PËRGATITJE PER TEST Shkrim Akademik 1. Si bëhet zhvillimi i idesë ? 1.

Idetë mund të zhvillohen duke lexuar, duke u menduar në formën e logjikshme dhe duke vjedhur zanat. Pra, kur të fillojm të lexojm nuk duhet të hjekim logjiken. 2. Faktorët e hulumtimit ? 2. Faktorët e hulumtimit - Studimet bëhen në tavolinë, informimi, kush do ta zgjedh problemin dhe kreativiteti. 3. Qka është kontrasti ? 3. Kontrasti është një studim qka ka dikush dhe nuk ka dikush tjetër. 4. Qka është citimi ? 4. Citimi është një thënie e thënë nga dikush . 5. Qka është punimi seminarik ? 5. Punimi seminarik është një punim i bërë nga vet studenti, i cili iu qaset një teme të caktuar, dhe merr pergjegjësi per hulumtim. 6 .Qka eshte intonacioni? 6. Intonacioni eshte shprehje. 7.Qka eshte te shkruarit dhe te shprehurit? 7. Te shkruarit eshte diqka objektive dhe te shprehurit eshte diqka abstrakte. 8. Qka eshte te shkruarit akademik? 8. Te shkruarit akademik eshte nje shkrim i cili zakonisht respekton rregullat standarte te nje gjuhe, prandaj mund te konsiderojme se rregullat standarte te nje gjuhe jane: drejtshkrimi, bukurshkrimi, respektimi praktik i normave standarte te eses, seminarit, punimit te diplomes (lloje te ndryshme te punimit te diplomes etj.) 9. Qka eshte te shprehurit akademik? 9. Te shprehurit akademik respekton normen dhe perfitohet me kohen. Kendveshtrimi lidhet me menyren se si e paraqesim temen: ka dy mundesi ta zbulojm rolin tone si autor duke perdor ..une.., mua, i,e imja. ose mund ta shmangim qdo permendje te drejtperdrejt te vetes sone. 10. Qka eshte eseja? 10. Esejaeshte nje kerkim dhe shkrim i shkurter lidhur me nje teme. 11. Qka eshte teme diplome ? 11. Teme diplome eshte nje kerkim i thelle qe synon ta deshmoje nje teori ose propozim. 12. Qka eshte punimi seminarik ? 12. Punimi seminarik eshte nje forme e komunikimit permes se ciles pjesmarrsit e nje grupi seminarik i tregojne autoreve te tjere te grupit se qfare mendojne lidhur me nje teme te caktuar.

ai zakonisht perbehe prej disa fjalive 3-5-10 etj. letrat etj). Qka eshte intonacioni? 14. zhvillues dhe perfundues. i sakte dhe i kuptueshem. 14.13. fjalia. Qka eshte koncesiteti? 16. eseja. Llojet e paragrafit jane: hyres. Paragrafi? 13.shpjegues. ( parag. Paragrafi eshte nje mendim i dhene i disa fjalive i cili pershkruan nje teme te caktuar.Qka eshte rishikimi? 15. 15. Te gjitha llojet e paragrafev kane veqorit e tyre permbledhese per nje teme te caktuar. seminari te jete i sakt dhe i kuptueshem. eshte diqka objektive. 16. Rishikimi kerkon qe fjala. Koncesiteti eshte nje mendim i drejte. . Intonacioni eshte shprehje e te shkruarit. Procesi i riperpunimit te nje pune disa here nga shkruesi quhet rishikim.

informimi. 4. Tezat e esese hulumtuese jane: studimi. Qka eshte redaktimi? 1.Pyetjet e provimit A. 3. 2. Dallimi mes shkrimit akademik dhe atij artistik? 3. studion. Qka eshte eseja krahasuese ? 1. Eseja krahasuese eshte eseja ku autori shpjegon ngjashmerite ne mes dy temave. . korrigjon te gjitha mendimet se a jane dhene drejte. Redaktimi kontrollon. kreativiteti etj. 1. Eseja : Pershkrimi i nje libri Pytjet e provimit B 1. Cilat jane tezat e esese hulumtuese? 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful