלש הנעמה ןמ םיאצוי םירקמבו םירשוקמ םהש
השקב לש ןושל לכב ל נה לכ לע
9 • 777 ‘סמ ןויליג
ךלמה רצואמ
Mas777_A.indd 9 2/14/2011 3:49:59 PM
לש החמש איה החמשהש רבד לש ושוריפ ןיא
הוויצ יברהש ללגב קר איה ירהש ,"ךעבענ"
איה החמשה רשאכ :ןוכנה אוה ךפיהה .חומשל
המ לע ונל שיש םישיגרמ ונאש המ ללגב קר
ןפוא יפל תלבגומ איה החמשה ירה ,חומשל
ינפמ איה החמשה רשאכ וליאו .חמשמה רבדה
חוכה ירה – ךכ לע הוויצ חישמה ךלמ יברהש
לובג-ילב אוה חומשל
,גרובזניג קחצי יול םייח ברה תאמ
ןויצל ןושאר םימימת יכמות תבישיב עיפשמ
!חומשל טושפ .חומשל
ברהו אשוז יבר
םישישב "החמשב םיברמ"ל רשקב
םישישב םילטבמה ,רדא שדוח לש םוי
םיכפוהו םייוצר יתלבה םירבדה לכ תא
םעפה חתפנ – החמשו הכרבל םתוא
'ר שודקה ברה תודוא םידיסח רופיסב
:ילופינאמ אשוז
,ינועב דימת אשוז 'ר יח עודיכ
םייסיסב םיכרצ וליפא ול ןיאשכ
דימת היה תאז לכבו ,םיילאמינימ
.הוודחבו החמשב יורש דימתו הצורמ
,ילופינא ,ריעה התואב יח ותמועל
אלא .ריעה לש קדצ הרומהו ןיידה
דימתו הצורמ אל היה דימת הלהש
.זגורבו סעכב יורשו תופעוז וינפ ויה
לא קדצ הרומו ןייד ותוא םעפ הנפ
הז דציכ :ההימתבו הלאשב אשוז 'ר
רוסחמהו ינועה תורמל ,התא חילצמ
יורש תויהל ,ךלצא םיישקה לכו
ידמעמש ,ינאש העשב .החמשב דימת
תואירבה בצמ ,ילכלכה יבצמ ,הליהקב
לכבו ,ךלשמ רתוי הברה בוט 'וכו ילש
יננה דימתו םעפ ףא הצורמ ינניא תאז
ךלש "דוס"ה המ .זגורבו סעכב יורש
?החמשב דימת תויהל
טושפ רבדה :רמאו אשוז 'ר ךייח
דימת יורש התאש הביסה .רתויב
בושח םדא התאש םושמ אוה סעכב
ךל עיגמש שיגרמ התא דימת ,רתויב
,טעמ קר לבקמ התא רשאכו .הברה
ינא .זגורו ןטור התאש רבדה יעבט
עיגמ אלש תמאה תא עדוי תאז תמועל
אוה לבקמ ינאש המ לכו ,המואמ יל
ינא ךכיפל .יל עיגמש הממ רתוי הברה
ינא דימת ירהש ,חמשו הצורמ דימת
.יל עיגמש הממ רתוי הברה לבקמ
תא רבשל ידכ קר ,המגודל
הנותח ךרע הרייעה לש ריבגה :ןזואה
תא ןימזהל שמשה תא חלשו ותחפשמב
.ותחמשב ףתתשהל הרייעב םיבושחה
,שמשה דיב המישרה תא תיארשכ
הז ךיא – שפנ תמגע דימ תאלמתה
אלו המישרב ישימחה קר תייהש
,הנותחה דעומ עיגה רשאכ .הב ןושארה
ךל המל .החמשה לא עיגהל תרהימ אל
עיגתשכ דימ יכ התא עדוי ירהו ,רהמל
דובכ ךב וגהני ,םלוכ ךתארקל ודרחי
םא ,ךדיאמו .בושח םוקמ ךל ונפיו
םוקמב ויהי אל ילוא ,ידמ םדקומ עיגת
תא ךל קולחל ידכ םיבר םישנא יד
,רחואמ יד אופא תעגה .יוארה דובכה
לעבו ,םישנא הברה םוקמב ויה רשאכ
ובל םש אלו דורטו קוסע היה החמשה
תוכורא תוקד תדמע ךכ .ךילא דימ
ךל ןתייו ךתארקל דרחי והשימש ילבמ
הברה ךל התייה בושו יוארה דובכה תא
החמשה לעב רשאכ םג .הזמ שפנ תמגע
ירה ,ךינפ תא לביקו ךב שיגרה רבכ
םיסופת ויה רבכ םידבוכמה תומוקמה
אל תבשל ךל ןתנ וב םוקמהו ,םבורב
בושו ,ךכרע םור יפל ויד דבוכמ היה
תא וקליחשכ .שפנ תמגע ךל התייה
תתל םידקה רצלמהש תיאר ,תונמה
ךל ןתנש הנמה םגו ,המכו המכל ךינפל
תעבש בושו הייד תדבוכמ התייה אל
תא ךכ רחא וקליחשכ .שפנ תמגע הברה
ףסכ תונתמ תתל זא גוהנכ ,הרושתה
הארנ היהש םוכס ךל ונתנ ,םינמזומל
התייה בושו ,ךדובכ יפל ידמ תוחפ ךל
.שפנ תמגע ךל
,ינא ,אשוז 'ר רמוא ,תאז תמועל
,שמשה דיב המישרה תא יתיארשכ
,יתוא םג ןימזהל חרט אוהש יתיארו
,יכרע תותיחפ תא ינא עדויש תורמל
.ךכמ הלודג החמשב דימ יתאלמתה
יתרהימ ,הנותחה דעומ עיגה רשאכ
עדוי ירהש .םדקומ החמשה לא עיגהל
אל םא יכ ינא עדויו יכרע טועימ ינא
.םוקמ יל הנפי אל דחא ףא ,ןמזב עיגא
ויה אל רשאכ ,םדקומ יד אופא יתעגה
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 10
תיתודיסח תודעוותה
Mas777_A.indd 10 2/14/2011 3:50:01 PM
החמשה לעב .םישנא הברה םוקמב
דימ ובל םש ,ןיידע קוסע היה אלש
,דבוכמ םוקמב יתוא בישוהו יילא
,יל עיגמש יתרעישש הממ רתוי הברה
וקליחשכ .הלודג החמש יל התייה בושו
,יילע גליד אל רצלמהו ,תונמה תא
אוה תאז לכבו ,ללכב ינא ימ ירהש
,הבושח הנמ יל ןתנו דובכב יילא הנפ
תא ךכ רחא וקליחשכו .ןיוצמ יתשגרה
הברה היהש םוכס יל ונתנו ,הרושתה
יתשגרה יל עיגמש יתבשחש הממ רתוי
ןכ םא המ .יעיבשה עיקרב שממ
דימתו הצורמ דימת ינאש הזמ אלפה
םינפב דימת התא רשאכ ,החמשב
...הצורמ אל דימתו תופעוז
תורירמל תובצע ןיב
ספרטופ לדנעמ 'ר ח"הרה עיפשמה
םג ,םדא תיאר םא :רמול גהונ היה
"קיצעביז רעטייווצ רעד ןיא" אוה םא
רבכש ירחא ,םיינשה םינשה םיעבשב)
ןנוקמו הכוב ,(הנש םיעבש ול ואלמ
לכו יוארכ ןמזה תא לצינ אלש לע
ךל המדנו ,קירלו לבהל וזבזוב ויתונש
ברקמ תואצוי ויתוחנאו ויתויכב יכ
ךל עד – ול תפכא תמאב ,קומע בלו
ותמאלו ,חומה תא לבלבמ םתס אוהש
ןכש !המואמ ול תפכא אל רבד לש
אוה המ – תמאב ול תפכא היה וליא
אוה ךכבו ,ןנוקלו תוכבל וישכע בשוי
תפכא תמאב םא .רקי עגר דוע זבזבמ
השעו ץור !חנאיהלו תוכבל קספה ,ךל
!ךילע לטומה תא וישכע
,דיסח לש ותרמא תמסרופמ
תובצע ןיב לדבהה המ ותוא ולאששכ
תובצע ירחא :הנעו ,תורירמ ןיבל
תורירמ ירחא וליאו ,ןושיל םיכלוה
.תושעלו לועפל תובהלתהב םיכלוה
.השודק הניא םעפ ףא תובצע
אינת רפסב ןקזה וניבר רמואש ומכו
דצמ איה תובצעש" (א"ל קרפ) אשידק
ונייה ,"השודקה דצמ אלו הגונ תפילק
םימעפל האיבמ איה םא םג ,תובצעהש
רומג בוט הניא םעפ ףא ,תלעות
זוע ביתכ השודקה דצב יכ" .טלחומו
םוקמב ,ומוקמב – "ומוקמב הוודחו
,הוודחה תאצמנ םש ,ה"בקה אצמנ וב
,השודקה לא עיגהל ידכ םגו .החמשה
ןיא" ל"זח ורמא ,הניכשה תארשהל
."החמש ךותמ אלא הרוש הניכשה
'ר ק"הרה לש עודיה ומגתפכו
אל םנמא איה הווקמ)ש ןילרקמ ןרהא
תממורמ הניא הווצמ םוש לבא ,הווצמ
(ו ,הווקמב הליבטה ומכ םדאה תא
םוש לבא ,הריבע אל םנמא איה תובצע
תא רדרדלו דירוהל הלוכי הניא הריבע
.תובצע ומכ הטמ הטמ םדאה
יכ" םש אינתב ךשמהה יפכו
ןבאכ םטמוטמ ובלש איה תובצע
םג איה "תובצע" – "ובלב תויח ןיאו
הדימ ונייהד ,"תבצוע הדימ" ןושלמ
ךכו ,השודג הניאש תצווכמו תמצמוצמ
,םוצמצו ץוויכ לש שגר איה תובצעה
.םינוא רסוחו שואיי לש קתשמ שגר
םושו הווקת םוש יל ןיאש השגרה
םימחר ךותמ הניפב תוסנכתהו ,יוכיס
בצממ ץלחיהל ןוצר םוש ילב םיימצע
.הז
,ןיטולחל הצפנתה ותוהמ לכש םדא
םושב םעט םושו ןוצר םוש דוע ול ןיא
רסחו הווקת רסח שיגרמ אוה .רבד
םיימצע םימחרב עקוש אוה .םינוא
ןמ ומצע תא איצוהל ללכ הסנמ וניאו
םיאתמ הז .הזמ עורג רבד ןיא .ץובה
תודיסחה ןושלב הרדגהל קוידב
."ער ינימ לכל תסרדנה הפוקסא"
תמיוסמ תלעות שיש םנמא ןוכנ
ובצמב תוננובתה ירחא ,עגרל תובצעב
לפשב אצמנ אוה יכ הנקסמה ירחאו
ר"ומדא ק"כ ירואיבב ראובמכו .בצמה
– םש אינתב חישמה ךלמ א"טילש
תצחומ הכמ הפילקל ןתיי הז קר יכ
תושיה לכש ,התוהמ לכ לש הריבשו
,ןיטולחל וצפנתי הלש תואיצמהו
טלחומ ספא איה המכ דע הריכהב
.ןוקית תורשפא םוש ילב וליאכ
םדאהשכ ,ןושארה עגרב םנמא ןכלו
דע הרכהל עיגמו ,ושפנ ןובשח תא השוע
ררועמ רבדה ירה ,לפשו הזבנ אוה המכ
השגרה (!עגרל קר לבא) עגרל ולצא
לכש ,טלחומ םינוא רסוחו הריבש לש
אוה .ןיטולחל ץפנתמ ילש "ינא"ה
וניאו תילכתב לפשו הזבנ ונה יכ שח
חרכומו ץוחנ רבדה .המואמ הווש
ןאכ רבודמש (םושמ אקוודו) תורמל
ראובמכו ,הפילקמ האבש השגרה לע
איפכאל הדימה איה ךכ"ש םש אינתב
."התמגודו הנימב ארחא ארטסל
הרמו שואיי לש ,וזכ השגרה לבא
ו"ח םדאה לצא ראשית םא ,הרוחש
,רתויב תנכוסמ איה ,דחא עגרמ רתוי
הטמ םדאה תא דירוהל הלולע איה
.רתויב הטמ
לכו וז תוננובתה רשאכ םלוא
רשאכ דימ ירה ,יוארכ םה ולש ןוויכה
לכב עגרל רבשנו הכמה תא לביק
הכובו ותניפב סנכתמ אל אוה ,ותוהמ
דימ ריכזמ אוה .םינוא ןיא לש יכב
ינא המו ינא ימ ןאכ בושח אלש ומצעל
המ םשל אלא ,ךירצ ינא המו בושח
אל התע דע םנמא םאו .יתוא םיכירצ
ילע ירה ,ילע לטומה תא יוארכ יתישע
ןקתל ייתוחוכ לכב רבגתהלו ץמאתהל
םיצורש המ תא תושעלו בצמה תא
לע סעוכו קעוצ ,רמרמתמ אוה .ינממ
שרודו ,גהנש יפכ התע דע גהנ ךיא ומצע
המוצע תובהלתהב התעמ ומצעמ
וניא הז שגר .םיילפכ לפכ תושעל
.תובצע ארקנ אוה ןיאו ,הפילק
לבא" םש אינתב ךשמהה יפכו
שי ירה ,הברדא ,רבשנ בלו תורירמ
והז ."רמרמתהלו לעפתהל ובלב תויח
םדאהש ,תובהלתהו תויח לש שגר
לפנ ךיא ומצע לע זגורו סעכב בהלתמ
ןכומו ומצעב טעוב אוה ,הטמל ךכ לכ
.בצמה תא תונשל ידכ תומלוע ךופהל
םידדוש וילע םילפנתמש העשב ומכ
חורבלו ןנוגתהלו קועצל ליחתמ אוהו
.תויח רסוח לש בצמ הז ןיא ,'וכו
לש תובהלתהו תויח אלמ אוה ,הברדא
.הליעפ הישע
תורובג תניחבמ תויח איהש קר"
תיבויח תויח וז ןיא םנמא – "תושודק
לש תויח אלא ,החמשו רוא לש
לש תויח ,תילילש תויח ,"תורובג"

ןיב לדבהה המ ותוא ולאששכ ,דיסח לש ותרמא תמסרופמ
וליאו ,ןושיל םיכלוה תובצע ירחא :הנעו ,תורירמ ןיבל תובצע
תובצע .תושעלו לועפל תובהלתהב םיכלוה תורירמ ירחא
.השודק הניא םעפ ףא
11 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_A.indd 11 2/14/2011 3:50:01 PM
םרוגש ימ לע תולפנתה לש ,זגורו סעכ
,בצמה יונישל תצרמנ תוליעפו הז בצמל
לש ,השודק לש תויח טלחהב וז לבא
."תושודק תורובג"
"תורירמה תדובעל חכ ונל ןיא"
תלעמב ליעל רומאה לכ תורמל
ךלמ יברה ירבד םיעודי ירה ,תורירמה
אלגרמ ה"ד רמאמב טרפבו ,חישמה
.ו"משת וילסכ ז"י) אברד הימופב
תדובעל חכ ונל ןיא"ש (הגומ יתלב
תויהל הכירצ הגהנההו ,"תורירמה
,"קדצ חמצ"ה יברה תארוהכ ,אקווד
=) "טוג ןייז טעוו – טוג טכארט"
טרפבו .(בוט ןכא היהיו – בוט בושחת
ףלאה לש ינשה ויצחב םיאצמנ ונאשכ
רבכש ,ישישה םוי דגנכ אוהש ,ישישה
,תורירמה לש ירקיעה ןמזה רבע
םוי םדוקש הלילה ,ישיש לילב" אוהש
םויב קר אל םיאצמנ התעו ,"ישישה
ךומסו בורק אלא ,ישישה (לילב אלו)
תבש ולוכש םויל ,שדוק תבשל דאמ
הדובעה אליממו ,החמשו רוא ולוכו
םש ןייע ,החמש ךותמ קר רקיעב איה
.תוכיראב
ןיב ךכ לכ לודגה לדבהה תביס
ןיב לדבהה והזש דע ,תורירמל תובצע
םצעבש ךכמ עבונ ,'הפילק' ןיבל השודק
תורמל .ומצע תשגרה אלא הניא תובצע
אוה ,השודק ןאכ לכהש ךל המדנש
לעו ינחורה ובצמ עור לע ןנואתמו חנאנ
ןאכ ןיא רבד לש ותמאל לבא ,ותולפש
אוה – תימצעה תואיצמה תשגרה אלא
אוהש ןוויכמו ,"תואיצמ" תויהל הצור
השודקה יניינע קרש תמאה תא עדוי
אוה רשאכ ירה ,תמאב םיבושחה םה
קוחרו לפשו ךומנ אוה המכ דע האור
וניאש לע אוה בוצע ,השודקה ןמ
!"תואיצמ"
,תוקלאמ ול תפכא תמאב היה וליא
הז המ ,ןנואתהלו בצעתהל ול המ
תעגה תוגרדמ ולאלו התא ימ הנשמ
תא אלמל החמשב ץור .תעגה אל וא
לש ןינע דוע תושעל ,הנוילע הנווכה
!םלועב תוקלא רידחהל ,הווצמו הרות
ללכ ךל תפכא אלש אלא תאז ןיא
המל לכה ךסב ךל תפכא .תוקלאמ
הכוב התא הז לעו ,"תואיצמ" אל ינא
.התע ןנואתמו
ינאש הממ תעבונ תובצעה
.ךירצ ינאש המ יל רסחו "תואיצמ"
יתישע אלש שיגרמ יננה םא טרפבו
ירה ,רבד םוש הווש ינניאו המואמ
.לכה יל רסחו ללכב "תואיצמ" ינניא
יל תפכא אל רבד לש ותימאלש אצמנ
ינניא ינאש הזמ אלא תוקלאמ ללכ
.תואיצמ
,לוטיבהמ תעבונ החמשה וליאו
"ינא"ה הניא ילצא "הדוקנ"הש הממ
המו ךירצ ינא המו הצור ינא המ ,ילש
םיכירצ ומשלש המ אלא – בושח ינא
.תובצע םושל םוקמ ןיא זאו ,יתוא
קר שי השודקה םוקמב ךכיפל
ללכ הניא תובצע וליאו ,לוטיב ,החמש
קרו ךא אוה השודקש רחאמ ,השודק
תשגרהמ תעבונ תובצע וליאו לוטיב
.ומצע תואיצמ
השודק ןיב לדבהה תדוקנ יהוז
ןכלו ,לוטיב איה השודק .הפילק ןיבל
םיכירצ המ ליבשב" דימת םיבשוח
תואיצמו שי איה הפילק וליאו ,"יתוא
."ךירצ ינא המ" תבשוח איה דימת ןכלו
לכו לכמ תודיסחה תללוש ןכלו
,שואייה תא ןכש לכ אלו ,תובצעה תא
צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ןושלכ) אוהש
היולתה הרמ הפיטה" (ויבתכממ דחאב
שודקה לש ומלוע בירחמ לש וברחב
."אוה ךורב
ורמא ,"תעדמ אלש – שואיי"
לופיי תעד וב ןיאש ימ קר :םידיסח
.שואיי לש בצמל סנכייו וברקב ובל
לש בוטרוק וליפא וברקב שיש ימ לבא
וניא םלועה יכ ריכמו אוה עדוי ,תעד
תא להנמו גיהנמש ימ שי .ו"ח רקפה
החגשהב טרפו טרפ לכ לע חיגשמ ,לכה
יאדווב אוהו ,תקדקודמ תיטרפ
יכ ,ונוצר תא אלמיו םילשי יאדוובו
המ ןכ םאו ."השעת המ ול רמאי ימ"
טרפ לכש רבדה רורב אלה ,גואדל יל
ה"בקה קר םא ,בצמ לכו ןיינע לכו
יפכ היהי אוהש תורשפאה תא ארב
תא םילשמו קלח שמשמ והירה ,אוהש
תיקולאה הנווכה לש תיללכה הנומתה
ןפואב םאו יבויח ןפואב םא ,האירבב
.ילילש
ורקש םירבד לע רבודמ רשאכ םגו
םדאה לש תישפוחה ותריחב ללגב
וניאטח ינפמו" ומכ ,'ה ןוצר יפכ אלש
ףוסש ןוויכמ ךא – "ונצראמ ונילג
תיבה לעב אוה קרו אוה ה"בקה ףוס
,הרוקש המ לכ לע דיחיה יתימאה
םדו רשב תלוכיב ןיאש יאדווב ירה
םאו ."תוינכותה תא ול לקלקל" ו"ח
לע אקווד ףוס ףוסש יאדווב ירה ןכ
ידיל תיקולאה הנווכה עיגת ךכ ידי
םדאהש ידי לע ,האולימב השומימ
ןפואב ואטח תא ןקתיו הבושתב רוזחי
.המודכו םדוקמ רתוי דוע היהיש
דחא ףאש טושפו רורב ןפוא לכב לבא
"תוינכותה תא לקלקל" חילצי אל
תיקולאה הנווכה לש העוציבמ עונמלו
.האולימב
החמשב ףיסוהל
ךלמ ר"ומדא ק"כ י"ע וניווטצנ
תוברהל ב"נשת תנשב א"טילש חישמה
,אקווד היולג החמשבו ,החמשב
תיישע תעשב תשרדנה החמשל ףסונ
,הרותה דומילב טרפבו ,תווצמה
."בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ"
איה החמשהש רבד לש ושוריפ ןיא
קר איה ירהש ,"ךעבענ" לש החמש
יבר רעד" ,חומשל הוויצ יברהש ללגב
ךפיהה – "ןייז ךאליירפ ןסייהעג טאה
קר איה החמשה רשאכ :ןוכנה אוה
לע ונל שיש םישיגרמ ונאש המ ללגב
תלבגומ איה החמשה ירה ,חומשל המ
ףוס אוהש ,חמשמה רבדה ןפוא יפל
רבדהש המכ דע קר .לבגומו דודמ ףוס
.החמשה היהת ךכ ,חמשמ
ינפמ אל איה החמשה רשאכ וליאו
,חומשל המ לע שיש םישיגרמ ונאש
חישמה ךלמ יברהש םושמ אלא
אוה חומשל חוכה ירה – ךכ לע הוויצ
-יתלב איה הלוכ החמשהו ,לובג-ילב
-וניתוחוכב אל איהש ןוויכ .תלבגומ
תוחוכה ,יברה לש תוחוכב אלא ונא
םילבגומו םידודמ םניאש םייקולאה
.ללכו ללכ
החלצההו הכרבהו הלועפה םג ןכלו
תכיפה דחוימבו ללוכ ,החמשה ידי לעש
ילב איה – םייוצר-יתלבה םיניינעה
תצרופ איהש דע ,תולבגהו תודידמ םוש
.םירדגה לכ תא
תלטבמו תצרופ איהש – רקיעהו
וליפאו ,תולגה ירדג תא טלחומ לוטיבב
דימו ףכית האיבמו ,הלואגה ירדג תא
,המילשהו תיתימאה הלואגה תא שממ
הארנ זאו .ונשארב ונחישמ ונכלמשכ
-יניעב םג חומשל המ לע שיש הלגנו
יניעל וליפאו ,םטושפכ םיימשגה רשב
תא ץרא יספא לכ ואר" יכ ,םיוגה לכ
."וניקולא תעושי
ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי
!דעו םלועל חישמה
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 12
תיתודיסח תודעוותה
Mas777_A.indd 12 2/14/2011 3:50:01 PM
o
"
c
n
r

@

,
u
r
b

,
e
k
s
v

@

v
g
hea @ ,
um
j

@

a
"
e

i
n
z

;
u
x

@

v
j
h
r
z
יעובש חול
יעובש חול
h u o a h a h ' h " y j a u i
a c , e u s a ' f w j a u i
h u o r t a u i ' f " t j a u i
h u o a b h ' f " c j a u i
h u o a k h a h ' f " d j a u i
h u o r c h g h ' f " s j a u i
h u o j n h a h ' f " v j a u i
.תוקד רפסמ דע םייוניש תויהל םייושע םיקמעהו םירהה ירוזאב .ץראה זכרמל םיסחייתמ םינמזה
ףרוח ןועש יפל ינמזה לכ
.הולו הולמ 'לה
6:20
6:19
6:18
6:17
6:16
6:15
6:14
6:45
6:44
6:43
6:41
6:40
6:38
6:37
9:07
9:07
9:06
9:06
9:05
9:04
9:04
9:27
9:27
9:26
9:25
9:24
9:24
9:23
11:54
11:54
11:54
11:54
11:54
11:54
11:54
12:09
12:09
12:09
12:09
12:09
12:09
12:09
5:29
5:30
5:30
5:31
5:32
5:33
5:34
5:33
5:35
5:36
5:37
5:38
5:39
5:40
.חי-זט קרפ
.אכ-טי קרפ
.דכ-בכ קרפ
.זכ-הכ קרפ
.ג-א קרפ .ולא םיקרפב ..ןעטנו ןעוט 'לה
.ו-ד קרפ
.ט-ז קרפ
.בי-י קרפ
.ג קרפ
.ד קרפ
.ה קרפ
.ו קרפ
.ז קרפ
.ח קרפ
.ט קרפ
.י קרפ
.בשומו בכשמ יאמטמ 'לה
.הלר ת"למ
.ולר ת"למ
.זלר ת"למ
.חצק ע"מ
.ומר ע"מ
.ומר ע"מ
.ומר ע"מ
.ומר ע"מ
ימויה ם"במרה דומילל רועיש הרומ
להקיו - אשת יכ תשרפ עובש
תווצמה רפס 'א קרפ םיקרפ 'ג םוי
ישיש
'א רדא ד"י
שדוק תבש
'א רדא ו"ט
ןושאר
'א רדא ז"ט
ינש
'א רדא ז"י
ישילש
'א רדא ח"י
יעיבר
'א רדא ט"י
ישימח
'א רדא 'כ
ישיש
'א רדא א"כ
'א רדא ד"י ,ישיש םוי
'א רדא ו"ט ,שדוק תבש
'א רדא ז"ט ,ןושאר םוי
'א רדא ז"י ,ינש םוי
'א רדא ח"י ,ישילש םוי
'א רדא ט"י
,יעיבר םוי
'א רדא 'כ ,ישימח םוי
החירז
ןמז ףוס
עמש תאירק
תוצח
הלילהו םויה
העיקש
ביבא לת קרוי וינ ביבא לת קרוי וינ ביבא לת קרוי וינ ביבא לת קרוי וינ
תבשה ינמז
הסינכ האיצי
4:57
5:08
4:57
5:15
5:57
5:02
5:21
6:05
6:06
6:05
6:16
7:04
6:12
6:37
םילשורי
ביבא לת
הפיח
קרוי וינ
זירפ
ןודנול
הווקסומ
13 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_A.indd 13 2/14/2011 3:50:01 PM
רימאי רקויה
אתבקעב יכ ל"זח וליג ראשה ןיב ,חישמה תאיב ינפל הווהתיש בצמל םינמיס המכ ונתנ ל"זח
םינורחאה תועובשב • "רימאי רקויה" :םנושלבו ,תינלטק םיריחמ תורקייתה היהת אחישמד
,םיבר םירצומ לש תיתגרדה האלעהב לחה רצואה דרשמשכ הז ןמיסל לארשי ץרא יחרזא ופשחנ
דסח ינוגראב םיקסעתמה םינקסעל הנפ חישמ תיב • קלדהו םייסיסבה ןוזמה ירצומ םהיניב
דסחה תוליעפ לע תורקייתהה לש התעפשה לע םהמ עמשו
יבמורק רעב םולש :תאמ
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 14
הלואגה תארקל
Mas777_B1.indd 14 2/14/2011 3:31:24 PM
ב
םידע םינורחאה תועובש
תעפותל לארשי ץרא יבשות
םיריחמה תורקייתה
;ןוזמה תותשרו םילוכרמב
היילעה ,רקייתמו ךלוה קלדה םג
הדבועל הכפה רבכ םימה יריחמב
ירבד יפלו ,ילארשיה ףונב תרכומ
ולעיו וכלי םיריחמה רצואה דרשמ
ן"לדנה קושב .הבורקה הפוקתב דוע
םיברו השדח הניא רבכ תורקייתהה
וקיספה רבכ לארשי ץרא יחרזאמ
םהלשמ תיב תשיכר לע ןמזמ םולחל
ררוגתהל םויכ השק תוריכשב םגשכ –
דחא הניה קשמב תורקייתהה .דובכב
– "רימאי רקויה" הלואגה ינמיסמ
ןמיסהש לליפ אל שיא יכ המדנ ךא
-לכ יתועמשמ ןפואב שחרתי יתלואגה
.ךכ
ןיידע תשגרומ הניאש תורמל
תורקייתההש ירה ,םוי-םויה ייחב
תושלחה תובכשב רקיעב תעגופ
יפל ,לשמל ן"לדנה קושב .תוינוניבהו
,ישארה יתלשממה יאמשה לש ח"ודה
עצוממב ורקייתה תורידה ,יקחצי לייא
.םדוקה ןועברה תמועל 3.8%-ב יצרא
התייה הנורחאה הנשב תורקייתהה
המשרנ תונורחאה םייתנשב .13.7%
.29.4% לש תורקייתה
:ירופיצ לאגי ברה
תלוכי ונל ןיא"
"ןוזמה ילס תא חולשל
תיילעמ םיירקיעה םיעגפנה
,תושלחה תובכשה ןבומכ ןה םיריחמה
תובקעב .הרזעו עויסל ךכ םג תוקקזנש
דסחה ינוגרא יכ הארנ ,תורקייתהה
העובקה תוליעפב ךישמהל ושקתי
יתב תקזחהו ןוזמ ילס תקולח לש
םתושרל דמעש ביצקתהשכ ,לישבתה
תשיכרל קיפסי אל רבכ ,וישכע דע
.םירצומה
"היתב תיב" יוחמתה תיבב
,הנומש תיירקב ד"בח תיב ליעפמש
םימולשתב דומעל תעכ רבכ םישקתמ
.דוסיה ירצומ תורקייתה תובקעב
תא להנמש ירופיצ לאגי ברה
בצמה" יכ עובשה רפיס ,םוקמה
םינוק ונחנא .ונילע עיפשמ ילכלכה
ןמשה קר .שדוח ידמ ןוזמ לש תויומכ
.ולע םג םיכרצמה ראשו 40% -ב הלע
ונחנא .השק בצמב ונתוא דימעמ הז
תועיגמש תונמ 600 םוי ידימ םיקלחמ
.םישנאה יתבל
תיילע לשב ,ירעצל
תא קלחל ונלחתה ,קלדה יריחמ
עיגהל ונל השק יכ ,זכורמב ןוזמה
תא ונל ןיא .םירוויעו םיכנ לש םיתבל
בצמב לועפלו ךישמהל תיפסכה תלוכיה
."יחכונה
אוה יכ רמאו ףיסוה ירופיצ ברה
שמח ךשמבש םישנא לע עומשל םהדנ"
םיקוקז םה םויהו ,רדסב ויה םינש
לקש ףלא 350 םיבייח ונחנא .הרזעל
.תושעל המ עדוי ינניאו ,תוינובשח לש
גנירטייק ונחנאש חוכשל רוסא
."םוי ידימ תונמ 600 איצומש
ידי לע וקלחב ןמוממ יוחמתה תיב
,יקצרש יזיא ,ןארותיא תרבח ילעב
ידימ םילקש יפלא תורשע ול םרותש
ןומימב ד"בח תיב לש וקלח .שדוח
םילקש ףלא 250 -כב דמאנ םוקמה
קר ונל תרזוע הנידמה" .שדוח ידימ
דרשממ ,הנשב םילקש ףלא 80 -ב
,תומורת לע םיכמתסמ ונחנא .החוורה
,"ךישמהל השק יחכונה בצמב לבא
.ירופיצ ברה רפיס
:ןמדירפ יבצ ברה
תועובש המכ דועב
הקוצמה תותוא תא שיגרנ
ברקמ ףסונ לישבת תיב להנמ
ןמדירפ יבצ ברה אוה ד"בח ינקסע
םע חחוש אוה עובשה .קמעה לדגממ
תוכלשהה לע רפיסו "חישמ תיב"
.תורקייתהה תעפות לש תורומחה
אל דוע תורקייתהה עגרכ"
רמוא ,"תיטסרד הרוצב העיפשמ
ךותש ןימאמ ינא לבא" .ןמדירפ ברה
תותוא תא לבקל ליחתנ תועובש המכ
תעכ .תורקייתההמ האצותכ הקוצמה
םירצומ לש לודג יאלמ ונל שי ןיידע
םיבורקה תועובשב ךא ,םינסחמב
ונמצע תא אצמנ זאו רמגייו ךלי אוה
ונייה םויה דע םא .תיתמא היעבב
,םילקש השימחב ןמש שוכרל םילוכי
הנומש ןמש קובקב הלעי םויהמ לחה
לש שרפה ,תויומכב םינוקשכ .םילקש
.רתויב יתועמשמ אוה םילקש השולש
ךכב איה ונילע השקתש תפסונ הדבוע
לע תוססובמ ונלש תומורתה בורש
תובקעבש אוה יפצהו הייסולכואה
הדירי שיגרהל ליחתנ תורקייתהה
לופיל יופצ תורקייתהה לטנ .תומורתב
םיטושפה םיחרזאה לש םהיפתכ לע
םישנאל השק היהיש ששח םייקו
."תועובקה תומורתב דימתהל
רתויב בושחה אוה – ישילשה דצה"
הזה רושימב .םיקקזנה לש דצה אוה –
הפוקתב רבכ שיגרהל ליחתנ יאדוו
תומכשכ ,יתועמשמ יוניש הבורקה
יופצ ונילא תונפל םיקקזנש םישנאה
היהי אל הז .תיתועמשמ הרוצב תולעל
העובקה תוליעפב םג דימתהל טושפ
ם
ת
ם
;
ה
ה
יר
ול
ן"
ם
וק
ם
ר
דדחא
– "
מיס
-לכ
ןיי
תו
תו
יפל
,ישא
עצומ
.םדו
תבל
,ירעצל
ל ל
ד

ןמ
-
לישבתה תיבב ירופיצ לאגי ברה
15 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 15 2/14/2011 3:31:25 PM
תוליעפה ףקיה תא לידגהל ףאו – ונלש
עייסל תורשפאה תא ביחרהל ידכ
."םיפסונ םיקקזנל
?יופצה בצמל םיכרענ םתא דציכ
.תויעמשמ דח תובושת ןיא עגרכ"
.תויצפוא ינימ לכ םינחוב ונחנא
איהו םשייל ונלחתה רבכ תחא היצפוא
גניטקרמלט ךרעמ ידי-לע תעצבתמ
םישנאל עיגהל ידכ ליעפהל ונלחתהש
הייסולכואה ללכמ רשפאה לככ םיבר
ירסחל עייסל ,ול שיש ימ תא םותרלו
ךרעמ תלדגהש םיווקמ ונחנא .תלוכיה
דומעל ונל רשפאת תוליעפב םיפתושה
םיבר םיקקזנל םג עיגהלו םידעיב
איה הווקתה ןושארה בלשב .רתוי
לכונ ,ותחפי אל תומורתה תוחפל םאש
תוליעפהו םייקה תא רמשל לכ םדוק
."עגפית אל תמייקה
םע דדומתהל היהי ןתינ דציכ
ירצומב תורקייתהה לש בצמה
?סיסבה
רפסמ תעכ םינחוב ונחנא"
תויהל לוכי .תולעייתהל תויורשפא
– רתוי םילוז םירצומ שוכרל ץלאנש
.תוליבומה תורבחה לש םירצומ םוקמב
םירצומהש תורחתמ תורבח םויכ שי
םילפונ חרכהב אלו םילוז רתוי םהלש
.תוליבומה תורבחה לש תוכיאה תמרמ
,ורזעי אל ולאה תולעייתהה ינוויכ םא
לכב םילסה תולע תא ליזוהל הסננ
תורשפאה .ךרד
איה הנורחאה
ןבומכ ונתניחבמ ךא – םילסה תנטקה
הילא הנורחא תורשפא לע רבודמ
."עיגהל אל םיצור ונחנא
?םכידי לע םיכמתנה להק ימ
ונילא תונפל לוכי דחא לכ םויכ"
ןויכ ,תיטסילמינימ יד איה הקידבהו
ימש החנה תדוקנמ םיאצוי ונחנאש
תמאב אוה הארנה לככ ונילא הנופש
שדחה בצמה תובקעבש ןכתי .קקזנ
םינופה לע חוקיפה תא קדהל ץלאנ
יפל להנתמ לוכה .ונתשי םינוירטירקהו
איה תופידעה םויכו תויופידע-ירדס
הרזעה תא לבקל לכוי קקזנש ימ לכש
."ידימ רתוי שייבתהל ךרטצי אלו
ידכ ,עויסה תלדגהל םיכרענ םתא
?םינופה תיילעל הנעמ קינעהל
ןנוכתהל םיסנמ ונחנא .ןבומכ"
תוליעפה ףקיה ךא ,תוינפה תלדגהל
תא לידגהל חילצנ םא הלאשב יולת
חילצנש איה הווקתה .תומורתה
ךוסחנ אלו תומורתה ךרעמ תא לידגהל
ונמצע תא םימיאתמ ונחנא .םילסב
ומכ םילוקיש םה םילוקישה – קושל
."שוקיבו עציה לש ןינע ,קסעב
?םויכ םכלש תוליעפה ףקיה המ
םיליכאמ ונחנא םוי-םויה ךשמב
םיעיגמש ,שיא םיעברא םייתאמ
החורא לוכאל לישבתה תיבל ונילא
ונחנא שדוחל תחא .םויב םעפ המח
התרגסמב ןוזמ ילס לש הקולח םיכרוע
,םילס םייתאמל בורק םיקלוחמ
םימייקמ ונחנא םיגחה תארקלו
הלעמל לש דאמ תיביסאמ הקולח
תוללוכש תולודג ןוזמ תוליבח 500-מ
,תופועמ לחה – גחל םירצומה לכ תא
,תוצמ םג חספב – תוקרי ,תוריפ םיגד
ונחנאש הקולחה .גחל ךירצש המ לכו
גח תארקל עצבתת תעכ הילא םיכרענ
תיב ומצע חספה גחבו תויהו ,חספה
תתל םיכירצ ונחנא רוגס היהי יוחמתה
םיקקזנה לכל תמלוה הרוצב הנעמ
.ונב םייולתש
?םכילא םינופש םישנאה ימ
קלוחמ דעיה להק יללכ ןפואב"
תמאב םיאצמנש םישנא שי :םיינשל
םידומלג םקלח ,השק לפש לש בצמב
גואדל םילוכי םניא ללכש םישישקו
םישנא .המח החוראל םמצעל
םינהנו יוחמתה תיבל םיעיגמ ולא
.םוקמב םיקלוחמש ןוזמה יתורישמ
לש תוחפשמ רקיעב אוה ינשה להקה
,םייביטמרונ םייח םילהנמש םישנא
םג עיפשמ השקה ילכלכה בצמה ךא
ןוזמה תוליבחמ םינהנ ולאו ,םהילע
ונחנא .שדוח ידימ םהילא תוקלוחמש
תכרעמהו החוורה תויושר לומ םידבוע
תא םילבקמו הנידמה לש תילאיצוסה
.םיכרצנה תומש
תוחפשמה לכש חרכהב אל"
בצמב תואצמנ תוליעפהמ תוכמתנש
םהמ לודג קלח לצא – ינוע רדגומש
ריכמ וניאש ימל יולג וניא ללכ בצמה
בצמה םויכ ונרעצל ךא .תואיצמה תא
תוחפשמ םגש הזכ אוה ילכלכה
עויס לבקל תוצלאנ ירמגל תויביטמרונ
.דובכב תויחל ידכ
:יזגלא ףסוי ברה
ונחנא לבא הטושפ אל הכמ
עבטה ךרדמ הלעמל םיסינ םיאור
םיאצומ יחכונה ילכלכה בצמב
םיקסעתמש םיבר םיחולש םמצע תא
תומוקמב דסח ינוגרא תמקהב
םא .םינוא ירסח םהשכ ,םתוחילש
תושרהל היה לוכי חילש לכ רבעב
הפינע דסח תוליעפ םייקל ומצעל
.הנוש בצמה םויהש ירה ,גח לכ ינפל
– יזגלא ףסוי ברה םע ונחחוש עובשה
.םילשוריב לבוי תירק תנוכשב חילשה
הפנע דסח תוליעפ םייקמ יזגלא ברה
תורשפ
איה
ל
ש
מ
ה
א
א
קמעה לדגמב לישבתה תיב עקר לע ןמדירפ יבצ ברה
הלואגה תארקל
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 16
Mas777_B1.indd 16 2/14/2011 3:31:26 PM
ד"בח תיב ליעפמ ראשה ןיב .ותנוכשב
ידסח" תתומע םע ףותישב ,לישבת תיב
."ףסוי
לש ידוחי טקייורפ ליעפמ ףסונב
ידימ םייקתמה "תוקריו תוריפ קוש"
םילוכי הז קושב .ישימח םויב עובש
תוקריו תוריפ שוכרל הנוכשה יבשות
– םידסבוסמ םיריחמב םייתוכיא
הדעה ץ"דב רשכהב וניה ולוכ לוביהשכ
,קושה םויסב ,עובש לכ .תידרחה
ורתונש תוקריהו תוריפה לכ םיפסאנ
הנוכשב םיקלוחמ םהו הריכמהמ
חוור הז טקייורפל .תוקקזנ תוחפשמל
קושב תושכורש תוחפשמה :שלושמ
– םייביטקרטא םיריחממ תונהנ
ןתינ אלש תרדוהמ תורשכמ םג ןבומכו
,ףסונב .תוימוקמה תויונחב אוצמל
תקולח תא תרשפאמ קושה תלעפה
.תוקקזנה תוחפשמל תוקריהו תוריפה
יזגלא ברה םע עובשה ונחחוששכ
הניחבמ" .רעסנ עמשנ היה אוה
שדחה בצמהש קפס ןיא תיעבט
ונל שי .ונרובע תיניצר היעב הווהי
קלחמו םוי לכ דבועש יוחמת תיב
רבודמ לעופבו ,תומח תונמ תורשע
ןוזמה דבלמ .דאמ תולודג תויולעב
לע ,םוקמה תקזחה לע םלשל םג ךירצ
תואצוה דועו הקוסעת ,למשחו םימ
השק תעכ םג .םוקמה לש תופטוש
דציכ רורב אל זא ,םוקמה תא קיזחהל
תוריזגה רואל םייקתהל ךישמהל לכונ
.תושדחה
?בצמב יוניש םיאור םתא
יוניש םיאור אל ןיידע םנמא תעכ
רצק ןמז ךותש הארנכ לבא ,םיריחמב
לידגמ הזה בצמה .יונישה תא הארנ
רבעב םאו עובש ידימ ןועריגה תא ונל
דסחה תוליעפ תא ןממל םילוכי ונייה
םויכש ירה ,עובשב םילקש יפלאב
ןממל ידכ ףסכ םיינש-יפ םיכירצ ונחנא
ןועריגהש םיאור ונחנא .תוליעפה תא
ךשמי דציכ רורב אלו לופכ שממ היהנ
םיעגופ םישדחה םיריחמה .בצמה
םגו תוקריו תוריפב םג ,םירצומה לכב
.דוסי ירצומו רשב ,םישבי םירצומב
תוליעפה לכב ךישממ ןיידע ד"בח תיב
ונחנאו ןוזמ יזגרא לש תוקולח םייקמו
.עגפית אל תוליעפהש םיווקמ דאמ
לע הערל העיפשמש תפסונ הדוקנ
תוכלוה תומורתהש ךכב איה בצמה
םיברוקמ הנוכשב ונלצא שי .תותחופו
ד"בח תיבל םימרות ויה רבעבש
לככ .םהל עייסל םיצלאנ ונא םויכו
םיכלוה םיריחמהש
.תודרוי תומורתה ךכ ,םילועו
?ךשמהב תושעל םכתנווכב המ
תונהנש תוחפשמה תא םיאורשכ
תוליעפה וז םא ,הלודגה תוליעפהמ
,תוקריו תוריפ קושה לש תיעובשה
וז םאו ,ןוזמה יזגרא תקולח וא
ןתונ הז ,לישבתה תיב לש תוליעפה
ינב םינימאמ ונחנא .ךישמהל חוכ
בצמהש םינימאמ ונחנאו םינימאמ
ינפל הלואגה ינמיסמ קלח וניה הזה
יברה לש תידימהו המילשה תולגתהה
שי הלואגה ינפל עגר .חישמה ךלמ
אלא לעפתהל רוסא ונלו לודג ךשוח
הליחתכל" לש ןפואב ךישמהל ונילע
."רעבירא
ספאו ןיא וניה םוי-םויה לש בצמה
יגח ינפל .םיגחב שחרתמש המ תמועל
ילס תואמ םיקלחמ ונחנא חספו ירשת
תא .בוט לכ םיללוכש םייתוכיא ןוזמ
םירשכהב םישכור ונחנא םירצומה לכ
הלועש טקייורפ לע רבודמו םירדוהמ
שאר ינפל רבכ .םילקש יפלא תואמ
אצמנ ןכיהמ רורב יל היה אל הנשה
תא קיזחהל שרדנש ףסכה םוכס תא
וחוכב חוטבל ונטלחה לבא ,טקייורפה
וניאר תמאבו רתוול אלו יברה לש
ינאש יל ורמא םישנא .תולודג תועושי
תמאבו רתוומ אל ינאש "עגושמ" שממ
ונחנא תעכ ...הזכ עגושמ תויהל יתיכז
םינווכתמ אל ונחנאו חספ ינפל םידמוע
לש תוליעפהמ םואמב דירוהל וא רתוול
םילדתשמ ונחנא .ןוזמה ילס תקולח
םיאבשכש תורמל ,הנומאב קזחתהל
...טושפ אל הז םלשל
ןאכמ בצמה תא האור התא ךיא
?אבהלו
ולאככו יברה לש םידיסח ונחנא
םיניינע לע רבודמש םיעדוי ונחנא
קפס אלל אוה םויה בצמה .יברה לש
תוליעפה לכש ינחוטב לבא ,דאמ השק
ביחרהל ץלאנש ןבומכ .עגפית אל
בורקב יביסאמ ןפואב תוליעפה תא
– השדחה תואיצמל הנעמ תתל ידכ
ולכיו םידימא ויה םעפש םישנאשכ
גח רובעל ידכ עויסל םיקקזנ ,םורתל
ףקיה ילש הקידבה יפל .דבוכמ ןפואב
תונורחאה םייתנשב עגפנ תומורתה
לע רבודמ .םיזוחא 30-40 לש רועישב
םיאור ונחנא לבא הטושפ אל הכמ
.עבטה ךרדמ הלעמל לש ןפואב םיסינ
ד
יד
ל
יד
ם
ת

ה

ור
ה
ח
ק

ןת
ףסו
תקו
.תו
יזג
הנ
ש
ונל
קל
רבוד
ןוזמ
לע ,
םיכלוה םיריחמהש
ן

ת
ר חספ ברעב ןוזמה תקולח עקר לע יזגלא ףסוי ברה
17 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 17 2/14/2011 3:31:27 PM
רלוד ינש ולבק
ךשמב ןטב ירפב דקפיהל ושקיב היחרפ ותייערו זבלא יסוי
אוה ,"ונינפב םילוענ ויה םימש ירעש ךא" הנש םירשעמ רתוי
ותייער לש הרבח .ולוקמ תמלענ אל תושגרתההו רפסמ
,ותכרב תא לבקלו שטיוואבוילמ יברל עוסנל התוא הענכש
דרפנב רבע אוה םירלודה תקולח דמעמב .ועסנ ןכא םיינשהו
םיהדמו עיתפמ היה ,םש הרקש המו – דרפנב הרבע איהו
שגרמ הדבוע הווה ידידב • דחאכ
םהרבא ןתנ תאמ
ה
םסרופ אבה רופיס
תונותיעב הבחרהב
הנומשכ ינפל תיללכה
ורשיב תורתוכה .םינש
םישימח תבכ השיא ,זבלא היחרפ לע
רחאל הרוכבה התב תא הדליש הירהנמ
הלוע ,יסוי םע םיאושינ תונש םירשע
אל וללה םינשה לכ ךשמב ךא ,וקורממ
םלוכ םינותיעה .ןטב ירפל םיינשה וכז
ויהש ישוקהו תודדומתהה תא וראית
בכרומה ךילהתה לכ ךותב הקלח תנמ
,הבתכב בתכנש ףסונ טרפ .הדילה לש
ולביקש המיהדמה הכרבה תודוא היה
םינש רשע חישמה ךלמ יברהמ גוזה ינב
.ונייח תיבב ושעש רוקיבב ,ןכל םדוק
עדי םגו םידלי םהל ויהיש ךרב יברה
.ויהי המכ
.החישל יסוי תא ונספת עובשה
קוידב אוה הנושארה ןופלטה תחישב
תינוריעה הכירבל ויתונב תא הוויל
תא .ברעב תינש רשקתאש שקיבו
,ורוביד ןוטמ וטבינש רשואהו תחנה
הז הככ .םיידיב ששמל היה ןתינ טעמכ
ילודגו םידליל הנש םירשע םיכחמש
רבודמש םיקסופו םיעבוק םיאפורה
ךכ ,תיאופר הביס לכ אלל תורקעב
.הילע עיבצהל םילוכי םהש היעב ןיאש
,ברעה תועשב בוש יתרזחשכ ,ןכאו
הלהנתה החישהו ,ונשי רבכ תונבה
הייערה הבשי תוכימסב .אתוחינב
השפוחל האצי היתונב ודלונ זאמש
ןלודיגל רסמתהל ידכב התדובעמ
.ןכוניחלו
היצפואה תא םתקדב םאה
?יברהמ הכרב לש
אל ונלש םירוחש יכה תומולחב"
אלו םינש הברה ךכ לכ ופלחיש ונמלח
לוכי אל רבד םוש .םידלי ונל ודלווי
הביאכמ היצאוטיס לע זמרל היה
הפלחשכ" .רפסמו יסוי חתופ ,"וזכ
,ןטב ירפל וניכז אלו הנש דועו הנש
ונייה אל ןיידע ךא ,היעב הנשיש ונבה
אפור לצא ונרקיב .התרמוחל םיעדומ
תא וכרע םלוכ ,ינש אפור לצא ,ןושאר
היעב לע ולע אלו תויתרגשה תוקידבה
םוש ונל קפסל ולכי אל םה .יהשלכ
.היעבה רוקמ יבגל תיאופר הזונגאיד
התייה םא .םילבלובמו םיכובנ ונייה
אוצמל תוסנל היה רשפא – היעב
תתל רשפא-יא היעב ילב לבא ,ןורתפ
הזל וארק טושפ םיאפורה .ןורתיפ
."הביס אלל תורקע"
וניארשכ ,רתוי תורחואמ םינשב
ןועשהו הרהנמה הצקב רוא ןיאש
רובעל יתשא הלחה ,קתקתמ יגולויבה
ןאכ םג ךא ,םיבכרומו םישק םילופיט
םישולשמ הלעמל .העושי לכ וניאר אל
ןיבמ הזב יוצמש ימו ,הרבע םילופיט
לופיט .הזל הוולנש םוצע ישוקה תא
םימעפב .ןויסנ רחא ןויסנ ,לופיט רחא
ךא ,הווקת התייה דוע תונושארה
המצעתה ,ןולשיכ לכ לע העדוהה םע
הלדג באכה תשוחתו הבזכאה
םיכלוה ונחנא הנא ונעדי אל .םייתעבש
לכ תא וניצימ רבכש ונשגרה ,הנפנ ןאלו
אל המואמו תתל הלוכי האופרהש המ
.הצקב הארנ
לצא םירוקיב לע בר ןוה ונכפש"
םיצמאמב ונכסח אל ,םיאפורה
םידלי קובחל וננוצר היה זע ,םיפסכבו
םתיאו םישדוחהו םימיה .ונלשמ
ופלח םה .דסח ונתא ושע אל םינשה
דוע היהי אל טעמ דועש ונששחו ,ףעיב
ארובב ונבל לכב ונמאה .תושעל המ
םילבוקמ יתבב ונאציו ונסנכנ .םלוע
ודדועו ,ונתוא וכריב םלוכו ,םינברו
לע הרתונ האצותה ךא ,הווקת וחיפהו
.הנכ
לש הבוט הרבח דחא ריהב םויב
רפסה תיבב התדובע םוקממ יתשא
היצפואה תא ונקדב םא התוא הלאש
יפלא ?שטיוואבוילמ יברהמ הכרב לש
,יברה תכרב תוכזב ודלונ תוקונית
.הרפיס
.יברה לש ותלודג לע ונעדי ונחנא
ותלודג לע עמש אלש ידוהי ןיאש המוד
יתייער לש התרבח .ויתולועפו יברה לש
םתיסינ' הל הרמא איה .ןברדל הפיסוה
אלש המל ,םיקיפא הברה ךכ-לכ
םידוהי לצא םיסנ ללוחש םוקמ וסנת
ומירה רבכש הלאכ םג ,ךכ לכ םיבר
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 18
אדבוע הווה ידידב
Mas777_B1.indd 18 2/14/2011 3:31:27 PM
םינכה הירבד '!?דקפיהל וכזו םיידי
לש וברעבו יתשא לע ולעפ הרבחה לש
האופרה תיבב יתדובעמ יתרזחשכ ,םוי
הז יאנכטכ דבוע ינא םש הירהנב
,יסוי' יתייער יל עידוה ,הנש םישולש
ךא עתפומ יתייה .'יברל םיסט ונחנא
איה .חוכיול םוקמ הריתוה אל איה
עובש ךותבו הסיט יסיטרכ גוז השכר
.סוטמב ונייה
-רב תביסמב יתשגפ הסיטה ינפל
חילשה ,ןמטוב לארשי ברה תא הווצמ
ינאש ול יתרפיס .הירהנב יברה לש
בשח אוה הליחתב .יברל סוטל ןווכתמ
ןיבה הרהמ דע ךא ,וב לתהמ ינאש
לש ויתולוכי לע ונעמש' .יניצר ינאש
יתשקיב .'םיסיטרכ ונדיב שיו יברה
,גהנתהל ךיא 'םיפיט' ונל ןתייש ונממ
שקיב אוה .תושעל ךיאו רמול המ
שבחש ,ילתפנ ,ותשא חא ,וסיגל שגאש
התואב 770 לש שרדמה תיב ילספס תא
המ לכב ונל עייסיו ןווכי רבכ אוהו ,הנש
.שרדייש
"שדוקה ץראב םידלי רובע הז"
ןולמב רדח ונרכש דעומ דועבמ
.770-ל ךומסה
םלועש ונבה ןושארה םויב רבכ
םידוהי .ונינפב ףשחנ םוסקו קתרמ
ידכב הנוכשה תא ודקפ םלועה לכמ
יפ לע .יברה לש ויפמ ךרבתהלו אובל
הנושארה תבשב ,םידיסחה תכרדה
רקובב הנומש העשמ 770-ב יתיהש
רהמ יתנבה .תרחואמ ברע תעש דעו
תסנכה תיב תא בזועש ימש דואמ
רבכ ,ותיבל רזוחו הליפתה ירחא
תודעוותהל תינשב סנכיהל לכוי אל
סנכנ יברהשכ ךכ-רחא העש תכרענש
ימו ,תימולח היווח התייה וז .תינשב
.התוא ןיבהל לכוי אל ,הב חכנ אלש
םיימוקמ ,םיחרוא ,םידיסח יפלא
םנוצר ,םירגובמו םיריעצ ,םילארשיו
תוכזלו יברה תא תוארל םלוכ לש
.ויפמ םיאצויה הרותה ירבד תא עומשל
לטלטמ ימצע תא יתאצמ ינא םג
תחא הדימריפמ ,ינשל דחא לספסמ
םילספס .המוצע תופיפצה .התרבחל
שיא סנ ךרדב קרו הז יבג לע הז םימרענ
אל ינאו ,שידיאב רביד יברה .עגפנ אל
לבא ,הלימ יצח אל ףאו הלימ יתנבה
והארמו םוקמב התייהש הריוואה
ובשו יתוא ומיסקה ,יברה לש דחוימה
הדמעש יתשא לש הבל תאו יבל תא
.םישנה תרזעב
תקולחל רותב ונדמענ ןושאר םויב
םידוהי לש םוצעו ךורא רות .םירלוד
ודמע תוצראה לכמו םיגוסה לכמ
ירופיס דועו דוע ונעמש םייתניב .םש
לש ויתוכרב תוכזב וללוחתהש תפומ
הייפיצה תא םיצעהו קזיחש המ ,יברה
רותב יתדמענ ינא .הכרבב תוכזל ונלש
.םישנה רותב יתייערו םירבגה לש
תטרומו הכורד הנתמה ירחא יתעגהשכ
םש םידמועש יתיאר ,יברה לא םיבצע
אל רוביצהש םיגאודש םידיסח ינש
,רותב םיאבה םיניתממה תא בכעי
המכ לש תונמדזה תנתינ רבוע לכלו
יתטלחה .ותקוצמ תא חוטשל תוינש
:ךכ קר יתרמאו םירבדב ךיראהל אלש
"!םידלי יל ןיא ,יבר"
:יל רמאו רלוד ינש יל קינעה יברה
ךכ ."שדוקה ץראב םידלי רובע הז"
ימצע תא יתאצמ ינאו ,תוטשפב רמא
.רותה ךשמהב םרוז
יתרפיסו םומה תצק יברהמ יתאצי
השקבה לע ץוחב וניתמהש םידיסחל
םידיסחה .יתלביקש הכרבה לעו ילש

ודלונ ןכאו ,םיבר ןושלב ,םידליל ךריבו םירלוד ינש ונל קינעה יברה"
קחרמ לכ ;תרחא תולכתסה איה קידצ לש תולכתסה .תונב יתש ונל
םויה לבא ,םיידי ונמרהש םיעגר ויה רבכ .וילא םיעגונ אל ןמזו םוקמ לש
.המייקתה ותכרבו ךריב יברה ,םקיר הבש אל קידצ לש ותכרבש עדוי ינא
היצרטסוליא
19 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 19 2/14/2011 3:31:28 PM
,תלבקש הכרבה וז םא" תוטשפב ורמא
תמאה ןעמל ינאו ,"םידלי ינשל הפצת
לש ותכרב תמצוע תא יתמנפה שממ אל
.יברה
,איה םג רובעתש יתייערל יתנתמה
התוא יתלאש ,הצוחה האצי איהשכו
השקיבש יל הרפיס איהו ,היה המ
ינש ןתנ יברה הל םגו םידליל הכרב
םידלי רובע הז" הל רמאו םירלוד
םילימ םתוא שממ ."שדוקה ץראב
הארנכ יברהש יתנבה רבכ .קוידב
יברל ונרפיס אל ירה ;קוחרמל האור
ונחנא הנהו ,ונינש ןיב שיש רשקה לע
לש ההז רפסמו הכרב התואל םיכוז
.םירלוד
,הייפיצ יאלמו םישגרנ הצרא ונרזח
המכ דוע ופלח ,וניוויקש ומכ אל ךא
.תמשגתמ הכרבה תא וניאר אלו םינש
לבא ,םיעיגמ םידליה הנהש זא ונמאה
דועו לופיט דוע ,הרק אל ןיידע הז
םידהדהמ ויה תונולשיכהו ,לופיט
הקעומ לש השוחת ובסהש םימרוצו
תויהל ךפה רבכ ונלש ליגה .הקועתו
,םישימחל הליגב הקשנ יתשא ;היעב
.םיידי םירהל ונבשחו
.ןויגיה לכמ הלעמל ,סנה הרק זאו
ףא לע ,דחא לופיט דוע קר וניסינ
רבתסהו ,תווקת הברה וב ונילת אלש
.ונרשואל לובג היה אל .הדקפנ יתשאש
ךשמב ונקלח תנמ היהש רעצה לכ
.המוצע תחא החמשל ךפה ,םינשה
ונילע יכ ונל עדונ וכרענש תוקידבב
רגבתמה הליג לשב .םימואתל תופצל
.קדקודמ בקעמל הנותנ התייה איה
התייה םישדוח העברא ךשמב
ם"במר האופרה תיבב תזפשואמ
הדילה תעשב ,רעצה הברמל .הפיחב
האירב הדלונ תבה ךא דרש אל ןבה
ברה תצעב .ונלוכ חור תחנל המילשו
םש לע ,הנח ןח הל ונארק אריצחובא
לש המש םג והז הנחש רבתסהו ,ימיא
.יברה םא
רחא יצחו הנש .בוט יכ וניארשכ
ליג ךותב התייה רבכ יתשאשכ ,ךכ
לופיט דוע תוסנל ונטלחה ,םישימח
,אל םאו ,בוט המ – חילצי םא ,דחא
םג אבה לופיטה .תחא תבב וניכז יזא
םואתפו ,םשה תרזעב חילצה אוה
רעש ונרובעב חתופ ה"בקהש ונשגרה
העשת ירחא .תוכורא םינש לוענ היהש
ונארקו היינש תב ונל הדלונ רוביע יחרי
.הילט הליש הל
תויהל ונכפה ודלונ ןהש זאמ
ןהינבש הלודגה .הנש םירשעב םיריעצ
םישולש ירחא .'ב התיכל הנשה התלע
השרפ יתשא ,ךוניחב הדובע תונש
."תחנב ןלדגל לכותש ידכ התדובעמ

לש ולוקב בטיה תרכינ תושגרתהה
:יסוי
ךריבו םירלוד ינש ונל קינעה יברה"
ונל ודלונ ןכאו ,םיבר ןושלב ,םידליל
איה קידצ לש תולכתסה .תונב יתש
םוקמ לש קחרמ לכ ;תרחא תולכתסה
םיעגר ויה רבכ .וילא םיעגונ אל ןמזו
עדוי ינא םויה לבא ,םיידי ונמרהש
יברה ,םקיר הבש אל קידצ לש ותכרבש
.המייקתה ותכרבו ךריב
תדועס ונמייק תונבה תדיל דובכל
לארשי ברה םג קלח לטנ הב הידוה
רפיס אוה .הירהנב יברה חילש ,ןמטוב
תולק אלה םינשה לע ,יברה תכרב לע
ףוסה לעו הכרבה הנתינ זאמ ופלחש
תולעפתהב םשמ ואצי םישנא .בוטה
ףוגמ ועמשש םיאלפ אלפה חכונ
."ןושאר
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 20
אדבוע הווה ידידב
Mas777_B1.indd 20 2/14/2011 3:32:46 PM
אחיקפ אניע
:דבוע הז הככ .תואיצמה תא תבצעמ תמאב ונלש היארה
(תוכלמ רבדה תא וחתיפ :לשמל) – הלואגה יניע תא וחקיפ
ךישמנו ,וארת אל – וחקפת אל !לודגב .הלואג וארתו
.וניניעב םיבגחכ תוארהלו תוארל ,ססובתהל
יבאש לחר תאמ
?םיגדה םיאור המ
קיפיטנייס) "scientific American"
תעה יבתכמ דחא אוה (ןקירמא
תע בתכ .םלועב םיצופנה םייעדמה
,הזכ ראשיהל ףאושה ירלופופ יעדמ
לכ :רחא עדמ לע חוודלמ דואמ רהזנ
יושעו תפרוג המכסה ויתודוא ןיאש המ
ןבצעל וא תונימא רסוח לש דשח ררועל
ונניא – יוצמה עדמה בבוח ארוקה תא
.ןויליגב אצמנ
םיאצוי םניא םעפ ףא םה אליממ
תויעדמ "תומודק תועד" דגנ ץצוח
אלש דע תוחפל (הזכ רבד שיש ןבומכ)
היליהקה לש הבור בור ידי לע טלחוה
דבא תועד ןתואש ,תינרמשה תיעדמה
.חלכה ןהילע
שוגפל ונחמש – תאז לכ רואל
הבתכ 2011 סראמ ראורבפ לש ןוילגב
אלו תוחפ אל לש ומש תא תאשונה
(ילוא) ידגאה גניקוה ןביטס – רתוי
ימ .ןורחאה רודה לש םיאקיזיפה לודג
תונורחאה םינשה םישולשב קיזחהש
לש הקיטמתמל תללוהמה הרדתקב
קיזחה הב הרדתקה איה ,'גירבמייק
.וינפל (חופתה םע הז) ןוטוינ קיזייא
יאקיזיפכ ודמעמ תא הנק גניקוה
רקחב ותדובע תובקעב ומוחתב ליבומ
תא חתיפ הכלהמב ,םוקיה רוקמ
איהש ,םירוחשה םירוחה תירואית
רתויב תישממה תומדקתהה הארנכ
תחאה הירואיתה" ןוויכב התשענש
זאמ עדמה לש ושפנ תאשמ ,"לכה לש
לש לדוג ירדסב םירכמנ וירפס .םלועמו
בשחתהב רדהנ .םיקתוע ןוילימ העשת
לע ,רוציקב .הקיזיפ רפס והזש ךכב
.ןיררוע ןיא גניקוה ןביטס
רטסאמה ונל בתוכ המ זא .יקוא
ןקירמא קיפטנייסב הקיזיפה לש לודגה
המכ ינפלש ?ןורחאה יטסימרופנוקה
הזנומ ריעה תצעומ הרסא םינש
קיזחהל בהז יגד ילעב לע הילטיאבש
יכמות .םילוגע םימוירווקאב םתוא
יפלכ תוירזכא עונמל ושקיב הנקתה
םויראווקאה תונפדש ונעטו םיגדה
תא תוארל םיגדל תומרוג תומקועמה
ילוא רופיסה .תתוועמ הרוצב תואיצמה
הלאש הלעמ אוה ךא ,קיחצמ עמשנ
תואיצמהש םיעדוי ונא ןיינמ :תניינעמ
?תיתימא ןכא איה םיספות ונאש
ארק אוה ילוא
?יברה לש בתכמה תא
ךותמ םיגדה םיאור התוא הנומתה
םיאור ונאש הממ הנוש םויראווקאה
אוהשכ םקעתמ רואש רחאמ ,ול ץוחמ
ענה םצעש רמוא הז .םימל ריואמ רבוע
םיינוציח תוחוכ וילע ולעפויש ילבמ
םיגדה לבא ,רשי וקב ענכ ונל הארנ –
.םקועמ לולסמב ענ וב ופצי
:םח תויהל ליחתמ הז ןאכו
ולכוי ,םהלש סוחייה תדוקנ ךותמ
םייעדמ םיקוח תכרעמ חסנל םיגדה
םהל ורשפאי :רמולכ ,םינוכנ ויהיש
לש תידיתעה םתעונת תא תוזחל
אליממו ,םויראווקאל ץוחמ םיצפח
,וזכ הירואית וחסני בהזה יגד ול
איה םתפקשהש תודוהל ונא ץלאנ
ךרד עדוי ימו) הפקת תואיצמ תנומת
תרבוע םינוש ךווית יגוס הזיאו המכ
תפלוח איהש ךות תואיצמה תנומת
ומיש – ןאכמו .(?בכרומה ונחומ ךרד
– רחא אלו אוה – סניקוה רבוע – !בל
תויגוס תרדסמ רתוי תרכומ אמגודל
תקולחמב םייונשה םינושה םירואיתה
:תואיצמה לש
המ) ינרותה לדומה ןיבש לדבהה
("ימלת לש לדומה" :םינכמ םייוגהש
וזכרמב בצינ ץראה רודכש עבוקה
םוקיה לדומ ןיבל ,סומסוקה לש
וזכרמבש ,סוקינרפוק לש ירטנצוילהה
.שמשה
ימאנוצ םהו ,םנושלכ םירבדה ירהו
ךכ .םינותחתה םימה לש יתימא
:סניקוה
חיכוה סוקינרפוקש רמול לבוקמ"
הז ןיא לבא ,יוגש ימלת לש לדומהש
לכב שמתשהל רוחבל רשפא ...ןוכנ
ידכ םוקיה לש תונומתה יתשמ תחא
,םיבכוכ לע ונלש תיפצתה תא ריבסהל
החונמב ץראהש חינהל רשפאש רחאמ
(רבד םוש ביבס תבבותסמ הנניא)
יבגל ךכ חינהל רשפאש הדימ התואב
ץראהו" :רמולכ .טוטיצ ףוס ."שמשה
?אלש חיכוהל וסנת ."תדמוע םלועל
םיאקיזיפה לודג םע היעב םכל היהת
.ונרודב
?וישכע קר הזל עיגה אוה המל
אורקל ול אצי הנורחאל קרש הארנכ
ינפלמ יברה לש םסרופמה ובתכמ תא
ישנאמ דחאל הנש םישיש וא םישימח
ךמסמ ,רשקב ומע ויהש םיברה עדמה
הזה רבדה תא יברה ול ריבסמ וב
טושפ ,ינכפהמ םושיי ךות ,ץרמנ קוידב
תרות לש הכרפהל ןתינ יתלבו אילפהל
.ןייטשנייא לש תויסחי
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 22
הלואגו עדמ
Mas777_B1.indd 22 2/14/2011 3:31:31 PM
וחרכ לעב אל רבכו !ןמא
גירג ול תלחממ לבוס גניקוה ןביטס
לכב םדקתמ קותישל תמרוגה ,הארונה
.חומה דוקפתב תעגונ הנניא ךא ,ףוגה
רזייסיתניס תרזעב "רבדמ" אוה
רזענו ,תושולק תופישנ בבודמה לתשומ
שמתשהל ידכ הנוכמ – חומ יקשממב
םוי םויה ייחלו וירקחמ ךרוצל בשחמב
.ולש
םוימ םייחה תלחותש תורמל
,תורופס םינש איה הלחמה ןוחבא
םלועב דיחיה םדאה אוה גניקוה
.םירושע השימח הז המע דדומתמה
,טסיאתא וב םיאור םיברש תורמל
:ותרדגהכ .הזכ וניאש חינהל ריבס
.הקיזיפה יקוח יפ לע להנתמ םלועה"
םיקולא י"ע וקקוח םיקוחהו ןכתי
רפמ אלו ברעתמ ונניא םיקולא לבא
ינויגה .ונושל יפ לע ,"םיקוחה תא
םימה תא גצייל רחבנ אוה יכ בושחל
םוש אלל :םמצעל םהש יפכ םינותחתה
תא תושעל םיכירצ – הלעמלמ הרזע
ילבמ .יקנ חומ 100% .דבל ךרדה לכ
.םיסינ ללוחל הזש "םיקוח רובשל"
התשענ האנ ךרד תרבכ יכ הארנ
יקוח תא רפהל ילב וא םעשו ,רבכ
והשימש םיקולא גאדי ,הקיזיפה
תולחמה לכל הפורתה תא רבכ אצמי
.תוינווינה
יתימאה הריחבה שפוח
רמוא יברהש ?ונרמא המ זא
חיכוהל רשפא יאש חיכוה ןייטשנייאש
הפוצה .חיינ ימו ענ םיפוגה ינשמ ימ
,וביבס הגח שמשה תא הארי ץראה לע
דמועה הפוצו ,ונא וננויסנמ ןבומכ
םיבבותסמ ונתוא הארי שמשה לע
חתפל לכוי םיפוצהמ דחא לכ ,וביבס
"אבנל" לכותש תימושיי הקיטמתמ
,הפקת איהש תיעדמ חיכויש המ)
תידיתעה ותעונת תא ("הנוכנ" רמולכ
.ינשה ףוגה לש
וחתפנ" בותכה רמאש והזו"
...םיקולא תוארמ האראו םימשה
ילכמ ...האור לשמ ךרד לע וליאכ
קר אל הז םיקולא תוארמ ."תיכוכז
תא תוארל אלא ,םיקולא תא תוארל
.םתוא האור םיקולאהש ומכ םירבדה
תיכוכז ילכ ךרד ?םיקולא האור ךיאו
תיכוכזכ דקפתמש) ?(םויראווקא)
לש ילכה) הארמה ידי לעש (תלדגמ
'תי אוה הכרדש הרותה איהש .תיכוכז
הב ןיאורש רבדה הארנ (ונילע לכתסמ
הממ רתוי חבושמו רתוי לודג רבדל
."הארמ ילב ךכ ותוא ןיאורש
,ךכ ותוא תוארל רשפא – רמולכ
תוארל וא ,ןכסמו ןטק – "אוהש ומכ"
םישמתשמ יכ ,חבושמו לודג :ךכ ותוא
.רתוי תללכושמ תיטפוא הקינכטב
תונומתמ וזיא קר איה הלאשה
?הפקת איה תואיצמה
ךרד) תאז השוע ה"בקהש ךיא
.תמאב ונ ..ש ךיא וא (תיכוכז
!םוקע הז ירה ..תאז לכבו
!?רתוי הנוכנ תואיצמ האור ימ זא
!ללכב טושפ אל הז
?לעושה וא אביקע יבר לש םיגדה
ינשמ היה אוה ,סופפ תא לואשל רשפא
ידי לע ךכ"..םויראווקאה לש םידדצה
,"הרותה תניחבב הפקשהו הטבה
,וכרד טיבהל רחוב םשהש ךוותה איה
םימייקמ םהש לארשי וינפל םיארנ"
."הלודגו חבש תניחבב ,הרותה
תכפוהש וזה תיקולאה תויביטקייבוסה
.תיביטמיטלואה תיביטקייבואה תמאל
תרות לש ת"יב ף"לאה םג איה
.םיטנאווקה
לש רתכה תונויסנמ דחא
אוה רוא םא עובקל הסנמ ,הירואיתה
םיקיקלח לש ףיזרז וא ,(היגרנא) לג
אל וא ונימאת ?האצותהו .(רמוח)
.הפוצה לש ותנווכב היולת
רואה .תויעב ןיא ?תוירמוח הצור
?לג הצור .קיקלח ומכ קוידב גהנתמ
לג קרש תויריפמא תואצות !השקבב
.תתל לוכי
ינרדומ יכה – !?הז עדמ ןמ הזיא
.תושעל המ .שיש
קר .יתימא אוה הריחבה שפוח
ךרד תואיצמה תא תוארל רחובש ימ
הכוז ("םימשה וחתפיו"ה) הרותה
תא תוארל ,"םיקולא תוארמ" תוארל
ומכ ,םתוא האור םשהש ומכ םירבדה
.האור יברהש
.רוכמ ונניא הזה קחשמה ?אלש ימו
תא תבצעמ תמאב ונלש היארה
.תואיצמה
יניע תא וחקיפ :דבוע הז הככו
רבדה תא וחתיפ :לשמל) – הלואגה
אל !לודגב .הלואג וארתו (תוכלמ
,ססובתהל ךישמנו ,וארת אל – וחקפת
.וניניעב םיבגחכ תוארהלו תוארל
לש םיקוח תכרעמ חסנל ונידיב
םיקוח תכרעמ וא ,הלודגו חבש הלואג
תופקת ןהיתש .תונטקו תולג לש
וישכעל ןוכנ .הדימה התואב הרואכל
הנתנ תושרה יכ ,חיכוהל רשפא יא
ןיאש חיכוהל תורשפא ןיאו ,ירמגל
רבב לבא .לעושה ירבדב קצומ ןויגה
ירבד ,רוזחי אוה רואינש לש הווצמה
!םילית שרדמב אתיא :םייח םיקולא
ונתוא תוארל ,רחב רבכ ה"בקהש
חבש ונרובע רחב .תלדגמ תיכוכז ךרד
!וילא ףרטצנו הבה .הלואגו הלודגו
הזש בושחל םירחוב רבכ םייוגה םג
תרסה םימסרפמו ךרפומ אל םצעב
דוע ןיא .םינש יפלא תונב תויוגייתסה
.ןכומ רבכ לכה בכעמ וא ענומ
ומכש ןיבהל ראשנ דוע ונל קר
קיבדנו רמאנו הארנו בושחנו טילחנש
הז קוידב הככ זא רוזחנו דמלנו דמלנו
.היהי

?וישכע קר הזל עיגה אוה המל
ול אצי הנורחאל קרש הארנכ
יברה לש םסרופמה ובתכמ תא אורקל
דחאל הנש םישיש וא םישימח ינפלמ
,רשקב ומע ויהש םיברה עדמה ישנאמ
רבדה תא יברה ול ריבסמ וב ךמסמ
,ינכפהמ םושיי ךות ,ץרמנ קוידב הזה
הכרפהל ןתינ יתלבו אילפהל טושפ
.ןייטשנייא לש תויסחי תרות לש
23 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 23 2/14/2011 3:31:32 PM
הצקה לא הצקה ןמ
ונחנא יכו ?םייחב יוניש תושעל םיכירצ אל ונלוכ ונחנא יכו
ותוא םיראשנ ללכ ךרדב ונחנא לבא "!ינוניב יאוולה" ?םימלשומ
,ונלש הרותה ירועישל העש יצח םשו הפ םיפיסומ ילוא .רבד
הפיא לבא .תבש ןחלושב החישמ עטק םיארוקו הבוט םישוע
ךירדמ יברהש ומכ הצקה לא הצקה ןמ הכילהה הפיא ?ךפהמה
!?הזה רופיסה לכב ונחנא הפיא .ב"נשת 'אשת יכ'ב ונתוא
ץיבלומש בקעי ברה תאמ
ןאש תיב ד"בח תיב להנמ
ב
אשת יכ תשרפל החיש
יטוקילב עיפומ .ב"נשת)
(חישמו הלואג יניינע תוחיש
חישמה ךלמ יברה ןייצמ
השרפב עיפומש דחוימה שודיחה תא
לא הצקה ןמ םיעוריא ףצר ,דבלב וז
השעמ םינושאר תוחולב לחה ,הצקה
אטחל דואמ דח רבעמב םשמו ,'ה ידי
תוחולל דעו ,תוחולה תריבשו לגעה
ינרק – תדחוימה הלעמה םע םיינש
.השמ לש וינפב ונתינש דוה
המכל העיריה תא ביחרמ יברה
ןמ הכילה לש םימוחתו םינוויכ המכו
דעו םלועה תאירבמ :הצקה לא הצקה
הדובעה רמג דעו הדילהמ ,הלואגה
תאירק דעו "ינא הדומ"מ ,הזה םלועב
.דועו ,הטימה לעש עמש
יברה ,לעופל הארוהל רשקב םג
,תוחנה ןתונ אלו טעומב קפתסמ אל
לכ תא לועפל חכה ןתינ ידוהיל"
,םפוס דעו םתליחתמ ,םלוכ םיניינעה
."םייתניבש המ לכו
ןכאש םידוהי המכ לע םויה ארקנ
הצקה ןמ האלפומו הכורא ךרד ושע
םהמ דומלל המ ונל שיו ,הצקה לא
.םהייח ירופיסמו
םירופיסה לכ ינפל ,רופיס
המוציעב יתייה םינש רפסמ ינפל
,ד"בח תיבב םיללפתמה ינפב החיש לש
עתפלשכ ,תבש תלבקל החנמ תליפת ןיב
רבעשל ,ריעצ ךרבא תסנכה תיבל סנכנ
קוטריס םע אוה יתעתפהלו ,ץוביק ןב
טלשנ יתלב ןפואב .תידיסח תעבגמו
יתבזע ,השרדה תא יתרצע ,ירמגל
יתלחתהו יתרביד וילעש אשונה תא
הזש "העפות"המ םר לוקב לעפתהל
.תסנכה תיבל העיגה התע
רבודמ םנמאש םיללפתמל יתרבסה
,םיינוציח םיטרפ ,"םישובל"ב קר
ימינפ יוניש לע דיעמ הז השעמל לבא
תריגס לע ,שדח םייח חרוא לע ,םוצע
הרזח" םעה יפב ארקנש ךפהמב לגעמ
תא םר לוקב יתלאש ."הבושתב
םיתבמ לודגה םקלחש ,םיללפתמה
ונישע ונחנא םייחב םימעפ המכ ,םייתד
,ונייחב הזכ ךפהמ תושעל םילגוסמ וא
ךפהמל ותמצועב המוד וא הווש היהיש
תא ףילחמ ,ץוביק ןב ,ריעצ רוחבש
תאו ,ידיסח ןקזל ורעשבש תוטסארה
קוטרסה לע ןולגדל ונזאבש םיליגעה
.תידיסח תעבגמו
תושעל םיכירצ אל ונלוכ ונחנא יכו
?םימלשומ ונחנא יכו ?םייחב יוניש
ללכ ךרדב ונחנא לבא "!ינוניב יאוולה"
הפ םיפיסומ ילוא .רבד ותוא םיראשנ
,ונלש הרותה ירועישל העש יצח םשו
החישמ עטק םיארוקו הבוט םישוע
?ךפהמה הפיא לבא .תבש ןחלושב
הצקה לא הצקה ןמ הכילהה הפיא
'אשת יכ'ב ונתוא ךירדמ יברהש ומכ
!?הזה רופיסה לכב ונחנא הפיא .ב"נשת
ןאש תיבמ ןתנוי םתוי
,יצחו 4 העשב רקוב לכ םק אוה
תרכומה הפיכה תא ושארל קדהמ
ףיסומ ,הלואגה תזרכב תרטועמהו
ליעמו תופפכ ,הדסקה תא ושארל
וכרדב םיינפואה לע הלועו ,םמחמ
לש הישעתה רוזיאב הדובעל
.ןאש תיבמ העיסנ תוקד 20 ,םיצוביקה
גד לעפמב תורשכה חיגשמ אוה םתוי
ןוימה םלוא לע יארחא אוהו ,ןאש
(לאעמשי ינב םבור) םילעופה תורשעו
םיקוושמו םויב םיגד יפלא םינייממש
.ץראה יבחר לכל
םנמא ,םתויב וב ועטת אלש
עיגמ ושאר לבא הצרא תובצומ וילגר
חיגשמ אוה ויניעב .המיימשה (טעמכ)
ושארב לבא ,םיגדה לש עוסמה לע
םיטוטיצו תודיסח ירמאמ םיפפועתמ
ושבלתי הדובעה םוי םויסבש ,הלבקהמ
םירמאמ תרוצב ומסרפתיו ,םילימב
.םתומכש בותכל עדוי םתוי קרש
אוה .םתוי לש וייח םה םילק אל
תיבב םיבכרומ םיישק םע דדומתמ
םיטוטאז השלש ותיבב .הדובעבו
לצא םירקבמ תעל תעמש ,םיקידצ
ןיידע הקיבדה אל ותייער םג .םיאפור
תומדקתהה לש ריהמה בצקה תא
הדובע הברה שיו ,םתוי לש תינחורה
ד"בח תיבמ םירופיס
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 26
Mas777_B1.indd 26 2/14/2011 3:31:35 PM
שיש עדוי םתוי לבא .םירעפה לע רשגל
םיניינעה לכ תא לועפל" תוחוכ ונל
המ לכו ,םפוס דעו םתליחתמ ,םלוכ
יברע לעופשכ םג ,ןכלו "םייתניבש
לכב עגפי אוהש ןיכסה םע וילע םייא
רסמ אלא ,להבנ אל םתוי ,םידוהיה
םיירהצה רחאו ,לעפמה להנמל חוויד
דילקהל ךישמהו ,בשחמה לא בש רבכ
.ולש םיקומעה םירמאמה תא
אל ץוביקב ררוגתהו דלונ םתוי
ירחאש ,ךכ ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,יתד
.םירזנמ המכב רקיבו ודוהל עסנ אבצה
יפכ ,םימי םתואמ ולש תונורכזהמ
םשרנ ויתועסממ דחאב ,יל רפיסש
היצטידמ לש םימי הרשע ןב סרוקל
וריבסה םיכירדמה .םירזנמה דחאב
,ומצעב לספל םיווחתשמ אל ונחנאש
...גציימ לספהש המ לכל קר אלא
תא ושטנ םיפתתשמה בורש תורמל
שוחנ היה םתוי ,עצמאב סרוקה
אוה ,םימיה תרשע לכ תא םילשהל
ףוסב עיגתש "הראה"ל הכיח טושפ
ךירצ תמאב אוהש ןיבה ףוסבל .סרוקה
הזש הארנכ לבא ,הראהה תא אוצמל
.םילספה ןיב ,ודוהב םש הרקי אל
רבח ,לארשי ץראל רזח םתוי
לש הרות ירועישל ותוא הנפה הירבטמ
,'ריאמ ןוכמ'ב ךשמה ,'םיכרע' ןוגרא
קחצי ברה לש 'תעד' תבישיב ךשמה
.תווצמהו תדה תא םתוי הליג ךכו ,דרע
דימו תודיסחה תא הליג ךשמהב
.היגהנמ תא םשייל ליחתה
םתוי הנב ,ץוביקבש ורדח רצחב
ץוביקה ןודעומב ,תירחש תליבטל רוב
ירועישו תויודעוותה ,תוליפת ןגרא
ץוביקהמ םיפסונ םיריעצ ןעמל הרות
.םמצע תא םישפחמש הביבסהמו
רויצ ,םיבשחמ ידומילל ליבקמב ,ךכו
דומילב םלתשה אוה ,דועו יתונמוא
םג ,רומאכ .תודיסחו ארמג ,הכלה
ירמאמ יאנפה תועשב םתוי בתוכ םויה
תודיסחה תרות רואל םיקומע תוגה
.הלבקהו
.הצקה לא הצקה ןמ
הניטנגראב ושע רשא שפנה תאו
שאר םויכ ,בוטילא לואש ברה
שמיש ,ןירטיס רפכב ד"בח תבישי
תוליעפב ,הניטנגראב יברה תוחילשב
ןיב הבישיב הארוהבו תודהי תצפה
ןבומב .ב"סשת – ח"משת םינשה
,(הפלחתה) העטקנ ותוחילש םייוסמ
הליפנהו ןוטלשה יפוליח ללגב תאז
,הניטנגראב השחרתהש תילכלכה
םייח ,תוחילש התוא לש היתוריפ םלוא
תוריפ יריפ םיחימצמו דעל םימייקו
,בוטילא ברה יל רפיסש יפכ ,בורל
.םימי םתואמ ויתונורכזמ
ריעצ ,ןמדנס ירא אוה ךכ
דואמ הרישע החפשמל ןב ,יאניטנגרא
יתבו תויונח לש תשר התולעבבש
ליחתה ד"בח םע ולש רשקה .תשורח
,הבושתב הרזחש ותוחא תוכזב
.ןירדהמל ד"בח תיב המיקהו הנתחתה
םע החפשמה לכ לש רשק רצונ ךכ
הנושארה םעפב עיגה ירא .תודהי
דע ךורא רעש םע ד"בח תבישיל
םהל וצבצב תורעשה ןיב .םיינתומה
םינוש םיעבצמו םיגוסמ םיליגע המכ
םייחב ותוא ןיינעש המ .םינושמו
םעפ דועו הקיסומ ,הקיסומ היה הז

הממ הנוש הנותח היהת ,ותנותח דעומ עיגישכש הניבה אמאה
דועבמ תוארל השקיבו רתוימ ןמז הזבזב אל איה .םיליגר םהש
תיזכרמ הנותחל העיגה איה .םידיסחה לצא הנותח תיארנ ךיא דעומ
.התכבו הבשי רשא לש אמאש דועב ודקרו וחמש םלוכ םש ,הליהקב
השדחה ךרדל התודגנתה תא הקזיח איהו ,היניעב ןח אצמ שממ אל הז
.הנב לש
דחי םידמול הניטנגראב םימימתהו ש"נא
27 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 27 2/14/2011 3:31:36 PM
לש םיקסידה תא תיבב ול ויה .הקיסומ
רסח היה אל ףסכ .םלועב םירמזה לכ
םיקסיד המכ הנק אוה םוי לכ טעמכו
אוהש ןויכ לבא .קושל ואצי התע הזש
לע בבחתה דימ ,הבישיה ירעשב סנכנ
םיחולשה םימימתהו םינברה תווצ לכ
תועש לכ ךשמל תותורבח ותא ועבקש
.םידומילה
יראש ףתושמה ץומיאה תוכזב
םדקתה אוה ,םינוויכה לכמ לביק
,ריהמ ידמ ילוא ,רתויב ריהמ בצקב
םימי רפסמ ךות .תודיסחה יכרד ןוויכל
דע ,תוכוראה ושאר תופלחמ תא ץציק
הררקתה אלו ,הפילחו עבוכ שבל הרהמ
םיבהלנה םימימתה תעדו) ותעד
טבש 'יל יברל סטש דע (םיצירממהו
ירפס תורשע םע רזחו (ט"משת)
.יברה רצחב הנקש תודיסח
ךכ ,הריהמ התיה הילעהש לככ
ירחא אקווד .הקזח התיה הליפנה
ירא ,יברה תציחמב אישה ימימ רזחש
דע ,השדחה ךרדהמ קחרתהל ליחתה
לא שגינ ,הבישיל עיגה דחא ברעש
הצור אוהש רמאו בוטילא לואש ברה
תא ,םירפסה לכ תא הבישיל םורתל
ךכ ןיב יכ (4 לע 4) ןיליפתה תוגוז ינש
ברה .שומיש םוש םהב השוע אל אוה
םירפסה תא :'הרשפ'ל ותא עיגהל הסינ
םתוא הצריש דע ול רומשל ןכומ אוה
וניא אוה ןיליפתה תא לבא ,הרזחב
לצא ראשהל בייח הז ,לבקל ןכומ
לוכה תא ריאשהל שקעתה ירא .ירא
ותוא ןימזה ,ןורחא אצומכ .הבישיב
ותיבב תישיא החישל בוטילא ברה
איבה ירא .םירדסה ירחאש תועשב
,הלילה לכ הכשמנש החישל רבח ותא
בטיה תורכינ תוכרובמה תואצותהו
ינב לע ,םירבחה ינש לע םויה דע
םיארוק םתא ,ןכ ,םגו ,םהיתוחפשמ
םיעפשומה (!)יפלאו תואמ לע םג ,ןוכנ
.םירבחה ינש לש םיברוקמהו
שדוחל רלוד 10 תוכזב
ריבסה תילילה החישה ךלהמב
ותניחבמש ,הטושפ הרוצב ירא
דעוותה בוטילא ברה .רמגנ רופיסה
לכמ הסינ ,בלה לכמ רבחה םעו ותא
.רבדל ימ םע היה אל לבא ,םינוויכה
ונממ ץלחל בוטילא ברה חילצה ףוסבל
קר ומצע לע חקי אוהש – הבוט הטלחה
רומשיו ,תודיסחה יגהנממ דחא רבד
הזל .תודהיה לא דיחיו דחא רשקכ וילע
םייקלו ךישמהל רחב ירא .םיכסה אוה
'דמעמ' ימד שדוח לכ תתל גהנמה תא
.יברל בוטילא ברה חלשי םתוא
עיגמ ירא היה שדוחב םעפ ,ןכאו
ותוא ףיסומ ברה ,רלוד 10 רסומ ,ברל
,'דמעמ' ימד ונתנש םידיסחה תמישרל
.יברל חלושו
עיגה וילא םוקמה תנבה ךרוצל
דחא םויש ,בוטילא ברה ןייצמ ,ירא
רפיס אוה .שגרנו שערנ ירא עיגה
הסיטב היה אוה ןורחאה רופיכ םויבש
סוטמה עתפלשכ ,תוצראה תחאל
הארנ היהו דצל דצמ לטלטיהל ליחתה
הז .םיל לופיל ךלוה סוטמה עגר לכש
טילחה אוה ןכ לעו דיחפמ ארונ היה
התואב ...רופיכ םויב רתוי סוטל אלש
עיגהל ול השקש ,ירא ףיסוה המישנ
תתל ןיינועמ אוה ןכלו שדוח לכ ברל
.הנשה לכ רובע רלוד 120 וישכעו ןאכ
שממ הזש ול ריבסה בוטילא ברה
ףסכ לבקל לוכי אל ינא" .ירשפא יתלב
אובל ךירצ .הזכ רבד ןיא .הנשה לכל
.בורקה שדוחה רובע תתלו שדוח לכ
ןיב עובקה רשקה ול רמשנ ךכ ."הדוקנ
ומצע תא חיכוהש רבד ,רוחבהו ברה
.ךשמהב
תוכזה הדמע יראלש הארנכ
,יברל "דמעמ" תניתנ לש תדחוימה
,קחרתהל ולש תונויסנה לכ תורמלו
."חילצה אל הז"
אבאהמ יונימ ירא לביק דחא םוי
לש תויונחה תחא תא להנל רישעה
םוי לכ דבוע היה אוה םש החפשמה
ברה דיפקה ,ךכש ןויכ .ברע דע רקובמ
םעפב םעפ ידמ תונחב ורקבל בוטילא
ירא שגפנ ,ןמזה םע .ןיליפת ול חינהלו
תעמ תרקבמ התיהש הידוהי הרענ םע
הרות ירועיש תעמושו ד"בח תיבב תעל
"ןתחה" לע העיפשה איה .תודיסחו
בוש שגפ םש ,םירועישל התא עיגהל
ברקתהל ליחתהו ,בוטילא ברה תא
םעפה .תודיסחלו תודהיל שדחמ
תוברקתההש בוטילא ברה דיפקה
."םילכב תורוא" תיבקעו הנותמ היהת
ידיסח תיב וליג תב םע םיקה ירא ,ןכאו
.לארשי ץראב ןמאנו רשכ
הלועמ ם"תס רפוס אוה ירא םויכ
היפויב הרידנ הביתכ תרוצב ןה עודיש
יפכו ,הרוהט םימש תאריב ןהו
הנמנ קרב ינבמ אדנל ברה םג עודיה
תוזוזמ ונממ ןימזמו ויתוחוקל ןיב
.תורדוהמ
יביטברסנוקה ןזחה
לוגד חילש היהנש
ירא לש רבח היה ,ץווש רשא
הניטנגראב לדגו (םדוקה רופיסהמ)
.תווצמו הרותל רשק הברה אלל
ףופיתה עוצקמ היה ולש לודגה ביבחתה
עיפשהש רבד ,תוילקיסומ תוקהלו
הליהקב ןזחכ ףרטצהל ךשמהב וילע
.סרייא סונאובב תיביטברסנוקה
בוטילא ברה לא עיגה אוה דחא םוי
תרזע תא שקבמ ינא" .ד"בח תיבב
רוחבה .רמא ,"תירבע דומילב ברה
הטיסרבינואב םידומילל ןנוכתה
ךכל ךרעיהל הצרו םילשוריב תירבעה
בוטילא ברה .הפשה רופיש תרגסמב םג
,ול רוזעל החמשב ןכומ אוהש ול רמא
וחמשיש הבישי ידימלת המכ םג שי
תדחוימ הטיש ול שיו ,ול רוזעל
ךותמ דומיל – תירבעה הפשה דומילל
...שמוחה
תבישיל םוי ידמ עיגה רוחבה
היה רשא .תירבע דומלל ידכ ד"בח
םע דימ ןיבה אוהו ,שיגרו םכח רוחב
סנכיהל םיאתמ אלש הבישיל ותסינכ
ומצע תא םיאתה אוה .םיליגע םע
ודמיל םיחולשה םימימתהו ,הריוואל
תארוהב .שמוחה ךותמ "תירבע" ותא
קוידב םירועישה וכרענ ,בוטילא ברה
ךכו ,אינתב רועישה תעשל ךומסב
.םויב אינת תעש יצחל רשא ראשנ
תולאש לואשל שייבתה אל רשא
היה אל והשלכ רבדשכ תובקונ
םיחוכיו להינ אוה םימעפל .ול הארנ
.(םירחאו) בוטילא ברה םע םיכשוממ
קימעהו קזיח רשא ,רבד לש ופוסב
םעו יברה םע ,הבישיה םע רשקה תא
.תודיסחה
ירא ורבח םע רשא שגפנ הבישיב
.תודהיל וברקתהש םיריעצ דוע םעו
םקלח ,םינמאנ םידיסח םלוכ םויה
הניטנגרא יבחרב םיחילצמ םיחולש
.תופסונ תוצראבו
םירוהה .הלק אל הפוקת רבע רשא
יברה לבא ,וגעל םירבחה ,ול ודגנתה
רוחבהש ואר םירוההשכ .תוחוכ ול ןתנ
אמאה .וגאד שממ םה ,וכרדב יניצר
היהת ,ותנותח דעומ עיגישכש הניבה
איה .םיליגר םהש הממ הנוש הנותח
תוארל השקיבו רתוימ ןמז הזבזב אל
לצא הנותח תיארנ ךיא דעומ דועבמ
תיזכרמ הנותחל העיגה איה .םידיסחה
דועב ודקרו וחמש םלוכ םש ,הליהקב
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 28
ד"בח תיבמ םירופיס
Mas777_B1.indd 28 2/14/2011 3:31:36 PM
אל הז .התכבו הבשי רשא לש אמאש
תא הקזיח איהו ,היניעב ןח אצמ שממ
.הנב לש השדחה ךרדל התודגנתה
רשא דחא םויש רכזנ בוטילא ברה
ןוקית שקיב וב בתכמ יברל בותכל אב
הנע יברה .וייחב רבעש תוריבעה לכ לע
(רועישכ) ןטק תילט לע הדפקה" ול
רשא עסנ ךשמהב ."ןויצה לע ריכזא
.תפצב ד"בח תבישיב םידומיל תפוקתל
תונברל הכמסהו םיפסונ םידומיל
.770-ב
ןתחתה רשא ,םירופיסה לכב ומכ
םויהו ,הניטנגראב תוחילשל אצי
,ץווש רשא ברה וראתב עודי אוה
םיחילצמהו םיצרמנה םיחולשהמ
לש תשר להנמ אוה .הניטנגראב
םיקה ,םידבוע 60 םע ד"בח תודסומ
םיריבג םע רשקב אצמנ ,םיניינב המכ
,תוליעפה תבחרהל םיעייסמש םילודג
םיקולא יניעב בוט לכשו ןח אשונ אוהו
.םדאו
םימש םשל ןיוכי
,בוטילא ברה ירופיס םויסו חוניקל
ברהשכ ,מ"דשת תנשב דועש ןייצל שי
לצא "הצובק"ה תנשב היה בוטילא
.יברהמ םילודג םיבוריקל הכז ,יברה
ןכו לאשש תולאשל תונעמ תורשע
תעב סחייתה יברהש תובר תויוסחייתה
יצבוקב בתכש תורעהל תויודעוותהה
.ש"נאו םימימתה תורעה
קתפ בוטילא ברה סינכה דחא םוי
םישקבמ ונא דציכ אה .יברל הלאש
בוט לכשו ןח אצמנו" ןוזמה תכרבב
שי ןיינע הזיא "םדאו םיקולא יניעב
בישה יברה ?םדא יניעב ןח אוצמל
םהילע עיפשהל םימש םשל ןווכי" ול
יברה תכרבש הארנ ."תווצמו הרותב
םלוכו ,וידימלתבו לואש ברב המייקתה
םיקלא יניעב םתוחילשב םיחילצמ
.םדאו
ךרדה לכ ךרואל יתוא הוויל יברה
הריעצ תלייח הסנכנ הנש 25 ינפל
תונקל השקיבו ןאש תיב ד"בח תיבל
ד"בח תיב ןכש ןהה םינשב .אינת רפס
דומצב ,"היארס"ה הנבמב ונלש
ילואש יתרבס ימותל .העקבה שיבכל
,ישארה שיבכב ןאכ הרבע "הרקמב"
תונקל הסנכנו ד"בח תיב טלש התאר
םינש רובעכ קר .תודיסח רפס המצעל
התשעש הכוראה ךרדה יל הררבתה
דעו הלש תודליה ימימ תלייח התוא
העיפשמו הלוגד הרומ איהשכ םויה
םייח ךרד .ץראה זכרמב הלודג ריעב
,הייחב הנחת לכבש ,תדחוימו הכורא
יברה לש חילש אלפ חרואב עיפוה
.האבה הנחתה דע התוא הווילו
םש) הנדרי לש הנושארה הנחתה
בשומב תודליה ימיב התיה (יודב
םייעובשב םעפ .ןאש תיב קמעב ןטנטק
ןיב רבע ,בשומל ד"בח קנט עיגה
םע (יצחו םישיבכ ינש) בשומה ישיבכ
,בשומה זכרמב רצענ ,תידיסח הקיסומ
,םידליה תא ץביק ידיסחה טסיקנטהו
לע םתוא דמיל ידיסח רופיס םהל רפיס
.'וכו תבש תורנ ,םיקוספ ,הקדצ
תפוק תא הנדרי תרכוז םויה דע
םע םינורפסה תאו המותכה הקדצה
םג .קנטב וקליחש םיקידצה ירופיס
םינטקה הידליל הנדרי תרפסמ םויה
התיה וז .םהה םימיהמ םירופיסה תא
יחילש םע הלש הנושארה תורכיהה
ידיסח לש תודהיה תצפה םעו יברה
.ד"בח
הנדרי .אבצב התיה הינשה הנחתה
איה ,ץראה םורדב קנע סיסבב התרש
הריוואהמ תבזכואמו המומה יד התיה
.אבצב התליגש תינריתמהו תינוליחה
רוא תדוקנ ,ינחור טלפמ השפיח איה
עיגה .לודגה סיסבהו אבצה יבחרמב
םויסבש תעמוש איה הנהו םירופ ברע
תיבב הליגמ תאירק םייקתת תינעתה
הדיחיה התיה איה .סיסבה לש תסנכה
טלב הזו ,תסנכה תיב לש םישנה תרזעב
האבש סיסבה לכמ תחא תלייח ;ןיעל
.הליגמ תאירק עומשל
תאירק תא ןגראש קינד"בחה
אוהו ,םיאולימב לייח היה ,הליגמה
אלש – הדיחיה תלייחה וז ימ אלפתה
עומשל העיגהש – היתד שממ תיארנ
ירחא" :תרפסמ הנדרי .הליגמ תאירק
תיבל ץוחמ יל הכיח אוה הליפתה
אוה .אבה חילשה היה אוהו ,תסנכה
םג םש ,ד"בח רפכל עיגהל יתוא ךירדה
ןיעב חותינ תודוא יברל בתכמ ונבתכ
תכרב תוכזבש ררבתה ערפמל .ימאל
ךשמל ימא לש התייאר הלצנ ,יברה
.םיאפורה תויזחת לכל דוגינב ,הנש 15
ד"בח תיב לע יל ורפיס םג ד"בח רפכב
שוכרל ידכ םשל יתעגה ןכלו ,ןאש תיב
.יברל הרושק תויהלו אינת
םע התיה ילש האבה הנחתה"
םש .םענקיל םירוגמה רבעמו יתנותח
.לקד םעונ ברה יברה חילש ונתוא ץמיא
םייתדה ונכרצ לכ תא ונל קפיס אוה
,ונעגהש םוקמ לכב ,ךכו .םיידיסחהו
,ונתוא ובריקש םינמאנ םיחילש ונאצמ
ילב דע םנמזמ ונל ושידקה ,ונתוא ודמל
."יד
ךשוממ ,יטיא ךילהת הרבע הנדרי
ךרדל הלעב ףרטצה טאל טאל .ידוסיו
םידליה ומשרנ ךשמהב ,תודיסחה
תיבל ךפה תיבהו ,ד"בח תודסומל
ןיידע הפוקת התואב .ןירדהמל ידיסח
ןיב המחלמב היוצמ התייה הנדרי
הווהה ןיבל ,הצחמל ינוליחה רבעה
ןירדהמל רשכ לכה היה תיבב .ידיסחה
היה שממ אל הז הדובעל האיציב לבא
תאצל החילצה םינש רובעכ קר .רורב
לכ .םימיאתמ םידגבו שאר יוסיכ םע
.המצע םע המחלמ םוי
הרומ איה םויכ הנדרי ,רבד ףוס
תעדוי םג איהו ,הליהקב העיפשמו
תא חלשו הל גאדש יברה תוכזב לכהש
ךירדהלו התוא תוולל םיבוטה ויחולש
.הייחב םינושה םידעצב התוא
הנדרי העיפוה םינש רפסמ ינפל
לארשי ץראב תוחולשה סוניכב
הייח רופיסב ןלוכ תא שגרל החילצהו
,יברל הבהאב ןלוכ תא קזחלו ,קתרמה
ילותפנב ונלוכ תא ליבומ םצעבש
תויממוק ונכילוי שממ בורקבו ,םייחה
המלשהו תיתימאה הלואגב ,ונצראל
.שממ בורקב
...הצקה לא הצקה ןמ

תלייח התוא התשעש הכוראה ךרדה יל הררבתה םינש רובעכ קר
ריעב העיפשמו הלוגד הרומ איהשכ םויה דעו הלש תודליה ימימ
,הייחב הנחת לכבש ,תדחוימו הכורא םייח ךרד .ץראה זכרמב הלודג
.האבה הנחתה דע התוא הווילו יברה לש חילש אלפ חרואב עיפוה
29 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 29 2/14/2011 3:31:36 PM
ל
ד"בח תיב םייק הנורחא
תא וקיסקמבש למוזוק
ןושארה העדצהה ברע
םלואב ,שדוקה ץראב ולש
למנב 'הבונ' יתרקויה םיעוריאה
ישנא דצל םיבר םילייטמ .ביבא לת
תיב תא ודקפש םימסרופמ םיקסע
םיריעצ ,םייתד םניאשו םייתד ,ד"בח
ברעב םמוקמ תא וחיטבה ,םירגובמו
םימיב רכזיהל ושקיב םקלח .הז
ריקוהל ואב םקלחו ד"בח תיבב םיפיה
םה הל הפנעה תידוהיה תוליעפה תא
דחאב םהירוקיבב םיכוז ןיידעו וכז
הלודגה תונעיהה .םלועב םיפיה םייאה
קר ,רפסמב תואמ םיפתתשמה לש
וללוחש קומעה שירחה תא השיחממ
,גלפ םולש 'רו ןילפכ דוד 'ר ,םיחולשה
.יאל ועיגה זאמ
זכרמ' לש ץיק תוליעפמ לחה הז
םימימת ינש לש תיתרגש 'תוחילש
תיטרפ החגשהב יאל ועיגהש םיריעצ
הליהקה ישנא ידיב עייסל ידכב
דע ךא ,חספו םירופ יגחב תימוקמה
הירפמיאל תוליעפה הכפה הרהמ
למוזוק יאב ד"בח .תוחילש לש
.םיאלמ תודהי יתוריש םויכ העיצמ
,םדיב עייסל עיגה ףסונ םיחולש גוז
ןג ,ראופמ תסנכ תיב םילעפתמ םהו
תונח ,תרדוהמ תורשכב הדעסמ ,םידלי
תדחוימ תינכות ,םירשכ םירצומל
,תויודעוותה ,םידוהי םילייטמ םע
ישנא םילמע הלא םימיבו ,םיסוניכ
אל ,הווקמה תיינב םויס לע ד"בח תיב
.תוחפ
רפסמ וב ויה יאל ונעגהשכ"
םיקסע ישנא ,תוידוהי תוחפשמ
הפמה לע למוזוק
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 30
ךלמה תוחילשב
עודי וקיסקמבש למוזוק יאה
םלועב םיפיה םייאה דחאכ
םילייטמ יפלא תואמ וילא ךשומו
םכותמ ,םלועה יבחר לכמ
םקלח ,םיבר םילארשיו םידוהי
םתודהימ חוכשל םישקבמה
םוקמל םג .הזה חדינה םוקמב
'ר ,מ"המ יברה יחולש ועיגה הזה
ולחהו גלפ םולש 'רו ןילפכ דוד
,רוא לש הקובא םוקמב קילדהל
הלואגה תרושב תא םיציפמו
םילייטמהו םוקמה ידוהי ברקב
ףא ףרטצהש יא לש ורופיס •
ותונכומו ידוהיה םלועל אוה
הלואגה תארקל
םהרבא ןתנ תאמ
Mas777_B1.indd 30 2/14/2011 4:24:55 PM
הליהק התייה אל ךא ,םיימוקמ
דוד 'ר רפסמ ,"םתוא דגאתו דחאתש
םיגהונ ויה ובש ןטק ןורדח היה" .ןילפכ
ןיינמ ילב םיארונה םימיב ףסאתהל
אל םישנא .ךרדה תא הרויש בר ילבו
הסינ רבעב .םוקמב ראשינש ונימאה
'ברה זכרמ' יגוחמ בר םתוא גיהנהל
ךותמ םישדוח המכ רחאל בזע אוה ךא
.הז קוחר םוקמב תווצמ רומשל ישוק
ונגאד אלא ,ונראשנש קר אל ונחנא
– הכומס הרייעל םיחולש גוז איבהל
."ותייערו דורב םייח ברה
םייאה דחא – למוזוק
םלועב םירייותמה
תא רוקסל םישגינ ונא םרטב
ונשקיב ,תצרמנהו הפנעה תוליעפה
םייתנשבש יאה לע טעמ ולו עומשל
תא םיחולשה ולחה זאמ ,תונורחאה
םילארשיה םילייטמה רפסמ ,םתוליעפ
לויטל הלא ,וילא םיאבש םידוהיהו
.הדמתהב לדגו ךלוה ,בשייתהל הלאו
למוזוק יביארקה ינקיסקמה יאה
השילגה יפוחב עודי (Cozumel)
תוארו םילולצ םימ .ובש םייטוזקאה
םמודה םלועה .תניוצמ תימי-תת
הגדב רישעו ויפויב ביהרמ םימל תחתמ
תויונח לש תורדש שי יאב .םיגומלאבו
םיכפוהש םייתרקוי תונולמו םיטישכת
.םלועה לכמ הכישמ דקומל יאה תא
תא םידקופ םלוע יבחר לכמ םינללוצ
.הלילצל יאה
הזה יאל םיעיגמ םיבר םילייטמ
תוריית תומוקמל תוכימסב אצמנש
םולוט וא ,ןוקנק יפוח ומכ םיפסונ
למוזוקב .תוקיתעב האלמה (Tulum)
הרומשו תנגומ ףוח תעוצר תמייק
,ולוכ םלועב םיעודיה םיפירב האלמ
םיקוריה םילייטמל םסוקש רבד
םישפחמו ,הביבסה תוכיאל םיעדומה
העגנ םרט היצזיליוויצה םהבש םירוזא
םוקמכ יאה רדגוה הנורחאה הנשב .הב
םיעשת וב םייח .וקיסקמב רייותמ יכה
.םדא ינב ףלא
יאב חתפ ינאגפא אצוממ ידוהי"
,"םימולהיה יקסעל החילצמ הרבח
תובשייתה תליחת לע ידוד 'ר רפסמ
החלצה האר אוה" .יאב תידוהיה
תויונח םויכ ותושרבו ויקסעב הלודג
םיפסונ םידוהי ועיגה וירחא .תובר
םימולהיה יקסעב םיקסעתמש
ןוילמ הששכ םירבוע יאב .םיטישכתו
םירשע האמכ םכותמ ,הנשב םדא ינב
דמעמ ישנא םהיניב ,םידוהי ףלא
תואצויש םילויטה תוניפס .םיבר
,םייבירקה ירוזאל תירבה תוצראמ
לוכה ךסב .הממיכ ךשמל יאב תורצוע
ןפואב למוזוק יאב םויכ םיררוגתמ
םיריית ללוכ אל ,םידוהי האמכ ,עובק
."םילייטמו
'תישארב ימי'
הלחה יאב תיד"בחה תוליעפה
.םייתנשמ רתוי טעמ ינפל רומאכ
ךרבא ךלמה תנוכשב יתשגפ דחא םוי"
דנומיד תרבחב דבועש ד"בח דיסח
רפסמ ,"יאב תלעופה לנוישנרטניא
יתרזח םימי םתואב קוידב" ,ידוד 'ר
םיביארקב תרחא הנידמב תוחילשמ
לעו יאה לע רפיס ךרבאה .הקיימ'ג –
שיא ךא ,םש שגפש םיאלפנה םידוהיה
חילש םיצור ויה םהו םמיע לעופ אל
יאה לא ,וירבדל .םתיא לעפיו דכליש
ןיאו םידוהי םילייטמ הברה םיעיגמ
רבד ,הרשכ הדעסמ וא תסנכ תיב םש
םידוהיהו םילייטמה רובע ךרצנש
יבגל תוניינעתה וניליגשכ .םיימוקמה
ונתוא רביח אוה ,םוקמב תוליעפ
.םוקמב ררוגתמה דימא ידוהיל
רחאלו ,םירופ ינפל זא ונדמע"
וקיסקמב חילשהמ רושיא ונלביקש
ונטלחה ,שילזיימ קחצי ףסוי ברה
גוחל ידכ חספלו םירופל םשל עוסנל
ימוקמה .גחה תא םוקמה ידוהי םע
םיררוגתמה םידוהי דועל ונתוא רביח
ףא ;םינוש קסע יתבב םיקיזחמו יאב
,םייניצר ונחנאש בשח אל םהמ דחא
םלוכ ונל ורמא ,'הפ ודרשת אל םתא'
םלצא היהש ונל ורפיס םה .דחא הפ
.שאייתה ךא ,לועפל הסינש בר רבכ
אלש רשכ לכוא גישהל ןתינ אל םוקמב
ונחנא ךא .םיפסונ םירבד לע רבדל
המ םהל ונרבסה ,יד"בח ךוניח ונלביק
ובשח םביל רתסב םהו ,תוחילש הז
םהלש תויטפקסה .םייביאנ ונחנאש
.ונתטלחהב ונתוא הקזיח קר
סטייה ןוארקמ ךרבא ותוא"
ונרובעב גישה ,םוקמה לע ונל רפיסש
תונגראתה רחאלו ,דבוכמ ףסכ םוכס
ונאצי ,תכבוסמו הכורא תיטסיגול
תודגה ,ןייו תוצמ ונתחתמאבו יאל
תחקל ונחלצה .שדוק ירפסו חספ לש
ינפל .םישדוח השולשל לכוא תודווזמב
תכרב תא ונשקיב ,סוטמה לע ונילעש
תורגא'ה תועצמאב חישמה ךלמ יברה
יברה .תוכרבו םידודיעל וניכזו 'שדוק
הארנכ ההשש ידוהיל בתכמ בתכ
אציו הכורא הפוקת סטייה ןוארקב
תוחוכ בואשל וילעש ןייצמו .תוחילשל
תצפהב ךכ-רחא םלצנלו ,ןאכ ותוהשמ
.תונייעמה
תרגסמב לועפל ונווכתה הליחתב"
ךרדה תליחתב רבכ .'תוחילש זכרמ'
בולגש ידודו גלפ המלש 'ר ונילא ףרטצה
תומוקמב תוחילש םה ףא ומייסש
הסיטב יאה לא ונעגה .םלועב םינוש
דנומיד' תרבח .קרוי-וינמ הרישי
תאיצמב ונל העייס 'לנוישנרטניא
31 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 31 2/14/2011 4:24:56 PM
םינושארה םימיבו ,םירוגמל םוקמ
תוידוהיה תוחפשמה לכ ןיב ונרבע
ונתנ תיב רוקיב לכבו ,ןהילע ונעמשש
לוטילו אובל החפשמה ינבל הנמזה
הביסמ ונגרא .עוריאב קלח ונתיא
ונלקתנ .םירופל תעקשומו תדחוימ
תובוגת ויה :תונווגמ תובוגת ללשב
הלאכמ תויניצ םג ויהו תומימח
ךא ,םלועה ףוסב טקש תצק ושקיבש
.הפ םג םתוא הגישה ד"בח
ויה תותלדה לכ אלפ חרואב"
אימשד אתעייס וניאר ;ונינפב תוחותפ
היפאמל ונסנכנ .לעשו דעצ לכ לע
ונתוא לביק הילעבש יאב הלודגה
הטועפה הנמזהה תורמלו ,םינפ רואמב
תא רישכנש ומיכסה ,ונמזהש תיסחי
םוקמב םייוגהמ םיבר .ולוכ םוקמה
ונתוא ולאשש םיקודא םירצונ םה
תובושת ולביקו הפיכהו תויציצה לע
הכרעה יאלמ ויה םה םג .תואג תוידוהי
ונמזה החיתפה עוריאל .וניפלכ דובכו
.הדירולפמ רמע יש ברה חילשה תא
תתל הטילחה תימוקמ הרבגה תרבח
.עוריאל הרבגהה דויצ תא םניחב
םרט עוריאה ינפל תועש המכ"
לכש ונללפתה .אל ימו עיגי ימ ונעדי
.ןוימטל ודרי אל העיגיהו ץמאמה
לכמ הלעמל אוה היהש המ ,ןכאו
,יאב םיררוגתמה םידוהיה לכ .ןוימד
דחא .עוריאל ועיגה ,ףטו םישנ ,םירבג
תוזוזמ ונאבה דעומ דועבמ .רדענ אל
.דחוימ ןכודב םש ורכמנש תורדוהמ
םאתל ונל חקול היה םיכורא תועובש
ונחלצה תאזו ,תוזוזמ תעיבקל תושיגפ
הלביק החפשמ לכ .שגרמ דחא ברעב
לש תרדוהמ הנומת הבו דחוימ יש
.תועמד םע ואצי םישנא .יברה
עיגה שירחה ,העירזה התייה וז"
םויה םצע דע ךשמנו רקובב תרחמל
רומא היהש ןטק ןורדחל ונכלה .הזה
ןיאש ונחבהו ,תסנכה תיבכ שמשל
רפסל ונגאד .הרות רפס וליפא םש
,דחוימ חולשמב ונתיא ונאבהש הרות
םייח וב ונחפהו תסנכה תיב תא ונחתפ
תבש תודועס םייקל ונלחתה .םישדח
ונבה .תרחא החפשמ ונמזה םעפ לכבו
תא בזע ברהש זאמש תוחפשמ המכמ
םידוהיה םייחה תא תויחהל וסינ יאה
ישוקב ורצענ ךא ,תסנכה תיב ביבס
.תורובמ עבנש
,יאל ונאוב םרטב םירופיכה םויב"
היהש תסנכה תיבב דחא ללפתמ היה
םוקמה תא ונחקל .הבוזע לש בצמב
ונסנכהש רחאל .םייח חור וב ונחפהו
תיבל ונאבהש הרותה רפס תא םע בורב
הלודג המרתה עצבמב ונאצי ,תסנכה
ןוארקב םיכרבאמ שדוק ירפס לש
תיבב ונדמעהו םביל הבדנש סטייה
יוארו דבוכמ ידוהי םירפס ןורא תסנכה
תומייקתמ ,םייתנש ירחא ,םויכ .ומשל
ןרדסכ םידימת תוליפת תסנכה תיבב
."ומויב םוי ידמ
!וקיסקמ לע בתוכ יברה
םישדוח השולש ףולחב
המוקתו ,תוליעפ לש םייביסנטניא
עיגה ,למוזוקב הליהקה לש השדח
ונווכתה תינכותה יפ-לעש עגרה
ךיא וניאר ,טושפ היה אל הז" .בוזעל
לע רקיעב ,תוקומע העיפשה תוליעפה
הרוק בוט והשמש ונשגרה .דיתעה רוד
תומלש תוחפשמ ;יאה ידוהי ברקב
רשאכ היהי המו ,ןתודהיל תוררועתמ
דלי דמע יניע דגנל !?םוקמה תא בוזענ
,תידוהי הוואג הברה םע ,לט םשב דמח
םשייל לחה ונתאמ עמשש המ לכש
המשנ ,ותיבב ךכ לע שקעתמ היהו
םוי .םוי לכ םישגופ אלש תדחוימ
ד"בח תיבב הלדבה
ד"בח תיב רצחב הפוח יאה תובוחרב תירוביצ הרונמ
ךלמה תוחילשב
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 32
Mas777_B1.indd 32 2/14/2011 4:24:57 PM
המ לע הינורטב ילא העיגה ומיא דחא
סינכהל ןכומ אלש ,הלש דליל ונללועש
םאה וקדבי םינברהש דע ויפל המואמ
.תרדוהמ תורשכב לכואה
רקיעב ,דיחיה היה אל אוהו"
.תודהיל הקושת ונאצמ םידליה לצא
דמח דלי ותוא לש םייוגה ויכנחממ
םע ותתיכב בבותסמ אוה ךיא ונעמש
דלוויהל הכזש ךכ לע הדיחי תוואג
םהש המ לכוא אל אוהו ,ידוהי
בהוא םלוע ארובש ךכ לעו ,םילכוא
.דלי הזכ יתשגפ אל םלועמ .ותוא
הלודג תוררועתה התוא תובקעב"
דוע יאב ראשיהל ונטלחה ,ףטה לצא
םתוא רובע רפס תיב חותפלו ןמז קרפ
ללותשהל הלחה זאש אלא .םידלי
םירייתה ,העודיה וקיסקמ תעפש עתפל
וקיסקממ םהילגר ורידה םבורב
ומצע יאב םג .הלחמב קבדיהל ששחמ
,םיתבב רגתסהל ולדתשה םיבשותה
םישובח ויה םלוכ ,אב ןיאו אצוי ןיא
.םיידיה לע תופפכו םינפה לע תוכסמב
ונבשח רבכ .תושעל המ ונעדי אל
.בוזעלו תינושארה תינכותל דמציהל
ונאצי אל ךרדה תישארבש ומכש אלא
ינפל םג ונישע ךכ ,יברה תכרב ינפל
.הכרב ונשקיב ,האיציה
תורגא'ל ונסנכהש בתכמב"
תויוטבלתהה לכ תא ונבתכ 'שדוק
וניאר – אסיג דחמ .ונלש תויוטבחתהו
,תוללובתה הברה ונענמ ,תובר תוחלצה
ךדיאמ ;תודהיה תמוח תא ונקזיח
תרגסמב קר התייה האיציה לכ – אסיג
םאהו ,'תוחילש זכרמ' לש ץיק תוליעפ
תא ליבוהל םימיאתמ ללכב ונחנא
ריתוה ונלביקש הנעמה ?הכפהמה
תוקד ךשמב הפ ירעופו םימומה ונתוא
דומע ו"כ ךרכב חתפנ בתכמה .תוכורא
:בסק
מ"ונ א"יא ח"וו ח"הרהו ג"הרה
'יש יכדרמ םהרבא ר"הומ 'וכו ס"מצ
גרבשרה
הכרבו םולש
ינעיגהש ר"תכ בתכמל הנעמב
ונונגסבש ןינע םג ובו ,בר ןמז רוחיאב
תשקב ירחאל לבא ,אוה "יטרפ ןינע"
,רתויב יללכ ןינע אקוד והז ותחילס
'יצרדפהד ישאר בר תרשמל עגונב אוהו
.ילוכו ןודנולב
םיברו דיחי ללכה עודי הנהו
ןבומ הרואכל הזמש ,םיברכ הכלה
דיחיה תלעותל עגונב םג לח הז ללכש
ןיא יתעדל הז יפ לעו .םיברה תלעותו
תצפהב הדובעה תציחנש קפס לכ
חטשב טרפבו ,תיתרוסמה תודהיה
הקירמא תונידמב ,רשכה ךוניחה
וקיסקמ תנידמ םג ללוכ ,תימורדה
רשאמ ךורע ןיאל איה ,הל תוכומסהו
הנשיש רמול אצמת םא וליפא ,ןודנולב
לועפל תוכיאבו תומכב הלודג תוירשפא
םש תויורשפאהש טרפבו ,ןודנולב הזב
יאדובש תוביס המכ ינפמ תומצמוצמ
...ןה תועודי ר"תכל םג
תובישחב ךיראמ יברה ךשמהב"
לע וקיסקמב אקווד תוליעפבש הברה
.םירחא תומוקמ ינפ
.םלה םיכומ ד"בח תיבב ונבשי
.רתוי הרורב הבושת תויהל הלוכי אל
,וננזוא תא ריעה והשימ רתוי רחואמ
העיפומ "שדוק תורגא"ה תרדס לכבש
.דבלב םימעפ שולש וקיסקמ תנידמ
קר םויה ותואב ונל היה ד"בח תיבב
עגר ותואב .שדוק תורגאמ דחא ךרכ
ונחנא תאזה הבושתה חכונש ונטלחה
רתיב לועפל םיכישממו יאב םיראשנ
,ףסונ גוז ונאבה .זוע רתיבו תאש
הטרופ רתסא לחרו ןויצ ןב לאוי 'ר
."םהידלי תשולשו
תבחרתמ תכלוה העפשה
םיפסונה םיחולשה לש םתעגה
ידמ רפס-תיבב תוליעפה תא המיצעה
ידמ תידארופס תוליעפ קר אלו ,םוי
ואר םישנאשכ" .םיגחב וא ןושאר םוי
ראשיהל ונתנווכב םייניצר ונחנאש
ונילא תוסחייתהה ,םיישקה תורמל
'ר רפסמ ,"רתוי יניצר דמימ הלביק
גלפ םולש 'רו ןילפכ דוד 'ר

תויוטבלתהה לכ תא ונבתכ 'שדוק תורגא'ל ונסנכהש בתכמב"
ונענמ ,תובר תוחלצה וניאר – אסיג דחמ .ונלש תויוטבחתהו
לכ – אסיג ךדיאמ ;תודהיה תמוח תא ונקזיח ,תוללובתה הברה
םאהו ,'תוחילש זכרמ' לש ץיק תוליעפ תרגסמב קר התייה האיציה
ריתוה ונלביקש הנעמה ?הכפהמה תא ליבוהל םימיאתמ ללכב ונחנא
הפ ירעופו םימומה ונתוא
33 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 33 2/14/2011 4:24:59 PM
ונאבש וניבה םישנא" ,ןילפכ ידוד
םישנא רתויו רתוי .עבק לש דתי תעטל
,תויוג םע עעורתהל ונללגב םישייבתמ
,רשכ אל לכוא היסהרפב לוכאל וא
הדעסמה תא ונחתפש ירחא תאש רתיב
לע םג שגד ונמש הבש ונלש הרשכה
ביטו תוכיא לע םגו תרדוהמ תורשכה
.םעט ינינאל םיאתיש לכואה
,תיתליהקה תוחתפתהה ללגב"
םוקמה ידוהי ברקב רסמה דדחתה
ראש ןיבל וניניבש ינושבו לדבהב
ךניא גוזה תב תאשכ .םלועה תומוא
םיעוריאל וא תסנכה תיבל איבהל לוכי
תדדחתמ דואמ רהמ יזא ,םיידוהי
םימיבש רכוז ינא .ינושה יבגל הנבהה
הריעצב ונשגפ תוליעפה לש םינושארה
תודעסמב תלכוא התייהש תילארשי
.היעבה המ ללכ הניבה אלו תורשכ אל
הז ,ונלצא תותבשל עיגהל הלחהשכ
בוטה לכואה לע העמשש תוכזב היה
הנושארה תבשב .םיניכמ ונחנאש
תוינרטנקו תוקיצמ תולאש התלעה
לכ תרסואש תידוהיה הכלהה חכונ
ונלהבנ אל .תבשב דחוימבו רבד
והז ףקותש ימש ונבה ,םירבדהמ
ונרבסה .תרעוב ולש המשנהש ןמיס
תיתימא תוישפוח יהמ תונלבסב הל
העינכ לש תוישפוח אל ,ידוהי לש
תבש .תויכרעו רסומ אלא תומהבתהו
ןיינעתהל הליחתה איהו תבש הפדר
ירפס הלביק ףאו השקיב ,תודהיב
.אורקל שדוק
הכורא אל הפוקת ךותב"
ויהש םירפסה לכ תא אורקל המייס
דועל האמצ התייה איהו ונתחתמאב
רקבל קרוי-וינמ עיגמ היהש ימ לכ .עדי
ונממ םישקבמ ונייה יאב לייטל וא
העוצקמב .ונרובעב שדוק ירפס שוכרל
ךיא םימולהי ירכומ הכירדמ התייה
תא הניבהש רחאלו ,תוחוקל ענכשל
הלחה ,םייחה לש תיתימאה תוהמה
.דבלב תינוציח איה התדובעש שיגרהל
ףא-לע ,התדובע לכ תא הבזע איה
איהו ,בר יפסכ דספהב ךורכ היה הזש
ןוארקב 'הנח ןוכמ'ב םויכ תדמול
אשנית איה בורקב 'ה תרזעבו סטייה
.לואירטנוממ םימימתה דחאל
תואמגוד שי הלא ןיעמ םירופיס"
וברקתה םיריעצ ןיינמכ .ריבכמל
ןמ םהייח חרוא תא ונישו תודהיל
םיבר לצא רשאכ ,הצקה לא הצקה
ונל שי .תיתועמשמ הזוזת הלח םירחא
םירסומ ונחנא ותוא רועיש לש טמרופ
םישקבמה הליהקה ירבח יתבב
הרותה ךרדב קימעהלו םינפהל
תאז םשייל ליחתהלו היתווצמו
.םתיבב
םינושארה תועובשב ,דחא םוי"
לצא רועישה עצמאב ,יאל ונאובל
,תרחואמ ברע תעשב ,םיברוקמה דחא
ונרכהש ילארשי ריעצמ ןופלט יתלבק
הרטמב רשי ועגפ
הבו המיהדמ תרבוח ,יאב םילייטמה רובע ד"בח תיב קיפה םינורחאה םישדוחב
ד"בח תישרדמב הלא םימיב תאצמנש ןדיבא ןיראק תלייטמה לש הבושתב התרזח רופיס
קלח ונינפל .שגרמה הרופיס תא בתכה לע ןיראק התלעה יברה תארוהב .שדוקה ץראב
:םיקרפה דחאמ רצק
לע ןטק רופיס דמוע ,תדל וברקתה וא הבושתב ורזחש םישנא לש םירופיס הברהב
למוזוקב ליחתמ ילש רופיסה .םידמוע םה םהב םוקמל עיגהל םהל ורזעש םילודג םישנא
ירחאש לודגה לויטל יתאצי ,יליגב םיריעצ הברה ומכ .המיהדמה וקיסקמבש יביראק יא –
ירחא .ףסכ דואמ טעמו ןוצר דואמ הברה םע ,לודגה םלועה תא שובכל יתאצי ,אבצה
יתעגה ,תונוש תונידמ עבשב תווחלו תוארל יתקפסה םהבש לויט ישדוח השולש ךרעב
.האלה םיכישממו דחא הליל םומיסקמ למוזוקב םיראשנ ונחנאש העידיב ,למוזוקל
םוקמה) ןמרכ לד היאלפב ונייה – היוזה תצק התייה למוזוקל ונעגה הניגבש הביסה
תיבש תרבוחה לע ונל רפיס לטסוהה להנמ רשאכ ,ונלש לטסוהב (למוזוקל םיאצוי ונממ
תיבל םיעיגמה םילארשיל םינתונש למוזוק יאה לע הרבסה תרבוחב רבודמ .איצוה ד"בח
ונארק .תירבעב הז יכ ,והשמ םיניבמ ונחנא םא הארנש ונל רמא לטסוהה לעב .ד"בח
.היאלפל רוזחנו רבודמ המב תוארל דחא םויל ץופקנש ונרמאו יאהמ ונמשרתהו
עיגהל ונטלחה ,ד"בח תיב לע ונעדיש ןוויכמו ,ישיש םוי הז היה ,למוזוקל ונעגהשכ
ןכש רבדב ןיינע םוש היה אל יל ;ןבומכ הליפתב ליחתה ברעה .שודיק םתיא תושעל
תוליפתה ירחא .תאז םישוע ךיא יתעדי אל ,(יתיצר אלו) ללפתהל הצור יתייה םא םג
רבעש לככו תדחוימ התייה הריוואה ,לוכאל ונבשי .ליחתה שודיקהו ועיגי םלוכש וניכיח
ףחירש קוחצה ,םיטופטפה ,םינוגינה ,םירישה ;תדחוימ רתוי דוע תויהל הכפה ךכ ,ןמזה
.תיבב שיגרהל יל ומרג ,ריוואב
,ורבח םע דחי למוזוקב ד"בח תיב תא םיקהש חילשה ,ידוד ליחתה ,המ ןמז רובעכ
יתיא יתאשנש ,תדל רשקב םילילשה םינעטמה םע קשהש ןבומכ .הרות ירבדב חותפל
ומכ יכ ,תודהי אשונב חוכיול סנכיהל אל ךכ לכ יתיסינ .יילע דיבכהל לחה ,דימתמו זאמ
חתמל םורגל לולע הזו הדמחנ יכה הרוצב הז תא דיגא אל ינא ,ימצע תא הריכמ ינאש
,הלאה תוחישהמ תודחוימ תונבות םושל העיגמ אל םעפ ףא ינא הככ םג .ןחלושה ביבס
!הפי אל – !םידמחנ ךכ לכ ולאה םישנאהו
ןוידב ימצע תא יתאצמ עגר ןיבו הפה תא יל םותסל וחילצה אל וללה תוביסה לכ לבא
היה והשמ ,יתעתפהל לבא .תודהיה ירוחאמש ןויגיההו םייחה תוהמ לע ידוד םע רעוס
תובושתה .הרטמב רשי ועגפ אלא ,רוחס רוחס וכלה אל יתלביקש תובושתה .םעפה הנוש
לא הכשמנ החישהש ןבומכ .יל הרק אל םעפ ףא הז .ןיטולחל תוינויגה יל ועמשנ יתלביקש
.הרזחב רוזחל וקיספה אל ולש תובושתהו תאצל וקיספה אל תולאשה ,הלילה ךות
ידוד יתעגהשכ ךא ,לואשל ךישמהל הטוהל ,תסנכ תיבב יתייה רבכ םיירהצב תבשב
לש תולאש הברה לע הנועה רפס ,(!םוחב ץלמומ) "עודמו המל ךיא" רפס רבכ יל ןיכה
,אלפה הברמל .עקרקה לע םיילגר םע תובושת םישפחמו יתדה םלועהמ םיאבה םישנא
תובושתה .חכוותהל ךישמהל ךרוצ יל היה אל ןהירחאש תובושת יתלביק הזה רפסב םג
יל ךשמ והשימ וליאכ יתשגרה ,םדריהל יתחלצה שממ אל רבכ ינשה הלילב .יתוא וקפיס
.יילגרל תחתמ חיטשה תא
דע וב יתייחש םלועה לכ הילשאה לכ ,תומגיטסה לכ ,םויה דע וב יתנמאהש המ לכ
וישכע ,יתלביקש הזה עדימה לכ םע תושעל הרומא ינא המ יתעדי אל !ץפונ לכה – םויה
,ילש העובה ,תויוטש יל עמשנ הזו הזב הנימאמ אל ינא יכ הזמ חורבל הלוכי אל רבכ ינא
יכ ,העובל רוזחל הלוכי אל רבכ ינא וישכעו !דחא עגרב !הצפונ ,יתבהא ךכ לכש העובה
יכ ,רופיסה לכב תמאה תא האור אל ינאש דיגהל ךישמהל הלוכי אל ינא .הנניא איה
"...ייניע תא חקפ והשימ
הרטמב רשי ועגפ
הבו המיהדמ תרבוח ,יאב םילייטמה רובע ד"בח תיב קיפה םינורחאה םישדוחב
ד"בח תישרדמב הלא םימיב תאצמנש ןדיבא ןיראק תלייטמה לש הבושתב התרזח רופיס
קלח ונינפל .שגרמה הרופיס תא בתכה לע ןיראק התלעה יברה תארוהב .שדוקה ץראב
:םיקרפה דחאמ רצק
לע ןטק רופיס דמוע ,תדל וברקתה וא הבושתב ורזחש םישנא לש םירופיס הברהב
למוזוקב ליחתמ ילש רופיסה .םידמוע םה םהב םוקמל עיגהל םהל ורזעש םילודג םישנא
ירחאש לודגה לויטל יתאצי ,יליגב םיריעצ הברה ומכ .המיהדמה וקיסקמבש יביראק יא –
ירחא .ףסכ דואמ טעמו ןוצר דואמ הברה םע ,לודגה םלועה תא שובכל יתאצי ,אבצה
יתעגה ,תונוש תונידמ עבשב תווחלו תוארל יתקפסה םהבש לויט ישדוח השולש ךרעב
.האלה םיכישממו דחא הליל םומיסקמ למוזוקב םיראשנ ונחנאש העידיב ,למוזוקל
םוקמה) ןמרכ לד היאלפב ונייה – היוזה תצק התייה למוזוקל ונעגה הניגבש הביסה
תיבש תרבוחה לע ונל רפיס לטסוהה להנמ רשאכ ,ונלש לטסוהב (למוזוקל םיאצוי ונממ
תיבל םיעיגמה םילארשיל םינתונש למוזוק יאה לע הרבסה תרבוחב רבודמ .איצוה ד"בח
ונארק .תירבעב הז יכ ,והשמ םיניבמ ונחנא םא הארנש ונל רמא לטסוהה לעב .ד"בח
.היאלפל רוזחנו רבודמ המב תוארל דחא םויל ץופקנש ונרמאו יאהמ ונמשרתהו
עיגהל ונטלחה ,ד"בח תיב לע ונעדיש ןוויכמו ,ישיש םוי הז היה ,למוזוקל ונעגהשכ
ןכש רבדב ןיינע םוש היה אל יל ;ןבומכ הליפתב ליחתה ברעה .שודיק םתיא תושעל
תוליפתה ירחא .תאז םישוע ךיא יתעדי אל ,(יתיצר אלו) ללפתהל הצור יתייה םא םג
רבעש לככו תדחוימ התייה הריוואה ,לוכאל ונבשי .ליחתה שודיקהו ועיגי םלוכש וניכיח
ףחירש קוחצה ,םיטופטפה ,םינוגינה ,םירישה ;תדחוימ רתוי דוע תויהל הכפה ךכ ,ןמזה
.תיבב שיגרהל יל ומרג ,ריוואב
,ורבח םע דחי למוזוקב ד"בח תיב תא םיקהש חילשה ,ידוד ליחתה ,המ ןמז רובעכ
יתיא יתאשנש ,תדל רשקב םילילשה םינעטמה םע קשהש ןבומכ .הרות ירבדב חותפל
ומכ יכ ,תודהי אשונב חוכיול סנכיהל אל ךכ לכ יתיסינ .יילע דיבכהל לחה ,דימתמו זאמ
חתמל םורגל לולע הזו הדמחנ יכה הרוצב הז תא דיגא אל ינא ,ימצע תא הריכמ ינאש
,הלאה תוחישהמ תודחוימ תונבות םושל העיגמ אל םעפ ףא ינא הככ םג .ןחלושה ביבס
!הפי אל – !םידמחנ ךכ לכ ולאה םישנאהו
ןוידב ימצע תא יתאצמ עגר ןיבו הפה תא יל םותסל וחילצה אל וללה תוביסה לכ לבא
היה והשמ ,יתעתפהל לבא .תודהיה ירוחאמש ןויגיההו םייחה תוהמ לע ידוד םע רעוס
תובושתה .הרטמב רשי ועגפ אלא ,רוחס רוחס וכלה אל יתלביקש תובושתה .םעפה הנוש
לא הכשמנ החישהש ןבומכ .יל הרק אל םעפ ףא הז .ןיטולחל תוינויגה יל ועמשנ יתלביקש
.הרזחב רוזחל וקיספה אל ולש תובושתהו תאצל וקיספה אל תולאשה ,הלילה ךות
ידוד יתעגהשכ ךא ,לואשל ךישמהל הטוהל ,תסנכ תיבב יתייה רבכ םיירהצב תבשב
לש תולאש הברה לע הנועה רפס ,(!םוחב ץלמומ) "עודמו המל ךיא" רפס רבכ יל ןיכה
,אלפה הברמל .עקרקה לע םיילגר םע תובושת םישפחמו יתדה םלועהמ םיאבה םישנא
תובושתה .חכוותהל ךישמהל ךרוצ יל היה אל ןהירחאש תובושת יתלביק הזה רפסב םג
יל ךשמ והשימ וליאכ יתשגרה ,םדריהל יתחלצה שממ אל רבכ ינשה הלילב .יתוא וקפיס
.יילגרל תחתמ חיטשה תא
דע וב יתייחש םלועה לכ הילשאה לכ ,תומגיטסה לכ ,םויה דע וב יתנמאהש המ לכ
וישכע ,יתלביקש הזה עדימה לכ םע תושעל הרומא ינא המ יתעדי אל !ץפונ לכה – םויה
,ילש העובה ,תויוטש יל עמשנ הזו הזב הנימאמ אל ינא יכ הזמ חורבל הלוכי אל רבכ ינא
יכ ,העובל רוזחל הלוכי אל רבכ ינא וישכעו !דחא עגרב !הצפונ ,יתבהא ךכ לכש העובה
יכ ,רופיסה לכב תמאה תא האור אל ינאש דיגהל ךישמהל הלוכי אל ינא .הנניא איה
"...ייניע תא חקפ והשימ
ךלמה תוחילשב
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 34
Mas777_B1.indd 34 2/14/2011 4:24:59 PM
אוהו ,דבלב תינושאר תורכיה ותוא
רוזעל חרכומ התא ידוד ברה' :קעז
םשב ריעצ ותוא .'תוומו םייח הז ,יל
אוה .תוחוכ תסיפאב עמשנ היה רואיל
לש ינשה הצקב אצמנ אוהש יל רפיס
,ךפהתהש ולש ןורוטקרטה םע יאה
ומצע תא ץלחל השקתמ אוה תעכו
תא קיספהל יתרהימ .ותעיצפ לשב
רעושמה םוקמה לא ונאציו רועישה
.רועישה יפתתשממ המכ םע דחי
הרכהב ותוא ונאצמ ,םשל ונעגהשכ
ונמזה .ףוגה לכב םירבש םע ,תלפרועמ
בכרומ יליל עצבמבו הלצהה תוחוכ תא
זפשוא םש ימוקמה האופרה תיבל הנופ
להנמכ דבוע ריעצ ותוא .םילחהש דע
,תימוקמ הרבחב היישעתו חותיפ
המל ותוא יתלאש ותוא יתרקיבשכו
למוזוקב ול שי ירהו ,ונילא אקווד הנפ
קר ונעגה ונחנא וליאו םיבר םירבח
?תועובש השולש ינפל
לש הלולסהש ונל רפיס אוה"
המ ,הקיר התייה ולש ירלולסה ןופלטה
,דואמ ול הביאכה ולש הזוזת לכש םג
תחא ןופלט תחיש קר ול שיש עדיש ךכ
,התוא תושעל ימל בשחשכו ,תושעל
םה ,ד"בח יליעפל רשקתי םאש עדי
השגיר ותבושת .וליצהל לוכה ושעי
יבר שיש ול ונרבסה .דואמ ונתוא
לכ רובע הגאדל ונתוא ךניחש םלועב
.ידוהי
תא ןייפאמש רתויב דחוימה רבדה"
.ישיאהו םחה רשקה אוה ,הפ תוליעפה
הפיכ שבוח רוחב ונילא עיגה ןמזמ אל
תדחוימה ךרדה לע ונרביד ,הגורס
יברה לא וז הפוקתב רשקתהל
ךא ,'שדוק תורגא'ב הביתכ תועצמאב
יניצ היה אל ךא ,קפקפ .הזב קפקפ אוה
ותוא .ונרבסה ונחנאו ,ןיבהל שקיבו
ןמז לכבו ,דואמ ונילא רבחתה רוחב
,תוליעפה תאו ונתוא הוויל יאב ותוהש
ותוא דמלל ונלדתשה ונדצמ ונחנאו
עיגמ היה םא קפסש םינינעה לכ תא
ףוסבל .לארשי ץראב ותוהשב םהילא
:ובלב םסרכש ששחב ונתוא ףתיש
ןיכודיש תרטמל הרענ ריכה ותאצ םרט
רוגסל שקבמ אוה לויטהמ ותרזחבו
בוריסל ששוח אוה ךא ,ךודיש המע
.הדצמ
,דואמ ונל עייס ריעצ ותוא"
בר וידיו גנירטייק ותולעבבש ןוויכמ
חקל אוה .םימיעט םילישבת תנכהב ול
תנכה תכאלמ לכ תא ומצע לע אופא
בותכל םיכסה ותאצ םרטו .לכואה
ךרכב הלבקתהש יברה תבושת .יברל
ותוא הליפה טעמכ ,גיש דומע ד"וי
:םילגרהמ
רשבמ ובתכמ לבקל יל םענ"
העשב התיה הנותחה רשא ,בוט
,םיטרפה לכב יעבדכו תחלצומו הבוט
לכ םהב ומיוקי רשא ת"ישהמ ר"היו
,םאולימב םתוא וכרב רשא תוכרבה
אוה ול םיביטמש לכ רשא ל"זרמ פ"עו
ראשב םג יאדוב ירה ,םימי ךרואל
."החלצהה ריאת םינינעה
הרורב תויהל הלוכי הבושת וזיא"
ץראל ותרזח רחא םייעובשכ !?הזמ
רוחבהש חמשמ ןופלט ונלביק לארשי
ןכמ רחאל םישדוח השולשו ךדתשה
.ואשינ םה
תויהל ונכפה ,אימשד אתעייסב"
םישדוח ינפל .ידוהי ןיינע לכל תבותכ
ףקיהב הזוזמ עצבמ ונמזי םירופס
םידוהיל םג ונעגה עצבמה ךרד .בחרנ
ונעדי אלו םמיע רשק ונל היה אלש
אצוממ השיא התייה .םתודהי לע ללכ
תיחוור הרבח רבעב הלהינש ידנלוה
הנממ ונלבקו ,הביתכ ילכל דואמ
,תוזוזמה תא קודבל אובל הנמזה
תא ונעדי אל תוזוזמה תא ונחתפשכ
ריינ תכיתח לע םש בותכ היה ,ונשפנ
תיבה לע רומשי םיקולא' :תירבעב
אל וזש הל ונרבסהש רורב ...'ןמא ,הזה
םוקמב וב התוא הפילחה איה .הזוזמ
םינשה לכ לע בצע ישגר תעבה ךות
הסנכנ איה םג זאמ .ריינ םתס הקשינש
."ונלש תוליעפה לש םיברוקמה לגעמל

המ בותכל םישקבתמ םישנא וב לודג חול ד"בח תיבב ונל שי"
הליחתמ תודעוותה לכ .הלואגה תא ברקל ידכב םויה ושע םה
ונחנאשכו ,ולש תיטרפה הלאשמה לע רפסמ ףתתשמ לכש ךכב
תולגתה לע םירבדמ ונחנא ,ונלש הלאשמה לע רפסל םישקבתמ
.תיללכ התויהל ףסונב תיטרפ הלאשמ םג איה עודמ םיריבסמו יברה
".'חישמ ינפ תלבק' אוהו ,ןוזח ונל שיש ךכ לע רזוח ינא דימת
ד"בח תיב תיזח
35 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 35 2/14/2011 4:25:01 PM
למוזוקב תיבמופ תודהי
םלועב םירחא תומוקמל דוגינב
םה םאה םיטילחמ םילייטמה םהב
,אל וא ד"בח תיבל סנכיהל םיצור
תיב ךרד רובעי לייטמ לכ למוזוקב
הלודגה תיתוריתה היצקרטאה .ד"בח
התייה םינש המכ ינפל דע יאב התייהש
.םיביהרמהו םילולצה םיפוחב הלילצ
םיחולשה ומזי הנושארה הנשב רבכ
םיקסע ישנא םע ובשי םה :ינואג ןויער
רואל ואיצוה וב םזימ וקיפהו יאב
ריחמב תויצקרטא םיעשת הבו תרבוח
.םילארשיל החנה זוחא םיעבש דע לש
םילייטמה לע תרבוחה תא לבקל ידכ
...ד"בח תיב תא דוקפל
ללגב םג ונילא םיעיגמ םישנא"
םיליעפמ ונחנא .קר אל לבא ,תרבוחה
םע הרשכ תונח ,ההובג המרב הדעסמ
םילארשיהו ,לארשי ץראמ םירצומ
ליבשב ד"בח תיבל דחוימב םיעיגמ
ברע לכ ןכ ומכ .וללה םיתורישה
םילעמ ונחנא הב תודעוותה תמייקתמ
םיחחושמ ,תודהיב םייזכרמ םיאשונ
."םהילע םידמולו
םע רשקב םידמוע םג םיחולשה
םה .יאב םידיקפת יאשונו לשממ ישנא
הקיפמש בושח עוריא לכל םינמזומ
תדה ישנאכ םיבשחנו הייריעה
.תימוקמה הרטשמה לש םיידוהיה
םיכבתסמש םידוהי םנשי רשאכ"
תונואתב ע"ל םיברועמ וא קוחה םע
םיעידומש םינושארה ונחנא ,םיכרד
–תיבל ונסנכוה םעפ אל .ךכ לע ונל
."םידוהי םירוצע ץלחל ידכ רצעמ
ודימעה ןורחאה הכונחה גחב
הססונתהש קנע תייכונח םיחולשה
לכ וארנ הביסמב .קנע ףונמ יבג לע
ירבח ,םימסרופמ ,יאה לש ימו ימה
תינכותב .םיקסע ישנאו הצעומ
תרדושמה 'רירגש' תמסרופמה וידרה
לכמ םילארשי םילוע ,הינרופילקמ
תודהיה בצמ לע םירפסמו םלועה
םיחולשה דמצ .םבשומ םוקמב
ילג לע עובש ידמ םילוע למוזוקמ
תדובעמ תונוש תויווז םיריאמו רתאה
תוצוח יטלש םיבצומ יאב .םתוחילש
תא םינווכמה 'תסנכה תיב' םשה םע
.ד"בח תיב לא םישקבמה
.ותוידוחייב עדונ הזה תסנכה תיב
יבחרב תסנכ תיב דוע ונשי םא בר קפס
םוי ידמ ותוא םידקופש סובולגה
תונידמ לכמ םידוהי לש לודג הכ ןווגמ
םיגגוח ונחנא עובש לכב טעמכ" .םלועה
לש תדחוימ תינכות ונל שי .תווצמ רב וב
םירקבמה .תסנכה תיבב יתיווח רויס
רפסמש רדוהמ םובלא םדיל םילבקמ
,תסנכה תיב לש רצקה ורופיס תא
תיבל סנכיהל םילוכי םה ןכמ רחאלו
.םדומילב םידליה תא תוארלו רפסה
םילוכי ךומסב תאצמנה ונלש תונחב
םינוש הקיאדוי יצפחו תורכזמ שוכרל
,יברה לש ויעצבמ תרשע םע תוצלוחו
םיעמושו םלואב םיפסאתמ ןכמ רחאלו
אוה לולסמה םויס .הרצק האצרה
.ומלטצי םה ודיל שדוקה ןורא דיל
םהל םיעיצמ םג ונחנא הזה בלשב
.ןיליפת חינהלו םילוורש לישפהל
םתיא ימצע תא אצומ ינא םימעפל
חינהל קיפסהל ידכ תועש עבראו שולש
הלודג איה תוררועתה .םלוכל ןיליפת
יופצ אל יכה םוקמה אוה למוזוק יכ
שפוחל םיאצוי םישנא .תודהי וב שוגפל
ולקתיי אל םה הזכ םוקמבש םיבשוחו
םידמעמב .וזכ תידוהי תואיצמב
החגשה ירופיס םיעמוש ונחנא ולא
.םיקתרמ
שיש םדא לכ םימלצמ םג ונחנא"
לע רופיס דחוימב ,שגרמ רופיס ול
םימיה דחאב .טעמ אל שי ולאכו ,יברה
ידוהי ד"בח תיבל סנכנ םינורחאה
ויבאש ןוסניבור ןודלש םשב וגאקישמ
.770 לש אתנכשמה תא ונמזב םליש
היהש םחה רשקב ונתוא ףתיש אוה
יברה םעו צ"יירה יברה םע ותחפשמל
.חישמה ךלמ
ידוהי ונלצא חראתה הנורחאל קר"
תא ותיא ונישע .םימרופרל ךייתשמש
ץרפ עתפלו לולסמה ףוסב הנומתה
?הרק המ ותוא יתלאש .בל ערוק יכבב
היה יבאו יאוולה' :רמאו הכב אוהו
...'ןיליפת חינמ ינאש תוארל יתיא ןאכ
טרופב רג הזה ביבחה ידוהיהש רבתסמ
העבראמ תוחפ אל ,הדירולפב ליידרדול
לבא ,ותיב ביבס םימקוממ תסנכ יתב
אוה .ןיליפת חינה אל אוה םלועמ
,ןיליפתה תודוא ויבאמ עמש םנמא
רבדה' .ןתוא חינהל בריס וייח לכ ךא
והז ,יאב אוצמל יתמלחש ןורחאה
."הכבו רבשנ ,'ןיליפת
הלואגל הנכומ למוזוק
.המישרמ איה החלצהה ,למוזוקב
הלואגה תרושב תא םישיגדמ הפ םג
םיה ףוח דיל תירוביצ הכוס
ךלמה תוחילשב
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 36
Mas777_B1.indd 36 2/14/2011 4:25:02 PM
םלועה לכב םסרפל יברה תשקב תאו
תיבב ונל שי" .הלואגה תאובנ תא
םישקבתמ םישנא וב לודג חול ד"בח
ברקל ידכב םויה ושע םה המ בותכל
הליחתמ תודעוותה לכ .הלואגה תא
הלאשמה לע רפסמ ףתתשמ לכש ךכב
םישקבתמ ונחנאשכו ,ולש תיטרפה
ונחנא ,ונלש הלאשמה לע רפסל
םיריבסמו יברה תולגתה לע םירבדמ
ףסונב תיטרפ הלאשמ םג איה עודמ
ךכ לע רזוח ינא דימת .תיללכ התויהל
."'חישמ ינפ תלבק' אוהו ,ןוזח ונל שיש
רבכ םלועהש םיאור למוזוקב םג
הלודג תונח יאב שי .הלואגל ןכומ
רתויב הלודגה תשרה וז ,תונתמ לש
,הלהנמ ,תורכזמ רכממל וקיסקמב
חישמ לש קנע טלש הלת ,ימוקמ יוג
.הבר תואנקב וילע רמושו קסעה לע
לועפל איה םוקמב ונתוחילשמ קלח"
תא תימוקמה הייסולכואה םע
ילעב םייוג .חנ ינב תווצמ עבש אשונ
םע םירבדמ ,ונילא םירושקש םיקסע
םתוא םיחלושו םידוהיה םהיתוחוקל
לע העיפשמ יוגמ האבש העפשה .ונילא
.תאש רתיב ידוהי
ברה םע דומצב םידבוע ונחנא"
עבש אשונב תובר קסועש ,זינונ השמ
'ךורע ןחלוש' רביח ףאו חנ ינב תווצמ
םייוג לש תובבר שי .םרובעב דחוימ
םירמוש םהש םמצע לע םיזירכמש
ונעגה הנורחאל .חנ ינב תווצמ עבש לע
םייוג ינש לש הנותחב בוט לזמ לחאל
.תווצמה עבש תא םמצע לע ולביקש
,תאז םיעדוי םהו רבד לכל םייוג וללה
,תודהיה תארשהב םיגהנתמ םה ךא
לכ .יקולא והשמ ,ןבומ אל ?המלו
שדוק איה ונתאמ םיעמוש םהש הלימ
,םידוהי תויהל םיסנמ אל םה .םרובעב
ארובל רבחתהל םיצור טושפ אלא
טעמ אל .תיתימא יכה הרוצב םלוע
םיקזחתמ ,םמע םישגפנש םידוהי
"...םתודהיב
טקיורפ לע רפסמ גלפ ימולש 'ר
ד"בח תיבב לחהש חנ ינב תוצמ עבש
אל טבנ ןויערה'' .םישדוח הרשע ינפל
ןואמיצ ונשיש וניארש הדבועהמ טעמ
דומלל םיימוקמה םייוגה ברקב
תוהתלו םידוהיה ייח תוחרוא תא
יברה לש וידיסח ונחנאו ,וננקנק לע
אל ,הלואגה תא איבהל ידכש םיעדוי
,ידוהי לכ לש תווצמ ג''ירת םויקב יד
לע חנ-ינב תווצמ עבש םויקב םג אלא
ףא הווהמה רבד ,םידוהי םניא ידי
למוזוק יאב .הלואגל םלועה תנכה אוה
תיברמ הרוצב הזה טקיורפה םשוימ
תינכותמ קלח הווהמ םש ,רפסה יתבב
לכל הנשב םיימעפ רבעומו םידומיל
.תותיכה
םישגפמ םימייקמ ונא ,ףסונב"
דקפמ םיפתתשמ םהב םייעובש
,תוריית תורבח ילעב ,למוזוק תרטשמ
לשממ ישנא ,םינלבק ,םילכירדא
.חתפמ תודמע ילעב םיפסונ םידבוכמו
םיעיפשמה םישנאה תא םיפסוא ונחנא
.םיבשותה ברקב תאז ליחנהל ידכ יאב
םיכירדמ רותב ונילע םיטיבמ וללה
תולקב חכוויהל רשפא הפ .םיינחור
רחא שופיחב אצמנ םלועה לכש
רחא הפידרמ םישנאל סאמנ .תועמשמ
םיחמש םה .םיימשג םידעיו תורתומ
.םייחל תועמשמו קמוע שיש עומשל
םייוג םידלי טקיורפה תליחת זאמ
ומיקה ,םיקקזנ ןעמל בדנתהל וליחתה
.לארשי ץראב ןיינע תולגלו רעונ תועונת
.תודהיה תא םידבכמ יאה יבשות בור
."תוימשיטנא ירקמ הפ ןיא
ד"בח תיב לחה הנורחאה הנשב
תא תרשיש הרהט הווקמ תיינבב
לד היאלפ ,למוזוק יאה ירקבמו יבשות
לש תוגוז הברה" .הדירמו ןוקנק ,ןמרכ
הלאכ םגו ,תווצמו הרות ירמוש םידוהי
שגרוהו יאל עיגהל ולחה ,אל ןיידעש
םיתיעל ומצע םיה .הווקמ תיינבב ךרוצ
ךכ תובקעבו ,הליבטל חונ אלו רעוס
,םידיגו רוע םורקל טקיורפה לחה
ץיבוקרמ המלש 'ר לש הברה םתרזעב
לעב דג טרבלא רמו יטיס וקיסקממ
עויס .יאב הלודגה םימולהיה תרבח
םיובסורג ןושרג ברה ונל קינעמ יתכלה
.תואווקמ תיינבב החמומ ,הטוסניממ
יתכלהה ןפה תא ומצע לע חקל אוה
ימ .היינבב תומדקתה לכ לע חקפמו
,האלמ תובדנתהב הווקמה תא בצעמש
םילודגה םיבצעמהמ ,ימוקמ יוג אוה
רבכש הווקת יאלמ ונחנא .וקיסקמב
."רמגומה לע ךרבל לכונ וז הנשב
םיחולשה תוליעפמ אצוי לעופכ
הכומסה ריעה לא ועיגה ,למוזוקב
םיחולש גוז ,'ןמרכ לד היאלפ'
םג" .ותייערו דורב םייח ברה ,ףסונ
אל םילארשי םנשי הכומסה ריעב
םיעיגמ ונייה עובשב םיימעפ .םיטעמ
םוקמה ידוהי ברקב םילעופו םוקמל
תימוקמה הליהקהש דע ,םילייטמהו
ונרגס .ונעגהו ,תבשל םג עיגנש השקיב
ונמייקו ימוקמ ןולמ תיבב המוק
.הליהקה ינב םע התכלהכ תבש םש
ריע לש הבוחרב ודמע םידוהי תואמ
זאמ .תידוהי הוואג לש ןגפמלו הליפתל
וננחתה םה ,הדסמתה יאב תוליעפהש
ונרבעה םתשקב תא .םיעובק םיחולשל
,שילזיימ ברה ,וקיסקמ לש חילשל
."דורב תחפשמ תא חלשש
הרותה דובכל תדקור למוזוק
ידכ ונכרעש ןורחאה ןויארב
ונחמש ,הבתכה יקלח תא םילשהל
לש תוכורא םינש ירחא ךיא עומשל
סינכהל למוזוק תליהק התכז ,הייפיצ
ןושארה ,הלשמ שדח הרות רפס
הליהקה תמורת ,למוזוק תודלותב
ברה תגהנהב יטיס וקיסקמב תידרפסה
ועיגה עוריאה דובכל .יטלפ םהרבא
.ץראהמ ףאו רוזאהמ םיבר םיחרוא
תיבב ךרענ הרותה רפס תביתכ םויס
ינב .הליהקה ידבכנמ ,לוראו תחפשמ
ועיגהש םיברה םיחרואהו הליהקה
תמלשהל ברה םע ובשייתה ,עוריאל
םותב .רפסב תונורחאה תויתואה
הרישב שגרנה להקה ץרפ הביתכה
לא רפסה תא הווילו ,םידוקירבו
םעפה וז .ריעה זכרמבש 'ד"בח תיב'
התאר למוזוקש הירוטסיהב הנושארה
היתובוחרב םיזזפמו םירכרכמ םידוהי
...חישמה תומי שממ .הרות לש הדובכל
הווקמה גג לע ,הטוסניממ םיובסורג ןושרג ברה
37 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 37 2/14/2011 4:25:03 PM
.ארונ אל ?תלפנ
!םוקל חכשת לא
םיובלגיז םחנמו ,שקובמו עודי הצרמ ,ןהכ דוד רואמ ברה
,יעובשה 'תוכלמ רבד'ב תויזכרמ תודוקנ לע םיחחושמ
רוכזת ,תלפנ םאו ,תוליפנב םיעורז םייחהש וניבה דחיבו
םוקמב ראשיהל אלש רוכז :רבד דועו .הלעמל רושק תויהל
רבד' תחיש יפ לע • האלה ךישמתו םוקת טושפ ,הליפנה
ב"נשת אשת יכ תשרפ תבש 'תוכלמ
ךתיא החישה ,תיטרפ החגשהב •
רבדב םיחחושמ" רודמה תרגסמב
.הנימב תדחוימ איה "תוכלמ
?תדחוימ
.ןכ ןכא •
?המל יכו
תעל ,הנורחאה החישה וז יכ •
רואל האציו רמא מ"המ יברהש ,התע
םותחנו" ,יברה ידי לע תהגומ החישכ
."ךלמה תעבטב
.יקלחב הלפנ ןכא הלודג תוכז
ןיא ירה ,ךתוא לואשל יתיצר •
רבד המכ תחא לעו ,'הרקמב' רבד םוש
החישב םאה .רודה אישנל ךיישש
םילוכי ונחנא ונממש ןיינע שי תאזה
החישה התויהב חוכ בואשל וא דומלל
?יברה רמאש הנורחאה תהגומה
,ףסונ רוהרה רחאלו ,ןכש בשוח ינא
!ןכש טלחהב
אלו ,החישה תא יתדמל ינא •
.יתוא תנרקס תעכ .יתאצמ
רדס םה ל"נה םיבלשו םינינעה 'ג
וקלחתי םינינעה לכש ,עבק ה"בקהש
,שאר) ל"מיגו ת"יב ,ף"לא – שלשל
ןינעה תישאר רחאלש :(ףוסו ךות
(ת"יב) ןינעה עצמא אובי (ף"לא)
הז אקודו ,תילכתה תאלמתמ ודי לעש
.(ל"מיג) ןינעה תומילשו רמגל איבמ
אל איה ת"יבה תגרדש רמול שיו
,(םוצמצה) האירבה תוללכל עגונב קר
,הזמ םיאבש תואצותל עגונב םג אלא
השענש) 'וכ הריבשו אטחה ןינעל דע
תודיסחהש יפכ .('וכ םוצמצה ידי לע
ארונ" קוספה לע ל"זחאמ תא תראבמ
אב ןינעה לכו .. "םדא ינב לע הלילע
לודגה ודסחב ה"בקהש הז ללגב קר
יכה הילעל לארשי ינב תא איבהל הצר
,(םמצע דצמ םבצממ הלעמל) הלודג
הדירי תישענו "וב הלתנ הלילע" ןכל
הארמל קר) תוינוציחבו ,העש יפל
אלש הילעה תא איבהל ידכב ,(םיניע
הירחא ןיאש תיחצנ הילע .. ךרעב
.('ז ףיעס) .ללכ קספה
לש יללכה עקרב עגרל חתפנ
:החישה
,תיעובשה "תוכלמ רבד"ה תחישב
לע רבדמ יברה ,אשת יכ תשרפ
םהילע רזוחו םייללכ םינינע השולש
םינינע השולש ,תונוש תויצאירווב
הלוכ האירבה תא םיפיקמש
םה וללה םיניינעה תשולש .התילכתו
תדוקנו עצמא תדוקנ ,הלחתה תדוקנ
.ג .ב .א :תורחא םילימבו .ףוס
?וללה תויתואה רשפ המ •
.הלואג – ג ,תישארב – ב ,יכנא – א
החישב ריבסמו ךיראמ יברה
םלוכ םיאצמנ וללה םיבלשה תשולשש
,אשת יכ תשרפ ,ונלש השרפה ךותב
םייכפה םידדצ םיגציימ םהש ףא לעו
טוח שי ירה ,ירמגל הזמ הז םינוש
לש גוסל דחי םלוכ םהיניב רשקמה
.תומילש
:םה תוירקיעה תודוקנה תשולש
ויהש תונושאר תוחולל זמורה – יכנא
תושבלתהמ הלעמל ,רתויב הלענ ןיינע
לש התליחת איה ב תואה .תומלועו
ארב תישארב" ,תישארב הלימה
םשל .תומלועה תאירב ,"םיקולא
רואה םוצמצ ןיינע עודיכ היהנ םתאירב
אד .תומלועל םוקמ תתל ידכ יקולאה
םג םוקמ ןתונ םוצמצה ןיינעש ,אקע
,ירמגל םייוצר אל ,םירחא םירבדל
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 38
תוכלמ רבדב םיחחושמ
ירומ יבא תמשנ יוליעל רודמה
םיובלגיז לאומש ףסוי 'ר ח"הרהב מ"כה רזעילא םהרבא 'ר ח"הרה
Mas777_B1.indd 38 2/14/2011 4:25:03 PM
,תוחולה תריבשו לגעה אטח לשמל ומכ
ג תואה .ונתשרפב רפוסמ ךכ לע
ןיינע ויהש תונורחאה תוחולל תזמור
אלו) ןבתכ השמש וליפא .רתויב הלענ
ירה (תונושארה תוחולבכ ,ה"בקה
םישרדמו תודגא ופסוותה ןהב אקווד
."השמ ינפ רוע ןרק" תניחבל דע בורל
לע ראשנש וידה טעממ האצותכ תאזו
ןיינע .וניבר השמ וב בתכש סומלוקה
תוכזב היה תוינשה תוחולב הז הלענ
תוכזב ;לארשי םע לש הבושתה השעמ
יפכמ רתוי הלענ םוקמל ועיגה ךכ
.ןכל םדוק היהש
הדוקנה םצעב המ .ןבומ ןאכ דע •
?ונתוא 'סופתל' הכירצש החישב
איה החישב ,יתעדל ,הבושח הדוקנ
הלודגה הדיריה לע רבדמ יברה רשאכ
תריבשו לגעה אטח ןמזב לארשי םע לש
.תוחולה
לש בצמ לע םירבדמ ונחנאשכ
,אדירג הדירי לע רבודמ ןיא ,הדירי
דרוי ידוהי .הילע ךרוצל הדירי אלא
תוימשגה תא שדקל תנמ לע ותגרדב
הפיא) םינותחתב הריד תושעלו
.(ןבומכ ,הגונ תפילקב ,ול רתומש
ךירצש לודג דוסי אוה הז רבד
ידוהי רשאכש ,תעדה תא וילע תתל
,'הטמל' אוהו הדירי לש בצמב אצמנ
םע רבוחמו רושק תויהל וילע ןיידע
הגרדב אצמנ אוה רשאכ יכ .'הלעמל'ה
םצמוצמה םוקמב ,םש 'חנומ'ו הנותחת
לש םייח יח אוהש ירה ,הזה תוחנהו
אוה .םלעהו תולג לש םייח ,םוצמצ
הגרדה תא ןייפאמה ץובה ךותב יח
הטמל אצמנ ידוהי רשאכ לבא .התוחנה
וללה םידברב םגש רכוז אוה ןיידעו
'אה תא סינכהל – תילכתו הנווכ שי
,הלואגל התוא ךופהלו תולגה ךותל
,רמולכ ,'בה אלל רשפא יא הז רבדו
ידוהי זא-וא ,הדיריהו םוצמצה ךרד
אוה רשאכ םג .ירמגל םירחא םייח יח
רושק אוה תאז לכב ,הליפנ ךותב אצמנ
לש םייח יח אוהו םינוילע םידברל
.הלואגו רוא לש םייח ,תוקולא
יברה ,החישה לש 'ז ףיעסב
הדיריהש ,"רמול שי" ןושלב רמוא
קר אל תעגונ איה ('ב תואב תלמתסמה)
אלא ,םוצמצהו האירבה לש התוללכל
ןיינעל דע" הזמ םיאבש תואצותל םג
תריבשו הרז הדובע ,"הריבשו אטחה
תואיצמב םדאשכ םג ,רמולכ .תוחולה
םוקמב תותיחנבו הדיריב ,הבוט-אל
,םשל עיגהל ללכב ול רוסאש קומע הכ
יקולאה ןוצרה תוימינפש רוכזל וילע
ךרבתי ול השעי הזה םוקמב םגש איה
ךילהתהמ קלח הז יכ ,םינותחתב הריד
.הילעה לא ךרדב
םישנא םע ייתוחישב םעפ אל •
תוכימנ ,הליפנ לש בצמב םיאצמנש
םהל רמוא ינא ,'ודכו שואייו חור
היגליווירפהמ קלח הזו ,לופיל רתומש
רוכזל ךירצ קר ,שונא ינבכ ונלש
קידצ לופי עבש" ,םש ראשיהל רוסאש
םיטנמלא שי הליפנה םוקמב ."םקו –
לופיל חונ ;תוחונל םימרוגש 'םידפרמ'
,"םייוכיס ילב" תויהל חונ ,שואייל
םושל לגוסמ אל ינא" תויהל חונ
ץמאתהלמ ונתוא רטופ הז ןכש ,"רבד
שי ,םילפונשכ ,ןכל .תישיאה הדובעב
םוקל אלא ,םש ראשהל רוסאש רוכזל
.המידק ךישמהלו ,רשפא קרש עגרב
?הפ הנווכה הזל םאה
ומצע ןווכל לוכי אל םדא ,הארת
אוה – לפונ אוהשכ ;הליפנה לש םוקמל
.תנווכמ איה המצע הליפנה לבא .לפונ
,ךומנה םוקמל עיגה אוה םא ,רמולכ
םימשמש ךילהתמ קלח הזש תעדל וילע
"וב הלתנ הלילע" ,םשל ותוא ונוויכ
אוהש םוקמ הז .הז םוקמל עיגיש ידכ
ו"ח רוסא ךא .ותוא ררבלו רובעל בייח
!םש עקתיהל
ינש הזל שידקה ןקזה ר"ומדא
,ז"כו ו"כ ,םירמא יטוקלב םיקרפ
ול רוסא םדאש הדוקנב ךיראה םש
הנשמ אל .לפנ אוה וב םוקמב עקתיהל
הז לפנ אוה םהילא םירוהרהה םא
תעדל שי ;תורז תוואתב וא 'ה תדובעב
לע ןנובתהלו טיבהל אמרג ןמזה ןיאש
םדא ,אברדא .הזבש יוצר אלה קלחה
םש ,אצמנ אוה ןכיהש תעדל ךירצ
.'ה תא דובעל ונממ םישקבמ
רופיסה אבומ םירוביד יטוקילב
היהש ןאלשימירפמ ריאמ יבר לע עודיה
רבוע היה וכרדבו לובטל רקוב לכ ךלוה
.הנכסה תורמל קלחו יצוב ןורדמב
ויה .ביבס ביבס וכלה ריעה ינב ראש
םלוכל תוארהל וצרש 'םידגנתמ' םש
רובעל םילוכי םה םגו 'ץנוק' הז ןיאש
,וקילחה ,ורבע םהשכו ,הזה םוקמב
ןכמ רחאל .תושק וקוזינו ולגלגתה
רבוע אוה דציכ ריאמ יבר תא ולאש
?לפונ וניא אוהו הזה םוקמב םוי לכ
הלעמל םירושק רשאכ" :םהל בישה
."הטמל םילפונ אל
רבדמ יברהש הדוקנה קוידב וז
דצמ רשאכ םג .ונלש החישב הילע
ךירצ םדא "םדא ינב לע הלילע ארונ"
,הנותחת הדירי לש םוקמב תויהל
הניא המצעשכל הדיריהש רוכזל וילע
ךילהתמ קלח טלחהב איה לבא ,תילכת
םדקתהלו םשמ תאצלו ,רובעל וילעש
.האלה
קלח הזו ,ונלוכ לצא ןה תוליפנה
,םיישק שי .םייחהמ קלח לכב ,םייחהמ
רסוח לש תומוקמ שי ,חור תוליפנ שי
איה הלאשה .םייק רבד הז .'וכו חוכ
;תאזה הדיריה םע םישוע ונחנא המ
ךילשהלו רתוי קומע לופיל םירחוב םא
הילע םילכתסמש וא ,הביבסה לכ לע
הובג התוכזב תולעל תונמדזה לעכ
ירה ,"הילע ךרוצל הדירי" ,רתוי
.הב וניכז ףאו הדיריה תא ונחוורה
אצמנ םדאשכש ,איה היעבה •
השקתמ אוה ,חורה תליפנ לש םוקמב
חוורה לע וא ,ירחא עגר לע בושחל
39 • 777 ‘סמ ןויליג

שי .םייחהמ קלח לכב ,םייחהמ קלח הזו ,ונלוכ לצא ןה תוליפנה
רבד הז .'וכו חוכ רסוח לש תומוקמ שי ,חור תוליפנ שי ,םיישק
?תאזה הדיריה םע םישוע ונחנא המ איה הלאשה .םייק
Mas777_B1.indd 39 2/14/2011 4:25:04 PM
םדאשכ ירה .הזמ קיפהל רשפאש
אוה ,תישגר הקוצמ לש םוקמב אצמנ
תמא תעשב לכתסהל דואמ השקתמ
.קוחר רתוי תצק ,הובג רתוי תצק
םדא דימעמ אל ה"בקהש םירמוא
לכ .וב דומעל לוכי אל אוהש ןויסנב
,ותוא םמורל דעונ ,םדאל עיגמש ןויסנ
ידכ הז ,"םירהה לע יסינ םירא" ןושלמ
הובג טיבהלו שארה תא םירהל לכויש
.רתוי
,םדאה רבועש ןויסנה תעשבש רורב
,םלועב םייח ירה ונחנא .השק בצמ הז
,רתסהו םלעה ןושלמ ,םלועה ךותב
לעכ תמא תעשב ישוקה לע רבדל השקו
הז לע אורקל הפי הז .םמורמ ןויסנ
"תוכלמ רבד"ב וא םישודקה םירפסב
וז ,תאז לכב ךא – עוציבל השקו
.דיסח לכ לצא תויהל הכירצש הפיאשה
בונמענ ןסינ ברה דיסחה אצי םעפ
רפיסו ,תוקומס םינפב 'תודיחי'מ
;ינממ דומלל ךילע" :ךכ ול רמא יברהש
,רוביצהמ רבד שקבל ןווכתמ ינאשכ
ימצע ןיבל יניב רעשמ ינא ןכל םדוק
םישימח תוחפה לכל תושעל ולכוי םאה
רבדמ ינא זאו ,שקבאש הממ םיזוחא
."תאז הלעמ ינניא ,ואל םא ךא ,הז לע
איה יברה לש השירדה ,רמולכ
'שארה תא םירהל' לכונש טלחהב
לע לכתסהל לכונו ,הליפנ לש העשב
.םמורמ םוקמ לעכ ,עגרה לע ,בצמה
הרוצב תאז תושעל חילצנ אל םא םג
יקלח ןפואב תוחפל רשפא ,תטלחומ
ראשיהל וא לופילמ סחו הלילח ךא –
.הליפנה םוקמב
לועפל לוכי ידוהי לכש ךכל חכהו
(םפוס דעו תליחתמ) םינינעה לכ תא
"ינא"הש – ןושארה ף"לאהמ אב
םע דחא רבדו רושק ידוהי לכ לש
יפכ וליפאש דע ,הלעמלש "יכנא"
לכ ירה – םלועב הטמל דרוי ידוהיש
וארקנש לארשי ליבשב" ארבנ םלועה
האירבה לכד תישארו שארה ,"תישאר
.הלוכ
תאז תולגל חכהש רמול שיו
ךרד לעו ,וניבר השממ אב ידוהי לכב
,רוד לכבש השמד אתוטשפתא הז
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ – הז ונרודבו
םינינע 'גה לכ םילעפנ ודי לעש ,ונרוד
תוחולה תריבש ,תונושארה תוחולד
.דוהה ינרק םע דחי ,תונורחאה תוחולו
תבשב םיאצמנשכ המכו המכ תחא לעו
אשת יכ"ד השרפה לכ תא םיארוקש
השמ – אשת) "לארשי ינב שאר תא
םה לארשי ינבש ךכל ףסונש – (וניבר
השמ לש וחוכב םג השענ ,ללכב שאר
לארשי ינבד שאר תואישנה וניבר
.(בי ףיעס)
,תיטקרפ הצע השקבב יל ןת זא •
ימינפ ישוקו הליפנ לש העשב ךיא
לוכי ינא ,הצקל הצקמ יתוא אלממש
תצק לבקל ידכ הקינכט ליעפהל
'שארה תא םירהל'ו תיבויח היגרנא
קלח אוה הזה םוקמהש ןיבהל תנמ לע
?הליפנ םתס אלו ךילהתמ
הקינכטה תא שי הנושארבו שארב
,אינתב הילע בתוכ ןקזה ר"ומדאש
תורגאב תובר ריכזמ מ"המ יברהו
ןקזה ר"ומדא ."תעדה חסיה" – ושדוק
ןיינע רקיעש ,אינתה רפסב ךיראמ ירה
םדא םא .תעדה חסיה הז 'איפכתא'ה
ישוקה םוקממ תאצל ןכומ אלו עוקש
בוזעל ןכומ אל אוה ,יורש אוה וב
ירה – תרחא טבמ תדוקנמ לכתסהלו
ןכא אוה הזכ בצמבו הטמל רושק אוה
תצק ומצע תא םירהל ירמגל השקתי
.הלעמל רתוי
תוינעל ,יל הארנ ,תפסונ הבשחמב
,תויהל ךירצש תעדה חסיהש ,יתעד
םוקמ דצמ אלא ונמצע דצמ אל הז
המל ןווכמ ינא ילואו ,רתוי הלענ
רבד"ה תחיש ףוסב רמוא יברהש
ידוהי לש חוכהש (בי ףיעסב) "תוכלמ
אוה רשאכ אקווד הז ,תאז תושעל
לכבש וניבר השמ ,רודה אישנל רושק
ןיינעה תאש שוריפב רמוא יברה .רוד
םיניינעהמ םיבאוש הזה יוליגה לש
.יברה לש םיימצעה
אוה ךא הטמל אצמנ ידוהישכ ,ןכל
הצעה יפ לע לעופ אוהו ,הלעמל רבוחמ
ןנובתמו תעדה תא חיסהל ז"הדא לש
לוכי טלחהב אוה ,בושו בוש הזה ןיינעב
הלענו בוט םוקמל ומצע תא םירהל
'ג תואה לא ,םדוק היהש יפכמ רתוי
הלואגה לא הנממו ,תישיא הלואג –
.תיללכה
?דימת דבוע הזו •
לפונ םדאש םימעפל שי ,הארת
,דחוימב השק ןפואב ישגר םוקמל
הליפנה שגרמ קתנתהל דואמ דע השק
'סוקופ סוקוה' ןיא .הווח אוה ותוא
תא תחקל איה ךרדה לבא .םשמ תאצל
דבע רבכ אוה הילע תיבויחה הדוקנה
הבו 'של' רבכ אוה התוא ,ולכשב רריבו
ליחתהל המעו ,ןכל םדוק 'לפיט' אוה
תניוצמ הזיחא תדוקנ וז .תולעל
.םירחא םידברל התא תולעל רשפאש
םהב םיבר םירקמב הזב יתלקתנ
ומכ ,דחוימב םישק םיבצמב םישנא
יתוא ולאש ,ומלועל ךלה םדא רשאכ
ןיא'ו 'בוט לכה'ש זא רמול רשפא ךיא
םגש תעדל ךירצ ?'הלעמלמ דרוי ער
םוקל חוכה תא ונל שי םישק םיבצמב
רשפא יאש ןוכנ .ונמצע תא םירהלו
ימצעה ףוליאה תא םשייל ליחתהל
שגרמה ,רתויב השקה םוקמהמ הזה
תא ליחתהל ךירצ לבא ;יתמצעו ךכ לכ
,םוי םויה לש םינטקה םירבדהמ הז
לכתסהל ךיא תעדלו דומלל ךכ ךרדו
דדומתהלו םילודג רתויה םירבדה לע
.יבויח ןפואב םתיא
הב הדוקנל רוזחא ךתושרב •
תרשקתמ החישה ןכ םא ךיא .ונחתפ
החישה התויהל תיטרפ החגשהב
?יברה ונל רמאש הנורחאה תהגומה
'תחקל' םילוכי ונחנאש הב שי המ
?וז הפוקתב ונתא
ץמאתת אל תעכש ןימאמ ינא
עגרה ירה .רשקהה תא ךדבל אוצמל
איה םא םגש השק תואיצמ לע ונרבד
וחוכב שי ,'םירפסמ המכב וילע הלודג'
םינתונ אל ירהש ,התוא ליכהל םדא לש
.וב דומעל רשפא יאש ןויסנ םימשמ
רתוי 'הדבכ' תואיצמ ןיא
תוארל םיפצמ ונחנא הב תואיצמהמ
בתוכ יברה .רשב יניעב יברה תא
תא חקינ םאש ,הרורב הרוצב החישב
רהזנו םלעההו רתסהה לש תואיצמה
םגש רוכזנ אלא ,הכותל באשיהל אלש
קלח איה הדיריהו הליפנה תדוקנ
תילכת המצעשכל הב שיו ,ךילהתמ
תיחכונה הפוקתהש עדנ ירה – תמיוסמ
אלא ,שואייל ו"ח ליפהל ידכ הב ןיא
.הלואגה ךילהתמ קלח הזש תעדל
תימצעה תואיצמה תא אופא חקינ
השמ ,מ"המ יברהמ םיריכמ ונחנאש
םירמאמהו תוחישה תא ,רוד לכבש
םמע לעפנו ,וידסח בורב ונל ןתנש
,יחכונה בצמב אוהש ומכ םלועב
אל וליפאש דע רתסהו םלעה לש בצמ
,יוליגב םיבושחה םירבדה תא םיאור
ךרדב ,הילע ךרוצל הדירי םהש עדנו
– ג תואה ,ישילשה קלחה שומימ לא
.המילשהו תיתימאה הלואגה
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 40
תוכלמ רבדב םיחחושמ
Mas777_B1.indd 40 2/14/2011 4:25:04 PM
.תרזפתמ הרובחה
יתרכזהש וזה םעפב תעכ הנהו"
םירוחבה ולא םג םיחכונ ויה ליעל
יתש ירחאל .ןורבחמ הרזח ואבש
שטיוואבוילל ורזח ,המש דומיל תונש
לש תועש המכו המכ ירחאל הנהו
היה אוה ,ל"ז ג"שרה םע דחיב הבישי
ולא םע ונראשנ .םוקמהמ אציו ףייע
'ר) רעפוצופ רתלא 'ר :ןורבחמ ורזחש
,ןיגייפ לאקזחי 'ר ,(ץיבוחמיש רתלא
רעשטיפאל עחאנו ,רעשטירפ עקליה 'ר
.(קיסרק ןויצ ןב םחנמ 'ר ,יחא)
ג"שרהש ףא וזה תודעוותהב הנהו"
וראשנו הרזפתנ אל הרובחה הנה ,ךלה
םירזוחה םיחרואה ולא קר תודעוותהב
אצויה רבד ללכ ךרדב היה הזו ןורבחמ
םלוכ טעמכ םידימלתה יכ ,ליגרהמ
ויה אלש דיל הזכ ימצע לוטיבב ויה
תויהלו רבד תוהמל וינפל םיבשחנ
,ורזפתנ אל וז םעפב לבא ,עיפשמ םג
ואב ולאש תיללכה השגרהה ינפמ ילוא
ההובג הגרדמב ולאכ המה ןורבחמ
השענ .רתוי תמאה לא םיבורקו ,רתוי
רשקתהל וצר לכהו המח הריוואה
היה ילוא וא ,םרואמ תונהילו םהילא
ויהש ןויכ ןורבחמ ואבש ולא דצמ הז
,םנקתל וצרו ורסח דועש םירבד הזיא
ךיא 'וכו לדתשה שיא ןיאש םוקמבו
ךישמהל וראשנש המה םירבועה היהיש
.תודעוותהב
המכ הכשמנ וזה תודעוותהה"
עיפשמה .םימיכ תוליל קספה ילב םימי
ללה 'רו ,רעפוצופ רתלא 'ר היה ירקיעה
ןבומכ .ןיגייפ לאקזחי 'רו ,רעשטירפ
היה הזשכ ,ןיגוריסל םיפלחתמ ויהש
רע היה ינשה הנה ,ןושיל ךלהו ףייע
םילבקמה םידימלתה ןכו .הלילח רזוחו
.ךכ םיפלחתמ ויה
ובשי תודעוותהה ינב לכש טעמכ"
תצק ול היהש ימו ,הזה ךותיהה רוכב
תודעוותהה ידי לע הנה הזל תוכייש
הרוצב וא רעשב עובקה ומוקממ זז וזה
ינורכזמ שמ אל םויה דעו .המידק
שפנה ןובשחמ תויכבה .וזה תודעוותהה
רבעה לע הטרחה ומצעל דחא לכ השעש
התיה ,וזה הדועיה ךרדה לע הלבקהו
והער תא שיא ומכ ורבידו ירבח דומיל
."בבל רהוטב
לכ ,הנושארה םלועה תמחלמ תעב
תרות' תקזחאבו תלהנהב םידמועה
ברה .שדוקה ץראב וחכנ אל ,'תמא
,היסורב ויה בורזעילא ברהו ןילבה
רומאכ הלגוה האנ לדנעמ ברה וליאו
.םירצמל
האנ תחפשמ ינב לש םבוש רחאל
לש שדחמ התחיתפב ולחה ,םירצממ
םעפהש אלא ,"תמא תרות" תבישי
.םילשורי היה דעיה
שדחמ הבישיה תמקה לע
.ה"עב אבה קרפב ,םילשוריב
,ב"שרה ר"ומדא ק"כ תורגא :תורוקמ
,ק"האב ד"בח תודלות ,קדצ ירבד ,םייח תונש
,קוצמבו רוצמב ,עיפשמה ,םירועישב עדונ
,לארשי ץרא ילוגל הרזעה דעו לש ןובשחו ןיד
,הירדנסכלאב תידוהיה הליהקה תורוקל
רואה ,ד"בח ןואטיב ,הנה דעו םירצממ
הירפסה ,(חישמ תיב ףסומ) םימתה ,(יבצה)
.דועו ינויצה ןויכראה ,תימואלה
nrvn¯
¯n:v· a:v
·1·un n·:io
s
1
1
1
1°zn :oJz
anamna YzY n1xìan a·1ìa n1ìuc
·z:n 1u ·u·un i:·Jin 1izJn n:iu nu
1iì1z '·n·u z··Y a1ìa· ': n°n:n
[z0.s.z011] 'z :1u 1°· jiuu: ni·z
11.00 .nuunn 1nn
·1 ·Yz 1u a··nY [Yna 1·z anì1x
·Yp·rìn ·ìì·Y a·1Y·Y juìuaY nuaìa
a·miY a·1nì·n nìnìpn a·1ìp·1ì annm
aY·Ya [ìnY n·1·cn nì1uììna
1z1z në0 - 'u z-1z n·u1·az n·11· nss :aizn1
0sz-840z110 1zYz mx1n anm1az ac·iza
www.nkwigs.com שמש תיב תמר 054-7704151
45 דומעמ ךשמה
41 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 41 2/14/2011 5:21:56 PM
םירצמ שוריג
עצמאב ורצענש הלאכ ויה םהמ ,דואמ אכדמ היה ,תוינואהמ םתדרב םילוגה ינפ הארמ"
םתא תחקל םתלוכיב היהש ילבמ ,די קזוחב תוינואה לע ובשוהו תושרה ידיקפ ידי לע בוחרה
תועובש ךשמב םהב םיאולכ ויהש םירוסאה יתבמ ואצוה םירחא ,םיצוחנ רתויה םירבדה תא
"תמא תרות" תבישי ידימלת • "תוינואה לא ואבוהו תוביואה תוצראה יניתנ רותב םידחא
• שטיוואבוילל ובש רשא דע הכורא ךרד םלוכ ועסנ םשמו םירצמל הגילפהש הינוא לע ולעוה
קתרמ • םירצמל ןורבחב "תמא תרות" תבישי ידימלת ד"בח ידיסח לש םתולג רופיס
רגרב ןמלז רואינש תאמ
בזוע להנמה
ןמזה הזו ,תורתוכה שארב םירצמ
םימיל ,הרוחא םינש האמ טעמכ בושל
,"תמא תרות" תבישי ידימלת םהב
וצלוא ,םיבר םידוהיו םידיסח ומכ
עיגהלו שדוקה ץרא תא תאצל חוכב
תבישי תריגסל איבהש המ ,המירצמ
.םימיה םתואב ןורבחב "תמא תרות"
תועובש .ד"ערת זומתב א"י
םלועה תמחלמ ץורפ םרט םירופס
ןמלז המלש ברה ג"הרה ,הנושארה
תרות" תבישי שארו להנמ ה"ע ןילבה
הרטמב ריעה תא אצוי ,ןורבחב "תמא
להנמ בזע עודמ .שטיוואבוילל עיגהל
תנומשו ותייער ,וידימלת תא הבישיה
הבושת ?שטיוואבויל דע קיחרהו וידלי
תוינכות ול ויהו ןכתי ,ןיא הרורב
ילוא ,ךפיהל וא ,הבישיה קוזיחל
םא ב"שרה ר"ומדא לצא ררבל שקיב
המ .הבישיה תא קיזחהלו ךישמהל
םתואב בתכש בתכמ ךותמ רורבש
בושל השקיב תינברה ותייער יכ ,םימי
ךא ,ןכא המשגתה התלאשמ .היסורל
.הבשח איהש ךרדב אל
קיספהל השקיב אל ןילבה תינברה
העיסנה לכש אלא ,תוחילשה תא
עקתשהל תנמ לע אל התיה ןורבחל
הדבוע .הבישיה תא ססבל תנמ לע אלא
ר"ומדא הנעממ םג ןיבהל ןתינ וז
דציכ ןילבה ברה תלאשל ב"שרה
בוט םוי תרימש ןיינעב גוהנל םהילע
יברה קספ ותבושתב .תויולג לש ינש
,רוזחל םתעדו רחאמ םירוחבהש ,ע"נ
יבגל םנמא ,ל"וח ינבכ גוהנל םהילע
ינב םע םש רד אוהו ליאוה ,ןילבה ברה
,לארשי ץרא ינבכ גוהנל ול שי ,ותיב
יואר הזבש ץמח תליכא ןינעב דבלמ
ץמחמ םוי דוע רהזיהלו רימחהל ול
ק"האב ךתועיבק רשאב" :ל"וחב ומכ
ר"ומדא תורגא) "ךלצא תוקיפסב דוע
."(חכש תרגא ב"ח ב"שרה
הבישיב וראשנ ב"רעת יהלשב
םידימלתה תעבש ןיבמ השמח קר
היה ובזעש םיינשה ןמ דחא ,םיחולשה
תליחתב דימש ,'ץיבוחמש רטלא ברה
הבישיה תא בוזעל רמוא רמג ץיקה
.שטיוואבוילל רוזחלו תובאה ריעב
םילעומ היסור יחרזא םידוהי
ה"ערת ופי .שוריג תוניפסל
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 42
תיד"בח הירוטסיה
Mas777_B1.indd 42 2/14/2011 5:21:56 PM
וצר ותיב ינבו ןילבה ברה עיפשמה םג
וא שטיוואבוילל רוזחל ג"ערת ץיקב
יברה תבושת ךא ,הב רקבל תוחפל
ול ריתה יברה .תילילש התייה ךכל
רוזחל תעד לע הז םא ,ופגב קר אובל
ראשנ ןילבה ברה ,לעופל .ןורבחל
רחאל הנש קרו ,םימי םתואב ןורבחב
שטיוואבוילל עסנ ,ד"ערת יהלשב ,ןכמ
.ונל העודי הניאש הביסמ
שוריגה
קיפסה אל דוע ןילבה ברה
וסכתה הפוריא ימשו ,ודעיל עיגהל
םלועה תמחלמ – םירוחש םיננעב
הלחה המחלמה .הצרפ הנושארה
,ד"ערת בא םחנמ שדוח תליחתב
ץראב הטלש רשא היקרוטו
'יב המחלמל הפרטצה שדוקה
ץרא ידוהי .ה"ערת ןוושחרמ
רבכ לובסל ולחה לארשי
ץורפ םרט דוע .הלחתהב
אל הנושארה םלועה תמחלמ
דהוא סחימ םידוהיה ונהנ
ץראב יכרותה ןוטלשה לש
ופירחה המחלמה ימיבו ,לארשי
.ןיועה םסחי תא םיקרוטה
היקרוט תופרטצה םע
רומח רוסחמ רצונ ,המחלמל
ושבוש םיכרדה .לארשי ץראב ןוזמב
ץוחמ רידת ועיגהש תומורתה םגו
,"תמא תרות" תבישי רובע ץראל
רשייה ועיגהש םילודג םימוכס םהב
.עיגהלמ וקספ ,ב"שרה ר"ומדאמ
חתפ לארשי ץראב יקרוטה ןוטלשה
ידי לע םידוהיה דגנ םיפירח םידעצב
תועצמאב םג ומכ םידבכ םיסימ תלטה
.ןוזמו םילכ ,תומהב תמרחה
ץראב ושחרתה הפוקת התואב
תכמ ומכ ,םינוש עבט תונוסא לארשי
.תואלקחב תושונא העגפש הברא
,המחלמה תובקעב רצונש והובו והותה
םרגש המ ,םיקנבה תריגסל םרג
םיירוביצה םייחה .לודג יסנניפ רבשמל
וטשפ תולחמ ,לודג היה בערה ,וסרהנ
וכלה תוומה ירקמו תופיגמ ידממל
חישקה לשממה ןמזל ןמזמ .וברתהו
םבצמש לככו ,םידוהיל וסחי תא
בושייה לש ובצמ ,רדרדתה המחלמב
.רימחהו ךלה
םידוהי ויה ,רתוי דוע לבסש ימ
.היסור םהבו 'ביוא' תונידמ יחרזא
לוטיב לע תונוטלשה וזירכה תישאר
האצותכו ,םירז םיחרזאל תוניסחה
,ביוא תונידממ ועיגהש ולא ךכמ
םידימלתה םהבו היסור יאצוי ללוכ
שטיוואבוילמ ועיגהש םיחולשה
יניתנכ ובשחנ ,"תמא תרות" תבישיל
.ביואה
ולסכב ט"כ ,'רוחשה ישימח םוי'ב
יניתנ לש שוריג תדוקפ הנתינ ,ה"ערת
םימיב .ביוא תונידמ דועו היסור
.םירצמל םידוהי יפלא ושרוג םיאבה
תנחתל ורבעוה שוריגל םידעוימה
תבכר לע ולעוה םש ,םילשוריב תבכרה
םעיגהב .ופי למנ הדעי רשא תדחוימ
ךות הינואה לע םישרוגמה ולעוה למנל
תומר תוקעצ ידכ ,טוש תופילצו
םירבג תואמב האלמה התסיחדל דע
קחודב ףפוטצהל וצלאנש םידליו םישנ
.םויא
ידימלת םג ושרוג ולא תוינואב
תחפשמ ינב ,"תמא תרות" תבישי
ד"בח ידיסח יבושחמ דועו ,ןילבה
,"תמא תרות" תבישיל רזעל ויהש
האנ םייח ברה ,האנ לדנעמ ברה םהב
בורזעילא ברה) בורזעילא תחפשמ ינבו
יאצוי םלוכ ,(היסורב אוה ףא ההש
םע .היבטלו היסור – 'ביוא' תונידמ
תרות" תבישי השעמל הרגסנ שוריגה
החתפנ אל רתויו ,ןורבחב "תמא
םינש המכ רובעכ אלא ,ןשיה הנכשמב
.םילשוריב
םירצמ תולג
םיבר םידוהי וררוגתה ,םירצמב
םקוהש "ןטקה י ִ נוּש" םילוגה הנחמב
.(ןומא-אנ) הירדנסכלא ריעל תוכימסב
ךותב תחדינ הטמסב םקוה הנחמה
םינסחמכ רבעב ושמישש םינבמ
ךכב דחייתה הז הנחמ .ןפג רמצ לש
םג םהב ,תידרח התיה ותייסולכואש
םהבו םיבר םימכח ידימלתו םינבר
.ד"בח ידיסח
,םילוגה לע התפכנש םירצמ תולג
ילכלכה בצמה .תובר תורצ המע האיבה
וליבגה תונוש תוריזגו ,רתויב עורג היה
ץראמ םילוגה לש םהייח חרוא תא
רפסמ ןיא םילוגה רפסמ יבגל .לארשי
-םינשב ךרעב רבודמ םלוא ,יאדו
לארשי ץראמ ולגוהש שיא ףלא רשע
ובזע םהמ םיפלאש אלא ,םירצמל
.תורחא תונידמל ךשמהב
,םירצמל םעיגהב םילוגה בצמ לע
תנשב בתכנש דחוימ ח"ודב רפוסמ
ץרא ילוגל הרזעה דעו ידי לע ,ו"ערת
:הירוסו לארשי
םתדרב םילוגה ינפ הארמ"
,דואמ אכדמ היה ,תוינואהמ
ורצענש הלאכ ויה םהמ
ידי לע בוחרה עצמאב
לא ובשוהו תושרה ידיקפ
ילבמ די קזוחב תוינואה
םתא תחקל םתלוכיב היהש
.םיצוחנ רתויה םירבדה
םירוסאה יתבמ ואצוה םירחא
תועובש ךשמב םהב םיאולכ ויהש
תוביואה תוצראה יניתנ רותב םידחא
הלאכ ויה דועו ,תוינואה לא ואבוהו
,םהילע הלח אל םנמא שוריגה תריזגש
התאלה השקה םויקה תמחלמש אלא
.ץראה תא תאצל םתחירכהו םתוא
הארמל באכמ ץווכתה בלה"
שואייו רעצ וקיפהש הזה ןומהה ינפ
םהישנ תא ושפיח םירבגה ,ףוס ןיא
ושרד םידליהו םהידלי תא םירוהה
יקלח ןיב דירפה שוריגה ,םהיתומא תא
."תחא החפשמ
ךשמהב בתכנ ילכלכה םבצמ לע
:ח"ודה
לפנ םלרוגבש ,הלאה םישנאה"
םדוק ועדי אל םהמ םיבר ,הזה ןוסאה
,הבישי ינב ,םינבר ויה םהיניב ,רוסחמ
ילעב ,הרותל םהימי תא ושידקהש
,תואלחנ ילעב ,םיישפוח תועוצקמ
דובכב ויחש ,הכאלמ ילעב ,םירחוס
םתוא ךילשה התעו ,םהיפכ עיגימ
יללושמ ואצמנו הירכנ ץראל לרוגה
."םייחרכה רתויה םהיכרצל םיעצמא
תונוכש ןונקת יוצמ ינויצה ןויכראב
לע דומלל ןתינ ונממ ,םירצמב םילוגה
:תודירטמה תולבגהה
 שמחמ חותפ ,הנוכשה רעש"
43 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 43 2/14/2011 5:21:58 PM
.ברעב עשת דע רקובב
 ילב סנכיהל וא תאצל רוסא"
.חיגשמהמ בתכב ןוישיר
 םעפ םיקלחמ םחלה תנמ תא"
.םויב םימעפ 3 ןוזמה רתי .םויב תחא
שיא םוש לכוי אל המישר סיטרכ ילב
."ותנמ תא עובתל
תונושמו תונוש תונקת דוע םנשי
יכ "תרשבמ" הנורחאה הנקתהשכ
יפ תרמה וא וללה תונקתה תרבעה"
."הנוכשהמ שורגל םורגת חיגשמה
לארשי ץראמ םילוגה ויה ,הליחתב
םייתסת רוזיאב המחלמה יכ םיחוטב
בושל ולכוי זאו םישדוח רפסמ ךות
,ףלח ןמזה םלוא ,שדוקה ץראב םתיבל
וניבה םילוגהו הערכוה אל המחלמה
תכשוממ תוהשל ןגראתהל םהילע יכ
.םירצמב
םילוגה תבישי
ומיקה םיימוקמ םידוהי תרזעב
ולביקו למנב וניתמהש תודעו םילוגה
םעיגהב תושדחה םילוגה תוצובק תא
עויסל ונומ תורחא תודעו .םירצמל
ומיקה םירחאו םוקמב תונגראתהב
וכניח אל ןבומכש אלא ,ךוניח תודסומ
.תווצמהו הרותה ךרדב םהב
עגנ םילוגה לש ריפחמה םבצמ
היה ןתינ .האנ תחפשמ ינב לש םבילל
םיקהבומ םימכח ידימלת תוארל
תודובע םישפחמו תוצוחב םיבבותסמ
יפל אלו םדובכ יפל אלש סנרפתהל
ברה ונבו האנ לדנעמ ברה .םדמעמ
הליהקל עייסל וצלחנ האנ םייח
אלש םוקמל העלקנש תידוהיה
םיכרדב תאז ושע םהינש .הנוצרמ
.םילוגה לע לקהל ידכ ,תונווגמ
ישארמ היהש ,האנ לדנעמ ברה
שארל הנמתה ,שדוקה ץראב ד"בח
ןיידכ ןהיכו םירצמב םילוגה תליהק
הליהקה .םינש שמח ךשמב ישאר
ותחפשמו בר דובכב וב הגהנ תידוהיה
תחא לצא עבק ךרד החראתה
תונוטלשה .תוימוקמה תוחפשמה
ותושארב ןידה תיבל דחוימ הנבמ ועבק
ןכומ ,ןידה תיב חתפב רידת דמע רטושו
ינברס רוסאל האנ לדנעמ ברה תדוקפל
...הרות ןיד
המישמ וינפל האר םייח ברה ונב
הבישי םיקהו ,םיאכדנ בל קזחל השודק
הירדנסכלאב םילוגה ינבל תדחוימ
ודמל הב "לארשי ץרא תבישי" םשב
ישאר םהמ ,םידימלת םייתאממ רתוי
.םתסנרפו םמויקל גאד אוהש תוחפשמ
ופרטצה םירצמ יבשות םידוהי םג
.וירבד תא אמצב םיתוש ויהו םהילא
דמעש עונלוק הנבמב ןכיש הבישיה תא
ומע איבה רשא בהז תועבטמו ,קיר
.ריכשמה ידיל ורבעוה ,הרצ תעל
םילוגה "תמא תרות" ידימלת םאה
ןיא ?וז הבישיב תמייוסמ הפוקת ודמל
.הרורב הבושת ונידיב
ברה רביח ,תולגה תפוקת ךלהמב
ידוהי יגהנמ יפל הכלה רפס האנ םייח
."םייח תונש" :םשב והניכו םירצמ
ריעצה דיסחל ושחרש ברה דובכה
םיבר איבה ,תורוצנו תולודג לעפש
תא תולתל םירצמ ידוהימו םילוגהמ
רבחמה ג"הרה" :בותיכה םע ותנומת
."ןמא ורוצ והרמשי 'םייח תונש'
"ןורבחמ ורזחש ולא"
םיחולשה םירוחבה ובש םירצממ
.
*
ןורבחל דוע ובש אלו שטיוואבוילל
רחאלש םימיה לע תקתרמ תודע
לש ויתומישרב םיאצומ ונא ,םבוש
ה"ע קיסרק רזעילא ברה ג"הרה
םיחולשה םירוחבה יכ רפסמש
םע (!) םימי המכ ךשמב ודעוותה
:שטיוואבוילב םירוחבה
'ר ,ד"יה ןיגייפ לאקזחי 'ר..."
רעתלא םשב ארקנה ץיבוחמיש רתלא
תבישיב עיפשמ המ ןמז היהש ,רעפעצופ
ךכ רחאו השרווב םימימת יכמות
עקליהו .םילשוריב תמא תרות תבישיב
,[ןיקטורפ ללה םימתה] רעציראפ
חלשש העבשה ךותמ ויה ולא השולש
תנשב ב"שרה ר"ומדא ק"כ םתוא
ןמלז המלש 'ר ברה םע ןורבחל א"ערת
תרות תבישי דסייל שארב ל"ז ןילבה
ורזחו םינש יתשכ םש והשו ,תמא
.שטיוואבוילל
עזעזמ םולח – חלשמהו חילשה
םידימלתהמ דחא ,קיסרק עכאנ םחנמ 'ר
רטפנ ,ןורבחב "תמא תרות"ל םיחולשה
42 ןב אוהו ו"צרת ינש רדאב ה"כב הלחממ
םוכסל קוקז היה הנורחאה ותלחמ תעב .דבלב
ךכ םשלו ,יאופרה לופיטה רובע לודג ףסכ
(קיסרק ךורב בקעי ברה ןב) בייל 'תה ונייחא
.םידיסחה ברקב םיפסכ סייגל דרגנינלל עסנ
בייל 'תה ההש םהב םימיה דחאב
אבא לאומש ברה ידיסחה דיגנה ,דרגנינלב
הב הפוקתב עחאנ 'ר תא ריכהש) יקצילוד
תיבל רקובב אב (הסדואב וררוגתה םהינש
ךיא האר הלילה םולחב יכ רפיסו תסנכה
ב"שרה ר"ומדאו עחאנ 'ר תא הלעמל םיליבומ
אוה .ילא ותוא ורסמ" :רמאו ותארקל אצי
ץראל ותוא יתחלש ינא – ילש םידימלתהמ
לארשי ץראל ועסנש הלאמ אוהו ,לארשי
הברה לבס אוה .'תמא תרות' תודסייתהל
."ילא ותוא ונת .אוהה םלועב
ןכא עחאנש ,רבדה עדונ םימי רפסמ רחאל
לאומש 'ר םויב וב הז היה יכ ררבתהו ,רטפנ
.םולחה תא םלח אבא
עזעזמ םולח – חלשמהו חילשה
םידימלתהמ דחא ,קיסרק עכאנ םחנמ 'ר
רטפנ ,ןורבחב "תמא תרות"ל םיחולשה
42 ןב אוהו ו"צרת ינש רדאב ה"כב הלחממ
םוכסל קוקז היה הנורחאה ותלחמ תעב .דבלב
ךכ םשלו ,יאופרה לופיטה רובע לודג ףסכ
(קיסרק ךורב בקעי ברה ןב) בייל 'תה ונייחא
.םידיסחה ברקב םיפסכ סייגל דרגנינלל עסנ
בייל 'תה ההש םהב םימיה דחאב
אבא לאומש ברה ידיסחה דיגנה ,דרגנינלב
הב הפוקתב עחאנ 'ר תא ריכהש) יקצילוד
תיבל רקובב אב (הסדואב וררוגתה םהינש
ךיא האר הלילה םולחב יכ רפיסו תסנכה
ב"שרה ר"ומדאו עחאנ 'ר תא הלעמל םיליבומ
אוה .ילא ותוא ורסמ" :רמאו ותארקל אצי
ץראל ותוא יתחלש ינא – ילש םידימלתהמ
לארשי ץראל ועסנש הלאמ אוהו ,לארשי
הברה לבס אוה .'תמא תרות' תודסייתהל
."ילא ותוא ונת .אוהה םלועב
ןכא עחאנש ,רבדה עדונ םימי רפסמ רחאל
לאומש 'ר םויב וב הז היה יכ ררבתהו ,רטפנ
.םולחה תא םלח אבא
ונל עודי ."תמא תרות" תבישי תודלות לש ספיספב קלח ונל רסח ןאכ (*
ובש םיוסמ בלשבו ,הב ורדו םירצמל ולגוה ןילבה תחפשמ ינבו םידימלתהש
ורתונ םאה :ספיספב םיעודי אל םיקלח המכ ורתונ םלוא .שטיוואבוילל םלוכ
םע רשקב ויה םאה ?דימ ובזע וא תכשוממ הפוקת םירצמב םילוגה תונחמב
ןמימ ימ ?היסורל ועסנ ךרד וזיאב ?םירצמל ולגוה רשא ד"בח ידיסח יבושח
תורוקמה לכב הבושת ןיא ולא תולאשל ?שטיוואבוילל ועיגה יתמו העיסנה תא
םירצמב והש תמייוסמ הפוקתש רעשל קר ןתינ .ןודינב םירבדמה םיירוטסיהה
.היסורל העיסנל ונגראתה רשא דע
תיד"בח הירוטסיה
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 44
Mas777_B1.indd 44 2/14/2011 5:21:59 PM
ףא השולשה ולאמ דחא לכ"
ונמנ יללכ ןפואב הנה םתשולשש
םתשולשו ח"אד ידמול תוגולפ גוסל
אצוי ןפואבו ,םיאלפנ םיעיפשמ ויה
ןיחומ לעב היה יכ ,עקליה היה ללכהמ
וימדוק ךרדב אל) אילפהל דע םיגלפומ
,ןויערה תא ליהבמ (שממ יוליע אלא
ץיבוחמיש רתלא 'ר הנה הז לכ ירחאלו
עקליה 'ר ןכו הדובע לעב ורקיעב היה
ןיגייפ לאקזחי 'רו ל"ז רעשטיראפ
.הלכשה לעב ד"יה
ה"ערת תנשב היה הז ,ינרוכז"
םירוחבה רשאכ [ו"ערת הארנכ]
ונפסאתנ ,ןורבחמ ורזח םירכזנה
ישארה עיפשמה םע ןעגניירבראפל
ל"ז ג"שרה םימימת יכמות תבישיד
ולסכ 'טב (ןמרתסא םנורג לאומש 'ר)
בוחרב תאצמנ התייהש תחא אינסכאב
ןטק בוחר והז ,שטיוואבוילב גרוברטפ
אל גרוברטפ ומש ארקנ המלו ,ידדצו
תאש תויה יכ ,ינבשוח ךא ,יל עודי
םגו ,תורהנ םיפיקמ גרוברטפ ריעה
אלמ היה שטיוואבוילב הזה בוחרה
בוחרה ארקנ הז םושמו טיטו שפר םימ
.גרוברטפ ילוא
הינסכאה התיה הז בוחרבו"
לעב .םידימלת המכ המש ונלש
המשו דנארוטק ערעב ארקנ אינסכאה
הנה .ג"שרה םע תודעוותהה התיה
םירדסהמ ץוח התיה שטיוואבוילב
םימיב ,ח"אדה דומילב םיעובקה
רורחש םוי ,ולסכ 'י ,שדוח שאר ומכ
,ולסכ ט"י ,ורסאממ יעצמאה ר"ומדא
'ט םיר"ומדאה לש טייצראיה ימי
םע םיבשוי ויה .דועו תבט ד"כ ,ולסכ
ויה תודעוותהה תרטמ .םיעיפשמה
תדובעל םידימלתה תובבל ררועל
ברקתהלו תוישפוחמ קחרתהל ,'ה
.רוהטה םביל תוימינפל
וגהנ םידימלתה לכש היה רדסה"
ויה םיתיעלו עיפשמה ירבד עולבל
אל לבא ,שוריפ וא הלאש םיגיצמ
,טילפ אל עלבימל דירטד ידייאד רתוי
םג התיה התיבה ךלה עיפשמהשכו
41 דומעב ךשמה
?םירצמב אינת ירפס
"הכלמ הולמ" תינכותב ,םינורחאה תועובשב םירצמב םייטמרדה תוערואמה רואל
תידוהיה הליהקה היה יזכרמה אשונה ,המורת תשרפ תבש יאצומב 'ב תשרב הרדושש
.םירצמב
,תליא לש הבר ,א"טילש טכה ףסוי ברה ג"הרה היה םיקתרמה םינייאורמה דחא
תכונח לגרל םייקתהש ןורחאה רוקיבל דע ,יברה תארוהב םירצמב וירוקיב תא ראיתש
םירפס תונוטלשה יגיצנ ול וארה תחא םעפ יכ ןייצ וירבד ידכ ךות .ריהקב תסנכה תיב
יכבנב ול בר וידי רשא סילג לארשי ברה תינכותה החנמ .אינת ירפס םהבו םיקיתע
האנ םייח ברה םוקמב ריתוהש םירפס ולאו ןכתי יכ דימ ביגה ,שדוקה ץרא תיירוטסיה
.הנושארה םלועה תמחלמ ימיב םירצמל הלגוהש
המכו המכ ויה םירצמב יכ ןייצל יאדכ לבא ,וללה אינתה ירפס הנש וזיאמ עדוי יניא
ולגוהש הבתכה ףוגב םירכזנה םידיסחה ויה שארל לכל .םוקמב והשש ד"בח ידיסח
וניתוברל רושק היהש ןהאסרואינש יבצ דוד 'ר םכותמו ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
םירצמב רתונ אוה ,ובש םילוגה רשאכ ,המחלמה רחאל .ןקזה ר"ומדא יאצאצמ ,וניאישנ
.הכורא הפוקת דוע
הכרד אצי םגו ,שדוקה ץראל וכרדב םירצמב צ"יירה ר"ומדא רבע ט"פרת תנשב
.ותווללו ולבקל םוקמה ידוהימ תחלשמ העיגה זא וא ,שדוקה ץראמ
האנ םייח 'ר ההש רשאכ .םירצמב תודיסח ירפסל ןיינעמו םודק רוקמ דוע שי
לש הבר) ןזח והילא ברה ידרפסה ןואגה יזנג תא ראשה ןיב קדב אוה ,םירצמב
עדונה חוכיוה םהבו תודיסח יבתכ םג םהיניב רתיאו ,(ח"סרת תנשב רטפנ ,הירדנסכלא
סיפדה חוכיוה תא .תודיסח ירמאמ ןכו 'הדוהיב עדונ'ל עקוויטיפשמ ןושמש בקעי יבר ןיב
:תובושחה תואיצמה לע ריבסה המדקהה ירבדו שדחמ האנ ברה
ןיב ,המחלמה תונשב ,די בתכ ויתאצמ ,םויה םכינפל ןתונ ינאש הזה רמאמה"
םע דחי ,םירצמ לש אירדנסכלאב ל"ז ןזח והילא 'ר ידרפסה ןואגה ברה לש םיבתכה
אירדנסכלא ךרד רבע הארנה יפכ רשא ,[שידיא] תיזנכשא הביתכ ח"אד לש םיבתכ ךירכת
."הביס וזיא ידי לע םיבתכה ולצא ריאשהו היסור ידיסחמ דחא
?םירצמב אינת ירפס
"הכלמ הולמ" תינכותב ,םינורחאה תועובשב םירצמב םייטמרדה תוערואמה רואל
תידוהיה הליהקה היה יזכרמה אשונה ,המורת תשרפ תבש יאצומב 'ב תשרב הרדושש
.םירצמב
,תליא לש הבר ,א"טילש טכה ףסוי ברה ג"הרה היה םיקתרמה םינייאורמה דחא
תכונח לגרל םייקתהש ןורחאה רוקיבל דע ,יברה תארוהב םירצמב וירוקיב תא ראיתש
םירפס תונוטלשה יגיצנ ול וארה תחא םעפ יכ ןייצ וירבד ידכ ךות .ריהקב תסנכה תיב
יכבנב ול בר וידי רשא סילג לארשי ברה תינכותה החנמ .אינת ירפס םהבו םיקיתע
האנ םייח ברה םוקמב ריתוהש םירפס ולאו ןכתי יכ דימ ביגה ,שדוקה ץרא תיירוטסיה
.הנושארה םלועה תמחלמ ימיב םירצמל הלגוהש
המכו המכ ויה םירצמב יכ ןייצל יאדכ לבא ,וללה אינתה ירפס הנש וזיאמ עדוי יניא
ולגוהש הבתכה ףוגב םירכזנה םידיסחה ויה שארל לכל .םוקמב והשש ד"בח ידיסח
וניתוברל רושק היהש ןהאסרואינש יבצ דוד 'ר םכותמו ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
םירצמב רתונ אוה ,ובש םילוגה רשאכ ,המחלמה רחאל .ןקזה ר"ומדא יאצאצמ ,וניאישנ
.הכורא הפוקת דוע
הכרד אצי םגו ,שדוקה ץראל וכרדב םירצמב צ"יירה ר"ומדא רבע ט"פרת תנשב
.ותווללו ולבקל םוקמה ידוהימ תחלשמ העיגה זא וא ,שדוקה ץראמ
האנ םייח 'ר ההש רשאכ .םירצמב תודיסח ירפסל ןיינעמו םודק רוקמ דוע שי
לש הבר) ןזח והילא ברה ידרפסה ןואגה יזנג תא ראשה ןיב קדב אוה ,םירצמב
עדונה חוכיוה םהבו תודיסח יבתכ םג םהיניב רתיאו ,(ח"סרת תנשב רטפנ ,הירדנסכלא
סיפדה חוכיוה תא .תודיסח ירמאמ ןכו 'הדוהיב עדונ'ל עקוויטיפשמ ןושמש בקעי יבר ןיב
:תובושחה תואיצמה לע ריבסה המדקהה ירבדו שדחמ האנ ברה
ןיב ,המחלמה תונשב ,די בתכ ויתאצמ ,םויה םכינפל ןתונ ינאש הזה רמאמה"
םע דחי ,םירצמ לש אירדנסכלאב ל"ז ןזח והילא 'ר ידרפסה ןואגה ברה לש םיבתכה
אירדנסכלא ךרד רבע הארנה יפכ רשא ,[שידיא] תיזנכשא הביתכ ח"אד לש םיבתכ ךירכת
."הביס וזיא ידי לע םיבתכה ולצא ריאשהו היסור ידיסחמ דחא
האנ ח"ארגה תנומת
םירצמ ידוהי יתבב היולת התיהש
לארשי ץרא ילוג לע הרזעה דעו ח"וד םילוגה ןותיע ,תונורחאה תושדחה
45 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 45 2/14/2011 5:22:00 PM
ע-ל-ע-ח-ו-נ-מ
...הינשה יתוחא תודוא וישכעו
האופרה תיבב םירשק
התריטפ תא יתראית ןורחאה קרפב
לש ריעצה ליגב עלעוויצ יתוחא לש
הרטפנ עלעוויצ .םינש הרשע-תחא
ירעצל .ג"שת ולסכ 'יב דנקרמסב בערמ
קלתסה ,עלעוויצ לש התריטפ ינפל דוע
םג ,ל"ז אפיל רזעילא 'ר יבא םלועהמ
40 ליגב רטפנ אוה .בל תלחממו בערמ
.ב"שת ולסכ א"יב
תיב"ל ךלה יבאש ירחא הנש יצח
רבכו דנקרמסב "ינקילבופרה האופרה
הלוחה ובלש ןוויכ – םשמ בש אל
וקני ביבסמ לבסהו בערהו םינפבמ
יתוחא הלחה – ונממ תויחה טעמ תא
,הבכ רנ ומכ ,ךועדל ,החונמ ,היינשה
םילכוא אל רשאכ .בערה תלחממ
הביקה הקיספמ ,ךורא ןמז ךשמב
– והשמ םילכוא רבכשכו ,לועפל
.יוארכ ןוזמה תא תלכעמ אל הביקה
ךלוה ףוגהו ,ףוגב עמטנ אל ןוזמה
.שבייתמו קמטצמ
םכרדב ושפח ימיא ןהו בר-עדייז ןה
ינימ לכ הפיקתה תאז םעו הטקשה
-עדייזה .הל'חונמ תא ליצהל םיכרד
ףא ?ןאל .אוהש-ןאל ךלוה היה בר
בר-עדייזהש יתיאר קר .יתעדי אל םעפ
,לבור 40 ,לבור 30 – ףסכ אמאל ןתונ
הז תא גישה אוה הפיא .רתוי םימעפלו
-לבור םושו הדבע אל אמא .יתעדי אל
.התיבה סנכנ אל הסנרפ
אלו םויב אל הטקש אל אמא
קמועמ תושקבבו םינונחתב .הלילב
אפור דועו אפורל העיגה איה בלה
רמיחה תתקבל םתוא הררגו
הפ ורמא םיאפורה .הריעזה תיקבזואה
יוכיסה אוה האופרה תיב ונרעצל :דחא
...ןאכ ראשית החונמש דיחיה
"םכח"ל דיימ ךלה בר-עדייזה
הבורק תורכיה ול התייהש ,ירכוב
רוזיאב ןטקה האופרה תיב להנמ םע
-תיב .הקיתעה דנקרמס לש ידוהיה
בער ילוח שודגו אלמ היה האופרה
הטימ דוע המינפ וסחד לבא .הפיגמו
.יתוחא תא וסינכהו הנטק
התב םע האופרה תיבב התייה אמא
לש הבצמ לבא .תאז ורשפיא קרש המכ
הביקה :רפתשה אל הלוחה ה'לחונמ
.ךלוהו קמטצמ ףוגהו יוארכ תלכעמ אל
תפסות תיבהמ האיבמ התייה אמא
היה לוכי קרש המ ,ןבל םחל – ןוזמ
זרוא טעמ ,אוהש ןכיהמ גישהל אבס
,דאמ טעמ הלכא הל'חונמ .לשובמ
אל אמא תרחמה םויל ןפוא לכבו
.האיבהש לכואהמ רבד האצמ
...הנטק הכיתח קר
הכירצ התייה אמא ישימחה םויב
איהו ,תוכורא תועשל אוהש ןאל תכלל
ןבל םחל תכיתח איבהל יתוא החלש
יתפטע .הל'חונמ רובע האופרה תיבל
אלש ידכ ,ןותיע ףדב םחלה תא בטיה
תיב .םחלה לא עיגהל לק ךכ-לכ היהי
התקבהמ קוחר ךכ-לכ היה אל האופרה
,םיריהמ םידעצב דועצל יתלחתהו ,ילש
ול ץורפי אלש ...ימצע תא לבלבל ידכ
.יתדחפ ךכ-לכ ונממ קשחה
...בער ךכ –לכ ימצעב יתייה ירה
.הבנגתה תאז לכב הוואתה לבא
חותפל הלחה המצע חוכב ומכ דיה
ברקתהלו ,דחא דצב הפיטעה תא
ועגנ תועבצאהש ךיא לבא .םחלה לא
.רוחאל דיה תא תחאב יתכשמ ,רכיכב
רובע ,הלוחה תוחאה רובע םחלה ,יוא
,אל ,"הנממ בונגא ינא זא" – ה'לחונמ
טורמל קר ,אל ;רובשל קר ,בונגל אל
ךרוצ ןיא אמתסמו ;םולכ הז ...רוריפ
הנטק ךכ לכ הכיתח רובע םיידי לוטיל
...םחל לש
,"זואכ" דיל יתרבע זא קוידב לבא
רהמ יתדרי .תיקבזוא םימ תכירב
ןפואב ,הכירבב ידי יתש תא יתלבטו
.הלטנב םיידי תליטנ ומכ ויד בוט
תעכש .הנושמ דואמ שגר יתשגרה
השעאו דוע קפאתהל לכוא אל רבכ
טעמכו םוקמהמ יתערקנ ."איצומה"
דואמ בורק רבכ ,האופרה תיבל יתצר
דיל יתרצע אל לבא .הֶ נ' ְ צוֹט ְ סוֹו בוחרל
הטבצ ידיו האלה יתדעצ ,האופרה תיב
תומוצע םייניעבו ,רכיכהמ הכיתח רהמ
.הפל יתפחד (?המל)

רהמ יתדרי .תיקבזוא םימ תכירב ,"זואכ" דיל יתרבע זא קוידב
םיידי תליטנ ומכ ויד בוט ןפואב ,הכירבב ידי יתש תא יתלבטו
קפאתהל לכוא אל רבכ תעכש .הנושמ דואמ שגר יתשגרה .הלטנב
,האופרה תיבל יתצר טעמכו םוקמהמ יתערקנ ."איצומה" השעאו דוע
,האופרה תיב דיל יתרצע אל לבא .הֶ נ' ְ צֹוט ְ סֹוו בוחרל דואמ בורק רבכ
תומוצע םייניעבו ,רכיכהמ הכיתח רהמ הטבצ ידיו האלה יתדעצ
.הפל יתפחד (?המל)
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 46
תונורכז
ירוענ תונשמ
דחאו םירשע קרפ
Mas777_B1.indd 46 2/14/2011 5:09:10 PM
– האופרה תיב עבורב יתבבותסה
,יתצר טעמכ םואתפו ,יתדמענ םואתפ
אלו – הכיתח דוע ערוק ךכ ידכ ךותו
תא הטבצ תדעורה דיה בוש לבא !רתוי
...םחלה
...רתוי אל !יד !דלאווג ,לבא
דוע םחלה לש תונטקה תוכיתחה
בערה אקווד לבא – בערה תא וריבגה
יתשגרה ,השוב ,דחפ יב ליטה םסרכמה
,הלעמלמ םיארנ יתלב םיטבמב
ופלחש םירכובה וליפא .םיננעהמ
הנה ;בנג לע ומכ יב וטיבה ינפ לע
וירחא רמחמו רומח ליבומה יקבזואה
תורדוחה ויניע יתשבו השק לקמ םע
בנג) קוּ'צ ְ בַּ ר ַ ק ...יתוא רוקדל ןכומ אוה
ודצ תא טעמ יתרשי רבכ .(תיקבזואב
תיבל יתצר שממו םחלה לש טורמה
.האופרה
תמליא תודע
סנכהל יל ונתנ אל האופרה תיבב
יתשגרה .יתוחא הבכש ובש םלואל
לכתסהל לוכי יתייה אל ןפוא לכבש
יל התייה םג לבא .םייניעב הל'חונמל
אבסל ,םינפב אמאל לכתסהל השוב
יתררגנ תולשוכ םיילגרב טעמכו –
תשגרנ דואמ התייה אמא .התיבה
אלו סנכהל יל ונתנ אלש הדבועהמ
.הרמא איה ,הל'חונמ תא יתיאר
תא תוארל תבייח ינא ,יתיא אוב
?סנכהל ךל ונתנ אל המל ,ילש הל'חונמ
!יניעב ןח אצומ אל הז
תיבל תכלל ונרהימ ינאו אמא
.סינכהל וצר אל אמא תא םגו האופרה
השקיבו השקעתה דואמ איה לבא
,המ ןמזל סנכהל הל ונתיש םינונחתב
אלמה םלואל ונסנכנ .םיעגר המכל
.העוגר הנשי הל'חונמש וניארו שודגהו
אלו התוא ריעהל התצר אל אמא
,ונתוא שרגל וסינ בר ןמז .בוזעל התצר
תורגובמ תויחא יתשש דע ונילע וזגרתה
.אמא תא ואיצוה
יתיאר – בלב המיעפ יתשגרה ינאו
ןטקה ןחלושה לע חנומ היהש םחלהש
טורמ ךכו ;וב ועגנ אל התטימ דיל
ומכ קוידב דחא דצב תרעוכמ הרוצב
.םדוק ותוא יתרסמש
םחלה תנמ תא יתלכא ברע ותוא
הצומחה הניבגה טעמו ילש יקבזואה
םישדוחו תועובש םתואב .ליגרכ אלש
;עגרל אל וליפא עבש יתשגרה אל
םידידיהמ והשימ םעפ רשאכ אל וליפא
ונתנ םש בוט לכ אלמ תיבל יתוא בחס
תיבמ יתרזחש ירחא םג .לכוא הברה יל
,לבא – עבוש םוש יתשגרה אל האופרה
יל התייה ;ההכוה רסיימה בערה םג
הבשחמ יב הרקינ יתמדרנש דעו הליחב
ינא המכ דע שפועמ שגרו תינדרוט
בשוח אלש ,לוונמ ,טסיאוגא ,סג "שי"
שינעה עודמ ...הלוחה ותוחא לע וליפא
?הזכ יפואב ה"בקה יתוא
..."בערב ימ"
תיבל רקובב ונאב ינאו אמאשכ
ןימ ,ןבה ןהו אמא ןה ,ונשגרה אפורה
הארנ !דואמ ער והשמ – בלב דער
איהש םיטבמב ,תוחאה לש היניעב
.אמא לא החלש
םלואה לש הינשה המוקל רהמ ונצר
רבכ איה לבא .הבכש הל'חונמש ןכיה
העיבצה םילימ ילב .םש התייה אל
,רודזורפב הרצ הטימ לע תוחאה
אמא הראשנ עגר .ןידסב הסוכמ
יצח תועורק םייניעב ,האופקכ דומעל
תא הצענו התשעתה דימ לבא ,תופלועמ
ארונ לוקבו ,הינפב היתועבצא ינרופצ
,"ה-ל-ח-ו-נ-מ ,הל'חונמ ,יתדלי" הקעצ
לע המצע תא הכילשה הטימה לא הפעו
.קונח יכבב הצרפו הסוכמה הפוגה
יתשח .םייניעב ךשוח השענ יל
אל .אמאב יתזחאנו ףלעתהל דמועכ
וא ןידסה תא התליג אמא םא יתיאר
,םיידי הברה ,םיידי יתיאר קר .אל
הטימהמ התוא תובחוסו תוכשומ
,הלוח הארנכ ,ירכוב ידוהי .הסוכמה
איהש וזיא יל "רש"ו ידי תא ףטיל
תולוקב תוידוהי םישנ המכ ,הליפת
...ןשארב וענענו ןהידי ורכפ ,יכב
לובלבב ילצא היה אלה הרקש המ
.הקומע המדרתב יתייה וליאכ ,לודג
ראשנ םויה ותואב שחרתהש המ לכ
דועש ,הרוחש תעקפ ,לפא ןורכזכ יל
הנבלה םחלה רכיכ ללגב הריחשה רתוי
באכהו רעצה לכ תורמלש תמסרוכמה
.יתוחא לש התטימ דיל הילא בל יתמש
ליגב ,(1942) ג"שת רופיכ םוי ברע
.דנקרמסב התמשנ האצי ,הרשע שולש

.אמאב יתזחאנו ףלעתהל דמועכ יתשח .םייניעב ךשוח השענ יל
,םיידי יתיאר קר .אל וא ןידסה תא התליג אמא םא יתיאר אל
,ירכוב ידוהי .הסוכמה הטימהמ התוא תובחוסו תוכשומ ,םיידי הברה
םישנ המכ ,הליפת איהש וזיא יל "רש"ו ידי תא ףטיל ,הלוח הארנכ
...ןשארב וענענו ןהידי ורכפ ,יכב תולוקב תוידוהי
47 • 777 ‘סמ ןויליג
ל"ז יקסווארבוד עשוהי ברה תאמ
רמורפ .ד :תידיאמ
Mas777_B1.indd 47 2/14/2011 5:09:11 PM
,המשנל םיאתמש המ :איה ידוהי רובע תיתימאה המרונה
,תוקולאל רשק איה ןתוהמש תוגהנה קר תרמוא תאז
םירבדל רשק וישעמב ןיא ו"ח םאו .חישמל ,יברל ,הרותל
אוה ידוהי רובע ילאמרונה םוקמה .הפילק וז ירה – ולא
םוקמ אוה השודק וניאש המ לכ יכ ,הפילקה אלו השודקה
יזנכשא םייח ברה לש ורמאמ • ידוהיל אלו יוגל םיאתמ
רובע ןיכהש םירמאמ תורשע ךותמ ,ףסונ רמאמ – ה"ע
ורכזל רנ םירבדה ויהי • ותריטפ רחאל ולגתהו 'חישמ תיב'
"ילאמרונ" המ
?ידוהי רובע
תוטש חור
רבוע םדא ןיא" :ל"זחב רמאנ
חור וב הסנכנ ןכ םא אלא הריבע
גהונ םדא רשאכ ,רמולכ ."תוטש
םרגנ רבדה הרות יפ לע אלש הגהנהב
חור התוא איה המ .תוטש חור לשב
הנוכנ אל הבישחו העד יהוז ?תוטש
.הטוש לשכ
אינתב) ראבמ ןקזה ר"ומדא
התוהמ תא (ח"אדב תומוקמ יובירבו
לש הבישחה הבש – וז תוטש חור לש
ןיא יכ רובס אוהו ,תתוועמ אטוחה
,הריבע רובעי אוה םא ךכ לכ ארונ הז
.הבושת תושעל ךכ רחא ןתינשכ טרפב
אוה ועבט םצעבש עדוי ידוהי ותוא
רובס אוהו ארובהמ דרפיהל לוכי וניא
וניב דוריפל תומרוג ןניא ויתוריבע יכ
וניאש הבישחה .םימשבש ויבא ןיבל
אוה יכ .תוטש חורה יהוז – דרפנ השענ
םג רשיו רשכ ידוהי ראשנ אוהש רובס
.תרחא וא וז הריבע השע םא
אוה הטושש עדוי וניא – הטושה
– ןטק דלי םג ךיא תוארל ןיינעמ
,יוארכ אלש השעמ השעש ספתנשכ
ינולפל עודמ' :איה הנושארה ותבוגת
'?םולכ םירמוא אל רבד ותוא השועש
.'ךכ םיגהנתמ םלוכ' :וא
תווהמ ולא תויואטבתה ןיא
האור אוה ךכ אלא ,ודיצמ תוקמחתה
ןיאש בשוח אוה ,םירבדה ינפ תא
םה אלא ,ןפוד תאצוי הגהנה וישעמב
.ללכל םימיאתמ
הביבסה ,ידוהיל עגונב רבדה ןכ
םירבדה תא ול הביתכמ יח אוה הב
אוה ןכלו – המרונכ ויניעב םיארנה
.ארובה ןמ ותוא םיקתנמ םניאש רבוס
איה המרונה הבש הרבחב יח אוה םא
דובכ רחא הפידר ,ףסכב העקשה
תמיוסמ הייתשו הליכא וא ,דמעמו
הארי רבדה יזא – םייתרקוי תומוקמב
תא םיאתמ אוהש םושמ .'ילאמרונ' ול
םוש ךכב האור אלו ,ולש הרבחל ומצע
.הגירח וא הלילש
,תידיסחה הרמיאה תרמואש יפכ
ץוח ,םילוחה לכ תא אפרי חישמש
המ ?עודמו .םיעגושמהו םיטושהמ
,אלא ?האופרל וכזי אלש םבצמ הנתשנ
לא אובי המ רבד ול באוכש ימ לכ
ךא !יל באוכ הז :רמאיו עיבציו חישמה
,רבד םהל באוכ אל עגושמהו הטושה
ראש לכו ,םשפנב םיאירבה םה םתעדל
םא – םיעגושמהו םיטושה םה םלועה
!?ואפרתי דציכ ןכ
ריכהל םדאה לע הליחת ,ןכ םא
וישעמ יכ ןיבהל ,הטוש אוהש ךכב
םידירפמו – 'ה לש ויתוארוהל םידגונמ
אל המהבש םשכ .ה"בקה ןמ ותוא
אל איה םא אלא – שאה ךותל ץופקת
שאל ץופקי אל ידוהי םג ךכ ,תילאמרונ
,ילאמרונ אל אוה םא אלא – הוואתה
.תוטש חור וב הסנכנש םושמ
לודג הטוש וא ןטק הטוש
,צ"יירה ר"ומדא םשב םירמוא
,הטושמ קחוצ םלועה עודמ לאשש
ראש לכ ומכ הדילמ םומ לעב אוה ירהו
קוחצל יואר הז ןיאש יפכו ,םימומ ילעב
.הטוש לע גלגלל ןיא ןכ ,םומ לעבמ
ה"בקה :צ"יירה ר"ומדא תאז ריבסה
חמצו לדג אוהו ,ןטק הטוש ותוא ארב
תוטשה לש תפסותה לעו ,לודג הטושל
דלונש ימ ןכ ןיאש המ .םיקחוצ – וזה
הז ןיא ,(םחרי 'ה) לגר וא די רסח ו"ח
וא הנטק די ול הרסח םא ויבגל הנשמ
.ע"ל הלודג
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 48
תידיסח הבשחמ
Mas777_B1.indd 48 2/14/2011 3:39:11 PM
– "תוטשה חור"ל עגונב רבדה ןכ
ונאש הזכ בצמב ונתוא ארב ה"בקה
המשנה תדירי םצע יכ ,םינטק םיטוש
םלועב ףוגה ךותב המשנה תואצמיהו
חור ונב היהתש םרוג ומצע הז ,הזה
םלעה ןושלמ אוה םלועה יכ .תוטש
ויסחי תא לוקשל םדאל םרוג אוה –
הריבע וז יתמ :ןוחבלו ,ה"בקה םע
,תיניצר תוחפ הריבע וז יתמו ,תיניצר
רומח קותינל (ו"ח) ומרגי ישעמ יתמ
םילוקישה לכ .תוחפ קתנתא יתמו ,'המ
הטוש לש תורזה ויתובשחמ םה וללה
האבש תוטשהש תרמוא תאז .ןטק
ןיידע – ימשגה ופוג לש ותדלות עבטמ
אלו ,הכירפהל תולקב ןתינו ,הנטק
.ה"בקה ןמ קתנתהל
דיגמה ברה יבגל רפוסמש יפכ
לצא דימלת ותויהבש ,שטירזעממ
ךא .ובר ירחא רהרה בוט םש לעבה
ראשלו דיגמל ט"שעבה הארהש רחאל
םינוילעה תומלועב השענה תא וידימלת
ןיידע ךא .ובר ישעמ תא דיגמה ןיבה
רבכ ירהש ,וירחא רהרהש לע וביל ופקנ
תגרדמב ךא ,יבר אל םנמא ,קידצ היה
דע .ובר רחא רהרהש ןכתי ךיאו ,קידצ
ובש ,הזחמ דיגמה האר תחא םעפש
דמלמ וניבר השמו ןדע ןגב אצמנ אוה
דמל השמ .ןבר תיב לש תוקוניתל שמוח
והמת םידימלתהו ,אריו תשרפ םתיא
– "הברקב הרש קחצתו" םש בותכה לע
ןכתייה :ולאשו ,ןב דלתש הרושבה לע
השמ םהל רמאו !?הנימאה אל הרשש
ףאו ,ףוגה דצמ אוה הז רוהרהש ,וניבר
הז הזחמ .ימשג ףוג אוה – שודק ףוג
םדאל ףאש ןיבה אוה דיגמה תא עיגרה
תובשחמ תולעל תולוכי רתויב הלענ
.םייואר אל םירוהרהו
דחא לכ ארוב ה"בקה ,ןכ םא
גועלל ךרוצ ןיאו ,ןטק הטוש ונתיאמ
ונלש הדובעה .ךכ לע הומתל וא ךכל
תוטשהש רומשל איה הזה םלועב
לדגת אל ,ףוגה דצמש – וזה הנטקה
ידי לע יכ .הלודג תוטשל חתפתתו
םילולע ונא ונלש תישפוחה הריחבה
איהש ךכ ,וזה תוטש חורה תא חתפל
הרז הבשחמ לש רדגב קר היהת אל
הנבהל דעו תעדה תקמעהל רובעת אלא
תאז .וז הנבה יפ לע םייח הב תישונא
הנטקהו תיעבטה תוטשהש תרמוא
– לודג הטוש לעו ,הלודג תוטשל הכפה
...קוחצל המ שי
אל הבישימ דימלת יל רפיס
רמא םש ם"ימרה דחאש ,תידיסח
םיארוקש קיחצמו ןטק רפס שיש ול
לכתסת לאו טיבת לאו – אינת ול
ותואל רבסוה ,ךכל הבושתכ .וב
אינתה רפסש םנמא ןוכנש ,דימלת
קחצי יול 'ר לש ורמאמכ ,ןטק אוה
חילצה ךיא אלפ" :בושטידראבמ
ונתוחמ היהש ןקזה ר"ומדא) ינתוחמ
םהלש םידכנה יכ קחצי יול 'ר לש
לש ונוביר סינכהל (םהיניב ונתחתה
,"ןטק ךכ לכ רפסב לודג ךכ לכ םלוע
קוחצ השוע אוה יכ ,קיחצמ ןכ םג אוהו
.תימהבה שפנהמ האבש תוטש חורהמ
"רומח"ל לעמ םמורתהל
תוטש חור תסינכ דגנ הצעה יהמ
ידכב תוירבה ןיב המרונ םיקדוב אל ?וז
אלא ,םידוהי ןיב המרונ הז םא עדיל
– ידוהיל םיאתמ רבדה םאה םיקדוב
וניבא םהרבאש יפכ .ה"בקה לש ונבל
םכל ובש" :רזעילאלו לאעמשיל רמא
:ל"זח ךכ לע םירמוא "רומחה םע הפ
םיעבוק יתמיאמו ."רומחל המודה םע"
לבוקמש המ יפל םדא ינבל המרונה תא
היהש רזעילא וליפאו !?םירומח לצא
ןאכ ארקנ "ובר תרותמ הקשמו הלוד"
.רומחל המודה םע
דמלמ ובש "ןייעמו" סרטנוקב
דדומתהל דציכ ב"שרה ר"ומדא ונתוא
םלוע תוואת יניינעב רציה ייותיפ םע
וברקתת לא :רמוא אוה ןיא ,הזה
.ךכ לע ושנעתש םושמ םלועה ייותיפל
םיענ ,בוט הז ,ןוכנ :רמוא אוה אלא
.לארשי םע רובע אל ךא ,'ודכו דמחנו
קר תודמחנו תובוט םה םלועה תואנה
.המשנ ול ןיאו לארשימ אל אוהש ימל
המשנ םע םידוהיכ ונארבנ ונא ךא
ןיא ונרובעב ,"הקולא קלח" איהש
.םיענו בוט הזה םלועה
םתוא תא ןטק דליל ןתינ אלש יפכ
םינתינה םילויט וא םיקחשמ ,םילכאמ
אל ,ךפיהל ןכו ,ונממ רגובמלו לודגל
לש ויקחשממ תונהל רגובממ הפצנ
םימיאתמ םה ןטקה דלילש ףא .דלי
אוה ללכ םהב ןיינועמ וניא םאו ,רתויב
םאה ןוחבל ידכ ,וירחא הקידב שרוד
.וליגל םאתהב איה ולש תוחתפתהה
תוואתו םירבד הצרי םא – רגובמה ךא
לופיטל קוקז אוה ו"ח ירה ,םייתודלי
םושמ ,שפנה תואירבל םינוכמב ףוחד
.ולש ליגה רובע ילאמרונ הז ןיאש
םאה ןוחבל םדאה לע ,ןכל
םיילאמרונכ ויניעב םיארנה םירבדה
.ידוהיכ – ורובע םימיאתמ ןכא םה
:ט"ויב תוליפתב םירמואש יפכ
ונתממורו םימעה לכמ ונתרחב התא"
ונתשדקו" ךכ רחאו "תונושלה לכמ
ןיבהל םדאה לע לכ םדוק ."ךיתווצמב
לכמ תוממורב ךמצע תא דימעהלו
לוכי אוה ךכ רחאו – תונושלהו םימעה
.תווצמה י"ע ה"בקה לא רבחתהל
,ןקזה ר"ומדא לש ומשב רפוסמ
דיסח אוהש ,םידיסחה דחא לע רמאש
םושמ .ולש הוואגה תדימ תוכזב
ותוא תותפל הסינ רציהש םעפ לכבש
התא" :ול רמוא דיסח ותוא היה
ר"ומדא לש דיסח ינא ךא ,קדוצ ילוא
אל ןקזה ר"ומדא לש דיסחלו – ןקזה
הואגה ,רמולכ ."וזכש הגהנה המיאתמ
ןקזה ר"ומדא לש דיסח אוהש ךכ לע
.אטחי אלש וילע הרמש
תא וסיכב דיסח קיזחמ ךכ םשל
םצעש ללגב ןה ,מ"המ יברה תנומת
ץמואו קוזיח תנתונ שדוקה ינפ תייאר
ינפ הארמ – ףסונבו ,תיקולאה שפנב
ומצעל ריכזהל םדאל עייסמ שדוקה
לש דיסחכ – ונממ שרדנה דמעמה תא
ו"ח תדרל אלש ול עייסמו ,מ"המ יברה
.ול המיאתמה המרונהמ
ויבא לש ונקויד תומדש ,ףסוי ומכ
ינפ רויצ ךכ ,אוטחלמ ותוא הליצה

וישעמ יכ ןיבהל ,הטוש אוהש ךכב ריכהל םדאה לע הליחת
םשכ .ה"בקה ןמ ותוא םידירפמו – 'ה לש ויתוארוהל םידגונמ
ךכ ,תילאמרונ אל איה םא אלא – שאה ךותל ץופקת אל המהבש
םושמ ,ילאמרונ אל אוה םא אלא – הוואתה שאל ץופקי אל ידוהי םג
.תוטש חור וב הסנכנש
49 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 49 2/14/2011 3:39:12 PM
יפכ .אטחה ןמ ליצמ – מ"המ יברה
םידיסחל םימעפ המכ רמא יברהש
םינמזב יברה ינפ תא ורייציש – םינוש
.םהל עייסי רבדהו ,םישק
'ילאמרונ' ידוהי תויהל
הזיאל ומצעל רידגהל ךירצ םדאה
– ךייתשמ אוה המרונו ,הרבח ,םרז
לש וילייח לש םרזל ךייתשהל וילעו
,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ
תודהיה תא ליבוי אוה וז הרדגה יפלו
.ובש
ונל םימיאתמה המרונהו ,םרזה
תעב – הלעמלמ ועבקנ רבכ םידוהיכ
הקולא קלח" – המשנה ונל הנתינש
הנתינ דחאו דחא לכל םנמא ."לעממ
הוושה דצה ךא ,המשנ לש תרחא המר
דע תוגרד לכ שארמ" תומשנה לכ לש
'ה םהב ריאמש :אוה ,"ןיגרד לכ ףוס
ןיא ,דחא 'ה םהב םייק אל םא יכ .דחא
.תויחו תושפנ אלא ,תומשנ ולא
ידוהי רובע תיתימאה המרונהש ךכ
איהש ,המשנל םיאתמש המ :איה
.'ה תודחא הב ריאמשו ,הקולא קלח
תויחה תא המשנל ןתיי אל רבד םוש
םא קרו ךא אלא ,םייתימאה קופיסהו
אוה השודקה דצ .השודקה דצמ הז
,ךרבתי ותשודקמ הכשמהו הארשה
תואטבמה תוגהנה קר ושוריפש
רשק איה ןתוהמש ,'ה תשודק תא
םאו .חישמל ,יברל ,הרותל ,תוקולאל
–ולא םירבדל רשק וישעמב ןיא ו"ח
.הפילק וז ירה
רובע ילאמרונה םוקמה ,ןכ םא
,הפילקה אלו השודקה אוה ידוהי
םוקמ אוה השודק וניאש המ לכ יכ
טיבמש ףא .ידוהיל אלו יוגל םיאתמ
םיאצמנש םיפוצרפ הברה האורו
ול םירכומ םה ולאה םיפוצרפהו םש
םהש םהילע תונמחר ירה ,םידוהיכ
יכפה אוהש ,ןוכנ אלה םוקמב םיאצמנ
.אצמהל םיכירצ ויה ובש םוקמל ירמגל
ךותב םתיא ןכושה" רמאנ ךכ לע
."םתאמוט
רפיסו אבש דחא לע םירפסמ
ידוהי זירפב הארש ךכ לע המהדתב
םע דקרו ריזח לכאש ,ילאמרונ אל
רבד הז ירה :וירבח ול ורמא .תויוג
האור תייה וליא ,רתויב ילאמרונ
הז – ריזח םע דקורו תויוג לכוא ותוא
– ןודינה אשונב םג ןכ ...ילאמרונ אל
האורש לע רעטצהלו תוכבל םוקמב
אוה – המהבכו יוגכ גהונ רחא ידוהי
הכזאו ןתיי ימ רמוא ףאו ,וב אנקמ
...ךכל
לש ותגהנהל המוד וז תוגהנתה
ושפיחו ,ינלוח רוכיש היהש םדא
םעפ .וזכ הגהנהמ ואיצוהל ךיא םיכרד
רפעב שלפתמ רוכיש והשימ ול וארה
הארת" –ול ורמאו ,הציבב לגלגתמו
לע רתי התוש התאשכ הארנ התא ךיא
רוכישל םדא ותוא ץר ףכית "!הדימה
.ןזואב והשמ ול שחלו וילא ףפוכתהו
:הנעו ?ול תרמא המ :וירבח והולאש
בוט הקשמ גישה ןכיה :ותוא יתלאש
...ךכ לכ
תא תראבמ תודיסחה תרות
רושא ץראב םידבואה ואבו" :קוספה
,םירצמש – "םירצמ ץראב םיחדינהו
םהש םיעדויו תולגב םהש ולא םה
אל םהש םיעדוי תרמוא תאז ,תולגב
רתוול םהל השק ךא ,הנוכנה המרונב
,רושא ןכ ןיאש המ .ךכמ ררחתשהלו
יכ ירשואב" רמאנכ ,גנוע ןושלמ אוה
םינהנש ולאל הנווכה ."תונב ינורשא
הקשמהמ ומכ תולגה לש םירצימהמ
רוכיש םיאורשכו ,ףוריט ידכ דע הזה
םוש הזב םיאור ןיא ךולכלב שלפתמ
םוצע רשוא אלא ,תויפש יאו הלילש
םעפ ולאשש יפכ .אלפנה הקשמהמ
,הקשמהמ הנהנ התא ךיא רוכיש
קר ברוצ הז ,הנעו ?ברוצו רמ הז ירה
הז ךכ רחא ךא ,תונושארה תוסוכב
.ותמגודכ ןיאש בוט ךכ לכ היהנ
ןורסיח םוש האור אל םדאה רשאכ
חורל המיאתמ הניאש – וזכ הגהנהב
דע חיכומ הז ירה ,ידוהי לש המרונלו
ףוסהו .וילע תטלוש תוטש חורה המכ
...לכאיו ריזח םע דוקרי םא םגש היהי
ץורי ,ךפיהל .חונב אלש שיגרי אל ןכ םג
תודעסמ ולאכ םיגישמ ןכיה לואשל
םיגישמ ןכיהו םיניינעמ יוליב תומוקמו
.'ודכו תועינצ רסח יתנפוא דוגיב הזכ
שפנה לש התולפשל לובג ןיא
תונושארה םימעפבש ףא ,תימהבה
תא םישח – חונב אלש םישיגרמ
םיאצמנש םיעדויו ,םירצמ לש תולגה
ךא ,םייוגל םימיאתמש תומוקמב
רבכ תונושאר םימעפ המכ רחאל
:ארמגה רמאמכ .המרונל רבדה ךפהנ
המרונל ךפהנ – "רתיהכ ול תישענ"
.הזה םלועה ייחב תביוחמ
ידוהיל םודא רוא = יוגל קורי רוא
הדיחיה הצעה ,ליעל רכזנכ ,ןכל
םייח תרוצש – תורמסמב עובקל איה
קר איה ידוהיל המיאתמה הדיחיה
רתוי דועו ,ידוהיה ךורע ןחלושה יפ לע
וגהנ ובש – ידיסחה ךורע ןחלוש יפ לע
.אנד תמדקמ םידיסח
,םיתיעה ונתשנש ןוכנ םנמא
אלו ,הלגעו סוסב םויכ םיעסונ אלו
תוריפ םינמוט אלו ,םיידיב םיסבכמ
םתוא רומשל תנמ לע המדאב תוקריו
המ לכ ךא .שומיש ללכמ ואצי אלש
לע ךירצ – ידוהי רותב הגהנהל רושקש
הז ןיאש אדוול תרמוא תאז .רשכה הז
,השודקה רדגמ תאצויש הלועפו ץפח
הוותשתש ךכל םורגל לולע רבדה ןיאו
רבדה םאש םושמ .םלועה תומואל
רורמת תרמוא תאז – יוגה רובע בוט
רובע םודא רורמת והז ירה ,יוגל קורי
.ידוהיה
םלועב ורוקמש רבדה םצע ,רמולכ
רוצעל ידוהיל םורגל ךירצ רבכ ייוגה
:ומצע תא לואשל וילע .בטיה קודבלו
השודק תפסותל יתוא איבי הז רבד
אוה םאה ?'ה תדובעב תפסותל וא
וא ?חישמבו יברב הנומאב קוזיח רורגי
.ו"ח ךפיהל
ןושלב רמוא היה ספרטופ לדנעמ 'ר
היהש ידוהי היסורב היהש ,הצילמ
,תלוכי לעב היה אל ילש אבא :רמוא
ילש אבא .ונממ רתוי תלוכי לעב ינא ךא
– רקוב תונפל 4 ירחא ןושיל לכי אל
ללפתהל לכי אל ילש אבא ,לוכי ןכ ינאו
דומללו הווקמל ןכ ינפל םיכשהל ילב
אל ילש אבא .לוכי ןכ ינאו – ח"אד
לוכאל ותיבל הלפתה ירחא ץורל לכי
ראשנ היה אלא ורחסמב קסעתהל וא
ןכו ,לוכי ןכ ינאו – טעמ דמולו כ"היבב
.האלהו האלה
הבש וזכ המרונב יח אבאה ,רמולכ
,'וכו ח"אד ילבו הווקמ ילב רשפא יא
לכ ילב רשפאש וזכ המרונב יח אוה ךא
ףא אלא ,רשפא קר אלו ,וללה םירבדה
...רתויב ילאמרונו הפיו בוט הארנ הז
ןימינב 'ר דיסחה לע רפוסמ
ר"ומדא לש לודג דיסח ,רעקצעלק
ול היה .םיצעב רחוס היהש ,ןקזה
היה אוהו ,םיצע לש לודג ןסחמ רצחב
םיאצויהו םיסנכנה לע חיגשמו דמוע
ןבומכ .םיצעב תואלמה םהיתולגע םע
,רתויב הלודג הלומהו שער םש היהש
חיגשמו םש דמוע אוהש ידכ ךותו
ןיינעב ןימינב 'ר קמעתה ,השענה לע
השענ המ ללכו ללכ שיגרה אלו ח"אדב
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 50
תידיסח הבשחמ
Mas777_B1.indd 50 2/14/2011 3:39:12 PM
תא ריכהש ,םש םידבועה דחא .ותיא
םתס םלוח וניאש ןיבהו ןימינב 'ר
,ןימינב 'ר" :ול רמאו ,ותוא ררוע ,ךכ
הז עמש תאירק ןמזב תסנכה תיבב
ךא ,'ה תודחא תודוא בושחל םוקמה
םוקמה הז ןיא םיצעב רחסמה עצמאב
םא" :ןימינב 'ר ול הנע ."ךכל םיאתמה
– תסנכה תיבב דחא 'ה עצמאב רשפא
,ןכ םא ,םיצעב רחסמה תודוא בושחל
רשפא יא םיצעב רחסמה תעב עודמ
"?דחא 'ה לע בושחל
והימ לדבה םיאור ונא בוש
בושחל :הטושה והימו ילאמרונה
םיקוסיעו םיקסעה לע הליפתה עצמאב
םיקסעה ןמזב ךא ,ו"ח המרונה וז –
ונניא הז – הליפתה ןכות לע בושחל
!?ילאמרונ
,בושטאגארמ ןואגה לע רפוסמ
םהיניבו ,םינבר לש הפיסאב םעפ היהש
,םהמ דחא .הינמרגמ םינבר ןכ םג ויה
תא האר ,םינברה יבושחו ילודגמ היהש
אלש התייה ותגהנה עודיה יפכש ,ןואגה
לכתסה .דחא םוקמב דמע אלו בשי
וריבסהו ,ךכ לע ההימתב בר ותוא
:בר ותוא רמא .םוצע ןואג אוהש ול
ראובמ ןכ ."ילמרונ אל אוה לבא"
היה איבנהש ךכל םעטה תא תודיסחב
היה האובנה תעב יכ ,עגושמ ארקנ
אל ,תרמוא תאז ,תוימשגה תוטשפתהב
בשחנ ןכ לעו ,םלועה לש המרונב גהנ
.םילאמרונה שונא ינבמ וניאכ
םידגונמ תונוצרה
תודגונמ תועדה קר אלו
חוכיוו ונשיש ךכמ אצוי ,ןכ םא
והימ :םירציה ינש ןיב םדקמו זאמ
."תוטש חור"ה לעב והימו ילאמרונה
ןקזה ר"ומדא ירבדב זומר הז ןויער
שיא לכל"ש :רמואש (אינתב 'א קרפב)
יתש ןהש ...תומשנ יתש םנשי לארשי
ןקזה ר"ומדאה הנשמ עודמו ."תושפנ
תומשנו" ןהל ארוקש ,קוספה ןושל תא
?"תושפנ" ןהל ארוק אוהו "יתישע ינא
תא ראבמ הרדגהה יוניש ,אלא
יתש ןהש – תומשנה יתש ןיב לדבהה
ןושלכ ,ןוצר תאטבמ שפנה יכ .תושפנ
וא "םכשפנ תא שי םא" קוספה
םירמוא רשאכ ."םעה לא ישפנ ןיא"
תא הזב םישיגדמ ,תושפנ יתש ןנשיש
ךכ ,םינוש תונוצר ינש ןיב שיש רעפה
אלכ הינשה לע הטיבמ המשנ לכש
ןוויכב תכלל הנוצרש םושמ .תילאמרונ
אוה ירה הזה ןוויכב אלש ימו ,םיוסמ
.'המרונב אל'
,ריהבהל ןקזה ר"ומדא אב תאז
יתשב קר אלו תושפנ יתשב רבודמ יכ
תומשנו" :רמאנה ןמש םושמ .תומשנ
רבודמש ןיבהל היה ןתינ "יתישע ינא
המשנ .הנבה לש םינוש םינפוא יתשב
י-דש תמשנ" :רמאנכ הנבה ןושלמ הז
ילודגמ ולאכ םנשיש יפכ ."םניבת
יתש ןיב לדבהה תא םיאורה לארשי
לע ךא .דבלב הנבהב לדבהכ תומשנה
יפ לע אוה ךכל דוסיהו ,תודיסח יפ
אוה תומשנה ןיב לדבהה ,ל"זיראה
!ירמגל םינוש תומלוע ינש ןהש
ןייצמו ןקזה ר"ומדא קיידמ ןכל
– "תושפנ יתש ןהש" :תומשנה יתשש
םאש םושמ תאז .תונוצר ינש רמולכ
קר יולת תומשנה ןיב רעפהש בושחנ
הנבהב רבודמ םא ףא יזא ,הנבהב
הזיא אוצמל ןתינ ןיידע ירה ,תיכפה
םיאצוי םהינש יכ .הושה דצ אוהש
הנבה לש םלוע – םלוע ותוא ךותמ
,תוילכש תוחכוה םעו לכש םע רושקש
ןיא ןיידע ,תרחא ןיבמ דחאה םא םגו
.תלוזה לש ותעד תא ללוש הז
תא םירידגמשכ ,ןכ ןיאש המ
תונוצר ןהל שיש – תושפנכ תומשנה
תלוזהו והשמ הצור ינאשכ ירה ,םינוש
ןוצרל םוקמ ןיא ,ךופה והשמ הצור
םילכש ןיבהל לוכי םדא .ללכ תלוזה
םירבד תוצרל לוכי וניא ךא ,םייכפה
.םייכפה
שפנה לש ןוצרב םייח םא ,ןכ לעו
שפנו ןוצרל םוקמ ןיא ,תיקולאה
ןכ לע .ו"ח ךפהל ןכו ,ללכ תימהבה
תנתינ הניא םירציה ינש ןיב המחלמה
רבדהש יפכ אלש .רושיפל וא רושיגל
קחרמהש ,תודיסחה ירואיב אלל ןבומ
אל אוה ערה רציהו בוטה רציה ןיב
םיבצמ םנשי ןכ לעו ,ירמגל יכפה
בוטה רציה דצב אל תויהל םילוכיש
תרמוא תאז .ערה רציה דצב אלו
ער הצור ערה רציה ןיא םהבש םיבצמ
רשפאו ,בוט הצור בוטה רציה ןיאש וא
.בוט אלו ער אל אוהש םדא ןבכ תויחל
לצא םנשיש ,ןבומ תודיסח יפ לע ךא
ןתינ אלו ,םייכפה תונוצר יתש םדא לכ
.ער אלו בוט אל אוהש ףוגב להנתהל
,תוקולא הצור – בוטה רציה יכ
דצ ןיאו ,ינאה תא הצור – ערה רציהו
.ינא אלו תוקולא אל אוהש ישילש
הזש וא :ןקזה ר"ומדא לש ונושלכ
ארחא ארטס – רחא דצ הזש וא השודק
.הפילק אוהו
לכ םדאה ןותנ הבש המחלמה וז
םאה – "ץמאי םואלמ םואל"ו ,וימי
'ילאמרונ' גהנתי ותוא בבוסה לכו ףוגה
הטתשיש וא ,תעבוק הרותהש המ יפ לע
המ יפ לע – "תוטשה חור" םע
ועבקי תומוסרפהו ,הנוכשה ,הנפואהש
רוחבל ידוהיה לע .ילאמרונה והימ
ילאמרונה תויהל ץפח אוה ימ יניעב
.הטוש תויהל הצור התא ימ יניעבו
הנה הנה" לש הפוקתב ונדמעב
תא אפרי הרהמב רשא ,"אב חישמ
חורה ןמ ונתוא לאגיו ,וניאולחת לכ
תפפואה הלודגה וא הנטקה – תוטשה
,ונתוא
בישחמש הטוש ותואכ היהנ אלש –
אל חישמ םג זאו – חקיפל ומצע תא
רות ןימזהל אובי אל יכ ,ותוא אפרי
...םלשו אירב ירה אוה יכ ,ולצא
לכש םיעדויה םתואכ היהנ אלא
"תוטש חור"ב םימחלנ םהייח ימי
םישפחמ םהו ,םהילע טלתשהל הסנמה
םהל ןתיש החמומהו דידיה אפורה תא
רטפתהל עייסיש םיאתמה םשרמה תא
.וז תוטשמ
ואובל םילחיימו םיכחמ ונא ןכל
תוטש חורמ רטפינ זאש – ותולגתהלו
דומעל לכונש הזכ ןפואב ,דימתלו תחא
,םינפב םינפ חישמה ךלמ יברה ינפל
.תורורבה ויתוצע תא ונממ עומשלו

םתס םלוח וניאש ןיבהו ןימינב 'ר תא ריכהש ,םש םידבועה דחא
תאירק ןמזב תסנכה תיבב ,ןימינב 'ר" :ול רמאו ,ותוא ררוע ,ךכ
םיצעב רחסמה עצמאב ךא ,'ה תודחא תודוא בושחל םוקמה הז עמש
'ה עצמאב רשפא םא" :ןימינב 'ר ול הנע ."ךכל םיאתמה םוקמה הז ןיא
תעב עודמ ,ןכ םא ,םיצעב רחסמה תודוא בושחל – תסנכה תיבב דחא
"?דחא 'ה לע בושחל רשפא יא םיצעב רחסמה
51 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 51 2/14/2011 3:39:12 PM
תונכההו תויוטבלתהה תומדקתה םע :ריצקת
רדחה ירבחל ןתיא הלגמ ,הלודג הבישי תארקל
םייתניב ךישמהל אלו אבצל תכלל ןנכתמ אוהש
המשא תושגר םישח םיינשה .הלודג הבישיב
.ידנמ תא הזיגרמש תונרעב החישב ףתתשמ בקעיו
ירירש לכ תא תחא תבב הפרה ידנמ
ןדבא תשוחת .תירכה רבעל חנצ ושארו ופוג
לטובמ אל בוטרוק ובילב הקצי ,הטילשה
תובקעב ינושארה םלהל ףרטצהש ,סעכ לש
האבה הנשבש ךכ לע ,ןתיא לש ותעדוה
וביבס םלוכש ןכתייה .אבצל סייגתהל הצרי
תוידוסיה תומכסומה לכב דורמל וטילחה
רעסנ תעכ דמועה ,יבודל ול המ ?רתויב
ירותסמה ףדה תא חוכב ערקש רחאל ,ולוכ
לש הרשפ והמו ?וסיכמ עגר. ינפל איצוהש
זירכה יבוד םהילע ,וללה םישנאה תמישר
?םיקדוצ םלוכש
ידנמ לדתשה ,םיעגר רפסמ רחאל
החישב חותפל הוויקו תוקומע םושנל
ויתובשחמ תא יבודמ ץלחל תנמ לע ,תיניינע
תחישל ברעה סנכיהל וחילצי םג ילואו
,יבוד לש ורבעל טיבה אוה .תיניצר הרהבה
תחא יקמעמב עוקש היה ,הלה לש ושאר
שורשר שער יפל ,יטרפה ונורא תוריגממ
ריינ שפחמ אוהש היה הארנ ,תוריינה
.והשלכ
.ידנמ חתפ "הפי אל דואמ הז"
ןיידע היה יבוד לש ושאר "?המ"
.ןוראה יככותב
םגש" ,ידנמ ךישמה "טילחמ התא"
םירוחבה םגו תינומה גהנ םג ,םינברה
ידנמל קר ?ונתיא המו ,םיקדוצ ונביבסש
"...?םיקדוצ תויהל עיגמ אל יבודלו
ןכא ךירצ אוהש ןיבהו תשעתה יבוד
בבותסהו םמורתה אוה .ומצע תא ריבסהל
"'המכח' לש הקרבה התייה וז" .ידנמ רבעל
טעמ דועו 'הניב'ב לשבתמ הז וישכע" .רמא
עגרל שפחמ ינא .שארב יל רדוסמ היהי הז
יברה לש תרגיאמ יתמשרש 'םוקמ הארמ'
."רדס השענ ,הז ביבסו
.תונלבסב ןיתמהו לק ךויח עילבה ידנמ
םיבושי םהינש ויה ,תוקד רפסמ רחאל
תא אצמ יבודש רחאל ,הבישיה רצחב
לש ךרכה תא ותיא איבהו שפיחש קתפה
.שפיחש 'שדוק תורגא'
תויהל ידנממ שקיבו תוקומע םשנ יבוד
תעכ םיצרש םיכלהמה תיינבב ותיא ףתוש
.ושארב
םיאור ינאו התא ,ןמז הברה רבכ"
אל ימצעל םג .עגרנ אלו ילצא רעוב והשמש
וליפאו םילימב הז תא ריבסהל יתחלצה
יתשגרה .הצור ינא קוידב המ ,רידגהל אל
ראשנ הז לבא ,והשמ טולקל ליחתמ ינאש
שפחל יתיסינ ןמזה לכו דבלב השגרהב
םיעגרה תא שי .הז תא רידגהל ךיא ימצעב
ךותב שממ םיזחואשכ ,תויודעוותהב ולאה
לש תובוט תועש המכ ירחא ,הריוואה
והשימל הנופ םיוסמ עיפשמ זאו .תודעוותה
ילב !!!ונ דיה םע ןמסמו העיבת לש העונתב
"?ןווכתמ ינא המל עדוי התא .םולכ דיגהל
רכזיהל הסינו ויניע תא םצע ידנמ
לש גוסל ןווכתמ התא" ,םימוד םיעגרב
ליחתת ...ךמצעמ אצת" וא "ררועתת"
ילב קר ,ולאה םיטפשמה לכו "דיסח תויהל
"?םילימה
ינש רשאכ" ,יבוד רמא "...הזמ רתוי"
םה ,ינשה תא דחא ,בוט םיניבמ םידיסח
תודעוותה עצמאב םייניעב לכתסהל םילוכי
םיגשומה לכ תא ,תחא העונתב ריבעהלו
רבכ םידעוותמ םה םהילעש םייניצרה
,ןגנל רשפא הזה טבמה םע .תוכורא םינש
קיזחמ התא .קותשל םתס וליפאו דוקרל
"?רורב אל עמשנ ינאש וא ,שאר יתיא
,יתנבה ירמגלש חיטבהל לוכי אל ינא"
."טלוק ינא ןוויכה תא לבא
קר טלוק ינא םג" ,יבוד ךייח "ןיוצמ"
לכ ךשמב וישכע .הזה םיוסמה ןוויכה תא
וליאכש שיגרמ ינא ,םינורחאה םישדוחה
הזה קומעה טבמה תא יילא הנפמ והשימ
,םילימב שרפתמ אל לבא ,לוכה רמואש
גודגדה ,הלענ רתוי והשמל תאזה העיבתה
,לוכה תויהל ינממ שרודש הזה ימינפה
"...וישכע ינאש המ אל רקיעה
רוצענ אוב" יבוד ירבד תא עטק ידנמ
התאש המב עורג המ .תאזה הדוקנב עגרל
."?וישכע
בוטו אלפנ הז" ,ותעדב עגר ךכח יבוד
,ילש 'םשה תדובע' לכ לבא ,םיוסמ ליגל
םעפב יתמ .הדודרו תינוציח ךכ לכ איה
והשמל הברקתה ילש הליפתה הנורחאה
יתמ ?דיסחמ םישרודש הליפתה גוסמ
קלח תוחפל ,לעופב יתעציב הנורחאה םעפב
םעפ לכב תועיפומש יברה לש תוארוההמ
"???דמול ינאש החיש ףוסב
ונלוכש רורב הז לבא" ,הפרה אל ידנמ
הברה תוקולאב שי דימתו רפתשהל םיכירצ
התא םאש בשוח אל דחא ףא ,תולעל תוגרד
,שטיראפמ ללה 'ר ומכ 'תירחש' ללפתמ אל
."עשופ התא זא
ידכ ,ימצעל קיזמ אל ינא ןכלו ןוכנ"
ינא לבא ...םלועב עשרה חוכ תא תיחפהל
וקהש ןיבמ ינאו הברה דובעל ךירצש עדוי
ירה .ירמגל תרחא תויהל ךירצ יללכה
הרקמ לכבש ןוויכמש דיגי אל דחא ףא
ללה 'ר לש ומכ הליפתל םיכייש אל ונחנא
.ץמאתהל םיכירצ אל ונחנא זא ,שטיראפמ
קרפב רמואש 'אינת'ה תא םיריכמ ונלוכ
םדא לכ תדימ איה ינוניבה תדימש ד"י
בושחת וישכע .ךושמי םדא לכ הירחאו
רבכ ונחנאש ירחא ,הז תא רמוא אוהש
,םיקרפ הרשע שולש ךרואל ,םיניבמ
דחא לכ ךירצ הזלו רבודמה ינוניבה והימ
."ףואשל
"...ו ,ונ"
ילבמ הלע תצק יבוד לש ורוביד ןוט
םייניעה לומ תודמוע יל זא ?ונ המ" ,םישמ
המכ דע שיגרמו ןיבמ ינאו ולאה םירבדה לכ
טבמבש הזה עיפשמה ילומ דמוע ,קוחר ינא
העיבתה לכ תא ריבעמ אוה דחא רדוח
ינאש 'תיתכ'המש ןיבמ ינאו תאזה תיללכה
."ןמש איצוהל ליחתהל ךירצ ,וישכע רבוע
ןיזאהל ךישמהו ויניע תא ליפשה ידנמ
.הקיתשב
דוע וירבדב ףיסוהו ךישמה יבוד
ורמאנש יברה לש םירבדמ תואמגוד
,המ םושמ ךא ,הרורב הפשב םידיסחל
ךרוצל רשקב תואדוו תמייקש רמול השק
ךירצ ידוהיש ונל רמוא יברה .ןתוא עצבל
עזעוזמ – "טלסיירטוצ ןצנאגניא" תויהל
ד"מ קרפ / םיכשמהב רופיס
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 52
Mas777_B1.indd 52 2/14/2011 3:39:12 PM
.תוקולא יוליג ןיא תולגבש ךכמ ,ירמגל
יוליג ןיאש הזמ עזעוזמ הבישיב רוחב הזיא
הזמ עזעוזמ תוחפל וא ?תולגב תוקולא
.תויהל ךירצ והשמ לבא ...עזעוזמ אל אוהש
דחו תידדצ דח האירקב ונילא הנופ יברה
םע ,"םכתלוכיב רשא לכ ושע" :תיעמשמ
תוניצרב תבשל רשפא הבישיב רוחב הזיא
,ונתלוכי יפכ תשרדנש היישעה לע חחושלו
לע תוהימתו תוציקע לש תרשרש לבקל ילב
?"...והשמ ול הרקש דחא דוע"
ידנמב טיבה אוה ,תוקומע ףשנתה יבוד
םיזגה םאה .ותבוגת תא ןוחבל הסינו
הארנו ומצעב סנוכמ היה ידנמ ךא ?תצק
רבועה תא תעכ ןיבמ אוה ,הנושארל ילואש
.ודיצל בשויה לע
ידנמ ,הימוד לש תוינש רפסמ רחאל
,ךומנ ןוטב לאשו ושאר תא טעמ םירה
'םיקדוצ'ה לכל תצק רושק םצעב הזו"
"?תרכזהש
שחו יבוד רמא "הזכ והשמ ,ןכ ...הא"
ןיינועמ ידנמ ןכאש רבתסמ ,תמיוסמ הלקה
יבוד .לזאפה יקלח לכ תא ומצעל םילשהל
לבא ,םיזגמ תצק אוהש ןכתייש רמול לחה
דחא םירשקתמ םירבדה ןפוא לכב ולצא
תא שח אוה ,ולאה םישנאה לכמ .ינשל
.תררועמו תבקונ תמא לש וזה הדוקנה
,תרחא ךרדב םעפ לכב אטבמש והשמ
תושעלו 'ךמצעמ תאצל' העיבת התוא תא
ה'לרהאו היעשי 'ר .הלענ יתימא והשמ
תינומה גהנ .םה םתפשב ךכ לע ורביד
שיגדה רשאכ ,ותנווכ אלל ,תאז ריכזה
זא ,ךומסל רשפאש תואדווב םיעדוי םאש
ומצעב שח ןתיא .'הפוקה לכ לע םיכלוה'
הקומעה תועמשמה תא תויחל ךרוצה תא
עדוי אל אוהש לבח קרו וייחמ עגר לכב
שיגרמ בקעיו הנוכנה הרוצב הז תא בתנל
אצמנ רבכ אוהש ,הקומע תימינפ השגרהב
יברל ולש תורשקתהב חוטב דואמ לולסמב
הלואג יניינע ביבס הרדחהו תויח ךרד
תויוטבלתהה לכל קקדזהל ילבמ ,חישמו
ידימלת ראש ןיב םישיתמה םיחוכיוהו
תעכו לולסמה לע רבכ טושפ אוה .רועישה
.חוכה לכב ץורלו דועצל קר ול ראשנ
,ידנמ לש וינפ לע העיתרה תא שח יבוד
רהימ אוה .חבשל בקעי תא ריכזה רשאכ
חוורש ילילשה סחיה תורמלש ריהבהו
שי ומצעב ולש ירה ,ידנמ יפלכ הבישיב
אל אוהש קר אל ויטעב ,ישיאה עדימה תא
אוהש אלא ,ילילש רואב בוקעי תא האור
.וזה תומדה תא ךירעמ דואמ
רמאש םירבדה לע בשחו עגרל רצע יבוד
החישה םצעבש תוארל חכונ אוה .התע הז
םג אוה ,ידנמל ומצע תא ריבסהל ךרוצהו
,םוכיסל .םירבדה תא ומצעל רדיסו ריהבה
תונורתפ ותחתמאב ןיא םא םגש ,יבוד רמא
ומכש תוחפל עדוי אוה לבא ,רורב עדימו
,הפורת יצח איה תימשגה הלחמה תעידיש
םירמוא ,שפנה יניינעבו םשה תדובעב זא
.יצחמ רתוי הברה הווש הזש
ףוסאל ךישמהו זוכירב בישקה ידנמ
,ןיידע רסח היהש ןורחאה טרפה תא
לאש "...?קיזחמ התאש 'שדוק תורגא'הו"
.סוסיהב
חתפו יבוד הנענ "יאדווב ...ןכ ,הא"
.ה"ק דומע ףוסב 'כ ךרכ הז" ,תוריהמב
רפסה תא לטנ ידנמ ."הארת הנה ,עגר
:ארקו
ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ הז ינריכזמו"
,רחסמ יניינעב וליחתהש תעבש רפיסש –
רע" ר"ומדא ויבא ק"כמ נ"פ רותב – שקב
,"תוחנה עשעתב ילעב יד ןעבאה טינ לאז
(.ג.א .םיתב ילעב לש תוחנה ול ויהי אלש=)
תומהוזמ תוחנה-ב"עב ,יל ורופיסב ףיסוהו
םירומא םירבדה ירהש ,תוקדב ןבומכ ,ןה
אלא ,םאולימב הוצמו הרות ירמוש ב"עבב
,םירצמב םיאצמנ – תודיסחה רואיבכש
ךשמ לכד ,םהייח ךשמ לכ ,םילובגו םירצמ
– רחמהו ,לומתאהכ אוה םויה םהייח
דוע אלו ,ןמז רחאלש רחמה וליפאו ,םויהכ
לש ונינע הז ירה – יונישל הפיאשש אלא
לכש תרגסמל ץוח .א.ז ,םהיניעב עגושמ
"אירבה
,יבוד בהלתה "ןאכ הרוק המ הארת"
אבאל צ"יירה יברה לש נ"פ רותב השקב וז"
יתארקש דע ?ונממ שקבמ אוה המו .ולש
ריבסה צ"יירה יברהש ,תאזה הפסוהה תא
רופיס הז המכ דע יתנבה אל ,יברל ומצעב
אל ,נ"פ ךותב שקבמ אוה .יזכרמו יסיסב
יונישל הפיאשה תא םיאורש ולאמ תויהל
הצור אוה הזלו דחפמ אוה הזמ .ןועגישכ
"הכרב
וריהבה ,היימינפל הרזחב וסנכנש ינפל
בושחל םהילע אהיש ,ינשל דחא םיינשה
.ןתיא לש ורופיס לע תוניצרב
השוחת ךותמ יבוד םדרנ ,הליל ותואב
הבוגת לביק אל םנמא .המוצע הלקה לש
תיללכ הנבהש הארנ ךא ,ידנממ הרורב
םירבדהש ירה ,אל םא םגו .ןאכ התייה
.ורמאנ
םירבדה לע בשחו עגרל רצע יבוד
תוארל חכונ אוה .התע הז רמאש
ריבסהל ךרוצהו החישה םצעבש
ריהבה םג אוה ,ידנמל ומצע תא
.םירבדה תא ומצעל רדיסו
ןיא םא םגש ,יבוד רמא ,םוכיסל
,רורב עדימו תונורתפ ותחתמאב
ומכש תוחפל עדוי אוה לבא
יצח איה תימשגה הלחמה תעידיש
יניינעבו םשה תדובעב זא ,הפורת
הברה הווש הזש םירמוא ,שפנה
.יצחמ רתוי
תוראופמ וידוטס תוריד • הובג לייטס • ןטק טמרופב • ראופמ ןולמ • 770-מ הכילה הקד
םחימ ,רטסוט לגורקימ ,ררקמ :םינרדומה םילולכשה בטימב דיוצמ חבטמ •
.םויה לכ היתש םע ררקמ ,רקוב תחורא •
ישפוח ןופלט •
ישפוח ריהמ טנרטניא •
ואדיו •
לטוה ןוטסגניק
תובגמו םיעצמ תפלחה •
םיראופמ היטבמאו םיתורש •
עפשב ופמשו םינובס •
!אלמ תורש •
718-473-5937
53 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 53 2/14/2011 3:39:13 PM
תנשב וניכז ול דחוימה סרטנוקהמ דיסח לכל עודי ןטק םירופ
הז םוי היה ,םינשה ךלהמב םג • "הוצת התאו" – ב"נשת
תפסונ םיחולש תצובקמ .תורשקתה םע דחוימ ןפואב רושק
,ליזרבב ס'אינת האמ לש הספדה ךרד ,שדוקה ץראל תאצויה
ונקש םידיסחל דעו ,תדחוימ תודועוותהל יברה ךרע הדובכל
יח ןמוי .השדח תינוכמ יברל (תונקל וסינ :קויד רתיל וא)
.ןמזה תולבגה לעמ ףסונ עובש לש ונייח תיבמ
חישמ ינפ לבקל ךלנ"
"אינתה ירפס םע דחי
ח"לשת ןטק םירופ
תישילשה םיחולשה תצובק
ק"האל תאצוי
תוריכזמהמ ועידוה רקובה תועשב
םיחכונ ויהיש רחמ םיעסונה םיחולשל
היהת 'ירחאשו החנמ תליפת תעב םויה
.תודיחי םהל
ועידוה החנמ ינפל תורופס תוקד
םייקתת 4:30 העשבש תוריכזמהמ
אל םיחולשה יכו הרצק תודעוותה
רוסמי ש"דא אלא תודיחיל וסנכיי
םהישנל םגו ,תודעוותהה תעב םהל
.םהידליו
4:30 העשב .הליגרה העשב החנמ
ןוגינ ןגנל הויצ .תודעוותהל ש"דא דרי
לבקו" ה"ד רמאמ רמאו רמאמ ינפלש
ריבגהל ודיב הרוה ורששכ ."םידוהיה
.םייפכ אחמו הרישה תא
םיחולשהש רמא החישה ירחא
ללוכה יכרבא ושגנ םינושאר .ושגי
לאש ושגנשכ .םירוחבה םהירחאו
ללוכהמ אוה םאה דחא לכ ש"דא
ש"דא רמא שגנש ןושארל .ומשל לאשו
דחאל .תוחיש יטוקל ךרכ ןתי רחמש
לביק אמתסמש ש"דא רמא םירבועה
חילש לכל .ותלאש לע הבושתה תא
לארשי תבהא סרטנוק ש"דא ןתנ
רמאמ ,(םיעיפשמל תדחוימה האצוהה)
סרטנוק ,ח"לשת םיטפשמה הלאו
חסונ ,("םידוהיה לבקו") ז"פרת םירופ
הנשב תפצל ועסנש םיחולשל הכרבה
הז לכ .רלוד 11ו- תוריל 160 ,הרבעש
לדנעמ ברה עיפשמה םג .הפטעמ ךותב
םיחולשה דחאל .ל"נכ לביק ספרטופ
הפטעמה תא חקיש ש"דא ק"כ רמא
הכרב שקיב םיחולשה דחא .ןימי דיב
.ןמא הנע ש"דאו תפצב חילש רובע
םהידליו םישנה ושגנ ךכ-רחא
תבהא סרטנוק :םהל ןתנ ש"דאו
תילגנאב בתכמ ,אינת ,רודיס ,לארשי
לכ ,הקדצל םוכסו ד"בח ישנ סנכל
רמא ש"דאו רלוד ינש םג הלבק השא
ושרהש לע הדותב םירוהה רובע הזש
תחא ,הקדצל תאז ונתישו עוסנל
'יבא רובע הכרב השקיב תוחולשה
.המלש האופר ול 'יהתש רמא ש"דאו
םוקמה ןאכש ש"דא רמא ךכ-רחא
,תוחולשהו םיחולשה ירוהל תודוהל
בדנתהל ולכויש ןפואב םוכניחש לע ןה
תושר ונתנש ךכ-לע ןהו תוחילשל
ןתנש המ לע ףסונ ,ןכ-לעו ,עוסנל
בוש ושגי ,םירוהה רובע תוחולשל
.םירוהה רובע םה םג ולבקיו םיחולשה
2 לביק דחא לכו ושגינ םיחולשה
מ"מרה עיפשמה םג ,וירוה רובע רלוד
ךייח ש"דאו ל"נכ לביק סאפרטופ
ףסוי 'תה ,מ"מרה לש ודכנ) ורבעל
תויה דחא רלוד קר לביק ,בורביל קחצי
– ובס םגש ירחא ךא ,םאמ םותי אוהו
תרחמל ץעייתה ,ל"נכ ,לביק – ומא יבא
ק"כמ לביקו םיריכזמהמ דחא םע
.(ףסונ רלוד ש"דא
,ךכל ךשמהבש ש"דא רמא ךכ-רחא
םויו ןטק םירופ אוה םויהש ןויכמו
לכל ןתי ,בוט יכ וב לפכוהש ישילש
ינש תודעוותהב םיפתתשמהמ דחא
םלוכש רמאו ,םיטסיקנטה ידי לע רלוד
רבכש תוחולשהו םיחולשהמ ץוח וחקי
תעב ןכו םיחולשל הקולחה תעב .ולביק
דדועל הבריה םיטסיקנטל הקולחה
.םייפכ אחמ ןכו הרישה תרבגהל וידיב
תליבח לביק 'ירארוג ןמלז רואינש ברה
ףסוי ברה) םישנ תרזע רובע םירלוד
היה אל ,תאז השוע דימתש ,גרבניו
.(חכונ
תא ןתנ הנורחא הכרב ירחא
ןתחהו הלכה יבאל ןייהו תונוזמה
– ןיקייח) םויה תמייקתמ םתנותחש
'יהתשו םהיניב וקלחיש רמאו (ןיקביר
ברל .הלוכ הנשה לכ לע החמש הנותח
ש"דא ןתנ סל'גנא סולמ סייו לרעב
יפושב ול ןתי 'הש וכרבו םירלוד תליבח
ש"דא לאש ךכ-רחא .הככ םימעפ המכ
הקיתעה םילשוריל םיחולשה ןכיה
שגינ .םהמ דחאב ורחב םאה לאשו
ש"דאו יקסווארבוד יכדרמ יבצ 'תה
קלחיש ול הרוהו הקשמ קובקב ול ןתנ
.םילשורי לכב ךכ-רחאו יברעמה לתוכב
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 54
ונייח תיבב עובשה
Mas777_B1.indd 54 2/14/2011 3:39:13 PM
עשוהי לאומש ףסוי ברה שגינ ךכ-רחא
הקשמ קובקב ול ןתנ ש"דאו יקצילרעג
ש"דא ליחתה ותאצ םרט .תפצ רובע
."ואצת החמשב יכ" ןגנל
הליגרה העשב תיברע תליפתל סנכנ
.ותיבל עסנ הליפתה ירחאו
םירופ ןשוש ,ר"דא ו"ט יעיבר םוי
עדונ רקובה תועשב .ח"לשת ןטק
תפצו םילשוריל םיאצויה םיחולשל
סנכיהלו 2 העשב בצייתהל םהילעש
ולבקי םשו ןותחתה-ןדע-ןגב תודיחיל
.שדחה גי ךרכ תוחיש יטוקל
הווקמל ש"דא עסנ 12:15 העשב
2:15 העשב .העש יצח רובעכ רזחו
אלל ,ןותחתה ןדע ןגל םיחולשה וסנכנ
דיל ןחלוש ודימעה .םידליהו םישנה
הכותבו הספוק וילעו ש"דא רדח תלד
לכ ךותבו ,גי ךרכ תוחיש יטוקל ירפס
ש"דא .אשת תשרפ תבשמ טוקילה רפס
ןתנ רחאו ,החיש רמאו רדחהמ אצי
איצוהו החישו רפס םהמ דחא לכל
,רפס לכב םחינהו םירלוד וסיכמ
.רפסהמ טולבי רטשהש דיפקמ אוהשכ
.החישהב ךישמה ךכ רחא
ץוחב .להואל עסנ העש עבר רובעכ
ךייח ש"דאו םיחולשה תושנ ודמע
ולחהו לודג להק דמע הבחרב .ןרבעל
ש"דא ךא ,"ואצת החמשב יכ" רישל
.ביגה אל
רדחל םיחולשה וארקנ ךכ-רחא
ברה םע הפיסאל לאזה לש ינש
רשקב תויחנה םהל רסמש ,בוקדוח
ואצי םיירהצה תועשב .םתוחילש םע
הדשל םיחולשה תא תוולל םיסובוטוא
.הפועתה
א"משת אשת תשרפ תבש
םינינע לע ררועמ יברה
ןוקית םיכירצה
ררוע םירבדה ןיב ,תודעוותהב
רמאו הרושכ םניאש םינינע המכ לע
ןושארה רבדה ,"םסרפל הוצמ"ש
קינעמ ןתחהש גהנמל עגונב אוה
יברה .םיאנתה ירושיקב ותלכל תעבט
,תובר תולאש ררועמ הז גהנמש ריבסה
תויהל לולע לטבתמ ךודישהש הרקמבו
רמא יברה .שממ תושפנ ינידב קפס
הז לוספ גהונ לטבל לדתשהל שיש
.תעבט אל ךא – רחא יש לכ תתלו
גהונל עגונב אוה ינשה רבדה
םיאנתה-ירושיק לע םיעידומ רשאכש
יברה ,"וסראתנ" םיינשהש םיבתוכ
םע"מ עבונ טושפ הז גהונש ריבסה
ושוריפ ןיסוריא חנומה ןכש ."תוצראה
,רבד לכל השאו לעבל םייהנ םיינשהש
םייקש חנומב שמתשהל שי ןכ לע
.םיאנתה ירושיק – םיקסופה ןושלב
רשקב יברה ררוע ישילשה רבדה לע
ךיא םיטושפ הכ םירבדה םא הלאשל
יברה רמא ךכ לע ?הזב םילשכנש ןכתי
הווהמ הניא וז הלאשש רורב ,תישארש
,םילוספה םיגהונב ךישמהל ידכ הביס
רתויב טושפ רבד דוע שי ,תינשו
,"הנשו רבע" לש ןפואב וב םילשכנו
.תוחולה תרוצ – אוהו
שרופמב רמאנ ארמגבש ,רמא יברה
,םיחפט 'ו לע םיחפט 'ו ויה תוחולהש
לבקתנ המ םושמו ,תועבורמ רמולכ
וניא ורוקמש רויצ םינוש םיגוחב
-יאצח תרוצב םה תוחולה ובש ידוהי
שקיב אוהש ,רפיס יברה .הלעמל לוגיע
רויצ לש וז הרוצ תונשל םימעפ המכ
תא תונשל םיששוח וללה ךא ,תוחולה
.םלצא השרתשנ רבכש הרוצה
מ"דשת ןטק םירופ
;הרות יטוקילל תשדוחמ הספדה
יברל עיגמ ליזרבמ אינתה רפס
םוי לש הרותה תאירק ירחאל
ןותחתה ע"גב דמע ,ר"דא ג"י ,'ה
ד"בח תיב להנמ – ןירפלא יתבש ברה
תורודהמ 100 ומע איבהש – ליזרבב
ירעב וספדוהש אינתה רפס לש תושדח
ינימינב דוד םהרבא ברה ומעו ,ליזארב
ךותמ תורודהמ 52 תספדהב ףתתשהש)
55 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 55 2/14/2011 3:39:14 PM
ד"בח ישנאמ) ןאשימ קחי ברהו (האמה
םע (שדוקה תדובעב עייסש ליזארבב
.ותבו ונב ,ותשא
טמרופב וספדוהש אינתה תורודהמ
ורדוס ,רוע תוכירכב וכרכנו ,סיכ
עקרבשכ תרדוהמ קיטסאלפ תספוקב
ןוילעה הקלח לע .ליזארב תפמ תיארנ
חישמ טנאוו יוו" בתכנ הספוקה לש
."ליזארב ד"בח תיב" התיתחתבו ,"ואנ
ע"ג"ב ןחלוש לע החנוה הספוקה
תונומת ובו םובלא הדילו ,"ןותחתה
.אינתה תוספדה ךלהמב ומלוצש
"ןותחתה ע"ג"ל יברה סנכנשכ –
יתבש 'ר "?שי ס'אינת המכ" :לאש
רשיי" :רמא יברה .100 :בישה ןירפלא
ירפס םע דחי חישמ ינפ לבקל ךלנו ,חכ
ודמליו ודמלש הלא םע דחיבו אינתה
100 ןתיש יברה רמא ןכמ רחאל ."םהב
מ"ע – אינתה ירפס 100 דגנכ – רלוד
ףיסוה ןמז רחאל .הקדצל תאז וקלחיש
.101 – רלוד דוע ןתיש
יתבש 'רל 50$ יברה ןתנ ףוסבל
ןכו ינימינב .ד.א 'רל 50 ,ןירפלא ןירפלא
לש עבטמ יברה ןתנ ןכ ,ןאשימ .י 'רל
,ורמאב .ןאשימ ברה לש ותשאל רלוד
הצע תניתנב הרזע איה אמתסמ יכ
לש עבטמ יברה ןתנ 'ידלי ינשל .הבוט
םכרבו םירוהל הנפו א"כל רלוד יצח
םישעמלו הפוחל הרותל םלדגל וכזתש"
."םיבוט
לאש ,ורדחל יברה סנכנש םדוק
ונעשכו ,תבשל םיראשנ םה םאה
'יהת םתסה ןמש יברה רמא ,בויחב
!!תודעוותה תבשב
ןשוש ,ר"דא ו"ט ,אשת 'פ ק"ש
יברה סנכנ 1:30 העשב .ןטק םירופ
יטוקל" רפס ודיבשכ תודעוותהל
דחא ןכו ,שדחמ התע הז ספדנש "הרות
,ליזארבב וספדוהש אינתה ירפסמ
.ןחלושה לע םחינה בשייתהשכו
ךכ לע יברה רביד 'ינשה החישב
םיבר תודיסח ירפס הנורחאל וספדנש
לוק" עומשל םיכירצ ויה ז"עש רמאו
לכבו ,"םידיסח ילהאב הלהצו הנר
רשקהב ..."גהונ וגהנמכ םלוע" ,תאז
רפסה תספדה תא יברה ריכזה ,ךכל
,השדחה ותרודהמב "הרות יטוקל"
םינויצו תומוקמ יארמ ופסוותנ הב
.וניאישנ וניתובר ירמאמל
הניש ורידהש ולא תא ךריב יברה
רואל אצי רפסהש ולדתשהו םהיניעמ
,םקלח ירשא") תירשפאה תוריהמב
,הכרב םהילע אובתו ,םתוכז לודגו
םהל ןתיש רמאו ,("הליהת 'ימוד םהלו
תודעוותה ךורעל ידכ הקשמ קובקב
ןכ .ערואמה דובכל הלודג םידיסח
תודוא ,הבוטה הרושבה לע יברה רפיס
לש ןלוככ ןבורב אינתה ירפס תספדה
.רצק הכ ןמז ךשמב ליזארב תורייע
ולאל הקשמ קובקב ןתיש רמא יברה
בוש ורקביש תנמ לע ,ךכב וקסעש
ירפס תא וסיפדה םהב תומוקמ םתואב
,םידיסח תודעוותה םש וכרעי ,אינתה
ףסונ) אינתה ירפסב תפסונ םעפ ודמליו
ןפואב (הספדהה רחאל דימ דומילה לע
."'ישותל םילפכ" לש
.ש 'רה ושגינ החישה םותב
.ד.א 'רהו ןאשימ .י 'רה ,ןירפלא
םהל גזמ יברהו ,ליזארבמ ינימינב
רובע תונוזמ םג ןתנ .מ.י ברהל) הקשמ
קובקבה תא ןתנ ןכמ רחאל .(ותחפשמ
לכב דעוותהל ול רמאו ןירפלא 'רהל
הלחתההשו הז הקשמ םע תומוקמה
עיגהל השקש תומוקמב .ןאכ 'יהת
,תודעוותהל עגונב – גהני םהילא
תא םייסל לדתשיו ,ויניע תואר יפכ
.חספה גח ינפל הקשמה
ןרהא ברה תא יברה שקיב כ"חא
(ת"וקלל תופסוהה ךרוע) קירטיח
'ר שגינ ,אצמנ אל הלהש רחאמו
תלהנהמ) ןינאח 'יש ןמלז רואינש
תספדה רובע הקשמ לביקו (ת"הק
.ת"וקלה
יברה ןייע תישילשה החישה רחאל
טיבה ןכו (םינושארה םיפדב) ת"וקלב
.ליזארבב ספדוהש אינתב
תודוא ובסנ ךכ רחאש תוחישה
הבו ,ת"וקלה לש השדחה האצוהה
ת"וקלה ליחתמ המל יברה ראיב
.הז רמאמב אקוודו חלשב 'פב אקווד
,רפסב הלפנש תועט לע ריעה יברה
םיפסונ תומקמל ןושארה ןויצב
תליפתל ךלה ךריבש רחאל .ח"אדב
.אינתהו ת"וקלה ודיבשכ החנמ
ו"משת ןטק םירופ
!היחי תונתמ אנוש
וטילחה םימי שדוחכ ינפל
היצרטסוליא .תינוכמל וכרדב יברה
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 56
ונייח תיבב עובשה
Mas777_B1.indd 56 2/14/2011 3:40:47 PM
תינוכמ ונק .השדח תינוכמ תונקל
,38,000$ ךרעב התלעש "קאלידאק"
המכ ופיסוה דוע אפוג תינוכמה לעו
םוקמ רתוי היהיש ידכ םירופיש
תלדהש ושע םגו ,תמדוקה תינוכמבמ
רתוי הבחרהב רגסיתו חתפית
ק"כ רובע הז לכ ,תמדוקה תינוכמהמ
ותסינכב קחדיהל ךרטצי אלש ש"דא
.תינוכמל ותאיציו
רומא היה הב הנושארה םעפה
התיה ,להואל תינוכמב עוסנל יברה
.ו"משת ןטק םירופ
עוסנל אצי ש"דאש ינפל העשכ
הברה .ץוחב דוקרל ולחה רבכ ,להואל
'יהי המ תוארל ואב םירוחבו םידלי
ויהו ,תינוכמל ש"דא סנכי םאה –
תינוכמה תא תוארל וצרש הלאכ םג
לודג להק היה ,ןפוא לכב ...המצע
ק"כ לש תינוכמה ןימימ .ליגרהמ רתוי
םשארב ,םיריבגהמ המכ ודמע ש"דא
.תינוכמה תינקל יארחאה
,ש"דא ק"כ אצי 3:40 העשב ךרעב
ףוסב ודמעש םידליל הקדצ קליח
,הכרדמה דילש תונורחאה תוגירדמה
הקדצ ןתנו תינוכמה לע עגרל טיבה
םעפ דוע טיבה ךכ-רחא .דחא דליל
דוע טיבה כ"חאו ,דלי דועל ןתנו עגרל
.(!!) דלי דועל ןתנ בושו םעפ
החותפה תינוכמה תלדל שגינשכ
ש"דא ינפ ויה ,גהנה דמע הדילש
ודיב השוע אוהש ךות) לאשו םייניצר
הדוהי 'ר גהנה תא (ההימת תואל 'קה
המ=] ?סאד זיא סאוו" :יקסנירק
ינולפ ןב ינולפ" :להובמ הנע ל"נה "[?הז
תינוכמ תונקל ח"למל ףסכ ,הנתמ ןתנ
."ש"דא רובע
םיא סאד ביג" :ש"דא ול רמא
טינ ייג ךיא !היחי תונתמ אנוש !קירוצ
.הרזח הז תא ול ןת=] !םעד טימ ןראפ
עוסנל ןווכתמ ינניא !היחי תונתמ אנוש
."[הז םע
הליחתמ רתוי להבנ ל"נה גהנה
:ולאש ש"דא .ירמגל וריוחה וינפו
רימ סאוו ראק עטלא יד זיא ואוו"
ןכיה=] ןטכענ םעד טימ ןראפעג ןענייז
"?[לומתא הב ונעסנש ,הנשיה תינוכמה
איה ןכיה ש"דאל ןמיס ל"נה
ש"דאו (הירפסהמ קחרה אל) תדמוע
הנחי השדחה תאש 'קה ודיב ול ןמיס
.הפל איבי הנשיה תאו רוחאמ
'יהנ ג"לירה ,ןאגלאב היהנ םייתניב
ולכוי תוינוכמהש גאדו העונתה רטוש
ורזע גהנה לש וינב .רובעל ךישמהל
תינוכמהמ םיצפחה איצוהל םהיבאל
תינוכמה תא איבה םהמ 'או ,השדחה
ויבא ותוא ףילחה םשמ ,המידק הנשיה
.ש"דא ק"כ דיל שממ רצעש דע הגהנו
תא לאשו תינוכמל סנכנ יברה
תאז] ראק יד זיא סאד" :ג"לירה
"?[תינוכמה
הפטעמהמ איצוה סנכנשכ דימ
א"כ ךרכ תוחיש יטוקל 'קה ודיבש
קליחש ולאמ) ןטק 'ה תליהת רודיסו
(ט"לשת ש"הח תודעוותהב םידליל
– ודגנכש – תיכוכזה דיל םתוא םשו
.םהב ארקו תוריינ איצוה כ"חא
תינוכמל סנכנ ש"דאש ירחאל עגרכ
איבהל השדחה תינוכמל ץרו גהנה אצי
ךכ לכ .םש חכשש ת"תח רפס הנממ
אלש דע ,הנשיה תינוכמהמ הוקת ודבא
.רבד םוש הב וריאשה
,תוקד 4 חקל ולוכ ןאגאלאבה
תוארל .חצנל ומד ולא תוקד םלוא
םינפב ץוחב הכחמו דמוע יברה תא
יברה טיבה ןמזה ךשמב !תויניצר
אוה םעפ ידימשכ ,הנשיה תינוכמב
דמעש לודגה להקב ההימתב ןנובתמ
.ביבסמ
b v d h o
n t b " a
s u c r h g c r h ,
f , r
a r u , h v x g u ,
c n j h r h o n u z k h o
JFK
LGA
NEWARK $62+
Airport pickup
$32
4 4 4 4 - 4 4 6 - 8 1 7
k v z n b u , n t r . v e u s a : 0 2 1 2 - 0 6 5 - 7 5 0
Keter
Van Service
Reasonable Prices
e b s h
k v - d r s h v
b u t r e
t p a r u , t h x u ; n a s v v , g u p v
O
p
e
n
till
9
:3
0
P
M
57 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B1.indd 57 2/14/2011 3:39:15 PM
"הווצת התאו"
ונייח תיבב
ןושאר רדא 'ב ,ןושאר םוי
לש 'תוכלמ רבד'ה תחיש תא
בור רבכ ,הווצת תשרפ ,עובשה
תשולש ללוכ ,דומלל וקיפסה םימימתה
,החישה םויס תארקל םיפיעסה
לש ערואמה תודוא רבדמ יברה םהב
תנוכשב הז םויב עריאש שפנ תוריסמה
החישב יברה לש םייוטיבה .ךלמה
רשאכ טרפבו ,םיליגר יתלב םה םש
םויסב הרמאנש יפכ החישה תא םיאור
תנתונ אלש החיש יהוז – – העבשה
דע' השירדהו הקעצה ןיינע לכב חונמ
...'!?יתמ
אשעפ תרמ לש התחפשמ ינב
רפס בותכל וכז ,ד"יה ןייפאל האל
תיבל ותסנכהו ותביתכ םויסש הרות
םוי ,םיירהצב םויה ומייקתי ונייח
רקוב הלגנ רדס ךלהמב רבכ .טייצראיה
םילספסה – הארמ תונשל ליחתמ 770
לש תימדקה הבחרהו ,הצוחה םיאצומ
.'הרות תחמש' בצמל תרבוע לאזה
770-ל העיגמ 2:00 העשה תארקל
קלחב הרבעש הלודגה הכולהתה
ירפס תורשעו ,הנוכשהמ יזכרמו לודג
הז רחא הזב םיאצוי םלוכ הרותה
ונלוכש ,שדחה הרותה רפס דובכל
תובקעב – דחוימ והשמ וב םישיגרמ
...וירוחאמש החישהו ערואמה
ומוציעב םיזחוא ןיידע םימימתה
םע ,תחאבו ,אנויעל דומילה לש
םלוכ םימק ,הרותה רפס תסינכ
החישהש קפס ןיא .הרותה תחמשל
ןיידע הרידאה התמצועבש תדחוימה
וז איה ,ונבילו ונחומב תדהדהמ
ויהש םירעוסה םידוקירל המרגש
ןאכ התייהש המוצעה החמשל ,ןאכ
השעמ ישנאו םידיסח .תופקהה ךשמב
ףתתשהל ועיגה םיגוסה לכמ םידוהי –
ינב םידמוע הזכרמבש ,הלודגה החמשב
.החפשמה
ליחתמ יקצילרעג םחנמ 'ר יאבגה
,םיקוספה תודוא זירכמו תופקהב
תא םידבכמ ןושארה קוספב רשאכ
ליחתמ קרש ןוגינ לכ םעו .ש"דא
םידוקירה םהל םיצרופ – ןגנתהל
לכוי אל דחא ףאש המדנ ...זועב
תחמשמ רשייה ...דוקירה תא קיספהל
םידיסחה להק ךישממ הרותה רפס
ונכלמ תא תוארל הייפיצב 'יחי' תרישב
.החנמ תליפתב
שדחה םירועישה ךרעממ קלחכ
חישמ יניינעב ימויה רועישב ונשיש
םימימתה ודמלי וכלהמב ,הלואגו
חישמו הלואג יניינעב תוכורע תויגוס
'תה םירועישה תא רוסמי עובשהו –
תופוקת יתש אשונב רלקיש היננח
תרותב תראובמה חישמה תומיב
.ש"דא
םימימתה םירדסה ירחא
'לאז'ה לש יחרזמה קלחב םיבשייתמ
דחי תוחיש םידמולו 'תודחא רדס'ל
דומילב קר ונשיש גונעתו תויח ךותמ
העשב .חישמה ךלמ יברה לש תוחישה
לש םיטס םילירגמ םיארחאה 10:00
רדא ישדוח לע 'םידעומ תוחיש יטוקל'
.םירופו
'בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ'מו
– דוקיר ךותמ החמשל םירבוע ונא
10:30-ב םיליחתמ רדא שדוח ידוקיר
תמדקל םימימתה םיצבקתמ דימשכ
תויחב העש ךשמב םידקורו 770
,םידוקירה עצמאבשכ ,החמשבו
קלחב םג םיבבותסמ םימימתה
םלוכ תא םיררועמו 770 לש יברעמה
...םוי םישיש ךשמב חומשל
ןושאר רדא 'ג ,ינש םוי
תא ואיצוה הרותה תאירקל
לומתא סנכוהש שדחה הרות רפסה
,ןייפאל האל אשעפ תרמ תמשנ יוליעל
תא רש ברה להקה רפסה תרזחהבו
'הרות תחמשב וחמשו ושיש' ןוגינה
םיאצמנ ונא םהב חישמה תומיבו –
ושיש' םילימל דימ רבוע ןוגינה – תעכ
הנה הנה ,הלואגה תחמשב וחמשו
.'!אב חישמ
ךל השע' תורבוחה תקולחל ךשמהב
ררועל טבש שדוח תארקל וקלוחש 'בר
ןיינעב א"טילש יברה לש הארוהה לע
– הזב ךישמהל םימימתה וטילחה ,הז
'םירדסה תרימש' אשונב ץבוק םעפהו
תובישח תודוא תוחישו םיבתכמ ובו
יכמות' תבישיב םירדסה תרימש
.'םימימת
רדא שדוח לש םידוקירה ךותמ
תיעובשה תודעוותהה תמייקתמ
עובשהש ןבומכו חישמו הלואג יניינעב
רדא שדוחב תמייקתמ תודעוותההש
ךלהמב .רתויו רתוי החמשה תשגרומ
ברוקמ ידוהי עתפל עיפומ תודעוותהה
ןתחתהש ,םיעצבמב םימימת המכ לש
ךורעל טילחהו ,שממ םינורחאה םימיב
דימ אוה ...770-ב תוכרב עבש תדועס
...תרבוג החמשהו ,תודעוותהל ףרטצמ
ראשנ – דיא עשידיסח א שממ ,ןתחה
לש תונטקה תועשל דע תודעוותהב
דצב רשאכ ,םוחב דעוותמו הלילה
,קפס ןיא .תיערא םישנ תרזע המקוה
...תדחוימ תודעוותה התייה וז
ןושאר רדא 'ד ,ישילש םוי
'א א"טילש יברה םע תירחש ירחא
להקה .ונבל 'שינרעשפא' גגוח ש"נאמ
תרימאב תורעשה תזיזגב ףתתשמ
תושעל הכזיש יבבל לוחיאו 'םייחל'
.חישמה ךלמ יברל חור תחנ
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 58
770-ב םימת לש ונמוי
Mas777_B2.indd 58 2/14/2011 3:18:35 PM
רועיש םויה םייקתמ 'תוחיש רדס'ב
,םיאקירמא םימימתל חישמו הלואג
דומילב םיפתתשמ םימימת תורשע
.העש יצחכ ךשמל ןיינעמו ףתושמ
םיליחתמ 10:30-ב ןבומכו
םוימ תרבוג החמשהו םידוקירה
...םויל
דומלל רשפאש ריעה םימימתה 'א
תחישמ םידוקירה לש תובישחה לע
יברה רשאכ ,עובשה לש 'תוכלמ רבד'ה
– 'וכו שפנ תוריסמה לע רבדמ א"טילש
ןמזד הדובעה יניינע לכ ומייס רבכ . . "
לכב תולועפה לכ ושענ רבכו ,תולגה
דחוימבו ללוכ) םיירשפאה םינפואה
םישיש ךשמב רדא שדוחב החמשה י"ע
,דוע תושעל ןתינ המ םיעדוי אלו (םוי
דועו םוי דוע ,עובש דוע רבוע ,כ"פעאו
תיתימאה הלואגה האב אל ןיידעו ,עגר
'קה וירבדמו "!שממ לעופב המילשהו
לש םתובישח הלודג המכ דע ןבומ
בשחנ הז רשא ,רדא שדוחב םידוקירה
םילימב תאטבתמה הלודג ךכ לכ תוכזל
...'דחוימבו ללוכ'
ןושאר רדא 'ה ,יעיבר םוי
הלגנב םירועישה ךרעממ קלחכ
קזחתמ ןיינעה רדא שדוחב ,הבישיב
החמשב ףיסוהל ךירצש ןויכ םייתעבש
ידוקיפ") הרותה דומילב שארל לכלו
ךכל םאתהבו ,("בל יחמשמ םירשי 'ה
לאיתוקי 'ר םע הלגנב רועיש םייקתמ
רחאלו תפצ ל"חח תבישי ירגובל ןמדלפ
.קמעה לדגמ תבישי ירגובל ןכמ
םיברוקמ תורשע םיעיגמ םיירהצב
םיחינמ דימ םימימתה ,"ונייח תיב"ל
לע 770 תא םהל םיריכמו ןיליפת םהל
בותכל םיספספמ אל ןבומכו ויטרפ לכ
ירה יהוז .א"טילש חישמה ךלמ יברל
וניכזש ,ונילע תלטומה תוכזו תוירחא
ךלמ יברה לש ויתומא 'דב ןאכ תויהל
שוחל םיפסונ םידוהיל תתל ,חישמה
.יבר הז המ ,770 הז המ שיגרהלו
וברעב םידוקירהו החמשה רחאל
רועיש'ל םיבשייתמ םימימתה ,םוי לש
שדוח לע דחי םירבדתמו 'תודחא
טרפבו ףיסוהל ךירצש החמשהו רדא
תויהל הלוכיש הלודג יכה" החמשב
חישמה ךלמ יברהש יפכ "ידוהי לצא
.המורת תשרפל 'תוכלמ רבד'ב ראבמ
יברהמ תפומ רופיס רפסמ םימימתה 'א
– ירקיעה ןיינעל ןבומכ הז תא רשקמו
...המילשהו תיתימאה הלואגה
ןושאר רדא 'ו ,ישימח םוי
רועיש םייקתמ רקובב הלגנ רדסב
ןמלז רואינש 'ר הבישיה שאר םע
תדמלנה תכסמב איגוס לע יקסבוקבאל
ונקיתש תוכרבה חסונ עבטמ ןיינעב
.םימכח
המכ םיאצויש ןמז והז ברעה
עובש ידימכ םימימת לש תוצובק
לש םיתבב תויודעוותהו הרות ירועישל
רועישל קר אל הז עובשהו ,םיברוקמ
חומשלו דוקרל ןמז םג הז אלא הרות
המיעט םהל תתלו םיברוקמה םע
טרפבו םידיסחכ ונלש החמשהמ הנטק
...א"טילש יברה לצא םיאצמנש
החישהו תודיסח רדס ירחא
רועישל םיבשייתמ םימימתה תימויה
לש יברעמה קלחב חישמו הלואג
תא רסומ רדיל השמ 'תה ,'לאז'ה
אלוליהה םוי תודוא רבדמו רועישה
,ותדיל םוי לע רקיעבו וניבר השמ לש
תחאב ריבסמ חישמה ךלמ יברהש יפכ
לש סנל םרגש םויה והזש תוחישה
רחאלו ,שדוחה לכבש החמשלו םירופ
השמש 'תוכלמ רבד'ה לע רבודמ ןכמ
ןתונו ידוהי לש המשנה םצע תא הלגמ
ריאהלו שפנ תוריסמב תויחל חוכה תא
הלואגה תא לעופב איבהלו םלועה תא
...המילשהו תיתימאה
לש םידוקירה םיליחתמ 10:45-בו
םידוקיר החמשב ןיברמו רדא שדוח
תבכרומה הקהל – םישדח רמז ילכ םע
אל החמשהו ךלמה תנוכשד ש"נאמ
םיאצוי םה םידוקירה םויה ,הקיספמ
לש תולבגההמ םיאצוי ,ללכה ןמ
םידקורו םינגנמו םוי לכ לש םידוקירה
החמשב הקספה אלל תופוצר םייתעש
רדא 'ז הז םויהש טרפבו ,המוצע
םצעבו וניבר השמ דלונ וב (ןושאר)
לש החמשה תא ונל איבמש םויה והז
ברה םידוקירל ועיגה ...שדוחה לכ
םידוהי תורשע ומעו רנזבפ קחצי ףסוי
ןכ םג םיפתתשמו תפרצמ םיברוקמ
עצמאב ...םימימתה םע דחי םידוקירב
םימימת דועו דוע םיעיגמ םידוקירה
59 • 777 ‘סמ ןויליג
ד"יה ןייפאל האל אשעפ תרמ תמשנ יוליעל הרותה רפס תסנכהב שא יטוטהל "לארשי עמש" םקרנ וילע הרותה רפס
Mas777_B2.indd 59 2/14/2011 3:18:36 PM
םידוקירהו תויודעוותההמ םירזוחש
לבקל 'סיסב'ל םיעיגמו ריעה יבחרב
יברה לצא חומשלו םישדח תוחוכ
...א"טילש
םינש תא םירמוא םידוקירה רחאל
ם"במרה םויס ליחתמו םיקוספה רשע
כ"ג םידעוותמו הלילב 1:00 העשב
אלוליהה םויו תדלוהה םוי דובכל
ללכ לזמו ולזמ רבוגש וניבר השמ לש
'ןורחא לאוג'ה לש ולזמ רקיעבו לארשי
...חישמה ךלמ יברה
ןושאר רדא 'ז ,ישיש םוי
םיארנ םיעצבמה הזכש הליל ירחא
םירשו םידוהיל םיעיגמ ירמגל תרחא
ןיברמ רדא סנכנשמ" םתיא םידקורו
תלעמ לע םהל םיריבסמו "החמשב
(חספו) םירופ לש סנה לכל םרגש םויה
םיעיגמ םיניינעה לכש שיגדמ הזו
תא ןתונ אוהש רודה אישנמ םצעב
...ויניינע לכב דחאו דחא לכל חכה
עיגהל םישנאה תא םינימזמש ןבומכ
םידוקירל חישמה ךלמ יברל – 770-ל
וזיא תוארלו םוי לכב םימייקתמש
תויהל הלוכיש תיתימא החמש איה
...םידוהיל
ץבוק'ה אצוי שדוק תבש דובכל
ידימלת י"עש ירישעה 'תורעה
םישודיח ובו 770-ב םימימתה
ךלמ יברה לש ותרותב םירואיבו
.תודיסחו הלגנ ש"מואג ,חישמה
תפרצמ םידוהי תורשע ועיגה תבשל
ברה םע דחי םידליו ףטו םישנ םישנא
םיחולשהמ המכו רנזבפ קחצי ףסוי
תשגרומ החמשה תבש תלבקבו ,םש
'ידוד הכל'ל םיעיגמשכ דחוימבו ריוואב
ימיב יהיו" לש ןוגינה תא ןגנמ ןזחהו
...להקה תא םמורמו "...שורושחא
החמשה לכה לעמש 'יחי'ל םיעיגמשכו
תוקד ךשמב יברה ינפל םירשו תרבוג
ד"ימו ףכית תולגתהל םיפצמו תוכורא
...ש"ממ
םימימתה תבש תלבק רחאל
רחאלו תודיסח רדסל םיבשייתמ
תרזחו םינוגינ רדסל דחי םיבשוי ןכמ
וננזאב ןגנתמ רדסה ךלהמב .ח"אד
'יחי' לש דוקירו ןוגינה בושו בוש
םיניינמה תורשעמ ידוד הכל רחאלש
.םייקתהל םיכישממש
םידעוותמ םימימתה רדסה רחאל
תויחו רוא םיסינכמו ש"נא יתבב
תוחישהשכ ,רדא 'ז לע םירבדמו םיתבב
לוכה תא תוריאמ עובשה לש תואלפנה
...ירמגל רחא רואב
םימימתה הניגנ ילכ ןיאש םויה םג
לכ ,ךכו ,העשכ ךשמב 'לאז'ב םידקור
לכב 770-ל העיגמש םימימת תצובק
הזו ,דוקרל םיליחתמ דימ ,איהש העש
...קיספמ אלש ךורא דחא דוקירכ הארנ
ןושאר רדא 'ח ,שדוק תבש
םיבשוי םימימתה תבש לכבכ
םידמולו יעובשה 'תוכלמ רבד'ב רועישל
ונאש הדוקנבו החישב םיננובתמו
הקושתב טרפבו הנממ תחקל םיכירצ
דועו םוי דוע תויהל לוכי אלש הלואגל
אל המילשהו תיתימאה הלואגהש עגר
.שממ לעופב האב
'ר תירחש לש הרותה תאירק ירחא
יברה לש החיש רזוח קילרג קחצי יול
בלשמ אוה וירבדבשכ ,חישמה ךלמ
,ו"כ קלח תומש לש העודיה החישהמ
וייח תויחצנ תודוא רבדמ יברה הב
החישה םצעב איהו ,וניבר השמ לש
הנומאה ןיינעב תידוסיהו תיזכרמה
.א"טילש יברה לש וייח תויחצנב
סנכנש) הרות רפסה תרזחהב
ושיש" ןגנמ להקה (770-ל עובשה
דובכ ונתו הרות תחמשב וחמשו
וחמשו ושיש" ךשמהבו "הרותל
..."אב חישמ הנה הנה הלואגה תחמשב
םיננוכתמ הליפתה ירחא
הנכהכו א"טילש יברה םע תודעוותהל
ינימ לכב דעוותהל םיליחתמ הזל
1:25 העשה העיגמשכו ,770-ב תוניפ
תא םילבקמו 'יחי' רישל םיליחתמ
ותולגתהב ותוארל 'יפיצב ךלמה ינפ
םימימתה תודעוותהב .המילשה
'תוכלמ רבד'ה תחיש תא בוש םידמול
בוש םיררועתמו הגומ יתלבהו הגומה
תא לועפל תשדוחמ הדובעב בושו
.תוימשגה וניניעל ןאכ הלואגה
תודעוותה תמייקתמ ךשמהבו
םימימתהו םינתח המכ לש הלודג
םתחמשב םיחמשו דחי םיבשוי
'הכרבלו םייחל' םתיא םירמואו
ד"בח תיב ונביש םהל םילחאמו
תוחילשה יולימב יברה לש ונוצרכ
..."ונקדצ חישמ ינפ תלבק" הדיחיה
,הלבגה אל תוכישממ תויודעוותהה
םינוגינ רדס ,החנמ תליפת ךות לא םג
...בירעמו
יברה ןיינמב החנמ תליפת ירחא
'א וירחאשכ 'םינוגינ רדס'ה םייקתמ
ןמזבו תודיסח רמאמ רזוח ש"נאמ
ןוגינה תא םינגנמ בירעמ דע רתונש
דובכל 'םימלוע יחל הנומאהו תרדאה'
ןבומכו תבשל יברל ועיגהש םיתפרצה
תויחבו ןוגינל ףרטצה להקה לכו םהש
...הבר
דודיע ואדיוו םיאור הלדבה ירחא
שדוחמ חישמה ךלמ יברה לש 'יחי'
דחי יברה ינפל ןגינ להקה ,ג"נשת רדא
...הרישה תא דדועמ יברהו רמז ילכ םע
תייאר לש עגר לכמ םילבקמ תויח המכ
..םידודיעה
הבוחרב הנבל שודיקה ליחתמ דימו
רודיהבו ךלמ תרדה םע בורב ריע לש
חישמה ךלמ יברה תארוהכ םיאתמה
דחוימב רדהל ב"נשת חנ פ"ש תחישב
תזרכה ירחא דימו ,הנבל שודיקב
החמשהו םידוקירה םיליחתמ 'יחי'ה
םיאצמנ ונאש ךכב םייתעבש תרבוג
ןבומכ החמשהו רדא שדוחב ןכ םג
רוקה זא .םימדוקה םימיל ךורע ןיאב
עירפהל לוכי שממ אל ץוחב ררושה
לש הארוה םימייקמ םידיסחשכ
םרוג הז ,הברדאו...חישמה ךלמ יברה
...רתוי רעוס דוקירל
8:00-ב ליחתמ רדסה רדא שדוחב
ןכו רתוי רחואמ תבשה תאצ תובקעב
העשב .רדא שדוח לש םידוקירה ללגב
לאזב לופלפ רמוא םימימתה 'א 9:00
.ןטקה
!הבוהא החפשמ !םייחל
רתיב ןאכ םימייקתמה םידוקירה
,ומדוקמ רתוי הליל לכבו זועו תאש
לכ ךשמבש םוי םויה ייח תא םיכפוה
.ירמגל םירחאל ,םויה
תוכלמ רבדה תחישב ושדוק ירבדכו
תלעופ" החמשה רשא ,המורת פ"של
םדאשכ .םדאה יניינע לכב תרדוחו
החמש ,םיחמש םייח יח אוה – חמש
אבש המ לכ לעו ,וישעמ לכ לע תלעופש
םירחא םג חמשמ אוהו ,עגמב ותיא
החלצה הסינכמ וז החמשו .ותביבסב
."שחומב הארנכ – ויתולועפ לכב
ערעייט' תנגנמ תרומזתהשכו
םיאצמנה ,ונרובע תועמשמה – 'רעדירב
לכב – ןאכ היהנו ןאכל עיגנ ןכאש ,ןאכ
םירש ןאכ םימימתהש יפכו ...ונתוהמ
םעד ןהעז רימ ןלעוו :ךשמהה תא
!שממ דימו ףכית ...ן'יבר
ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי
!דעו םלועל חישמה
.770 חישמ תיב ,ידנעמ

א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 60
770-ב םימת לש ונמוי
Mas777_B2.indd 60 2/14/2011 3:18:36 PM
םויאה תא ושדוק חורב יברה האר םינש תורשע ינפל רבכ
לע םימייאמש םינכוסמ "תד ישנא" םתוא דצמ ףקשנש
תושונאה ינבל תילסרבינוא האירקב אצי יברה .םלועה
עבש םויקב דחאתהל םלוכ תומואה ינבמ שקיבו הלוכ
.תומוא םיעבשל תווצמ עבש – חנ ינב תווצמ
יבמורק רעב םולש :תאמ
יברה לש ןורתיפה
ימאלסיאה םויאל
ו
םעפה .םירצממ תושדח בוש
תישחומכ הכפהמה תיארנ רבכ
וניא שיא .םלענ קראבומ .ירמגל
.אצמנ אוה ןכיה תמאב עדוי
לש םינפה היה הנש 30 ךשמבש שיאה
תלשממל םירצמ ןיב "םולשה םכסה"
ימי 18 ירחא .היה אלכ ךלה ,לארשי
קראבומ .המלשוה הכפהמה ,תונגפה
.ירצמה אבצל ןוטלשה תא ריבעה
םימויאה דחא דמוע קרפה לע
םויאה :לארשי ץראל ומקש םילודגה
אטאטל וסינש םויא ותוא .ירצמה
וליאכ – הנש 30 ךשמב ןחלושל תחתמ
ןאכ םייקכ ררבתמ – ףוס ול ונישע
ומכ – םייניע תזיחא ומכ .חוכה לכב
המילש הנידמ לש הלוז הקחדה
תחלצה" לע הקספה אלל הטפטיפש
םיארנ םירבדה תעכ ."אוהה םולשה
היאר ירצק המכ דע םיחיכומ – תרחא
ומתחש םיזחופ םיגיהנמ םתוא ויה
ודובכ תא וליזוהו םכסהה תוריינ לע
וישכע .םימעה יניעב לארשי םע לש
– ירמגל תרחא אוה תוחוכה קחשמ
תא ורכמש ירחא .התנתשה האוושמה
הצור דאסא םג ,םישדע דיזנב יניס
גוסית לארשי ץראש רמולכ – "םולש"
תא ריקפתו ןלוגה תמרמ הרומת אלל
ץירע לש ןוטלש ידיב היבשות ןוחטיב
.רזכא יברע
הטלבה אלל וליאכ ,םסרופ עקרבו
םורט ימימ ןשי ןותיע ריזג ,תדחוימ
תרתוכב .םירצמ םע "םולשה םכסה"
ךלמ יברה לש ותאובנ תססונתמ
.ןאריאל ךופהל הלוכי םירצמ :חישמה
םה םויכו – םירבדל עמש אל שיא זא
,םהילאמ םינבומו םיטושפ םיארנ
לדוגמ לעפתהל חרוט וניא שיאש דע
.האובנה
רורטה לומ תווצמ עבש
תוטלתשהמ אוה לודגה ששחה
.תונידמ דועו דוע לע תימאלסיא
ונילע םייאמ ינוציקה םאלסיאה
םיבשוי ולא תומוקמב .הזעמו ןאריאמ
לע יולגב םירבדמש םיפרוטמ םישנא
.ת"ליה "םידוהיה תנידמ" תדמשה
םירנטרפ םישפחמ לארשי יאנוש םתוא
.םיעותעת תונויערל םיפתוש – םיפסונ
ןומהה לצא םתוא םיאצומ םה
תופטהב .רמרוממהו ךדכודמה יברעה
םיחי'יש םיטיהלמ ,ישיש ימיב
דגנ יברעה ףוספסאה תא םיפרוטמ
םושב םילחוב אל םה .רחבנה םעה
,םיינלטק הוואר יעוגיפ ,חצר – יעצמא
זאמ לארשי ץרא ונממ הלבסש המ לכו
השענ לכה – לכמ עורגהו .הדסוויה
.ןבומכ "תד תמחלמ" םשב
םירצמ םג אמש דחפה םסרכמ תעכ
"םימלסומ םייתד" םתואל לופית
םשב חצר לע םירבדמש ,םיינוציק
םויאה" לע רבדמ ולוכ םלועה .םשה
ןורתיפ ןיא שיאל לבא – "ימאלסיאה
לומ תושעל ןתינ המ .בצמל יתימא
ןתינ ךיא ?םיקולא םשב רבדמש ימ
חצרב האורש ימ לש תודוסי עקעקל
?שדוק תוחילש
תמייקו – התייה דחא גיהנמל קר
רורטל תחצינ הבושת – ןיידע
רודה אישנ והז דימת ומכו ,ימאלסיאה
.א"טילש חישמה ךלמ יברה –
יברה האר םינש תורשע ינפל רבכ
דצמ ףקשנש םויאה תא ושדוק חורב
םימייאמש םינכוסמ "תד ישנא" םתוא
האירקב אצי יברה .םלועה לע
הלוכ תושונאה ינבל תילסרבינוא
דחאתהל םלוכ תומואה ינבמ שקיבו
תווצמ עבש – חנ ינב תווצמ עבש םויקב
.תומוא םיעבשל
םיצמאמ יברה עיקשה דחוימב
תויקולא תווצמ עבש םתוא םוסריפב
יברהו – לארשי ץראב יברעה רזגמל
עידוה יברה .רורטל הבושתה וז יכ רמא
חנ ינב תווצמ עבשב תוקסעתהה יכ
,יברעה רזגמב רורטה תא רגמל החוכב
ומינפי םילאיצנטופ םיעגפמ םתואשכ
םויקב תובישחה תא םמצע לע ולבקיו
םהיניב – חנ ינב תווצמ עבש תרימשו
אלל ,"חצרת אל" לש יקולאה יוויצה
.ןימו תד ,עזג ןיב לדבה לכ
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 62
םיכרד תשרפ
Mas777_B2.indd 62 2/14/2011 3:18:39 PM
?ןאריא ומכ
םירצמ .םורדמ הנכשל הרזח וישכע
.הכפהמה תא ירמגל המילשה אל ןיידע
ךא ,חדוה קראבומ ןוטלש םנמא
.תובר םה יפולחה ןוטלשל תויצפואה
ןוטלש ינפמ וריהזה רבעשל םירירגש
ןכסייו הגרדהב בצייתיש תוללותייא
תדמוע לארשי ץרא .תופסונ תונידמ םג
אוה םעפהו – םורדמ םויאה לומ בוש
.ולוכ םלועה יניעל יולגו ישחומ
םיטקונ םימלסומה םיחאה"
וצמיאש וז ומכ קוידב הקיטקט התוא
עובשה ריבסה ,"ןאריאב תולותייאה
ריהקב לארשי רירגש ,דקש ילא
,םיליכשמל ונתנ זא םג" .רבעשל
ןיגפהל םייניבה דמעמלו םיטנדוטסל
ירוביצה ץחלה ירחאש ,האשה דגנ
הלשממ המק ךכ רחא .הנידמהמ חרב
יניימוח ,בלש והשזיאבש דע ,תינוליח
,ןרהטב תוחנל רשוכה תעש תא אצמ
תא להינו תוללותייאה תא ףסא
םיאור ונחנא ,םירצמב ,םויה .םיניינעה
."קוידב רבדה ותוא תא
תולוקה תא שי ,ולא תולוק תמועל
םולשה"ש םיחיטבמש םיימיטפואה
םיחאה" תעונתש םינעוט םה ."רמשיי
ירחאמ הדמעש – "םימלסומה
םלעיתו ךלת – התוא התווילו הכפהמה
םייטילופ תוחוכו ירצמה ףונהמ
ןוטלשה תא וספתי רתוי םינותמ
.הנידמב
קבדיהל הביס ןיאש איה תמאה
תווקל שי .םיימיספה תולוקל אקווד
ןוטלש םיקי הכפהמה ףוסש ןכתיו בוטל
.לארשי ץרא םע םיסחיה תא ערי אלש
:קפס לכל לעמ חכוה דחא רבד ךא
ולו תאצמנ אל תויברעה וניתונכש ןיב
ןוטלש חיטבהל הלוכיש תחא הנידמ
הרמג היקרוט ,ונרמג םירצמ םע .ביצי
ךות הכפהמ השחרתה סינוטבו ,ונתיא
לע רבדמש דחא לכ ,התעמ .םימי רפסמ
תרחא הנכש םע וא ,הירוס םע "םולש"
וא ןלוגה םע יכ עדיי ,יברעה םלועב
אל םיברעה םע םכסה ףא – ןלוגה ילב
.בתכנ אוה וילע ריינהמ רתוי הווש
הרהזא רורמת
דמלנש דיחיה רסמה אל הז לבא
םלועב תוביציה רסוח .םירצמ רופיסמ
.תיאדוו תרמגומ הדבועל ךפה יברעה
תותיא שמשל הכירצ וזה הנקסמה
םימכסה יבגל קר אל רומח הרהזא
שארב אלא ,ברע תונידמ םע םירקפומ
םינכוסמה םיכילהתה יבגל הנושארבו
רבעב תולשממ ישאר תושעל וסינש
.םייניטסלפה םילבחמה םע הווהבו
הגהנה יגוס ינש שיש ןועטל וסינ רבעב
"הנותמה הגהנהה" – םיניטסלפה לצא
םויה ."תינוציקה הגהנהה"ו לוכיבכ
ונינכש לצאש תעד רב לכל רורב
הגהנהה יהמ עובקל רשפא יא םיברעה
החידבל תכפוה םויה לש הגהנההו –
.ירחאש םויב הכיבמ
רחאל םייתעבש םיריהזמ םירבדה
ומייקתהש תויאשחה תוחישה םוסריפ
טרמלוא דוהא רבעשל מ"הר ןיב
ירבדל .ןזאמ-ובא םילבחמה שארל
-ובאל קינעהל םיכסה אוה טרמלוא
תויברעה תונוכשה לכב הטילש ןזאמ
יברעמה לתוכה תא ךופהלו םילשוריב
תטילשב רוזאל – ונשדקמ תיב דירש –
!תויברע שולש ןכותמ ,תונידמ שמח
לתוכב טולשל ועצוהש תונידמה ןיב
"תויתודידי" תונידמ ונמנ יברעמה
...םירצמו בול ,ןדרי ומכ ,לארשיל
טעמכש ילארשיה רוביצה
הכילה דבלמ תחא ךרד ןיאש ענכתשהו
ןיבמ ,רורטל העינכ לש םימכסהל
שישכ קר אוה יתימא םולשש םויכ
ןועמש טנדיזרפה וליפא .חוכ ונידיב
רמא – "שדח ןוכית חרזמ" שיא – סרפ
ל"כטמרהמ הדירפה סקטב עובשה
ל"הצ יזנכשא לש וימיבש ,יזנכשא יבג
םיטסירורטהו תוחוכה תא ססיבו ךלה
שיא וליפא .דצב םהיקשנ תא וחינה
םיטסירורטה םע םולשש ןיבמ ותומכ
םיצלאנ םהו חוכ ונידיב שישכ שחרתמ
אלו – המחלמה ילכ תא דצב חינהל
תיבה תואשדמל םתוא םיאיבמשכ
.ןבלה
ןמז ךרואל האצותה ןחבמ
וחכוה יברה לש ושדוק ירבד
האצותה ןחבמב םידמועש םידיחיכ
ידיחיה גיהנמה אוה יברה .ןמז ךרואל
תכלה תוקיחרמ תוכופהתה תא הזחש
םינורחאה תועובשב םירצמ לע ורבעש
ןיבל םירצמ ןיב האוושה ךרעש –
ןיבהל אוה תעכ רתונש המ .ןאריא
תרב הניאש – תיתימא תוגיהנמש
איבהל תלגוסמש הדיחיה איה – ףולח
.בצמל ןורתיפ
ליחתמ כ"ח לכשכ ,םויכ בצמב
תינכות גיצהל שי ,תינידמ תינכות גיצמ
עיצה התוא ךרדה לש תינטרפ תינידמ
– ימאלסיאה םויאה רוגימל יברה
םלועה תונידמ ישאר תא גיאדמש
.ישפוחה
רבודמש םיאנידמה ומינפי םא קר
וז המחלמ לומו "תד תמחלמ" לע
לכוי – עבטמ ותואב הבושת תתל ךירצ
תונידמ לומ ןוחטיבב דומעל םלועה
םיעוזעזו תוכפהממ שושחל אלו ברע
לדגמ לש בצקב םירטשמ םיליפמש
.םיפלק
אלא הניא םירצמב הכפהמה
רורמתו תותיא ונל תנמסמ איה .לשמ
הבושתה תא שי ונידיב .תידיימ הלועפל
אוה ונילע לטומש לכ .בצמל תצחומה
.ןוכנה רבדה תא תעכ התיא תושעל
63 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B2.indd 63 2/14/2011 3:18:39 PM
םירצמב הכפהמה
תונמדזה –
הריקפהו ,םירצמ הז – םיבהר לא התנפ לארשי תנידמ
םלוע ארובמ הלביקש היתורצוא תאו היבשות ןוחטב תא
ץפנתה קוידב הז םויב .לארשי ץרא לע ןגהל ידכ וגיהנמו
גיהנמ םק אל םויה דע .הנש םישולש דמעמ קיזחהש רקשה
םלוכו ,םירצמ םע םולשה לש לודגה רקשב הדוהש ילארשי
הדוה עובשה קר .םולשה לע הילשאה תא עוטנל וכישמה
םע וכישמי יכ וריהצהש ךכ לע םירצמ אבצל יבמופב והינתנ
ריזחהלו הכפהמה תא לצנל םוקמב תאזו ,םולשה םכסה
'ה תנתמ תא שדחמ לארשי םעל
ןפג יש תאמ
ךשוחב םיכלוהה םעה"
"לודג רוא ואר
םלועה גיהנמ קראבומ לש ותליפנ
הליבומל הבשחנש הנידמה ,יברעה
הליבומש ימ לוכיבכו יברעה םלועב
ררועל הכירצ ,תונותמה תונידמה תא
.תמדרתהמ ונתוא
התייה תילארשיה היצפסנוקה
לש ונוטלש תא קזחל שיש דימת
לכ .םינותמה ןוטלש ,קראבומ
ודרי לארשי ץראב םיאקיטילופה
לארשי .וינפ תא תולחל םירצמל
םיסחיה לע רומשל ידכ ןומה העיקשה
יכ לכל חיכוהלו ,ונוטלשו קראבומ םע
הירוס לומ יברעה םלועב םינותמ שי
קרו רוסמלו רוסמל רשפאו ,ןאריאו
היה קראבומ .ונילע עיגי "םולש"
םעה חכונ "םולשה" ירחוש לש עימקה
ףידעהו תלאונה אמסיסב ןימאהש
.הרק המחלממ רק םולש
איבנה לש וירבד ןאכ םיאי המכ
רוא ואר ךשוחב םיכלוהה םעה" היעשי
רבודמ ,רמאיהל תבייח תמאה ."לודג
הווש אל םכסהה רשאכ ,לודג רקשב
דגנכ יברה קעז ידכב אל .ריינה תא
ךשמב שודקה ובל קמועמ הזה םכסהה
,עירתה אוה דועבו !תופוצר םינש עברא
םכסהב האר יברה .דצהמ ודמע םלוכ
ינפמ ריהזהו שממ ןברוחה תליחת הז
לע ונרהרה תאז םוקמב ךא ,תואצותה
תונידמבש הלודגה םע "םולש"ה תודוא
.תויברעה
השעמל אוה קראבומ לש ותליפנ
ףיוזמה םולשה תרובקו האובנה שומימ
םישולש ךשמב ונתוא ליכאהל וסינש
.הנש
התע דע בצמה יכו :םילאושה שי
ןוטלשל ולעיש ףידע םאה ?בוט היה אל
הבושתהו ?םימלסומה םיחאה םירצמב
ישממ ביוא שיש תעדל ףידע ןכאש איה
דידי לש הווסמב ביוא רשאמ ,ונלומ
קשנב שמחתה הנש םישולש ךשמבש
הנושארה הרושהמ יגולונכט דויצבו
ףידע .לארשי ץרא םע םולשה "תוכזב"
םיכירצ ומע רמ ביוא ונל שיש עדנש
ןהו תויברק םיכרדב ןה םחלהל
.תויטמולפיד םיכרדב
,דיווייד פמעק ימכסה זאמ אקווד
ברקב תואושתב לבקתהל ונבשח רשאכ
תויהל ךפה יברעה םלועה ,םימעה
ירפכ הלפנ ןאריא .רתויו רתוי ינוציק
איה ףא היקרוט ,יניימוח ידיל לשב
.םירצמ םג תעכו ,הנצקתה
םולש תושעל ךייש אלש ,תעדל תאז
םכסה ןכתיי אל .הרות יפ לע יונב אלש
הטיעב ךות לזג לע יונבש םולש לש
ךורב שודקה ונל ןתנש הרקיה הנתמב
תואמ רזח יברהש םירבד ולא .אוה
רבד תא איבנש לככ .םימעפ יפלאו
היהת יברה לש ותטישש גאדנו יברה
םעל בטיי ךכ ,הליבומהו תעבוקה
ךומסל אלש יברה קעז המכ .לארשי
,ץוצר הנק תנעשמ הווהמה ב"הרא לע
לע הפי םירבדה וחכוה תעכ הנהו
םע הקזח תירב תלעב התייהש םירצמ
ףרוע הנפה לשממה דחא עגרבו ,ב"הרא
ךשמב וילע לבוקמ הכ היהש טילשל
.םינש תורשע
?תושעל המ זא
יברה הנע וז הלאשל הבושתה תא
הזח יברה .הריהבו הרורב הרוצב
שחרתהל דמועש המ הזש האובנב
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 64
ץראה תומילש
Mas777_B2.indd 64 2/14/2011 3:18:40 PM
לולא י"חב רוריבב ךכ לע רבידו
לש ותחיצר ינפל םייעובש ,א"משת
.תאדאס
תא תונפל ולחהש ינפל דוע
החיש יברה רמא ,תימי לבחב םיבושייה
(ב"משת תוכוס דעומה לוח 'ד םוי)
לכו תילאוטקא םויה םג תעמשנש
שרוד ותחישב .האובנ רדגב איה הלימ
םע םימכסהה תא דימ לטבל יברה
.ותומדקל בצמה תא ריזחהלו םירצמ
"יסנ ןפואב" – ה"בקה לעפ התעו"
ליהבמ ןפואב עזעדזמ ולוכ םלועהש –
'וספתי' הז בצמ רואלש יאדובו ,רתויב
םידוהי ומרגש תורורצ תורצה לכ תא
עודיה םכסהה תמיתח ידי-לע םמצעל
:'דיווייד-פמעק'ב
תא וריזחה םכסהה תמיתח זאמ"
יכה ןוחטב יעצמא והזש – טפנה תודש
אלא ,המחלמ תעל עגונב קר אלו ,בושח
תלכלכ רובע רתויב ינויח ךרצמ והז
– הז רבדו ,םוי-םויה ייחב הנידמה
!םיידיב וריזחה
ץראל םיכיישה םיחטש וריזחה"
םיחטש ןתנ ה"בקהש תורמל – שדוקה
םיסנ לש ןפואב לארשי-ינבל ולא
!םייולג
וחילצי הז-ידי-לעש ובשח רשאכו"
לעופב התע םיאור – יוגה תא 'תונקל'
ולעפ הז-ידי-לע :ןוכנה אוה ךפיההש
,דועו דוע עובתלו ץוחלל ךישמי יוגהש
,תלבקתמ ודצמ העיבת לכש ותוארב
לבקמש המש עידומו זירכמ אוה ןכלו
ןפואב הז ירה ,דבלב םייוסמ חטש התע
עבות אוהש תעדל םיכירצו ,דבלב ינמז
טילחי יתמ תעדל ןיאו ,םיקלח דוע
!ויתושירדו ויתועיבתמ רוצעל
לכ תא םיריזחמ – רקיעהו"
ריזחהל םיחיטבמו ,ל"נה םינינעה
תסיפ' תרומת – הז לכו ,דועו דוע
דגנכש דצה :וזמ הריתיו !דבלב 'ריינ
ירחאלו ,םכסהה יאנת תא דביכ אל
םתואל אבצ ישנא וסינכה תועש 24
ישנא סינכהל םהילע רסאנש םיחטש
םה ומתחש םכסהה יפ-לע – אבצ
!םמצע
םידוהי וגהנתה ,תאז תורמלו"
תודוא וליג אל םה :"המכח"ב
24 רובעכ ולבקש "יחל תריטס"ה
דגנכש דצה – םיחטשה תרזחהמ תועש
,תופי םינפ רבסב םיחטשה תא לביק
!םכסהה יאנת תא רפה דימו ףכיתו
תא הנשת תודבועה תמלעהש םבשחב
!תואיצמה
הז לכ ירחאל – הנלוכ לע הלועהו"
,לארשי ץראמ םידוהי שרגלמ וענמנ אל
םירסומה ל"הצ ילייחב שומיש ידכ ךות
םירדהו לארשי ץרא לע ןגהל םשפנ תא
רמאנ ל"נה םכסהבש תויה – הילע
םיחטשב בשייתהל םידוהיל רוסאש
!ולא
לע ןיקעוצ ןיא"ש ןועטל ןיאו"
ןיידעש םינינע המכ םנשי יכ – "רבעה
רשאכ ,ןכלו ,רבע לש רדגב םניא
אל ,םיאתמה ףקותב ודמעי םידוהי
םייוגל םיחטש דוע ריזחהל וכרטצי
.'וכו
:וזמ הריתי אלא דבלב וז אלו"
םילוכי – ה"בקה הארהש סנה ירחאל
םיחטשה תא םג – קדצבו – עובתל
רדגב רבכ הז ןיא ןכלו ,רבכ וריזחהש
.ןקתל ןתינ אלש 'רבע' לש
התיה םיחטשה תרזחה :תוטשפבו"
םנוחטבב עגפי אל רבדהש יאנת ךותמ
םכסה לע ומתחש תויה – םידוהי לש
תפלחה ירחאל – התע לבא ,םולש לש
ימ ןיא – דגנכש דצה לש שארב דמועה
!ךשמי םולשה םכסהש חיטבהל לוכיש
רמול יצמת םא וליפא – הז לכו"
הצרו ןווכתה וינפלש שארב דמועהש
יאדול בורקש פ"עא ,םולשה תא תמאב
לכויש ידכ קר היה הז דעצש רמול
םיחטשהו טפנה תא הרזחב לבקל
תוסנל יאדכ אלש בושיח ידכ ךות ,'וכ
רשאכ ,המחלמ ךרדב תאז תחקל
לע ,תופי םינפ רבסב תאז לבקל ותלכיב
!'ףסכ לש שגמ' יבג
התעש ןבומ ליעל רומאה יפ-לע"
(רבעב םג ועדיש המ) לעופב םיאור
רבעב ושעש תויועטהו תואיגשה תא
םירבדה תא םידיב וריזחה רשאכ –
בצמה (עבטה ךרד יפ-לע) יולת םהבש
םידוהיה לש ינוחטבהו ילכלכה
ןאכמ ,ןכלו !לארשי ץראב םיאצמנה
-לע גהנתהל םידוהי םיכירצ אבהלו
ףקותב דומעל – הרותה תארוה יפ
טרפבו ,יוגהמ לעפתהל אלו םיאתמה
םירושקה םינינע תודוא רבודמ רשאכ
"!שפנ חוקיפ םע
ךישממ והינתנ
תירוטסיהה תועטב
'ח םויב התייה קראבומ תליפנ
ןייצ יידידימ והד ןאמו ,א"עשת רדאב
יוניפהו תימימ חכב יוניפה יכ יינזואב
תנשב הז ךיראתב לחה רדא רצחמ
ןסינב ח"כב םייתסהש יוניפ ,ב"משת
.תימי ריעה לש
.תוילמסמ רתוי ןאכ שיש קפס ןיא
?בייוא אלא בהוא הניא םירצמש והינתנ ןיבי םאה
65 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B2.indd 65 2/14/2011 3:18:40 PM
הז – םיבהר לא התנפ לארשי תנידמ
היבשות ןוחטב תא הריקפהו ,םירצמ
םלוע ארובמ הלביקש היתורצוא תאו
,לארשי ץרא לע ןגהל ידכ וגיהנמו
תוחטבה תרומת לכה הריקפהו הכלה
רקשה ץפנתה םוי ותואב .אווש
םויה דע .הנש םישולש דמעמ קיזחהש
רקשב הדוהש ילארשי גיהנמ םק אל
םלוכו ,םירצמ םע םולשה לש לודגה
.םולשה לע הילשאה תא עוטנל וכישמה
,קראבומ לש ותליפנ רחאל ,תעכ םג
םינכומ אל םילארשיה םיאקיטילופה
הדוה עובשה קר .תועטב תודוהל
ךכ לע םירצמ אבצל יבמופב והינתנ
,םולשה םכסה םע וכישמי יכ וריהצהש
הכפהמה תא לצנל םוקמב תאזו
תנתמ תא שדחמ לארשי םעל ריזחהלו
.הכמל הפורת םידקהל ךכבו 'ה
המכ דע ןאכ ריכזהל יוארה ןמ
ועיבצהש ולא לכ תא ךירעה יברה
.דיווייד פמעק ימכסה דגנ ומחלו
הנש רימש קחצי רמל בתכש בתכמב
נ"פ לע יברה ול בישה ,הגיסנה רחאל
אבה ףיסוהל – ימצעל השרא" :בתכש
םיאתמ לבקתיש יתוקתו – ןמקל
רוכז :עודיה ןונגסבו .בתכנ וב שגרהל
ופקותו ובבל ץמוא לע יאדוב היהי
פמעק"ד הזוחה דגנ יולג עיבצהל
םג רשא ילוחיאו ."תאדאס דיווייד
ןואג תנגהל הז ףקותב דומעי דיתעב
תונורקעב הנתיא הדימע לע ףסונ ,בקעי
"..תובר םינש םחלנ םהילע
ןאכ הז היסור
דוע לארשיב הצחנ רבעש עובשב
םינמזומ םינברש ךכב יד אל .םודא וק
םעיתרהל הרטמב תוריקח ירדחל
תעכ אלא ,הכלהה קספ רמולמ
הרטמב רצעמ יווצ איצוהל םג ולחה
.םעיתרהל
לארשי ינבר בורש דוס הז ןיא
תעד ,םתעד תא רמולמ םיששוח
תומילש לש םיאשונב טרפבו ,הרות
וביגי המ דחפמ ,הכלהכ רויגו ץראה
תלעופ לארשי ץראב .תונוטלשה
לע החקל איהו תובשחמה תרטשמ
רמול רתומ המ עירכהל תוכמס המצע
.בושחל רוסא המו
םינבר ורתונ דוע ונתחמשל
ךא הנידמהמ תרוכשמ םילבקמש
ומכ ,םתעד תא רמולמ םיששוח אל
דוד ברה ןואגה רואיל בד ברה ןואגה
םינבר .ףסוי בקעי ברה ןואגהו ןמקורד
תונוטלשה יניעב םינינצל וכפה ולא
םימויא םיליעפמש תוטילקרפהו
הרטמב םינבר םתוא דגנכ םירוטרטו
שיש םשה ידסח םלוא .םעיתרהל
ווחתשי אלו וערכי אלש םינבר דוע
תוחטבהו םילקש המכ תרומת םג
םינדעמ לע רתוול םינכומו תוינוטלש
.תלחגה לע רומשל הרטמב
תותבשב חוריא
תואשדמ ףקומו חוורמ םוקמב
םידקת רסח ריחמב שיא 80 דע
ד"בח רפכב
03-9600018 :תונמזהו עדימל
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 66
ץראה תומילש
Mas777_B2.indd 66 2/14/2011 3:18:41 PM
עמשנהו השענהמ
:תועמדו החמש לש שגרמ דמעמ
ןייפאל תרמ תמשנ יוליעל הרות-רפס סנכוה
אשעפ תרמ לש עזעזמה חצרה רחאל םינש הרשע עשת
שרדמה תיבו תסנכה-תיבל סנכוה ,ד"יה ןייפאל האל
יוליעל הרות רפס ,770 "שטיוואבוילבש שטיוואבויל"
.הימי ימדב הפטקנש השיאה לש התמשנ
,הנוכשה יבשות ופסאתה ,תועמד טחוסו שגרמ דמעמב
םויב המייקתהש ,ונייח תיבל הרותה רפס תסנכה תגיגחל
,סטייה ןוארק תנוכש תא עזעיזש חצרה .'א רדאב 'ב ןושאר
תחיש אשנש ,חישמה ךלמ יברהמ תדחוימ תוסחייתה לביק
שודיק לע השפנ תוריסמ תלעמב אילפה הב תדחוימ שדוק
.המילשהו תיתימאה הלואגה תא בושו בוש שרד שרדו ,'ה
ופתתשה הנוכשה יבשותמ תואמ דצל םיעיפשמו םינבר
תופקה ומייקתה םש ,ונייח תיב רבע לא תינוגסס הכולהתב
ילארשי יול :םוליצ .םידוקירו הרישב גהנמכ
שרדמה תיבל תוזוזמ עבק ריעה בר :עבש ראב
'ב הנוכשב ירחסמה זכרמב חתפנ ,רדא שדוח שאר לגרל
יכמות תבישי לש ףינסכ שמשמה ,"םייח תכרב" שרדמ תיב
,שובד ףסוי ברה לש ותלהנהב שרדמה תיב .ריעב םימימת
והימרי ברה חישמה ךלמ א"טילש יברה חילש לש ועויסבו
םיברה םיטנדוטסהו הנוכשה יבשות תא שמשמ ,אפילאק
.ידוהי לכל תבותככו ידיסח ידוהי רולדגמכ ,הביבסב םירגה
בר ארתאד ארמה דבוכ תוזוזמה תעיבק דמעמב
יערד הדוהי ברה ריעה
לדוג לע וירבדב אילפהש
רעונה ינב בוריקב תוכזה
דומילל םיטנדוטסהו
ברעה ךשמהב .הרותה
תודעוותה המייקתה
דסונ םוקמה .םידיסח
ש"ע םלג תחפשמ ינב י"ע
הכרבו םייח 'ר םהירוה
.ל"ז םלג
:הבוט הרושב
שטיוואבויל תטיחש לע הדפקה רשפאמ ל"הצ
תורשכה תושירד תא ריכמ רבכ ל"הצב ןוזמה ףגא
תיל"הצה תורשכל ףסונב ךכו ,םידרח םילייח לש תורימחמה
תונכומ תורוגס תונמ םג םיחבטמה םיקפסמ ,הליגרה
םיקפתסמ אלש םילייחל תידרחה הדעה צ"דבה רשכהב
םידיפקמה םיקינד"בחה םילייחלש אלא .הליגרה תורשכב
וניא צ"דבה תונמ לש ןורתפה ,שטיוואבויל תטיחש לע
תורוגס תונמ היה ל"הצ קפיסש ינמזה ןורתפה .קפסמ
.תידרחה הדעה לש צ"דבה רשכהב ,הוורפ
אצמנ תיאבצה תונברהמ אדנל ברה לש םיצמאמ רחאל
הכזי ,ד"בח דיסח וניהש ריהצמש לייח לכ .היעבל ןורתפה
תרתוכה תחת ח"ש תואמ שולש לש תפסותל רכשה שולתב
.ותיבמ איבהל וילעש לכואה תא ןממל תנמ לע ,"ד"בח גירח"
לש ישדוחה "רכש"ל תיתועמשמ תפסותב רבודמש ןייוצי
קופיס ועיבה םילייח .דבלב םילקש תואמ שולש – ליגר לייח
רבדב םיעגונה םימרוגה לכל תודוהל ושקיבו ,ןורתפהמ בר
.םהיצמאמו םלעופ לע
םימימתה ירוהל ןויע םוי :ןופצב ד"בח תובישי
םוי ,רדא 'ב ןושאר םויב המייק תפצב הבישיה תלהנה
.ד"בח רפכב 'הרות דומלתה םלוא'ב םידימלתה ירוהל ןויע
תנמ לע ץראה תווצק לכמ ורהנ תוהמאו תובא 200-מ הלעמל
לש וכוניח לע םידקפומה םיעיפשמהו םינברה םע חחושל
שיא" לש ןפואב ץעייתהלו םתעד תווח תא םהמ עומשל ,םנב
67 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B2.indd 67 2/14/2011 3:19:10 PM
ןרק תמרהל איבהלו "קזח רמאי ויחאלו ורוזעי והער תא
םירוהה ופתתשה תינכתהמ קלחכ .יתימאה ידיסחה ךוניחה
תויכוניח תודוקנ רפסמ לע הבישיה ינבר ורביד וב ,סוניכב
ישימח םויב יכ ,תנייצמ הבישיה תלהנה .קרפה לע תודמועה
ל"חח תבישיב ףסונ שגפמ ברע ה"זעב םייקתי ר"דא ז"כ
052-78683261 המשרהו םיטרפל .הפיחב
ברע" םייקתה לאומש תירק םימימת יכמות תבישיב
ופתתשה םירוהה .שגרמו דחוימ "םימימתו םירוה םיכנחמ
ומייקתה ברעה ךשמהבו הבישיה תווצ םע ישיא שגפמב
.תיגיגח ברע תחוראו תויכוניח תואצרה
תיד"בחה םיננוחמה תתיכמ לעפתמ ךוניחה דרשמ
םיננוחמה תתיכ
-חתפב תלעופה תיד"בחה
ינפל ךא החתפנ הווקת
תחקפמה רבכו הנשה תיצחמ
םעטמ םיננוחמה לש תיצראה
ימזויל העיצה ,ךוניחה דרשמ
תינכות תא גיצהל התיכה
ינפב תידוחייה םידומילה
יתנשה יצראה סנכה יפתתשמ
םילטונ וב ,תונייוצמו ךוניחל
םילהנמ םיחקפמ קלח
םודיקב םיקסועה םיכנחמו
.םיננוחמ
הרמא רצלז 'בג תחקפמה
לכ רצק ןמזב ךיא תוארל םיהדמ" :םיננוחמה תתיכ ילהנמל
תא העיבהו ,"תישגרו תיביטנגוק הניחבמ ומדוק םידליה ךכ
.םיננוחמה םודיקל תינכותה לש ההובגה המרהמ התולעפתה
תארשה דצל החותפהו הבוטה הריוואה תא הנייצ איה
.הלועמ יכוניח תווצב םיבלושמה ,דחוימב ההובג היצביטומ
ליחתת בורקה עובשבו ,יד םירמוא םניא התיכה ילהנמ
ןתני הנדסב .לגייו לאכימ ידיסחה ןקחשה םע המרד תנדס
.םיננוחמה לש תויתרבחהו תוישגרה תולוכיה חופיט לע שגד
הנואתמ סנב לצינ יזנכשא ברה – "יברה לש תפומ"
אצי יזנכשא לאומש יכדרמ ברה ,ד"בח רפכ לש א"דמ
.ותרשכהבש שטיוואבויל תטיחש לע חיגשהל ידכ ,ןילופל
ריעב הפועתה הדש לא אצי ,הרשכההו הטיחשה םויס רחאל
.רשבה ןאוביבו ונבב הוולמ אוהשכ ,בוקרק
תוריהמב עסנש בכר ברה לש ובכרב שגנתה ,ךרדה םא לע
ברה לש ובכר וליאו ,ולוכ ךעמנ עגופה בכרה .ש"מק 100 לש
.עגפ אלל םיימש ידסחב ואצי ויוולמו אוהו קוזינ אלו טעמכ
רפיסו "יברה לש יולג תפומ היה הז" תושגרתהב ארק ברה
אדוול ידכ וסיכל ודי טישוה הנואתה םדוק תורופס תוינשש
,וסיכב םיאצמנ ,דימת אשונ אוה םתוא יברהמ םירלודהש
.הנואתה העריא םהב זחוא דועבו
,גארפבו בוקרקב םיחולשה וכרע ,עוריאה רחאל
תויודעוותה ,שאראב סינאמ ברהו הירארוג רזעילא ברה
לע 'הל ודוה ןהב ,יזנכשא ברה לש ותופתתשהב ,תוינטנופס
.השעש לודגה סנה
ושגפנ הקנל ירסב ד"בח תיב יברוקמ
דחוימ שגפמ ךרענ ,הוצת תשרפ שדוק תבש יאצומב
זכרמב ,הקנל ירסב ד"בח תיב ירקבמו ידידימ םיקסע ישנאל
רשקה ךשמהו קוזיחל דעונ שגפמה .ביבא לתב שממ לעממ
לגרל ךרענ אוהו שדוקה ץראב םג ד"בח תיב יברוקמ םע
ץראב ותייערו יבמורק ידנעמ ברה םיחולשה לש םרוקיב
ךרדבש – םיחולשה תא שוגפל וחמש םיקסעה ישנא .שדוקה
ואציו ,שדוקה ץראב ןאכ ,הקנל ירסב םתוא םיחראמ ללכ
הרותה ךרדב ףיסוהלו ךישמהל םישוחנו םיקזוחמ שגפמהמ
.תווצמהו
·viiu i× ·ni· o·oi :v u+:uu: ni+×iun i·:ibo ni+·:
17183635084 :n·b+u:
:i·xu :: nv ×:n nibn n·in+i n·u· n·+:n uu:n u·:ii u+·:
nixiiµ: n:ni·n u·xui× i:+: u·:n ×:n ni+u 770 n u:·:u 'µ: 5
·v ·v
µ: 5
u"i
עמשנהו השענהמ
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 68
Mas777_B2.indd 68 2/14/2011 3:24:05 PM
ט"לזמב ודלונ
,הנזרט ,םיענבא םייח 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – הינרופילק
חתפ ,רדא דורמנ 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – הוקת
ןוארק ,ןזוא לארשי 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – סטייה
,ןאירוא ןהכה דעלא 'ר תחפשמל •
אבס רפכ מ"המ ש"דא ק"כ חילש
תחפשמ םהינקזלו ;ןבה תדלוהל –
תמר ,ןאירוא ןהכה יכדרמ השמ 'ר
רפכ ,ןילוסא םחנמ 'ר תחפשמ ;ישי
.ד"בח
,ייבטלא םיסינ םחנמ 'ר תחפשמל •
תפרצ ,סינ מ"המ ש"דא ק"כ חילש
תחפשמ םהינקזלו ;ןבה תדלוהל –
תחפשמ ;טרעיפ ,ייבטלא ןרהא 'ר
.וגקיש ,טכעה
ןוארק ,ןייטלא הדוהי 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – סטייה
,ןמטוב ןמלז רואינש 'ר תחפשמל •
,רוכרכ מ"המ ש"דא ק"כ חילש
םהינקזלו ;ןבה תדלוהל – הרדח
,ןמטוב קחצי ףסוי 'ר תחפשמ
תבישיב ישאר עיפשמו חיגשמ
רעבוד םולש 'ר תחפשמ ;דול ל"תות
לתב ד"בח תליהק עיפשמ ,ןמטוב
,גרבסדנל םולש 'ר תחפשמ ;ביבא
,רחש ךלמילא 'ר תחפשמ ;םילשורי
.תובוחר ד"בח תודסומ ל"כנמ
,הירארוג לדנעמ 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – סטייה ןוארק
,םיובסרוג לארשי 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – הינרופילק ,םוסלופ
לאקזחי ריאמ 'ר תחפשמל •
;ןבה תדלוהל – דול ,גרבצלוה
,גרבצלוה ןמחנ 'ר תחפשמ םהינקזלו
ןימינב 'ר תחפשמ ;סטייה ןוארק
.ד"בח רפכ ,בולמ באז
ןוארק ,רעלעה םחנמ 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – סטייה
,ףלוו רעבוד םולש 'ר תחפשמל •
םהינקזלו ;ןבה תדלוהל – תפצ
םחנמ ינמ 'ר תחפשמ
,ףלוו לדנעמ
רה תלחנ
תרמ ;דול ,ףלוו איסעפ תרמ ;ד"בח
;סטייה ןוארק ,ןאמרטסוש אינעה
חילש ,ץריבג רזעילא 'ר תחפשמ
רפכ ,לאערזי קמע מ"המ ש"דא ק"כ
.ןועדג
,םלהליו דוד לאומש 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – יסר'ג וינ ,ןוטנסנירפ
םיקפוא ,ןמדלו הירא 'ר תחפשמל •
תחפשמ םהינקזלו ;ןבה תדלוהל –
באז 'ר תחפשמ ;תפצ ,ןמדלו ךורב 'ר
.םיקפוא ,ןמטכג
קחצי ףסוי 'ר תחפשמל •
– סטייה ןוארק ,ןייטשרבליז
תחפשמ םהינקזלו ;ןבה תדלוהל
;היגלב ,ןייטשרבליז ןרהא השמ 'ר
רה תלחנ ,הטינב השמ 'ר תחפשמ
.ד"בח
ןהכה ףסוי אביקע 'ר תחפשמל •
;ןבה תדלוהל – קמעה לדגמ ,ןהכ
ןהכה םחנמ 'ר תחפשמ םהינקזלו
רפוע 'ר תחפשמ ;וחירי הפצמ ,ןהכ
.אבס רפכ ,טדימשרפוק
,יול יולה םהרבא 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – תיליע רתיב
– קינאקמ ןדיע 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל
,קאבונ לאומש 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – הדירולפ ,לייונוסק'ג
,וקנ'צילופ לדנעמ 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – וקיסקמ
,ןמפואק לאומש 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – סטייה ןוארק
,טנגואוולק ןויצ ןב 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – םילשורי
ןועמש והילא 'ר תחפשמל •
תדלוהל – לאומש תירק ,גרבניילק
יכדרמ 'ר תחפשמ םהינקזלו ;ןבה
,לוג ףסוי 'ר תחפשמ ;דרע ,גרבניילק
.ביבא לת ,לוג לעי תרמ ;תיליע תרצנ
,ץרק לדנעמ םחנמ 'ר תחפשמל •
םהינקזלו ;ןבה תדלוהל – תפצ
תליהקב עיפשמ ,ץרק דוד 'ר תחפשמ
השמ 'ר תחפשמ ;הלופע ד"בח
תבישי עיפשמ ,ןייטשנרא יכדרמ
םירמ תרמ ;תפצ ל"חח ד"בח
'ר תחפשמ ;ןימינב די ,ןייטשנרא
.סטייה ןוארק ,וואבוד בייל הדוהי
תובוחר ,רוצילא יעור 'ר תחפשמל •
תחפשמ םהינקזלו ;ןבה תדלוהל –
,ןורש תחפשמ ;דיגנה רפכ ,רוצילא
.לא תיב
,רנייש רמתיא 'ר תחפשמל •
'ר :םהינקזלו .ןבה תדלוהל ןולקשא
.ד"בח רה תלחנ ,רנייש הנחו לאירא
.אנהכ ןושמש 'ר
,ידקש לאירא 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – הינבלסנפ ,גרובציפ
ולאפ ,בוקינלוקש באז 'ר תחפשמל •
.ןבה תדלוהל – הינרופילק ,וטלא

– יסנומ ,רטסוא ןרהא 'ר תחפשמל •
.תבה תדלוהל
,ןפוא לדנעמ םחנמ 'ר תחפשמל •
םהינקזלו ;תבה תדלוהל – עבש ראב
,ןמניילק ןהכה םחנמ 'ר תחפשמ
,ןפוא בייל דוד 'ר תחפשמ ;עבש ראב
.תיליע רתיב ,ד"בח תליהקב עיפשמ
,ץיבורפלא לאירתכ 'ר תחפשמל •
םהינקזלו ;תבה תדלוהל – הינתנ
,ץיבורפלא רזוע 'ר תחפשמ
לאנתנ 'ר תחפשמ ;םילשורי
.הינתנ ,סופיירד
ןוארק ,ןילוסא לדנעמ 'ר תחפשמל •
.תבה תדלוהל – סטייה
קורב לואש םייח 'ר תחפשמל •
– תבה תדלוהל – סטייה ןוארק
,קורב הנח תרמ :םהינקזלו .לחר
ןוארק ,ןייטשנבור תחפשמו ,ח"פכ
.סטייה
,ןייטשנרב םירפא 'ר תחפשמל •
םהינקזלו ;תבה תדלוהל – תפצ
תלחנ ,ןייטשנרב ןימינב 'ר תחפשמ
ךורב ברה תחפשמ ;ד"בח רה
ש"דא ק"כ חילש ,רקביקבל םייח
,ןיגב םחנמ תנוכשב ברו מ"המ
,רקביקבל עשטנח היח תרמ ;תפצ
,גינה ןרהא המלש 'ר תחפשמ ;תפצ
.םילשורי
– אטיל ,רגניפוה בקעי 'ר תחפשמל •
.תבה תדלוהל
,ןירפלה לואש םייח 'ר תחפשמל •
;הקבר תבה תדלוהל – תפצ
ןושאר ,ןירפלה לחר תרמ םהינקזלו
,ןמדירפ ריאמ 'ר תחפשמ ;ןויצל
.תילילגה רוצח
,יקסנאשליוו לארשי 'ר תחפשמל •
םהינקזלו ;תבה תדלוהל – תפצ
,יקסנאשליוו קחצי ףסוי 'ר תחפשמ
,ל"חח י"רו מ"המ ש"דא ק"כ חילש
,יקסנאשליוו לאפר 'ר תחפשמ ;תפצ
ןמגרב לחר תרמ ;סטייה ןוארק
הנימ תרמ ;םילשורי ,(ןמסייו)
.ד"בח רפכ ,ןיקביר
ןמלז רואינש 'ר תחפשמל •
ש"דא ק"כ חילש ,ןייטשלסקוו
תדלוהל – דורפ ץוביק מ"המ
םהינקזלו ;אקשומ היח תבה
,ןייטשלסקוו ןרהא 'ר תחפשמ
לאלצב השמ 'ר תחפשמ ;םילשורי
'ר תחפשמ ;םילשורי ,ןייטשלסקוו
'ר תחפשמ ;םילשורי ,ךבנזייא יבצ
הנשוש תרמ ;ןורימ ,ןירפלה יכדרמ
בקעי 'ר תחפשמ ;קרב ינב ,ןירפלה
.ןורימ ,םיובננט
יולה ןמלז רואינש 'ר תחפשמל •
תבה תדלוהל – תיליע רתיב ,דלפנייו
לאומש 'ר תחפשמ םהינקזלו ;הקבר
;םילשורי ,דלפנייו יולה הדוהי
תלחנ ,ןזח ריאמ םייח 'ר תחפשמ
ןוארק ,דורב לעבייט תרמ ;ד"בח רה
.סטייה
,ןייטשנייו הירא 'ר תחפשמל •
.תבה תדלוהל – הינבלסנפ ,ןואטוינ
,םלהליו דוד םייח 'ר תחפשמל •
תונבה תדלוהל – תובוחר
הנשוש תרמ םהינקזלו ;תומואתה
השמ 'ר תחפשמ ;םילשורי ,םלהליו
.תפצ ,ודנל ןתנ
תובוחר ,ןודגיז לאיחי 'ר תחפשמל •
.תבה תדלוהל –
,ןוסרעזאל השמ 'ר תחפשמל •
.תבה תדלוהל – הדירולפ ,לייוסנייג
הרדח יול קחצי ףסוי 'ר תחפשמל
ינד 'ר :םהינקזלו . תבה תדלוהל –
תרצנ ןוכיתו ד"בח ס"היב להנמ יול
.ןויצ תביח ןמדירפ 'שמו תילע
חילש ,רקספיל ןויצ ןב 'ר תחפשמל •
היסור ,גרוברטפ מ"המ ש"דא ק"כ
תחפשמ םהינקזלו ;תבה תדלוהל –
'ר תחפשמ ;דול ,רקספיל יכדרמ 'ר
.ד"בח רה תלחנ ,גרובזנג קחצי ףסוי
,דמלמ קחצי ףסוי 'ר תחפשמל •
;תבה תדלוהל – אתא תירק
,דמלמ לאכימ 'ר תחפשמ םהינקזלו
,ןהד ףסוי 'ר תחפשמ ;אתא תירק
.ד"בח רפכ
ןוארק ,ןייפ ףסוי 'ר תחפשמל •
.תבה תדלוהל – סטייה
– ןמשיילפ רואינש 'ר תחפשמל •
'ר תחפשמ: םהינקזלו תבה תדלוהל
'ר תחפשמ ד"בח רפכ ןמדירפ השמ
תובוחר,ןמשיילפ םחנמ
'טרונ ,סחנפ ץרפ 'ר תחפשמל •
תדלוהל – הדירולפ ,שטיב ימאימ
.תומואתה תונבה
א“עשת‘ה 'א רדא ד"י • 70
החפשמ ןייא םידיסח
Mas777_B2.indd 70 2/14/2011 3:18:42 PM
,ףראק רעבוד 'ר תחפשמל •
.תבה תדלוהל – הילגנא ,רעטס'צנמ
לדגמ ,דלפנזור יכדרמ 'ר תחפשמל •
םהינקזלו ;תבה תדלוהל – קמעה
רפכ ,דלפנזור קחצי השמ 'ר תחפשמ
רפכ ,רחש ןב הקבר תרמ ;ד"בח
רפכ ,קוק ןושרג 'ר תחפשמ ;ד"בח
.ד"בח רפכ ,קוק הלרפ תרמ ;ד"בח
ןוארק ,ןיקסר לארשי 'ר תחפשמל •
.תבה תדלוהל – סטייה
ןיכודיש ירשקב ואב
יונליא ,וגקיש ,טרעבא תחפשמל •
ירשקב ריאמ 'תה ןבה אובל –
תחפשמל האל הריקי ג"בע ןיכודיש
.הדירולפ ,ימאימ ,ןמפרוד
סטייה ןוארק ,ןמלדייא תחפשמל •
ירשקב לארשי 'תה ןבה אובל –
'ר תחפשמל הדלוג ג"בע ןיכודיש
.סטייה ןוארק ,ץיבוקשרה ןמחנ
ןועמש ןב םהרבא 'ר תחפשמל •
ןימינב 'תה ןבה אובל ,לאונמע
תינוי ג"בע ןיכודישה ירשקב הידידי
:םהינקזלו .קרב ינב ןהכ תחפשמל
א״תב ד"באר ןועמש ןב םיסינ ברה
.םילשורי וגורש ןימינב 'רו
,ןרובלמ ,רברב תחפשמל •
בד 'תה ןבה אובל – הילרטסוא
אקשומ ג"בע ןיכודיש ירשקב
,יקסנירק קחצי יול 'ר תחפשמל
.רשפמה וינ ,רעטס'צנמ
לדגמ ,וגודרב בקעי 'ר תחפשמל •
ירשקב ןויצ 'תה ןבה אובל – קמעה
'ר תחפשמל הידוה ג"בע ןיכודיש
םהינקזלו ;שמש תיב ,הידבוע דוד
;קמעה לדגמ ,וגודרב טיילו'ג תרמ
.םילשורי ,ןויחוא ןויצ 'ר תחפשמ
תובוחר ,ץיברוג ילתפנ 'ר תחפשמל •
ירשקב ףסוי השמ 'תה ןבה אובל –
'ר תחפשמל אקשומ ג"בע ןיכודיש
.תיליע רתיב ,ףראש עשוהי
,לואפ .ס ,רעטיג תחפשמל •
ןבואר 'תה ןבה אובל – הטוסינמ
המחנ ג"בע ןיכודיש ירשקב
.סטייה ןוארק ,רלפארט תחפשמל
הנומיד ,סילג לארשי 'ר תחפשמל •
לדנעמ םחנמ 'תה ןבה אובל –
אקשומ היח ג"בע ןיכודיש ירשקב
רפכ ,ןיקביר המלש 'ר תחפשמל
'ר תחפשמ םהינקזלו ;ד"בח
תרמ ;קרב ינב ,סילג בקעי םהרבא
תרמ ;ד"בח רפכ ,לאינרק אינעה
תרמ ;ד"בח רפכ ,ןיקביר הנשוש
.ד"בח רפכ ,ןוסרואינש תיזוע
,גרובזנג קחצי ףסוי 'ר תחפשמל •
'תה ןבה אובל – ד"בח רה תלחנ
ג"בע ןיכודיש ירשקב חנ לארשי
,בונמלז אבא דוד 'ר תחפשמל הנח
רוא ל"תות ד"בח תבישיב עיפשמ
באז 'ר תחפשמ ;םהינקזלו ;הדוהי
'ר תחפשמ ;ד"בח רפכ ,בונמלז ףלוו
.ד"בח רפכ ,ןמדלפ םולש
,ץיברוה לארשי 'ר תחפשמל •
'תה ןבה אובל – סטייה ןוארק
הקבר ג"בע ןיכודיש ירשקב ילא
,דלפנזור לדנעמ םחנמ 'ר תחפשמל
.הדנק ,לואירטנומ
– סליה טסרופ ,טכעה תחפשמל •
ןיכודיש ירשקב ילא 'תה ןבה אובל
,ןייטשנורב תחפשמל הוח ג"בע
.סטייה ןוארק
אובל – יממח יכדרמ 'ר תחפשמל •
ןיכודיש ירשקב לאומש 'תה ןבה
ןורהא 'ר תחפשמל הקבר ג"בע
.בוכורוב
הילרטסוא ,ינדיס ,ףסוי תחפשמל •
ןיכודיש ירשקב יול 'תה ןבה אובל –
,רעבעל תחפשמל האל הרובד ג"בע
.הילרטסוא ,ינדיס
,ןהכ ןהכה לאינד 'ר תחפשמל •
'תה ןבה אובל – 'ב ד"בח רפכ
ןיכודיש ירשקב (והילא) םחנמ
,סיוויד ףסוי 'ר תחפשמל האל ג"בע
.הדנק ,לואירטנומ
ןוארק ,ןמדירפ המלש 'ר תחפשמל •
לאומש 'תה ןבה אובל – סטייה
תחפשמל לחר ג"בע ןיכודיש ירשקב
.הדנק ,וטנורוט ,ןייטשדלוג
ססקט ,ןוטסוי ,רלטוק תחפשמל •
ןיכודיש ירשקב ןב 'תה ןבה אובל –
,ןיסייפ תחפשמל םירמ ג"בע
.יונליא ,וגקיש
,םי- תב הוור םחנמ 'ר תחפשמל
ירשקב ףסוי רוצילא 'תה ןבה אובל
'ר תחפשמל הקבר ג"בע ןיכודישה
:םהינקזלו .םי-תב וגודרב םולש
לאומש 'ר .םי תב וטיווט דוד 'ר
.וגודרב
– קרב ינב ,יקסבשירק תחפשמל •
ירשקב ןמלז רואינש 'תה ןבה אובל
תחפשמל אקשומ היח ג"בע ןיכודיש
;תובוחר ,ןיפוג קחצי ףסוי 'ר
,גרבנירג הקבר האל תרמ םהינקזלו
,ןיפוג ךורב 'ר תחפשמ ;קרב ינב
.ד"בח רפכ
,טחוש בייל 'ר תחפשמל •
,סקרק מ"המ ש"דא ק"כ חילש
ףסוי 'תה ןבה אובל – הלאוצנו
הכרב םירמ ג"בע ןיכודיש ירשקב
,דליפסוס ,ץמנייטש תחפשמל
,טחוש תחפשמ םהינקזלו ;ןגישימ
,אסיוס הזילע תרמ ;סטייה ןוארק
.םילשורי
,רעטס'צנמ ,רדרוש תחפשמל •
ןמלז 'תה ןבה אובל – הילגנא
תחפשמל היח ג"בע ןיכודיש ירשקב
.יונליא ,וגקיש ,ןיבול
– לארשיב תיב ומיקה
ד"בח תיב
הפורצ ,לטיבא קחצי 'ר תחפשמל •
היח ג"בע רחש 'תה ןבה יאושינל –
ריאמ קחצי 'ר תחפשמל אקשומ
םהינקזלו ;הילצרה ,יול יולה
,הידבוע השמ םיענ 'ר תחפשמ
.םילשורי
תירינ ,רנטייה ימע 'ר תחפשמל •
ג"בע ןוליא 'תה ןבה יאושינל –
,ןושש םייח 'ר תחפשמל הקבר
'ר תחפשמ םהינקזלו ;תיליע רתיב
:רנטייה הכרב תרמ :יאמש לאומש
.טשב הווקת תרמ
,גרובסנהוי ,רלה דוד 'ר תחפשמל •
'תה ןבה יאושינל – הקירפא םורד
אקשומ היח ג"בע לדנעמ םחנמ
ןהכה דוד והילא 'ר תחפשמל
ש"דא ק"כ חילש ,ןייטשנראב
םהינקזלו ;הילטיא אינאלאב מ"המ
אביל היבצ תרמ :רנורג הרובד תרמ
דוד םייח 'ר תחפשמ .ןייטשנעראב
.גרעבמיז ןהכה
אשוז היעשי 'ר תחפשמל •
יאושינל – סטייה ןוארק ,םעלהליוו
אקשומ היח ג"בע קחצי יול 'תה ןבה
סאל ,גילראה עושהי 'ר תחפשמל
תרמ םהינקזלו ;אדאווענ סעגיוו
'ר תחפשמ :םעלהליוו הקבר הנח
אמולב תרמ :באקינאק לעוולעוו
ריאמ 'ר תחפשמ .ןיישנקאל האל
.סטייה ןוארק ,גילראה
ןהכה לאקזחי באז 'ר תחפשמל •
ןבה יאושינל – סטייה ןוארק ,ץ"כ
היח ג"בע ןהכה סחניפ השמ 'תה
בייל םהרבא 'ר תחפשמל אקשומ
מ"המ ש"דא ק"כ חילש ,טאחוש
.הלאוצנו ,סקרק
– תפצ ,ןובנ ףסוי 'ר תחפשמל •
ןמלז רואינש 'תה ןבה יאושינל
בקעי 'ר תחפשמל הקבר רומ ג"בע
'ר תחפשמ םהינקזלו .םי תב ,םורמ
לארשי לאוי 'ר תחפשמ ןוזנומ הירא
.רלכוה
רהצי ,יורדנס ןורוד 'ר תחפשמל •
ג"בע דוד ףסוי 'תה ןבה יאושינל –
,שטאגופ תחפשמל אקשומ היח
הרופיצ תרמ :םהינקזלו .ד"בח רפכ
.הנוי לחר תרמ סיוו
– יונליא ,וגקיש ,לאווופ תחפשמל •
האל ג"בע לאלצב 'תה ןבה יאושינל
.סטייה ןוארק ,ץיבוקילא תחפשמל
,גרבנריק ריאמ 'ר תחפשמל •
לאנתנ 'תה ןבה יאושינל – םילשורי
תחפשמל אקשומ היח ג"בע ךורב
.תיליע רתיב ,וזורבמל ריאמ 'ר
רפכ , ןיקביר לאומש 'ר תחפשמל •
ןורהא 'תה ןבה יאושינל – ד"בח
תחפשמל אקשומ היח ג"בע לאוי
,רבוסוס ןהכה בקעי םהרבא 'ר
;יכאלמ תירק ,ד"בח רה תלחנ
.ןיקביר הנשוש תרמ םהינקזלו
הירא ףסוי 'ר תחפשמל •
,ורינ'ז הד ויר ,שטיוואנאמיש
ןמלז 'תה ןבה יאושינל – ליזרב
תחפשמל הנח ג"בע םולש יבצ
,ןצבא לדנעמ םחנמ ןושרג 'ר
תרמ םהינקזלו ;םילשורי
תרמ ;שטיוואנאמיש הדלוג
'ר תחפשמ ;יקסנטנעל שרעה
.םילשורי ,ץיבוניבר םוחנ
chsidim@gmail.com
k g s f u b h o _ a k j u n h h k :
71 • 777 ‘סמ ןויליג
Mas777_B2.indd 71 2/14/2011 3:18:43 PM
6 דומע <<<
(339 'ע א"כח ש"וקל פ"ע)
ה"ב
2
4
9
276
ןולעה
ש"נא ידליל
םוי םוי חישמ
םיכשמהב רופיס
הקספהב םילייח
םי ִ ּ כ ְ ח ַ מ עָ צ ְ ב ִ מ
תילגתה
ונלש המבה

אשת יכ תשרפ ק"שרע
א"עשת'ה 'א רדא ד"י
תֹור ְּ מַ צ ןי ֵּ ב תּ וני ִ דֲ ע ַּ ב הָ פֲ ח ִ ר תי ִ ׁ שי ִ רֲ ח םִ י ַ רֳ הָ צ ַ חּ ור
הָ ע ְ דָ י .ֹותּ וכ ְ ל ַ מ דֹוה תֶ א רי ִ ע ָּ ת ל ַ בְ ל תֶ רֶ הְ זִ נ ,םי ִ צֵ ע ָ ה
דַ עְ ו בֹ ּ ד ִ מ ן ָּ לֻּ כ רַ עַּ י ַ ה תֹוּ י ַ ח ּ וע ְ דָּ י ֶ ׁ ש ם ֵ ׁ ש ְּ כ ,בֵ טי ֵ ה אי ִ ה
תַ נ ְ ּׁ ש ִ מ ְ ךֶ ל ֶּ מַ ה תֶ א רי ִ ע ָ הְ ל ןי ִ הָּ י ֶ ׁ ש י ִ מְ ל ֹול יֹובֲ א :הָ ל ָ מְ נ
.וי ָ לָ ע ה ָ בי ִ בֲ חַ ה םִ י ַ רֳ הָּ צ ַ ה
י ֵ אּ ור ְּ ב ּ וי ָ ה ,ֹובָּ כ ְ ׁ ש ִ מ לַ ע ְ ךֶ ל ֶּ מַ ה ַ ע ֵ ר ָּ ת ְ ׂש ִ מ הָ י ָ ה ֶ ּׁ ש ִ מ
םי ִ א ְ ׂשֹונ ,ה ָ מי ִ ׁ שְ נ י ֵ רּ וצֲ ע ם ָ מֹוק ְ מ ִּ ב םי ִ א ְ פֹוק רַ עַּ י ַ ה
ְ ךֶ ל ֶּ מַ ה ל ֶ ׁ ש ֹותָ נ ְ ּׁ ש ֶ ׁ ש םי ִ מֹור ְּ מַּ ב ב ֵ ׁ שֹוּ י ַ ל הָּ ל ִ פ ְּ ת םָּ בִ ל ְּ ב
.םָ לּ ול ְ ס ַ מְ ל בּ ו ׁ שָ ל ּ ול ְ כּ וי םֶ היֵּ י ַ חְ ו ,ֹול בַ רֱ ע ֶּ ת
םֶ ר ֶּ ט ֶ ׁ ש הָ י ָ ה ן ָ טָ ק הֹ ּ כ . רַ עַּ י ַּ ב הָ י ָ ה ן ָ טָ ק ד ָ חֶ א ר ָּ ב ְ כַ ע
םַ לֱ עֶ נ רַ עַּ י ַ ה ל ֶ ׁ ש לֶ ז ְ ר ַּ בַ ה לַ ל ְּ כ ּ ו ּ ל ִ פֲ אַ ו ,ְ ךּ ו ּ נ ִ ח לי ִ ג ְ ל ַ עי ִּ ג ִ ה
.ֹותָ ני ִ ּ ב ִ מ
רַ עַּ י ַּ ב ב ֵ בֹו ּ ת ְ ׁ ש ִ הְ ל אָ צָ י ן ָ טָּ קַ ה ר ָּ ב ְ כַ ע ָ הְ ו םֹוּ י ַ ה י ִ הְ יַ ו
לַ כּ וּ י ֶ ׁ ש ן ֵּ מַּ דְ ז ִ מ לּ ותָ ח ר ַ חַ א ּ ור ָּ ת ויָ ני ֵ ע .ֹולֵּ ג ְ רֶ ה ְ ּ כ
י ִ קָ נ חַ ט ֶ ּׁ שַ ה הָ י ָ ה ויָ ני ֵ ע אֹול ְ מ לָ כ ְ ל ְ ךַ א ,ֹו ּ ב תֹורָּ ג ְ ת ִ הְ ל
תֶ א םַ סָ ח ,רַ עַּ י ַ ה תַ חַ רָ ק ְּ ב ץ ַ בָ ר ֶ ׁ ש לֹודָּ ג ׁ שּ ו ּ ג קַ ר .ם ֵ מֹודְ ו
ׁ שּ ו ּ ג ַ ה לַ ע ץ ֵּ פ ִ ק אּ וה .ב ַ ׁ שָ ח אֹל םִ י ַ מֲ ע ַּ פ ,ר ָּ ב ְ כַ ע ָ ה .ֹו ּ כ ְ רַּ ד
.יִ נ ֵ ּׁ שַ ה ֹו ּ ד ִ צ ְ ל ַ עי ִּ ג ַ הְ ל קי ִּ פ ְ ס ִ ה אֹל ...ְ ו תּ וזי ִ רְ ז ִ ּ ב
ף ָ טֲ חַּ ב רֵ רֹוע ְ ת ִ ה , ׁ שי ִ ג ָ רָ הְ ו םֵ עֹוּ ז ַ ה תֹוּ י ַ חַ ה ְ ךֶ ל ֶ מ
תֶ א סַ פ ָּ ת הָ רי ִ ה ְ מ תי ִ תּ וכ ְ ל ַ מ הָ עּ ונ ְ ת ִ בּ ו ,ֹותָ נ ְ ּׁ ש ִ מ
. רֵ רֹו ּ סַ ה ר ָּ ב ְ כַ ע ָ ה
י ִ תֹוא רי ִ ע ָ הְ ל ָּ תְ ז ַ ע ֵ ה" ,הֵ י ְ רַ א ָ ה א ָ רָ ק "!ה ָּ תַ א תֶ ו ָ מ ן ֶּ ב"
ל ָ הֹב ְּ מַ ה ר ָּ ב ְ כַ ע ָ ה תֶ א בֵ רֵ ק הֵ י ְ רַ א ָ ה "!הָ קּ ות ְּ מַ ה י ִ תָ נ ְ ּׁ ש ִ מ
.םיִ ּ י ַ ח ֹוע ְ לֹובְ ל ד ַ מָ עְ ו רּ וע ָּ פַ ה ֹועֹל לֶ א
,ויָּ י ַ ח לַ ע ר ָּ ב ְ כַ ע ָ ה ןֵּ נ ַ ח ְ ת ִ ה "! ְ ךֶ ל ֶּ מַ ה יִ נֹודֲ א ,אָ נ לַ א"
,םֹוּ י ַ ה אֹוב ְ ּ ב ,ם ֵ ּׁ שַ ה הֶ צ ְ רִ י ם ִ אְ ו ,י ַ לָ ע םֵ חַ רְ ו סּ וח ,אָּ נ ָ א"
"...בֹו ּ טַ ה ֹולּ ומְ ג ִ ּ כ ֹותּ וכ ְ ל ַ מ דֹוהְ ל בי ִ ׁ שָ א
",ה ָּ תַ א" .ֹו ּ לֻּ כ רַ עַּ י ַ ה תֶ א די ִ ע ְ ר ִ ה הֵ י ְ רַ א ָ ה ל ֶ ׁ ש ֹוקֹוח ְ צ
י ִ ׁ שֹק ְּ ב ֶ ׁ ש רי ִ עָ זְ ו ן ָ טָ ק ר ָּ ב ְ כַ ע" ,וי ִּ פ אֹול ְ מ הֵ י ְ רַ א ָ ה ְ ך ֵ חִּ ג
"?ה ָ בֹוט י ִ ל בי ִ ׁ שָ הְ ל לַ כּ ו ּ ת ,ןִ י ַ עָ ל הֶ א ְ רִ נ
תֶ א גי ִ פֵ ה ֹוקֹוח ְ ּ צ ֶ ׁ ש הֵ י ְ רַ א ָ הְ ו ,ץֶ ר ֶ מ ְּ ב ן ֵ הְ נ ִ ה ר ָּ ב ְ כַ ע ָ ה
.ֹו ׁ ש ְ פַ נ ְ ל ר ָּ ב ְ כַ ע ָ ה תֶ א רֵ ר ְ ח ִ ׁ ש ,סַ עַּ כ ַ ה
...םֹוּ י ַ ה י ִ הְ יַ ו
ַ חֵ רֹוא ָ ה .ם ָ ׁ ש ְ ל קַ ר אֹלְ ו ,רַ עַּ י ַ ה לֶ א ַ עי ִּ ג ַ מ בּ ו ׁ שָ ח ַ חֵ רֹוא
תַ חַ א ,דֹוא ְ מ תֹוקֹוח ְ ר םי ִ ּ תִ ע ְ ל ּ ונ ָ תֹוא רֵּ קַ ב ְ מ בּ ו ׁ שָ חֶ ה
."ן ָ טָ ק םי ִ רּ ו ּ פ" לֵ א ָ ר ְ ׂשִ י ְ ּ ב ֹומ ְ ׁ ש א ָ ר ְ קִ נְ ו , ׁ שֹול ָ ׁ ש-םִ י ַ תָ נ ְ ׁ ש ִ ל
בֹקֲ עַ י םַּ ג .ן ָ טָ ק אּ וה ֶ ׁ ש לַ לְ ג ִּ ב עַ ג ֶ רְ ל ֹו ּ ב ּ ולְ ז ְ לַ ז ְּ ת לַ א
ַ עי ִּ ג ַ מ ַ חי ִ ׁ ש ָּ מ ֶ ׁ ש ,ְ ךֶ ל ֶּ מַ ה דִ ו ָּ ד םַּ ג ְ ךָ כְ ו ,ן ָ טָ ק א ָ ר ְ קִ נ ּ וני ִ בָ א
ן ָ טָּ קַ ה רֹוא ָּ מַ ל ה ֶ מֹו ּ ד ֹו ּ לֻּ כ ּ ונ ָּ ל ֶ ׁ ש םָ ע ָ ה ,לָ ל ְ כ ִ בּ ו .ֹוע ְ רַּ ז ִ מ
.הָ נ ָ בְ ּ ל ַ ה –
אּ וה ּ ונ ָּ ל ֶ ׁ ש די ִ ק ְ פ ַּ תַ ה 'םיִ ּ נ ַ ט ְ ק' ּ ונ ְ חַ נֲ א ֶ ׁ ש לַ לְ ג ִּ ב א ָ קְ ו ַ דְ ו
.דֹוא ְ מ לֹודָּ ג
רי ִ א ָ הְ ל ֹודי ִ ק ְ פ ַ תְ ו ׁ ש ֶ מ ֶ ּׁ שַ ה ֵ מ ֹורֹוא תֶ א ל ֵּ בַ ק ְ מ ַ חֵ רָּ י ַ ה
ל ֵּ בַ ק ְּ מ ֶ ׁ ש 'ן ָ טָ ק רֹוא ָ מ' אּ וה י ִ דּ והְ י לָּ כ .הָ כ ֵ ׁ שֲ חַ ה ן ַ מְ ז ִּ ב
.לֹודָּ ג ַ ה רֹוא ָּ מַ ה ,אּ וה-ְ ךּ ור ָּ ב- ׁ שֹוד ָּ קַ ה ֵ מ רֹואְ ו ַ חֹ ּ כ
םי ִ עָ צ ְ מֶ א ָ ה לָּ כ תֶ א ּ ונ ָ ל קֵּ פ ַ ס ְ מ לֹודָּ ג ַ ה רֹוא ָּ מַ ה
ּ ונ ֵ די ִ ק ְ פ ַּ ת תֶ א אֵּ ל ַ מְ ל לַ כּ ו ּ נ ֶ ׁ ש תָ נ ְ מ לַ ע ּ ונ ָ ל םי ִ ׁ שּ ור ְּ ד ַ ה
'םיִ ּ נ ַ ט ְ ּ קַ ה תֹורֹוא ְּ מַ ה' לָּ כ ,ד ַ חַ י ד ֵ חַ א ְ תִ נ ּ ואֹו ּ ב .יּ וא ָ רָּ כ
רֹוא ָ ה תֶ א םָ לֹועָ ל אי ִ בָ נְ ו ,רי ִ ה ָּ ב רֹוא ּ ונ ֵ בי ִ ב ְ ס ץי ִ פָ נ
הָּ לֻ אְ ּ ג ַּ ב א" ָ טי ִ ל ְ ׁ ש י ִּ בַ רָ ה תּ ו ּ לַּ ג ְ ת ִ ה – לֹודָּ ג ַ ה
.ה ָ מֵ ל ְ ּׁ שַ ה
276.indd 1 14/02/2011 08:12:25
םי ִּ כ ְ ח ַ מ ע ָ צ ְ ב ִ מ
םייח .ד :תאמ
.ן ֹ ור ֲ ח ַ א ָ ה רּ וע ִ ׁ ּ ש ַ ה ע ַ צ ְ מ ֶ א ְ
ּ ב י ַ ר ֹ וח ֲ א ֵ מ ל ֹ וק י ִּ ת ְ ע ַ מ ָ ׁ ש ,"טסס ְ ס ְ
ּ פ"
,"י ִ לּ ומ ְ ׁ ש" .בֹ ו ּ ט ַ ה י ִ ר ֵ ב ֲ ח ,י ִ לּ ומ ְ ׁ ש ִ
ּ ב י ִּ תְ נ ַ ח ְ ב ִ ה ְ ו ר ֹ וח ָ א ְ ל י ִּ ת ְ ב ַ בֹ ו ּ ת ְ ס ִ ה
ל ָ ב ֲ א" ."םי ִ דּ ו ּ מִ
ּ ל ַ ה םּ ו
ּ
י ִ ס ְ
ּ ב ר ֵ
ּ ב ַ ד ְ נ ,ן ַ מְ ּ ז ַ ה אֹ ל הֶ ז" ,תּ ורי ִ ה ְ מ ִ
ּ ב י ִּ ת ְ ׁ ש ַ ח ָ ל
?"ו ָ ׁ ש ְ כ ַ ע ְ ל ףּ וח ָ ּ ד
ְ
ך ָ ּ כ ל ָ ּ כ הֶ ז" .ן ָ ׁ ש ְ ק ַ ע תֹ וי ְ ה ִ ל טי ִ ל ְ ח ֶ ה י ִ לּ ומ ְ ׁ ש ,"י ִ ּ ד ְ נע ֶ מ
.ּ ונ ֵ ר ְ ב ֶ ע ְ ל טי ִ
ּ ב ַ מ
ְ
ך ֵ
ּ נ ַ ח ְּ מ ַ ה ת ֶ א ה ֶ אֹ ור י ִ נ ֲ א י ִ ני ֵ ע תי ִ ו ָ ּ ז ִּ מ ֶ ׁ ש ְ ּ כ , ֹ ור ְ ב ֶ ע ְ ל י ִּ ת ְ ט ַ ל ָ
ּ פ
.םי ִ א ְ צ ֹ ו
ּ
י ֶ ׁ ש ְ ּ כ ד ָ
ּ
י ִ מ ר ֵ
ּ ב ַ ד ְ נ ל ָ ב ֲ א" ,י ִ לּ ומ ְ ׁ ש ת ֶ א י ִּ ת ְ ע ַ מ ָ ׁ ש ,"ק ֵ ד ֹ וצ ה ָּ ת ַ א ,בֹ וט"
!"ה ָ ׁ שי ִ ע ְ ר ַ מ ה ָ ׁ ש ָ ד ֲ ח י ִ הֹ וז
י ִּ תְ ז ַ ּ כ ַ ר ְ ת ִ ה ְ ו י ִ לּ ומ ְ ׁ ש ל ֶ ׁ ש וי ִ פ ְ
ּ ב ֶ ׁ ּ ש ה ַּ מ ִ מ י ִּ ת ְ ע ַ ּ ד ת ֶ א ַ חי ִ
ּ ס ַ ה ְ ל י ִּ תְ ל ַ ּ ד ַּ ת ְ ׁ ש ִ ה
םי ִ
ּ ל ִ מ ר ַ
ּ פ ְ ס ִ מ ְ
ּ ב ן ֹ ור ֲ ח ַ א ָ ה רּ וע ִ ׁ ּ ש ַ ה ת ֶ א
ְ
ך ֹ ונ ֲ ח
ְ
ך ֵ
ּ נ ַ ח ְּ מ ַ ה םֵ
ּ
י ִ ס , ֹ ול ֵ
ּ ג ְ ר ֶ ה ְ ּ כ .רּ וע ִ ׁ ּ ש ַ
ּ ב
הֶ ז .ה ָ עי ִ
ּ ג ִ ה אֹ ל ן ִ י ַ ד ֲ ע ה ָ
ּ ל ֻ א ְ
ּ ג ַ ה ְ ו ר ַ ב ָ ע ף ָ סֹ ונ םֹ וי !םי ִ די ִ מְ ל ַּ ת" :ה ָ
ּ ל ֻ א ְ
ּ ג ַ ה ל ַ ע
!"ה ָ
ּ ל ֻ א ְ
ּ ג ַ
ּ ב הֶ י ְ הִ נ ר ָ ב ְ ּ כ יא ַ ּ ד ַ ו ְ
ּ ב ר ָ ח ָ מ ל ָ ב ֲ א .תּ ול ָ ג ְ
ּ ב ן ִ י ַ ד ֲ ע ּ ונ ָ א .א ָ ר ֹ ונ
י ִּ תְ ל ַ
ּ ב ִ
ּ ק ֶ ׁ ּ ש ִ מ י ִּ תְ ל ַ א ָ ׁ ש ,"
ְ
ך ֵ
ּ נ ַ ח ְּ מ ַ ה ל ָ ב ֲ א" :י ִ נ ָ טְ נ ֹ ו ּ פ ְ ס ן ֶ פֹ א ְ
ּ ב ה ָ פְ נּ וה י ִ ע ָ
ּ ב ְ צ ֶ א
םֹ ו ׁ ש ְ ל ִ ׁ ש ם ַ ג ְ ו ,
ְ
ך ָ ּ כ ּ ונ ְ ב ַ ׁ ש ָ ח ְ ו ּ ונ ְ ר ַ מ ָ א ל ֹ ומ ְ ת ֶ א ם ַ
ּ ג י ֵ ר ֲ ה" ,רּ ו ּ ב ִ ּ ד ַ ה תּ ו ׁ ש ְ ר ת ֶ א
הֶ י ְ ה ִּ ת ר ָ ב ְ ּ כ ר ָ ח ָּ מ ֶ ׁ ש ן ֹ וח ָ ּ ט ִ
ּ ב ַ ה ן ָ כי ֵ ה ֵ מ ז ָ א ,הֶ ז י ֵ נ ְ פ ִ
ּ ל ֶ ׁ ש םי ִ מָ
ּ
י ַ ה ל ָ כ ְ בּ ו
?"ה ָ
ּ ל ֻ א ְ
ּ ג
,ה ָּ ת ִ ּ כ ַ ל י ַ ר ֵ ב ֲ ח ל ֶ ׁ ש תּ ונ ָ ל ְ ב ַ ס תֹ ור ְ ס ַ ח תֹ ועּ ונ ְ תּ ו ת ֶ ר ֶ ח ַ א ְ ת ִּ מ ַ ה ה ָ ע ָ ׁ ּ ש ַ ה
הֶ י ְ הִ נ ּ ה ָ
ּ ב תּ ונ ְּ מ ַ ּ ד ְ ז ִ ה ְ
ּ ב
ְ
ך ָ ּ כ ל ַ ע הֶ נ ֱ ע ֶ א" :י ִ ל ר ַ מֹ ול
ְ
ך ֹ ונ ֲ ח
ְ
ך ֵ
ּ נ ַ ח ְּ מ ַ ל ּ ומ ְ ר ָ
ּ ג
ּ וז ְ ר ָ ּ ד ְ ז ִ ה ם ָ
ּ ל ֻ ּ כ ."בֹ וט ב ֶ ר ֶ ע .ה ָ
ּ ל ֻ א ְ
ּ ג ַ
ּ ב הֶ י ְ הִ י ר ָ ב ְ ּ כ הֶ ז יא ַ ּ ד ַ ו ְ
ּ ב .ר ֵ תֹ וי םי ִ ז ָ ּ כ ֻ ר ְ מ
םי ִ ּ כ ַ ח ְ מ ,ּ וני ֵ תֹ ומֹ וק ְ מ ל ַ ע ּ ונ ְ ר ַ תֹ ונ י ִ לּ ומ ְ ׁ שּ ו י ִ נ ֲ א ק ַ ר ְ ו ה ָּ ת ִ ּ כ ַ ה ֵ מ תא ֵ צ ָ ל
.ן ֵ קֹ ור ְ ת ִּ ת ה ָּ ת ִ ּ כ ַ ה ֶ ׁ ש
י ִ ל ׁ ש ַ ח ָ ל ,ן ֹ ור ֲ ח ַ א ָ ה די ִ מְ ל ַּ ת ַ ה י ֵ ר ֹ וח ֲ א ֵ מ ה ָ ר ְ
ּ ג ְ סִ נ ה ָּ ת ִ ּ כ ַ ה ת ֶ ל ֶ ּ ד ֶ ׁ ש ע ַ ג ֶ ר ָ
ּ ב
ע ָ צ ְ ב ִ מ ל ַ ע זי ִ ר ְ כ ַ ה ְ ל ן ֵ נ ֹ ו ּ כ ְ ת ִ מ ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ֶ ׁ ש י ִּ ת ְ ע ַ מ ָ ׁ ש .ל ַ א ְ ׁ ש ִּ ת ל ַ א" :י ִ לּ ומ ְ ׁ ש
ה ָ ׁ ש ָ ד ֲ ח י ִ הֹ וז ַ עּ ו ּ ד ַ מ' :םי ִ א ְ
ּ ל ַ
ּ פ ְ ת ִ מ יא ַ ּ ד ַ ו ם ֶּ ת ַ א ."ה ָ ר ֹ ו ּ ת דּ ומְ ל ַּ ת ַ
ּ ב ד ָ חֻ י ְ מ
י ֵ ע ְ צ ְ ב ִ מ י ֵ ב ְ בֹ וח ּ וני ִ י ָ ה די ִ מ ָּ ת ִ מּ ו ז ָ א ֵ מ .ד ֹ וא ְ מ טּ ו ׁ ש ָ
ּ פ ,ן ֵ כ ְ בּ ו ?'ה ָ ׁ שי ִ ע ְ ר ַ מ
,"א ָ ל ְ פִ נ" .םי ִ לי ִ בֹ ו ּ מ ַ ה ןי ֵ
ּ ב ּ ונ ָ א תּ ור ֲ ח ַ תְ ו ע ָ צ ְ ב ִ מ ל ָ כ ְ
ּ ב ט ַ ע ְ מִ כ ְ ו דּ ו ּ מִ ל
?"םי ִ קָ
ּ
י ֻ ד ְ מ םי ִ ט ָ ר ְ
ּ פ ַ עֹ מ ְ ׁ ש ִ ל ָּ ת ְ ח ַ ל ְ צ ִ ה" ,תּ וב ֲ ה ַ ל ְ ת ִ ה ְ
ּ ב י ִּ ת ְ ר ַ מ ָ א
אּ וה ע ָ צ ְ ב ִּ מ ַ ה" :'ה ָ צ ָ צ ְ
ּ פ ַ ה ת ֶ א לי ִ ט ֵ ה' ְ ו ה ָ
ּ ב ַ ר ָ ה י ִ תּ ונ ָ ר ְ ק ַ
ּ ס ִ מ הָ נ ֱ הֶ נ י ִ לּ ומ ְ ׁ ש
סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ םי ִ ל ְ
ּ ב ַ ק ְ מ אָ י ְ נ ַּ ת ת ַ רּ ו ׁ ש ל ָ ּ כ ל ַ ע ְ ו ה ֶ
ּ פ-ל ַ ע ְ
ּ ב אָ י ְ נ ַּ ת תֹ ורּ ו ׁ ש ןּ וּ נ ִ ׁ ש
םי ִ
ּ ב ַ ר ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה י ֵ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ רֹ ּ ב ְ צ ִ ל ר ָ ׁ ש ְ פ ֶ א
ְ
ך ָ ּ כ ם ִ א" ,י ִּ תְ ל ַ ה ָ צ ,"ּ ואו ַ ו" ."ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה
."ד ֹ וא ְ מ
ּ ונ ָ א ַ עּ ו ּ ד ַ מ םי ִ דּ ו ּ מִ
ּ ל ַ ה ל ַ ס ְ פ ַ ס ְ ל ּ וני ֵ ר ֵ ב ֲ ח ּ וני ִ ב ֵ ה אֹ ל םי ִ כּ ומ ְ
ּ ס ַ ה םי ִ מָ
ּ
י ַ
ּ ב
ּ וע ְ ד ָ י אֹ ל ם ֵ ה .תֹ וק ָ ס ְ פ ַ ה ַ ה י ֵ
ּ נ ַ מְ ז ִ
ּ ב םי ִ ק ָ ח ְ ׂ ש ִּ מ ַ
ּ ב םי ִ פ ְּ ת ַּ ת ְ ׁ ש ִ מ אֹ ל ְ ו ט ַ ע ְ מִ ּ כ
ה ָ חּ וט ְ
ּ ב ט ַ ע ְ מִ ּ כ הָ
ּ
י ִ כְ ז ִ ל ּ ונ ָ תֹ וא לי ִ בֹ וי ,םי ִ קּ וס ֲ ע ּ ונ ָ א ֹ ו ּ ב אָ י ְ נ ַּ ת ַ ה ןּ וּ נ ִ ׁ ש י ִ ּ כ
.תֹ ו
ּ
י ִ ׁ ש ָ ר ָ
ּ פ תֹ וחי ִ ׂ ש י ֵ טּ ו ּ ק ִ ל ט ֶ ס :ב ֵ ר ָ
ּ ק ַ ה ע ָ צ ְ ב ִּ מ ַ
ּ ב ן ֹ ו ׁ שא ִ ר ָ ה ס ָ ר ְ
ּ פ ַ
ּ ב
םי ִ ע ְ ד ֹ וי ּ ונ ָ א ֶ ׁ ש ּ וה ֶ ׁ ּ ש ַ מ ׁ שֵ י ם ִ א ּ ונ ָּ ת ִ א ֵ מ ץ ֵ
ּ ל ַ ח ְ לּ ו תֹ ו ּ סַ נ ְ ל ם ֶ הי ֵ ּ צ ַ מ ֲ א ַ מ ל ָ ּ כ
.אָ י ְ נ ַּ ת תֹ ורּ ו ׁ ש ן ֵ
ּ נ ַ ׁ ש ְּ מ ַ ה ה ֶ פ ְ
ּ ב ,ןי ִ פּ ו ּ ל ִ ח ְ ל ֹ וא םּ ות ָ ח ה ֶ פ ְ
ּ ב ּ ול ְ ק ְ תִ נ ,אֹ ל ם ֵ ה ְ ו
.ה ָ א ְ ל ָ ה ּ ונ ְ מ ַ ּ ד ַ ק ְ ת ִ ה ְ ו ה ֶ
ּ פ-ל ַ ע ְ
ּ ב ּ ונ ְ ע ַ ד ָ י ר ָ ב ְ ּ כ םי ִ נ ֹ ו ׁ שא ִ ר ָ ה םי ִ ק ָ ר ְ
ּ פ ַ ה ת ֶ א
ּ ונ ֵ מ ְ צ ַ ע ת ֶ א ּ וני ִ ׂ ש ָ ע ,ע ָ צ ְ ב ִּ מ ַ ה ל ַ ע ַ עי ִ ד ֹ וה ְ ו ה ָּ ת ִ ּ כ ַ ל סַ נ ְ כִ נ ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ֶ ׁ ש ְ ּ כ
,ע ָ צ ְ ב ִּ מ ַ ה י ֵ ט ָ ר ְ
ּ פ ת ֶ א ה ָּ ת ִ ּ כ ַ ה י ֵ ר ְ ב ַ ח ל ָ ּ כ ם ִ ע ד ַ חַ י ּ ונ ְ ע ַ מ ָ ׁ ּ ש ֶ ׁ ש ְ ּ כ םי ִ ע ָּ ת ְ פ ֻ מְ ּ כ
תֹ וא ֵ מ ּ ונ ְ ר ַ ב ָ צ ּ וני ֵ בּ ו ׁ ּ ש ִ ח י ִ פ ְ ל .ב"י ק ֶ ר ֶ
ּ פ ת ֶ א ן ֵ
ּ נ ַ ׁ ש ְ ל ע ַ צ ְ מ ֶ א ְ
ּ ב ּ וני ִ י ָ ה ר ָ ב ְ ּ כ
ְ
ך ַ א
.ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה י ֵ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ ל ֶ ׁ ש תֹ ו ּ ב ַ ר
ה ָּ ת ִ ּ כ ַ ה ד ַ ע ְ ו תֹ והֹ וב ְ
ּ ג ַ ה תֹ ו ּ ת ִ ּ כ ַ ה ֵ מ , ֹ ו ּ ל ֻ ּ כ ה ָ ר ֹ ו ּ ת דּ ומְ ל ַּ ת ַ ה י ֵ די ִ מְ ל ַּ ת
ה ָ ו ָ ׁ ש אָ י ְ נ ַּ ת ת ַ רּ ו ׁ ש ל ָ ּ כ .ה ֶ
ּ פ-ל ַ ע ְ
ּ ב אָ י ְ נ ַּ ת ןּ וּ נ ִ ׁ ש ת ַ ר ֲ ע ַ ס ְ ל ּ וסְ נ ְ כִ נ ,ה ָ כּ ומְ
ּ נ ַ ה
םי ִ נ ֲ חֹ ו ּ ב הָ
ּ נ ִ מ ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ?הֶ ז ָ ּ כ ע ָ צ ְ ב ִ מ ל ַ ע ם ֶּ ת ְ ע ַ מ ְ ׁ ש !ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ
,יּ ונ ָ
ּ פ ע ַ ג ֶ ר ל ָ ּ כ .'יאַ נ ְ
ּ פ ַ ה תֹ וע ְ ׁ ש' ג ָ ׂ ּ ש ֻּ מ ַ ה ת ֶ א ּ ונ ְ ר ַ ּ כ ִ ה אֹ ל ר ָ ב ְ כּ ו םי ִ ד ָ חֻ י ְ מ
.תֹ ופ ָ סֹ ונ תֹ ורּ ו ׁ ש ןּ וּ נ ִ ׁ ש ְ ל ׁ ש ַ ּ ד ְ ק ֻ ה ,תִ י ַ
ּ ב ַ בּ ו ה ָּ ת ִ ּ כ ַ
ּ ב
ט ַ ע ְ מִ ּ כ .ב ַ ר ן ַ מְ ז ן ֵ
ּ נ ַ ׁ ש ְ ל ּ ונ ְ כ ַ ר ְ צ ֻ ה אֹ ל י ִ נ ֲ א ַ ו י ִ לּ ומ ְ ׁ ּ ש ֶ ׁ ש םי ִ ני ִ ב ְ מ יא ַ ּ ד ַ ו ם ֶּ ת ַ א
ּ וי ָ ה ְ ו ד ֹ וא ְ מ םי ִ עי ִ ק ְ ׁ ש ַ מ ּ ונ ָ א ֶ ׁ ש ּ וע ְ ד ָ י ם ָ
ּ ל ֻ ּ כ .הָ ני ִ ח ְ
ּ ב ַ ל ר ֹ ו ּ ת ַ
ּ ב ּ וני ֵ א ְ ר ִ נ די ִ מ ָּ ת
ַ עי ִ
ּ ג ִ ה ה ָ ר ֵ ה ְ מ ד ַ ע ְ ו ּ ופ ְ ל ָ ח םי ִ מָ
ּ
י ַ ה .ן ֹ ו ׁ שא ִ ר ָ ה ס ָ ר ְ
ּ פ ַ
ּ ב ה ֶ ּ כְ ז ִ נ ּ ונ ָ א ֶ ׁ ש םי ִ חּ וט ְ
ּ ב
ְ ָ
ה ָ חּ וט ְ
ּ ב
םי ִ ע ְ ד ֹ וי
.אָ י ְ נ ַּ ת
.ה ָ א ְ ל ָ ה
ּ ונ ֵ מ ְ צ ַ ע
,ע ָ צ ְ ב ִּ מ
תֹ וא ֵ מ
ה ָּ ת ִ ּ כ ַ ה
ה ָ ו ָ ׁ ש א
םי ִ נ ֲ חֹ ו ּ ב
,יּ ונ ָ
ּ פ ע
ט ַ ע ְ מִ ּ כ
ּ וי ָ ה ְ ו דו
ַ עי ִ
ּ ג ִ ה ה
74 ~ א"עשת'ה 'א רדא ד"י

2
276.indd 2 14/02/2011 08:13:57
,תי ִ קָ נ ֲ ע א ָ ס ְ פ ֻ ק
ְ
ך ֹ ותְ ל ּ וסְ נ ְ כ ֻ ה ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה ַ ה י ֵ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ .ע ָ צ ְ ב ִּ מ ַ ה ל ֶ ׁ ש םּ ו
ּ
י ִ
ּ ס ַ ה םֹ וי
.ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה ַ ה ת ַ
ּ ל ִ ח ְ תִ ל ה ָ ת ְ ּ כ ִ ח ְ ו םי ִ
ּ נ ַ טְ נ ַ ט ְ
ּ ק ַ ה םי ִ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ ַ ה י ֵ פ ְ ל ַ א ת ֶ א ה ָ לי ִ כ ֵ ה ֶ ׁ ש
.ה ָ ל ֹ וד ְ
ּ ג ַ ה ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה ַ ל ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ׁ ש ַ
ּ ג ִ נ ה ָ חי ִ ת ְ
ּ פ י ֵ ר ְ ב ִ ּ ד ר ַ ח ַ א ְ לּ ו ל ֵ ח ֵ ה סּ וּ נ ִ ּ כ ַ ה
י ֵ טּ ו ּ ק ִ ל" ל ֶ ׁ ש ר ָ אֹ פ ְ מ ט ֶ ס ם ָ ׁ שאֹ ר ְ
ּ ב ֶ ׁ ש ְ ּ כ םי ִ ס ָ ר ְ
ּ פ ַ ה ּ וב ְ ּ צִ נ ת ֶ ד ֶ חֻ י ְ מ ה ָ מ ָ
ּ ב ל ַ ע
לֹ כ ָ י הָ י ָ ה ֶ ׁ ש ל ָ כ ְ ּ כ םי ִ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ ַ ה ת ֶ א ב ֵ
ּ ב ְ ר ִ ע ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ."תֹ ו
ּ
י ִ ׁ ש ָ ר ָ
ּ פ תֹ וחי ִ ׂ ש
ר ַ מאֹ ּ ת" .םי ִ כ ֹ וּ ז ַ ה םי ִ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ ַ ה ת ֶ א אי ִ צ ֹ וה ְ ל 'א ה ָּ ת ִ ּ כ ִ מ די ִ מְ ל ַּ ת ןי ִ מְ ז ִ ה ְ ו
ׁ ש ֵ
ּ ק ִ
ּ ב " ָּ תְ נ ַ ח ְ ב ִ נ אָ י ְ נ ַּ ת תֹ ורּ ו ׁ ש ה ָּ מַ כ ְ ו
ָ
ך ְ ל םי ִ א ְ ר ֹ וק
ְ
ךי ֵ א ל ֹ וק ְ מ ַ ר ָ
ּ ב ה ָ ׁ ש ָ
ּ ק ַ ב ְ
ּ ב
.ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ּ וּ נ ֶּ מ ִ מ
םי ִ א ְ ר ֹ וק" :ה ָ ר ֹ ו ּ ת דּ ומְ ל ַּ ת ַ ה ם ַ לּ וא ל ַ ל ֲ ח ַ
ּ ב ב ֵ טי ֵ ה ע ַ מ ְ ׁ שִ נ י ִ תּ וד ְ ל ַ
ּ
י ַ ה ֹ ול ֹ וק
ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ֶ ׁ ש ְ ּ כ וי ָ נ ָ
ּ פ ל ַ ע ט ֵ ׁ ּ ש ַ
ּ פ ְ ת ִ ה ב ָ ח ָ ר
ְ
ךּ ו
ּ
י ִ ח ."תֹ ורּ ו ׁ ש 10 י ִּ תְ נ ַ ח ְ ב ִ נ ְ ו י ִ מְ לַ ז י ִ ל
,ת ֵ ע ָ ּ כ .ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה י ֵ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ 10
ָ
ך ְ ל ׁ שֵ
ּ
י ֶ ׁ ש ת ֶ ר ֶ מֹ וא תאֹ ז" :וי ָ ר ָ ב ְ ּ ד ת ֶ א 'ם ֵ
ּ ג ְ ר ִּ ת'
."י ִ רי ִ ׂ ש ֲ ע ָ ה ס ָ ר ְ
ּ פ ַ
ּ ב ה ֶ ּ כְ ז ִ
ּ
י ֶ ׁ ש ן ֹ ו ׁ שא ִ ר ָ ה ק ֶ ת ֶ
ּ פ ַ ה ת ֶ א ה ָ ׁ ש ָ
ּ ק ַ ב ְ
ּ ב אי ִ צ ֹ ו ּ ת
:י ִ מ ְ צ ַ ע ְ ל ר ֵ ה ְ ר ַ ה ְ מ י ִ נ ֲ א ֶ ׁ ש ְ ּ כ ,א ָ ס ְ פ ֻ
ּ ק ַ ה
ְ
ך ֹ ותְ ל ֹ וד ָ י ת ֶ א סי ִ נ ְ כ ִ ה י ִ מְ לַ ז
ם ֵ ה ָ מ .סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ ַ ה ת ֶ א אי ִ צ ֹ ו ּ מ ֶ ׁ ש י ִ מְ לַ ז ֹ ותֹ וא אֹ ל ְ ו ר ֵ ח ַ א ד ֶ ל ֶ י ה ֶ ּ כְ ז ִ
ּ
י ֶ ׁ ש רּ ור ָ
ּ ב'
ח ַ ק ָ ל ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ?םי ִ ר ֵ ח ֲ א םי ִ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ י ֵ פ ְ ל ַ א לּ ומ םי ִ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ 10 ל ֶ ׁ ש םי ִ יּ ו ּ כ ִ
ּ ס ַ ה
.י ִ מְ לַ ז ...די ִ מְ ל ַּ ת ַ ה אּ וה ה ֶ כ ֹ וּ ז ַ ה :זי ִ ר ְ כ ִ ה ְ ו י ִ מְ לַ ז ל ֶ ׁ ש ֹ וד ָ
ּ
י ִ מ סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ ַ ה ת ֶ א
תֹ ואי ִ ח ְ מ ּ וע ְ מ ְ ׁ שִ נ ָ הי ֶ ר ֲ ח ַ א ְ לּ ו ם ָ לּ וא ָ
ּ ב ע ַ ג ֶ ר ְ ל ה ָ ר ְ ר ָּ ת ְ ׂ ש ִ ה ה ָ ע ָּ ת ְ פ ַ ה ת ַ מ ְ מ ִ ּ ד
.תֹ ור ֲ עֹ וס םִ י ַ
ּ פ ַ ּ כ
ֹ ול ןי ֵ א י ֵ ר ֲ ה ה ָ א ָ
ּ ב ַ ה ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה ַ
ּ ב
ְ
ך ַ א ,ס ָ ר ְ פ ִ
ּ ב י ִ מְ לַ ז ה ָ כָ ז םי ִ יּ ו ּ כ ִ
ּ ס ַ ה ל ָ ּ כ ד ֶ ג ֶ נ ְ ּ כ'
די ִ מְ ל ַּ ת ַ ה" ,ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ל ֶ ׁ ש ֹ ול ֹ וק ע ַ מ ְ ׁ שִ נ "אּ וה י ִ נ ֵ ׁ ּ ש ַ ה ה ֶ כ ֹ וּ ז ַ ה ְ ו" .י ִּ ת ְ ר ַ ה ְ ר ִ ה .'יּ ו ּ כ ִ ס
?"ן ֵ כ ָּ תִ י הֶ ז
ְ
ךי ֵ א" ,י ִ בי ִ ב ְ
ּ ס ִ מ תֹ ול ֹ וק י ִּ ת ְ ע ַ מ ָ ׁ ש ?"אּ וה בּ ו ׁ ש" ."י ִ מְ לַ ז
הָ י ָ ה ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה
ף ַ א ם ָ ה ְ ד ִ נ
ַ עי ִ
ּ ג ַּ מ ֶ ׁ ש ה ֶ א ְ ר ִ
ּ נ ַ ּ כ ,תי ִ נ ֵ ׁ ּ ש ַ
ּ ב ה ָ כָ ז י ִ מְ לַ ז ם ִ א" :ר ַ מ ָ א ְ ו ת ֵ ׁ ּ ש ַ ע ְ ת ִ ה ד ָ
ּ
י ִ מ
ְ
ך ַ א ,אּ וה
."י ִ ׁ שי ִ ל ְ ׁ ּ ש ַ ה ה ֶ כ ֹ וּ ז ַ ל ׁ ש ַ
ּ ג ִ נ . ֹ ול
ה ֶ כ ֹ וּ ז ַ ה" :זי ִ ר ְ כ ִ ה ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ְ ו ר ֵ ח ַ א די ִ מְ ל ַּ ת סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ ַ ה ת ֶ א אי ִ צ ֹ וה ם ַ ע ַ
ּ פ ַ ה
ד ַ ע תֹ ול ָ ר ְ ג ַ ה ַ ה ל ָ כ ְ
ּ ב ֹ ומ ְ צ ַ ע ל ַ ע רַ ז ָ ח ר ָ ב ָ ּ ד ַ ה ."י ִ מְ לַ ז בּ ו ׁ ש אּ וה י ִ ׁ שי ִ ל ְ ׁ ּ ש ַ ה
.ם ָ
ּ ל ֻ ּ כ ת ַ מ ֵ ה ְ ד ַ תְ ל ם ַ ע ַ
ּ פ ר ַ ח ַ א ם ַ ע ַ
ּ פ ה ָ כָ ז י ִ מְ לַ ז .תי ִ רי ִ ׂ ש ֲ ע ָ ה
ַ חּ וט ָ
ּ ב ,יּ ו ּ כ ִ ס ּ ונ ָ ל ןי ֵ א" :י ִ ל ׁ ש ַ ח ָ ל י ִ לּ ומ ְ ׁ שּ ו תי ִ רי ִ ׂ ש ֲ ע ָ ה ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה ַ ה ה ָ עי ִ
ּ ג ִ ה
סי ִ ט ְ ר ַ ּ כ ק ַ ר ֹ ול ר ַ א ְ ׁ שִ נ" ,ן ֹ וח ָ ּ ט ִ ב ְ
ּ ב ֹ ול י ִ תי ִ נ ָ ע "םֹ וא ְ ת ִ
ּ פ ה ַ מ" ."ה ֶ ּ כְ ז ִ י י ִ מְ לַ ּ ז ֶ ׁ ש
"ה ָ מ ז ָ א" ."ו ָ ׁ ש ְ כ ַ ע ד ַ ע תֹ ול ָ ר ְ ג ַ ה ַ ה ל ָ כ ְ
ּ ב ה ָ כָ ז אּ וה י ֵ ר ֲ ה ל ָ ב ֲ א ,ן ֹ וכָ נ" ."ד ָ ח ֶ א
.םי ִ יּ ו ּ כ ִ ס ֹ ול ןי ֵ א ט ַ ע ְ מִ כ ְ ו ן ֹ וי ָ
ּ ג ִ ה ַ ה ד ֶ ג ֶ נ אי ִ ה ֹ ו ּ ל ֶ ׁ ש הָ
ּ
י ִ כְ ּ ז ַ ה" ,י ִּ ת ְ ר ַּ תִ ו אֹ ל
תֹ ור ְ מֹ וא אֹ ל ל ָ ל ְ ּ כ ,תֹ ומ ְ ד ֹ ו ּ ק ַ ה תֹ ול ָ ר ְ ג ַ ה ַ
ּ ב ֹ ו ּ ל ֶ ׁ ש תֹ ו
ּ
י ִ נ ֹ וי ְ ג ֶ ה י ִּ תְ ל ִ
ּ ב ַ ה תֹ ו
ּ
י ִ כְ ּ ז ַ ה
."ו ָ ׁ ש ְ כ ַ ע תֹ ו ּ כְ ז ִ ל םי ִ
ּ ב ַ ר םי ִ פ ָ ל ֲ א ַ ל ד ָ ח ֶ א יּ ו ּ כ ִ
ּ ס ִ מ ר ֵ תֹ וי ֹ ול ׁ שֵ
ּ
י ֶ ׁ ש
אּ וה ֶ ׁ ש ׁ שי ִ
ּ ג ְ ר ַ מ י ִ נ ֲ א ֶ ׁ ש" , ֹ ו ּ כ ְ ר ַ ד ְ ּ כ י ִ לּ ומ ְ ׁ ש ׁ ש ֵ
ּ ק ַ ע ְ ת ִ ה ,"
ָ
ך ְ ל ר ֵ מֹ וא י ִ נ ֲ א"
ט ַ ע ְ מִ ּ כ ֶ ׁ ש ַ ע ֵ ד ֹ וי ְ ו ןי ִ ב ֵ מ י ִ נ ֲ א
ְ
ך ַ א" ,י ִּ ת ְ ב ַ ג ֵ ה " ׁ שי ִ
ּ ג ְ ר ַ מ ה ָּ ת ַ א" ."ה ֶ ּ כְ ז ִ י ַ חּ וט ָ
ּ ב
ּ וני ֵ ני ֵ
ּ ב ַ חּ ו ּ כ ִ ּ ו ַ ה ת ֶ א ע ַ מ ָ ׁ ש ,ּ ונ ֵ ּ ד ִ צ ְ ל ד ַ מ ָ ע ֶ ׁ ש
ְ
ך ֹ ונ ֲ ח
ְ
ך ֵ
ּ נ ַ ח ְּ מ ַ ה ."יּ ו ּ כ ִ ס ֹ ול ןי ֵ א
ל ַ ע
ָ
ך ְ
ּ ל ֶ ׁ ש ה ָ ל ֵ א ְ ׁ ּ ש ַ ה ת ֶ א ר ֵ כ ֹ וז ה ָּ ת ַ א" ,י ַ ל ֵ א הָ נ ָ
ּ פ אּ וה ,"י ִ ּ ד ְ נע ֶ מ" :ב ֵ ר ָ ע ְ ת ִ ה ְ ו
.י ִ תי ִ נ ָ ע "ן ֵ ּ כ" ?ה ָ
ּ ל ֻ א ְ
ּ ג ַ ה
ַ חי ִ ׁ ש ָּ מ ַ ה
ְ
ך ֶ ל ֶ מ י ִ
ּ ב ַ ר ָ ה : ָ הי ֶ ל ָ ע ה ָ בּ ו ׁ ש ְּ ת ַ ה ת ֶ א ת ֵ ע ָ ּ כ ָ תי ִ נ ָ ע
ָ
ך ְ מ ְ צ ַ ע ה ָּ ת ַ א"
בֹ ׁ ש ְ ח ַ ל םי ִ ל ֹ וכְ י ּ ונ ָ א ז ָ א .אֹ וב ָ ל ה ָ כי ִ ר ְ צ ה ָ תְ י ָ ה ר ָ ב ְ ּ כ ה ָ
ּ ל ֻ א ְ
ּ ג ַ ה ֶ ׁ ש ר ֵ מֹ וא
אֹ ל ן ֶ פֹ א ְ
ּ ב ו ָ ׁ ש ְ כ ַ ע ד ַ ע ה ָ ר ָ
ּ ק ֶ ׁ ש י ִ פ ְ ּ כ ,ה ָ א ְ ל ָ ה
ְ
ך ֵ ׁ ש ָּ מ ִּ ת תּ ול ָ
ּ ג ַ ה ֶ ׁ ש ׁ שי ִ
ּ ג ְ ר ַ ה ְ לּ ו
י ִ ּ כ ,ה ֶ ר ְ קִ י אֹ ל ְ ו יּ ו ּ כ ִ ס ר ַ ס ֲ ח הֶ ּ ז ֶ ׁ ש םי ִ ני ִ ב ְ מּ ו םי ִ ע ְ ד ֹ וי י ֵ ר ֲ ה ּ ונ ָ א
ְ
ך ַ א ,י ִ נ ֹ וי ְ ג ֶ ה
."
ְ
ך ָ ר ְ פ ֻ מ ר ָ ב ָ ּ ד אי ִ ה ,ד ָ ח ֶ א ע ַ ג ֶ ר ּ ו ּ ל ִ פ ֲ א תּ ול ָ
ּ ג ַ
ּ ב י ִ דּ והְ י ל ֶ ׁ ש ֹ ותּ וא ְ צ ָּ מ ִ ה
,י ִ לּ ומ ְ ׁ ש י ִ ל ׁ ש ַ ח ָ ל "ה ָ מ ַ ע ֵ ד ֹ וי ה ָּ ת ַ א"
,ה ֶ כ ֹ וז י ִ נ ֲ א ם ִ א" ,ק ֵ
ּ פ ַּ ת ְ ס ִ ה ן ִ י ַ ד ֲ ע ֶ ׁ ש
."ּ וני ֵ נ ְ ׁ ש ִ ל
ְ
ך ָ
ּ
י ַ ׁ ש הֶ י ְ הִ י ט ֶ
ּ ס ַ ה
י ֵ לּ ו ּ פ ִ ק ת ֶ א ח ַ ת ָ
ּ פ ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה
ה ֶ כ ֹ וּ ז ַ ה" :זי ִ ר ְ כ ִ ה ְ ו ה ֶ כ ֹ וּ ז ַ ה ק ֶ ת ֶ
ּ פ ַ ה
תֹ ו
ּ
י ִ ׁ ש ָ ר ָ
ּ פ תֹ וחי ִ ׂ ש י ֵ טּ ו ּ ק ִ ל ט ֶ ס ְ
ּ ב
...די ִ מְ ל ַּ ת ַ ה אּ וה
".י ִ לּ ומ ְ ׁ ש
ֹ ול ןי ֵ א י ֵ ר ֲ ה ה ָ א ָ
ּ ב ַ ה ה ָ ל ָ ר ְ ג ַ ה ַ
ּ ב
ְ
ך ַ א ,ס ָ ר ְ פ ִ
ּ ב י ִ מְ לַ ז ה ָ כָ ז םי ִ יּ ו ּ כ ִ
ּ ס ַ ה ל ָ ּ כ ד ֶ ג ֶ נ ְ ּ כ'
די ִ מְ ל ַּ ת ַ ה" ,ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה ל ֶ ׁ ש ֹ ול ֹ וק ע ַ מ ְ ׁ שִ נ "אּ וה י ִ נ ֵ ׁ ּ ש ַ ה ה ֶ כ ֹ וּ ז ַ ה ְ ו" .י ִּ ת ְ ר ַ ה ְ ר ִ ה .'יּ ו ּ כ ִ ס
?"ן ֵ כ ָּ תִ י הֶ ז
ְ
ךי ֵ א" ,י ִ בי ִ ב ְ
ּ ס ִ מ תֹ ול ֹ וק י ִּ ת ְ ע ַ מ ָ ׁ ש ?"אּ וה בּ ו ׁ ש" ."י ִ מְ לַ ז
הָ י ָ ה ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה
ף ַ א ם ָ ה ְ ד ִ נ
ִ ְ ָ ָ ָ ָ ִ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ָ ֻ ְ ַ ֶ ֵ
ְ
ּ ב ו ָ ׁ ש ְ כ ַ ע ד ַ ע ה ָ ר ָ
ּ ק ֶ ׁ ש י ִ פ ְ ּ כ ,ה ָ א ְ ל ָ ה
ְ
ך ֵ ׁ ש ָּ מ ִּ ת תּ ול ָ
ּ ג ַ ה ֶ ׁ ש ׁ שי ִ
ּ ג ְ ר ַ ה ְ לּ ו
קִ י אֹ ל ְ ו יּ ו ּ כ ִ ס ר ַ ס ֲ ח הֶ ּ ז ֶ ׁ ש םי ִ ני ִ ב ְ מּ ו םי ִ ע ְ ד ֹ וי י ֵ ר ֲ ה ּ ונ ָ א
ְ
ך ַ א ,י ִ נ ֹ וי ְ ג ֶ ה
ֻ מ ר ָ ב ָ ּ ד אי ִ ה ,ד ָ ח ֶ א ע ַ ג ֶ ר ּ ו ּ ל ִ פ ֲ א תּ ול ָ
ּ ג ַ
ּ ב י ִ דּ והְ י ל ֶ ׁ ש ֹ ותּ וא ְ צ ָּ מ ִ ה
י ִ ל ׁ ש ַ ח ָ ל "ה ָָָָָָָָָ מ ַ ע ֵ ד ֹ וי ה ָּ ת ַ א"
ֲ א ם ִ א" ,ק ֵ
ּ פ ַּ ת ְ ססססס ִ ה ן ִ י ַ ד ֲ ע ֶ ׁ ש
ִ ל
ְ
ך ָ
ּ
י ַ ׁ ש הֶ י ְ הִ י ט ֶ
ּ ס ַ ה
ת ֶ א ח ַ תתתת ָ
ּ פ ל ֵ הַ נ ְּ מ ַ ה
:זי ִ ר ְ כ ִ ה ְ ו ה ֶ כ ֹ וּ ז ַ ה ק ֶ ת ֶ
ּ פ ַ ה
פ תֹ וחי ִ ׂ ש י ֵ טּ ו ּ ק ִ ל טטטטט ֶ ס ְ
ּ בב
ַּ ת ַ ה אּ וה
".י ִ לּ ומ ְ ׁ שששששששש
האל :רויא
75 ~777 'סמ ןוילג

3
276.indd 3 14/02/2011 08:14:09
עמשנ השמ לש ולוק "ינד ,בוט רקוב"
יתרעה אלש הווקמ ינא" .וקל רבעמ ןנורתמ
"וזכ תמדקומ רקוב תעשב ךתוא
רמא אל ךא ,ומצעל ינד בשח ,אל ירמגל
.ביגה "רומג רדסב הז ,אל" .המואמ
ךישמה "וישכע ךילא רשקתמ ינאש הביסה"
תויתועמשמ תויוחתפתה שיש ינפמ איה" ,השמ
לכות תמדקומ יכה העש וזיאב .השרפב דאמ
"?ילא עיגהל
ןווכתה אל אליממ הדובעל ,עגרל רהרה ינד
םלוא .השפוח םוי חקל שארמ ,םויה עיגהל
תבשל ,יונפ תויהל הצור היה אוה הרשע תחאב
הרוקש המב ןכדעתהל ,ולש רובע ללפתהלו
.היגלבב
.ףוסבל בישה "העש יצח דועב םג לוכי ינא ,יתניחבמ"
,דרשמב העש יצח דועב ךל הכחא" ,השמ רמא "ייקוא"
".תוארתהל
השמ לש ויפב המ ןיינעמ ,הנכ לע תרפופשה תא בישה ינד
.תמדקומ הכ רקוב תעשב
חכ ול ןיא ,הזה םויב עוגרו יונפ תויהל הצר ,טקשב חנאנ אוה
אוה ,ינש דצמ .ןועט הכ ןמזב םיפסונ םינינע ומצע לע סימעהל
.הבושח תומדקתה לכו יקי לש וניינעב לפטל בייח
ודרשמל וכרדב – ותינוכמב בושי היה רבכ תוקד רשעכ רובעכ
רמא "הדימה לע רתי בכעתא אלש הווקמ ינא" ,ןלוג השמ לש
ךילא ףרטצא ,בכעתא םא ,הרקמ לכב" ,ינשל
יפכ ,תינליא לש םירוהה תיבב רתוי רחואמ
".ונמכסש
וילא וציצה תולק םיננועמ םילוכת םימש
ןפוצ תוכופהת וליא ,ותינוכמ תונולחל דעבמ
בלתשמ ,ומצע תא ינד לאש ?הזה רקובה ונל
.שיבכה לעש הרעה העונתב תוריהזב

ינד ,בחר ךויחב וינפ תא םדיק ןלוג השמ
,והשמ ול רשבל רומא הזה ךויחה םא ההת
.תונלבסב ןיתמהל טילחה אוה
"ךכ לכ םדקומ עיגהל תחלצהש חמש ינא"
".םדוק תחא העש הפי" ,השמ חתפ
ידמל סומע םוי והז םויה ,תמאה ןעמל"
ולש הרשע תחא העשב" .ינד הדוה ".יליבשב
".םצע חומ תלתשהל סנכהל רומא
ןעשנ אוה ,השמ לחיא "החלצהב היהיש"
רמאו ולש דפורמה םילהנמה אסיכ לע רוחאל
"םויה יכונא הרושב שיא" :יטמרד ןוטב
.היפיצב לאש "?ונ" המידק ןכרנ ינד
םירבד ךל רפסא" ,תוקומע םשנ השמ
.וטיאל רמא "םרדסכ
יתקסע ,ךל עודיכ ,הנורחאה הפוקתב"
,םכלש הקוזחתה שיא ירוא רחא בקעמב
ךלהמב .ויפלכ תילעה התאש דשחה תובקעב
יתלב םימרוג דצמ תונויסנ ויה ,הזה בקעמה
המ ,יתילע הילע ךרדהמ יתוא טיסהל םיעודי
.ויפלכ דשחה תא קזחל יל םרגש
הליל ידמ טעמכ ותיבמ אצוי אוהש יתילג
אוה ,הנושארה םעפב .עודי יתלב ןוויכל עסונו
קמחתהל חילצהו ילש בקעמב שיגרה הארנכ
רתוי ריהז יתייה הלילב לומתא םלוא .ינממ
"וירחא בוקעל יתחלצהו
שח ינדו ,ורובידב הלק הקספה השע השמ
.האוג ובילב חתמה סלפמש
והשמב שיגרה הארנכ אוה ,הכורא העש ךשמ וירחא יתעסנ"
עוסנל תאז לכב טילחה ,ףוסבל .ךורא ןמז ךשמ תובוחרב לתפתהו
תא רצע םש הכושחו הטקש ףוח תעוצרל עיגה אוה ,ולש דעיל
.ונממ חוטב קחרמב רצוע ינא רשאכ ,ובכר
,ףוחה לע ובשיש תויומד יתש ויה וב יתנחבהש ןושארה רבדה
'הדובעה ילכ' תא תידיימ יתאצוה ינאו ולש בכרה ןמ אצי ירוא
קחרממו ךשוחב םלצל תלגוסמה ואדיוו תמלצמו תפקשמ ,ילש
"...יתיאר זאו
רמא "ךמצעב הארתו אוב" ,וסיכמ הנטק המלצמ ףלש השמ
רותפכ לע ץחלו ינד לש ונוויכל המלצמה ךסמ תא בבוס אוה ,ינדל
.הלעפהה
הארנ ירוא ,םועפלמ דמוע ובילש שח ינד
קיזחמ אוהשכ ובכרמ אצוי ,ךסמה לע רורבב
ברקתה אוה תוריהזבו טאל .ודיב המ רבד
רכינ ,ףוחה לע ובשיש תויומדה יתש ןוויכל
בלשב .ןדי לע תולגתהל אל רהזנ אוהש היה
לוחזל לחהו לוחה לע ירוא בכשנ ,םיוסמ
תורשע המכ לש קחרמל עיגהשכ ,תוריהזב
לוחה לע ודיבש ץפחה תא חינה ,ןהמ םירטמ
.בכרה ןוויכל בושל הנפו
ינד קיפסה םרטב ךא ,עגרל הרצע המלצמה
םעפה ,שדחמ לועפל טרסה לחה ,והשמ רמול
לטונ ,תוריהזב ברקתמ בוש אוהשכ ירוא הארנ
,ובכרל בושל הנופו לוחה ןמ ןטקה ץפחה תא
.ללכ וב וניחבה אל ףוחה לעש תויומדה יתש
ינד חילצה "?םש השע אוה המ ....מ"
.בר ישוקב לואשל
השמ בישה "וללה םיינשה תא טירסמ"
.תוטשפב
.ןיבהל ינד הסינ "...ש תרמוא תאז"
תא ןיבהל תוסנל ונל רתוימש בשוח ינא"
ונחנא" .סותאפב השמ רמא ".דבל םירבדה
רקובל הכחמ ןלוג השמ :ריצקת
תא ףתשל תנמ לע חור רצוקב
רובעל דמוע ולש .עדימב ינד
.םצע חמ תלתשה חותינ
ףלש השמ
הנטק המלצמ
אוב" ,וסיכמ
"ךמצעב הארתו
,ינדל רמא
תא בבוס אוה
המלצמה ךסמ
ינד לש ונוויכל
רותפכ לע ץחלו
. . .הלעפהה
א בב
ב"ל קרפ
76 ~ א"עשת'ה 'א רדא ד"י

4
276.indd 4 14/02/2011 08:14:15
ה"יא אבה ןוילגב ךשמה
ןהאסרואינש לעי :תאמ
ירואמ הדיחל ןורתפה תא עומשל םילוכי
".ומצע
,השמ רתוח ןוויכ הזיאל ןיבהל הסנמ ינד דוע
ארק "סנכהל רשפא" תלדה לע תושיקנ ועמשנ
.לוקב השמ
דמע רדחה חתפב ,הטיאל החתפנ תלדה
.ירוא
הווחה השמ "ןמזב קוידב תעגה ,ירוא םולש"
בש ,אוב" .רדחב יונפה ףסונה אסיכה לע ודיב
"השקבב
– רמא "ינד םולש" תוריהזב בשייתה ירוא
.שחל
.ולוכ לבלובמ ,ינד בישה "םולש"
עטקה תא ינדל תוארהל יתמייס הז עגרב"
תא ברקמו ףוחה ןוויכל לחוז ךתוא יתטרסה וב
ןתואל רשפאה לככ בורק ךלש הטרסהה רישכמ
,ונל ריבסתו אוב ,תעכ .ףוחה לע ובשיש תויומד
תישע םצעב המו ?הזה םוקמל ךתוא איבה המ
"?םש
ואסכב ענ אוהש ךות ,ירוא חתפ "הככ זא"
יתחקל .רצענ ינד לש ןבה יקיש זאמ" ,תוחונ יאב
םינש הברה רבכ ינד תא ריכמ ינא ,בלל ןינעה תא
.עשפמ ףח ולש ןבהש חוטב יתייהו
םינש רבכ דבוע ינא ,םיעדוי םכינשש יפכ
םעפ ףא ,ןוחטבה דרשמ תירקב הקוזחת שיאכ
הדובעה לבא .לגרמ וא ,ןיעידומ שיא יתייה אל
המב ילש תיעבטה תוניינעתהה םע ,םוקמב
שוח חתפל הארנה יפכ יל המרג ,יביבס הרוקש
.ינד לש ורבעל תולק ץרק "והשלכ לוגיר
לש דרשמב םידבועה דחאש בל יתמש ךכ"
אוהש ךכב יתנחבה .הדושח הרוצב גהנתמ ינד
הסנמ ינד לש ובג ירוחאמ תובר םימעפ בכעתמ
השוע היה אוה ,ךסמה לע עיפומה תא טולקל
עגרל רצענ םתס וליאכ ,הרומג תויעבטב הז תא
ינא לבא ,המוד והשמ וא ולש הפקה סוכ םע
.דושח הזש בל יתמש
לבא ,דחוימב הזל יתסחייתה אל הליחתב
ילש ןופאלפה תא יתחכש ,ךרעב םייעובש ינפל
דחאב יל לפנ הארנכ אוהש יתנבה .הירקב
.אוה הפיא קודבל יתרזחו םידרשמה
ירחא היה רבכ .ינד ,ךלש דרשמל יתסנכנשכ
לבא ,רוגסו קיר תויהל רומא היה םוקמה ,שמח
יתסנכנשכו הלוענ התיה אל תלדה יתעתפהל
אוה .ךלש בשחמה תדמעמ םוקל רהימ והשימ
והשמ למלמו יתוא האר רשאכ ירמגל קימסה
.בשחמב ןקתל ךירצ היהש הלקת וזיא לע
יתלוכי אל ,המודא הרונ יל קילדה רבכ הז
דחא לכש ןוויכ ,ילש תודשחב שיא ףתשל
יטרפ בקעמ ךורעל יתטלחה ,ןכל .יל געול היה
.וירחא
"הלגא אל ילש םייעוצקמה תודוסה תא
רצקא קר" השמ רבעל תובבושב ירוא ךייח
ידמ ותיבמ תאצל גהונ אוהש יתיליגש רמואו
יתכשמהשכ .הלילה תועשב םירופס םימי
ףוחה תעוצרב שגפנ אוהש יתיליג בוקעל
םימעפלו ףסונ םדא םע וזה תדדובמהו הטקשה
.םיינש םע
,םירבדמ םה המ קודבל תוסנל יתטלחה
תטרסמ תא חינמ ,תוריהזב ברקתמ יתייה
רחאל .יתינושכמל יאשחב רזוחו - ילש ואדיווה
".התוא ףוסאל רזוח יתייה המ ןמז
הליל יתשגרהש דע ,רפסמ םימעפ יתגהנ ךכ"
אוהש חוטב יתייה ,ירחא בקוע והשימש דחא
יתקמחתה ןכל ,ילע 'ולע' ולש םיליעפמה וא
הלילב .יתיבל יתבש ,רבד לש ופוסבו םוי ותואב
ךא ,ירחא בקוע והשימש יתשגרה בוש םדוקה
ןיחבהל יתחלצה אל תמדוקה םעפל דוגינב
םוקמל עוסנל יתטלחה ךכ םושמ ,בקועה בכרב
ותואל ילש הטרסהה תא יתמייסשכ ,זאו בוש
תכתוחה החכוהה תא יל שיש יתעדיו ברע
הנטק ישיבוצימ תינוכמ תוארל יתקפסה ,רתויב
.חטשה ןמ םלעהל תרהממה הקוריו
וליג םהש חוטב יתייה ,יתנשי אל הלילה לכ
םירהל יתלקש ,יל וללועי המ עדוי ימו יתוא
ישארה ןוחטבה ןיצק לש 'םודאה רפסמ'ל ןופלט
אל יתטלחה ףוסבל ,הרזע ונממ שקבלו הירקב
לצלצ רקובה הרשעו ששב ,זאו תאז תושעל
".ןלוג השמ – היה וקה לעו ןופלטה
ונממ שקבלו תורישי ירואל תונפל יתטלחה"
תא השמ לטנ "ודיבש עדימב ונתוא ףתשל
ךא - אוושל וב ונדשחש יתנבה" ,רובידה תושר
היה אל .וידיב אצמנ - דושחה תאיצמל חתפמה
אוה ףוסבל ךא ,ולש דצב ינאש ותוא ענכשל לק
"ונתא שגפהל ןאכל אובלו 'ןכתסה'ל םיכסה
תוארל םיפצמ ונחנא ,ירוא וישכעו" .השמ ךייח
".ןורחאה הלילהמ ךלש טרסה תא
תא םילשהל הכזא אלש יתבשח רבכ"
ודוע ירוא רמא "ימצע לע יתלטנש דיקפתה
ודיבש הנטקה הרוחשה תיקשה תא חתופ
םיידיל עיגהל הכזי אל הזה טרסהש יתששח"
".תונוכנה
ביצהו ולש ואדיווה תמלצמ תא איצוה אוה
.ןחלושה לע התוא
77 ~777 'סמ ןוילג

5
276.indd 5 14/02/2011 08:14:22
| ~ | h " c t k u k v w , a x " j
76
| ~ | y"u yc,
טּ ו ׁ ש ָ
ּ פ .ר ָ זּ ומ ה ֶ א ְ ר ִ נ ה ָ י ָ ה י ִ מ ָ חֶ נ ל ֶ ׁ ש
ְ
ךּ ו
ּ
י ִ ח ַ ה
.רּ ו ׁ ש ָ ק אֹ ל
ַ חּ ור ָּ מ ֶ ׁ ש קָ נ ֲ ע
ְ
ךּ ו
ּ
י ִ ח ְ ו ,ו ָ ׁ ש ְ כ ַ ע ר ָ ד ֲ א ׁ ש ֶ דֹ ח ,ן ֵ ּ כ
א ָ ק ְ ו ַ ּ ד רּ ומ ָ א ן ֶ זֹ א ד ַ ע ן ֶ זֹ א ֵ מ םי ִ נ ָ
ּ פ ַ ה ל ַ ע
י ֵ ר ְ מ ַ ג ְ ל בֹ ט ָ ר ה ָ י ָ ה ף ֹ ו ּ נ ַ ה ל ָ ב ֲ א ,ף ֹ ו ּ נ ַ ל םי ִ א ְ ת ַ ה ְ ל
.ןי ִ טּ ול ֲ ח ַ ל ת ָ ח ְ ׁ ש ֻ מּ ו
ם ֶּ תְ נ ַ ב ֵ ה אֹ ּ ל ֶ ׁ ש ת ַ ע ַ ד ֹ וי י ִ נ ֲ א ,ב ֹ וט
,ע ַ ג ָ ר ֵ ה ְ לּ ו קֹ מ ָ ע םֹ ׁ שְ נ ִ ל ה ֶ
ּ סַ נ ֲ א י ִ נ ֲ א .םּ ול ְ ּ כ
.ה ָ ל ָ ח ְ ת ַ ה ֵ מ לֹ ּ כ ַ ה ר ֵ
ּ פ ַ ס ְ ל לי ִ ח ְ ת ַ ה ְ לּ ו
ר ֶ פ ֵ
ּ ס ַ ה תי ֵ ב ְ
ּ ב י ִ ז ָ ּ כ ְ ר ֶּ מ ַ ה רי ִ
ּ ק ַ ה ת ֶ א םי ִ רי ִ ּ כ ַ מ
ם ֶּ ת ַ א ,םי ִ רי ִ ּ כ ַ מ אֹל ם ֶּ ת ַ א ח ַ ט ֶ
ּ ב ,אֹ ל ?ּ ונ ָ
ּ ל ֶ ׁ ש
,ר ָ
ּ ב ֻ ד ְ מ ר ֶ פ ֵ ס תי ֵ
ּ ב הֶ זי ֵ א ְ
ּ ב םי ִ ע ְ ד ֹ וי אֹ ל ּ ו ּ ל ִ פ ֲ א
הֶ ז ָ ּ כ ׁ שֵ י ח ַ ט ֶ
ּ ב ר ֶ פ ֵ
ּ ס ַ ה תי ֵ ב ְ
ּ ב ם ֶ כ ָ ל ם ַ
ּ ג ל ָ ב ֲ א
.י ִ ז ָ ּ כ ְ ר ֶ מּ ו ל ֹ וד ָ
ּ ג ,רי ִ ק
ל ָ כ ְ ו י ִ נ ֲ א ,ר ַ מֹ ול ְ ּ כ ,ּ ונ ְ ע ַ ק ְ ׁ ש ִ ה ,הֶ ּ ז ַ ה רי ִ
ּ ק ַ
ּ ב
ַ עּ וב ָ ׁ ּ ש ַ
ּ ב תֹ ו ּ כ ֻ ר ֲ א תֹ ו ּ כ ֻ ר ֲ א תֹ וע ָ ׁ ש ,2'ו ה ָּ ת ִ ּ כ
,רי ִ
ּ ק ַ
ּ ב ּ ונ ְ ע ַ ק ְ ׁ ש ִ ה אֹ ל ,קּ ו
ּ
י ִ ּ ד ר ֶ תֶ י ְ ל .ן ֹ ור ֲ ח ַ א ָ ה
.וי ָ ל ָ ע ּ ונ ְ ר ַ צ ָ
ּ
י ֶ ׁ ש םי ִ ה ְ ד ַּ מ ַ ה טּ ו ׁ ּ ש ִ
ּ ק ַ
ּ ב א ָ
ּ ל ֶ א
,"ה ָ ח ְ מ ִ ׂ ש ְ
ּ ב םי ִ
ּ ב ְ ר ַ מ – ר ָ ד ֲ א סַ נ ְ כ ִ
ּ נ ֶ ׁ ּ ש ִ מ"
םי ִ רּ ו
ּ
י ִ צ ָ הי ֶּ ת ְ ח ַּ ת ִ מּ ו ,ה ָ ל ֹ וד ְ
ּ ג ַ ה ת ֶ ר ֶ תֹ ו ּ כ ַ ה ה ָ ר ְ מ ָ א
.םי ִ ד ְ קֹ ור םי ִ די ִ ס ֲ ח ל ֶ ׁ ש
ּ ונ ְ מַ
ּ
י ִ
ּ ס ֶ ׁ ש י ֵ ר ֲ ח ַ א םֹ וי קּ ו
ּ
י ִ ד ְ
ּ ב ?ה ָ מ ל ָ ב ֲ א
טי ִ ל ְ ח ֶ ה ,םי ִ נ ֹ ור ֲ ח ַ א ָ ה םי ִ ל ָ גי ִ ל ֹ ו ּ פ ַ ה ת ֶ א תֹ ול ְ ת ִ ל
ת ֶ א בי ִ ט ְ ר ִ ה ְ ו ,ץ ֵ צ ֹ ו ּ פ ְ ת ִ ה ְ ל ד ָ ח ֶ א ףּ וצ ָ ח ר ֹ ו ּ נ ִ צ
אֹ ל ְ ו .ן ֹ ור ֲ ח ַ א ָ ה ל ֹ וט ְ סי ִ ר ְ
ּ ב ַ ה ד ַ ע ּ ונ ָ
ּ ל ֶ ׁ ש טּ ו ׁ ּ ש ִ
ּ ק ַ ה
ע ַ צ ְ מ ֶ א ְ
ּ ב ץ ֵ צ ֹ ו ּ פ ְ ת ִ ה ן ֵ
ּ ב ְ צ ַ ע ְּ מ ַ ה ר ֹ ו ּ נ ִ ּ צ ַ ה ,ם ָ ת ְ ס
ּ וכ ְ פ ָ ה ְ ו תֹ ו ּ כ ֻ ר ֲ א תֹ וע ָ ׁ ש ּ ומ ְ ר ָ ז םִ י ַּ מ ַ ה ְ ו ,ה ָ לְ י ַ
ּ ל ַ ה
י ִּ ת ְ ל ִ
ּ ב ר ָ י ְ נ ת ַ
ּ ס ִ ע ְ ל ע ָ ק ְ ׁ ש ֻּ מ ַ ה טּ ו ׁ ּ ש ִ
ּ ק ַ ה ת ֶ א
.ה ָ רּ ור ְ
ּ ב
ם ָ ת ְ ס אֹ ּ ל ֶ ׁ ש ,ר ֵ
ּ פ ַ ס ְ ל י ִּ ת ְ ח ַ כ ָ ׁ ש ט ַ ע ְ מ ִ ּ כ ,ה ָ א
י ֵ נ ְ פ ִ ל ,הֶ ּ ז ַ ה טּ ו ׁ ּ ש ִ
ּ ק ַ ה ל ַ ע
ְ
ך ָ ּ כ ל ָ ּ כ ה ֶ ׁ ש ָ ק ּ ונ ְ ד ַ ב ָ ע
תּ ור ֲ ח ַּ ת ל ַ ע ת ֶ ל ֶ ה ַ נ ְּ מ ַ ה ה ָ עי ִ ד ֹ וה קּ ו
ּ
י ִ ד ְ
ּ ב ַ עּ וב ָ ׁ ש
ה ֶ ׁ ש ָ ק
ְ
ך ָ ּ כ ל ָ ּ כ ּ ונ ְ ד ַ ב ָ ע .תֹ ו ּ ת ִ ּ כ ַ ה ל ָ ּ כ ןי ֵ
ּ ב טּ ו ׁ ּ ש ִ
ּ ק ַ ה
...ו ָ ׁ ש ְ כ ַ ע ל ָ ב ֲ א , ֹ וּ ז ַ ה תּ ור ֲ ח ַּ ת ַ
ּ ב תֹ ו ּ כ ְ ז ִ ל י ֵ ד ְ ּ כ
י ִ מ ָ חֶ נ ת ֶ ד ֶ מֹ וע הֶ ּ ז ַ ה ן ָ ג ָ ל ָ
ּ ב ַ ה ל ָ ּ כ
ְ
ך ֹ ות ְ בּ ו
.ת ֶ כ ֶ
ּ
י ַ ח ְ מּ ו
.ר ֵ תֹ וי ד ֹ וע י ִ תֹ וא ה ָ נ ְ
ּ ב ְ צ ִ ע ּ ה ָ
ּ ל ֶ ׁ ש ה ָ בּ ו ׁ ש ְּ ת ַ ה
ֹ ומ ְ ּ כ ע ַ מ ְ ׁ שִ
ּ נ ֶ ׁ ש ט ָ
ּ פ ְ ׁ ש ִ מ י ִ ל ה ָ ר ְ מ ָ א אי ִ ה
ַ עֵ נ ְ כ ַ ׁ ש ְ מ ר ֵ
ּ ב ְ ס ֶ ה אֹ ל ."טּ וג ְ י ַ ז ְ ו טּ ו ּ ג ְ כא ַ ר ְ ט"
?ן ֹ וכ ָ נ ,ד ָ חֻ י ְ מ ִ
ּ ב
תֶ נ ֶ
ּ ב ְ צ ַ ע ְ מ ה ָ ו ְ ל ַ ׁ ש ְ
ּ ב י ִ ל ה ָ רי ִ
ּ ב ְ ס ַ מ י ִ מ ָ חֶ נ ְ ו
בֹ ׁ ש ְ ח ַּ ת ,טּ ו ּ ג ןיי ַ ז טעו ֶ ו – טּ ו ּ ג ט ְ כא ַ ר ְ ט"
."ב ֹ וט ה ֶ י ְ הִ י ,ב ֹ וט
ב ֹ וט ּ וה ֶ ׁ ּ ש ַ מ ל ַ ע בֹ ׁ ש ְ ח ַ ל ר ָ ׁ ש ְ פ ֶ א
ְ
ךי ֵ א
ּ ונ ָ
ּ ל ֶ ׁ ש ה ָ
ּ
י ִ כ ְ ּ ז ַ ה ?רֹ ז ֲ ע ַ י הֶ ּ ז ה ַ מ ,ל ָ ל ְ כ ִ בּ ו ?ו ָ ׁ ש ְ כ ַ ע
.ס ָ ר ְ
ּ פ ַ ה ם ַ
ּ ג
ְ
ך ַ ל ָ ה ּ ה ָּ ת ִ א ד ַ חַ י ְ ו ,ה ָ כ ְ ל ָ ה תּ ור ֲ ח ַּ ת ַ
ּ ב
טּ ו ׁ ּ ש ִ ק תֹ ו ׂ ש ֲ ע ַ ל ּ ו ּ ל ִ פ ֲ א .תֹ ו ׂ ש ֲ ע ַ
ּ ל ה ַ מ ןי ֵ א ,ּ והֶ ז
, ַ חי ִ ל ְ צ ַ נ ם ִ א ם ַ ג ְ ו ,ן ַ מְ ז ּ ונ ָ ל ןי ֵ א ְ ו ט ַ ע ְ מ ִ ּ כ ׁ ש ָ ד ָ ח
טּ ו ׁ ּ ש ִ
ּ ק ַ ה ֹ ומ ְ ּ כ ם ָ ל ְ ׁ ש ֻ מ ה ֶ א ָ ר ֵ י אֹ ל ח ַ ט ֶ
ּ ב אּ וה
!ם ֵ ד ֹ ו ּ ק ַ ה

ם

ה
ְ ן ֲ ַ ָ
ִ ה
"
ב
78 ~ א"עשת'ה 'א רדא ד"י
רפוס לאיחי :תאמ

6
276.indd 6 14/02/2011 08:14:27
.ה ָ
ּ נ ַ ט ְ ק אֹ ל תי ִ נ ָ ׁ ש ְ ק ַ ע אי ִ ה ,י ִ מ ָ חֶ נ ל ָ ב ֲ א
ה ַ מ לּ ומ ,בֹ ט ָ ר ָ ה ן ֹ ור ְ ּ ד ְ ס ִּ מ ַ ה ע ַ צ ְ מ ֶ א ְ
ּ ב ,ה ָ כ ָ כ ְ ו
,ּ ונ ָ
ּ ל ֶ ׁ ש ַ ח ֵ ּ צ ַ נ ְּ מ ַ ה טּ ו ׁ ּ ש ִ
ּ ק ַ ה ל ֹ ומ ְ ת ֶ א ד ַ ע ה ָ י ָ ה ֶ ׁ ּ ש
:רּ ו ּ פ ִ ס י ִ ל ת ֶ ר ֶ
ּ פ ַ ס ְ מּ ו ת ֶ ד ֶ מֹ וע אי ִ ה
תוֹכּ ֻ ר ֲ אוּד ְ דוֹתּ ְ ס ִ הםי ִ א ְ פוֹר ָ הת ֶ שׁ ְ שׁ""
-תוֹרוּמ ֲ ח ם ֶ הי ֵ נ ְ פּ ,ל ַ דּ ַ ה ר ֶ ד ֶ ח ַ ה ת ַ נּ ִ פ ְ בּ
ה ָ טּ ִ מּ ַ ה ל ַ ע .תוֹבוֹט וּר ְ ׂשּ ִ בּ א ר ֶ ב ֵ סּ ַ ה
ם ַ שָׁ נּ ֶ שׁ,רֵ וּ ִ ח ְ ושׁוּח ָ כּד ֶ ל ֶ יב ַ כ ָ שׁ,ם ָ דּ ִ צ ְ לּ ֶ שׁ
.י ִ שֹׁק ְ בּ ַ א
א ם ָ לוֹע ֵ מּ ֶ שׁ ,טוּשׁ ָ פּ ַ ה ר ֵ קּ ַ ב ְ מּ ַ ה ם ַ גּ
תוּנ ָ ק ְ ס ַ פ ְ בּ ַ עֹ בּ ְ ק ִ ללֹ כ ָ יה ָ י ָ ה,ה ָ אוּפ ְ רד ַ מ ָ ל
טוּשׁ ָ פּוֹני ֵ אה ֶ לוֹח ַ הד ֶ ל ֶ יּ ַ הל ֶ שׁוֹב ָ צּ ַ מי ִ כּ
םי ִ א ְ פוֹר ָ ה ל ֶ שׁ ם ָ תּ ְ ע ַ דּ  ַ א .ל ָ ל ְ כוּ ל ָ ל ְ כּ
:ר ֵ תוֹיף ַ את ֶ צ ֶ ר ְ ח ֶ נה ָ תְ י ָ ה
רוּמ ָ ח ד ֶ ל ֶ יּ ַ ה ל ֶ שׁ וֹב ָ צּ ַ מ ,וּנ ֵ ר ֲ ע ַ צ ְ ל"
,ב ֶ צ ֶ ע ְ בּ ר ָ גּ ֻ ב ְ מּ ַ ה א ֵ פוֹר ָ ה ק ַ ס ָ פּ ,"ר ֵ תוֹי ְ בּ
."םי ִ א ְ ת ַ מ לוּפּ ִ ט ל ָ כּ וֹל א ֵ צוֹמ י ִ נּ ֶ ני ֵ א"
ת ֵ ע ָ ה ל ָ כּ וּד ְ מ ָ ע ֶ שׁ םי ִ ל ָ ל ְ מ ֻ א ָ ה םי ִ רוֹה ַ ה
,ם ָ דּ ְ ל ַ י םוֹל ְ שׁ ִ ל וּל ְ לּ ַ פּ ְ ת ִ ה ְ ו תִ י ַ בּ ַ ה תי ִ ו ָ ז ְ בּ
וֹב ָ נּ ַ ה א ֵ פוֹר ָ ה ְ ו ,ר ֶ ב ֶ שׁ תוֹל ְ ל ִ י ְ בּ וּצ ְ ר ָ פּ
וּלּ ִ א ְ כּ ,תוֹט ֵ ק ְ שׁתוּל ְ צּ ַ נ ְ ת ִ ה תוֹלּ ִ מ שׁ ַ ח ָ ל
.וּר ְ ז ַ ע ַ יוּלּ ֵ א
ע ַ מ ָ שׁ,ל ֵ א ָ כי ִ מ'רדי ִ ס ָ ח ֶ ה,ד ֶ ל ֶ יּ ַ הי ִ ב ֲ א
וֹדּ ְ ל ַ י ְ ל, ַ עוּז ֲ ע ַ ז ְ בּא ֵ פוֹר ָ הל ֶ שׁוי ָ ר ָ ב ְ דּת ֶ א
.ד ַ ב ְ ל ִ בּתוֹרוּפ ְ סםי ִ יּ ַ חתוֹע ְ שׁוּר ְ תוֹנן ָ ט ָ קּ ַ ה
?ת ֵ ע ָ כּה ֶ שׂ ֲ ע ַ יּה ַ מ
וי ָ נ ָ פוּ ,תִ י ַ בּ ַ ה ֵ מ ל ֵ א ָ כי ִ מ 'ר א ָ צ ָ י
םי ִ מ ָ י ְ בּ .ע ַ מ ֶ ד ְ בּ תוֹפוּט ְ שׁ תוֹבוּצ ֲ ע ָ ה
י ִ בּ ַ ר ָ הל ֶ א ַ ע ֵ סוֹנל ֵ א ָ כי ִ מ'רה ָ י ָ הם ָ נוּקּ ִ ת ְ כּ
ה ָ כ ָ ר ְ בּשׁ ֵ קּ ַ ב ְ מוּ,ק ֶ ד ֶ צח ַ מ ֶ צּ ַ הר"וֹמ ְ ד ַ א–
ח ַ מ ֶ צּ ַ ה ל ֶ שׁ וֹת ָ כּ ְ ר ִ בּ .וֹנ ְ בּ ת ַ אוּפ ְ ר ִ ל
 ַ א.ם ָ קי ֵ רת ֶ ר ֶ זוֹחהּ ָ ני ֵ אם ָ לוֹע ְ לק ֶ ד ֶ צ
םוֹי ת ַ ח ַ קוֹל שׁ ְ טיו ִ וא ַ בּוּי ְ ל ִ ל ה ָ עי ִ ס ְ נּ ַ ה
וּלּ ִ א ְ ו .בוֹטּ ַ ה ה ֶ ר ְ ק ִ מּ ַ בּ תאֹז ְ ו ,ם ֵ ל ָ שׁ
...ד ַ ב ְ ל ִ בּתוֹרוּפ ְ סתוֹע ָ שׁוּר ְ תוֹנוֹנ ְ ב ִ ל
תוֹבוֹח ְ ר ִ בּ ל ֵ א ָ כי ִ מ'ר וֹל  ֵ לּ ִ ה ָ כ ְ ו
א ָ לּ ֶ א.וי ָ ני ֵ ע ֵ מתוֹג ְ לוֹזתוֹע ָ מ ְ דוּ,ה ָ ר ָ י ֲ ע ָ ה
םי ִ די ִ ס ֲ חת ַ רוּב ֲ חוֹתוֹאה ָ שׁ ְ ג ָ פּע ַ ת ֶ פ ְ לּ ֶ שׁ
,"?ל ֵ א ָ כי ִ מ 'ר  ְ לּ ה ַ מ" .ת ֶ ל ֶ הוֹצ
?"ה ָ ר ָ קּה ַ מ",םי ִ די ִ ס ֲ ח ַ הוּנ ְ י ְ נ ַ ע ְ ת ִ ה
וי ָ ר ֵ ב ֲ ח ת ֶ א ל ֵ א ָ כי ִ מ 'ר ף ֵ תּ ִ שׁ
.וי ָ ל ָ ע ה ָ שׁ ְ גּ ַ ר ְ ת ִ ה ֶ שׁ ה ָ ר ָ צּ ַ בּ םי ִ די ִ ס ֲ ח ַ ה
י ֵ בוֹט ְ ו ,תוֹשׁוּנ ֲ א ה ֶ לוֹח ן ָ ט ָ קּ ַ ה וֹנ ְ בּ
.ה ָ ו ְ ק ִ תּ וֹל םי ִ נ ְ תוֹנ ם ָ ני ֵ א םי ִ א ְ פוֹר ָ ה
ה ָ שׁ ְ ק ִ ה?" ָ תּ ְ שׁ ַ קּ ִ בּר ָ ב ְ כּי ִ בּ ַ ר ָ ה ֵ מה ָ כ ָ ר ְ בוּ"
ה ֶ צוֹרי ִ תי ִ י ָ ה.יא ַ ו ְ ל ַ ה".םי ִ די ִ ס ֲ ח ַ הד ַ ח ַ א
ַ עי ִ גּ ַ א ֶ שׁד ַ ע  ַ א ,ה ָ כ ָ ר ְ בּ י ִ בּ ַ ר ָ ה ֵ משׁ ֵ קּ ַ ב ְ ל
ר ָ ח ֻ א ְ מ תוֹי ְ ה ִ ל לוּל ָ ע שׁ ְ טיו ִ וא ַ בּוּי ְ ל ִ ל
.ל ֵ א ָ כי ִ מ'רה ָ נ ָ ע,"י ַ דּ ִ מ
ד ַ ח ַ א ץ ַ פ ָ ק ,"שׁ ֵ א ָ י ְ ת ִ מ  ְ לּ ה ַ מ"
ם ָ ד ָ א ע ַ נ ְ מ ִ י ל ַ א ם ָ לוֹע ְ ל" ,םי ִ די ִ ס ֲ ח ַ ה
,שׁ ְ טיו ִ וא ַ בּוּי ְ ל ִ לע ַ ס!םי ִ מ ֲ ח ַ ר ָ הן ִ מוֹמ ְ צ ַ ע
."!רֹ ז ֲ ע ַ י'ה ַ ו
'ר ןי ִ תּ ְ מ ִ ה א ,ה ֶ שׂ ֲ ע ַ מ ְ ל ה ָ ב ָ שׁ ְ ח ַ מּ ִ מ
 ֶ ר ֶ דּ ַ הל ֶ אא ָ צ ָ י ְ ו,ט ָ קע ַ ג ֶ רוּלּ ִ פ ֲ אל ֵ א ָ כי ִ מ
.שׁ ְ טיו ִ וא ַ בּוּי ְ ל ִ ל
א ְ ו ,שׁ ְ טיו ִ וא ַ בּוּי ְ ל ִ לל ֵ א ָ כי ִ מ'ר ַ עי ִ גּ ִ ה
ל ֶ א ר ֵ ה ִ מ אוּה .ט ָ ק ע ַ ג ֶ ר וּלּ ִ פ ֲ א ןי ִ תּ ְ מ ִ ה
םי ִ ל ָ טוּמוֹנ ְ בּי ֵ יּ ַ חא ֲ ה,י ִ בּ ַ ר ָ הל ֶ שׁוֹר ְ ד ַ ח
!ם ִ י ַ נ ְ זאֹמּ ַ הף ַ כּל ַ עןא ָ כּ
י ִ בּ ַ ר ָ הל ֶ שׁוֹר ְ ד ַ חל ֶ אס ַ נ ְ כ ִ נל ֵ א ָ כי ִ מ'ר
'ר ר ֵ ה ְ ר ִ ה ,"דֹא ְ מ ן ֵ כ ָ תִּ י" .י ִ כ ֶ ב ְ בּ ץ ַ ר ָ פוּ
י ִ מ .י ַ דּ ִ מ ר ָ ח ֻ א ְ מ ר ָ ב ְ כּ ֶ שׁן ֵ כ ָ תִּ י" ,ל ֵ א ָ כי ִ מ
ה ָ ר ְ ב ָ ער ָ ב ְ כּי ַ לוּא?י ַ חן ִ י ַ ד ֲ עי ִ נ ְ בּם ִ א ַ ע ֵ דוֹי
."?ה ָ ע ָ ׁשּ ַ ההּ ָ ל
'ר ְ בּ ק ֶ ד ֶ צ ח ַ מ ֶ צּ ַ ה ר"וֹמ ְ ד ַ א טי ִ בּ ִ ה
,ג ַ א ְ ד ִ תּ ל ַ א" ר ַ מ ָ א ְ ו ם ַ ח ט ָ בּ ַ מ ְ בּ ל ֵ א ָ כי ִ מ
,בוֹטבֹשׁ ֲ ח)!טוּגּןיי ַ זטעו ֶ ו,טוּגּט ְ כא ַ ר ְ ט
,רֹ ז ֲ ע ַ לה ָ לוֹכ ְ יה ָ בוֹטה ָ ב ָ שׁ ְ ח ַ מ,(!בוֹטה ֶ י ְ ה ִ י
'רא ָ צ ָ י."... ְ לרֹ ז ֲ ע ַ י'ה,'ה ַ בּח ַ ט ְ ב ִ תּם ִ א
י ִ בּ ַ ר ָ ה,י ִ בּ ַ ר ָ הל ֶ שׁוֹר ְ ד ַ ח ֵ מד ָ דוֹע ְ מל ֵ א ָ כי ִ מ
!בוֹטבֹשׁ ְ ח ַ לוֹלר ַ מ ָ אי ֵ ר ֲ ה
79 ~777 'סמ ןוילג

7
276.indd 7 14/02/2011 08:14:30
וֹנ ְ בּת ֶ אא ָ צ ָ מוּ,וֹתי ֵ ב ְ לל ֵ א ָ כי ִ מ'ר ַ עי ִ גּ ִ ה
,וֹת ָ טּ ִ מל ַ עה ֶ לוֹחב ַ כ ָ ׁשּ ֶ שׁשׁוּנ ָ א ָ הה ֶ לוֹח ַ ה
."!ם ֵ ל ָ שׁ ְ ואי ִ ר ָ בּ
!טּ ו ּ ג ןיי ַ ז טעו ֶ ו טּ ו ּ ג ט ְ כא ַ ר ְ ט
.לֹ ּ כ ַ ה הֶ ז ּ והֶ ז
הֶ ּ ז ַ ה ם ָ
ּ ג ְ ת ִ
ּ פ ַ ה ת ֶ א רי ִ ּ כ ְ ז ַ מ א" ָ טי ִ ל ְ ׁ ש י ִ
ּ ב ַ ר ָ ה
תֹ וי ְ ה ִ ל
ְ
ךי ִ ר ָ צ אּ וה ,םי ִ מ ָ ע ְ
ּ פ ה ָּ מ ַ כ ְ ו ה ָּ מ ַ ּ כ
ת ַ ע ַ ד ָ ל .םי ִ
ּ
י ַ ח ַ
ּ ב
ְ
ך ֶ ר ֶ ד ְ ו ה ָ א ָ ר ֹ וה ּ ונ ֵ לי ִ ב ְ ׁ ש ִ
ּ ב
ר ֵ ּ ד ַּ ת ְ סִ י לֹ ּ כ ַ ה ֶ ׁ ש .רֹ ז ֲ ע ַ י 'ה ֶ ׁ ש ,די ִ מ ָּ ת בֹ ׁ ש ְ ח ַ ל ְ ו
.ר ָ ב ָ ּ ד ל ֶ ׁ ש ֹ ופֹ וס ְ
ּ ב
רֹ ז ֲ ע ַ י ה" ָ
ּ ב ָ
ּ ק ַ ה ֶ ׁ ש םי ִ ע ְ ד ֹ וי ְ ו םי ִ חּ וט ְ
ּ ב ם ִ א
ה ֶ י ְ הִ י ת ֶ מ ֱ א ֶ
ּ ב לֹ ּ כ ַ ה ,ר ֶ ד ֵ ס ְ
ּ ב ה ֶ י ְ הִ י ף ֹ ו ּ ס ַ
ּ ב לֹ ּ כ ַ ה ְ ו
ה ָ ב ָ ׁ ש ְ ח ַּ מ ַ ה .ב ֹ וט ה ֶ י ְ הִ י ,ה ָ ג ָ א ְ ּ ד ל ַ א .ר ֶ ד ֵ ס ְ
ּ ב
ת ֶ מ ֶ ר ֹ ו ּ ג – ּ ה ָ מ ְ צ ַ ע ה ָ ח ְ מ ִ ׂ ּ ש ַ ה ְ ו תי ִ בּ ו
ּ
י ִ ח ַ ה
.ב ֹ וט ה ֶ י ְ הִ י ת ֶ מ ֱ א ֶ
ּ ב ֶ ׁ ש רֹ ז ֲ ע ַ י ה" ָ
ּ ב ָ
ּ ק ַ ה ֶ ׁ ש
,הֶ ז ת ֶ א תֹ וא ְ ר ִ ל ה ֶ ׁ ש ָ ק םי ִ מ ָ ע ְ פ ִ
ּ ל ֶ ׁ ש ן ֹ וכ ָ נ
ל ָ ב ֲ א .ר ַ מּ ו רֹ ח ָ ׁ ש ,ע ַ ר ה ֶ א ְ ר ִ נ לֹ ּ כ ַ ה םי ִ מ ָ ע ְ פ ִ ל
לֹ ּ כ ַ ה ף ֹ ו ּ ס ַ
ּ ב ,ב ֹ וט ה ֶ י ְ הִ
ּ
י ֶ ׁ ש םי ִ חּ וט ְ
ּ ב ּ ונ ְ חַ נ ֲ א ם ִ א
ןיי ַ ז טעו ֶ ו ,טּ ו ּ ג ט ְ כא ַ ר ְ ט ,הֶ ז ה ָ כ ָ ּ כ .ב ֹ וט ה ֶ י ְ הִ י
.טּ ו ּ ג
ץ ָ מ ֲ א ַּ מ ַ ל י ִּ ת ְ פ ַ ר ָ ט ְ צ ִ ה ְ ו ,י ִּ ת ְ עַ נ ְ כ ַּ ת ְ ׁ ש ִ ה ף ֹ ו ּ ס ַ
ּ ב
ל ֶ ׁ ש תֹ ונ ָ
ּ ב ַ ה ל ָ ּ כ ם ִ ע ד ַ חַ י ,ן ֹ ור ֲ ח ַ א ָ ה ע ַ ג ֶ ר ָ ה ל ֶ ׁ ש
תֹ ונ ֹ ור ֲ ח ַ א ָ ה תֹ וע ָ ׁ ּ ש ַ
ּ ב ה ֶ
ּ סַ נ ְ נ ּ ונ ְ חַ נ ֲ א .ה ָּ ת ִ ּ כ ַ ה
ןי ֵ א ְ ו ט ַ ע ְ מ ִ ּ כ ֶ ׁ ש תֹ ור ְ מ ַ ל ׁ ש ָ ד ָ ח טּ ו ׁ ּ ש ִ ק תֹ ו ׂ ש ֲ ע ַ ל
.ב ֹ וט ה ֶ י ְ הִ י ,ב ֹ וט בֹ ׁ ש ְ חַ נ ,ן ַ מְ ז ּ ונ ָ ל
ה ָ ת ְ כ ָ ז ה ָּ ת ִ ּ כ הֶ זי ֵ א ף ֹ ו ּ ס ַ
ּ ב ּ ו ׁ ש ֲ חַ נ ְ תּ ו ,ה ָ א
ׁ ש ָ ד ָ ח ֶ ה טּ ו ׁ ּ ש ִ
ּ ק ַ ה :ז ֶ מ ֶ ר ?ן ֹ ו ׁ שא ִ ר ָ ה םֹ וק ָּ מ ַ
ּ ב
ה ֶ י ְ הִ י ב ֹ וט בֹ ׁ ש ְ ח ַּ ת" א ֵ ׂ שֹ ו ּ נ ַ
ּ ב ה ָ י ָ ה ּ ה ָ
ּ ל ֶ ׁ ש
..."ב ֹ וט
80 ~ א"עשת'ה 'א רדא ד"י
תואבצ תויוליעפ לע ונל רפס ,רזעלא
?ןגראמ התאש םשה
ירחא תבש לכב ה"צ תוליעפ ןגראמ ינא
.יתנוכשה םיקחשמה ןגב ,םיירהצה
.םידלי 20-ל 15 ןיב םיפתתשמ תוליעפב
,םיקוספ םידליה םירמוא תוליעפה ךלהמב
,"וננודא יחי" שדוקה תזרכה תא םיזירכמ
רצק קחשמ םיקחשמ,ידיסח רופיס םיעמוש
תא ןגראמ ינאש ןמזב .םויסל קתממ םילבקמו
תונגראמ יתויחא ,םיקחשמה ןגב תוליעפה
תנכהב ןהל רזוע ינא .תודליל תיבב תוליעפ
.תוליעפה
םיפסונ םירבח רפסמו ינא ,ךכל ףסונב
ירחא נ"כהיבב "יחי"ו "םיקוספ" םירמוא
תודעוותהל םיראשנש םידליה םע הליפתה
.תסנכה תיבב
רבד לכש רמוא חישמה ךלמ יברה
ךיא .חישמב רודח תויהל ךירצ םישועש
?הארוהה תא עצבמ התא
שארה לע "יחי תפיכ" םע ךלוה ינאש הדבועה
לש הלואגה תרושב תא םידוהיל תמסרפמ
החיש אלל םג חישמה ךלמ א"טילש יברה
רפסה ךותמ תובר יתדמל הנורחאל .ימיע
ריבסמש ,ןושש םייח ברה לש "יתעדי התע"
יח חישמה ךלמ אוה יברה עודמ הבחרהב
לאושש ימ לכל ריבסהל לוכי ינא ךכ .'וכו םייקו
לייח לכש דאמ יאדכ .אשונב ןיינעתמו יתוא
.בישהל המ עדיש ידכ רפסה תא ארקי
זרזל השוע התא תודחוימ תולועפ וליא
ךלמ א"טילש יברה לש ותולגתה תא
?חישמה
דומלל לדתשמו םוי לכב ת"תח דמול ינא
ינא םעפ ידמ .יעובשה "תוכלמ רבד"ה תא
תיבב תוליעפב רוזעלו "םיעצבמ" תושעל עסונ
.תרפאב ד"בח
רמול הצרתש דחוימ רסמ שי םויסל
?ןולעה יארוק םשה תואבצ ילייחל
הנוכשב רג ינאש םהל רמול הצור ינא
בר ישוקב םילבקתמ חישמ ינינעש תידרח
לכה תורמלו
ךירצש ומכ םיריבסמשכש שחומב יתיאר
דחא לכ .םיניבמ םלוכ - םילעפתמ אלו
תרושב לע םידוהיל םסרפל ךירצ ומוקמב
.חישמה ךלמ א"טילש יברה לש הלואגה
יורטנרע רזעלא
םילשורי
ןיול .ד :תאמ

8
276.indd 8 14/02/2011 08:14:34
יול צ"יי :תאמ <<
ונקדצ חישמ ינפ לבקל םיצר
:רוציקבו - תוחידב ,םיריש ,םירופיס ,םירויצ חולשל ןתינ .םייעובשב םעפ עיפומ הז רודמ
.םיאבה תונוילגב ה"זעב םסרפנ תורחבנ תוריצי .וצרתש המ לכ
יול צ"יי :תאמ <<
81 ~777 'סמ ןוילג
ינוכסח חיטבא
,בקעי ןב קחצי ףסוי :תאמ
קרב ינב
םיבהוא םינצמק המל
םג וב שי יכ ?חיטבא תונקל
םיניערג םגו רשב םג םימ
.חוציפל
תינואג החידב
דלישטור אקשומ :תאמ
השיא תרמוא ,"תינואג ינא"א
לזאפה תא יתמייס" .התרבחל
הזיראה לעש דועב ,הנש ךות
...."שולש דע םייתנש בותכ
אבא לש ןבה
דלישטור קחצי ףסוי :תאמ
'ב ד"בח רפכ
ןבל םיארוק ךיא :הלאש
?רתיבא לש אבא לש
!רתיבא :הבושת
.תילתע ,גבס קחצי ףסוי
.ביבא תמר ,גרובזניג ינרעטש
.ביבא לת ,יקשוא ילעי
.תפצ ,רשיילפ לדנעמ םחנמ
קרב ינב ,בקעי ןב הנח
.ןומר הפצמ ,םינולס לדנעמ םחנמ
ד"בח רפכ ,דלישטור אקשומ
.תפצ ,ירבוד ידנעמ
.תפצ ,אדנל אלייב

9
276.indd 9 14/02/2011 08:14:36
.ג ימירבא :תאמ
!םיאובחמ
.השרפהמ םילימ וא .שדוחל תורושקה םילימ תורתתסמ םכינפלש םיטפשמב
(ןולימרת הזב ףרוצמ) .םתוא ואצמ
?םתלביק המ .ןימי דצב הלימ לכ לש הנושארה תואה תא ובתכ
:ל תועצהו תולאש ,תונורתפ חולשל ןתינ
,bemachane@gmail.com :ליימיא 072-2765578 :סקפ .17110 :דוקימ ,תיליע תרצנ 1035 .ד.ת ק"הא םשה תואבצ
.1 ושיקה אבה טירפתב .5 ושיקה ישארה טירפתב ,08 - 9493770 :'עמשנו גייחנ' תכרעמב ונלש רסמלטה את
.הלרגהל םכתא סינכהל לכונש ידכ ,העדוהה תא םיריאשמ םתאש ינפל - רורב לוקב ןופלטה 'סמו תבותכה ,אלמה םכמש תא ורמיא אנא :בל ומיש
'ק"הראב םשה תואבצ' רעונה תעונת לש תוגרדה לולסמב תודוקנ 2 ב םכתא הכזמ ןועושעשה ןורתפ
82 ~ א"עשת'ה 'א רדא ד"י

10
276.indd 10 14/02/2011 08:14:41

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->