P. 1
Filipino Vi 1st Rating

Filipino Vi 1st Rating

|Views: 5,887|Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

II.Paksang Aralin

Pagsasabi ng mga Pangyayari sa kuwento na Maituturing na bunga

Sanggunian: BEC- PELC Pagbasa 6 Wikang Filipino, Pagbasa pp. 74-75
Manwal ng Guro - p. 68-69
Kagamitan:larawan ng batang lalaki na kinagagalitan ng ina

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:

1. Balik-aral:

Ano ang maaaring ibunga ng rnga sumusunod na kalagayan:
a. Hindi kumain ng almusal si Elvie sapagkat nagmamadali siya sa pagpasok sa paaralan.
b. Umulan ng napakalakas kagabi.

2. Pagganyak:

Sabihin ang ngalan ng bata at kanyang ina sa larawan at pahulaan ang pangyayari sa
larawan.
Ano kaya ang sinasabi ng ina sa kanyang anak?

3. Paghawan ng Balakid.

Ibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang may guhit.
a. Dito niya napag-alaman na kabulaanan ang sinabi ng anak
b. Humahangos na dumating ang anak.
c. Kabisado na niya ang ugali ng anak.

B. Paglalahad:

Si Dodo (Wikang Pilipino - Pagbasa p. 74-75)
1. Pagbasa sa tanong na pagganyak
Bakit daw may pasa si Dodo?
2. Anu-ano ang mga pamantayan sa pagbasa ng tahimik?
3. Pagbasa sa kuwento

Si Dodo (Wikang Filipino - Pagbasa p 74-75)
4. Pagsagot sa tanong pagganyak at iba pang mga tanong sa pahina 176
a. Ano kaya ang dahilan ng kapilyohan ni Dodo?
b. Ano ang nagingbungang pagsisinungaling ni Dodo sa Ina?
c. Ano ang sanhi ng pagkagalit ng guro ni Dodo sa kanya?
5. Pagbasa ng pabigkas sa kabuuan ng kuwento.
6. Ang mga sumusunod na hango sa kuwentong "Si Dodo"
Sabihin ang o hanapin ang mga pangyayari sa kuwento na maituturing sa bunga.
a. Napakapilyo ni Dodo, lagi siyang nagsisinungaling sa pagbibigay katwiran kapag
nahuhuli ng kanyang ina.

C. Paglalahat:

Kailan masasabing bunga ang isang pangyayari?

D. Pagsasanay:

Pag-aralan ang mga sumusunod na pangyayari at sagutin ang tanong ukol sa bunga ng mga

pangyayari.
1. May narinig ang Nanay na bumagsak sa kusina. Lumabas siya at nakitang nakataob ang
pinggang pinaglagyan ng pritong isda. Wala ng laman at sa tabi niyo ay isang pusang
ngumingiyaw. Nagalit ang naray. Pinalo niya ito sabay sabing "Wala kaming ulam ngayon"
Ano ang bunga ng pagkawala ng pritong isda?

E. Paglalapat:

Basahin ang sumusunod na pabula at punan ng wastong karugtong ang mga patlang.

Mahina ang Isip

Maraming kinaing matamis sa tubuhan ang kambing kayasiya ay uhaw na uhaw. Naglakad –
lakad siya upang humanap ng maiinuman. Nakakita siya ng iang aso na nahulog doon dahil sa
kaharutan. Ngiti ang aso at tila nakaisip ng mabuting paraan. Nagkunwaring lumalangoy ang aso
at tinanong kung nauuhaw ang kambing. Inakit niya ito na lumukso.
1.Kumain ng matamis sa tubuhan ang kambing kaya __________.
2.Ang aso dahil sa kaharutan ay ___________________________.
3.Inakit ng aso ang kambing kaya ito ay ____________________.

IV.Pagtataya:

Basahin ang bawat kalagayan at ibigay ang sagot sa tanong.
1. Tanghali ng pumasok Si Edel. Nahuli siya kaya hindi nakakuha ng pagsusulit. Ano ang naging
bunga ng pagpasok ni Edel ng tanghali.
a. Nakagalitan ng guro
b. Pinalo siya ng nanay

c. Hindi nakakuha ng pagsusulit
d. Pinauwi siyang muli
2. Napakahusay ng pagkaawit ni Mori sa paligsahan. Natamo niya ang unang karangalan. Ano ang
naging bunga ng mahusay na pagkakaawit ni Mon?
a. Natamo niya ang unang karangalan
b. Natamo niya ang ikalawang karangalan.

c. Nanalo siya
d. Pinapurihan siya.

V.Takdang-Aralin:

Sumulat ng 3 pangyayari na nagtataglay ng bunga sa ginawa gamit ang isang buong papel.

Remarks:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

FILIPINO VI

Date: ______________

I. Layunin:

Nasasabing ang mga pangyayari sa kuwentong maituturing na sanhi

Pagpapahalaga: Pagbibigay halaga/pag-iingat sa kapaliglran/ Pananalig sa Diyos

II.Paksang Aralin

Pagsabi ng mga Pangyayari sa kuwentong maituturing na sanhi

Sanggunian: Wikang Filipino Pagbasa p. 60-61
Kagamitan:tsart ng mga pagsasanay, laray.pan, pocket chart

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:

1. Balik-aral

Hanapin sag awing kanan ang maaring maging sanhi ng sumusunod na pangyayari.
____ 1.Dumudumi ang ilog

a.dahil may kaya ang magulang

____ 2.Malinis ang kapaligiran

b.dahil sa mga basurang itinatapon

____ 3.Magagalang na mga bata

c.dahil mahusay magpasunod ang mga magulang

2. Pagganyak

Itanong: Nakatutulong ba ang mga pangarap para umunlad ang isang tao? Bakit? Paano?

B.Paglalahad:

Ipabasa ang kuwento “Kinalinga ng Diyos”
1.Ipasagot ang mga tanong
a.Tungkol saan ang kuwento?
b.Bakit siya tinaguriang bantog sa propeta?
c.Bakit siya ipinatawag ni Haring Baltazar?

Pag-usapan:

a.Sanhi ng pagiging kilalan isang bantog na propeta.
b.Sanhi ng pagpapataag ni Haring Baltazar ng Babylonia.

C. Paglalahat:

Ano ang dapat tandaan upang masabi ang itinuturing na SANHI ng mga pangyayari?

D. Pagsasanay:

Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at sabihin kung ano/alin sa bahagi nito ang SANHI.
1. Dahil sa pagputok ng Bulkang Pinatubo ay maraming nawalan ng tahanan.
2. Maraming nadedisgrasya dahil sa maling paraang pagpapaputok ng rebentador.
3. Dahil sa pakalbo ng kagubatan sa Ormoc ay maraming nasawi.

E. Paglalapat:

Basahing mabuti ang kuwento at isulat sa patlang ang sanhi ng mga pangyayari.

Pagkaubos ng Lamang begat

Isang araw nag-uusap ang magkumpareng Sendong at Mulong. Nagkasundo sila na
mangisda. Gagamit sila ng dinamita upang maraming huli.

Nagulat ang kanilang kababaryo sa dami ng kanilang nahuling isda. Patuloy ang ginawa ng
magkumpare sa masamang gawain hanggang dumating ang panahon no naubos no ang maliliit na
mga isda at mga korales na tirahan ng mga lamang dagat.
1. Sanhi ng pagkagulat ng mga kababaryo nina Sendong at Mulong. Se dami ng nahuli nilang
isda _____________________________________________________________________
2. Sanhi ng pagkaubos ng mga maliliit na mga isda at mga korales. _____________________

IV.Pagtataya:

Hanapin sag awing kanan ang maituturing na sanhi ng mga sumusunod na kalagayan. Titik

lamang ang isulat.
_____ 1.Pahirap ng pahirap ang panaon

a.dahil nakipagtulungan ang mga mamamayan
_____ 2.Sa pagtaas ng singin ng kuryente b.dahil sa katayuan nila sa buhay
ay magsisimula na naming mag-
aklas agn mga manggagawa at
humingi ngdagdag na sweldo.
_____ 3.Mabilis na pagtaas ng kaso ng

c.dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin

krimen

V.Takdang-Aralin:

Balik basahin ang isang kuwentong napag-aralan na. Isulat ang mga pangyayari sa kuwento na
maituturing na sanhi. Gawin ito sa iang buong papel.

Remarks:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

FILIPINO VI

Date: ______________

I. Layunin:

Nakapagbibigay ng paglalahat sa magkakaugnay na pangyayari na binabanggit sa kuwento

Pagpapahalaga: Pagkamaasikaso sa Pag-aaral; Pagkamatiyaga

II.Paksang Aralin

Pagbibigay ng Paglalahat sa Magkakaugnay na Pangyayaring Binabanggit sa Kuwento

Sanggunian: BEC- PELC Pagbasa 8 P. 9
Kagamitan:iba't ibang kuwento, tsart, mga larawan

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:

1. Balik-aral:

Bakit magkakaugnay ang mga ito?
1. Isda (dagat, bundok, gubat)
2. Bundok (troso, perlas, kabibe)
3. Kaingero (laot, munisipyo, gubat)

2. Pagganyak:

Ano kaya ang ibig sabihin ng nagmana ka sa tatay mo ng kabaitan?

B. Paglalahad:

a. Pag-alis ng sagabal

Linangin ang kahulugan ng mga salitang pahapyaw, patid, at pauntol-untol sa
pamamagitan ng paggamit sa mga ito sa pangungusap.
b. Basahin ang kuwento, “Nagmana Raw Sa Ninong”
Ipasulat ang mga tanong tungkol sa kuwentong binasa.
1.Bakit hindi nakauwi agad ang mag-anak ni Mang Reynald?
2.Anong dahilan at gusting umuwi nang maaga ni Pablito?
3.Bakit ang alamat ng Bayang Cagamutan ang nagustuhan basahin ni Pablito.

C. Paglalahat:

Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng paglalahat makapag-ugnay ng pangyayaring

binabanggit sa kuwento.

D. Pagsasanay:

Panuto: Basahin ang kuwento, “Tulong-tulong sa Paggawa” p. 36
Panuto: Piliin ang tamang sagot sa tanong sa mga nakasulat.
Anong paglalahat ang angkop sa kuwentong ito?
1. Kapag may mga punong kahoy na namumunga at mayroon pang gulayan, tiyak na lulusog
ang katawan.
2. Ang paghahayupanay mabuting hanapbuhay.
3. Kapag may tulungan, ang gawain ay gumagaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->