Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.

eu Studentska služba:
Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940; Fax: 430 891; WEB mail: info@apeiron-uni.eu; Rektorat: Tel: +387 (0) 51 247 920; Fax; 247 921; E-mail: rektorat@apeiron-uni.eu; Vijeće za postdiplomske i doktorske studije: +387 (0) 51 247 977; Management Panevropskog univerziteta – Upravni odbor: 247 942; Direktor: 247 943; management@apeiron-uni.eu; Biblioteka: +387 (0) 51 247 941; 247 988; Računovodstvo: +387 (0) 51 247 945; Fax: +387 (0) 51 247 898; E-mail: finansije@apeironuni.eu Fakultet poslovne ekonomije: dekan +387 (0) 51 247 927; sekretarijat fakulteta 247 974;

ODLUKU
o odobrenju zamjene premeta

Studentima koji su u trogodišnjem studiju polagali predmet Teorija odlučivanja i kvantitativne metode, koji je zbog promjene Nastavnog plana u školskoj 2008/09 god. prebačen na četvrtu godinu studija i razdvojen na dva predmeta i to: „Kvantitativne metode i modeli“ i „Teorija odlučivanja“, nalaže se da izaberu dva predmeta kao zamjenu za „Kvantitativne metode i modele i „ Teoriju odlučivanja“.

Ponuđeni predmeti su sledeći:
- Savremeni menadžment - Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija - Planiranje tržišnog poslovanja - Ekonomija usluga - Trgovinski marketing menadžment - Budžetski menadžment - Poreski menadžment i poreski konsalting - Teorija međunarodnih ekonomskih odnosa - Tranzicijski menadžment - Komunalni menadžment - Državni menadžment i pravna ržava - Osnove računovodstva - Marketing banke - Politički menadžment - Investicioni menadžment - Unapređenje prodaje-Merčendajzing & Franšizing -Administrativno i kancelarijsko poslovanje Napomena: studenti koji su već položili neki od navedenih predmeta ne mogu ponovo polagati isti predmet.

DEKAN Prof. dr Željko Baroš

Panevropski "APEIRON" univerzitet Škola evropskih znanja 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful