EPP V1 Date: __________ I. Layunin Nasusunod ang wastong pamamaraan sa paghahanda ng pagkaing angkop sa okasyon. II.

Paksang Aralin: Wastong Pamamaraan sa Paghahanda ng Pagkaing Angkop sa Okasyon A. ELC A-2 .. 2. 4. 4 ph. 7 B. Agap at Sikap 174-176 C. tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Sabihin kung anong kasangkapan ang ginagamit sa mga sumusunod na gawain a. Pagbabati b. Pag-iihaw c. pagtatalop 2. Pagganyak Anu-ano ang mga ginagawa sa pagkain pagkatapos bilhin at bago ita kainin? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng kasangkapan na ginagamit sa paghahanda sa pagkain. 2. Pagtalakay Pagpapakitang turo ng guro ng mga gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Anu-ano ang mga wastong paraan ng pagkaing angkop sa okasyon? 2. Paglalapat Pagsasagawa sa itinakdang gawain ng bawat pangkat. IV. Pagtataya Tseklis sa Wastong Pamamaraan sa Paghahanda ng Pagkain. Oo 1. Naghugas ng kamay bago hawakan ang pagkain. 2. Hinugasan ang mga kagamitan bago simulan ang Gawain 3. Mag-ingat sa paghawak ng mga kasangkapan. 4. Hinuhugasan ang gulay bago hiwain. V. Takdang-Aralin: Tumulong sa nanay sa paghahanda ng pagkain. EPP V1 Date: __________ I. Layunin Nakapagdudulot ng pagkaing angkop sa okasyon sa wastong paraan. II. Paksang Aralin: Pagdudulot ng Pagkain sa Wastong Paraan A. ELC A-2 .. 2. 4. 5ph. 8 B. Umunlad sa Paggawa ph. 84-86

Hindi

C. tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Anu-ano ang mga kagamitang gamit sa pagdudulot ng isang cover? 2. Pagganyak Naiimbitahan ba kayo sa isang handaan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng mga larawan ng iba't ibang anyo ng hapag kainan. 2. Pagtalakay: a. Pagbasa ng iba't ibang estilo sa pagdudulot at iugnay sa ipinakitang larawan. b. Pagpapakitang gawa ng mga batao C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Paano ninyo idinudulot ang pagkain sa angkop na okasyon sa wastong paraan? 2. Paglalapat Kung kayo ang naatasang magdulot ng pagkain sa isang handaan, paano ninyo ito idudulot? IV. Pagtataya Gamitin ang iskor card batay sa ipinakitang pagdudulot ng pagkain. SUKATAN PUNTOS 1. Kumpleto ang kagamitan sa pag20 aayos ng cover. 2. Tama ang pagkakasunod-sunod ng 15 hakbang sa paglalagay ng kagamitan. 3. Wasto ang kagamitang gagamitin sa 20 uri ng pagdudulot V. Takdang-Aralin: Gumawa ng listahan ng mga karaniwang natitirang pagkain.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naipapakita ang wastang paraan ng pagliligpit sa mga tirang pagkain upang mapakinabangan. II. Paksang Aralin: Paraan sa Pagliligpit ng Tirang Pagkain A. ELC A-2 .. 2. 4. 6ph. 8 B. Umunlad sa Paggawa ph. 84-86 C. tsart III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Anu-ano ang dapat isaalang-alang sa pagdudulot ng pagkain? 2. Pagganyak Nasubukan nyo na ba ang dumalo sa isang okasyan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Ano kaya ang dapat gawin sa natirang pagkain upang mapakinabangan uli? 2. Pagtalakay:  Pagbasa ng iba't ibang estilo sa pagdudulot at iugnay sa ipinakitang larawan.  Pagpapakitang gawa ng mga batao C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Paano maiiwasan na matapan ang natirang pagkain? 2. Paglalapat Ano ang dapat gawin sa pagkaing natira? IV. Pagtataya Anu-ano ang mga sangkap na ginagamit sa pagluluto sa Sinangag na Kanin? V. Takdang-Aralin: Mamili ng isang paraan ng paglilligpit ng tirang pagkain.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Natutukoy ang mga bahagi ng bahay na adapat ayusin. II. Paksang Aralin: Bahagi ng Bahay A. ELC A-2. 2.5. 1 ph. 8 B. Mga Gawaing Pampaunlad V ni Guerrero casamayor ph. 26-29 C. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Anong bahagi ng bahay an tinutukoy ng mga sumusunod  pinagpapahingahan ng mga-anak 2. Pagganyak Sinu-sino ang may sariling bahay? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan ng iba't ibang bahagi ng bahay. 2. Pagtalakay:  Anu-ano ang mga bahagi ng bahay?  Ano ang kahakagahan ng bawat bahagi? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Anu-ano ang mga bahagi ng tahanan? 2. Paglalapat Isulat sa papel ang mga kagamitan matatagpuan sa bawat bahagi ng inyong tahanan? IV. Pagtataya Isulat kung anong bahagi ng bahay matatagpuan ang mga kasangkapan at kagamitan. ____ 1. Sopa, lamesita, TV, plorera ____ 2. Mesa, kabinet, silya, tray, place mat ____ 3. kama, lampshade, aparador, tokador V. Takdang-Aralin: Gumupit ng larawan ng iba't ibang kasangkapan na matatagpuan sa inyong bahay.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Nasusuri ang mga kagamitan/ materyales na maaaring pansamantalang magamit. II. Paksang Aralin: Pagsusuri ng mga Kagamitan A. ELC A-2. 2.5. 2h. 8 B. Umunlad sa paggawa ph. 51-53 C. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Magbigay ng kasangkapang matatagpuan sa inyong bahay. 2. Pagganyak Sinu-sino ang tumutulong sa pag-aayos ng inyong bahay? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan ng mga kasangkapang ginagamit sa pag-aayos ng bahagi ng bahay. 2. Pagtalakay: Magbigay ng mga halimbawa ng mga kagamitan na maaaring pansamantlang gagamitin. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Anu-ano ang mga kagamitan na maaaring gamitn sa pagsasaayos ng iba't ibang bahagi ng bahay? 2. Paglalapat Ano ang gagamitin ninyo kung wala ang mga sumusunod na kasangkapan sa inyong bahay?  Plorera  Kamang malambot  Tokador IV. Pagtataya Sumulat ng 2 pansamantlang gagamitin kung wala ang mga sumusunod: 1. kama 2. divider 3. plorera 4. mesang kainan 5. sopang malambot V. Takdang-Aralin: Magdala ng larawan ng silid tulugan

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Nakasusunod sa wastong paraan ng pag-aayos ng silid -tulugan. II. Paksang Aralin: Pag-aayos ng Silid Tulugan A. ELC A-2. 2.5.3 ph.3 B. Umunlad sa paggawa ph. 52 C. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Sabihin ang kahalagahan ng iba't ibang bahagi ng bahay? 2. Pagganyak Nakakita na ba ng iba't ibang silid tulugan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan. Itanong : Mahalaga ba na magkaroon ng silid tulugan? 2. Pagtalakay: Magbigay ng mga halimbawa ng mga kagamitan na maaaring pansamantlang gagamitin. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Anu-ano ang mga kagamitan na matatagpuan sa silid-tulugan? Halimbawa: a. magkaroon ng koordinasyon ng mga kulay ng sild sa kulay ng palamuti atbp. 2. Paglalapat Anu-ano ang mga kasangkapan sa silid tulugan? Paano natin ito aayusin? IV. Pagtataya Iskor card ng pagmamarka Oo 1. Inilalagay ba ang mga kagamitang angkop sa silid-tulugan. 2. Angkop ba ang palamuting nakalagay sa silid tulugan. V. Takdang-Aralin: Magpakita ng drama sa wastong pag-aayos ng silid-tulugan. Bahagya Hindi

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Napahahalagahan ang natapos na pag-aayos ng silid/sulok II. Paksang Aralin: Pag-aayos ng Silid / Sulok A. ELC A-2. 2.5.4 ph.9 B. Umunlad sa paggawa ph. 51-54 C. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Anu-ano ang mga kagamitan na maaaring magamit sa pag-aayos ng silid a sulok ng bahay? 2. Pagganyak Marami na ba kayong na pasok na iba't ibang silid ng bahay? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan. Itanong :  Paano ninyo inaayos upang mag anyong silid ito? 2. Pagtalakay: Pagsasaayos ng bahagi ng Gusaling Pantahanan  Pangkatang Gawain Pag-uulat ng pangkat C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bakit dapat maging maayos ang isang silid? 2. Paglalapat Gumawa ng sariling pag-aayos sa sariling silid. IV. Pagtataya Iskor kard sa Pagmamarka ng Gawain Oo 1. Nasusunod ang wastong pag-aayos ng silid? 2. Maganda ba at maayos ang natapos na Gawain. 3. Nagpamalas ba ng kasiglahan at kasiyahan sa paggawa. Bahagya Hindi

V. Takdang-Aralin: Sumulat ng maikling talata sa pagpapahalagang ginawa sa pag-aayos ng silid.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naiisa isa ang mga kabutihan na ipinagpalibang pag-aasawa sa pagkakaraan ng edukasyan para sa sariling kaganapan na magkaraan ng kapakipakinabang na hanapbuhay. II. Paksang Aralin: Mga Kabutihan ng Ipinagpalibang Pag-aasawa A. ELC A-2. 3. 1 ph.9 B. Edukasyang Pampapulasyan 5 at 6 ph 38-39/ Kwento : Ang Magkapatid C. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Magbigay ng katangian na dapat taglayin ng mag-anak upang mapabuti ang pagsasamahan sa loob ng tahanan. 2. Pagganyak May mga kapatid ba kayang nag-sipag asawa na? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagbasa ng kwento  Alin sa magkapatid ang nag asawa nang bata pa?  Anong uri ng buhay mayroan si Pining? 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Nakakaapekto ba ang edukasyan at kapakinabangan na hanapbuhay? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ibigay ang mga kabutihan dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa. 2. Paglalapat Kung papipiliin ka, alin ang mabuti ang mag-asawa ng bata pa o ipagpaliban muna ang pag-aasawa? Bakit? IV. Pagtataya Sagutin ng Tama o mali 1. Husta na ang isip ng nag-aasawa sa edad na 25. 2. sapat lamang ang nagiging anak 3. Makikita agad ang mga apa V. Takdang-Aralin: Ano ang maitutulang mo sa pagpapalaganap ng pagpapalibang pag-aasawa?

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naiisa isa ang mga kabutihan dulot ng pag-aasawa sa pagkakaroon ng edukasyo para sa sariling kaganapan na magkaroon ng kapakipakinabang na hanapbuhay. II. Paksang Aralin: Mga Kabutihan ng Ipinagpalibang Pag-aasawa A. ELC A-2. 3.2 ph.9 B. Magsikap at Umunlad ph 45-46 C. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Ano ang pagkakaiba ng pag- aasawa ng maaga sa pagpapalibang pag-aasawa? 2. Pagganyak Ano ang napansin ninyo sa pag-aasawa ng mga babae at lalaki sa inyong pamayanan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng mga larawan ng mag-anak ng maagang nag-asawa/ nagpaliban ng pagaasawa. 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Pagdudula-dulaan ng ilang kabutihan sa pagkakaroon ng edukasyon para sa kapakipakinabang na hanapbuhay. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng edukasyon? 2. Paglalapat Kung ikaw ang tatanungin may kabutihan bang dulot ang ipinagpalibang pag-aasawa kung hanapbuhay ang pag-uusapan ? Paano? IV. Pagtataya Sagutin ng Tama o mali. 1. Malusog ang anak ng mag-asawang bata pa. 2. Kaunti lang ang magiging anak ng huling pag-aasawa. 3. Matatag ang buhay ng maagang pag-aasawa. V. Takdang-Aralin: Gumawa ng pagmamasi sa mga naging buhay ngmga nag-aasawa sa murang edad.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naipaliwanag ang kabutihang dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa sa karanasan ng ibang tao. II. Paksang Aralin: Mga Kabutihan ng Ipinagpalibang Pag-aasawa A. ELC A-2. 3.3 ph.9 B. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Magbigay ng halimbawa ng kabuluhang naidudulot ng pagkakaroon ng edukasyon para sa kapakipakinabang na hanapbuhay. 2. Pagganyak Ano ang napansin ninyo sa mga mag-anak sa ating pamayanan kung hanapbuhay ang pag-uusapan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Paglalahad ng ginawang interbyu ng mga bata tungkol sa kabutihang dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa .. p69 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Pagdudula-dulaan ng ilang kabutihan sa pagkakaroon ng edukasyon parasa kapakipakinabang na hanapbuhay. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ipinaliwanag ang kabutihang dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa ayon sa ginawang interbyu. 2. Paglalapat Sino sa inyong kaanak ang nag-asawa sa hustong edad? IV. Pagtataya Pumili ng isang kabutihang dulot ng pagpapalibang pag-aasawa at ipaliwanag. V. Takdang-Aralin: Balik-aral ang tungkol sa pagpapaliban ng pag-aasawa para sa pagsusulit.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naipaliwanag ang kahalagahan ng kasanayan sa paghahanda ng pagkain para sa sarili, mag-anak at pamayanan. II. Paksang Aralin: Kalagayan at Kasanayn sa paghahanda ng pagkain sa sarili, Mag-anak at pamayanan A. ELC B 8. 1 ; 8. 1. 1 p23 Umunlad sa Paggawa 5 ph 84-85 Agap at Sikap p 166-167 B. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Anu-ano ang mga kasangkapang ginagamit sa paghahanda ng pagkain. 2. Pagganyak Sino sa inyo ang tumutulong sa paghahanda ng pagkain? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ( role playing) tungkol sa mag-anak na nagtutulungan sa paghahanda ng pagkain. 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Anu-ano ang mga kabutihang naidudulot ng paghahanda ng pagkain sa mga sumusunod  para -sa sarili  mag-anak  pamayanan C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bakti mahalaga ang kasanayan sa paghahanda at pagdudulot ng pagkain para sa sarili, mag-anak at pamayanan? 2. Paglalapat Kailangan mo bang matutong maghanda at magdulot ng pagkain? Bakit? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek kung nagpapahayag ng kabutihang dulot ng paghahanda ng pagkain at ekis kung hindi . _____ 1. Magastos sa pagkain at pera. _____ 2. Nagbibigay kasiyahan sa sarili at sa mag-anak. _____ 3. Nakapag-aksaya ng panahon sa sarili at mag-anak.

V. Takdang-Aralin: Sumulat ng mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng uri ng pagkain.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng uri ng pagkain. II. Paksang Aralin: Mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng uri ng pagkain. ELC B 8.2.1 p23 Umunlad sa Paggawa ph 74-76 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Anu-ano ang 3 pangunahing Pangkat ng Pagkain 2. Pagganyak Sino sa inyo ang may karanasan sa pamimili ng pagkain sa palengke? Saang palengke kayo nagtungo? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagsasalita tungkol sa mga salik na dapat isaalang alang sa pagpili ng uri ng pagkain. 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: a. Ano ang dapat gawin bago mamalemgke upang makatipid ng lakas sa oras? b. Bakit kaya ito mahalaga? c. Bakit kailangang bilhin ang pagkaing napapanahon? C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Ano ang mga salik na dapat isaalang alang sa pagpili ng mga uri ng pagkain? b. Paglalapat Bakit kailangang isaalang-alang ang mga salik sa pagpili ng uri ng pagkain at pamimili? IV. Pagtataya Sagutin kung tama o mali ang mga sumusunod _______ 1. Sa pamamalengke bilhin ang pagkaing napapanahon. _______ 2. Piliin ang pagkaing madaling ihanda upang sulit ang halaga. _______ 3. Kahit anong uri ng pagkain ay maaaring itinda basta't masarap ang pagkakaluto nito. V. Takdang-Aralin: Magdala ng resipi ng pagkaing ipagbibili

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Nakakagawa ng plano sa paghahanda ng pagkaing mapagkakakitaan. II. Paksang Aralin: Paggawa ng Plano sa Paghahanda ng Pagkaing Mapagkakakitaan ELC B 8 .. 3 p24 Agap at Sikap p181-191 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Sino sa inyo ang marunong magluto ng tinola? Anu-ano ang mga sangkap at pamamaraan? 2. Pagganyak Nasubukan na ba ninyong magluto ng pagkaing itinitinda? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad  Ipakita ang tsart ng isang plano sa paghahanda ng pagkain  Pag-aralan ang mga nakasulat ... p75 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Bakit kailanangang maging maingat sa pagbabalak ng mga gawain? Isulat sa klase ang ginawang plano. C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Ano ang kahalagahan ng plano sa paghahanda ng pagkaing mapagkakakitaan? b. Paglalapat Gumawa ng plano para sa mag-anak sa paghahanda ng pagkaing mapagkakakitaan? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek ang puntas na naaayon sa planong nagawa. Mga Sukatan 1. mura at angkop ang pagkaing napili 2. Kayang iluto ang ng pangkat ang pagkaing napili 3. May sapat na sustansya ang pagkaing napili Oo Di-Gaano Hindi

V. Takdang-Aralin: Isulat ang katangian ng mga sumusunod: 1. madahong gulay 2. isda 3. karne

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Maisaalang -alang ang mga salik sa matalinong pamimili. II. Paksang Aralin: Salik ng Matalinong pamimili ELC B 8.4 p24 Agap at Sikap p168-171 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-Aral Ano ang plano? Sino ang nangangailangan ng plano? 2. Pagganyak Sino sa inyo ang nakaranas mamalengke? Nahirapan ba kayo? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pag-awit sa himig ng leron -Ieron sinta. Pag-usapan ang isinasaad ng awit? 2. Pagsusuri/ Pagtalakay:  Pagtalakay sa gabay sa matalinong pamimili.  Alamin ang kakailanganin  Magdala ng listahan sa pamimili  Isaalang alang ang sustansiya ng pagkaing bibilhin. C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Ano ang dapat tandaan sa matalinong pamimili? b. Paglalapat Kung kayo ang nautusang mamili, ano ang gagawin bago mamili? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek ( ) ang mga bagay na kailangan isaalang-alang sa pamimil at ekis ( x ) kung hindi. ______ 1. Maghanda ng listahan ng bibilhin. ______ 2. Magdala ng perang sapat sa bibilhin ______ 3. Piliin ang palengke kung saan mura ang bilihin V. Takdang-Aralin: Sundin ang mga bagay sa matalinong pamimili sa tuwing kayo ay mamimili.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naipapakita ang wastong gawi sa paggawa upang makatipid ng lakas oras at pinagkukunan. II. Paksang Aralin: Salik ng Matalinong pamimili ELC B 8.4 .2 Agap at Sikap p.181 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-Aral Paligsahan sa pagkilala sa mga kasangkapan at kagamitan sa kusina. 2. Pagganyak Pagkwentuhin ang mga bata tungkol sa kanilang karanasan sa pagtulong sa nanay sa pagluluto. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng 2 modelong bata na naghahanda para sa gagawing pagluluto 2. Pagsusuri/Pagtalakay: Pagtalakay sa mga bagay na dapat tandaan sa paggawa upang makatipid sa oras, lakas at pinagkukunan. C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Ano ang kabutihang dulot na maayos at sanay sa paggawa? b. Paglalapat Ipinagbilin ng iyong nanay na ihanda ang kanyang gagamitin sa pagluluto. Ano ang iyong gagawin? IV. Pagtataya Pagpapakita ng bawat pangkat ng paraan ng paghahanda ng mga pagkain. 1. pagtatalop 2. paghihiwa 3. pagdidik-dik 4. pagbabalat V. Takdang-Aralin: Maghanda ng isang simpleng tanghalian at itala ang mga hakbang sa pangluluto.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Natatalakay ang mga paraan sa pagpapanatili ng sustansya anyo at sa lasa ng pagkaing ihahanda. II. Paksang Aralin: Paraan sa pagpapanatili ng sustansya anyo at sa lasa ng pagkaing ihahanda. ELC B 8.4 .3 p24 Agap at Sikap p179-181 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-Aral Pagbibigay ng iba't ibang putahe ng isda, karne, gulay atbp. 2. Pagganyak Sino sa inyo ang may karanasan sa paghahanda ng pagkain? Paano nila mapapanatili ang sustansya anyo at lasa ng pagkain inihanda? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng pagkain tulad ng sunog na isda atbp ... 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Ano ang mga bagay na dapat isagawa sa pagpapanatili ng sustansya, anyo at lasa ng pagkaing ihahanda? C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Paano mapananatili ang sustansya, anyo at lasa ng pagkaing ihahanda? b. Paglalapat Paano mo ihahanda ang gulay na mapapanatili ang lasa at anyo? IV. Pagtataya Punan ang tamang sagot ang patlang. 1. Hinuhugasan n Rosa ang papaya ________ talupan. 2. ________ ang gulay ng ilang sandali bago lutuin. 3. Hugasan ang bigas na isasaing ng _________ beses. V. Takdang-Aralin: Magdala ng larawan na nagpapakita ng pamamaraan sa pagpapanatili ng sustansiya, anyo at lasa ng pagkain.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naipapakita ang iba't ibang gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. II. Paksang Aralin: Mga Gawaing kamay sa Paghahanda ng Pagkain ELC B 8.4 .4 p24 Agap at Sikap p 174-176 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-Aral Sabihin kung anang kasangkapan pangkusina ang inlalarawan. 2. Pagganyak Isalaysay ang karanasan sa pagahahnda ng pagkain B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan ng iaba't ibang kamay sa paghahanda ng pagkain. 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Ano ang dapat tandaan kung may nagpapakitang turo? C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Pagpapakita ng natutuhan b. Paglalapat Ano sa palagay ninya ang epektoa kung hindi wasto ang pagkakahanda? IV. Pagtataya Ilarawan ang sumusunod na gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. 1. pagsasala 2 pagbabati 3. pagkakaliskis 4. pagbabalat 5. pagtatalop V. Takdang-Aralin: Magdala ng bawat pangkat ng mga sangkap at kasangkapan sa gagawing pagluluto.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Napahahalagahan ang natapos na pag-aayos ng silid/sulok II. Paksang Aralin: Pag-aayos ng Silid / Sulok D. ELC A-2. 2.5.4 ph.9 E. Umunlad sa paggawa ph. 51-54 F. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Anu-ano ang mga kagamitan na maaaring magamit sa pag-aayos ng silid a sulok ng bahay? 2. Pagganyak Marami na ba kayong na pasok na iba't ibang silid ng bahay? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan. Itanong :  Paano ninyo inaayos upang mag anyong silid ito? 2. Pagtalakay: Pagsasaayos ng bahagi ng Gusaling Pantahanan  Pangkatang Gawain Pag-uulat ng pangkat C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bakit dapat maging maayos ang isang silid? 2. Paglalapat Gumawa ng sariling pag-aayos sa sariling silid. IV. Pagtataya Iskor kard sa Pagmamarka ng Gawain Oo 4. Nasusunod ang wastong pag-aayos ng silid? 5. Maganda ba at maayos ang natapos na Gawain. 6. Nagpamalas ba ng kasiglahan at kasiyahan sa paggawa. Bahagya Hindi

V. Takdang-Aralin: Sumulat ng maikling talata sa pagpapahalagang ginawa sa pag-aayos ng silid.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naiisa isa ang mga kabutihan na ipinagpalibang pag-aasawa sa pagkakaraan ng edukasyan para sa sariling kaganapan na magkaraan ng kapakipakinabang na hanapbuhay. II. Paksang Aralin: Mga Kabutihan ng Ipinagpalibang Pag-aasawa D. ELC A-2. 3. 1 ph.9 E. Edukasyang Pampapulasyan 5 at 6 ph 38-39/ Kwento : Ang Magkapatid F. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Magbigay ng katangian na dapat taglayin ng mag-anak upang mapabuti ang pagsasamahan sa loob ng tahanan. 2. Pagganyak May mga kapatid ba kayang nag-sipag asawa na? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagbasa ng kwento  Alin sa magkapatid ang nag asawa nang bata pa?  Anong uri ng buhay mayroan si Pining? 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Nakakaapekto ba ang edukasyan at kapakinabangan na hanapbuhay? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ibigay ang mga kabutihan dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa. 2. Paglalapat Kung papipiliin ka, alin ang mabuti ang mag-asawa ng bata pa o ipagpaliban muna ang pag-aasawa? Bakit? IV. Pagtataya Sagutin ng Tama o mali 1. Husta na ang isip ng nag-aasawa sa edad na 25. 2. sapat lamang ang nagiging anak 3. Makikita agad ang mga apa V. Takdang-Aralin: Ano ang maitutulang mo sa pagpapalaganap ng pagpapalibang pag-aasawa?

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naiisa isa ang mga kabutihan dulot ng pag-aasawa sa pagkakaroon ng edukasyo para sa sariling kaganapan na magkaroon ng kapakipakinabang na hanapbuhay. II. Paksang Aralin: Mga Kabutihan ng Ipinagpalibang Pag-aasawa D. ELC A-2. 3.2 ph.9 E. Magsikap at Umunlad ph 45-46 F. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Ano ang pagkakaiba ng pag- aasawa ng maaga sa pagpapalibang pag-aasawa? 2. Pagganyak Ano ang napansin ninyo sa pag-aasawa ng mga babae at lalaki sa inyong pamayanan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng mga larawan ng mag-anak ng maagang nag-asawa/ nagpaliban ng pagaasawa. 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Pagdudula-dulaan ng ilang kabutihan sa pagkakaroon ng edukasyon para sa kapakipakinabang na hanapbuhay. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng edukasyon? 2. Paglalapat Kung ikaw ang tatanungin may kabutihan bang dulot ang ipinagpalibang pag-aasawa kung hanapbuhay ang pag-uusapan ? Paano? IV. Pagtataya Sagutin ng Tama o mali. 1. Malusog ang anak ng mag-asawang bata pa. 2. Kaunti lang ang magiging anak ng huling pag-aasawa. 3. Matatag ang buhay ng maagang pag-aasawa. V. Takdang-Aralin: Gumawa ng pagmamasi sa mga naging buhay ngmga nag-aasawa sa murang edad.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naipaliwanag ang kabutihang dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa sa karanasan ng ibang tao. II. Paksang Aralin: Mga Kabutihan ng Ipinagpalibang Pag-aasawa D. ELC A-2. 3.3 ph.9 E. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Magbigay ng halimbawa ng kabuluhang naidudulot ng pagkakaroon ng edukasyon para sa kapakipakinabang na hanapbuhay. 2. Pagganyak Ano ang napansin ninyo sa mga mag-anak sa ating pamayanan kung hanapbuhay ang pag-uusapan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Paglalahad ng ginawang interbyu ng mga bata tungkol sa kabutihang dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa .. p69 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Pagdudula-dulaan ng ilang kabutihan sa pagkakaroon ng edukasyon parasa kapakipakinabang na hanapbuhay. F. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ipinaliwanag ang kabutihang dulot ng ipinagpalibang pag-aasawa ayon sa ginawang interbyu. 2. Paglalapat Sino sa inyong kaanak ang nag-asawa sa hustong edad? IV. Pagtataya Pumili ng isang kabutihang dulot ng pagpapalibang pag-aasawa at ipaliwanag. V. Takdang-Aralin: Balik-aral ang tungkol sa pagpapaliban ng pag-aasawa para sa pagsusulit.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naipaliwanag ang kahalagahan ng kasanayan sa paghahanda ng pagkain para sa sarili, mag-anak at pamayanan. II. Paksang Aralin: Kalagayan at Kasanayn sa paghahanda ng pagkain sa sarili, Mag-anak at pamayanan B. ELC B 8. 1 ; 8. 1. 1 p23 Umunlad sa Paggawa 5 ph 84-85 Agap at Sikap p 166-167 C. Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Anu-ano ang mga kasangkapang ginagamit sa paghahanda ng pagkain. 2. Pagganyak Sino sa inyo ang tumutulong sa paghahanda ng pagkain? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ( role playing) tungkol sa mag-anak na nagtutulungan sa paghahanda ng pagkain. 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Anu-ano ang mga kabutihang naidudulot ng paghahanda ng pagkain sa mga sumusunod  para -sa sarili  mag-anak  pamayanan C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bakti mahalaga ang kasanayan sa paghahanda at pagdudulot ng pagkain para sa sarili, mag-anak at pamayanan? 2. Paglalapat Kailangan mo bang matutong maghanda at magdulot ng pagkain? Bakit? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek kung nagpapahayag ng kabutihang dulot ng paghahanda ng pagkain at ekis kung hindi . _____ 1. Magastos sa pagkain at pera. _____ 2. Nagbibigay kasiyahan sa sarili at sa mag-anak. _____ 3. Nakapag-aksaya ng panahon sa sarili at mag-anak. V. Takdang-Aralin: Sumulat ng mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng uri ng pagkain.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng uri ng pagkain. II. Paksang Aralin: Mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng uri ng pagkain. ELC B 8.2.1 p23 Umunlad sa Paggawa ph 74-76 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Anu-ano ang 3 pangunahing Pangkat ng Pagkain 2. Pagganyak Sino sa inyo ang may karanasan sa pamimili ng pagkain sa palengke? Saang palengke kayo nagtungo? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagsasalita tungkol sa mga salik na dapat isaalang alang sa pagpili ng uri ng pagkain. 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: a. Ano ang dapat gawin bago mamalemgke upang makatipid ng lakas sa oras? b. Bakit kaya ito mahalaga? c. Bakit kailangang bilhin ang pagkaing napapanahon? C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Ano ang mga salik na dapat isaalang alang sa pagpili ng mga uri ng pagkain? b. Paglalapat Bakit kailangang isaalang-alang ang mga salik sa pagpili ng uri ng pagkain at pamimili? IV. Pagtataya Sagutin kung tama o mali ang mga sumusunod _______ 1. Sa pamamalengke bilhin ang pagkaing napapanahon. _______ 2. Piliin ang pagkaing madaling ihanda upang sulit ang halaga. _______ 3. Kahit anong uri ng pagkain ay maaaring itinda basta't masarap ang pagkakaluto nito. V. Takdang-Aralin: Magdala ng resipi ng pagkaing ipagbibili

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Nakakagawa ng plano sa paghahanda ng pagkaing mapagkakakitaan. II. Paksang Aralin: Paggawa ng Plano sa Paghahanda ng Pagkaing Mapagkakakitaan ELC B 8 .. 3 p24 Agap at Sikap p181-191 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-Aral Sino sa inyo ang marunong magluto ng tinola? Anu-ano ang mga sangkap at pamamaraan? 2. Pagganyak Nasubukan na ba ninyong magluto ng pagkaing itinitinda? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad  Ipakita ang tsart ng isang plano sa paghahanda ng pagkain  Pag-aralan ang mga nakasulat ... p75 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Bakit kailanangang maging maingat sa pagbabalak ng mga gawain? Isulat sa klase ang ginawang plano. C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Ano ang kahalagahan ng plano sa paghahanda ng pagkaing mapagkakakitaan? b. Paglalapat Gumawa ng plano para sa mag-anak sa paghahanda ng pagkaing mapagkakakitaan? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek ang puntas na naaayon sa planong nagawa. Mga Sukatan 1. mura at angkop ang pagkaing napili 2. Kayang iluto ang ng pangkat ang pagkaing napili 3. May sapat na sustansya ang pagkaing napili Oo Di-Gaano Hindi

V. Takdang-Aralin: Isulat ang katangian ng mga sumusunod: 4. madahong gulay 5. isda 6. karne

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Maisaalang -alang ang mga salik sa matalinong pamimili. II. Paksang Aralin: Salik ng Matalinong pamimili ELC B 8.4 p24 Agap at Sikap p168-171 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-Aral Ano ang plano? Sino ang nangangailangan ng plano? 2. Pagganyak Sino sa inyo ang nakaranas mamalengke? Nahirapan ba kayo? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pag-awit sa himig ng leron -Ieron sinta. Pag-usapan ang isinasaad ng awit? 2. Pagsusuri/ Pagtalakay:  Pagtalakay sa gabay sa matalinong pamimili.  Alamin ang kakailanganin  Magdala ng listahan sa pamimili  Isaalang alang ang sustansiya ng pagkaing bibilhin. C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Ano ang dapat tandaan sa matalinong pamimili? b. Paglalapat Kung kayo ang nautusang mamili, ano ang gagawin bago mamili? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek ( ) ang mga bagay na kailangan isaalang-alang sa pamimil at ekis ( x ) kung hindi. ______ 1. Maghanda ng listahan ng bibilhin. ______ 2. Magdala ng perang sapat sa bibilhin ______ 3. Piliin ang palengke kung saan mura ang bilihin

V. Takdang-Aralin: Sundin ang mga bagay sa matalinong pamimili sa tuwing kayo ay mamimili.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naipapakita ang wastong gawi sa paggawa upang makatipid ng lakas oras at pinagkukunan. II. Paksang Aralin: Salik ng Matalinong pamimili ELC B 8.4 .2 Agap at Sikap p.181 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-Aral Paligsahan sa pagkilala sa mga kasangkapan at kagamitan sa kusina. 2. Pagganyak Pagkwentuhin ang mga bata tungkol sa kanilang karanasan sa pagtulong sa nanay sa pagluluto. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng 2 modelong bata na naghahanda para sa gagawing pagluluto 2. Pagsusuri/Pagtalakay: Pagtalakay sa mga bagay na dapat tandaan sa paggawa upang makatipid sa oras, lakas at pinagkukunan. C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Ano ang kabutihang dulot na maayos at sanay sa paggawa? b. Paglalapat Ipinagbilin ng iyong nanay na ihanda ang kanyang gagamitin sa pagluluto. Ano ang iyong gagawin? IV. Pagtataya Pagpapakita ng bawat pangkat ng paraan ng paghahanda ng mga pagkain. 1. pagtatalop 2. paghihiwa 3. pagdidik-dik 4. pagbabalat V. Takdang-Aralin: Maghanda ng isang simpleng tanghalian at itala ang mga hakbang sa pangluluto.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Natatalakay ang mga paraan sa pagpapanatili ng sustansya anyo at sa lasa ng pagkaing ihahanda. II. Paksang Aralin: Paraan sa pagpapanatili ng sustansya anyo at sa lasa ng pagkaing ihahanda. ELC B 8.4 .3 p24 Agap at Sikap p179-181 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-Aral Pagbibigay ng iba't ibang putahe ng isda, karne, gulay atbp. 2. Pagganyak Sino sa inyo ang may karanasan sa paghahanda ng pagkain? Paano nila mapapanatili ang sustansya anyo at lasa ng pagkain inihanda? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng pagkain tulad ng sunog na isda atbp ... 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Ano ang mga bagay na dapat isagawa sa pagpapanatili ng sustansya, anyo at lasa ng pagkaing ihahanda? C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Paano mapananatili ang sustansya, anyo at lasa ng pagkaing ihahanda? b. Paglalapat Paano mo ihahanda ang gulay na mapapanatili ang lasa at anyo? IV. Pagtataya Punan ang tamang sagot ang patlang. 1. Hinuhugasan n Rosa ang papaya ________ talupan. 2. ________ ang gulay ng ilang sandali bago lutuin. 3. Hugasan ang bigas na isasaing ng _________ beses. V. Takdang-Aralin: Magdala ng larawan na nagpapakita ng pamamaraan sa pagpapanatili ng sustansiya, anyo at lasa ng pagkain.

EPP V1 Date: __________ I. Layunin Naipapakita ang iba't ibang gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. II. Paksang Aralin: Mga Gawaing kamay sa Paghahanda ng Pagkain ELC B 8.4 .4 p24 Agap at Sikap p 174-176 Mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-Aral Sabihin kung anang kasangkapan pangkusina ang inlalarawan. 2. Pagganyak Isalaysay ang karanasan sa pagahahnda ng pagkain B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagpapakita ng larawan ng iaba't ibang kamay sa paghahanda ng pagkain. 2. Pagsusuri/ Pagtalakay: Ano ang dapat tandaan kung may nagpapakitang turo? C. Pangwakas na Gawain a. Paglalahat Pagpapakita ng natutuhan b. Paglalapat Ano sa palagay ninya ang epektoa kung hindi wasto ang pagkakahanda? IV. Pagtataya Ilarawan ang sumusunod na gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. 1. pagsasala 2 pagbabati 3. pagkakaliskis 4. pagbabalat 5. pagtatalop V. Takdang-Aralin: Magdala ng bawat pangkat ng mga sangkap at kasangkapan sa gagawing pagluluto.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful