P. 1
KKBI Edisi Pelajar2

KKBI Edisi Pelajar2

|Views: 53|Likes:
Published by Shamsudin Tami

More info:

Published by: Shamsudin Tami on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0PENGENALAN 1
 • 2.0OBJEKTIF BUKU PANDUAN KKBI EDISI PELAJAR 1
 • 3.0 KONSEP DAN OBJEKTIF KKBI
 • 3.1Konsep KKBI
 • 3.2Objektif KKBI
 • 4.0 PEMERINGKATAN TUGASAN KKBI
 • 4.1.Tahap Pemerolehan Ilmu
 • 4.2 Tahap Penguasaan Ilmu dan Kemahiran
 • 4.3 Tahap Pemindahan Pembelajaran
 • 5.0 BENTUK TUGASAN KKBI
 • 5.1 Projek
 • 5.2Kerja Kursus Pendek
 • 5.3Ujian Amali
 • 6.0 ASPEK DAN KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
 • 6.1 Aspek dan Kriteria Pentaksiran Projek
 • 6.2 Aspek dan Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pendek
 • 7.0PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KKBI
 • 7.1Penyediaan Jadual Kerja
 • 7.2Strategi Metakognitif Dalam Pelaksanaan KKBI
 • 7.3Peringatan Kepada Pelajar Semasa Pelaksanaan KKBI
 • 8.0KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN KKBI
 • 8.1Konsep Kolaborasi
 • 8.2Kepentingan Kolaborasi
 • 8.3Prosedur Pelaksanaan Kolaborasi
 • 8.4Bukti Kolaborasi
 • 9.0 PENULISAN REFLEKSI
 • 9.1Konsep Refleksi
 • 9.2Objektif Refleksi
 • 9.3Model Refleksi
 • 9.4Proses Penulisan Refleksi
 • 10.0PANDUAN PENULISAN AKADEMIK
 • 10.1.1 Jenis dan Saiz Font
 • 10.1.2 Jidar (Margin)
 • 10.1.3 Langkau Baris (Spacing)
 • 10.1.4 Kriteria Kertas
 • 10.1.5 Penjilidan
 • 10.1.6 Paparan Muka Surat (Page Layout)
 • 10.1.8Halaman Muka Kulit Depan Kerja Kursus
 • 10.2.1Halaman Pengakuan
 • 10.2.2Halaman Judul (Title Page)
 • 10.2.3Penghargaan
 • 10.2.4Senarai Kandungan
 • 10.2.5Kerangka Utama Penulisan (Body of Text)
 • 10.2.6 TajukJadual/Gambarajah/Graf Dalam Teks
 • 10.2.7Petikan Dalam Teks (Citations)
 • 10.2.8Format Penulisan Rujukan
 • 10.2.9Kaedah Menulis Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Daripada Buku
 • 10.2.10Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain daripada Buku :
 • 10.3Format Penulisan Bibliografi
 • 10.4Lampiran
 • 11.0PENUTUP
 • 14.2.06Menyediakan draf
 • 19.2.06Menghantar hasil sub-

KP (BPG) 9022/4/54/ (05

)

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU

EDISI PELAJAR

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BERKUATKUASA MULAI JANUARI 2006

1

BAHAGIAN I

GARIS PANDUAN KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU

2

KANDUNGAN Isi Kandungan Halaman

1.0 2.0
3.0

PENGENALAN OBJEKTIF BUKU PANDUAN KKBI EDISI PELAJAR KONSEP DAN OBJEKTIF KKBI 3.1 3.2 Konsep KKBI Objektif KKBI

1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 8 8

4.0

PEMERINGKATAN TUGASAN KKBI 4.1 4.2 4.3 Tahap Pemerolehan Ilmu Tahap Penguasan Ilmu dan Kemahiran Tahap Pemindahan Pembelajaran

5.0

BENTUK TUGASAN KKBI 5.1 5.2 5.3 Projek Kerja Kursus Pendek Ujian Amali

6.0

ASPEK DAN KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS 6.1 6.2 Aspek dan Kriteria Pentaksiran Projek Aspek dan Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pendek 11 12 12 14 16 9 9

7.0

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KKBI 7.1 7.2 7.3 Penyediaan Jadual Kerja Strategi Metakognitif Dalam Pelaksanaan KKBI Peringatan Kepada Pelajar Semasa Pelaksanaan Kerja Kursus

3

Isi Kandungan

Halaman

8.0

KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN KKBI 8.1 8.2 Konsep Kolaborasi Kepentingan Kolaborasi Prosedur Pelaksanaan Kolaborasi Bukti Kolaborasi

17 17 18 18 19 19 20 21 22 24 28 28 31 37 39 40

8.3
8.4

9.0

PENULISAN REFLEKSI 9.1 9.2 9.3 9.4 Konsep Refleksi Objektif Refleksi Model Refleksi Proses Penulisan Refleksi

10.0

PANDUAN PENULISAN AKADEMIK

10.1 10.2 10.3
10.4

Spesifikasi Teknikal Format Penulisan Akademik Format Penulisan Bibliografi Lampiran

11.0

PENUTUP

BIBLIOGRAFI LAMPIRAN Lampiran A – Contoh Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus Lampiran B – Contoh Halaman Muka Kulit Depan Kerja Kursus Lampiran C – Contoh Halaman Pengakuan Lampiran D – Contoh Halaman Judul Lampiran E – Contoh Halaman Senarai Kandungan

4

1.0

PENGENALAN Buku Panduan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu Edisi Pelajar ini disediakan bagi membantu pelajar memahami proses, keperluan dan kehendak kerja kursus yang dilaksanakan berdasarkan model Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI). Buku panduan ini mengandungi penerangan tentang konsep dan objektif KKBI, pemeringkatan dan bentuk tugasan kerja kursus, perancangan dan pelaksanaan KKBI, aspek dan kriteria pentaksiran serta format dan tatacara penulisan akademik. Buku panduan ini boleh digunakan oleh semua kumpulan pelajar kursus-kursus persediaan, praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan. Diharapkan buku panduan ini dapat membantu pelajar dalam

melaksanakan kerja kursus secara lebih sistematik dan berkualiti.

2.0

OBJEKTIF BUKU PANDUAN KKBI EDISI PELAJAR Buku panduan ini bertujuan untuk membantu pelajar :

(a) (b)

memahami konsep, tujuan dan kehendak-kehendak kerja kursus. merancang pelaksanaan KKBI supaya menepati kehendak tugasan yang diberi, dilaksanakan secara sistematik berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan dan memenuhi aspek serta kriteria penilaian.

5

rakan sebaya dan pihak-pihak tertentu serta dalam penulisan refleksi kerja kursus. format penulisan serta penulisan sumber rujukan. (f) menghasilkan penulisan akademik dengan betul dan sistematik dari segi teknikal. pemindahan pembelajaran.0 KONSEP DAN OBJEKTIF KKBI 3. penguasaan ilmu dan kemahiran.1 Konsep KKBI Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) adalah satu sistem pelaksanaan taksiran melalui komponen kerja kursus secara berstruktur yang bertujuan untuk mentaksir penguasaan dan pencapaian pelajar dalam aspek pemerolehan ilmu. amalan kolaborasi serta penghayatan nilai dan sahsiah keguruan. rakan sebaya dan pihak-pihak yang terlibat secara optimum bagi menghasilkan kerja kursus yang berkualiti. (e) mengamalkan pemikiran reflektif dalam interaksi lisan semasa sesi kolaborasi dengan pensyarah.(c) menggunakan strategi dan kemahiran belajar untuk mengakses dan memilih maklumat daripada pelbagai sumber yang relevan dengan tugasan kerja kursus. (d) melaksanakan kolaborasi dengan pensyarah. 3. 6 .

(f) Menjadikan pelajar seorang guru yang beretika. 4.3. (e) Mempunyai kemahiran mencari makna daripada pengalaman pelajar sendiri. (b) Menghubungkaitkan teori dan praktis melalui pengalaman dan refleksi kendiri pelajar dalam konteks sebenar di sekolah untuk meningkatkan keterampilan pedagogi. penguasaan ilmu dan kemahiran serta pemindahan pembelajaran berdasarkan kehendak sukatan pelajaran. pengetahuan dan tindakannya bagi meningkatkan kualiti diri dan kehidupan. (d) Menggerakkan proses pembelajaran pelajar sejajar dengan perkembangan intelektual. seterusnya menjadi pengamal refleksi. mencari kebenaran dalam pegangan. berilmu dan berakhlak mulia sebagaimana yang dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. (c) Meningkatkan kemahiran pelajar membuat rujukan dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber.0 PEMERINGKATAN TUGASAN KKBI 7 . beradab. memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna. menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking Skills) dan membina pemikiran sendiri (independent thought).2 Objektif KKBI KKBI dilaksanakan untuk mencapai objektif berikut : (a) Membimbing pelajar dalam proses pemerolehan ilmu.

Tugasan kerja kursus distrukturkan berdasarkan tahap pembelajaran dalam proses pembinaan ilmu dalam diri pelajar. Maklumat 8 . tepat dan mencukupi daripada pelbagai sumber dan menunjukkan kefahaman yang jelas mengenai maklumat berkenaan. penguasaan ilmu dan kemahiran dan seterusnya kepada tahap pemindahan pembelajaran. Aspek yang dinilai termasuklah kemahiran pelajar mencari dan mengumpul maklumat yang relevan. tugasan kerja kursus yang diberi untuk menguji kebolehan pelajar mengakses dan memahami ilmu daripada pelbagai sumber. Tahap-tahap pembelajaran berkenaan ditunjukkan seperti dalam Rajah 1. Pemindahan Pembelajaran Penguasaan Ilmu dan Kemahiran C A B Pemerolehan Ilmu A A Rajah 1 : Tahap Pembelajaran dalam Tugasan KKBI Aktiviti tugasan kerja kursus dilaksanakan mengikut peringkat dari tahap pemerolehan ilmu. 4.1. Tahap Pemerolehan Ilmu Pada tahap ini.

cadangan program/aktiviti. ujian. 4. ”Open Book Test” (OBT) dan 4. penilaian dibuat terhadap kebolehan pelajar mengaplikasi ilmu dan kemahiran dalam konteks dan situasi sebenar sama ada situasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah atau situasi harian. ulasan kritis. nota ringkas/nota grafik. Contoh tugasan kerja kursus untuk menguji penguasaan pelajar pada tahap ini ialah kuiz. mengorganisasi maklumat dan membina makna kendiri kemahiran-kemahiran yang berkaitan. 9 . menguji kebolehan pelajar pada serta menguasai Contoh tugasan untuk tahap Harian ini termasuklah kertas menyediakan Rancangan Pengajaran (RPH). seumpamanya.2 Tahap Penguasaan Ilmu dan Kemahiran Tugasan kerja kursus pada tahap ini melibatkan aktiviti kerja kursus yang menilai kebolehan pelajar merancang. nota kuliah. kebolehan mengendalikan Aspek yang dinilai termasuklah program/persembahan/pameran. penyediaan buku skrap. internet dan sebagainya. ”Take Home Test” (THT). perbincangan. penulisan refleksi.ini boleh diperoleh daripada buku-buku rujukan. esei. pembentangan dan sebagainya.3 Tahap Pemindahan Pembelajaran Pada tahap ini.

penghasilan karya kreatif. penulisan kreatif. pelaksanaan sesuatu program. Kerja kursus berbentuk projek hanya untuk mata pelajaran pengkhususan atau akademik. Contoh tugasan untuk tahap ini ialah menulis laporan kajian tindakan. Aktiviti atau subtugasan sesuatu projek akan melibatkan semua tahap pembinaan ilmu dan intelek. Rujuk contoh tugasan projek dalam Jadual 1. 5. dan tindakan. penghasilan buku cerita kanak-kanak dan sebagainya. Tugasan projek boleh berbentuk kajian kes. penghasilan produk akhir dan penulisan refleksi yang berkesan. 5.1 Projek Projek merupakan bentuk kerja kursus yang melibatkan satu set aktiviti yang saling berkait dan berkembang mengikut tahap pembelajaran pelajar. Jadual 1: Contoh Tugasan Projek 10 . persembahan ensembel seumpamanya. menghasilkan bahan pengendalian program. kajian dan pameran.0 BENTUK TUGASAN KKBI KKBI dilaksanakan dalam tiga bentuk.

anda dikehendaki: 1. muzik. boneka. Hasil tugasan hendaklah menunjukkan unsur-unsur kreativiti dan estetika. . 3. sastera kanak-kanak. Tahap Pembelajaran Subtugasan 1: Tahap pemerolehan ilmu (Tugasan ini memerlukan pelajar mencari dan memilih maklumat yang relevan. . teater dan permainan tradisional.Tugasan Projek  Dinamika Kreaviti dan Estetika merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Projek bagi Kursus Sijil Perguruan Khas (KSPK) merujuk kepada ‘Projek Khas’ yang dilaksanakan sepanjang tempoh pengajian mereka. skop kandungan maklumat yang mencukupi dan dapat memahami maklumat yang dikumpulkan) Subtugasan 2: Tahap Penguasaan ilmu dan kemahiran (Tugasan ini memerlukan pelajar membuat transformasi maklumat/kemahiran yang dipelajari mengenai kreativiti dan estetika dalam mengolah sebuah cerita kanak-kanak) Subtugasan 3: Tahap Pemindahan Pembelajaran (Tugasan ini memerlukan pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam konteks sebenar iaitu dalam aktiviti bercerita. Melalui aktiviti bercerita juga dapat membentuk sikap yang positif di samping dapat menerapkan nilai-nilai murni. anda diminta memilih dan mengolah sebuah cerita kanak-kanak untuk satu pertandingan bercerita. Menyertai pertandingan bercerita berdasarkan cerita kanak-kanak yang telah dipilih dan diolah. Projek Khas KSPK terdiri daripada tiga bentuk iaitu 11 . Komponen ini memberikan fokus kepada sifat kreatif dan ekspresif melalui pemikiran dan imaginasi. Mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep dan asas setiap dinamika dalam bentuk folio yang mengandungi: . Persembahan anda untuk pertandingan itu adalah dalam bentuk bercerita dengan menggabungjalinkan kemahiran-kemahiran dalam Dinamika Kreativiti dan Estetika. Dalam kumpulan berempat. Memilih dan mengolah sebuah cerita kanakkanak dengan menggabungjalinkan kemahirankemahiran dalam Dinamika Kreativiti dan Estetika. Bercerita merupakan satu kaedah pembelajaran yang menyeronokkan dan dapat menarik minat kanak-kanak. Bagi melaksanakan projek ini. Menulis refleksi tentang perlaksanaan projek ini. 4.cerita yang telah diolah dalam bentuk “hard copy” 2.bahan-bahan yang dikumpulkan mengenai Dinamika Kreativiti dan Estetika yang merangkumi seni visual.rangka cerita yang telah dipilih dan diolah.

B dan C.2 Kerja Kursus Pendek Kerja kursus pendek merupakan tugasan kerja kursus yang dilaksanakan dalam tempoh tidak melebihi seminggu. kemahiran manipulatif. Kategori A melibatkan tugasan kerja kursus untuk menguji kebolehan pelajar dalam pemerolehan ilmu.3 Ujian Amali Ujian amali bertujuan mengukur kebolehan pelajar mengaplikasi ilmu dan kemahiran yang diperoleh. Ujian ini dinilai berdasarkan penguasaan kemahiran psikomotor. 5. Tugasan kerja kursus ini dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kategori A. kemahiran kreatif dan pelbagai kemahiran kendiri yang berkaitan dengan sesuatu mata pelajaran pengkhususan. penghasilan produk maujud dan pengurusan program (Rujuk Panduan Pelaksanaan Projek Khas KSPK) 5. kategori B menguji kebolehan penguasaan ilmu dan kemahiran manakala kategori C menguji keupayaan pelajar membuat pemindahan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah atau kehidupan seharian. Semua kemahiran tersebut dinilai sama ada secara langsung semasa ujian dijalankan atau berpandukan bukti-bukti kekal yang dipamerkan melalui penghasilan produk. 12 .penulisan akademik/kreatif.

Aspek-aspek yang dinilai bagi setiap fasa dan kriteria pentaksiran projek adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.0 ASPEK DAN KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS 6.6. Jadual 2 : Aspek dan Kriteria Pentaksiran Projek Aspek Yang Ditaksir Kriteria 13 . penguasaan ilmu dan kemahiran serta fasa pemindahan pembelajaran.1 Aspek dan Kriteria Pentaksiran Projek Aspek pentaksiran projek merangkumi pelbagai kebolehan pelajar pada setiap fasa proses pembinaan ilmu dan intelek iaitu fasa pemerolehan ilmu.

Pemindahan Pembelajaran  Mengkaji teori/pengetahuan yang dipelajari dalam konteks dan situasi sebenar.  pembinaan kefahaman baru.  Pelbagai sumber  Ketepatan dan mencukupi Kefahaman Menstruktur Transformasi  Aplikasi ilmu dan kemahiran Tafsiran Kendiri Hasilan tugasan menunjukkan :  kecekapan penggunaan ilmu dan kemahiran.2 Aspek dan Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pendek 14 . 6.  Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri. C. Pemerolehan Ilmu  Kemahiran mencari sumber  Isi kandungan  Kefahaman maklumat B. Aplikasi ilmu dan kemahiran dalam konteks/situasi sebenar. Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul.  Unsur kerjasama dan kesepakatan. D.  penghasilan produk mengikut   spesifikasi yang ditetapkan. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran  Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna  Kebolehan memindahkan ilmu yang diperolehi daripada pelbagai sumber kepada situasi sebenar/ pengajaran & pembelajaran. Sikap dan Sahsiah  Komitmen  Refleksi  Kolaborasi  Tanggungjawab terhadap tugas  Kesedaran dan kefahaman baru hasil renungan kendiri.A.  Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran.

Pemindahan Pembelajaran    Mengkaji teori/pengetahuan yang dipelajari dalam situasi sebenar Aplikasi dalam konteks/situasi sebenar Penghasilan produk berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul Hasilan tugasan menunjukkan :  kecekapan penggunaan ilmu dan kemahiran  penghasilan produk mengikut spesifikasi  pembinaan kefahaman baru D. Sikap dan Sahsiah   Komitmen Refleksi  Tanggungjawab terhadap tugas  Kesedaran dan kefahaman baru hasil renungan kendiri. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran  Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur dalam perancangan.Aspek dan kriteria pentaksiran kerja kursus pendek ditunjukkan seperti dalam Jadual 3. Jadual 3 : Aspek dan Kriteria Pentaksiran Kerja Kursus Pendek Aspek Yang Ditaksir A. 15 . pelaksanaan dan penghasilan produk Kebolehan membina pemikiran dan tafsiran kendiri  Menstruktur Transformasi Aplikasi ilmu dan kemahiran Tafsiran Kendiri       C. Pemerolehan Ilmu    Kemahiran mencari sumber Isi kandungan Kefahaman maklumat   Pelbagai sumber Ketepatan dan mencukupi Kriteria Kefahaman B.

2. Tempoh minggu 1 Penglibatan / Tanggungjawab pelajar. dilaksanakan secara sistematik dan menepati jadual kerja yang ditetapkan. Pelajar boleh menggunakan format Jadual Kerja (Jadual 4) sebagai panduan untuk menyediakan Jadual Kerja Projek atau Amali.0 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KKBI Perancangan merupakan sebahagian daripada proses pelaksanaan KKBI. pensyarah pembimbing pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing Tarikh √ (12. Tujuan perancangan untuk memastikan pelaksanaan projek KKBI menepati kehendak dan spesifikasi tugasan.06) 2 minggu 1 16 . Jadual 4 : Format Jadual Kerja Langkah 1 Jenis Aktiviti/ Tindakan Menghadiri taklimat KKBI Menerima tugasan projek dan membuat perancangan pelaksanaan. 7.7. tempoh masa dan penglibatan/ tanggungjawab.1 Penyediaan Jadual Kerja Tindakan utama dalam perancangan ialah menyediakan satu jadual kerja yang mengandung maklumat mengenai aktiviti/ tindakan yang akan dijalankan.

Membuat perbincangan /kolaborasi.3 Mengumpul/ menyusun maklumat secara individu / kumpulan. Menghantar tugasan KKBI yang lengkap kepada pensyarah pembimbing. minggu 2-4 pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing. minggu 9 hingga selesai minggu akhir Pelajar bersama rakan/ahli kumpulan 13 Pelajar 17 . Langkah 4 Jenis Aktiviti/ Tindakan Menyediakan subtugasan/draf pertama dan menghantarnya kepada pensyarah pembimbing Membuat perbincangan/ kolaborasi selepas semakan pensyarah pembimbing Penyediaan subtugasan/draf kedua dan dihantar kepada pensyarah pembimbing Membuat perbincangan/ kolaborasi selepas semakan pensyarah pembimbing Penyediaan subtugasan/draf ketiga dan seterusnya Membuat perbincangan/ kolaborasi selepas semakan pensyarah pembimbing Tempoh minggu 4-5 Penglibatan / Tanggungjawab pelajar bersama rakan/ahli kumpulan Tarikh 6 minggu 5 pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing pelajar bersama rakan/ahli kumpulan 7 minggu 6-7 8 minggu 7 pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing pelajar bersama rakan/ahli kumpulan pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing 9 minggu 8 hingga selesai minggu 8 10 12 Melengkapkan tugasan KKBI dengan lampiranlampiran yang berkaitan dan dijilidkan.

menepati kehendak tugasan dan menyempurnakannya mengikut jadual yang telah ditetapkan.Catatan: Jadual kerja yang disediakan adalah tertakluk kepada pindaan dan penyesuaian berdasarkan tugasan projek atau amali bagi mata pelajaran berkenaan. individu metakognitif mengenai merujuk kepada dan pengetahuan pemikirannya. Rajah 2 menunjukkan elemen- elemen strategi metakognitif untuk merancang dan melaksanakan KKBI. 7. Dalam perancangan dan pelaksanaan KKBI. penggunaan strategi metakognitif akan dapat membantu pelajar menyediakan perancangan dan pelaksanaan KKBI dengan lebih sistematik. pemantauan dan penilaian perlaksanaan sesuatu tugasan.2 Strategi Metakognitif Dalam Pelaksanaan KKBI Dari segi konsep kendiri operasi. 18 . kefahaman kesedaran tentang perubahan tahap-tahap kefahaman dan setakat mana pencapaiannya dalam sesuatu tugasan. Pengetahuan mengenai strategi metakognitif akan memberi kekuatan kepada pelajar dalam membuat perancangan.

KESEDARAN TOPIK • Apakah topik yang terlibat dengan projek ini? • Adakah saya mempunyai pengetahuan/ kemahiran mengenai topik ini? • Adakah saya memahami topik tugasan secara mendalam? KESEDARAN PRESTASI • Setakat manakah kemajuan pelaksanaan tugasan? • Setakat manakah kedudukan semasa dengan sasaran? • Apakah aspek yang bermasalah? • Apakah aspek yang dapat dikendalikan dengan baik? • Apakah tindakan pemulihan/susulan yang diperlukan? • • • • KESEDARAN TUGASAN Apakah tugasan yang terlibat? Apakah keperluan setiap tugasan? Setakat manakah keperluan tugasan? Adakah saya mempunyai kefahaman yang mendalam mengenai tugasan ini? • Adakah kemahiran/pengetahuan yang dikehendaki oleh setiap tugasan dikuasai? • Apakah aspek yang perlu diberi perhatian dan mengapa? KESEDARAN STRATEGI • Bagaimanakah menzahirkan setiap tugasan? • Apakah strategi untuk melaksanakan tugasan? • Adakah strategi yang digunakan memenuhi kehendak tugasan? • Apakah bahan/peralatan/bantuan yang diperlukan? • Bagaimanakah mengurus masa? Rajah 2: Elemen-Elemen Strategi Metakognitif 19 .

Arahan Tugasan • Mengikut arahan/panduan/nasihat pembimbing daripada pensyarah (Surat amaran akan dikeluarkan kepada pelajar yang tidak menepati arahan dan spesifikasi pelaksanaan kerja kursus) 20 . Kategori Kualiti Tugasan Peringatan Tidak dibenarkan menciplak hasil kerja orang lain • Perlu mengikut spesifikasi penghasilan kerja kursus yang ditetapkan • Bagi KKBI berbentuk amali. Jadual 5 : Peringatan Kepada Pelajar Bil.. Prestasi Kerja • Perlu menunjukkan peningkatan prestasi dari semasa ke semasa • Perlu menghantar hasil subtugasan/draf kerja kursus secara berperingkat dan produk akhir mengikut tarikh yang ditetapkan 4. pelajar dikehendaki memberi perhatian kepada aspek-aspek seperti dalam Jadual 5. setiap kali perjumpaan dengan menggunakan Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus 5.7. Penglibatan • Perlu memberi kerjasama/sumbangan kepada kumpulan • Membuat penambahbaikan berdasarkan perbincangan dan semakan bersama ahli kumpulan/pensyarah pembimbing 3. Kolaborasi dan bimbingan • Menghadiri perjumpaan/berjumpa dengan pensyarah pembimbing secara formal/tidak formal • Menghadiri sesi taklimat kerja kursus yang ditetapkan oleh pensyarah pembimbing • Mendapatkan tandatangan pensyarah pembimbing atau manamana pihak yang terlibat. 1. persembahan/penghasilan mestilah berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengikut mata pelajaran seperti dalam Buku Panduan dan Spesifikasi Ujian Amali • Perlu mencapai tahap yang ditetapkan mengikut aspek yang diperlukan dalam kerja kursus 2.3 Peringatan Kepada Pelajar Semasa Pelaksanaan KKBI Sepanjang pelaksanaan KKBI.

Perbincangan ini harus meliputi dengan aktiviti-aktiviti perkara-perkara yang tugasan KKBI. berkaitan dalam Perbincangan ini juga diharapkan akan membantu pelajar menjana idea dalam usaha melengkapkan tugasan.8.2 Kepentingan Kolaborasi Kolaborasi adalah penting dan perlu dijalankan oleh pelajar agar dapat: (a) bertukar-tukar pelaksanaan KKBI. pelajar dengan pensyarah pembimbing atau dengan mana-mana pihak yang terlibat sepanjang pelaksanaan KKBI.1 Konsep Kolaborasi Kolaborasi merupakan perbincangan yang dijalankan di antara pelajar dengan pelajar. maklumat dan pendapat tentang 21 . Usaha secara koperatif dan kolaboratif sikap dan sahsiah pelajar. kritikan antara rakan sebaya dan bimbingan pensyarah adalah penting untuk memastikan penghasilan produk tugasan yang menjadi asas untuk berkualiti. 8.0 KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN KKBI Pelaksanaan kerja kursus merupakan suatu proses yang berterusan. menjayakan sesuatu tugasan yang diberi dan akan dinilai dalam aspek 8. Perkongsian idea. idea.

Contoh borang dan penggunaannya ditunjukkan seperti dalam Lampiran A.(b) menjana idea sendiri yang lebih baik hasil daripada perbincangan yang dijalankan. (c) memperoleh kefahaman yang lebih jelas tentang pelaksanaan tugasan. 8. Bukti kolaborasi harus direkodkan dengan kemas dan terperinci. (d) melaksanakan memperbaiki kekurangan yang ada sepanjang tempoh tugasan KKBI. pensyarah dan/atau mana-mana pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKBI sama ada secara formal atau tidak formal. 8.3 Prosedur Pelaksanaan Kolaborasi Kolaborasi boleh dilakukan antara pelajar dengan ahli dalam kumpulan. Kolaborasi juga boleh dilakukan semasa pelajar menghantar hasil tugasan/draf KKBI kepada pensyarah untuk semakan dan bimbingan. 22 .4 Bukti Kolaborasi Pelajar perlu merekodkan bukti-bukti kolaborasi dengan menggunakan Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus yang disediakan. rakan sebaya.

in the light of grounds that support it and the further conclusions toward which it tend”. evaluate and so inform learning about practice”. 1993) “Proses merenung. (Dewey. Amalan ini melibatkan pelajar dalam satu kitaran pemikiran dan tindakan berdasarkan pengalamannya ke arah meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik.9. 1990. careful and persistent examination of any belief. Watson.1 Konsep Refleksi Konsep refleksi mengikut beberapa orang tokoh dihuraikan seperti berikut: • “Reflective thought is the active. 1997). membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri yang dilakukan • 23 . menganalisis. mencari alasan. Amalan pemikiran dan penulisan reflektif ini penting bagi menyediakan pelajar menjadi pengamal refleksi demi meningkatkan perkembangan kognitif dalam profesion perguruan (Oja. 1995 dan Senne. or purported form of knowledge. 1975) • “Reflection is a process of reviewing an experience of practice in order to describe. analyse. 9. (Reid.0 PENULISAN REFLEKSI Refleksi merupakan proses pemikiran yang aktif dan dilaksanakan secara sedar untuk membolehkan seseorang menyelesaikan masalah dan memahaminya secara lebih bermakna.

(b) melihat sesuatu isu atau permasalahan secara mendalam serta kesediaan untuk menyoal. kerohanian dan pemikiran rasional oleh seseorang dalam tindakannya untuk mencari kebenaran terhadap tindakannya bagi tujuan memperbaiki diri dan persekitaran”.G. (Hanifah. Cole. menilai dan mengkritik diri sendiri.secara berterusan. Refleksi juga dapat dilihat sebagai suatu respons pemikiran terhadap pengalaman dalam amalan seseorang untuk mendapatkan makna dan kefahaman yang mendalam mengenai amalan itu bagi tujuan mengambil tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti amalan diri. 24 . (1994) Sebagai rumusan.L. C. 1999) • “Reflection in the teaching context refers to the process of inquiring any habit/behavior critically and continuously refining it”. penulisan refleksi bertujuan untuk membantu guru pelatih: (a) membentuk sikap keterbukaan minda dan kemahiran berfikir serta menaakul dalam usaha meningkatkan kualiti diri dan profesion perguruan.. J.A. dapatlah dikatakan refleksi adalah suatu proses berfikir secara aktif dan penuh sedar dalam membuat pemeriksaan dan penilaian terhadap sesuatu kepercayaan atau pegangan diri.2 Objektif Refleksi Dalam pelaksanaan KKBI. & Presswood. 9.S. Refleksi kritikal menitikberatkan penerokaan domain afektif. Knowles. meneroka kekuatan dan kelemahan diri serta mencari kebenaran dalam tindakan atau amalan untuk memperbaiki diri sendiri.

RECEIVED KNOWLEDGE PROFESSIONAL PRACTICE PREVIOUS EXPERIENTIAL KNOWLEDGE REFLECTIVE CYCLE REFLECTION COMPETENCE Rajah 3: Model Refleksi Schon 25 . merenung kembali aktiviti pendidikan yang dialaminya serta menganalisis dan menilai kesannya. (e) Membina pemikiran sendiri (independent thought).3 Model Refleksi Terdapat banyak model yang boleh digunakan sebagai panduan untuk menulis refleksi.(c) menggunakan ilmu yang diperoleh (received knowledge) dan ilmu daripada pengalaman lampau (previous experiential knowledge) untuk mengingat. (d) menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku dalam konteks sosial yang melibatkan dirinya sendiri dan cara penyelesaian itu diperoleh daripada pengalaman pelajar itu sendiri. 9. Antara model refleksi yang kerap dirujuk dalam membuat refleksi ialah model Schon (1987).

Aspek kreativiti dan inovasi menjadi sebahagian yang penting dalam proses refleksi ini. memahami dan menilai keberkesanan sesuatu amalan atau tindakannya dalam mencapai sesuatu objektif. Pemikiran pada peringkat ini lebih mencabar kerana pengamal perlu menilai situasi berkenaan dan memikirkan kesesuaian sesuatu tindakan atau amalan itu berdasarkan konteks dan situasi berkenaan.Mengikut Schon (1987) refleksi boleh berlaku ketika kita berada dalam situasi berkenaan (reflection-in action) atau mengingat kembali situasi yang telah berlaku (reflection-on action). 26 . keterampilan diri dan bagaimana merapatkan jurang antara teori dan realiti. Fokus proses berfikir pada peringkat ini untuk menilai sejauh mana kemahiran dan strategi yang digunakan sesuai dan berkesan. pengamal refleksi akan mengaitkan kesan sesuatu tindakan atau amalannya kepada konteks atau situasi. Lazimnya pemikiran reflektif terhadap sesuatu pengalaman akan bermula dengan meneroka. Pada tahap seterusnya. Refleksi yang dilakukan semasa menghadapi sesuatu masalah (reflection-in action) melibatkan proses membentuk semula tindakannya secara sedar dan berterusan dalam mencari suatu cara penyelesaian. Refleksi adalah satu proses yang dinamik. Refleksi ke atas pengalaman pula merujuk kepada proses menilai semula bagaimana kefahaman ketika melakukan tindakan berkenaan (knowing-in-action) telah memberi kesan yang tidak dijangka ke atas penyelesaian masalah yang dihadapi.

Peningk atan keterampilan diri Peningkatan kualiti amalan • • • • • • 27 . Menjelaskan apakah makna dan kesan pengalaman ini kepada diri anda ke arah pembentukan: • • Perkembang an ilmu profesionalis me keguruan. nilai dan etika. falsafah. Pada peringkat ini juga. Pemikiran emosional (emotional minds) digembleng bagi memberi makna dan mengaitkan peristiwa yang dialami dengan nilai-nilai moral. Menjana pelbagai idea atau kemungkinan sebab akibat. berikut adalah satu cadangan pemetaan proses pemikiran dan penulisan refleksi. sosial dan politik. nilai. Menghubungkaitkan penilaian kendiri dengan ilmu dan kemahiran yang dipelajari. seseorang akan menanyakan apakah makna peristiwa tersebut ke atas dirinya dan kaitan dengan peranannya sebagai seorang pendidik. ketuhanan. Pengalaman Terpilih Menceritakan Semula (Retell) (Fokus) Tinjauan Kritis (Review) • Fikirkan tentang komponenkomponen yang terlibat dalam peristiwa berkenaan. pengamal refleksi akan mengaitkan amalannya dengan aspek-aspek moral. 9.Pada peringkat refleksi yang lebih tinggi. moral dan etika akan menggerakkan kesediaan seseorang untuk bertindak dan melakukan perubahan. Kenal pasti dan nilai kekuatan • Pembelajaran daripada Pengalaman Peningkatan Kualiti Diri • Fokuskan penulisan kepada satu atau dua aspek pengalaman yang penting (key events) Peristiwa yang relevan dengan tugasan kerja kursus. Dengan kesedaran dan pembentukan perspektif baru daripada pengalaman ini dan kaitannya dengan aspek ketuhanan. Peristiwa yang dipilih boleh merupakan aspek • Membincangkan proses berfikir yang berlaku/tidak berlaku dalam hubungannya dengan peristiwa berkenaan.4 Proses Penulisan Refleksi Untuk memudahkan pelajar membuat penulisan refleksi dengan lebih sistematik.

28 .kekuatan atau kelemahan diri. pengelolaan. Soalan Tugasan : Guru yang tidak mahir mengurus kelas tidak akan berjaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dikendalikannya.kesediaan untuk berubah Berikut adalah contoh refleksi yang ditulis oleh seorang pelajar pada akhir tugasan kerja kursus Ilmu Pendidikan berdasarkan tajuk kerja kursus pendek seperti di bawah. Berdasarkan pernyataan di atas. buat satu pemerhatian dalam sebuah kelas prasekolah yang anda pilih tentang : (a) aspek pengurusan bilik darjah iaitu perancangan.Pembelajaran baru . dan kelemahan diri berkaitan peristiwa berkenaan.kesedaran baru . .Falsafah diri . Berdasarkan pemerhatian tersebut. pengawalan dan arahan. tulis satu refleksi mengenai amalan pengurusan bilik darjah guru berkenaan dan kesannya ke atas proses pengajaran dan pembelajaran. Tajuk Kerja Kursus Pendek : Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik Darjah. (b) kesan kemahiran mengurus bilik darjah kepada proses pengajaran dan pembelajaran. • Kaitkan pengalaman atau peristiwa dengan perasaan/ emosi.

Murid akur dengan arahan guru. agak padat dan sesak. Seorang murid menangis setelah dimarahi guru. Dari segi penilaian. Kadang kala guru menggunakan suara yang agak tinggi dan sesekali menunjukkan pembaris sebagai amaran kepada murid. Kami dapati suasana kelas kurang kondusif. kami mendapati terdapat rekod penilaian yang tidak dilengkapkan. keadaan fizikal bilik darjah yang sempit dan panas sedikit sebanyak mengganggu emosi pelajar seperti tidak selesa dan berpeluh-peluh. pengelolaan. Terdapat juga murid yang kurang berpuas hati apabila tidak dapat menyentuh semua bahan. Guru menggunakan corak kepimpinan autokratik dalam mengawal disiplin murid.Penulisan refleksi Elemen pemikiran reflektif Semasa menjalankan tugasan ini. Walaupun guru merancang dengan baik. kami membuat pemerhatian PENGALAMAN ke atas pengurusan bilik darjah sebuah kelas prasekolah. Saiz bilik darjah agak sempit dengan ruang pembelajaran yang terhad. Murid-murid prasekolah berminat dengan bahan Retell Review 29 . Murid membuat aktiviti dalam kumpulan dan berkongsi bahan maujud dalam kumpulan. Ini seperti yang dikatakan oleh Marland dalam buku yang ditulis oleh Ee Ah Meng (2001) iaitu suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan ”kawan” atau ”musuh” dalam pengajaran. Terdapat banyak hasil kerja murid yang digantung dan ditampal di sekeliling kelas menjadikan kelas kelihatan berserabut. Setelah selesai membuat pemerhatian. Arahan guru dapat difahami oleh murid. Bahasa guru mudah dan arahan tidak mengelirukan. Sistem pencahayaan dan pengudaraan kurang baik menjadikan suasana kelas panas. Kumpulan kami mendapati guru telah membuat perancangan pengajaran sehari sebelum pengajaran. pengawalan dan arahan guru dalam kelas tersebut. TERPILIH Aspek yang diperhatikan adalah dari segi perancangan. Murid agak takut dan sedikit pasif. kami membuat perbincangan dalam kumpulan bagi melengkapkan laporan. Susun atur bilik darjah yang baik boleh merangsang pembelajaran murid.

Oleh itu kami sedar bahawa sebagai guru prasekolah kita tidak boleh terlalu berkasar dengan murid. PENINGKATAN KUALITI DIRI Hati kami tersentuh apabila mengenangkan salah seorang murid yang menangis setelah dimarahi guru. Sebagai kesimpulan. Justeru. Sebaliknya murid-murid ini memerlukan perhatian dan kasih sayang. Guru prasekolah juga tidak boleh mengabaikan aspek penilaian ke atas perkembangan murid kerana mereka berada pada tahap pembelajaran aktif. guru perlu memastikan bahan yang disediakan mencukupi supaya tidak menjadi rebutan murid. Cara ini sedikit berbeza dengan cara menangani murid KBSR yang usianya lebih tinggi. kami lebih menyedari tentang keperluan murid-murid prasekolah dan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah. Semasa mengelolakan pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid prasekolah masih tergolong sebagai kanak-kanak yang amat gemar kepada aktiviti permainan. bahasa. Komunikasi dan gaya kepimpinan autokratik guru boleh menyebabkan emosi murid terganggu. Bilangan hasil kerja murid perlu sesuai dengan ruang agar tidak terlalu sesak dan ditukar ganti setiap minggu supaya dapat menarik perhatian murid. tugasan ini menyedarkan kami bahawa sebagai seorang guru prasekolah kita perlu sentiasa peka PEMBELAJARA N DARIPADA PENGALAMAN 30 . Setelah selesai melakukan tugasan ini. Perkembangan kognitif. Berdasarkan pengurusan kelas yang telah kami perhatikan.maujud dan mahu memiliki bahan yang sama dengan rakan mereka disebabkan oleh sifat egosentrik yang ada dalam diri masing-masing. arahan guru harus jelas dan tidak mengelirukan. kami berpendapat guru prasekolah tersebut perlu mewujudkan suasana kelas yang lebih kondusif dengan mengubah susunan kerusi meja dalam kelas supaya ada ruang yang lebih luas untuk memudahkan pergerakan murid. guru-guru prasekolah perlu memenuhi tuntutan tersebut agar murid tidak rasa tertekan dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Ubahsuaian tingkap perlu bagi mewujudkan pengudaraan yang lebih dalam kelas. Semasa mengelolakan pengajaran dan pembelajaran. Justeru guru prasekolah perlu merancang isi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk permainan untuk menarik minat murid. Kami juga melihat penilaian perkembangan murid yang tidak disempurnakan boleh menyebabkan guru sukar mengubahsuai perancangan pengajaran dan pembelajaran berikutnya supaya bersesuaian dengan tahap murid. emosi dan sosial perlu diperhatikan dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab.

Spesifikasi jidar bertujuan untuk memudahkan penjilidan. lampiran dan bibliografi mestilah menggunakan font jenis Arial saiz 12. muka surat. 10. Saiz font dalam jadual. atas dan bawah mestilah sekurangkurangnya 1 inci.1. dan kehendak naluri kanak-kanak 10. Manakala namanama saintifik dan terminologi Bahasa Inggeris hendaklah dalam bentuk tulisan condong (italic). Semua maklumat seperti kepala teks dan gambarajah termasuk nombor muka surat hendaklah dalam lingkungan penulisan.5 inci manakala jidar kanan.0 PANDUAN PENULISAN AKADEMIK 10.1 Jenis dan Saiz Font Semua penulisan termasuk tajuk.3 Langkau Baris (Spacing) 31 .1.1 Spesifikasi Teknikal 10. gambarajah dan grafik mengikut kesesuaian.1.2 Jidar (Margin) Pada amnya jidar kiri mestilah sekurang-kurangnya 1. 10. Tajuk dan subtajuk hendaklah digelapkan (bold).kepada keperluan prasekolah.

(iv) (v) lampiran seperti soal-selidik.5 Penjilidan Hasil KKBI hendaklah dijilid dengan cara tape-binding. Manakala kulit depan gunakan kertas warna yang telah ditetapkan mengikut program masing-masing berpandukan para 10. surat-surat. Senarai di bawah mestilah ditaip dengan langkau satu (single spacing) : (i) (ii) petikan yang melebihi tiga baris yang telah dikumpulkan.1. (iii) keterangan tentang jadual. 10.1.1.8 (i-xi).1. dan tajuk dan subtajuk. gambarajah dan imej yang mengandungi lebih daripada satu baris. 10.6 Paparan Muka Surat (Page Layout) Hasil KKBI hendaklah ditaip dalam paparan Portrait kecuali jadual 32 .4 Kriteria Kertas Hasil KKBI hendaklah ditaip di atas kertas putih 80 gm dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm). bibliografi (kecuali di antara senarai nama pengarang/ rujukan).Penulisan teks mestilah ditaip dengan langkau dua (double spacing) manakala jarak antara perenggan mestilah langkau empat. 10.

1. 10. Kulit depan hasil KKBI menggunakan kertas polos (plain) 100 gm berwarna seperti berikut : 33 . Nombor muka surat hendaklah diletakkan pada bahagian tengah bawah setiap muka surat. K. KUMPULAN/UNIT KOD DAN MATA PELAJARAN NAMA PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH SERAHAN Sila lihat contoh di Lampiran B. Penggunaan kurungan atau sebarang bentuk lain tidak dibenarkan.8 Halaman Muka Kulit Depan Kerja Kursus Maklumat-maklumat berikut perlu diletakkan pada bahagian kulit depan KKBI : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) NAMA PELAJAR NO.1. ` 10.P.dan gambarajah boleh menggunakan paparan Landscape.7 Penomboran Muka Surat Semua muka surat hasil KKBI hendaklah dinomborkan.

10. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis.(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (viii) (ix) (x) (XI) KDPM KPLI (M) KPLI (R) KPLI (M) Mod LPBS KPLI (R) Mod LPBS j-QAF Mod LPBS PISMP Persediaan PISMP KSPK KDP 14 Minggu Conversion 6 Minggu KPDM Mod LPBS - Merah Jambu (Pink) Biru Tua Biru Muda Merah Tua (Maroon) Merah Hijau Tua Kuning Tua Kuning Muda Oren Ungu Coklat Hijau Muda 10.2.2 Halaman Judul (Title Page) 34 .1 Halaman Pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian KKBI.2 Format Penulisan Akademik 10. Halaman ini tidak dikira sebagai muka surat tetapi dinomborkan dengan huruf roman (Sila lihat contoh di Lampiran C).2.

5 Kerangka Utama Penulisan (Body of Text) Kerangka utama penulisan KKBI hendaklah mengandung bahagian-bahagian berikut: (i) (ii) Pendahuluan Topik-topik/subtopik yang berkaitan 35 . Halaman ini tidak dikira sebagai muka surat tetapi dinomborkan dengan huruf roman (Sila lihat contoh dalam Lampiran D).2.3 Penghargaan Penghargaan biasanya mengandung kata-kata penghargaan atas tunjuk ajar dan bantuan daripada individu dan institusi. 10. 10.2. tidak dikira sebagai muka surat tetapi dinomborkan dengan huruf roman (Sila lihat contoh di Lampiran E).Halaman judul diletakkan selepas halaman pengakuan.4 Senarai Kandungan Senarai isi kandungan hendaklah disusun mengikut urutan yang berpadanan dengan nombor muka surat yang mengandung semua topik dan subtopik. tidak dikira sebagai muka surat tetapi dinomborkan dengan huruf roman 10.2.

2. 10.2. Bagaimanapun. cara menulis petikan dalam teks : Model Kos Membina (Constructive Cost Model) atau singkatannya COCOMO menyediakan model empirik bagi menganggar perisisan.(iii) Perbincangan/Rumusan/Cadangan Perincian kandungan kerangka utama KKBI perlulah dibincangkan bersama-sama dengan pensyarah pembimbing bagi memenuhi kehendak tugasan. tajuknya hendaklah diletak di atas jadual tersebut (lihat contoh pada muka surat 7). Boehm (1981) sendiri telah memberi pandangan beliau tentang COCOMO : 36 .6 Tajuk Jadual/Gambarajah/Graf Dalam Teks Bagi setiap jadual yang dimuatkan ke dalam teks. 15 @ 22). 10. Manakala gambarajah dan graf. tajuknya diletak di bawah gambarajah dan graf tersebut (lihat contoh pada muka surat 4. Petikan yang ditulis dalam bahasa lain Contoh hendaklah menggunakan huruf condong (italic).7 Petikan Dalam Teks (Citations) Petikan dalam teks hendaklah ditulis dalam perenggan yang berasingan.

but it is accurate enough to provide a good deal of help in software engineering economic analysis and decision making.. a software cost estimation model is doing well if it can estimate software development costs within 20% of actual costs. and on its own turf (that is within the class of projects to which it has been calibrated) …….9 Kaedah Menulis Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Daripada Buku Apabila menggunakan sistem ini. 70% of the time. 10.” Prentice-Hall. Boehm.8 Format Penulisan Rujukan Rujukan yang dinukil dalam teks.2. Nukilan dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut salah satu sistem yang ditetapkan. sama ada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak. rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut : 37 . hendaklah direkodkan. B. Dalam hasilan KKBI format yang perlu digunakan adalah Sistem APA (American Psychological Association).Today. “Software Engineering Economics. (1981).2.That is not as precise as we might like. 10.

salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang menerima pengiktirafan”. Contoh : “Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula. (iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima pengiktirafan daripada ibu bapa”. kajian menunjukkan salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown. Contoh : “Menurut Brown (2005). maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. 38 . tuliskan nama keduadua pengarang. (ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat. 2005)”. Contoh : “Oleh itu.(i) Meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk.

(iv) Bagi tiga pengarang atau lebih. Contoh : “Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman masalah pendengaran yang mungkin boleh memberi kesan pada pencapaian akademik murid adalah pengiktirafan (Podemsky et al. kepintaran buatan (Puget dan 10.10 (i) Rujukan Bagi Bahan daripada Buku : Jurnal Yang Diambil Selain 39 . Contoh : “Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a)”. “Penggunaan objek amat meluas. untuk mengenal pasti dua atau lebih penerbitan oleh pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama.c).al selepas nama pengarang pertama. 1995)”. tuliskan et.b.2. terutama dalam pengaturcaraan Albert. 1994b)”. (v) Gunakan huruf kecil (a.

(1992).com. Cara menulis dalam teks : Menurut...Contoh jurnal : Valesky. Special Education Knowledge Requirements for school Administrators. & Hirty.A. T. 10. tahun terbit. Exceptional Children. “Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. Title of the article or information. (iii) Bahan dari halaman web Contoh web : Autor. Accessed on 14 November 2005. 1999).D. mengatakan bahawa ………………. Y. 1999.webpage. tempat terbit dan penerbit 40 . Cara menulis dalam teks : ………………………………………. M. (Autor.3 Format Penulisan Bibliografi Penulisan bibliografi perlu mengikut format seperti berikut : (i) (ii) mengikut turutan abjad mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang. (ii) Tesis Contoh tesis : Ahmad Zaki Abu Bakar (1998). “ Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Ph. 58 (5) : 399 – 406. Valesky & Hirty (1992)……………….C. tajuk. Cara menulis dalam teks : Ahmad Zaki (1998). http://www.

R.). In A. City: Publisher. (2001). This is the title of a part of a book. M. (1999). (a) Manual American Psychological Association (APA) (from the 3rd edition of the Publication Manual of the American Psychological Associatoon. N. B. Cook (Ed. (e) Kertas kerja yang tidak diterbitkan Fourney. City: Publisher. In A. often used in the social sciences and education. 1998). N. Finley. Taft.) (b) Buku Brown. City:Publisher. (January. (2004). This is the book title. Proceedings of the 100th Annual Meeting of the Society of Experimental Results (pp. 1983. 49-78). B. W. City of Meeting. Paper presented at the 103rd annual meeting of the Society of Experimental Results. (c) Sebahagian daripada buku Chin. (f) Artikel dalam jurnal 41 . Y. (d) Kertas kerja yang diterbitkan Clark. ST. This is the title of an unpublished paper presented at a meeting. This is the title of a paper appearing in a published proceedings.(iii) baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah (1 tab) Cara penulisan tersebut dijelaskan seperti dalam contoh-contoh penulisan bibliografi yang disenaraikan. W. S. 2537). T. Piper (Eds). This is the title of a book (2nd ed. T.). & Heller. (pp.R. & M.R.

University Malaya. R. gambar dan lain-lain. (k) Laman web Autor. This is the title of a newspaper article. Penomboran lampiran hendaklah dihitamkan (bold) dan ditulis di sudut atas sebelah kanan. Semua bahan-bahan lampiran hendaklah dilabelkan dan dinomborkan.com. October 1). M. This is the title of a Web Page. This is the title of a master’s thesis. This is the title of a magazine article. Accessed on 14 November 2005. 10. ST. M. (2004. (2005). carta. pp. (j) Tesis Miller. (h) Artikel dalam akhbar Johnson. J. Y. A. (1999).Goff. (i) Laporan Jones. (g) Artikel dalam majalah Green. 90-1428). (2000. G. R. Magazine of Today. 1. S. 42 . http://www. A. Unpublished master’s thesis. City. M. 1-22. 6-8. City : Publisher. Journal of Experimental Results. 6-12. jadual. This is the title of a report (Report No. (1999). & Smith. atur cara perisian. pp. (2003). This is the title of a journal article. January). M.webpage. 1(3)..4 Lampiran Lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat memberi penerangan tambahan kepada teks dengan tidak mengganggu tumpuan pembaca. M. Bahan-bahan ini termasuk rajah. The Star.

Prosedur pelaksanaan dan sistem yang seragam pula akan menjadikan hasil KKBI lebih berkualiti dan mempunyai kesetaraan.0 PENUTUP Pelaksanaan KKBI dilihat sebagai salah satu cara memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan pengalaman dan aktiviti pembelajaran dalam pelaksanaan kerja kursus. Kefahaman yang jelas ke atas konsep dan kepentingan KKBI membolehkan pelajar mencapai objektif pelaksanaannya.11. Justeru. pelajar dengan pensyarah dan masyarakat/agensi melalui pelbagai tugasan dan aktiviti KKBI. 43 . KKBI memberi maklum balas mengenai perkembangan intelektual pelajar di samping dapat memupuk budaya ilmu melalui perkongsian ilmu secara pintar di kalangan pelajar. Dalam konteks pentaksiran. dengan adanya buku panduan ini diharapkan para pelajar dapat memahami dengan jelas segala kehendak dan prosedur serta melaksanakan tugasan dengan penuh tanggungjawab demi mencapai objektif KKBI.

NAMA Tn Hj Abd Hadi Bin Mohamad (Pengerusi) MAKTAB Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan. Dr Gunasegaran a/l Karupanan 6. Sabah Maktab Perguruan Ilmu Khas 4. 10. Maktab Perguruan Sultan Mizan. 12. Pn Teh Kim Hong Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang Maktab Perguruan Keningau. 9. Jitra Kedah 8. Pn Rashidah Elias Maktab Perguruan Sarawak. Terengganu 2. En Jamalludin b Abd Rashid Institut Perguruan Darulaman. 44 . Besut. Cik Lisa Yip Shukye 5. Pn Maimunah bt Samat Ketua Jabatan Kajian Sosial Institut Bahasa Melayu Malaysia 7. 11. Miri Sarawak 3.PANEL PENGGUBAL : BIL 1. 13.

Miri Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang Maktab Perguruan Keningau. NAMA Tn Hj Abd Hadi Bin Mohamad (Pengerusi) MAKTAB Maktab Perguruan Sultan Mizan. BPG 3. Cik Lisa Yip Shukye 5. Pn Teh Kim Hong 4. Sabah Ketua Jabatan Bahasa. Pahang 6. Pn Hjh Ramlah Binti Abdul Rahman 45 . Besut Terengganu 2. Pn Hajah Hazina bt Zakaria ( Penyelaras) Unit PEN.PANEL PEMURNI BIL 1. Pn Rashidah Elias Maktab Perguruan Sarawak. Kuala Lipis. Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan.

. New York : Merrill Oja. (1993). Boston (ERIC Document Reprod. Doctoral Dessertation. Chicago : 9 Hanipah Hussin (1999). A Developmental Model. Henry Regney. J. Universiti of Sydney. Exploring a response through the reflective practice in order to improve its facilitation. L. North Carolina State Universiti : Raleigh. Developmental theories and the professional development of teacher. C. Through Preservice Teacher’s Eyes : Exploring Field Experiences Though Narrative and Inquiry. (1994). North Carolina State Universiti : Raleigh Watson. New York : Basic Books. S. Knowles. J. “But we are doing it already”. Learning to be reflective : The content and nature of primary student teachers’ thinking during field experience in Malaysia. No ED352-351) Reid. (1983). The Interactive Teaching Portfolio. How professionals think in action. (1990). Doctoral Dessertation. Australia. Paper presented at the annual meeting of the America Educational Research Association. (1995).BIBLOGRAFI Dewey. How we think. D. Unpublised PhD Thesis. Nurse Ed Today 13 : 305 306 Schon. & Pressword. Senne. Cole. Serv. (1997). 46 . A. S. The Reflective Practitioner. G. A Developmental Approach to Promoting Proffesional Development in Physical Education Student Teachers. (1975). Early Field Experiences in Teacher Education.

BAHAGIAN III LAMPIRAN 47 .

Memahami kehendak soalan tugasan – perbincangan dengan 4 orang ahli kumpulan CATATAN • Tugasan perlu dihantar selewat-lewatnya pada 20 Feb.06 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan Taksiran B dan taklimat daripada pensyarah mata pelajaran – Pn.MT SEMESTER: 1 : PENGAJIAN PROFESIONAL PENSYARAH PEMBIMBING: PN. AHMAD TARIKH 13. 2006 • Membuat agihan tugas • Membuat jadual kerja T/ TANGAN t/t (Rosnah Ahmad) t/t (Ramli Sarip) t/t (John ak Luat) t/t (Benedict Goh) t/t (Ab.2.2. Karim Abu) 13. ROSNAH BT.Lampiran A Contoh Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus NAMA PELAJAR N0. Rosnah.06 14.06 Mencari maklumat dari internet/Pusat Sumber – mendapatkan bantuan daripada Pustakawan • Cetakan maklumat internet • Nota ringkas • Catatan bibliografi 48 t/t (Rosfatimah Wasli) .2. MATRIK KUMPULAN MATA PELAJARAN : JAMIL HELMI BIN RASHID : 2006182290032 : KPLI (R) .

06 Menghantar hasil subtugasan/ draf selanjutnya • Pembetulan telah dilakukan t/t 49 .TARIKH 14.06 Berbincang dengan ahli kumpulan untuk membaiki draf (sekiranya perlu) • Membetulan semua komen yang dibuat oleh pensyarah pembimbing t/t (Ramli Sarip) t/t (John ak Luat) t/t (Benedict Goh) t/t (Ab. Karim Abu) 19.2.06 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menyediakan draf bersama ahli kumpulan CATATAN • Menyusun maklumat • Menganalisis maklumat berdasarkan kehendak tugasan • Menghubungkait maklumat yang relevan • Membuat huraian terperinci • Menaip draf T/ TANGAN t/t (Ramli Sarip) t/t (John ak Luat) t/t (Benedict Goh) t/t (Ab.06 Menghantar hasil subtugasan/ draf – semakan dan perbincangan dengan pensyarah pembimbing • Membetulkan ejaan • Menyusun maklumat mengikut keutamaan • Memperincikan huraian • Memperbaiki cara penulisan bibliografi t/t (Rosnah Ahmad) 16.2.06 hingga 18. Karim Abu) 15.2.2.2.

2.06 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing Diterima dan direkodkan t/t (Rosnah Ahmad) Catatan : Sediakan dalam dua salinan.kepada pensyarah pembimbing • Segala maklumat telah lengkap • Lampiran yang perlu telah dimasukkan • Tugasan telah dijilid dengan kemas (Rosnah Ahmad) 20. 50 . Satu salinan untuk perhatian pensyarah pembimbing yang dikepilkan bersama tugasan dan satu salinan untuk simpanan pelajar.

..................................... : ................................................................................. 51 .............. : ...................... : .................................................................Lampiran B Contoh Halaman Muka Kulit Depan Kerja Kursus INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU TAJUK TUGASAN NAMA PELAJAR NO K...P ANGKA GILIRAN KUMPULAN/UNIT : .........................

........... 52 ........................... Tandatangan : ………………………………………………...........NAMA KURSUS NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN : .................... : ........... Lampiran C Contoh Halaman Pengakuan “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”..... : .......................................................................................................

Nama Penulis : Tarikh : ………………………………………………… ………………………………………………… Lampiran D Contoh Halaman Judul TAJUK TUGASAN 53 .

0 11. 10. .0 .0 12.2.1.3 …… …… …… RUMUSAN i ii iii 1 3 .1 Sub-Sub Topik 2.2.0 13. BIBLOGRAFI LAMPIRAN Lampiran A – Tajuk Lampiran Lampiran B – Tajuk Lampiran Lampiran C – Tajuk Lampiran 54 .1 Sub-Topik 2. . .2 Sub-Sub Topik 2.0 PENDAHULUAN TOPIK 2. .0 2. . .NAMA JABATAN NAMA INSTITUSI Lampiran E Contoh Halaman Senarai Kandungan SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN 1.1.2 Sub-Sub Topik 2.2 Sub-Topik 2. .1 Sub-Sub Topik 2.2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->