You are on page 1of 1

Agrikultura -

Isang agham na may direktang kaugnayan sapagkatas ng mga hilaw na materyal mula sa likasna yaman Kabilang na gawain sa sektor na ito angpaghahayupan, paggugubat, at pagsasaka.

Sektor ng Agrikultura-

*Pagsasaka gulayan, prutasan, niyogan, maisan,tubohan, palayan at iba pa *Paghahayupan babuyan, bakahan, at iba pa. *Pagmamanukan manukan, patuhan, pugunan,at iba pa; at *Pangingisda komersyal na pangingisda.