You are on page 1of 10

Hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu

selepas sesuatu perkara diajar.

Aras 1
Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya

Aras 2
Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif

Aras 3
Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuahkarya

Aras 1
Murid-murid membaca cerita pendek dan

menyatakan pendapat dan meluahkan perasaan mereka terhadap cerita tersebut. Cth: cerita yang menarik,menggembirakan.

Aras 2
Murid-murid mengulas tentang watak,

latarbelakang dan plot cerita pendek yang dibaca.

Aras 3
Murid-murid mendapatkan pendapat tokoh-

tokoh bahasa daripada sumber seperti jurnal, surat khabar dan majalah.

Aras 1
Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai

yang terdapat dalam bahan

Aras 2
Menyaring maklumat untuk mendapatkan

mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Aras 3
Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai

yang terdapat dalam bahan

Aras 1
Murid-murid menyenaraikan perkataan-perkataan

baharu yang mereka pelajari daripada sebuah karya cerpen Memberi pandangan terhadap keberkesanan karya tersebut menyampaikan mesej terhadap diri sendiri.

Aras 2
Menyenaraikan pengetahua nbaru dan nilai-nilai

murni serta pengajaran yang mereka perolehi melalui karya yang diberikan

Aras 3
Membaca teks bersama rakan dan menyenaraikan

nilai-nilai yang patu tdicontohi dan tidak patut dicontohi Cth teks: Masalah ponteng dalam kalangan muridmurid sekolah rendah

Aras 1
Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan puisi moden Mengenalpasti watak dan perwatakkan yang

terdapat dalam teks Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks

Aras 2
Mentafsir latar yang terdapat dalam karya Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya

Aras 3
Mengulas tema dan persoalan yang terdapat

dalam karya

Aras 1
Guru membacakan gurindam dan syair kepada murid-

murid Murid-murid perlu membezakan karya-karya tersebut dari aspek gaya bahasa, bentuk dan gaya bahasa. Murid menyatakan perasaan dan pendapat terhadap watak dalam syair.

Aras 2
Mengenalpasti latar tempat dan masa dalam cerita

pendek Menceritakan semula cerita mengikut urutan dengan lebih ringkas

Aras 3
Menghuraikan perbezaan tema dan persoalan dalam

karya Mengenalpasti tema dan persoalan dalam karya Menerangkan dengan terperinci tema dan persoalan tersebut

Aras 1
Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain

Aras 2
Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat

Aras 3
Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain

Aras 1
Menonton rakaman video tentang pendapat tokoh terhadap masalah sosial dalam kalangan remaja Murid-murid memberi pendapat sendiri selepas mendengar pendapat tokoh

Aras 2
Menonton video program debat dan bahas dan mengenalpasti pendapat mereka yang terdapat dalam program tersebut

Aras 3
Melakukan aktiviti debat atau bahas dalam bentuk kumpulan untuk mendapatkan pendapat semua pihak dan membuat kesimpulan akhir tentang perkara yang dibahaskan