P. 1
Β. ΣΜΠΕ - Διορθώσεις, Προσθήκες, Αντικαταστάσεις

Β. ΣΜΠΕ - Διορθώσεις, Προσθήκες, Αντικαταστάσεις

|Views: 12|Likes:
Published by xpolis
Υπόμνημα του Τασου Λύτρα και της Ειρήνης Βαλλιανάτου για τη Βιοποικιλότητα των Ορεινών Όγκων της Αττικής
Υπόμνημα του Τασου Λύτρα και της Ειρήνης Βαλλιανάτου για τη Βιοποικιλότητα των Ορεινών Όγκων της Αττικής

More info:

Published by: xpolis on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

1

΢ΜΠΔ ηνπ ΢ρεδίνπ Νόκνπ Ρ΢Α (2021)

Πξνηεηλόκελεο επηθαηξνπνηήζεηο δεδνκέλσλ - βειηηώζεηο


1) ζει. 2-14: Κεθάιαην 2.3.1. «Βηνπνηθηιόηεηα, παλίδα θαη ρισξίδα, δάζε θαη αζηηθό
θαη πεξηαζηηθό πξάζηλν». Σηελ πξώηε παξάγξαθν πνπ αξρίδεη «Τν πξόηππν …» κεηά
ηε θξάζε … «κε πξνεμάξρνληα ηα Μεηξνπνιηηηθά Πάξθα», πξνζηίζεηαη ε εμήο
πξόηαζε:
«Οη αλαπηπμηαθνί Πόινη Γηαπεξηθεξεηαθήο Δκβέιεηαο ελδέρεηαη λα έρνπλ
αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα»
Σεκείσζε: Αθνξνύλ ηηο πεξηνρέο Απιώλαο, Θξηαζίνπ θαη Μεγάξσλ.


2) ζει. 2-49: Κεθάιαην 2.5.1. «Βηνπνηθηιόηεηα, παλίδα θαη ρισξίδα, δάζε θαη αζηηθό
θαη πεξηαζηηθό πξάζηλν». Σηελ πξώηε παξάγξαθν πνπ αξρίδεη «Ζ απνγξαθή …»
κεηά ηελ ηειεπηαία πξόηαζε «… αλαγλσξηζκέλνπο νηθόηνπνπο.» πξνζηίζεηαη ε εμήο
πξόηαζε:
«Δηδηθά γηα ηελ απηνθπή Διιεληθή Υισξίδα, ζύκθσλα κε ην από 14-12-2010
Γειηίν ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο (Δ.Β.Δ.), απηή πεξηιακβάλεη:
Οηθνγέλεηεο : 167
Γέλε: 1080
Δίδε: 6041
Δίδε θαη Τπνείδε (θπηηθά taxa): 6912
Από απηά ηα 300 taxa ζεσξνύληαη σο ζπάληα θαη απεηινύκελα ζύκθσλα κε ην
Βηβιίν Δξπζξώλ Γεδνκέλσλ ησλ ΢παλίσλ θαη Απεηινύκελσλ Φπηώλ ηεο Διιάδαο
(Φνίηνο, Κσζηαληηλίδεο θαη Κακάξε 2009).
Ζ Διιεληθή ρισξίδα, ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηνλ πινύην ηεο ζε ζρέζε κε ηελ
έθηαζή ηεο (σο κέηξν ηεο βηνπνηθηιόηεηαο) είλαη κεηαμύ ησλ πινπζηνηέξσλ
ρισξίδσλ ησλ Δπξσπατθώλ θαη ησλ Μεζνγεηαθώλ ή ησλ Μεζνγεηαθνύ θιηκαηηθνύ
ηύπνπ πεξηνρώλ».

3) ΢ει. 2-50: Σην ηέινο ηεο 5
εο
παξαγξάθνπ (πνπ αξρίδεη «Από ηελ ελέξγεηα απηή
…», κεηά ηελ θξάζε «…. δξάζεηο βειηίσζεο», πξνζηίζεηαη ε πξόηαζε:
«Ζ πξνβιεπόκελε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Αηηηθήο,
αλακέλεηαη λα θαιύςεη απηέο ηηο αλάγθεο γλώζεο, δηαρείξηζεο θαη πνιηηηθήο».

2
4) ΢ει. 3-56: Κεθάιαην 3.2.2.4 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο. Σην «α. Οξεηλνί όγθνη» ε
πξώηε παξάγξαθνο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Οη νξεηλνί όγθνη αληηκεησπίδνληαη σο ππξήλεο βηνπνηθηιόηεηαο νη νπνίνη
πξνζηαηεύνληαη θαη δηαζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη κε ην δίθηπν ειεύζεξσλ ρώξσλ
ηεο πόιεο, κε ηηο επαίζζεηεο πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο θαη ηηο αθηέο, κε ζθνπό ηε
δεκηνπξγία ζπλεθηηθνύ δηθηύνπ πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ησλ
νηθνηόπσλ θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο»

5) ΢ει. 3-57: Σην ηέινο, κεηά ηελ παξάζεζε ησλ π.δ. πξνζηαζίαο, ην εληόο πιαηζίνπ
θαη ζθηαζκέλν θείκελν, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«΢ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νξεηλώλ όγθσλ ηεο Αηηηθήο, εληνπίδνληαη
ειιείςεηο ζην ζεζκηθό πιαίζην, ζηηο παξνύζεο ζπλζήθεο θαη ζε ζρέζε κε ηηο
ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ βηνπνηθηιόηεηα, ηηο θαηαζηξνθηθέο
ππξθαγηέο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Αηηηθήο,
λέα δεδνκέλα πνπ αλέδεημαλ πξόζθαηεο έξεπλεο γηα ηε ρισξίδα θαη παλίδα απηώλ
θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3937/2011. Γη’ απηό απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε,
ελαξκόληζε θαη ππαγσγή ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 1650/86 θαη 3937/2011.
Ηδηαίηεξα ηα όξε Παηέξαο, Γεξάλεηα, Κηζαηξώλαο δελ ππάγνληαη ζε θαζεζηώο
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ όξνπο Αηγάιεσ – Πνηθίινπ θαη
ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ, έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ αλέδεημαλ έλα ζεκαληηθό
νηθνζύζηεκα κε πξνζηαηεπηένπο ηύπνπο νηθνηόπσλ θαη κεγάιν αξηζκό εηδώλ
ρισξίδαο θαη παλίδαο πνιιά από ηα νπνία βξίζθνληαη ζην θόθθηλν βηβιίν θαη ζε
δηεζλείο, επξσπατθνύο θαη ειιεληθνύο θαηαιόγνπο πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ, όπσο
επίζεο θαη ζην π.δ. 67/81. Έηζη, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε επηθαηξνπνίεζε θαη
ελίζρπζε ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο απηήο».

6) ΢ει. 3-67: Γηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 2
εο
παξαγξάθνπ ηνπ θεθ. 3.3.1.1. κε
ηίηιν «Σπλνπηηθή εηθόλα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ Αηηηθή» σο εμήο:
«Ζ βηνπνηθηιόηεηα ζηελ Αηηηθή είλαη ηθαλνπνηεηηθά, αλ θαη απνζπαζκαηηθά,
κειεηεκέλε όζνλ αθνξά ζηε ρισξίδα θαη ηε βιάζηεζε θαζώο θαη ηελ παλίδα ησλ
ζπνλδπινδώσλ θαη πνιύ ιηγόηεξν γλσζηή όζνλ αθνξά ζηηο πεξηζζόηεξεο νκάδεο
αζπόλδπισλ. Γηαπηζηώλεηαη έιιεηςε ζπλνιηθήο γλώζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ
πιεζπζκώλ ησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαζώο θαη ησλ νηθνηόπσλ ή
βηνηόπσλ ηνπο. Γελ ππάξρνπλ επίζεο ζηνηρεία γηα ηα μεληθά είδε πνπ έρνπλ
3
εηζβάιιεη ζηα νηθνζπζηήκαηα. Γελ ππάξρεη ξνή πιεξνθόξεζεο θαη ελεκέξσζεο ζε
εληαία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο Αηηηθήο»

7) ΢ει. 3-67: Γηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα 3.3.1.1.α:

Πεξηνρή Αξηζκόο taxa % Διι. Δλδ. Δίδε ΢ηελνελδεκηθά είδε

Γεξάλεηα 945 83 (8,8%) Centaurea achaia ssp corinthiaca
Centaurea attica ssp megarensis
Stachys swainsonii ssp scyronica

Παηέξαο 791 67 (8,5%) ---

Κηζαηξώλαο 835 70 (8,4 %) Centaurea pseudocadmea (?)
Centaurea cithaeronea

(Βηβιηνγξαθηθή πεγή: Θ. Κωζηαληηλίδεο, βηνιόγνο «Ζ ριωξίδα θαη ε βιάζηεζε ηωλ
νξέωλ Γεξάλεηα, Παηέξαο θαη Κηζαηξώλ» Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή – Αζήλα 1997)


Πάξλεζα 1049 93 (8,9 %) Campanula celsii ssp parnesia
Silene oligantha ssp parnesia

(Βηβιηνγξαθηθή πεγή: Δηξ. Απιαδά, βηνιόγνο «Εώλεο βιάζηεζεο θαη νηθνινγηθή
αμηνιόγεζε ηνπ ππξήλα ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Πάξλεζαο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή –
Πάηξα 2003)

Πεληέιε 1090 65 (5,96 %) Verbascum pentelicum

(Βηβιηνγξαθηθή πεγή: Δπάγγεινο Μπαιηνύζεο, βηνιόγνο «Ζ ριωξίδα θαη ε βιάζηεζε
ηνπ όξνπο Πεληειηθνύ (Αλαηνιηθή Αηηηθή)» Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή – Αζήλα 2011)

Τκεηηόο 650 54 (8,3 %) -------

(Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο: 1) Η. Μπαδόο, βηνιόγνο, ζε «Ο βηόθνζκνο ηνπ Τκεηηνύ» εθδ.
Βνηαληθνύ Μνπζείνπ Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 2) Κ.
Εεξιέληεο, «΢πκβνιή εηο ηελ ριωξίδα ηνπ Τκεηηνύ» Αζήλαη 1965

Αηγάιεσ – Πνηθίιν 761 54 (7,1 %) ---------

(Βηβιηνγξαθηθή πεγή: Δηξ. Βαιιηαλάηνπ δξ. ζπζηεκαηηθήο βνηαληθήο –
θπηνθνηλωληνινγίαο – Σ. Λύηξαο, ζε «΢πκβνιή ζηε κειέηε ηεο ριωξίδαο ηνπ όξνπο
Αηγάιεω» Αλαθνίλωζε ζην 12ν επηζηεκνληθό ζπλέδξην ηεο Διι. Βνηαληθήο Δηαηξείαο,
Ρέζπκλν 2011.


΢εκείωζε: Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη από ηα ηειεπηαία ζπγθεληξωηηθά βηβιηνγξαθηθά
δεδνκέλα. Γηα ηελ ριωξίδα ηωλ βνπλώλ ηεο Αηηηθήο ππάξρνπλ θαη άιια δηάζπαξηα
4
ζηνηρεία ζε κνλνγξαθίεο, δεκνζηεύκαηα, επηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο θ.α. πνπ πξέπεη
λα ζπγθεληξωζνύλ ζε ελνπνηεκέλνπο θαηαιόγνπο.

8) Σει. 3-68: Σηελ 4
ε
παξάγξαθν κεηά ηε θξάζε «ιόγσ αιιαγήο ζηηο ρξήζεηο γεο»
αληηθαζίζηαηαη ε πξόηαζε σο εμήο:
«΢αλ απνηέιεζκα είλαη αλαγθαία ε άκεζε πξνζηαζία ησλ ελδεκηθώλ, ζπάλησλ θαη
ζεκαληηθώλ εηδώλ ηεο Αηηηθήο θαη ησλ νηθόηνπσλ ή βηνηόπσλ ηνπο, κε εηδηθή
πξόλνηα γηα απηνύο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο. Γηα
ηελ πξνζηαζία απηή πξέπεη λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα ιεθζνύλ ππόςε θαη νη
πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο δηαηππώζεη εηδηθνί επηζηήκνλεο».
Ζ επόκελε πξόηαζε «Απνπζηάδνπλ έγθπξα ζηνηρεία …» ζπλερίδεη σο έρεη.

9) Σει. 3-73: Σηελ παξάγξαθν κε ηνλ ηίηιν «Όξνο Πάξλεζα» ε ιέμε ηεο 5
εο
ζεηξάο
«ηθαλή» αληηθαζίζηαηαη από ηε ιέμε «ζεκαληηθή».

10) Σει. 3-73: Σηελ παξάγξαθν κε ηνλ ηίηιν «Δζληθό Πάξθν Σρηληά - Μαξαζώλα», νη
δύν ηειεπηαίεο πξνηάζεηο αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Δπηπξνζζέησο έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηελ πεξηνρή απηή ην Οιπκπηαθό
Κσπειαηνδξόκην. Ο πγξνβηόηνπνο θαη ην ηνπίν έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο
ππνβαζκηζηηθέο επελέξγεηεο θαη γηα ηελ αλάηαμή ηνπο, ώζηε λα επηηεπρζεί
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπο, απαηηείηαη ηζρπξή πξνζηαζία»

11) Σει. 3-75: Σηελ παξάγξαθν κε ηίηιν «Σνύλην – Νεζίδα Παηξόθινπ θαη παξάθηηα
ζαιάζζηα δώλε» πξνζηίζεηαη ζην ηέινο πξόηαζε σο εμήο:
«΢ηε Νεζίδα Παηξόθινπ έρνπλ θαηαγξαθεί 298 είδε ρισξίδαο από ηα νπνία 22
ελδεκηθά θαη 8 πξνζηαηεπόκελα (I.i Vallianatou & A. Yannitsaros 2009. Flora and
vegetation of the island of Patroklos. Bocconea 23).

12) Σει. 3-76: Σηνλ θαηάινγν εηδώλ παλίδαο ηνπ Υκεηηνύ ν ηίηινο «Ακθίβηα»
αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ ηίηιν «Δξπεηά». Τν είδνο Papilio alexanor (πνπ είλαη
πεηαινύδα) θαηαρσξείηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ αζπόλδπισλ.

13) Σει. 3-77: Από ηνλ θαηάινγν ησλ εηδώλ ρισξίδαο δηαγξάθεηαη ην είδνο Bufo
viridis (βάηξαρνο) θαη αλαγξάθεηαη μερσξηζηά σο ακθίβην.

14) Σει. 3-81: Ζ ηειεπηαία παξάγξαθνο, πνπ αθνξά ην Αηγάιεσ όξνο, θαη
ζπλερίδεηαη ζηε ζει. 3-82, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
5
«Σν όξνο Αηγάιεσ – Πνηθίιν, πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη γηα επηκήθε
ινθνζεηξά κεηαμύ ηνπ Θξηαζίνπ θαη ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αζελώλ, έρεη ππνζηεί
ζνβαξή ππνβάζκηζε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ιεθαλνπεδίνπ από ηελ επέθηαζε ησλ
ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ησλ δήκσλ ηεο Γπηηθήο Αζήλαο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο
έρεη ππεξβεί ην κέζν πςόκεηξν ηνπ όξνπο. Από ηελ πιεπξά απηή ζπλερίδεη λα
δέρεηαη νηθηζηηθέο πηέζεηο κε ηελ θαηαζθεπή απζαηξέησλ θηηζκάησλ θαη ελέξγεηεο
γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεο. Σν ίδην θαηλόκελν παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο
ππώξεηεο ηνπ Πνηθίινπ (ηκήκαηνο ηνπ Αηγάιεσ) πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Θξηαζίνπ,
όπνπ εθηόο από νηθηζηηθέο ρξήζεηο εγθαζίζηαληαη απζαίξεηα θαη βηνηερλίεο ή
απνζήθεο. Με ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Θξηαζίνπ σο πόινπ δηαπεξηθεξεηαθήο
εκβέιεηαο, αλ δελ ιεθζνύλ κέηξα, ην θαηλόκελν απηό αλακέλεηαη λα εληαζεί. Ζ
δηάλνημε ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Ηθνλίνπ – Δκπνξεπκαηηθνύ Κέληξνπ
Θξηαζίνπ έρεη ηκήζεη πεξηνρέο θπζηθώλ νηθνηόπσλ κε αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο
επηπηώζεηο. ΢ην ΢ρηζηό Πεξάκαηνο βξίζθνληαη, ρσξνζεηεκέλα, βηνκεραληθή
πεξηνρή, λεθξνηαθείν, ζηαζκόο κεηαθόξησζεο θαη θηεληαηξείν αδέζπνησλ δώσλ.
Καηά κήθνο ηεο ιεσθόξνπ ΢ρηζηνύ ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο εγθαηαζηάζεσλ κε
ξππνγόλεο ρξήζεηο. ΢ηα όξηα ηεο πεξηνρήο, όπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ην άξζξν
21 ηνπ λ. 2742/99, ιεηηνπξγεί ν ΥΤΣΑ Άλσ Ληνζίσλ. ΢ην όξνο Αηγάιεσ – Πνηθίιν
βξίζθεηαη κεγάινο αξηζκόο αλελεξγώλ ιαηνκείσλ. Πξνο ηελ πιεπξά ηεο
Πάξλεζαο, ε νηθηζηηθή επέθηαζε, ε θαηαζθεπή πεξηθεξεηαθώλ θαη ππεξηνπηθώλ
νδηθώλ αμόλσλ (Αηηηθή νδόο, πεξηθεξεηαθή Αηγάιεσ) θαη άιιεο ρξήζεηο έρνπλ
απνθόςεη ηελ νηθνινγηθή ζύλδεζε ησλ δύν νξεηλώλ όγθσλ. Ζ ιίκλε
Κνπκνπλδνύξνπ (Ρεηηώλ) έρεη ππνζηεί έληνλε ξύπαλζε, θπξίσο από πεηξειαηνεηδή,
κέζσ ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα. Παξά ηηο ππνβαζκηζηηθέο απηέο επελέξγεηεο θαη
παξά ηελ εηθόλα ελόο βξαρώδνπο θαη άγνλνπ ηνπίνπ πνπ εκθαλίδεη ε πεξηνρή, από
ηελ πιεπξά ηνπ ιεθαλνπεδίνπ (σο απνηέιεζκα ηεο γεσινγηθήο ηνπ ζύζηαζεο θαη
ησλ αλζξώπηλσλ επεκβάζεσλ) ζπληζηά έλα πνιύηηκν θπζηθό νηθνζύζηεκα, κε
ελαπνκείλαληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιόθσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο, πνπ
πεξηιακβάλεη πξνζηαηεπόκελνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ, πινύζηα απηνθπή
ζεξκνκεζνγεηαθή βιάζηεζε, εθηεηακέλεο ζπζηάδεο απηνθπώλ πεπθνδαζώλ,
κεγάιν αξηζκό εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, πνιιά από ηα νπνία ζπάληα, ελδεκηθά
θαη πξνζηαηεπόκελα. Ζ βιάζηεζή ηνπ, θπξίσο ζηα αλαηνιηθά, έρεη εκπινπηηζηεί κε
είδε απηνθπώλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ζε ζπζηεκαηηθέο αλαδαζώζεηο πνπ έγηλαλ,
από ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Πνιιέο επόκελεο
6
απνζπαζκαηηθέο αλαδαζώζεηο, εθηόο από ηελ αζηνρία ηνπο, εηζήγαγαλ θαη μεληθά
είδε. Με βάζε ηα παξαπάλσ απαηηείηαη ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλάζρεζε
ηεο πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο, ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηελ
νηθνινγηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο».

15) Σει. 3-82: Σην θεθάιαην ππό ηνλ ηίηιν «Θεζκηθό πιαίζην πξνζηαζίαο» ε πξώηε
πξόηαζε ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ζ ζεζκηθή πξνζηαζία πνπ έρνπλ νη νξεηλνί όγθνη ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, ζήκεξα
θξίλεηαη αλεπαξθήο ελ όςεη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ
θαηαζηξνθηθώλ ππξθαγηώλ πνπ έπιεμαλ ηελ Αηηηθή ηα ηειεπηαία έηε, ηελ
πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηελ επέθηαζε ηνπ νηθηζηηθνύ
ηζηνύ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη θαηαζθεπή πεξηζζόηεξσλ ρξήζεσλ, ηελ αύμεζε ησλ
γλώζεώλ καο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο Αηηηθήο θαη ηε βηνπνηθηιόηεηά ηεο,
θαζώο θαη ελ όςεη ησλ αλαγθώλ ελαξκνληζκνύ ηεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3937/2011».
Ζ δεύηεξε πξόηαζε «Αξκόδηεο γηα ηε δηαρείξηζε … έσο (ΦΔΚ 336Γ) παξακέλεη σο
έρεη.

16) Σει. 3-82: Τν εληόο πιαηζίνπ θαη ζθηαζκέλν θείκελν ζην ηέινο ηεο ζειίδαο 3-82,
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Σα όξε Παηέξαο, Γεξάλεηα θαη Κηζαηξώλαο ζηεξνύληαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
πξνζηαζίαο. Γηα ην όξνο Αηγάιεσ – Πνηθίιν απαηηείηαη ηζρπξή επηθαηξνπνίεζή
ηνπ. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ην πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
ησλ νξεηλώλ όγθσλ, ηα επόκελα ρξόληα, απαηηείηαη λα επηδηώθεη ηελ δηαηήξεζε
ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ, ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ εηδώλ άγξηαο ρισξίδαο θαη
παλίδαο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, ππό ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξνπ
2 λ. 3937/2011, ηε δηαζύλδεζε ησλ νξεηλώλ όγθσλ, ησλ επαίζζεησλ
πεξηβαιινληηθά πεξηνρώλ θαη ησλ αθηώλ, κέζσ νηθνινγηθώλ δηαδξόκσλ, κε ζθνπό
ηελ επίηεπμε ελόο ζπλεθηηθνύ δηθηύνπ πεξηνρώλ πεξηβαιινληηθήο βησζηκόηεηαο».

17) Σει. 3-86: Σηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη γηα ηε Φισξίδα – Εώλεο βιάζηεζεο
ηεο Πάξλεζαο επέξρνληαη νη εμήο αιιαγέο:
1ε παξάγξαθνο: Σηελ πξώηε ζεηξά ε θξάζε «δύν δώλεο βιάζηεζεο» αληηθαζίζηαηαη
από ηε θξάζε:
«δύν θύξηεο δώλεο βιάζηεζεο».
7
4ε παξάγξαθνο: Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«΢ηελ Πάξλεζα έρνπλ θαηαγξαθεί 1049 είδε θπηώλ (Απιαδά 2003). Από απηά ηα
93 είδε είλαη ειιεληθά ελδεκηθά, ηα 38 είδε είλαη βαιθαληθά θαη ηα 19 βαιθαληθά –
εμσβαιθαληθά».
6
ε
παξάγξαθνο ππό ηνλ ηίηιν Σπάληα, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«΢ηελά ελδεκηθά – ζπάληα - θηλδπλεύνληα: Campanula celsii ssp parnesia (ζηελό
ελδεκηθό ηεο Πάξλεζαο), Silene oligantha ssp parnesia (ζηελό ελδεκηθό ηεο
Πάξλεζαο), Anthemis parnesia, Hieracium heldreichii, Lomelosia hymettia,
Pterocephalus perennis ssp perennis, Sideritis raeseri ssp attica, Ebenus sibthorpii,
Linum leucanthum, Paeonia mascula ssp hellenica, Consolida tenuissima (θόθθηλν
βηβιίν), Amelanchier chelmea (θόθθηλν βηβιίν), Asperula baenitzii (θόθθηλν
βηβιίν), Fritillaria obliqua ssp obliqua (θόθθηλν βηβιίν), Lilium chalcedonicum,
Tulipa undulatifolia (θόθθηλν βηβιίν), X malosorbus florentina (θόθθηλν βηβιίν)
θ.α.»,
7
ε
παξάγξαθνο ππό ην ηίηιν «Άιια απεηινύκελα είδε» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Alkanna graeca ssp baeotica, Onosma kaheirei, Campanula drabifolia, Silene
corinthiaca, Crepis incana, Cephalaria setulifera, Satureja hellenica, Stachys
graeca, Fritillaria graeca (ζύκβαζε Βέξλεο), Iris sintenisii, Salvia argentea, Salvia
ringens, Astracantha thracica ssp parnassi, Colchicum triphyllum, Comandra
umbellata ssp elegans, θ.α.»,
8
ε
παξάγξαθνο ππό ηνλ ηίηιν «Δλδεκηθά επίζεο είδε» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Anchusella variegata, Bolanthus graecus, Cerastium brachypetalum ssp.
atheniense, Dianthus biflorus, Dianthus serratifolius ssp serratifolius, Petrothagia
ochroleuca, Anthemis peregrina ssp heracleotica, Crepis hellenica ssp hellenica,
Sedum laconicum ssp laconicum, Erysimum boryanum, Nepeta argolica ssp
argolica, Astragalus hellenicus, Galium melanantherum, Verbascum boissieri,
Veronica glauca ssp glauca, Geocaryum parnassicum, Crocus laevigatus, Crocus
sieberi ssp atticus, Ornithogalum atticum, θ.α.»,
Πξνζηαηεύνληαη κε ην π.δ. 67/81 ηα είδε: Arenaria guicciardii, Silene spinescens,
Helianthemum hymettium, Centaurea achaia, Centaurea attica ssp attica,
Centaurea attica ssp pentelica, Cirsium heldreichii, Leontodon graecus, Scorzonera
crocifolia, Thlaspi bulbosum, Scutellaria rupestris ssp parnassica, Stachys
spruneri, Onobrychis ebenoides, Vicia pinetorum, Asperula pulvinaris, Asperula
8
rigidula, Verbascum delphicum, J ohrenia distans, Tulipa hageri, Tulipa sylvestris
ssp australis, θ.α.
Έρνπλ θαηαγξαθεί αθόκε 35 είδε νξρηδεώλ, πξνζηαηεπόκελα από ηε ζύκβαζε
CITES, 107 είδε καληηαξηώλ θαη 50 είδε ιεηρήλσλ.
Από ηελ θαηαζηξεπηηθή ππξθαγηά ηνπ Ηνπλίνπ 2007, θάεθαλ ζηνλ Δζληθό Γξπκό
10.500 ζηξέκκαηα ραιεπίνπ πεύθεο, 21.800 ζηξέκκαηα ειαηνδάζνπο (δει. ηα 2/3
ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ ειαηνδάζνπο) θαη ππνβαζκίζηεθαλ πνιιά είδε
νηθνηόπσλ

Βηβιηνγξαθία:
Υ. Γηαπνύιεο 1952 – Από ηελ ρισξίδα ηεο Πάξλεζνο, «Σν Βνπλό»,
Γ. Ακνξγηαληώηεο 1997– Γηαρεηξηζηηθή κειέηε Δζληθνύ Γξπκνύ Πάξλεζαο ,
Δ. Απιαδά 2003 – Εώλεο βιάζηεζεο θαη νηθνινγηθή αμηνιόγεζε ηνπ ππξήλα ηνπ
Δζληθνύ Γξπκνύ Πάξλεζαο – Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή,
Δ. Απιαδά – Γ. Ακνξγηαληώηεο 2005– ΢πάληα θαη ελδεκηθά θπηά Δζληθνύ
Γξπκνύ Πάξλεζαο

18). ΢ει. 3-88: Τν θείκελν γηα ηε ρισξίδα ηεο Πεληέιεο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ζ Πεληέιε είλαη ην δεύηεξν ζε ύςνο βνπλό ηεο Αηηηθήο κε ςειόηεξε θνξπθή
ην Ππξγάξη (1108 κ.). Σν όλνκα θαη ε ηζηνξία ηνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ αξραία
Αζήλα θαη ην «ρξπζό αηώλα» ηνπ Πεξηθιή. Δίλαη ν πιένλ θαθνπνηεκέλνο νξεηλόο
όγθνο ηεο Αηηηθήο θαη ίζσο όιεο ηεο Διιάδαο. ΢ηηο θιηηύεο ηνπ θαη ηνπο
πεξηκεηξηθνύο απηνύ ιόθνπο έρεη επεθηαζεί ν νηθηζηηθόο ηζηόο. ΢ηξαηησηηθέο θαη
ηειεπηθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηδίσο ζηα ςειόηεξα κέξε
ηνπ βνπλνύ. Λαηνκεία καξκάξσλ, ηα πεξηζζόηεξα ελεξγά, θαιύπηνπλ πνιύ κεγάιεο
εθηάζεηο. Οη επαλεηιεκκέλεο ππξθαγηέο πνπ ην έρνπλ πιήμεη πξόζθαηα, κε
ηειεπηαία ην έηνο 2009, έρνπλ αθήζεη ην απνηύπσκά ηνπο ζην ηνπίν θαη ηελ
βηνπνηθηιόηεηα. Οη αηηίεο απηέο έρνπλ θαηαζηξέςεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο
βιάζηεζεο θαη ησλ, ηδηαίηεξνπ νηθνινγηθνύ θαη ρισξηδηθνύ ελδηαθέξνληνο,
νηθνηόπσλ ηνπ.
Παξ’ όια απηά, ε Πεληέιε δηαηεξεί ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό θαηαγεγξακκέλσλ
εηδώλ ρισξίδαο απ’ όινπο ηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηεο Αηηηθήο, κε ην αξηζκό ηνπο λα
αλέξρεηαη ζε 1090 taxa (Μπαιηνύζεο 2011).
9
Σν θπξίαξρν θπζηνγλσκηθά ζηνηρείν ηεο βιάζηεζεο ηνπ Πεληειηθνύ είλαη ε
Quercus coccifera. Σν είδνο απηό έρεη επξεία εμάπισζε ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ
όξνπο θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζύλζεζε όισλ ζρεδόλ ησλ κνλάδσλ βιάζηεζεο. Σα
δηάθελα ησλ ρακειώλ θαη αξαηώλ απηώλ ζακλώλσλ Quercus coccifera θαιύπηνπλ
θξπγαληθά taxa κε πιεζνθάιπςε πνιιέο θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε
ησλ ζακλσδώλ, εμαηηίαο ηεο έληνλεο ππνβάζκηζεο. Κπξίαξρν ξόιν ζηνλ
εκηζακλώδε όξνθν πνπ ζπγθξνηνύλ θαηέρνπλ ηα είδε ηνπ γέλνπο Cistus, γεγνλόο
αλακελόκελν από ηελ ππξνγελή πξνέιεπζε ησλ πεξηζζόηεξσλ κνλάδσλ βιάζηεζεο
ηνπ όξνπο.
΢ηα αλώηεξα ηκήκαηα, γύξσ από ηελ θνξπθή Ππξγάξη, έσο ηα 800 κέηξα
πεξίπνπ, ζπλαληάκε θαη ππθλά ή αξαηά πεπθνδάζε κε Pinus halepensis.
Ζ βιάζηεζε ηνπ Πεληειηθνύ εληάζζεηαη ζηελ επκεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο
Quercetalia ilicis κε ηα αλώηεξα ηκήκαηα γύξσ από ηελ θνξπθή Ππξγάξη λα
εκθαλίδνπλ θαη έληνλα ζηνηρεία ηεο Quercetea pubescentis. Γεληθόηεξα, δύν
ππνδώλεο δηαθξίλνληαη ζην όξνο κε όξην αλάκεζα ηνπο ηα 500 m πεξίπνπ: ΢ηα
ρακειόηεξα ηκήκαηα ε δώλε ηεο Oleo-Ceratonion θαη ζηα αλώηεξα ε δώλε ηεο
Quercion ilicis. Αλάκεζα ζηηο δύν δώλεο παξαηεξνύληαη θαη ελδηάκεζεο
κεηαβαηηθέο κνξθέο βιάζηεζεο.
΢ε πεξηνρέο κε γεσινγηθό ππόζηξσκα ηα κάξκαξα, πνπ εκθαλίδνληαη θαηά
θαλόλα έληνλα δηαβξσκέλεο, θπξηαξρνύλ ηα αθόινπζα taxa: Euphorbia
acanthothamnos (κόλν ζηα Α θαη ρακειόηεξα ηκήκαηα ηνπ όξνπο), Cistus creticus
s.l., Phlomis fruticosa, Phagnalon rupestre subsp. graecum, Micromeria juliana.
΢ε ζρηζηνιηζηθέο πεξηνρέο ηνπ όξνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα taxa: Genista
acanthoclada, Cistus creticus s.l., Cistus salviifolius, Satureja thymbra, Thymelaea
tartonraira. Καηά ηόπνπο ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ησλ Sarcopoterium
spinosum, Coridothymus capitatus, Erica manipuliflora, Anthyllis hermaniae.
΢πλνιηθά 114 taxa ηεο ρισξίδαο ηνπ Πεληειηθνύ όξνπο ζεσξνύληαη ζεκαληηθά
εμαηηίαο ηνπ ελδεκηθνύ ηνπο ραξαθηήξα, ηεο πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθήο ηνπο
εμάπισζεο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ηνπ βηόηνπνπ ζηνλ νπνίν αλαπηύζζνληαη
ή γεληθόηεξα, εμαηηίαο ηεο ζπαληόηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη
ησλ απεηιώλ πνπ δέρνληαη. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηάζηαζε
ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ ηνπηθνύ ελδεκηθνύ είδνπο Verbascum pentelicum. Ο ζπλνιηθόο
αξηζκόο ησλ αηόκσλ ηνπ πιεζπζκνύ είλαη κηθξόηεξνο από 100 θαη ε έθηαζε πνπ
θαηαιακβάλεη πεξηκεηξηθά ηεο θνξπθήο Ππξγάξη είλαη ηδηαίηεξα κηθξή. Μεηαμύ
10
ησλ ειιεληθώλ ελδεκηθώλ taxa ηνπ όξνπο πεξηιακβάλνληαη ηα: Cephalaria
setulifera, Consolida tenuissima, Ebenus sibthorpii, Erysimum atticum, Fritillaria
obliqua subsp. obliqua, Hesperis laciniata subsp. secundiflora, Onosma kaheirei,
Silene oligantha subsp. parnesia, Silene pentelica.
Από ηα κε ελδεκηθά taxa ηνπ όξνπο μερσξίδνπλ γηα ηε ζπαληόηεηα ηνπο ε
xMalosorbus florentina θαη ε Iberis saxatilis. Από ην ηειεπηαίν είδνο, ην νπνίν
θύεηαη ζε ιίγεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε ζαθώο κεγαιύηεξν πςόκεηξν από απηό
ηνπ Πεληειηθνύ, έρεη εληνπηζηεί έλαο πνιύ κηθξόο πιεζπζκόο ζην όξνο, ν
κνλαδηθόο έσο ζήκεξα γλσζηόο από ηελ Αηηηθή.
΢πλνιηθά 23 taxa ηεο ρισξίδαο ηνπ Πεληειηθνύ πξνζηαηεύνληαη από ην
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 67/1981, 3 από ηε ΢ύκβαζε ηεο Βέξλεο, 40 από ηε ΢ύκβαζε
CITES θαη 2 από ηελ νδεγία 92/43/ΔΟΚ. ΢ε ό,ηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο 4 taxa ραξαθηεξίδνληαη σο ηξσηά (VU), 2 σο ζρεδόλ απεηινύκελα
(ΝΣ) θαη 10 σο ζπάληα (R).
΢ύκθσλα κε πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο δύν πεξηνρέο ηνπ Πεληειηθνύ
απνηεινύλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο από ρισξηδηθή άπνςε πεξηνρέο ηνπ όξνπο, αθνύ
ζπγθεληξώλνπλ ζεκαληηθό αξηζκό ζπαλίσλ taxa ή/θαη κε ηδηαίηεξν ηαμηλνκηθό θαη
θπηνγεσγξαθηθό ελδηαθέξνλ.
Ζ πξώηε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηα αλώηεξα ηκήκαηα ηνπ όξνπο, πεξηκεηξηθά
ηεο θνξπθήο Ππξγάξη θαη εηδηθόηεξα ηηο Β θιηηύεο. Ζ αλεύξεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή αξθεηώλ ζπαλίσλ ζην Πεληειηθό taxa κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο ηδηαίηεξεο
κηθξννηθνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε απηή. Πνιιά από ηα ελδηαθέξνληα
απηά taxa έρνπλ ηδηαίηεξα ηνπηθή εκθάληζε ζην όξνο θαη ν νιηγνκειήο πιεζπζκόο
ηνπο θαιύπηεη ζπρλά έθηαζε ιίγσλ m2. Μεηαμύ ηνπο ηα Satureja paranassica
subsp. hellenica, Σeucrium montanum subsp. helianthemoides, Fumana
procumbens, Draba lasiocarpa, Erysimum atticum, Platananthera chlorantha θ.α.
Δμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη ησλ νιηγνκειώλ πιεζπζκώλ ηνπο ππάξρεη
θίλδπλνο νξηζκέλα από ηα taxa πνπ απνηεινύλ ηε ρισξίδα ηνπ όξνπο λα ραζνύλ
νξηζηηθά από ηελ πεξηνρή.
Γεύηεξε ζε βνηαληθό ελδηαθέξνλ πεξηνρή ηνπ όξνπο, ε νπνία ζπγθεληξώλεη
ζεκαληηθό αξηζκό ζπαλίσλ ζην Πεληειηθό ελδεκηθώλ taxa, όπσο ηα Consolida
tenuissima, Fritillaria obliqua subsp. obliqua, Erysimum corinthium ή γεληθόηεξα
κε θπηνγεσγξαθηθό ελδηαθέξνλ, όπσο ε Arenaria muralis, είλαη ηα πςώκαηα
Αγξηιίθη θαη Μηθξό Αγξηιίθη. Δπηπιένλ, ε εμάπισζε νξηζκέλσλ taxa ηνπ όξνπο
11
πεξηνξίδεηαη ζηηο πεξηνρέο απηέο. Σα πςώκαηα απηά έρνπλ πιεγεί επαλεηιεκκέλα
από ππξθαγηέο, ελώ επηπξόζζεηα δέρνληαη θαη ηε κεγαιύηεξε πίεζε από βόζθεζε.
΢ηε Πεληέιε ππάξρνπλ αθόκε πνιιά ζπήιαηα κε ηδηαίηεξν γεσκνξθνινγηθό
ελδηαθέξνλ.
Γηα ηελ δηαθύιαμε ησλ νηθνινγηθώλ αμηώλ θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο
Πεληέιεο είλαη αλαγθαία ε ππαγσγή ηεο ζε απζηεξό θαζεζηώο πεξηβαιινληηθήο
πξνζηαζίαο ώζηε λα εθπνλεζνύλ πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ησλ νηθνηόπσλ ηεο
θαη λα απνθιεηζηνύλ θαη άιιεο θαηαζηξνθηθέο επεκβάζεηο ζηνλ νξεηλό όγθν ή
επεθηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ.

Βηβιηνγξαθία:
- Δ. Μπαιηνύζεο 2011-Ζ ρισξίδα θαη ε βιάζηεζε ηνπ όξνπο Πεληειηθνύ,
Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα.
- E. Baliousis & A. Yannitsaros 2011-Vascular plant diversity of Mt Pendelicon:
a recent inventory reflecting contemporary dynamics, Willdnowia 41.

19) ΢ει. 3-91: Ζ πξώηε πξόηαζε κε ηίηιν «Υκεηηόο Φισξίδα – Εώλεο βιάζηεζεο»,
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
«Ζ ζεκεξηλή δαζηθή βιάζηεζε ηνπ Τκεηηνύ είλαη, ζε κεγάιν βαζκό, απνηέιεζκα
πνιιώλ θαη καθξνρξόλησλ αλαδαζσηηθώλ πξνζπαζεηώλ»

20) ΢ει. 3-92: Ζ πξώηε πξόηαζε ηεο 2
εο
παξαγξάθνπ (ρισξίδα – δώλεο βιάζηεζεο)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Βάζεη ησλ γλσζηώλ ζηνηρείσλ ε ρισξίδα ηνπ Τκεηηνύ πεξηιακβάλεη 650 taxa
(είδε θαη ππνείδε). Από απηά 54 είδε είλαη ελδεκηθά ηεο Διιάδαο ελώ 59
πξνζηαηεύνληαη από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο ή
πεξηιακβάλνληαη ζε θαηαιόγνπο απεηινπκέλσλ εηδώλ».
Τν πην ζεκαληηθό ελδεκηθό είδνο …. (ζπλερίδεη όπσο έρεη)
Σην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο:
«Δίλαη αλάγθε λα εθπνλεζεί νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηε ρισξίδα ηνπ Τκεηηνύ.
Οη γλώζεηο καο γη’ απηήλ ππνιείπνληαη ζαθώο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άιινπο
νξεηλνύο όγθνπο ηεο Αηηηθήο».


12
Βηβιηνγξαθία:
Κ. Εεξιέληεο 1965 - ΢πκβνιή εηο ηελ ρισξίδα ηνπ Τκεηηνύ, Αζήλαη.
Η. Μπαδόο 2009 - «Σα Φπηά» ζε: «Ο βηόθνζκνο ηνπ Τκεηηνύ», Δζληθό &
Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ – Βνηαληθό Μνπζείν.

21) ΢ει. 3-93: Σην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ γηα ηε ρισξίδα – δώλεο βιάζηεζεο ηεο
Λαπξεσηηθήο πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο:
«Ζ ζεκαζία ηεο πεξηνρήο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο απνδεηθλύεηαη
θαη από ηελ πξόζθαηε πεξηγξαθή ελόο λένπ είδνπο νξρηδέαο ηεο Ophrys fusca ssp.
laureotica (E. Kalogeropoulos, P. Delipetrou, A. Alibertis «The early Ophrys fusca
of Lavrion (Attiki, Greece)» ζε Journal Europaischer Orchideen 43, 2011».

22) Σει. 3-95: Τν θείκελν γηα όξνο Αηγάιεσ (ρισξίδα – δώλεο βιάζηεζεο)
αληηθαζίζηαηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη ην θείκελν γηα ηελ παλίδα σο εμήο:

«Πεξηνρή: Αηγάιεσ – Πνηθίιν – ιίκλε Κνπκνπλδνύξνπ

Υισξίδα – Εώλεο βιάζηεζεο

Σν Αηγάιεσ - Πνηθίιν είλαη έλα καθξόζηελν ρακειό βνπλό, κε δηεύζπλζε ΝΓ-
ΒΑ, πνπ ρσξίδεη ην Λεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο από ην Θξηάζην Πεδίν. Σν κέγηζην
κήθνο ηνπ είλαη 20 πεξίπνπ ρηιηόκεηξα, ην κέγηζην πιάηνο 4 ρηιηόκεηξα θαη ε
ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε ζρεδόλ 55.000 ζηξέκκαηα. Υσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα από
ηελ θνηιάδα Γαθλίνπ. Σν ηκήκα λνηίσο ηεο Ηεξάο Οδνύ νλνκάδεηαη ζήκεξα
Αηγάιεσ θαη ην ηκήκα βνξείσο ηεο, Πνηθίιν. ΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη γηα
ινθώδε ζρεκαηηζκό αθνύ ε ςειόηεξε θνξπθή ηνπ Αηγάιεσ, ν Κνύθνο, έρεη ύςνο
κόιηο 463 κ., ελώ ηνπ Πνηθίινπ, ε Εαραξίηζα, έρεη ύςνο 452 κ.. ΢ηε ΝΓ απόιεμε
ηνπ Πνηθίινπ βξίζθεηαη ε ιίκλε Κνπκνπλδνύξνπ (Ρεηηώλ), πνπ εληάζζεηαη ζην
νηθνζύζηεκα ηνπ Αηγάιεσ – Πνηθίινπ.
΢ηελ πεξηνρή, ιόγσ ηνπ ρακεινύ πςνκέηξνπ, δελ δηαθξίλνληαη δώλεο
βιάζηεζεο.
Παξά ηηο ζπλερείο πηέζεηο θαη ππνβαζκηζηηθέο επελέξγεηεο, ζην Αηγάιεσ –
Πνηθίιν εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ αλέγγηρηεο πεξηνρέο κε απηνθπείο θνηλόηεηεο
ραιεπίνπ πεύθεο (ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ειηθίαο άλσ ησλ 100 εηώλ), αείθπιισλ
ζθιεξόθπιισλ πιαηύθπιισλ ζάκλσλ, ρακειώλ μεξνθπηηθώλ ζάκλσλ (θξπγάλσλ)
θαη κε ραζκνθπηηθή βιάζηεζε, πνπ θαιύπηνπλ πεξίπνπ ην ½ ηεο δαζηθήο έθηαζεο.
13
Οη ηέζζεξηο απηνί ηύπνη νηθνηόπσλ, εληάζζνληαη ζε πξνζηαηεπηένπο ηύπνπο ηεο
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ (θσδηθνί 9540, 5210, 5420-5430 θαη 8210 αληηζηνίρσο).
Έρνπλ θαηαγξαθεί θαη επηβεβαησζεί 762 απηνθπή είδε ρισξίδαο, από ηα νπνία
54 ελδεκηθά ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο θαη ηνπ Αηγαίνπ, θαζώο θαη 44
πξνζηαηεπόκελα είδε (ζύκθσλα κε δηεζλείο θαηαιόγνπο, Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη ηελ
Διι. Ννκνζεζία). Δίθνζη νθηώ (28) είδε αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ
νξρηδενεηδώλ (ζύκβαζε CITES) θαη 2 είδε πεξηιακβάλνληαη ζην Κόθθηλν Βηβιίν
[Consolida tenuissima (VU) & Asperula baenitzii (EN)].
Μεηαμύ απηώλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ελδεκηθά ή/θαη ζπάληα: Allium
chamaespathum, Biarum spruneri, Fumaria officinalis subsp. wirtgenii,
Gynandriris monophylla, Silene spinescens, Helianthemum hymettium, Centaurea
attica subsp. attica, Leontodon graecus, Merendera attica, Scorzonera crocifolia,
Ebenus sipthorpii, Onobrychis ebenoides, J ohrenia distans, Stachys spruneri
(πεξηιακβάλεηαη θαη ζηνπο θαηαιόγνπο ηεο IUCN σο ζπάλην είδνο), Sternbergia
sicula, θαη ηα νξρενεηδή Ophrys aesculapii, Ophrys spruneri, Ophrys heldreichii,
Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum robertianum, Ophrys apifera, Ophrys
fusca, Ophrys lutea, Ophrys ferrum-equinum, Ophrys mammosa subsp. mammosa,
Ophrys cornuta, Ophrys sicula, Ophrys speculum, Οphrys tenthredinifera, Orchis
collina, Orchis fragrans, Orchis intacta, Orchis italica, Orchis laxiflora, Orchis
papilionacea, Orchis quadripunctata, Serapias bergonii θαη Serapias lingua.
Άιια ελδεκηθά θαη ζεκαληηθά είδε: Aristolochia microstoma, Anchusella
aegyptiaca, Campanula celsii subsp. celsii, Campanula drabifolia, Silene
corinthiaca, Silene reinholdii, Crepis hellenica subsp. hellenica, Echinops graecus,
Erysimum atticum, Hesperis laciniata subsp. secundiflora, Lomelosia hymettia,
Pterocephalus perennis subsp. perennis, Crocus cartwrightianus, Melilotus
graecus, Muscari pulchellum subsp. pulchellum, Ornithogalum atticum, Galium
melanantherum, Petrorhagia armerioides, Carlina graeca, Salvia pomifera subsp.
calycina, Valerianella hirsutissima.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε αλεύξεζε ηνπ ζηελόηνπνπ ελδεκηθνύ είδνπο ηεο
Αηηηθήο Consolida tenuissima πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην «Βηβιίν εξπζξώλ
δεδνκέλσλ ησλ ζπάλησλ θαη απεηινύκελσλ θπηώλ ηεο Διιάδαο» (2009) σο ηξσηό
(VU), θαη δηαηεξεί ζην Αηγάιεσ- Πνηθίιν ην κεγαιύηεξν γλσζηό πιεζπζκό ηεο.
Ζ Fritillaria graeca πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα Η ηεο ζύκβαζεο ηεο
Βέξλεο δηαηεξεί ζην βνπλό αμηόινγνπο ππνπιεζπζκνύο.
14

Παλίδα
Ζ παλίδα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Αηγάιεσ-Πνηθίινπ-Λίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη
απνηειέζεη αληηθείκελν κειεηώλ (Πεξγαληήο 1999, Ρνύζζνο 2000, Γαζθαιάθνπ
θ.α. 2004, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία 2009, Βαιιηαλάηνπ 2011).
Θειαζηηθά: Έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα 12 είδε ζειαζηηθώλ. Από απηά
έλα, ε λαλνλπρηεξίδα (Pipistrellus pipistrellus), πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα I V
ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη πέληε πεξηιακβάλνληαη ζην π.δ. 67/81, ηα εμήο: 1)
΢θαληδόρνηξνο (Erinaceus concolor), 2) Κεπνκπγαιή (Crocidura suaveolens), 3)
Ναλνκπγαιή (Sorex minutus), 4) Nαλνλπρηεξίδα (Pipistrellus pipistrellus) θαη 5)
Νπθίηζα (Mustela nivalis).
Δξπεηά: Έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα είθνζη είδε εξπεηώλ. Από απηά δύν
πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα I I θαη I V ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ: Σν
ζπηηόθηδν (Elaphe situla) θαη ε θξαζπεδσηή ρειώλα (Testudo marginata), γηα ηα
νπνία επηβάιιεηαη από ηελ ίδηα Οδεγία ε ζέζπηζε εηδηθώλ δσλώλ δηαηήξεζεο. Σα
είδε απηά θαη επηπιένλ ηα Cyrtodactylus kotshyi, Hernidactylus turcicus, Anguis
fragilis, Chalcides ocellatus, Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Podarcis taurica,
Coluber najadum, Coronella austriaca, Malpolon monspessulanus, Natrix natrix,
Telescopus fallax, πξνζηαηεύνληαη θαη κε ην π.δ. 67/81. Σα πεξηζζόηεξα από απηά
πεξηιακβάλνληαη θαη ζην παξάξηεκα I V ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ σο απζηεξά
πξνζηαηεπόκελα είδε. Ζ Testudo marginata δηαηεξεί ζην βνπλό έλαλ πνιύ
αμηόινγν πιεζπζκό κεγαιύηεξν ησλ 500 αηόκσλ. Ζ ίδηα ρειώλα πξνζηαηεύεηαη θαη
από ηε Γηεζλή ΢ύκβαζε CITES, θαη από ηε ζύκβαζε ηεο Βέξλεο θαη
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δπξσπατθό θόθθηλν θαηάινγν θαη ην IURN Red List σο
ηξσηό είδνο.
Ακθίβηα: Μέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαγξαθεί 4 είδε ακθηβίσλ 2 από ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I V ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ζην π.δ. 67/81 σο
απζηεξά πξνζηαηεπόκελα είδε ηα Πξαζηλόθξπλνο (Bufo viridis) θαη
Γελδξνβαηξαράθη (Hyla arborea).
Οξληζνπαλίδα: Έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα 115 είδε πνπιηώλ από ηα νπνία
ηα εμήο 20 πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο
2009/147/ΔΚ γηα ηνπο νηθόηνπνπο ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε ιήςε κέηξσλ εηδηθήο
δηαηήξεζεο: Buteo rufinus, Lanius colurio, Circus cyaneus, Lanius minor,
Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Ficedula semitorquata, Circus
15
aeruginosus, Falco naumanni, Ficedula albicollis, Hippolais olivetorum, Bubo
bubo, Ficedula parva, Gyps fulvus, Falco peregrinus, Accipiter brevipes, Emberiza
caesia, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Anthus campestris. Από απηά, 4 είδε
θσιηάδνπλ ζην Αηγάιεσ – Πνηθίιν (Γηδνβύδη, Μπνύθνο, Πεηξίηεο, ΢θνπξόβιαρνο).
΢ηα είδε πνπιηώλ, πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα θαηαγξαθεί, πεξηιακβάλνληαη θαη 79
πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα ΗΗ ηεο ζύκβαζεο ηεο Βέξλεο σο απζηεξά
πξνζηαηεπόκελα.
Έληνκα: 100 πεξίπνπ είδε εληόκσλ θαη 37 είδε πεηαινύδσλ, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο πξνζηαηεπόκελα είδε κε ην π.δ. 67/81: Colias hyale,
Gonepteryx rhamni, Zerynthia polyxena (πεξηιακβάλεηαη θαη ζην παξάξηεκα I V
ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΔ σο είδνο θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ απαηηεί απζηεξή
πξνζηαζία).
Λίκλε Κνπκνπλδνύξνπ: Δίλαη έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο πγξνηόπνπο ηεο
Αηηηθήο κε ην κεγαιύηεξν αξηζκό πδξόβησλ πνπιηώλ (88 είδε). Μεηαμύ απηώλ ε
αιθπόλα (Alcedo atthis), ν θαιακόθηξθνο (Circus aeruginosus), ν ιεπθνηζηθληάο
(Egretta garzetta), ν θαιακνθαλάο (Himantopus himantopus), ν κηθξνηζηθληάο
(Ixobrychus minutus) θαη ε βαιηόπαπηα (Aythya nyroca) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΚ, γηα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ηδηαίηεξα κέηξα πξνζηαζίαο όζνλ αθνξά ην βηόηνπό ηνπο. Σα είδε Aythya nyroca
θαη Circus aeruginosus βξίζθoληαη θαη ζην θόθθηλν βηβιίν κε ηελ έλδεημε (VU). Ο
αξηζκόο ησλ αηόκσλ βαιηόπαπηαο ην ρεηκώλα 2011-2012 αλήιζε ζε 48. ΢ηα λεξά
ηεο ιίκλεο δεη ην ςάξη Aphanius fasciatus πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Οδεγία 92/43
(παξάξηεκα ΗΗ) θαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηεο ζύκβαζεο ηεο Βέξλεο.

Βηβιηνγξαθία:
Βαιιηαλάηνπ Δ. - Λύηξαο Α. 2011. ΢πκβνιή ζηε κειέηε ηεο ρισξίδαο ηνπ
όξνπο Αηγάιεσ. Βηβιίν Πεξηιήςεσλ 12νπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνύ
΢πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο: 43-44.
Βαιιηαλάηνπ Δ. – Λύηξαο Α. 2011. Νένο πιεζπζκόο ηεο Consolida tenuissima
(Sm.) Soό. Βηβιίν Πεξηιήςεσλ 12νπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνύ ΢πλεδξίνπ ηεο
Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο: 44-45.
Βαιιηαλάηνπ Δ. 2010. Αηγάιεσ – Πνηθίιν. Ζ θξπκκέλε βηνπνηθηιόηεηα ζε έλα
βνπλό – έθπιεμε». Ζ Φύζε. Σεύρνο 132: 19-22.
16
Πεξγαληήο Φ. 1999. ΢ύλνςε ηεο παληδηθήο ζεκαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ
Βνηαληθνύ Κήπνπ Γηνκήδνπο ζην Πνηθίιν Όξνο Αηγάιεσ.
Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία 2009. Σα πνπιηά ησλ πγξνηόπσλ ηεο
Αηηηθήο.
ΔΛΚΔΘΔ. «Λίκλε Κνπκνπλδνύξνπ έλαο πνιύηηκνο πγξόηνπνο» Ηζηνζειίδα

23) ΢ει. 3-96: Γεξάλεηα όξε. Τν θείκελν ππό ηνλ ηίηιν «Φισξίδα – Εώλεο
βιάζηεζεο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Δίλαη νξεηλόο όγθνο κε θύξην άμνλα πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη Α-Γ. Ζ ςειόηεξε
θνξπθή, ην Μαθξππιάγη έρεη πςόκεηξν 1351 κ. Πεξηβάιιεηαη από ζάιαζζα από
ηξείο δηεπζύλζεηο. Γηνηθεηηθά αλήθεη ζηνπο λνκνύο Αηηηθήο θαη Κνξηλζίαο.
Υαξαθηεξίδεηαη από έληνλν θαηαθόξπθν δηακειηζκό. ΢εκαληηθό ηκήκα ηνπ όξνπο
απνηειείηαη από νθηνιηζηθά πεηξώκαηα ηα νπνία επλννύλ ηελ αλάπηπμε ελδεκηθώλ
taxa θαη νηθνινγηθώλ απνθιίζεσλ ζε πιεζπζκνύο θπηώλ πνπ θύνληαη ζ’ απηά.
Οη επθνξόηεξεο ρακειόηεξεο πιαγηέο, θπξίσο ΒΑ θαιιηεξγνύληαη. Γέληξα ηεο
ραιεπίνπ πεύθεο πινηνκνύληαη γηα λα επεθηαζνύλ θαιιηέξγεηεο ακπειηνύ. Γίλεηαη
πινηόκεζε ειάησλ θνληά ζηε πεγή Γθνύξα. Ππξθαγηέο ζην παξειζόλ έρνπλ θάςεη
κεγάιεο δαζηθέο εθηάζεηο. Ζ βόζθεζε γίλεηαη αλεκπόδηζηα, αθόκε θαη ζηηο
αλαδαζσηέεο πεξηνρέο. Σν αλώηεξν ηκήκα, όπνπ θαη δάζνο κε Abies cephalonica,
ππεξβόζθεηαη κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θαηάζηαζε ηεο απηνθπνύο
βιάζηεζεο θαη ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ δάζνπο. ΢ην Μαθξππιάγη ππάξρεη
εγθαηάζηαζε αλακεηαδόηε ηνπ ΟΣΔ. Πεηξώδε ηκήκαηα ηεο θνξπθήο έρνπλ
ηζνπεδσζεί θαη ε θπζηθή βιάζηεζε έρεη θαηαζηξαθεί.
Έρνπλ θαηαγξαθεί 945 είδε ρισξίδαο (taxa). Ο αξηζκόο απηόο ζρεηίδεηαη κε ηε
κεγάιε πνηθηιία νηθνηόπσλ ηνπ όξνπο. Οη ηύπνη νηθνηόπσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθνί
γηα ηα Μεζνγεηαθνύ ηύπνπ νηθνζπζηήκαηα, όπσο δάζε αείθπιισλ ζθιεξόθπιισλ
(καθί) κε Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Phillyrea
media, Cistus sp θαη Brachypodium ramosum. Δκθαλίδεηαη πςειή δαζνθάιπςε κε
θσλνθόξα είδε ηεο εύθξαηεο δώλεο, θπξίσο κε ραιέπην πεύθε. Παξόρζηεο
δηαπιάζεηο πγξόθηισλ εηδώλ κηθξήο έθηαζεο, εκθαλίδνληαη θαηά κήθνο ησλ
ξεκάησλ πεξηνδηθήο ξνήο, κε Nerium oleander θαη Vitex agnus castus. Οη
ςειόηεξεο θαη ςπρξόηεξεο εθηάζεηο θαιύπηνληαη από ζπζηάδεο ηεο ελδεκηθήο
ειιεληθήο ειάηεο Abies cephalonica. ΢πρλά απαληώληαη θξύγαλα θαη δηαπιάζεηο
άξθεπζνπ (Juniperus phoenica) πνπ θαιύπηνπλ ζεκαληηθή έθηαζε. Ζ
17
επκεζνγεηαθή ππνδώλε βιάζηεζεο Oleo-Ceratonion εθπξνζσπείηαη από είδε όπσο
ε Ceratonia siliqua, Juniperus phoenica, Olea oleaster.
Σα ειιεληθά ελδεκηθά είδε αλέξρνληαη ζε 83. Μεηαμύ απηώλ θαη ηα Silene
linoides, Draba lacaitae, Achillea umbellata (CORI NE), Allium euboicum,
Anthemis spruneri, Asperula pulvinaris (π.δ. 67/81), Bellevalia hyacinthoides,
Campanula celsii subsp spathulifolia, Campanula topaliana subsp topaliana,
Centaurea affinis subsp laconiae, Cerastium brachypetalum subsp atheniense,
Consolida tuntasiana, Crepis incana, Ebenus sibthorpii, Erysimum atticum,
Gypsophila nana, Hieracium scapigerum, Lentodon graecus, Linum leucanthum,
Muscari pulchellum, Ornithogalum prasinantherum, Orobanche baumanniorum,
Scorzonera serpentinica, Silena fabaria subsp domokina, Silene gigantea subsp
hellenica, Stachys spruneri (π.δ. 67/81, CORINE, ζπάλην IUCN 1993), Thymus
teucroides subsp candilicus, Verbascum boissieri, Veronica sartoriana, Viola
hymettia.
Σα είδε Centaurea achaia subsp. corinthiaca, Centaurea attica subsp megarensis
(πεξηιακβάλεηαη θαη ζην παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 92/43 ΔΟΚ), Stachys swainsonii
subsp. scyronica, είλαη ζηελόηνπα ελδεκηθά πνπ απαηηνύλ απμεκέλε πξνζηαζία».

Βηβιηνγξαθία: Θ. Κσζηαληηλίδεο 1997 - Ζ ρισξίδα θαη ε βιάζηεζε ησλ
νξέσλ Γεξάλεηα, Παηέξαο θαη Κηζαηξώλ, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα.

24) ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ: Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηε ρισξίδα ηνπ Κηζαηξώλα,
ηεο Πάζηξαο θαη ηνπ Παηέξα.
Πεγή γηα άληιεζε ζηνηρείσλ ην πξναλαθεξόκελν δηδαθηνξηθό Κσζηαληηλίδε.
Δδώ αλαθέξνληαη:
Κηζαηξώλαο – Πάζηξα: 835 είδε ρισξίδαο, 70 ελδεκηθά είδε, Centaurea
pseudocadmea (ζηελόηνπν ελδεκηθό), Arenaria guicciardii, Centaurea attica subsp
pateraea, Centaurea cithaeronaea, Cephalaria setulifera, Conium divaricatum,
Consolida tuntasiana, Crepis incana, Crocus cartwrightianus, Crocus sieberi subsp
atticus, Dianthus serratifolius subsp serratifolius, Erodium chrysanthum,
Erysimum atticum, Erysimum cephalonicum, Festuca polita, Fritillaria graeca,
Geocaryum parnassicum, Hyacinthella atschleyi, Malcolmia graeca subsp hydraea,
Onobrychis ebenoides, Onosma erecta subsp erecta, Onosma spruneri, Paronychia
18
albanica subsp graeca, Rindera graeca, Satureja hellenica, Sesleria taygetea,
Sideritis raeseri subsp attica, Trinia guicciardii, Viola phitosiana, θ.α.
Παηέξαο: 791 είδε ρισξίδαο, 67 ελδεκηθά είδε, Asperula banitzii (θόθθηλν
βηβιίν), Anthemis peregrina subsp guicciardii, Biarum tenuifolium subsp
abbreviatum, Bufonia stricta subsp stricta, Campanula celsii subsp spathulifolia,
Centaurea achaia subsp achaia, Centaurea attica subsp pateraea, Cerastium
candidissimum, Consolida tenuissima (θόθθηλν βηβιίν), Ebebus sibthorpii,
Erysimum corinthium, Galium melanantherum, Hesperis laciniata subsp
secundiflora, Hieracium heldreichii, J ohrenia distans, Lomelosia hymettia,
Onosma kaheirei, Ornithogalum prasinantherum, Polygala nicaensis subsp
tomentella, Scorzonera crocifolia, Silene corinthiaca, Silene reinholdii, Stachys
graeca, Verbascum boissieri, Veronica glauca subsp glauca θ.α.

25) ΢ει. 3-97: Πεξηνρή λήζσλ.
Λείπνπλ ζηνηρεία γηα ηε ρισξίδα. Βηβιηνγξαθία γηα άληιεζε ζηνηρείσλ: Δ.
Βαιιηαλάηνπ 2005. Γεσβνηαληθή έξεπλα ηεο ΢αιακίλαο, ηεο Αίγηλαο θαη
κεξηθώλ άιισλ λεζηώλ ηνπ ΢αξσληθνύ Κόιπνπ. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Αζήλα.
Δδώ αλαθέξνληαη:
΢αιακίλα: 633 είδε ρισξίδαο – 31 ελδεκηθά
Αίγηλα: 794 είδε ρισξίδαο- 26 ελδεκηθά

Σεκ. Σηελ πξναλαθεξόκελε δηαηξηβή δίλνληαη πνιιά πνιύηηκα ζηνηρεία γηα ηε
ρισξίδα θαη άιισλ 21 λεζηώλ θαη λεζίδσλ ηνπ Σαξσληθνύ θόιπνπ.


26) ΢ει. 3-97: ζην ηέινο ηεο ζειίδαο θαη πξηλ ην θεθάιαην 3.3.1.10 κε ηίηιν Γάζε θαη
δαζηθέο εθηάζεηο, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο:
Τίηινο: «Δλδεκηθά είδε ζηελ Αηηηθή
Ζ ρισξίδα ηεο Αηηηθήο πεξηιακβάλεη αξθεηά ελδεκηθά είδε θαη ππνείδε
απνθιεηζηηθά ηεο Αηηηθήο όπσο (ζε παξέλζεζε αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε
ζπκκεηνρήο ζε θαηαιόγνπο πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ):
Asperula baenitzii (RDB 2009, σο EN, δειαδή θηλδπλεύνλ)
Centaurea attica subsp.attica (ΠΓ 67/81)
Centaurea attica subsp. megarensis (RDB 2009 σο VU, δειαδή ηξσηό)
19
Centaurea attica subsp.pentelica (ΠΓ 67/81)
Campanula celsii subsp. parnesia
Consolida tenuissima (RDB 2009 σο VU)
Satureja acropolitana, κόλν ζηελ Αθξόπνιε Αζελώλ, κέρξη πξόζθαηα ην
ζεσξνύζαλ πηζαλώο εμαθαληζκέλν (RDB 1995)
Silene oligantha subsp. parnesia
Stachys swainsonii subsp. scyronica (RDB 1995, σο R, δειαδή ζπάλην)
Σα παξαπάλσ είδε θαη ππνείδε ρξήδνπλ άκεζεο πξνζηαζίαο, ιόγσ ηεο
πεξηνξηζκέλεο ηνπο εμάπισζεο.
Όκσο ζηελ ρισξίδα ηεο Αηηηθήο κεηέρεη θαη έλαο πνιύ κεγάινο αξηζκόο εηδώλ
ελδεκηθώλ ηεο Διιάδαο, δειαδή πνπ θπηξώλνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο θαη πνπζελά αιινύ ζηνλ θόζκν. Δλδεηθηηθά παξαζέηνληαη παξαθάησ
κεξηθά Δλδεκηθά Διιάδαο πνπ θπηξώλνπλ ζηελ Αηηηθή:
Abies cephalonica (RED LI ST of I UCN, σο Lower Risk/near threatened δειαδή
ρακεινύ θηλδύλνπ, πνπ πιεζηάδεη ηα απεηινύκελα)
Alkanna graeca subsp. baeotica
Amelanchier chelmea (RDB 1995, σο R)
Anchusa spruneri
Anchusella variegata
Anthemis peregrina subsp. heracleotica
Arenaria guicciardii (ΠΓ 67/81)
Aristolochia microstoma
Asperula pulvinaris (ΠΓ 67/81)
Asperula rigidula (ΠΓ 67/81)
Bellevalia hyacinthoides
Biarum spruneri (ΠΓ 67/81)
Bolanthus graecus
Campanula celsii subsp. celsii
Campanula drabifolia
Centaurea achaia (ΠΓ 67/81)
Centaurea raphanina subsp. mixta (Αλαηνιηθή & Νόηηα Διιάδα, Κπθιάδεο)
Cerastium brachypetalum subsp. atheniense
Cerastium candidissimum
Chondrilla ramosissima (Ζπεηξσηηθή Διιάδα & Νόηην Αηγαίν)
20
Cirsium heldreichii (ΠΓ 67/81)
Colchicum lingulatum susbp. lingulatum (RDB 2009, NT δει. ζρεδόλ απεηινύκελν)
Consolida tuntasiana (RDB 2009, EN)
Crepis hellenica subsp. hellenica
Crocus cartwrightianus
Crocus laevigatus
Dianthus biflorus
Dianthus serratifolius subsp. serratifolius
Ebenus sipthorpii
Echinops graecus
Erysimum atticum
Erysimum graecum
Fritillaria graeca
Fritillaria obliqua subsp. obliqua (Αηηηθή, Δύβνηα) (ΠΓ 67/81, RDB 2009 σο NT
δει. ζρεδόλ απεηινύκελν)
Galium capitatum (ΠΓ 67/81)
Helianthemum hymettium (ΠΓ 67/81)
Hesperis laciniata subsp. secundiflora
Hieracium pannosum subsp. euboeum
I nula methanaea (Κεληξηθή & Νόηηα Διιάδα)
J ohrenia distans (ΠΓ 67/81)
Leontodon graecus (ΠΓ 67/81)
Lomelosia hymettia
Malcolmia graeca subsp. graeca
Melilotus graecus
Muscari pulchellum subsp. pulchellum
Nigella arvensis subsp. aristata
Onobrychis ebenoides (ΠΓ 67/81)
Onosma kaheirei
Ophrys aesculapii (ΠΓ 67/81, CI TES)
Ophrys argolica (RDB 1995, σο VU, CI TES)
Ophrys spruneri (ΠΓ 67/81, CI TES)
Ornithogalum atticum (Αηηηθή, Δύβνηα, Άλδξνο)
Paeonia mascula subsp. hellenica
21
Paronychia albanica subsp. graeca
Petrorhagia ochroleuca (Αηηηθή, Δύβνηα)
Pterocephalus perennis subsp. perennis
Scutellaria rupestris subsp. parnassica (ΠΓ 67/81)
Scorzonera crocifolia (ΠΓ 67/81)
Silene corinthiaca
Silene holzmannii (RDB 2009 σο EN) (βξαρνλεζίδεο Αηγαίνπ)
Silene spinescens (ΠΓ 67/81)
Stachys spruneri Boiss. (΢ηεξεά Διιάδα) (ΠΓ 67/81)
Thlaspi bulbosum (ΠΓ 67/81)
Verbascum delphicum (ΠΓ 67/81)
Vicia pinetorum (ΠΓ 67/81)
Αλάκεζα ζε απηόλ ηνλ ελδεηθηηθό θαηάινγν ελδεκηθώλ ειιεληθώλ ππάξρνπλ
αξθεηά πνπ ήδε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε θαηαιόγνπο πξνζηαηεπηέσλ εηδώλ, όπσο
γηα παξάδεηγκα ε Fritillaria obliqua subsp. obliqua πνπ θπηξώλεη κόλν ζε
ειάρηζηεο ηνπνζεζίεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Δύβνηαο ή ε Silene holzmannii, πνπ
θπηξώλεη κόλν ζε νξηζκέλεο βξαρνλεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ (αλάκεζά ηνπο θαη
βξαρνλεζίδεο ηνπ ΢αξσληθνύ Κόιπνπ, όπσο ε Αξπεδόλε όπνπ
πξσηναλαθαιύθζεθε θαη απνηειεί ηνλ locus classicus ηνπ είδνπο). Τπάξρνπλ θαη
πνιιά άιια, ηα νπνία εθόζνλ θαηαγξαθνύλ νη πιεζπζκνί ηνπο ζίγνπξα ζα
εληαρζνύλ ζε θαηαιόγνπο πξνζηαζίαο ιόγσ ηεο ζπαληόηεηάο ηνπο, όπσο γηα
παξάδεηγκα ε άζπξε παηώληα ηεο Πάξλεζαο Paeonia mascula subsp. hellenica,
πνπ θηλδπλεύεη από ην θόςηκν ησλ αλζέσλ ηεο, ν Pterocephalus perennis subsp.
perennis θαη ε ελδεκηθή - δηδάλην θαιιηεξγεηώλ Anchusa spruneri.
΢ηελ Αηηηθή επίζεο θπηξώλνπλ είδε, ηα νπνία είλαη ελδεκηθά ηεο Διιάδαο θαη
ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Αηγαίνπ (δει. θπηξώλνπλ ζπνξαδηθά θαη ζηα αηγαηηθά
παξάιηα ηεο Σνπξθίαο). Γηα παξάδεηγκα:
Carlina graeca
Carthamus dentatus subsp. ruber
Gagea graeca
Petrorhagia armerioides
Ophrys heldreichii (ΠΓ 67/81, CI TES)
Salvia pomifera subsp. calycina
Silene reinholdii
22
Valerianella hirsutissima
Πάλησο αλάκεζα ζηα θπηά ηεο Αηηηθήο ππάξρνπλ θαη πνιιά ζεκαληηθά γηα ηελ
ζπαληόηεηά ηνπο είδε, πνπ δελ είλαη ελδεκηθά ηεο Διιάδαο. Γηα αξθεηά από απηά
ε ζεκαζία ηνπο έρεη αλαγλσξηζηεί θαη ήδε πξνζηαηεύνληαη. Παξαθάησ
παξαηίζεληαη κεξηθά από ηα νλόκαηα ζεκαληηθώλ εηδώλ, κε ελδεκηθώλ, πνπ
θπηξώλνπλ ζηελ Αηηηθή:
Allium chamaespathum (Διιάδα, Αιβαλία) (ΠΓ 67/81)
Astragalus epiglottis subsp. epiglottis (πνιύ ζπάλην)
Colchicum soboliferum (RDB 2009,σο VU) , Α. Βαιθάληα σο Αθγαληζηάλ θαη
Σνπξθκεληζηάλ
Coriaria myrtifolia (RDB 2009, σο VU) , Μεζόγεηνο
Crocus cancellatus subsp. Mazziaricus (Διιάδα, Σνπξθία)
Cyclamen graecum (CITES)
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (ειάρηζηεο αλαθνξέο ζηελ Διιάδα)
Gynandriris monophylla (ζπάλην)
Leontice leontopetalum subsp. leontopetalum (RDB 2009, σο VU)
Lilium chalcedonicum (ΠΓ 67/81)
Limonium lobatum (ζπάλην)
XMalosorbus florentina (RDB 1995, σο VU, ΠΓ 67/81)
Merendera attica (ΠΓ 67/81)
Ophioglossum lusitanicum
Roemeria hybrida subsp. hybrida (RDB 2009, σο VU), Μεζόγεηνο, ΝΓ Αζία
Sternbergia sicula (CI TES)
Silene apetala (πνιύ ζπάλην)
Silene muscipula (πνιύ ζπάλην)
Stachys cretica subsp. cretica (Αιγεξία, επεηξσηηθή Διιάδα, Κξήηε)
Trigonella cariensis(Διιάδα, Μ. Αζία. Κύπξνο)
Tulipa hageri (ΠΓ 67/81)
Tulipa sylvestris subsp. australis (ΠΓ 67/81)
Tulipa undulatifolia (ΠΓ 67/81)
Δπίζεο ηα Οξρενεηδή:
Aceras anthropophorum (CI TES)
Anacamptis pyramidalis (CI TES)
Cephalanthera damasonium (CI TES)
23
Dactylorhiza romana(CITES)
Epipactis helleborine (CI TES)
Himantoglossum robertianum (CI TES)
Limodorum abortivum (CI TES)
Neotinea maculata (CI TES)
Ophrys apifera(CI TES)
Ophrys fusca (CI TES)
Ophrys lutea (CI TES)
Ophrys ferrum-equinum (CI TES)
Ophrys mammosa subsp. mammosa (CI TES)
Ophrys cornuta (CI TES)
Ophrys sicula (CI TES)
Ophrys speculum (CI TES)
Ophrys tenthredinifera (CI TES)
Orchis collina (CI TES)
Orchis fragrans (CI TES)
Orchis intacta (CI TES)
Orchis italica (CI TES)
Orchis laxiflora (CI TES)
Orchis papilionacea (CI TES)
Orchis quadripunctata (CI TES)
Serapias bergonii (CI TES)
Serapias lingua (CI TES)
Spiranthe spiralis (CI TES)
Σα νξρενεηδή πξνζηαηεύνληαη εμαηηίαο, εθηόο ησλ άιισλ, θαη ηεο δπζθνιίαο
ηνπο γηα αλαπαξαγσγή, ελώ αλάκεζα ζηα πξνζηαηεπόκελα είδε είλαη θαη αξθεηά
πνπ είλαη δηδάληα θαιιηεξγεηώλ θαη εμαηηίαο ησλ αιιαγώλ ζηηο θαιιηεξγεηηθέο
κεζόδνπο ή ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ θαιιηεξγεηώλ θηλδπλεύνπλ: π.ρ. ε Leontice
leontopetalum subsp. leontopetalum,ή ε Roemeria hybrida subsp. hybrida. Πνιιά
είδε έρνπλ πξνηαζεί από εξεπλεηέο λα εληαρζνύλ ζε θαζεζηώο πξνζηαζίαο. Γηα
παξάδεηγκα ην κηθξό πηεξηδόθπην Ophioglossum lusitanicum είλαη πνιύ ζπάλην
ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαη γεληθόηεξα. Σν ίδην θαη ε κηθξνζθνπηθή ίξηδα Gynandriris
monophylla αιιά θαη άιια είδε, όπσο ηα αγξηνγαξύθαια Silene muscipula θαη
24
Silene apetala, ην Cerastium brachypetalum subsp. atheniense, ν Astragalus
epiglottis subsp. epiglottis, ή ην ακάξαλην Limonium lobatum.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Αηηηθήο, ελόςεη
ησλ κεηαβαιιόκελσλ ζπλζεθώλ εμ αηηίαο θπζηθώλ θαη αλζξσπνγελώλ αηηίσλ,
θξίλεηαη αλαγθαία ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηα αλσηέξσ θαη άιια είδε
αληίζηνηρεο ζεκαζίαο, θαζώο γηα ηνπο βηνηόπνπο ηνπο».


27) Σει. 3-146: Σηελ ηειεπηαία παξάγξαθν κε ηίηιν Θξηάζην Πεδίν, ζηε δεύηεξε
ζεηξά, κεηά ηε θξάζε «αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο», πξνζηίζεηαη θαη ε θξάζε:
«Βηνκεραληθέο – βηνηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο»

28) Σει. 3-222: Σην θεθάιαην 3.8.1.1 κε ηίηιν «Βηνπνηθηιόηεηα» νη δύν πξώηεο
πξνηάζεηο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ζ Αηηηθή δηαζέηεη ζεκαληηθή βηνπνηθηιόηεηα ζε όια ηα επίπεδα. Οη γλώζεηο καο
γη’ απηήλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Ζ ρισξίδα ησλ νξεηλώλ όγθσλ ηεο Αηηηθήο, Πάξλεζα, Πεληέιε, Αηγάιεσ-Πνηθίιν,
Γεξάλεηα, Κηζαηξώλα – Πάζηξα θαη Παηέξα έρεη κειεηεζεί ηθαλνπνηεηηθά (θπξίσο
ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο δηδαθηνξηθώλ ή κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ αιιά θαη άιισλ
εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ). Γηα ηε ρισξίδα ηνπ Τκεηηνύ νη γλώζεηο καο
ππνιείπνληαη αξθεηά (ε ηειεπηαία ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή είλαη ηνπ Κ. Εεξιέληε
ην 1965). Οη γλώζεηο καο γηα ηε ρισξίδα ηεο Λαπξεσηηθήο είλαη θάπσο πην
ηθαλνπνηεηηθέο. Ωζηόζν ζηελ Αηηηθή ππάξρνπλ πνιινί ινθώδεηο ζρεκαηηζκνί
(Μαπξελόξα, Μαπξνβνύλη, ΢θάξπα, Μεξέληα, Πάλεην, Όιπκπνο θ.α.) αιιά θαη
άιινη ζύιαθεο όπνπ δηαηεξείηαη ε θπζηθή βιάζηεζε, θαζώο θαη θαιιηεξγνύκελεο
πεδηλέο ή εκηνξεηλέο εθηάζεηο, γηα ηνπο νπνίνπο νη γλώζεηο καο είλαη αλεπαξθείο
έσο αλύπαξθηεο. Ζ ρισξίδα ησλ πεξηζζόηεξσλ λεζηώλ θαη λεζίδσλ ηνπ
΢αξσληθνύ έρεη κειεηεζεί, γηα νξηζκέλα όκσο από απηά (Αγθίζηξη θ.α.) δελ
ππάξρνπλ πιήξε ή δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία.
Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη είλαη ηα εμήο:
1) Ζ γλώζε καο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα δελ βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλε ζε εληαία,
ελεξγή, βάζε δεδνκέλσλ (νη βάζεηο δεδνκέλσλ CORINE θαη ΦΗΛΟΣΖ΢ δελ
ηξνθνδνηνύληαη κε ζηνηρεία εδώ θαη πνιιά ρξόληα). Παξακέλεη απνζπαζκαηηθή ζε
δηάζπαξηεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη παιεέο βάζεηο δεδνκέλσλ.
25
2) Σα ζηνηρεία γηα ηελ δηαζπνξά ησλ εηδώλ, ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαζώο θαη ηελ
θαηάζηαζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, είλαη αλεπαξθή. ΢πγθεληξσηηθά ζηνηρεία
βξίζθνληαη θπξίσο ζην Κόθθηλν Βηβιίν θαη αθνξνύλ ηα 300 πεξίπνπ είδε ρισξίδαο
πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό, από ηα νπνία νξηζκέλα κόλν βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή,
όπσο ηα Asperula baenitzii, Consolida tenuissima, Fritillaria obliqua subsp obliqua
θ.α. Δίλαη πνιύ πηζαλό θαη άιια είδε (ελδεκηθά ή κε), πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
βηνπνηθηιόηεηα ηεο Αηηηθήο, λα βξίζθνληαη ζε νξηζκέλε θαηάζηαζε θηλδύλνπ, εμ
αηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζπνξάο ηνπο, ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ηνπο, ηελ γεηηλίαζή
ηνπο κε ηνλ νηθηζηηθό ηζηό θαη δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο, ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ
ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ θ.α.
3) Γελ ππάξρεη ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο (monitoring) ησλ εηδώλ, ησλ
πιεζπζκώλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. Πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνύο
από επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο γηα ηελ ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
νηθνηόπσλ θαη εηδώλ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί.
4) Σν κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ ηεο Αηηηθήο από θπζηθέο αηηίεο (ππξθαγηέο,
θιηκαηηθέο κεηαβνιέο θ.α.) θαη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο, έρεη
ππνβαζκηζηηθέο έσο θαη θαηαζηξνθηθέο επελέξγεηεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηε
βηνπνηθηιόηεηα. Γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ κεηαβνιώλ απηώλ δελ έρνπκε ζαθή εηθόλα.
5) Οη κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνπ αλαγθαία πεξηιακβάλνπλ έθζεζε
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηείλνπλ λα απνθηήζνπλ ηππηθό πεξηερόκελν, αθνύ
ηα δεδνκέλα πνπ επηθαινύληαη γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο
επηπηώζεσλ, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ θαη λα
επηβεβαησζνύλ ή κε, ειιείςεη εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη παξαθνινύζεζεο ηεο
θαηάζηαζεο ησλ νηθνηόπσλ θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
Ζ αλεπαξθήο θάιπςε θαη παξαθνινύζεζε ησλ δεδνκέλσλ βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ
Αηηηθή ζπλεπάγεηαη απνπζία γλώζεο σο πξνο ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο
θαηαζηξνθώλ ζε νηθνηόπνπο, ηε δξαζηηθή κείσζε ή θαη εμαθάληζε εηδώλ.
Δπηπιένλ δελ ππάξρνπλ έγθπξα ζηνηρεία γηα ηνπο ζεξακαηηθνύο πιεζπζκνύο ηεο
πεξηνρήο, νύηε έρεη νξγαλσζεί θάπνην ζύζηεκα απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ λόκηκνπ θπλεγηνύ. ΢αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ε επέθηαζε ηνπ νηθηζηηθνύ
ηζηνύ, ε πνιενδόκεζε, ε εθηέιεζε έξγσλ νδνπνηίαο, ππνδνκήο, θαη ε ρσξνζέηεζε
εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξηνρέο κε θπζηθή βιάζηεζε, ζακλώλεο, θξύγαλα, αθόκε θαη
αγξνηηθέο, είλαη πηζαλό λα ζπκπέζεη κε ζέζεηο επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη
πςειήο βηνπνηθηιόηεηαο, ελέρνληαο ηνλ θίλδπλν κείσζεο ή θαη εμαθάληζεο ησλ
26
πιεζπζκώλ ζπάλησλ εηδώλ. Ζ θαηάζηαζε δε, όζνλ αθνξά ηελ ζεξακαηηθή
δξαζηεξηόηεηα, είλαη αλεμέιεγθηε.
Καηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ βηνπνηθηιόηεηα ηεο Αηηηθήο έρνπλ νη ππξθαγηέο,
νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξόληα (2007 θαη 2009) έθαςαλ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα, από ηα
νπνία πνιιά ήηαλ εληόο ηνπ ππξήλα ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Πάξλεζαο».
Σηελ αξρή ηεο ζειίδαο 3-223 ην θείκελν ζπλερίδεη σο έρεη. Μεηά ηε θξάζε «ζύζηαζε
ησλ νηθείσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο», παξεκβάιιεηαη παξάγξαθνο, σο εμήο:
«Δθηόο ησλ αλσηέξσ, θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη ε δεκηνπξγία εληαίαο βάζεο
δεδνκέλσλ θαη παξαθνινύζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ νηθνηόπσλ θαη ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Αηηηθήο, ώζηε λα είλαη κεηξήζηκεο νη επηπηώζεηο από ηελ
πινπνίεζε ηνπ Ρ΢Α θαη λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε έγθαηξε ιήςε απνθεπθηηθώλ ή
δηνξζσηηθώλ κέηξσλ. Δπηπξόζζεην αλαγθαίν κέηξν θξίλεηαη θαη ε θήξπμε σο
πξνζηαηεπόκελσλ όισλ ησλ ελδεκηθώλ, ζπάλησλ θαη ζεκαληηθώλ εηδώλ πνπ
θύνληαη ζηελ Αηηηθή, όπσο θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο»
Τν θείκελν ζπλερίδεη θαλνληθά κε ηελ πξόηαζε «Πέξαλ ησλ όζσλ αλαθέξνληαη εδώ
…».

29) Σει. 3-223: Σην θεθάιαην 3.8.1.2 κε ηίηιν «Οξεηλνί όγθνη – Γίθηπν Natura 2000
– Δζληθνί Γξπκνί /Πάξθα» ζηελ πξώηε πξόηαζε, κεηά ηε θξάζε «νηθηζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο» πξνζηίζεηαη:
«νηθηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα δεκόζηα έξγα, εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη
ελέξγεηαο»

30) Σει. 3-224: Σηελ δεύηεξε παξάγξαθν «Τν πιαίζην πνιηηηθήο …) ε δεύηεξε
παξάγξαθνο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«… ρξεηάδεηαη λα ζηνρεύζεη ζηελ νηθνινγηθή δηαρείξηζε ηνπο κε ζθνπό ηελ
δηαηήξεζή ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, σο ππξήλσλ ηεο βηνπνηθηιόηεηαο
ηεο Αηηηθήο» θαη ζηε δηαζύλδεζε ησλ νξεηλώλ όγθσλ, ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη
κε ην δίθηπν ειεύζεξσλ ρώξσλ ηεο πόιεο, ηηο επαίζζεηεο πεξηβαιινληηθέο
πεξηνρέο θαη ηηο αθηέο, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ζπλεθηηθνύ δηθηύνπ
πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ θαη σο ρώξσλ ήπηαο αλαςπρήο, θπζηνιαηξηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο/εθαπαίδεπζεο».

27
31) Σει. 3-224: Σηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηξίηε ζεηξά «Δπαξθή ζεζκηθή πξνζηαζία
…», δηαγξάθεηαη ε ιέμε «επαξθή».

32) Σει. 3-225: Σηελ πξώηε παξάγξαθν ε ηειεπηαία πξόηαζε «Οη ειιείςεηο ζην
ζεζκηθό πιαίζην εληνπίδνληαη γηα ην όξνο Παηέξαο, ην Πνηθίιν όξνο, ηα Γεξάλεηα
όξε θαη ηνλ Κηζαηξώλα», αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ωζηόζν είλαη αλαγθαίν ην λνκηθό θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηνπο λα επηθαηξνπνηεζεί
θαη λα ελαξκνληζζεί κε ηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. (92/43 θαη 2009/147/ΔΚ) θαζώο θαη
ηελ εζληθή λνκνζεζία (λ. 1650/86 θαη 3937/2011). Οη νξεηλνί όγθνη ησλ Γεξαλείσλ,
Κηζαηξώλα θαη Παηέξα ζηεξνύληαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο. Σν όξνο
Αηγάιεσ – Πνηθίιν θαη ε ιίκλε Κνπκνπλδνύξνπ, σο εληαίν νηθνζύζηεκα, κε βάζε
ηα νηθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ βηνπνηθηιόηεηά ηνπο, πξέπεη λα
ππαρζνύλ ζε ηζρπξόηεξε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπο σο
πεξηθεξεηαθνύ θπζηθνύ πάξθνπ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ Πεληέιε».

Αζήλα 29/2/2012

Οη ζπληάθηεο:
Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ, βηνιόγνο, δξ. ζπζηεκαηηθόο βνηαληθόο –
θπηνθνηλσληνιόγνο, πξντζηακέλε ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ Γηνκήδνπο,
Email: val.marili@gmail.com, uoabotgd@otenet.gr

Τάζνο Λύηξαο, λνκηθόο πεξηβάιινληνο, Email: tlytras55@gmail.comYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->