Pupuh kinanti Budak leutik bisa ngapung, Babaku ngapungna peuting, Ngalayang kakalayangan, Neangan nu amis-amis, Sarupaning

bungbuahan, Naon wae nu kapanggih. Pupuh balakbak Aya warung sisi jalan rame pisan, Citameng Awewena luas luis geulis pisan, ngagoreng Lalakina lalakina los kapipir nyo'o monyet, nyanggereng

Pupuh magatru Majalaya, Ciparay, Banjaran, Bandung, Kopo, Ronggo, Cisondari, Cicalengka, Ujungberung Rajamandala, Cimahi, Leles, Limbangan, Tarogong.

Pupuh mijil Mesat ngapung putra sang Arimbi, Jeung mega geus awor, Beuki lila beuki luhur bae, Larak lirik ningali ka bumi, Milari kang rai, Pangeran Bimanyu. Pupuh dangdanggula He Barudak poma sing areling sing nyaah ka indung ka bapa Maraneh teh matak hese Komo nu jadi indung Kahesean kaliwat saking ti keur di kandungan Matak hese wungkul Mun dengdek kukulinciran Waktu maneh gubrag gumelar ka lahir Indung teh boa ajal.

Pupuh asmarandana Eling eling mangka eling Rumingkang di bumi alam Darma wawayangan bae Raga taya pangawasa Mun kasasar nya lampah Napsu nu matak kaduhung Badan anu katempuhan.

Pupuh sinom Sinom nu jadi piwulang Piwulang ka murang kalih Anu eukeur sarakola Mambrih salamet nya diri Ingetkeun beurang peuting Tungkus dina jero kalbu Keur conto salalawasna Kaitkeun di jero ati Ulah pisan hirup tinggal tiwiwaha

Nama-nama pupuh lainnya Pupuh durma, gambuh, gurisa, juru demung, ladrang, lambang, pangkur, pucung, wirangrong

Pupuh maskumambang Hey barudak kudu mikir tileuleutik, maneh kahutangan, ka kolot ti barang lahir, nepi ka ayeuna pisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful