P. 1
CHAR. ED. 5 1st Rating

CHAR. ED. 5 1st Rating

|Views: 677|Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2012

pdf

text

original

Sections

CHARACTER EDUCATION V

Date: ____________
I. Layunin:
 Naisasagawa ang paraan upang mapanatiling malinis at ligtas ang pamayanan
II. Paksang Aralin
B.P. : Kalusugan
K.P. : Kalinisan
L.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan
E.L.C. : EKAWP pah. 1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Ano ang inyong magiging pakiramdam kung rnalinis at maango ang kapaligiran!
". Pagganyak:
#agpakita ng mga larawan ng isang malinis at kapaligiran
". Panlinang na a!ain
Nang lalangin ng $iyos ang mundo% ginawa niya itong isang maganda% malinis at maayos
na kapaligiran. #alinis na ilog% mayaong na mga punongkahoy. na nagiigay ng sariwang
hangin. &inawa ito gg $iyos dahil sa pagmamahal sa atin. Ano ang nararapat nating gawin upang
mapanatili itong malinis!

C. Paglala#at
Ang ating ang kapaligiran ngayon ay kasing-linis ng rnundo noong ito'y lalangin ng $iyos!
Paano natin maiaalik ang dating linis ng ating kapaligiran!

IV. Pagtataya:
Ano sa mga sumusunod ang dapat nating gawin upang makatulong sa pagtataguyod ng kalinisan
ng pamayanan!
1. (tapon ang asura sa ilog at sa mga akant)ng lugar
". #aglagay nn asurahan sa mga pook pampuliko
*. (tapon ang asura kahit saan dahil may asur)ro namang nagwawalis.
+. Pulutin ang kalat na nadaanan.
,. -ipain ng kalat na nadaanan
V. $asun%uan:
-umulat ng mga paraan kung paano mapananatilrng malinis ang kapaligiran.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 (sinasaalang-alang ang kalusugan sa pagpapasya tungkol sa kalinisan
II. Paksang Aralin
B.P. : Ka(usugan
K.P. : Kalinisan
L.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan
E.L.C. : EKAWP pah. 1
Kagamitan : larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
a. Ano ang masasai ninyo sa ating kapaligiran!
". Panlinang na a!ain
1. Pagpapakita ng larawan .tindahan ng pagkain% marumi at mga langaw/
Anu-ano ang mga napapansin sa larawan!
Kaya a ninyong umili o kumain sa ganoong uri ng tindahan Bakit!
Ano ang maaaring idulot ng maruming pagkain sa ating katawan!
". Anu-ano pa ang mga agay na maaaring makaap)kto sa ating kalusugan ukod sa marurning
pagkain!
Paano natin ito maiiwasan!
*. Anu-an0 ang mga dapat nating isaalang-alang upang mapanatili nating malusog ang ating
katawan!

IV. Pagtataya:
-agutin ng 1ama o #ali
1 Kumain ng maraming 23ishall2 araw-araw.
". $apat maligo araw-araw.
*. Lagyan ng takip ang mga pagkain upang huwag dapuan nglangaw.
+. (suot muli ang damit na natuyuan ng pawis.
,. Panatilihing malinis ang paligid sa pamamagitan ng pagwawalis nito arawaraw.
V. $asun%uan:
Paano ninyo mapananatiling malinis ang inyong kapaligiran upang rnaging ligtas sa
karamdarnan!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: _____________
I. Layunin:
 1umutulong sa pagtataguyod sa kalinisan ng pamayanan sa pamamagitan ng paglalagay
ng asurahan sa mga pook pampuliko.
II. Paksang Aralin
B.P. : Kalusugan
K.P. : Kalinisan
L.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan
E.L.C. : EKAWP pah. "4 .&ood #ann)rs and 5ight Condu0t 3or Childr)n%
pp. +,-+6% 5a0h)l 7all)/
II. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Ano ang inyong mararamdaman kung malinis at maayos ang inyong kapaligiran!
". Pagganyak:
Ano ang maaari ninyong gawin para sa inyong arangay upang mapanatili itong nialinis!
". Panlinang na a!ain
Bakasyon na Nannan
(sang kampanya sa kalinisan ang inilunsad ng Barangay Captain sa nayon % ng 1aliptip. Lahat
ng mamamayan% ata man o matanda ay pinag-isip kung ano ang maitutulong sa karnpanyang ito.
-i 8s0ar% 5u)l% at B)n ay nag-isip kung ano ang kanilang magagawa. 9na nilang naisip ay
mamulot ng asura sa paligid% gaya ng :inagawa nila sa loo ng paaralan. #ay pr)myo ang mga
pinakamaraming mapupulot2 sai ni 8s0ar.

C. Pagla#at
Anong magandang id)ya ang naisip ng tatlo para makatulong kampanya sa kalinisan!
Ano sa palagay mo ang kanilang naramdaman pagkatapos na magawa ang pagtulong!
IV. Pagtataya:
#ay kampanya sa kalinisan% alin sa sumusunod ang nakatulong sa kampanya!
1. Nagwalis si Luisa sa kaly) sa tapat ng kanilang ahay.
". Nag-itsa -i Chito ng ilang alutan rig dumi sa isang lugar na walang tao.
*. Pinulot ni Lorna ang isang alat ng k)ndi sa tai ng daan.
+. Kumain ng k)ndi si Carlo at itinapon niya sa asurahan any alat.
,. Balutin ang 20h)wing gum2 ago itapon sa asurahan.
V. $asun%uan:
-umulat ng talata at ipaliwanag kung paano makakatulong sa pagpapanatili sa kalinisan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nagsusuot ng pananggalang gaya ng guwant)s upang mapangalagaan ang sarili.
II. Paksang Aralin
#ga &awaing Pangkaligtasan
B.P. : Kalusugan
K.P. : Kaangkupang Pisikal
E.L.C. : EKAWP 1.1.1 pah. *
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Anu-ano ang mga maiigat na gawain na ginagawa mo sa ahay!
". Pagganyak:
Anu-ano any mga kagamitang maaaring gamitin ss mga gawain tulsd ng paghahalaman
sa akuran!
". Panlinang na a!ain
1. Pagpapakita ng larawan ng nagtatanim ng halaman sa akuran% paghuhukay ng lupa. at ia
pa.
Paano mo mapapangangalagaan ang mga kamay sa pagtatanim upang di masugatan o
masaktan!
" Pagpapakita ng larawan ng ia't-iang kagamitan sa pagtatraaho at ang kautihang dulot
nito.
C. Paglala#at
Bakit mahalaga ang paggamit ng guwant)s sa paggawa ng maiigat na gawain!

IV. Pagtataya:
(igay ang kahalagahan ng pagsusuot ng guwant)s sa pagtatraaho
V. $asun%uan:
&umupit ng rnga larawan no mga kagamitan na mangangalaga sa sarili.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Naisasagawa ang gawaing pangkaligtasan tutad ng paglalagay ng marka sa mga lalagyan ng
gamut;lason.
II. Paksang Aralin
Paglalagay ng #arka sa mga Lalagyan ng &amot o Lason
B.P. : Kalusugan
K.P. : Kaangkupang Pisikal
E.L.C. : EKAWP pah. *
Kagamitan : -itwasyon% mga ot) ng gamut na may marka
III. Pamamaraan:
A. Paano mo matitiyak ang kaligtasan kung ikaw ay iinom ng gamot!
B. 1. (pakita ang mga ot) ng gamot na may marka o pangalan
Ano ang napapansin ninyo sa mga ot)!
". Pagiigay paliwanag ng guro tungkol dito
*. Pagtalakay.
Anu-anong mga pag-iingat ang dapat nating gawin upang maiwasan ang aksid)nt) sa
pag-inom ng gamot o lason'
Pagsasagawa ng mga ata sa nnoa gawaing pangkaligtasan
a. nakakalat na mga aspili;karayom
. paglalagay ng marka sa mga ot).
IV. Pagtataya:
(sulat ang Wasto sa patlang kung tama ang sinasai ng pangungusap #ali kung hindi tama.
<<<<< 1. =ayaang magkasama-sama ang ot) ng lason at gamot.
<<<<< ". Lagyan ng marka ang mga ot) ng gamot kung para sa anong sakit ito ginagamit.
<<<<< *. (hiwalay ang gamot ayon sa gamit nito.
<<<<< +. Alisin ang mga marka ng ot) ng gamot.
<<<<< ,. Palitan 'ang marka ng naalis sa ot) ng gamot.
V. $asun%uan:
Paano ninyo mapananatiiing ligtas ang mga ot) ng gamot at lason sa inyong tahanan o paaralan!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Napananatili ang kaligtasan sa tahanan sa pamamagitan ng pagliligpit ng mga matutulis na agay%
posporo;light)r sa mga lugar na hind maaaot ng ata.
II. Paksang Aralin
#ga &awaing Pangkaligtasan
B.P. : Kalusugan
K.P. : Kaangkupang Pisikal
E.L.C. : EKAWP pah. +
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
(sang araw muntik ng masunog ang tahanan ni &ng 5osa sa palagay ninyo ano ang naging
dahilan ng pangyayaring iyon!
". Panlinang na a!ain
1. Sitwasyon:
Naiwan ni At) ang kutsilyong ginagamit sa iaaw ng m)sa% lingid sa kaalarnan ng at)
ito'y kinuha at pinaglaruan rig kanyang kapatid na may tatlong taong gulang. Ang kutsilyo ay
pinaglaruan niya na naging sanhi ng pagkasugat ng kamay nito.
-ino ang dapat sisihin sa nangyari!
9pang maiwasan ang ganitong pangyayari% ano ang dapat nating laging isasaisip!
". Anu-ano pang mga agay ang dapat nating igyan ng pansin upang mapanatili ang kaligtasan
sa loo ng tahanan!
*. Ano ang mga dapat gawin sa mga agay na makapagiigay sa atin ng kapahamakan!
+. Kung ikaw ay nasa ahay% anu-anong mga agay ang kailangang pagtuuan ng pansin upang
makaiwas sa aksid)nt)! Paano ka magiging ligtas sa paligid!

IV. Pagtataya:
(lista ang mga agay na maaaring itai dahil mapangani kung mapaglalaruan ng mga ata.
V. $asun%uan:
Paano ninyo mapananatiling ligtas sa mga matutulis na agay% posporo% light)r at lason ang
inyong mga kasamahay!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nakalalahok sa mga pagsasanay pangkaligtasan tulad ng lindol% o sa panahon ng may sunog at ia
pang kalamidad.
II. Paksang Aralin
#ga &awaing Pangkaligtasan
B.P. : Kalusugan
K.P. : Kaangkupang Pisikal
E.L.C. : EKAWP 1-1*. Pah. +
Kagamitan : larawan dula-du(aan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Ano ang kalikasan!
". Pagganyak:
Anu-ano ang maaaring malikha ng kalikasan!
Ang kapaayaan na pinagmumulan ng sunog!
Paano ka makapaghahanda kung dumating ang ganitong pagkakataon!
". Panlinang na a!ain
Pagkukuw)rto ng isang kalagayan.
- nasa paaralan ka% walang anu-ano'y igla na lang lumindol% Ano ang gagawin mo!
- iglang nagkaroon ng sunog sa inyong tahanan. Ano ang dapat mong gawin!
Paano mo maililigtas ang iyong sari!

C. Paglala#at
Pagsadula ng mga pagsasanay pangkaligtasan sa panahon ng mga lindol o di kaya'y kung
may sunog.
IV. Pagtataya:
-umulat ng , wastong pagsasanay pangkaligtasan sa panahon ng lindol o kaya'y kung may sunog
V. $asun%uan:
-umulat ng limang tuntuning pangkaligtasan
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nakasusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan
II. Paksang Aralin
#ga &awaing Pangkaligtasan
B.P. : Kalusugan
K.P. : Kaangkupang Pisikal
E.L.C. : EKAWP 1. 1.+ pah. +
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Pagiigay ng mga halimawa ng mga sakunang maaaring mangyari sa ating paligid
". Pagganyak:
Pagpapakita ng mga larawan ng mga sakunang maaaring mangyari sa isang tao tulad ng
sakuna sa daan
". Panlinang na a!ain
-A PA&P918K N& B9LKAN
-i 7irginia ang pinakamatanda sa tatlong magkakapatid. #ula nang mamatay ang kanyang
ina% sa kanya naatang ang igat ng pagaasikaso sa dalawa niyang kapatid. Ang tatay niya ay isang
magsasaka at may taniman ng mga gulay sa gilid ng Buikang 1aal.
(sang umaga ay nagigising -i 7irginia sa lakas ng putok at pag-uga ng paligid. &inising niya
ang kanyang tatay at mga kapatid. Naging mahinahon siya upang hindi matakot ang kanyang mga
kapatid. Narinig niya ang sigaw sa laas na nagsasaing pumutok ang ulkan at kailangang
makarating sa taing dagat.
Nasa isip ni 7irginia ang mga tuntuning pangkaligtasan na natutunan niya sa paaralan.
-inunod niya ang mga ito at ligtas silang nakarating sa dalampasigan at naisakay silang
magkakapatid sa angka.

C. Paglala#at
 Anong tuntuning pangkaligtasan ang sinunod ni 7irginia sa pagkakataong iyon!
 Anu-ano ang nararapat gawin kung dumarating ang sakuna!
 Paano mo ito paghahandaan!
IV. Pagtataya:
Bilang isang mag-aaral% ano ang gagawin mo sa kaiagayang ito:
1. Anu-ano ang mga paraan upang mapigil ang polusyon sa hangin!
". Bakit mahalaga ang pangangalaga sa polusyon sa hangin!
*. -ino ang higit na maaap)ktuhan kung mayroon tayong polusyon sa hangin!
V. $asun%uan:
-umulat ng , dahilan ng pinangagalingan ng polusyon sa hangin.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Naisasagawa ang paraan sa pagpigil ng polusyon sa hangin tulad ng pagaaon ng patay na
hayop at asurang nangangamoy.
II. Paksang Aralin
Pag-iingat at Pagpigil sa Polusyon
B.P. : Kalusugan
K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran
E.L.C. : EKAWP (% 1.1. pah.,
Kagamitan : larawan%
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Anu--ano ang ia't-iang uri ng polusyon!
". Pagganyak:
Pagpapakita ng mga larawan na nagpapamalas ng pagaaon ng mga namatay na hayop
at mga asurang nangangamoy.
*. Paglalahad:
Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ng mga larawan! (to a ay ating laging ginagawa!
". Panlinang na a!ain
1. Paglalahad ng kuw)nto
-i #ario ay isang atang mahilig sa paglalaro at matigas ang ulo isang araw ay inutusan
siya ng kanyang Nanay na iaon ang namatay nilang pusa sa likod ahay. Kinuha niya ang
supot na kinalalagyan ng patay na pusa at kanyang itinapon sa kanilang likod-ahay. #ailis
siyang tumako sa palaruan at nakipaghaulan sa mga kaiigan.
Kinaukasan sa kanilang hapag-kainan ay dumating ang kanilang aso na itit ang
nangangarnoy na patay na pusa. Nagalit ang kanyang mga kasamahay dahil hindi pala
sinunod ni #ario ang ipinag-uutos sa kanya. =indi sila nakain dahil sa maahong amoy.
Pinagsaihan siya ng kanyang ina at nangako naman si #ari) na hindi na niya uulitin an
kanyang pagkakamali.
". Pagtalakay:
1. (larawan si #ario.
". Ano ang inuutos ng Nanay kay #ario!
*. Paano naisto si 5omy!
C. Paglala#at
Bakit dapat na inaaon natin ang patay na hayop at asurang nangangamoy!
D. Paglala#at:
Anu-ano ang mga paraan ng pagpipigil ng polusyon sa hangin!
IV. Pagtataya:
(paliwanag sa sariling pangungusap:
Bakit mahalaga ang wastong paraan ng pagpipigil ng polusyon sa halintulad ng pagaaon ng
patay na hayop at asurang nangangamoy!
V. $asun%uan:
&umawa ng mga plaskard ng wastong pagpipigil sa polusyon sa hangin.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nakikiisa sa pagpipigil sa polusyon sa tuig sa pamamgitan ng pag-iwas ng pagtatapon ng asura
sa ilog
II. Paksang Aralin
Pag-iingat at Pagpigil sa Polusyon
B.P. : Kalusugan
K.P. : Pay-ayon sa Kapaligiran
E.L.C. : EKAWP 1% 1.1 pah >
Kagamitan : larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Bakit pangunahing suliranin pa rin ng mga taga #aynila ang tuig!
". Pagganyak:
Bakit mahalaga ang tuig sa uhay ng tao!
". Panlinang na a!ain
1 Paglalahad:
Paano tayo nakatitiyak na malinis at ligtas ang tuig na ating iniinom at ginagamit!
". Pagpapakita ng larawan ng atang nagtatapon ng asura sa ilog.
*. Pagtalakay:
a. Bakit kaya namamatay ang mga isda sa ilog!
. Bakit kaya maaho ang singaw rig tuig sa ilog na ginagawang tapunan ng mga asura!
0. Bakit maitim ang tuig sa ilog na ginagawang asurahan!
+. Paglalahat:
(kaw% paano ka makatutulong sa programa ng pamahalaan na maiwasan ang polusyon sa
tuig!
C. Paglala#at
Anu-ano ang nararapat nating gawin upang mapigil ang polusyon sa tuig! #agigay ng rnga
halimawa.
IV. Pagtataya:
-umulat ng mga paraan kung paano ka makikiisa sa pagpipigil sa polusyon sa ating tuig% lalong
lalo na sa tuig.
V. $asun%uan:
(paliwanag sa sariling pangungusap: 2AN& 19B(& A? B9=A?2
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 1umutulong sa paglilinis ng ilog;kanal;)st)ro
II. Paksang Aralin
Pag-iingat at Pagpipigil sa Polusyon
B.P. : Kalusugan
K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran
E.L.C. : EKAWP (% 1.*. pah. >
Kagamitan : 1arawan% dula-dulaan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Anu-ano ang mga anyong tuig!
". Pagganyak:
Kumakain a kayo ng talaa% tahong at ia pang yamang dagat!
Bakit kaya kung minsan ay pinagaawal ang pagkain ng mga ito!
". Panlinang na a!ain
1. Pagpapakita ng larawan ng isang lugar sa #aynila na laging inaaha.
". Pagtalakay:
a. Bakit kaya sa konting ulan ay inaaha kaagad ang ilang ahagi sa #)tro #anila!
. Ano kaya ang dahilan nito!
0. Bakit dapat na iwasan natin ang pagtatapon ng mga asura sa ilog! o sa angk)ta!
*. Paglalahat
Bakit kailangang makiisa tayo sa paglilinis ng mga ilog% kanal at )st)ro!

C. Paglala#at
 Nagkaroon tayo ng )pid)mya sa 2$)ngu)2 sa maraming ahagi ng #aynila!
 Ano kaya ang dahilan nito!
 -aan gustong manirahan ng mga lamok% langaw at ipis!
 Anong sakit ang naidudulot ng maruming ilog% kanal )st)ro!
IV. Pagtataya:
-aihin king 1ama o #ali ang mga sumusunnd na pangungusap:
1. 1umutulong upang umagos ang daloy ng tuig sa kanal.
". Naiiwasan ang pagtatapon ng dumi sa ilog o kanal.
* Laging lilinisin ang ating mga kanal.
V. $asun%uan:
&umuhit ng isang larawang nagpapakita ng pagtulong sa paglilinis ng ilog;kanal o )st)ro.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nakakalahok sa mga kampanya laan sa polusyon tulad ng pagpapahina sa pagtugtog ng radyo at
t)l)isyon.
II. Paksang Aralin
Pag-iingat at Pagpigil sa Polusyon
B.P. : Kalusugan
K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran
E.L.C. : EKAWP 1 1.*. pah. >
Kagamitan : larawan% plaskard
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Paano ka makatutulong sa paglilinis ng ilog% kanal at )st)ro.
". Pagganyak:
Anong uri ng polusyon ang nililikha ng ugong o tunog ng tr)n. )roplano% tamutso ng
trak at malakas na tugtog ng radio!
Paano at ano ang naaap)ktuhan nito!
". Panlinang na a!ain
Paglalahad ng isang sitwasyon:
1. Ang inyong kapitahay ay sorang magpatugtog ng kanilang radyo. Lais na nakauulahaw
sa mga iang kapit-ahay na may atang natutulong at maysakit Ano ang gagawin mao!

C. Paglala#at
Paano ka makatutulong sa pagsugpo ng polusyon sa ingay!
IV. Pagtataya:
#agigay ng mga paraan sa pagkampanya laan sa polusyon sa ingay.
V. $asun%uan:
&umuhit ng larawan ng pakikilahok sa kampanya laan sa polusyon sa ingay.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nakakalahok sa mga kampanya laan sa polusyon tulad pagsusumong sa nnga sasakyang
naglalaas ng maiitim na usok.
II. Paksang Aralin
Pag-iingat at Pagpigil sa Polusyon
B.P. : Kalusugan
K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran
E.L.C. : EKA7@P 11.*. pah. >
Kagamitan : larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
#agigay rig ilang paraan ng pakikilahok sa kampanya laan sa polusyon sa tuig.
". Pagganyak:
Pagpapakita ng ia't-iang larawang nagsasaad ng ia't iang polusyon sa ating
kapaligiran. -aihin kung anong uri ng polusyon ang mga ito

". Paglala#at
1alakayan sa isang kalagayan
Ang mga tao ay pawang nagtatakip ng panyo sa kanilang mga ilong tuwing may dumaraang
sasakyan. Bakit kaya! Anong mayroon ang mga sasakyang nagdaraan! Ano ang naaap)ktuhan
nito!
IV. Pagtataya:
-agutin sa sariling pangungusap.
Bilang isang mag-aaral sa ika-, aitang% paano ka makatutulong sa pagsugpo ng polusyon sa mga
sasakyang naguuga ng maitim na usok.
Kanino ma ito ipaaalam!
-ino ang higit na makatutulong sa pagsugpo nito!
V. $asun%uan:
Paano nakapipinsala sa katawan at kalusugan ng mga tayo ang maitim na usok uhat sa mga
sasakyan!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Naipagliliwanag na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikauuti ng sarili.
II. Paksang Aralin
B.P. : Katoohanan
K.P. : Kaalaman
(.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga
kanais- nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan.
E.L.C. : EKAWP pah. 6
Kagamitan : larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Anu-anong kaalaman ang natutuhan ninyo tungkol sa ating katawan!
". Pagganyak:
Pagpapakita ng larawan ng isang atang malusog% malinis at maayos. Ano arrg masasai
ninyo tungkol sa larawan!
". Panlinang na a!ain
$umating nang maaga si C)lso sa tipanan nila rig kanyang mga arkada. #asaya siya at
masigla.
21ignan mo Nilo%2 sai niya. 1umanggap ako ng paanyaya para sa isang 2party2. 1iyak na
matutuwa ang ating arkada2.
2P)ro% C)lso% tingnan muna natin kung ano at para saan ang 2party' iyan. Ang sagot ni Nilo.
2Kailanganna maging maingat sa pagtanggap ng mga imitasyon. Kailangan nating pangalagaan
ang ating sarili laan sa masamang )l)m)nto.2

C. Paglala#at
Ano ang inyong masasai sa pagtutol ni Nilo sa imtasyong dala ni C)lso
Ano ang inyong gagawin kung ikaw si Nilo! -i C)lso!
IV. Pagtataya:
(paliwanag sa ilang pangungusap ang kahulugan nito:
Ang ating katawan ay isang mahalagang r)galo mula sa $iyos Paano natin ito pangangalagaan!
V. $asun%uan:
Niyaya ka ng iyong arkada na mag-)ksp)rim)nto sa paghitit ng -isang sigarilyo% sai niya% ano
ang gagawin mo!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Naipaliliwanag na ang karunungan% ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikauuti ng sarili
II. Paksang Aralin
B.P. : Katotohanan
K.P. : Kaalman
E.L.C. : EKAWP pah. 6
Kagamitan : larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Anu-anong kaalaman ang natutuhan ninyo tungkol sa ating katawan!
". Pagganyak:
Pagpapakita ng larawan ng isang atang aa)ng malusog %akinis at malinis.
Ano ang masasai ninyo tungkol sa larawan!
". Panlinang na a!ain
Ang sangkap ng katawan ng isang aa) ay ia kaysa sa isang lalaki. Ano ang pagkakaia!
$ahil sa mga pagkakaiang ito ang isang atang aa) ay dapat manatiling maingat sa kanyang
sarili% sa kanyang katawan. Ano ang mga pag-iingat na ito.

C. Paglala#at
Ano ang iyong gagawin sa sumusunod na sitwasyon!
1. (sang atang lalaking maharot ang lumapit sa iyo at tangkang kakalaitin.
". #alapit nang umagsak ang ulan% gusto mo nang makauwi agad% kayaAt naghintay ka ng
traysik)l. #ay dumating na trysik)l% ngunit ang dray)r ng traysik)l na ito ay may masamang
r)putasyon sa mga nakasakay na rito. -asakay ka pa rin a!
IV. Pagtataya:
Paano natin pangangalagaan ang ating katawan laan sa mga taong may masamang isip!
V. $asun%uan:
Ano ang kahalagahan ng pag-iingat sa ating katawan!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Naipaliiiwanag na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikauuti ng sarili.
II. Paksang Aralin
B.P. : Katotohanan
K.P. : Kaalaman
(.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga
kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan.
L.C. : EKAWP pah. 6
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Anu-ano ang raga gamit na matatagpuan sa inyong mga tahanan! -a paaralan!
". Pagganyak:
Paano iniingatan ang mga gamit na ito!
". Panlinang na a!ain
Nag-uwi ng isang t)l)isyon ang 1atay mo. &usto mo na itong suukan upang mapanood ang
paorito mong programa. Ano ang gagawin mo!

C. Paglala#at
Ano ang gagawin mo sa susunod na sitwasyon!
1. Ang inyong aralin sa musika ay pag-aaral ng isang agong awit. Kailangan ang radyo-kas)t at
2tap)2. lnutusan ka ng guro na ikaw ang magpatugtog% ngunit hindi mo alam ang paguukas
ng radyo. (pagtatapat mo a na hindi mo alam o hindi mo ipahahalata na wala kang alam! At
akit!
IV. Pagtataya:
1. #ay mga agong kagamitan at kasangkapan na uwi ang iyong 1atay na galing sa pagtatraaho
mula sa -audi. Paano mo malalaman ang paggamit nito!
V. $asun%uan:
-umulat ng , kapakiangan makukuha kung nararagdagan ang inyong kaalaman sa makaagong
kagamitan at kasangkapan.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nasisiyasat ang sitwastuan ng sukat% timang% dami o laki ng mga iniilang na agay.
II. Paksang Aralin
B.P. : Katotohanan
K.P. : Kaalaman
(.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga
kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan.
E.L.C. : EKAWP pah. B
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Paano mo pinangangalagaan ang mga kasangkapan ninyo sa ahay
". Pagganyak:
Anu-ano ang mga panukat na matatagpuan sa inyong mga tahanan! sa paaralan! sa mga
tindahan!
Pagpapakita ng mga agay na ginagamit na panukat. =al. 5ul)r. tap) m)asur)%
timangan% atp.
". Panlinang na a!ain
Kung ikaw ay iili ng prutas% anong panukat ang gagamitin ng tind)ra sa palagay mo! Paano
mo malalaman na hindi ka namahalan sa iyong naili!

C. Paglala#at
Ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon!
1. Pinaili ka ng Nanay mo ng t)la. Nakita mo na ang ginawa ng tind)ra ay sinukat lamang sa
kanyang alikat at isang kamay ang t)la. Papayag ka a at akit!
IV. Pagtataya:
Pinaili ka ng Nanay mo ng asukal. Paano ito susukatin!
V. $asun%uan:
-umulat ng , kapakinaangang makukuha kung nararagdagan ang yong kaalaman sa ia't-iang
panukat at timangan sa pagili ng mga gamit.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nakikilala ang kaiahan ng sariwa sa ulok;maruming pagkain
II. Paksang Aralin
B.P. : Katotohanan
K.P. : Kaalaman
(.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga
kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan.
E.L.C. : EKAWP pah. B
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Ano ang ginagamit na panukat sa mga prutas!
". Pagganyak:
Ano ang paorito mong pagkain!
". Panlinang na a!ain
Kung ikaw ay iili ng prutas% halimawa'y aokado% paano mo malalaman na ang naili mo
ay sariwa!

C. Paglala#at
Ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon!
1. Pinaili ka ng Nanay mo ng isda sa pal)ngk). Pinipilit ka ng unang tind)rang nilapitan mo na
ilhin ang tumpok rig galunggong sa murang halaga. -a ikalawang tind)ra% may kamahalan
ang kanyang tinda% ngunit sa tingin mo ay mas maganda at sariwa. Alin ang iilhin mo! At
akit!
IV. Pagtataya:
-aihin kung wasto o mali ang sumusunod na mga pangungusap:
1. Ang sariwang prutas ay makikilala sa alat.
". Bumili si Ana ng tinapa. Binalot ng tind)ra ang tinapa sa diyaryo.
*. Bumiili lamang si 5i0o ng lutong pagkain kung ito ay nakaalot sa malinis na alutan.
V. $asun%uan:
(larawan ang hitsura ng sariwang gulay at prutas.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 &inagawa ang nararapat para sa sariling kapakanan at kapakanan ng ia.
II. Paksang Aralin
Paggawa ng Nararapat para sa -ariling Kapakanan at ng (a
B.P. : Katotohanan
K.P. : Kaalaman
(.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga
kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan.
E.L.C. : EKAWP pah. B
Kagamitan : Larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Paano mo malalaman kung sariwa o ulok ang prutas o gulay!
". Pagganyak:
Naranasan mo na a any pumili ng gagawin mo!
Ano ang laging isinasaalang-alang mo! Ano ang dapat mong isaisip!
". Panlinang na a!ain
1. Paglalahad: Pagbasa sa Sitwasyon
-i @os) ay inutusang magtapon ng asura sa kanto ng kanyang (na. =aang papunta sa
kanto si @os)% igla siyang napatigil at pinagmasdan ang malaundok na asurang nandoon.
Naitanong niya sa sarili kung ano ang idudulot kung daragdagan pa niya any asura. -ino ang
maaap)ktuhan nito!
". Pagtalakay
 -ino ang pangunahing tauhan!
 Ano ang malaking katanungang sumagi sa isip niya!
 Ano ang katangiang ipinakita ni @os) sa inasang sitwasyon!
C. Pang!akas na a!ain
1. Paglalahat
Ano ang dapat mong isaisip sa paggawa o pagtupad ng gawain!
". Paglalapat
Kung ikaw si @os)% ano rin a ang gagawin mo! Ano ang isasaalang-alang mo!
IV. Pagtataya:
Lagyan ng ts)k ./ ang patlang kung tama ang gagawin at )kis .C/ kung mali.
1. Bago gumawa ng isang agay isipin muna ang idudulot nito sa iyo at sa ia.
". Kung ikaw ang pinuno% gawin mo kung ano ang maganda sa sarili mo.
*. =ayaan mo ang ia% mahalaga'y matupad ang layunin mo
V. $asun%uan:
Anu-anong halimawa ang magagawa mo para sa ikauuti ng lahat at sarili! Paano mo to
gagawin!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nagpapakita ng kawilihan sa pagasa;pagsusuri ng mga aklat at magasin
II. Paksang Aralin
Pagpapakita ng Kawilihan sa pagasa;Pagsusuri ng Akiat at #agasin
B.P. : Katotohanan
K.P. : Kaalaman
(.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga
kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan.
E.L.C. : EKAWP pah. B
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Ano ang dapat mong isaisip kung gagawin mo ang isang agay!
". Pagganyak:
Kung tapos na kayo sa mga gawaing pamahay o pampaaralan% ano ang madalas ninyong
gamin sa pagliliang!
-ino sa inyo ang nawiwili sa pagasa ng aklat at magasin!
". Panlinang na a!ain
1. Paglalahad: Pagbasa sa Sitwasyon
-i Eddy ay likas no mahiligin sa pagasa ng mga aklat at magasin. Pagkatapos ng gawain
sa pagsagot sa mga takdang aralin% inaasa niya ang mga aklat o magasin na hinihiram niya
sa kanilang silid-aklatan. Nasisiyahan siyang asahin ang mga ito at ikuw)nto sa mga
kaiigan o kamag-aral ang mga nilalaman nito.
". Pagtalakay
-ino ang pangunahing tauhan!
Ano ang kanyang liangan! Nasisiyahan a siyang gawin ito!
C. Pang!akas na a!ain
1. Paglalahat
Ano ang iuunga ng pagiging maiigin sa pagaasa! $apat ang magkaroon ng
kawilihan sa pagasa ng aklat o magasin!
". Paglalapat
Natapos mo ng gawin ang takdang-aralin mo at mga iniutos sa iyo ng nanay. Ano ang
gagawin mo sa pagliliang! &agayahin mo a si Eddy!
IV. Pagtataya:
Lagyan ng ts)k ./ ang tamang palagay mo. Lagi #insan =indi
1. Nagaasa ng aklat tuwing walang gagawin
". #ahilig magasa ng mga magasin
*. Bumiili ng makauluhang aklat para pagliangan
V. $asun%uan:
1. Anu-anong aklat at magasin ang nais mong asahin!
". Bakit gusto mo itong asahin!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Naiisip ang kautihan ng iang tao ago magigay ng pasya
II. Paksang Aralin
B.P. : Katotohanan
K.P. : #apanuring Pag-iisip
E.L.C. : EKAWP 1.1. p.D
Kagamitan : 2la0kstripsE
(naasahang Kaisipan:
-a pagpapasiya isipin tuwina kung makauuti sa kapakanan ng ia.
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Anu-ano ang maitutulong sa atin ng paglalalaan ng oras sa pagaasa!
". Pagganyak:
Naranasan mo na ang maghintdy! Ano ang masasai mo!
". Panlinang na a!ain
1. #alapit nang umalis ang us na may 23i)ld trip2 nang maalala ni Lita na naiwan niya ang
kanyang aong pagkain. (ig niyang utusan ang kanyang kaklas) na katai nya sa us.
". Pangkatang gawain
Anong d)sisyon ang dapat niyang gawin!
*. Paghahanda sa Paglalahad
(sadula ang positio at n)gationg maaaring maging kasunod ng naturang sitwasyon.
+. Paglalahad ng awat pangkat:
,. Pagtalakay:
Ano ang maaaring mangyari sa kaiigan ni Lita!
Ano ang maaaring ipalit niyang pasiya!
>. Paguo ng Kaisipan:
Ano ang dapat isaalang-alang ago magigay ng pasiya!
6. Paglalapat
Kung ikaw si Lito ganon din a ang gagawin mo! Bakit!
IV. Pagtataya:
-agutin ng 8o o =indi at ipaliwanag ang awat sagot.
1. 1initingnan ko a ang kalagayan ng ia ago ako magpasiya!
". Pumapayag a ako na isantai ang sarili para sa ia!
*. -umasangguni a ako sa aking guro ago magpasya sa kapakanan ng aking mga kamag-aral.
V. $asun%uan:
Anong pangyayari sa iyong uhay ang kinailangan mong gumawa ng pasiya na ma kauuti sa ia!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Bumuuo ng pasya pagkatapos pag -aralan ang dalawang panig ng isang isyu.
II. Paksang Aralin
-ariling Pasya
B.P. : Katotohanan
K.P. : #apanuring Pag-iisip
E.L.C. : p.D EKA WP p. 1-1 1
Kagamitan : mga larawan
(naasahang Kaisipan:
Ang isang pasya kung makatwiran ago iigay ang dalawang panig ay pag-aralan.
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Bakit dapat isaalang-alang ang kapakanan ng ia ago magpasya!
". Pagganyak:
Kilalanin ang mali sa larawan .mga larawang may dialans)ng ahagi/
". Panlinang na a!ain
1. Gawain:
Palaunutan ng 2a0tiFity 0ard2 na may larawan sa likod at harap
". Pangkatang Gawain:
-uriin ang larawan sa 2a0tiFity 0ard2
*. Pangkatang Talakayan:
Bakit umiiyak ang kapatid!
Bakit itinuturo niya sa kaklas)!
-uriin ang kailang panig
(igay ang d)sisyon
+. Pangkatang Paglalahad:
Pagsasadula ng susunod na tagpo o d)sisyon
,. Paqtalakay:
-uriin ang panig ng kapatid. Ano ang iyong d)sisyon!
#akatwiran na a ito! Bakit!
>. Pagbuo ng Kaisipan:
Ano ang dapat gawin ago magpasya!
6. Paglalapat:
Ano ang gagawin mo kung nagkagalit ang dalawa mong kaiigan!

IV. Pagtataya:
Punan
-imula ngayon sisikapin kong <<<<<<<< ago magpasya. -apagkat <<<<<<<<<<<<<<<.
V. $asun%uan:
#aghanda ng dula-dulaan tungkol sa paguuo ng pasya.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 (naalis ang mga impormasyon na walang kaugnayan sa isyu at walang maidudulot na mauti sa
iang tao.
II. Paksang Aralin
-ariling Pasya
B.P. : Katotohanan
K.P. : #apanuring Pag-iisip
E.L.C. : ELC EKAWP 1.1.1 1. pah. D
Kagamitan : Larawan% 2la0ktrip)2
(naasahang Kaisipan:
#ga impormasyong di-kaugnay sa suliranin ay huwag iigay pagkatdi nakauuti sa sino
pa man
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Bakit mahalaga ang manood ng 2Balita2 araw-araw!
". Pagganyak:
Ano ang gusto ninyong maging paglaki ninyo!
". Panlinang na a!ain
1. Tingnan ang larawan
". Pangkatang Gawain:
Paano mo iaangkop ang id)a sa larawan sa sitwasyon!
Napagalitan ng nanay ang kuya mo dahil sa madalas na pag-uwi nito nang gai%
pinapangaralan siya at panay ang singit ni B)n ng ia pag-atraso sa kanya sa kanyang kuya.
*. Talakayan
Ano sa palagay mo ang iuunga ng pagsaat ni B)n sa usapan!
Ano ang dapat gawin ni B)n!
Nakakauti a ito sa kaniya!
+. Paglalahad ng bawat pangkat
(sadula ang susunod na mangyayari
,. Talakayan
Ano ang dapat timangin!
>. Pagbubuo ng kaisipan
Ano ang dapat gawin upang mapadali o maiwasan ang paglala ng isag suliranin!
6. Paglalapat
2-taring 1im)E
#agahagi ng isang karanasang may hawig sa sitwasyong inilahad kanina.
IV. Pagtataya:
Alisin ang di kaugnay na impormasyon sa ikakalutas ng sitwasyon
1. -i Karla ay maraming utang sa kanyang kaklas). $ahil dito sinali.
". -i EFa ay madalas magsumong sa kanyang ina% kaya't lagi malakas ang loo niyang
makipag-away.
V. $asun%uan:
#agtala ng " sariling karanasan na may kinalaman sa aralin.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nagsasaliksik ng sapat na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang pagkukunan tulad ng
naging karanasan.
II. Paksang Aralin
Bunga ng -ariling Pasya
B.P. : Katotohanan
K.P. : #apanuring Pag-iisip
E.L.C. : p.D EKA WP p. 1-1 1
Kagamitan : iatAiang aklat at aasahin
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Napagitna ka sa pagtatalo ng iyong dalawang kaiigan. Ano ang iyong gagawin!
". Pagganyak:
-aang mga agay tayo makakakuha ng mga impormasyon na lagi nang malapit sa
katotohanan!
". Panlinang na a!ain
1. (pakita ang mga aklat gayundin ang mga aasahin. Anu-ano ang mga agay na makukuha
mula rito! Alam ninyo ang ukod sa mga ito mayroon tayong ia pang mapagkakatiwalaang
pagkukunan ng mga impormasyon! (to ay ang ating karanasan.
". Ilahad ang Kalagayan
=angang-hanga ka sa iyong guro dahil ang galing-galing niyang magpayo sa mga atang
may prol)ma. Lahat ay pawang may katotohanan kung kaya't marami ang sa kanyaAy
lumalapit. #insan% lumapit ka sa kanya at nagtanong 2#a'm saan po kayo nagsasaliklik ng
mga agay na ipinapayo sa amin2. #ataman niya akong tiningnan at sinaing ang lahat ay
mula is kaniyang mga naging karanasain sa uhay. -a kanya ko narinig ang mga salita sa
wikang ingl)s na ''ECp)ri)n0) is th) )st 1)a0h)r''.
*. Pagtalakay
a. (larawan ang guro
. -aan niya kinukuha ang mga na agay na kanyang ipinapayo!
0. Ep)ktio a ang ganitong paraan ng paghahanap ng impormasyon.
C. Pang!akas na a!ain
1. Paglalahat:
#aituturing a ang karanasan ay isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng
impormasyon!
". Paglalapat
(paliwanag ang iig saihin ng 2ECp)ri)n0) is th) )st t)a0h)r!
IV. Pagtataya:
(sulat ang iyong gagawin sa kalagayan sa iaa.
Produkto ng 2rok)n 3amily2 ang iyong matalik na kaiigan at ikaw naman ay galing sa
masayang pamilya. Paano mo siya matutulungan kung siya ay naghahanap ng pagmamahal at pang-
unawa!
V. $asun%uan:
(guhit ang larawan ng guro sa kuw)ntong naanggit.
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nakikilahok nang kusa at aktio sa mga gawaing pampaaralan
II. Paksang Aralin
Paglahok ng kusa at aktio sa &awaing Pampaaralan
B.P. : Pagmamahal
K.P. : Positiong Pagkilala sa -arili
(.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa -ariling Kakayahan at mga Kahinaan
E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1
Kagamitan : larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
-umasali ka a sa mga samahan sa ating paaralan! -aan dapat naaayon ang sasalihan
mong samahan!
". Pagganyak:
#araming gawain pampaaralan ang issasakatuparan awat uwan
". Panlinang na a!ain
1. Paglalahad:
Pagasa ng -itwasyon
Buwan ng Agosto% kaya ang m)ga ata ay nagaalak ng magandang gawain para sa
Linggo ng Wika. (sang palatuntunan ang idinaraos para sa okasyong ito. Nang malaman ito ni
@osi)% kaagad siyang nagprisinta kay &ng. -antos% ang kanilang guro. na isali siya sa pagtula.
1uwang-tuwa ang guro sa inasal ni @osi).
". Pagtalakay:
-ino ang pangunahing tauhan!
Bakit may idinaraos na palatuntunan sa paaralan!
Ano ang kaagad na ginawa ni @osi)!
$apat ang tularan siya!

C. Pang!akas na a!ain:
1. Paglalahat
Ano ang dapat gawin kung may gawaing pampaaralan!
Anu-ano ang mga katangiang dapat mong ipamalas!
". Paglalapat
Araw ng pagkakaisa ng mga Bansa. Ang awat klas) ay magpapakita ng isang palaas.
Ano ang nararapat nating gawin!
IV. Pagtataya:
Piliin ang tamang sagot
1. #ay palatuntunan sa inyong paaralan at ang inyong pangkat ang mamumuno. Ano ang iyong
gagawin
a. Paaayaan sila
. -umali at makipagtulungan sa kasapi
k. -umali ngunit limitahan ang pagtulong
". Nais mong sumali sa paligsahan sa pagtula. Ano ang gagawin mo!
a. Lalapit sa namumuno at magpapalista
. #agpapalista p)ro aayaw sa oras ng laanan
k. =uwag sumali at itoAy sagaal lamang
V. $asun%uan:
1. Anu-anong gawain ang sinasalihan mo sa paaralan!
". Paano mo maipapakita ang pagiging aktio sa mga gawaing pampaaralan!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Nakakasali sa mga samahan ayon sa hilig o int)r)s
II. Paksang Aralin
Pagsali sa mga samahan ayon sa hilig o int)r)s
B.P. : Pagmamahal
K.P. : Positiong pagkilala sa -arili
(.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa -ariling Kakayahan at mga Kahinaan
E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Pagganyak:
Anu-ano ang mga samahang nasa ating paaralan!
Alin dito ang int)r)sado kayong salihan! Bakit!
". Panlinang na a!ain
1. Paglalahad:
Pagasa ng -itwasyon
Pagkatapos ng klas)% dumaan si B)n sa harap ng tanggapan ng punong-guro. $oon ay
may isang 2ull)tin oard2 na nakapaskil ang mga panawagan sa mga atang nais sumali sa
ia't-iang samahan. Pinag-aaralan ni B)n ang listahan. Bigla siyang napangiti nang naasa
ang samahan para sa mga atang mahilig sa pagguhit. (to ang kanyang sasalihan dahil
mahilig siya sa pagguhit.
" Pagtalakay
-ino ang pangunahing tauhan!
Ano ang ginagawa niya pagkatapos ng klas)! .Anong samahan kaya ang sasalihan niya!
Bakit! 1ama kaya ang gagawin niya!
C. Pang!akas na a!ain:
1. Paglalahat
-aan dapat naaayon ang sasalihan mong samahan! Ano ang dapat mayroon sa pagsali sa
isang samahan!
". Paglalapat
-a inyong paaralan ay mayroon din ia't-iang samahan .Anong samahan ang sasalihan
mo at akit ito ang pinili!
IV. Pagtataya:
-agutin ang rnga sumusunod na tanong.
1. $apat ang sumali sa mga samahan sa ating paaralan!
". $apat ang may int)r)s ka sa sinalihan mong samahan!
*. $apat ang ipakita mo ang iyong galing dito!
V. $asun%uan:
1. Anong samahan sa paaralan ang nais mong salihan!
". Bakit ito ang iyong pinili!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Naiaahagi ang 1alino sa Kapwa
II. Paksang Aralin
Pagaahagi ng 1alino sa Kapwa
B.P. : Pagmamahal
K.P. : Positiong Pagkilala sa -arili
(.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa -ariling Kakayahan at mga Kahinaan
E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1
Kagamitan : larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Anu-anong dapat gawin kung may gawang pampaaralan! Anu-ano ang mga katangiang
dapat mong ipamalas!
". Pagganyak:
Anu-ano ang mga gawain sa loo ng silid-aralan! Naipamamalas mo a dito ang iyong
talino! Paano!
". Panlinang na a!ain
1. Paglalahad:
Pagasa ng -itwasyon
#asayang pumasok sa paaraan si Noli. -a =)kasi magkakaroon sila ng talakayan.
(inaahagi ni Noli ang kanyang mga nalaman sa pagaasa ng mga aklat at magasin =indi
niya ipinagmamaramot ang mga impormasyong kanyang natutinan sa pagaasa. $ahil dito%
maraming karagdagang kaalarnan ang naatid ng kanyang kaklas). 1uwang-tuwa sila.
". Pagtalakay
 -ino ang pangunahing tauhan!
 Ano ang ginagawa ni Noli sa kanyang mga nalalaman!
 Ano ang naging unga nito!
 $apat a siyang tularan!

C. Pang!akas na a!ain:
1. Paglalahat
Ano ang nararapat gawin kung may nalalaman ka o natatanging talino!
". Paglalapat
#ahusay ka sa paggawa ng rnga artipisyal na ulaklak Ang inyong silid sa ''=om)
E0onomi0s2 ay dapat lagyan nito. Ano ang iyong gagawin!
IV. Pagtataya:
1ama o #ali
<<<<< 1. =uwag mong saihin sa ia ang nalalaman mo sa pagluluto.
<<<<< ". Ang talino ay dapat iahagi sa iang tao
<<<<< *. Kung alam mong gumawa ng mga pang-d)korasyon% (turo mo ito sa mga kaiigan mo.
V. $asun%uan:
1. Anu-anong kaalaman o talino ang nais mong iahagi sa iyong mga kaiigan!
". Paano mo ito iaahagi!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Naiiigay ng mungkahi sa ikagaganda ng samahan
II. Paksang Aralin
Pagiigay ng #ungkahi sa (kagaganda ng -amahan
B.P. : Pagmamahal
K.P. : Positiong Pagkilala sa -arili
(.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa -ariling Kakayahan at mga Kahinaan
E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Ano ang nararapat mong gawin kung may natatanging talino o kakayahan ka!
". Pagganyak:
Ano ang iyong gagawin kung may nakita kung dapat aguhin sa inyong samahan!
". Panlinang na a!ain
1. Paglalahad:
Pagasa ng -itwasyon
Kasali si #ark sa samahan ng mga atang may hilig sa #at)matika. #asaya ang
kanilang samahan. Ngunit may napansin -i #ark. #adalas lumian ang mga opisyal nila.
(sang araw% sa kanilang pulong% nasai niya sa harap ng lahat ang kanyang napapansin. Ayaw
niyang masira ang kanilang samahan agkus umunlad pa ito. -a mahinahon na paraan
nagigay siya ng mungkahi.
". Pagtalakay
-ino ang pangunahing tauhan!
Ano ang ginagawa niya isang araw!
-a iyong palagay% maganda kaya ang iuunga nito! Bakit!
1ama a ang ginagawa ni #ark!

C. Pang!akas na a!ain:
1. Paglalahat
Ano ang nararapat mong gawin kung may napupuna ka sa inyong samahan! Paano mo to
sasaihin!
". Paglalapat
Napansin mong kaunti lamang ang gawain sa inyong samahan. Ano ang gagawin mo
ilang kasapi ng nagmamalasakit!
IV. Pagtataya:
1. Anong mungkahi ang iiigay mo kung nag-aaway ang mga kasapi!
V. $asun%uan:
1. Anong mungkahi ang ipapaalam mo kung nalalaag na ang mga tuntunin ng samahan
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________
CHARACTER EDUCATION V
Date: ______________
I. Layunin:
 Lumalahok sa mga pagplano;pagpasya ng mga gawain ng samahan
II. Paksang Aralin
Paglahok sa mga Pagplano;Pagpasya ng mga &awain ng -amahan
B.P. : Pagmamahal
K.P. : Positiong Pagkilala sa -arili
(.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa -ariling Kakayahan at mga Kahinaan
E.L.C. : p. 1" EKA WP p. 1-1 1
Kagamitan : larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang a!ain
1. Balik-aral:
Ano ang nararapat mong gawin kung may napupuna ka sa inyong samahan! Paano mo to
sasaihin!
". Pagganyak:
Bilang kasapi ng isang samahan% paano ka nakikiahagi! -umasali ka a sa pagpaplano!
". Panlinang na a!ain
1. Paglalahad
Pagasa ng -itwasyon
-i Carlos ay kasapi sa samahan para sa mga atang mahilig sa pagguhit. Nais ng samahan
na umunlad ang kanilang kaalaman sa pagguhit. Nagigay ng mungkahi si Carlos. -inai
niya na maaari nilang kumidahin ang isang pintor na kakilala niya upang turuan ang
kanilang samahan. #asayang sumang-ayon ang pangkat.
". Pagsusuri
-ino ang pangunahing tauhan!
Ano ang suliranin ng samahan!
Ano ang mungkahi ni Carlos!
1ama a ang ginagawa ni Carlos!
C. Pang!akas na a!ain:
1 Paglalahat
Ano ang nararapat gawin ng isang kasapi sa mga gawain ng samahan! $apat ka ang
sumali sa pagpaplano!
". Paglalapat
Bilang isang aktiong kasapi ng samahan% ano ang dapat mong gawin kung may
pagpaplanong gagawin ang pangkat!
IV. Pagtataya:
Pillin ang tamang sagot
1. Alam mo ang kasagutan sa suliranin ng samahan% ano ang gagawin ono!
a. 1atahimik na lang
. Aalis at magkukunwaring hindi alam ang kasagutan
0. #akikilahok sa pagpapasya
". &inaganyak kayo na inyong pinuno na sumali sa pagpapasya sa samahan% ano ang gagawin mo!
a. 1utugon sa panawagan ng pinuno
. Paayaan siya sa kanyang panawagan
0. 9malis at huwag ng sumali sa samahan
V. $asun%uan:
1. -umali ka a sa pagpaplano ng samahan!
". Ano ang iyong iinaahagi sa samahan!
Remarks:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->