You are on page 1of 63

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK Sarajevo www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK 5. 3. 2012.

Godina LXVIII Broj 23.425

Zijad Krnji}, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO

Penzije mo`e ugroziti novi zakon


U nekim verzijama zakona se poku{avaju opteretiti sredstva od doprinosa djelimi~nim - ~ak i ve}inskim 5. strana finansiranjem povoljnijih penzija

Britanski i turski parlamentarci posjetili Poto~are

Pobuna zbog Zakona o sukobu interesa

NE @ELE RODBINU U PARAGRAFIMA

4. strana

Na}i trajno rje{enje

DANAS PRILOG

za Srebrenicu
3. strana

Predsjedni~ki izbori u Ruskoj Federaciji

PUTINOV POVRATAK O^EKIVAN


13. strana

LOPOVI NA ULICAMA OTIMAJU NAKIT

OTETO ZLATO ZAVR[AVA U ZLATARAMA


7. strana

U @I@I
Izbor predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

(Ne)obi~ne brige

Na redu je Dodikov

privatni Bo{njak
D`aferovi}: Doktor Seferovi} nije mogao povjerovati

D`erard Selman: Najozbiljniji kandidat

Izbor predsjednika i ~etiri nove sudije Ustavnog suda Republike Srpske podigli su pra{inu u javnosti i prije nego je o njima kona~nu odluku donijela Narodna skup{tina ovog bh. entiteta
Ministar pravde RS-a D`erard Selman od javnosti vi{e i ne krije da }e na prijedlog predsjednika RS-a Milorada Dodika biti kandidat za predsjednika entitetskog Ustavnog suda, iako je na tu poziciju pretendovalo niz pravnika s dugogodi{njim iskustvom koji trenutno obavljaju funkcije advokata, notara, sudija na drugim sudovima ili profesora na nekom od univerziteta u RS-u. nakon toga predla`e predsjednik RS-a. "Dakle, ima na~ina da se ljudi koji su usko vezani uz politiku elimini{u, ali nema volje da se to uradi", istakao je Gligi}. Uz konstataciju da "ne isklju~uje mogu}nost da i takvi ljudi mogu profesionalno raditi svoj posao", Gligi} zaklju~uje da ipak "nakon bavljenja politikom pojedincima ne treba omogu}iti da se mije{aju u pravosu|e". Zoran \eri}, {ef Poslani~kog kluba PDP-a u Narodnoj skup{tini RS-a, isti~e da }e "imenovanje D`erarda Selmana na funkciju predsjednika Ustavnog suda RSa biti primjer najgoreg na~ina kadrovske kombinatorike SNSDa u sam vrh pravosu|a RS-a". "To pravosudni sistem RS-a dovodi do samog apsurda i uvodi ga u najcrnji period. Istovremeno, to je i ismijavanje principa ravnopravnosti konstitutivnih naroda, jer se Selman, osim kao provjeren partijski kadar, imenuje i kao Milin privatni Bo{njak", naglasio je \eri}.

17 godina s gelerom u srcu


Zatvorski kuhar Hase D`aferovi}, ratni veteran iz Malog Luga kod Biha}a, i ju~er je na posao oti{ao s gelerom koji mu ve} 17 godina pulsira u srcu
Profesionalni kuhar i ratni veteran iz Malog Luga kod Biha}a, {ef Hase D`aferovi}, ve} sedamnaest godina `ivi sa gelerom u srcu. Pravo je ~udo da je tog maja 1995. godine pre`ivio ranjavanje: geler veli~ine opu{ka cigarete smjestio se me|u stjenkama srca, a opna koja se vremenom stvorila spre~ava ga da trajno ugrozi taj vitalni organ, a samim tim i njegov `ivot. {rapnela zavr{io mu je i u srcu. - RTG, EKG, ultrazvuk, svaki mogu}i pregled srca mi je ra|en, doktor Seferovi} nije mogao da vjeruje. Geler je pulsirao zajedno sa srcem i rekli su mi da }u morati `ivjeti s njim. Na rendgentskom snimanju, obijaju}i zrake, vidi se odsjaj metala iz srca. Sre}om pa nije zavr{io centimetar lijevo ili desno - pri~a nam Hase pokazuju}i snimak. Ka`e da je ispo~etka morao izbjegavati te{ke poslove, lako se zamarao, ali se vremenom privikao. Prestankom rata posvetio se poljoprivredi, sa nekoliko kravica obezbje|ivao je porodicu za `ivot, a onda mu se osmjehnula sre}a i dobio je posao kuhara u Biha}kom zatvoru gdje radi i danas. - Kulinarstvo je moja velika ljubav, trudim se da unesem maksimum u okviru svog posla i na taj na~in uljep{am ka`njeni~ke dane ljudima s one strane ograde. Ima tu raznih profila ljudi, sa te{kim i ru`nim djelima, ali ja ih ne osu|ujem jer smatram da svako mo`e da se popravi, da svako ima pravo na drugu {ansu, pri~a nam Hase, koji je i sam uz geler u srcu dobio drugu {ansu za `ivot.

Pravo na {ansu
Zbog izrazito blage naravi, tihog govora i smirenosti, pozitivno djeluje na zatvorenike koji bi zbog njega rado da poma`u u kuhinji, ali takav dojam Hase ostavlja i van zatvorskih zidina. Svi ga poznaju kao ~ovjeka s velikim srcem, a opet malo ko zna da je usred tog hrabrog srca smje{ten {rapnel, koji je itekako zaslu`an za zenovsku smirenost ~ovjeka koji ga u grudima nosi. F. BENDER

Iz politike u pravosu|e
Prema nacionalnoj podjeli funkcija u sudskoj, zakonodavnoj i izvr{noj vlasti u RS-u, o~ekivalo se da }e nakon Mirka Zovke ~elno mjesto u Ustavnom sudu ponovo pripasti Hrvatu i tu se kao najozbiljniji kandidat spominjao biv{i ministar uprave RS-a i aktuelni delegat u Vije}u naroda RS-a Zoran Lipovac. No, politika je i ovaj put presudila, pa je, po rije~ima Zinaide Ho{i}, delegata Kluba bo{nja~kog naroda u Vije}u naroda RS-a, predsjednik RS-a odlu~io da na mjesto predsjednika Ustavnog suda postavi podobnog i poslu{nog ~ovjeka iz SNSD-a, a Selman, je nagla{ava Ho{i}, s te ta~ke gledi{ta, idealan. Vojislav Gligi}, poslanik Demokratske partije u Narodnoj skup{tini RS-a, podsje}a da ovo nije prvi put da jedna visokopozicionirana politi~ka li~nost bude imenovana u neku do pravosudnih institucija. "Nakon Seade Palavri}, koja je kao ~lan SDA imenovana u Ustavni sud BiH, a potom i potpredsjednika SNSDa Krstana Simi}a, koji je tako|e u{ao u dr`avni Ustavni sud, Selman je samo nastavak takve politike", kazao je Gligi}. Prema njegovim rije~ima, praksa transfera iz politike u pravosu|e mogla bi se sprije~iti da to `eli Visoki sudski i tu`ila~ki savjet BiH, koji vr{i odabir kandidata, ~ije imenovanje za sudije i predsjednika Ustavnog suda RS-a

Odsjaj metala
U ratu je Hase bio pripadnik 501. brigade, ali iako je bio kuhar nimalo nije bio po{te|en bojnih dejstava. Ve} je jednom bio ranjavan u prepone, ali je nakon oporavka ponovo odjurio sa svojim drugovima u borbeni zadatak na rejonu Klokota. Tu na liniji, ga|an je sa granatom 122 milimetara od bestrzajnog topa, a jedan komad rasutih

Sudstvo po mjeri SNSD-a


Zinaida Ho{i} smatra da }e nakon Selmanovog imenovanja na funkciju predsjednika Ustavnog suda RS-a "i ono malo objektivnosti na koju su Bo{njaci i Hrvati mogli ra~unati pri za{titi vitalnih nacionalnih interesa nestati". "Selmanovo politi~ko djelovanje poznajem godinama i on je kao ministar pravde i u pro{lom i ovom mandatu pokazao da je spreman {tititi i zastupati isklju~ivo interese SNSD-a, ne obaziru}i se pritom nikada na interese bo{nja~kog naroda koje bi trebao predstavljati. Ali kako SNSD mo`e sve, tako mo`e i imenovati i izabrati Selmana, ~ime }e Bo{njaci izgubiti i onu zadnju instancu na kojoj su mogli tra`iti za{titu svojih prava. Nakon ovog vi{e ne}e biti ni govora o nezavisnom sudstvu, jer }e to biti sudstvo jedne stranke - SNSD-a", zaklju~ila je Ho{i}. G. KATANA

V Rusi protiv izmjene Izbornog zakona I J E S T I


Rusija ne}e dozvoliti da pod pritiskom me|unarodne zajednice ili inter vencijom visokog predstavnika u BiH do|e do izmjene Izbornog zakona za Srebrenicu, izjavio je Aleksandar Bocan Har~enko, ruski ambasador u BiH, javlja Srna. Har~enko je, govore}i o pomirenju, istakao da je to najva`nije podru~je i unutra{nje pitanje BiH. - Ne `elim zauzimati ni~iji stav, ovo je unutra{nje pitanje. ^injenica je da su mi{ljenja razli~ita, da Republika Srpska i predsjednik Milorad Dodik imaju svoj stav, rekao je Har~enko, dodaju}i da se samo dogovorom i konsenzusom mo`e ne{to posti}i.

AMBASADOR BOCAN HAR^ENKO

Stranka demokratske akcije pozvala je nedavno SAD i EU da sprije~e izbor srpskog kandidata na lokalnim izborima u Srebrenici. Bo{nja~ki politi~ari smatraju da predstoje}i lokalni izbori u Srebrenici treba da budu odr`ani po pravilima izmjena Izbornog zakona BiH iz 2008. godine. Tako bi svi stanovnici Srebrenice registrovani popisom stanovni{tva iz 1991. godine imali pravo da glasaju, bez obzira na njihovo trenutno mjesto prebivali{ta. Zva ni ~ni ci iz Re pu bli ke Srpske poru~uju da Izborni zakon ne}e biti mijenjan i da }e izbo ri u Sre bre ni ci bi ti obavljeni u skladu sa va`e}im zakonima.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

Britanski i turski parlamentarci posjetili Poto~are

Na}i trajno rje{enje za Srebrenicu


Delegacija od 30 parlamentaraca iz Turske i Velike Britanije ju~er je posjetila Memorijalni centar Poto~ari kod Srebrenice, gdje je do sada ukopano 5.137 `rtava genocida iz jula 1995.
- @elimo naglasiti da je BiH suverena dr`ava koja postoji u svojim dobro nazna~enim dr`avnim granicama. I jo{ jednom, kao predstavnici Turske, `elimo podr`ati BiH u njenoj integraciji. Smatramo da samo cjelovita BiH mo`e prosperirati, kazao je ^avu{olu. Zajedno sa britanskim i turskim parlamentarcima, Poto~are je ju~er posjetila i visoka delegacija Stranke demokratske akcije, predvo|ena predsjednikom Sulejmanom Tihi}em. - Ovo je prilika da se sjetimo svih `rtava i da odamo po~ast svim stradalim `rtvama genocida. Pogotovo u ovom aktuelnom politi~kom trenutku, kada se u BiH vodi jedna {iroka rasprava i kada se poku{avaju legalizirati posljedice genocida u Srebrenici kroz Izborni zakon, kazao je Tihi}. snije, delegacije su polo`ile cvije}e na mezarju, te odale po~ast podrinjskim {ehidima. - Ve} peti put dolazim u Srebrenicu i svaki put sam {okirana sa tragedijom koja se ovdje dogodila. Ovdje sam sa ~lanovima parlamenata iz razli~itih zemalja. Ovdje sam da prenesemo poruku i nau~imo lekciju koja je vezena za genocid u Srebrenici, kazala je Sayeeda Warsi, potpredsjednica Konzervativne partije Velike Britanije, dodaju}i kako se nada da }e Memorijalni centar u Poto~arima biti mjesto gdje }e ljudi tokom ~itave godine dolaziti i u~iti lekcije o genocidu. Hakan ^avu{olu, poslanik u turskom parlamentu, kazao je da je do{ao obilje`iti stravi~an doga|aj koji se desio 1995. godine u Srebrenici.

arlamentarci iz Velike Britanije i Turske njih 30-ak u bosansku dolinu {ehida stigli su autobusom iz Sarajeva, gdje su ih do~ekali ~elni ljudi Memorijalnog centra. Najprije je dr`avni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}, predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra, odr`ao govor u musali i podsjetio da se radi o najtu`nijem mjestu u Evropi od kraja 2. svjetskog rata.

Nikad vi{e
- Mjesto na kojem stojimo nalazi se sat vremena leta avionom do Be~a. Genocid je po~injen u Evropi, istoj onoj koja je 1945. godine rekla nikad vi{e Mo`emo li danas . re}i nikad vi{e? Mo`emo li to obe}ati na{oj djeci? Mi smo spremni da se uz va{u pomo} ovo nikada i nikome vi{e ne ponovi, poru~io je Ahmetovi} parlamentarcima. On je naglasio da danas ne smije nedostajati politi~ke volje kako bi se uspje{no rije{ili problemi nastali genocidom - procesuiranje ratnih zlo~ina, povratak prognanih, za{tita ljudskih prava na svakom dijelu BiH... - @rtvama i njihovim porodicama treba vratiti dostojanstvo i vjeru u pravdu. Najmanje {to se nakon svega mo`e uraditi za Srebrenicu jeste da se na|e trajno rje{enje za ovaj grad. Moramo na}i rje{enje da se ni Srbi ni Bo{njaci u ovom gradu ne osje}aju ugro`enim. U tom smislu najmanje {to mo`emo da uradimo jeste da se pre`ivjelim `rtvama omogu}i da odlu~uju o sudbini svoga grada bez obzira na to gdje `ivjeli, kazao je Ahmetovi}. Potom, parlamentarci su obi{li hale nekada{njih fabrika, koje su danas pretvorene u spomen-sobe i muzej, te pogledali kratki dokumentarni film o genocidu nad podrinjskim Bo{njacima. Ka-

Pravo glasa
On je podsjetio da su po dosada{njim izbornim pravilima pravo glasa imali svi gra|ani koji su 1991. imali prebivali{te u Srebrenici, bez obzira na to gdje sada trenutno `ive. No, takva pravila su va`ila samo za lokalne izbore 2008. godine. - Iz RS-a ne postoji saglasnost da se produ`i jedan takav na~in glasanja. U tom slu~aju se mo`e desiti da za na~elnika Srebrenice bude izabran predstavnik politike koja negira i minimizira genocid, {to bi bilo jako lo{e. To bi na neki na~in legaliziralo genocid. I postavlja se pitanje {ta bi u tom slu~aju bilo od Memorijalnog centra, kazao je predsjednik SDA, dodaju}i da u cijelom ovom slu~aju postoji i odgovornost Me|unarodne zajednice. S. KARI]

[EFIK D@AFEROVI]

REFERENDUM U OP[TINI [EKOVI]I

LIVNO

Stari ili novi na~elnik?


Priprema amndmana na Ustav
Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Sejdi} i Finci protiv BiH odlu~ila je da u rje{avanje ovog pitanja uklju~i i lidere svih parlamentarnih stranaka, pa je planirano da Kolegij Komisije 6. mar ta odr`i sastanak s njima, javlja Fena. [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i zajedni~ke komisije, izjavio je da se radi o radnokonsultativnom sastanku Kolegija Komisije sa predsjednicima svih 13 parlamentarnih politi~kih stranaka. Zadatak Komisije je da do 12. mar ta pripremi amandmane na Ustav BiH koji bi zna~ili implementaciju presude. Referendum o povjerenju Momiru Risti}u, na~elniku Op{tine [ekovi}i, odr`an je ju~er. Glasanje se odr`avalo na 18 redovnih bira~kih mjesta, te na posebnom birali{tu predvi|enom za glasanje sa nepotvr|enim listi}ima, prenosi Srna. Pravo glasa imala su 7.152 punoljetna gra|anina op{tine [ekovi}i, uklju~uju}i i bira~e koji su glasali po{tom i na nepotvr|enim glasa~kim listi}ima. Postupak opoziva na~elnika Op{tine Momira Risti}a pokrenula je odborni~ka ve}ina u Skup{tini op{tine [ekovi}i na posebnom zasjedanju odr`anom 2. februara. Za odluku je glasalo 10 od 15 prisutnih odbornika, i to ~etiri iz SDSa, trojica iz PDP-a, jedan odbornik Socijalisti~ke

par tije i dvojica odbornika koji su po~etkom januara odlukom Op{tnskog odbora SNSDa isklju~eni iz ~lanstva te stranke. Nova skup{tinska ve}ina predvo|ena SDS-om Risti}a optu`uje za nezakonito raspolaganje op{tinskim bud`etom tokom pro{le godine, kao i njegovo ignoriranje i nepo{tivanje skup{tinskih odluka i pogre{no vo|enje politike koja je tu lokalnu zajednicu dovela u te{ku situaciju. S druge strane, Risti} je tvrdio da je smije{no da neko pokre}e opoziv na~elnika koji je u pro{loj fiskalnoj godini ostvario bud`etski suficit ve}i od 300.000 KM. Za manje od dvije godine ovo je drugo izja{njavanje gra|ana o povjerenju prvom ~ovjeku Op{tine.

Tu`ba protiv prosvjetara


Op}inski sud u Livnu za danas je zaka zao glavnu raspravu po tu`bi Ministarstva obrazovanja Livanjskog kantona protiv Nezavisnog sindikata osnovnog obra zovanja i vaspitanja Kantona, zbog toga {to su prosvjetni radnici ovog kantona stupili u generalni {trajk. Resorno kantonalno ministarstvo, koje zastupa kantonalni javni pravobranilac Serafin Kelava, tu`benim zahtjevom od 16. februara zatra`ilo je od Op}inskog suda da donese odluku kojom se zabranjuje organizovanje i provo|enje {trajka prosvjetnih radnika na podru~ju Livanjskog kantona.

DOGA\AJI

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Sve zemlje kada su u najve}oj krizi, ula`u u obrazovanje da bi se izvukle iz krize, {to kod nas nije slu~aj. Takvo stanje rezultiralo je ~injenicom da je BiH me|u posljednjim zemljama u Evropi po broju svr{enih studenata i po uspje{nosti zavr{enih studenata

Pobuna zbog Zakona o sukobu interesa

Ne `ele rodbinu u paragrafima


Postoji mogu}nost da netko ne razgovara sa punicom godinama i da ona namjerno, da bi napakostila zetu, u~ini ne{to kako bi ga dovela u sukob interesa, obja{njava Niko Lozan~i} razloge ukidanja spornih ~lanova
Dio ~lanova Interresorne radne grupe zala`e se da se u okviru novih izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH isklju~e odredbe koje se odnose na u`u i {iru rodbinu ~ije obavljanje odre|enih pozicija mo`e izabrane i imenovane zvani~nike dovesti u sukob interesa. Tako je ~lan ove Radne grupe Niko Lozan~i} (HDZBiH) ocijenio kako je zakon besmislen jer se pretvorio u specijalni kazneni zakon samo za izabrane zvani~nike .

Niko Lozan~i}: Osobno nemam problema sa punicom

Milorad @ivkovi}: Savjetnici ne trebaju biti u Zakonu

Faruk Be{li},i visokog obrazovanja predsjednik Sindikata srednjeg


u Kantonu Sarajevo

DOBAR LO[

ZAO

Vedad Ibi{evi}
Napada~ nogometne reprezentacije BiH pokazao je da se nalazi u odli~noj formi, pa je tako nakon gola Brazilu u dresu reprezentacije BiH, zabio gol i Hamburgu kojeg je njegov Stuttgart pobijedio 4:0. Osim {to je pogodio, Ibi{evi} je u me~u protiv HSV-a upisao i asistenciju.

Zakon i korupcija
- Zakon sadr`i glupe odredbe, jer ~im se netko kandidira na izborima, postaje meta za odstrel. Jedna od takvih odredbi je ona koja se odnosi na u`u i {iru rodbinu. [ta njih briga ~ime se ja bavim. Postoji mogu}nost da netko ne razgovara sa punicom godinama i da ona namjerno, da bi napakostila zetu, u~ini ne{to kako bi ga dovela u sukob interesa, zbog ~ega bi on bio ka`njen. Ja osobno nemam takvih problema, ali oni su realno mogu}i. Dakle, prema sada{njim rje{enjima, postoji ozbiljna mogu}nost za politi~ku manipulaciju, ocijenio je Lozan~i}. On smatra kako Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH nije postigao cilj, odnosno sprije~io korupciju i sukob interesa, ve} se radi o antidemokratskom aktu Stoga je zalaganje za .

Demokratski omladinski pokret


Demokratski omladinski pokret uputio je inicijativu Predsjedni{tvu BiH da Sr|anu Aleksi}u posthumno dodijeli Orden slobode Bosne i Hercegovine za djelo hrabrosti. Tako|er, upu}ena je inicijativa i predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku da Sr|anu dodijeli odlikovanje Krst milosr|a koji se dodjeljuje za spa{avanje ljudskih `ivota i hrabrost.

Rade Vidakovi}
U razgovoru za Oslobo|enje Vidakovi} je potvrdio opredijeljenost Optima Grupe za regionalno {irenje poslovanja. Mogu}nost za to kompanija vidi u kupovini lanca benzinskih pumpi austrijske kompanije OMV u BiH i Hrvatskoj za koje je zainteresiran i ruski Lukoil.

uspostavom jo{ rigidnijih rje{e- obzirom na to da savjetnici danja ocijenio neprihvatljivim . nom isteka mandata zvani~nika - Kako to da imamo rje{enja ko- kod kojih su anga`irani ostaju bez ja su najo{trija i jedinstvena u posla. Kad se tome doda da moEuropi, a da s druge strane imamo gu do}i u sukob interesa i zbog situaciju da se nalazimo u vrhu svojih srodnika, onda je vidljivo ljestvice po korupciji? Dakle, tu koliko je sve dovedeno do apsurne{to nije uredu, odnosno Zakon da, cijeni @ivkovi}. nije dao `eljene rezultate, zaU Interresornoj radnoj klju~io je Lozan~i}. grupi usprotivili su se i POKLON Njegov kolega u rje{enjima kojim su Radnoj grupi Miizabrani i imenoIzaslanik Ivo lorad @ivkovi} vani zvani~nici Miro Jovi} dao je (SNSD) naveo na procjenu poklon obvezni procjeje kako je Zanjivati poklone za koji je utvr|eno kon o sukobu radi njihove kako vrijedi 98 KM, interesa u inprijave i ustua za djelovanje stitucijama panja institucikomisije koja je to jama, ako se ravlasti BiH nametnula me|udi o darovima utradila potro{eno narodna zajednivr|ene vrijednosti je 700 KM ca te da je specifi~an ve}e od 200 KM. jer sadr`i nepojmljive - Imali smo situaciju ka`njeni~ke odredbe, a Central- da je izaslanik Ivo Miro Jovi} noj izbornoj komisiji BiH daje dao na procjenu poklon za koji mogu}nosti da tuma~i odredbe je utvr|eno kako vrijedi 98 KM, kako ho}e. a za djelovanje komisije koja je Za @ivkovi}a je, pak, neprihva- to radila potro{eno je 700 KM. tljivo da se u odredbama Zako- Postavlja se logi~no pitanje realna i dalje zadr`e sankcije, pose- nosti takvih mogu}ih postupaka, bno one koje se odnose na savje- naveo je @ivkovi}. tnike kao imenovane osobe. Interresorna radna grupa kona~nu verziju izmjena i dopuna ZaKako udomiti savjetnike kona o sukobu interesa u institu- Odredbama se zabranjuje da cijama vlasti BiH trebala bi okonsavjetnici dvije godine nakon to- ~ati do kraja marta, a najkasnije ga u odre|enim uslovima mogu po~etkom aprila kako bi one mobiti zaposleni i imenovani na gle biti upu}ene u parlamentarneke pozicije ili u upravne i nad- nu proceduru na usvajanje. zorne odbore. To je apsurdno, s A. TERZI]
Foto: Didier TORCHE

VIJEST U OBJEKTIVU

CIK
Podjele me|u ~lanovima Centralne izborne komisije BiH dovele su do toga da je predsjednik te dr`avne institucije ponudio izmjene i dopune Izbornog zakona BiH bez saglasnosti dijela ~lanova CIK-a. Osim toga, prijedlog je utvr|en na Kolegiju, a ne na sjednici CIK-a.

Svjetski dan bubrega

VIJEST U

BROJU

56.508.000

maraka iznosi materijalna {teta nastala izvr{enjem 722 krivi~na djela privrednog kriminala, koja su evidentirana u pro{loj godini u Republici Srpskoj, a po~inioci su ostvarili 43.702.000 maraka protivpravne imovinske koristi.

Svjetski dan bubrega obilje`en je ju~er u Sarajevu na Trgu ispred gradske Katedrale. Tom pri li kom gra |a ni su mogli potpisati donorske kartice. Namjera i cilj ju~era{njeg pojavljivanja u javnosti bila je, prije svega, promocija, odnosno razvijanje svijesti gra|ana o va`nosti doniranja organa poslije smrti.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

INTERVJU

Zijad Krnji}, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO

Penzije mo`e ugroziti

Pola godine bez UO


[ta je sa Upra vnim odborom Federalnog zavoda PIO/MIO, {ta ko~i njegovo kona~no formiranje? - Mi ve} vi{e od pola godine nemamo Upravni odbor, a razlog je u sada{njem Zakonu o organizaciji PIO, kojim je procedura nominiranja kandidata data kantonima, iako je penzijski sistem u cjelini u nadle`nosti FBiH. Imamo uvjeravanja iz Vlade da }e za koji dan biti imenovan Upravni odbor, a pravo rje{enje je izmjena Zakona na na~in da se cijeli postupak vodi u FBiH.

novi zakon
U nekim verzijama zakona se poku{avaju opteretiti sredstva od doprinosa djelimi~nim - ~ak i ve}inskim - finansiranjem povoljnijih penzija, ka`e Krnji}
Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA

U Vladi FBiH priprema se novi zakon o povoljnijem penzionisanju, {ta }e on regulisati? - Vlada FBiH je u drugom polugodi{tu pro{le godine formirala Radnu grupu za izradu teksta zakona o povoljnijem penzionisanju, kojim bi se ujedna~ila prava, koja su sada veoma {arolika, unutar tih skupina veoma nepravedna i frustriraju}a. Tim pravima bi obuhvatili i one koji su ispu{teni, kao npr. demobilisani vojnici uz otpremninu od preko 6.000 KM, pripadnici policije u ratu itd.

Bud`et je napregnut
- Radna skupina je napravila nekoliko verzija koje su i{le u pravcu da se formiraju logi~ni odnosi u visini penzija, vode}i ra~una o ~inovima, radnom sta`u, du`ini ratnog sta`a i drugim zaslugama, {to je izazvalo veliko interesiranje tih kategorija i prili~nu buru reakcija na ono {to je do{lo do njih. Te reakcije pokazuju da se radi o iznimno slo`enom problemu, tim prije {to bi nekima dosada{nja prava bila znatno umanjena. Da li Fe de ral ni za vod PIO/MIO ima utjecaja na pravljenje tog zakona? - ^lanovi Radne grupe iz Federalnog zavoda su konstruktivno sudjelovali i u iznala`enju rje{enja za {to ispravnije definiranje tih odnosa, me|utim sa predstavnicima Radne grupe iz Ministar-

stva rada i socijalne politike su se razi{li u definiranju na~ina finansiranja. Naime, u tim verzijama zakona se poku{avaju opteretiti sredstva od doprinosa djelimi~nim - ~ak i ve}inskim - finansiranjem povoljnijih penzija. Zakonom o PIO, kao temeljnim propisom, kao i principom me|ugeneracijske solidarnosti je jasno da se iz doprinosa finansiraju starosne, porodi~ne i invalidske penzije. Sve {to je penzionosanje van ovog se finansira iz drugih izvora, naj~e{}e iz bud`eta, a tako je propisivano i uredbama i ostalim propisima po ko ji ma je pen zi oni sa no oko 22.000 ljudi u FBiH. Mi smo se o tome i pisano o~itovali prema Vladi, jer bi takvo definiranje finansiranja uru{ilo penzijski sistem u FBiH i vodilo zna~ajnom smanjenju ionako bijedno niskih starosnih penzija. Na koji na~in je mogu}e obezbijediti dovoljno sredstava za isplate penzija koje su ostvarene na povoljniji na~in, odnosno koje se ispla}uju iz federalnog bud`eta - poznato je da su novci za te potrebe ranije uzimani iz sredstava za isplate redovnih penzija? - Dakle, stvari su po nama kristalno jasne. Sva prava na penzionisanje van odredbi Zakona o PIO se moraju finansirati iz drugih izvora, tj. najvjerovatnije iz bud`eta FBiH. Naravno, poznato nam je da je bud`et FBiH i sada veoma napregnut i da nije osigurao niti potrebna sredstva za do sada ostvarena prava, me|u-

BIJEDNE PENZIJE Mi smo se o tome i pisano o~itovali prema Vladi, jer bi takvo definiranje finansiranja uru{ilo penzijski sistem u FBiH i vodilo zna~ajnom smanjenju ionako bijedno niskih starosnih penzija PDV I LUKSUZ Kako sada stvari stoje, FBiH ne mo`e sama mijenjati visinu stope PDV-a, dakle ostaje joj da ne{to uradi na direktnim porezima. Mislim da ima dosta prostora u oporezivanju dohotka, nekretnina, luksuza
tim, bez pretenzije da popujem Vladi, mislim da je jedino rje{enje pove}anje prihodovne strane bud`eta. Na koji na~in je, prema Va{em mi{ljenju, mogu}e obezbijediti pove}an prihod u bud`etu? - Kako sada stvari stoje, FBiH ne mo`e sama mijenjati visinu stope PDV-a, dakle ostaje joj da ne{to uradi na direktnim porezima. Mislim da ima dosta prostora u oporezivanju dohotka, nekretnina, luksuza itd. Ovih dana je u opticaju rasprava o progresivnom oporezivanju dohotka, me|utim stalno slu{am komentare da je to dodatno optere}ivanje privrede, {to je namjerno zavaravanje javnosti od onih koji mogu i trebaju platiti vi{e poreza, ali nisu voljni. optere}ivanje privrede. Kakvo je trenutno stanje sa prikupljanjem prihoda od naplate doprinosa, koliko je kasa Federalnog zavoda PIO/MIO stabilna za nesmetane isplate redovnih penzija u ovoj godini? - U ~etvrtom kvartalu 2011. u odnosu na isti kvartal 2010. godine prihodi od doprinosa su se smanjili za 2,1 posto, {to je zabrinjavaju}e, a takav je trend i u prva dva mjeseca 2012. godine. Me|utim, nadamo se da }e se stvari po~eti popravljati u proljetnim mjesecima. Imaju li redovni penzioneri razloga da se brinu za svoja primanja u ovoj godini? - Penzioneri se za sada, ako nam eventualni zakon o povoljnijem penzionisanju ipak ne prebaci teret sa bud`eta na doprinose, ne treba da brinu. Me|utim, ako se to desi, onda }e nam nedostajati podosta sredstava za odr`avanje sada{njeg nivoa penzija.

Oporezivanje nov~anika
- Porez na dohodak je oporezivanje "nov~anika" i zadnje je od poreznih optere}enja koje se mo`e nazvati optere}enjem privrede. Pitajte one koji to ka`u koliko }e oni dodatno platiti iz svog nov~anika pa }e vam, ako budu iskreni, biti jasno {ta je motiv za tu pri~u. Uostalom, niko ne spominje da sve normalne zemlje svijeta imaju progresivno oporezivanje dohotka. Sli~na je situacija i sa oporezivanjem nekretnina, dividendi, aktive banaka, luksuza... Oni koji bi trebali i mogu da plate vi{e, obja{njavaju kako je to

TAKORE]I... NEMA STRAHA


Prema izvje{taju Federalnog operativnog centra Civilne za{tite ju~er je stanja vodostaja bilo normalno ili u blagom porastu, ali za sada nema opa snos ti od even tu al nog izlijevanja. Vodostaj rijeke Une iznosio je 44 centimetra i vi{i je za jedan centimetar, dok je vodostaj rijeke Sane isti kao i ju~er - 208 cm. Vodostaj na brani HA Modrac porastao je za 29 cm i blizu je ta~ke prelijevanja. Zbog izlijevanja rijeke Krivaje potpuno je obustavljen saobra}aj na dionici regionalnog puta Olovo Ribnica, u mjestu Podkamensko.

DOGA\AJI
VIJESTI

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Polako nestaje proizvodnja duhana u Posavini

Akcize evropske,
[ta je budu}nost Srebrenice
Na ju~er odr`anoj redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 uvodni~ar je bio ]amil Durakovi}, zamjenik na~elnika Op{tine Srebrenica koji je govorio o temi [ta je budu}nost Srebrenice... Durakovi} je o predstoje}im lokalnim izborima rekao da se prije svega tra`i da za na~elnika ove op{tine glasaju Srebreni~ani, bez obzira na mjesto gdje danas `ive i gdje su prijavljeni. On je rekao da je to bila ~et vrta op{tina u BiH kada je rije~ o ra zvojnim kapacitetima. Srebrenica danas je jedina op{tina na teritoriji RS-a sa Bo{njakom kao na~elnikom, i kao takva je nepo`eljna. Nije puno bolja situacija ni sa Federacijom kad je rije~ o odnosu prema Srebrenici.

cijene jugoslovenske
Razlog ga{enja proizvodnje je to {to se otkupna cijena duhana nije mijenjala skoro 25 godina, a cijene repromaterijala posljednjih godina, prema analizama italijanskih stru~njaka, porasle su 40 do 50 posto
U bo san skoj Po sa vi ni oko 1.000 doma}instava `ivi od proizvodnje duhana. Tradicija uzgoja duhana na ovom podru~ju duga je vi{e od 100 godina. Firma Bosnac cijelo stolje}e uzgaja duhan i prije po~etka rata u BiH proizvodila je 5.000 tona duhana godi{nje. Me|utim, do{lo je vrijeme da Posavci polako, nakon stolje}a tradicije, odustaju od duhana.

Poticaji za duhan nedovoljni

Novi zakon manja primanja


Par ti ja de mo krat skog pro gre sa smatra da je o~igledno da }e skoro 40.000 biv{ih boraca imati manja primanja, na osnovu novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. U PDPu smatraju da je za to odgovoran Pantelija ]urguz, predsjednik Bora~ke organizacije, i aktuelna vlast ~ije interese on {titi, javlja Srna. Ratni vojni invalidi u RS-u, nezadovoljni novim zakonom o pravima boraca, zaprijetili su protestima. Ukoliko osnovica za obra~un invalidnina bude ni`a od pro{logodi{nje, ne isklju~uju i mogu}nost da blokiraju saobra}ajnice, re~eno je nakon sjednice Predsjedni{tva Saveza organizacija i udru`enja ratnih vojnih invalida RS-a.

Novi rast akciza


Duhan se u BiH proizvodi samo jo{ u sjevernoj Bosni i ne{to malo u Hercegovini, gdje je proizvodnja skoro u potpunosti uga{ena. Predsjednik Udru`enja duvanara bosanske Posavine \uro Kopi} razlog ga{enja proizvodnje vidi u ~injenici da otkupna cijena duhana nije promijenjena skoro 25 godina. Istovremeno, cijene re-

promaterijala za proizvodnju duhana posljednjih godina, prema analizama italijanskih stru~njaka, porasle su 40 do 50 posto. Poticaji od 1,75 KM po kilogramu suhog duhana nemaju nikakvog efekta, a iznos se od 2010. godine nije mijenjao. U zadnjih nekoliko godina akcize na cigarete i naravno cijene, pove}ane su nekoliko puta pa je u dr`avnu kasu samo po osnovu akciza za posljednje ~etiri godine upla}eno oko 500 miliona KM. Prema podacima proizvo|a~a cigareta, za samo dvije posljednje godine akcizno optere}enje po kutiji cigareta poraslo je 80 posto. U istom tom periodu cijena kutije cigareta koja je 2009. iznosila dvije KM porasla je na 3 do 3,20 KM. Ali tu nije kraj, akcize i cijene }e i dalje rasti kako bi se akcizno optere}enje izjedna-

~ilo sa akcizama u EU. U 2009. godini akcizno optere}enje je bilo 21 euro na 1.000 komada cigareta, trenutno smo na 42 eura na 1.000 komada, dok 2014. godine akciza mora porasti na 64 eura, a do 2017. na 90 eura na 1.000 komada.

Korist za bud`ete
Cijena duhana, kako rekosmo, godinama se nije mijenjala i kilogram suhog duhana prve klase ko{ta 3,40 KM, druga klasa je 3,00 KM, tre}a 2,40, a ~etvrta klasa 1,70 KM po kilogramu. Kopi} poja{njava da u proizvodnju duhana treba mnogo ulo`iti da bi se isplatilo, prvo se mora zasaditi rasad, pa ga presaditi, zatim dva puta okopavati, za{tititi ga pesticidima, brati i su{iti. Za sve to je potrebno ulaganje, a cijene svih inputa su drasti~no

porasle. Samo plin koji je potreban za su{enje duhana u zadnjih nekoliko godina je sa 0,60 KM po litru poskupio na 1,10 KM. Jedini izlaz za duhanare je, prema njegovim rije~ima u poticajima. Me|utim, upravo tu ima i najvi{e problema. Poticaji bi trebali biti kao u EU, jer ide se u smjeru da i akcize budu na nivou EU, pa bi i poticaji umjesto 1,70 KM po kilogramu trebali bi biti dva eura. U svakom slu~aju, jasno je da dr`ava i proizvo|a~i cigareta imaju koristi od rasta akciza, dr`ava ve}e bud`etske prihode, a fabrike vi{u cijenu cigareta kojom nadomjeste rast akciza, ali proizvo|a~i duhana nemaju koristi. Otkupne cijene ostaju iste, tro{kovi proizvodnje sve ve}i, a poticaji nedovoljni.
J. Sa.

Proizvo|a~ humusa odjavio obrt

Ne isplati se po{teno raditi


Podjela pomo}i u srebreni~kim op{tinama
Udru`enje Klisa iz Srebrenice ju~er je po~elo raspodjelu pomo}i u odje}i i obu}i vrijedne oko 60.000 KM, koju je ovom udru`enju doniralo Gradsko dru{tvo Crvenog kri`a Zagreb, prenosi Srna. - Na osnovu spiskova i popunjenih upitnika koje su sa~inili i dostavili predsjednici srebreni~kih mjesnih zajednica i Centar za socijalni rad, pripremili smo pakete odje}e i obu}e odgovaraju}ih veli~ina za najugro`enije porodice, te za biv{e stanare kolektivnih centara koji su nedavno uselili u nove stanove, izjavila je Vjekoslava Perkovi}, predsjednica Udru`enja Klisa. Muharem Hasanovi} iz Bosanske Krupe nedavno je odjavio obrtni~ku djelatnost OSPD Humus Hasanovi}, jer ka`e da je administracija u dr`avi postala toliko komplikovana i te{ka da se ne isplati `ivjeti, a kamoli raditi. Registrovati svoju malu djelatnost postalo je nalik na onu poslovicu Dala baba dukat da u|e u kola, a dva da izi|e. - Odavno sam po~eo kao hobi, a kasnije i kao ozbiljan obrt, baviti se kalifornijskim glistama. Sa najboljim namjerama sam se registrovao kako bih mogao uz onu vre}u zemlje ljudima izdati i ra~un, pri~a nam Hasanovi}. Me|utim, kako posao nije i{ao, odlu~io je da ga odjavi, a onda je upao u zamr{eni labirint kancelarija, vrata, slu`bi i ~inovnika. - U me|uvremenu su mi samoinicijativno preimenovali djelatnost, nisu me obavijestili, ka`u da ne pozivaju na mobitel, a izgleda ni po{tu ne {alju. Primorali su me pa sam zbog toga uplatio i dodatnih 800 maraka razlike. Nigdje nikakve olak{ice da dobijem kao demobilisani borac, ka`u mi 'pa otkud da mi znamo', a ja im ka`em pa {to ne upitate? Izludili su me, tri dana sam bolestan le`ao, pri~a nam Muharem Hasanovi} koji se na koncu prijavio na biro za zapo{ljavanje, ali je zbog jednog neradnog dana morao iznova da priprema cijelu papirologiju kako bi ostvario osiguranje kao nezaposleno lice. Na kraju, ni{ta ne bi ni zavr{io na lokalnom nivou da se nije obratio direktno fe de ral nom Mi nis tar stvu za obrtni{tvo. Razo~aran, sada ka`e da je postao `ivi dokaz da se ne isplati raditi po{teno s vjerom u ovaj sistem.
Hasanovi}: Upao sam u labirint kancelarija, slu`bi i ~inovnika F. Be.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

Voda }e do}i za mjesec

Oteto zlato zavr{ava u zlatarama


Lopovi na ulicama otimaju nakit
Bio je slu~aj u kojem se napada~ sakrio u haustor, a bilo je i slu~ajeva gdje su kidali lan~i}e prilikom izlaska ili ulaska u javni gradski prevoz. Trebale bi, naro~ito starije `ene, koliko god mogu, da izbjegavaju atraktivniji, ve}i i upadljiviji nakit, upozorava dr. Selimovi}
Zlatari u posljednje vrijeme imaju sve vi{e posla jer mnogo ljudi danas prodaje vlastito zlato. Vjeruje se da je jedan od razloga ekonomska kriza, me|utim, razlog tome je i ~injenica da je na ulicama sve vi{e nasilnika koji, posebno od starijih `ena, otimaju nakit. Osim {to ih pokradu, ~esto ih i povrijede. Sarajevski zlatar Hasan Be}iraj potvrdio nam je da mnogo ljudi danas prodaje zlato. - To su ljudi koji su nekada prije ulagali u zlato i to je ne{to {to je ostalo i mo`e se unov~iti. E sad, sre}om, zlato ima neku tendenciju ka stalnom rastu, tako da i neki kapital kod ljudi raste, ka`e Be}iraj. Dolazi do straha, izraziti je stres i dolazi do povi{enog pritiska, naro~ito kod starijih osoba i hroni~nih bolesnika. Treba se ~uvati u svakom slu~aju, ka`e dr. Selimovi}. U Kantonu Sarajevo pro{le godine je po~injeno 425 drskih kra|a, me|u koje svakako spada i otimanje nakita, uglavnom `enskih ogrlica, {to je za 24 vi{e nego 2010, potvr|eno nam je u MUP-u Kantona Sarajevo. Od 425 drskih kra|a u 2011. godini 70 su ih po~inili maloljetnici, {to je vi{e nego godinu ranije kada su maloljetnici u~estvovali u 45 drskih kra|a. Sarajevskoj policiji je za 264 ili 62,1 posto ovakvih kra|a poznat po~inilac. Za kra|e na naro~ito drzak na~in, u {ta spada otimanje nakita, prijavljeno je 127 osoba, od kojih je ~ak 108 vi{estrukih povratnika, od kojih je 64 uhap{eno. U policiji nemaju preciznu statistiku za pojedina~na krivi~na djela, ali je vrlo pouzdan podatak da je u otimanju lan~i}a, ali i mobitela na naro~ito drzak na~in, u~estvovalo 37 maloljetnika. Ukradeni lan~i}i uglavnom zavr{avaju na crnom tr`i{tu, a nerijetko i u nekoj od sarajevskih zlatara. Kenan ^. je zlatar iz Sarajeva koji je prije tri mjeseca uhap{en zbog prikrivanja krivi~nog djela zajedno sa maloljetnicima A. J. (1994) i Z. B. (1996). Naime, maloljetnici su na ulicama u sarajevskoj op}ini Stari Grad otimali lan~i}e i prodavali ih ovom zlataru koji ih je, kako se sumnja, pretapao i prodavao. Koliko ovakvih "biznismena" u Sarajevu ima, te{ko je saznati, ali je ~injenica da je rije~ o uhodanom "poslu" u kojem u~estvuju desetine osoba. Ina~e, kra|e po~injene na naro~ito drzak ili opasan na~in koje budu rasvijetljene mogu se sankcionisati kaznama od {est mjeseci do pet godina zatvora.
Dk. OMERAGI] - D. MOCNAJ

Gra|ani MZ-a Vrani}i i zaseoka Brijeg i Stupa kona~no }e za ne{to vi{e od mjesec rije{iti problem nedostatka vode. Dugogodi{nji problem vodosnabdijevanja }e biti rije{en zavr{etkom prvih radova na realizaciji IV faze vodovoda Starac. Naime, u Op}ini Gora`de je uprili~eno potpisivanje ugovora sa izvo|a~em radova na po~etku IV fa ze vodovoda Starac. Rije~ je o firmi Kaja Company, koja prema ugovoru ima rok od 45 dana za zavr{etak radova. Na~elnik Op}ine Gora`de Muhamed Ramovi} izjavio je da }e IV fa za vodovoda Starac biti ra|ena po segmentima, {to }e ovisiti o prilivu sredstava. Po~etna sredstva u iznosu 88.000 KM za po~etak IV fa ze vodovoda Starac obezbijedila je Vlada BPKa i Op}ina Gora`de. A. H.

Mladi napu{taju RS?


Ve}ina mladih u ruralnim podru~jima, njih ~ak 83 posto, napustila bi Republiku Srpsku, poka zalo je istra`ivanje koje je provelo entitetsko Ministarstvo porodice, omladine i spor ta, javlja Fena. Mladi kao najve}e probleme isti~u nezaposlenost, op}e siroma{tvo, materijalnu ovisnost od roditelja, alkoholizam, osje}aj zanemarenosti od vlasti, te nedostatak kulturnih sadr`aja. Nezaposleno je 40 posto mladih, a ovo istra`ivanje je poka zalo i da su prisutni ra zli~iti vidovi nasilja me|u mladima, te da postoji zabrinjavaju}i stepen fizi~kog nasilja roditelja nad djecom.

Zlatari tvrde da zlato otkupljuju samo uz identifikacijske dokumente

Naj~e{}e napadaju `ene


Zanimalo nas je kako se, prilikom otkupa zlata, uop{te kontroli{e njegovo porijeklo. Be}iraj ka`e da se tra`e validni identifikacijski dokumenti koji slu`e kao svojevrstan osigura~. - Kod otkupa zlata, mo`e biti otkup ili zamjena, tra`i se neki identifikacijski dokument, li~na karta, da bih ja mogao, u slu~aju ne daj Bo`e ~ega, da imam opravdanje. Svaki dan ima, nekad manje nekad vi{e, mla|arije koja dolazi i od koje ja niti {ta uzimam niti bih {ta uzeo, da ne bih imao kakvih problema, govori Be}iraj. [ezdesetdvogodi{nja Sarajka, koja nije `eljela da joj objavljujemo ime, ispri~ala nam je da joj je razbojnik usred bijela dana prije nekoliko mjeseci na ulici u sarajevskom naselju Otoka s vrata istrgnuo lan~i} i nakon toga pobjegao. Slu~aj je prijavila policiji, ali niti je razbojnik uhap{en, niti je lan~i} ikada prona|en i vra}en. Imala je, ka`e, sre}u pa je razbojnik nije udario. Takvih primjera je mnogo. U Zavodu za hitnu medicinsku pomo} (ZHMP) razgovarali smo sa prim. dr. Samirom Selimovi}, koja je rekla da je ova ustanova

STRAH I BOL Kad se u{ka rascijepi nasilnim skidanjem min|u{a, to jako boli i mnogo krvari i potrebna je hirur{ka pomo}, mora se za{iti sa barem nekoliko {avova. Naravno, to sve ostavlja i trag na psihu ljudi. Zbog straha i izrazitog stresa dolazi do povi{enog pritiska, naro~ito kod starijih osoba i hroni~nih bolesnika
u pro{loj godini imala ukupno 327 pacijenata koji su zadobili povrede od drugog lica. U takve povrede ubrajaju se i one koje su povezane sa razbojni{tvima. - U prva tri mjeseca u 2011. imali smo 89 takvih povreda, dok za isti period ove godine imamo 53 takva slu~aja. Vidljivo je smanjenje. Nekoliko slu~ajeva je bilo razbojni{tava nad `enama i to od nepoznatih osoba.

To se de{avalo uglavnom po haustorima, do{lo je do povreda u{iju nasilnim skidanjem nau{nica, ka`e dr. Selimovi}. Ona dodaje da su se te osobe obratile ZHMP-u, gdje su zbrinute, nakon ~ega je obavije{tena policija. - U tom smislu i{la bi preporuka, naro~ito `enama, jer se o~igledno takva razbojni{tva de{avaju osobama `enskog spola, da obrate pa`nju kuda se kre}u. Bio je slu~aj u kojem se napada~ sakrio u haustor, a bilo je i slu~ajeva gdje su kidali lan~i}e prilikom izlaska ili ulaska u javni gradski prevoz. Trebale bi, naro~ito starije `ene, koliko god mogu da izbjegavaju atraktivniji, ve}i i upadljiviji nakit, upozorava dr. Selimovi}.

Pitanje Grada Mostara


Koordinacija nevladinih organizacija MOSTAR-JUGOISTOK ra zmatraju}i aktualno politi~ko i privredno stanje u Gradu Mostaru, ju~er se oglasila saop}enjem za javnost. U dokumentu kojeg potpisuje 12 nevladinih organizacija zahtijeva se, od svih politi~kih i drugih organizacija u Mostaru i BiH u kojima par ticipiraju Bo{njaci, da ne dozvole da Mostara postane hrvatski grad i stolni grad tra`enog tre}eg entiteta. Koordinacija smatra da je jedino rje{enje vra}anje Bo{njacima prava na lokalnu samoupravu, te ure|enje Grada Mostara kao jedinstvenog grada sa vi{e gradskih op}ina u kojima }e svaki od naroda i svi gra|ani imati jednake mogu}nosti za razvoj i napredak, bez bilo ~ije dominacije.

Fizi~ke i psihi~ke posljedice


Prema njenim rije~ima, djela razbojni{tva ostavljaju pored fizi~kih i zna~ajne psihi~ke poslijedice. - Kad se u{ka rascijepi nasilnim skidanjem min|u{a, to jako boli i mnogo krvari. To zna~i da je potrebna hirur{ka pomo}, to se mora za{iti sa barem nekoliko {avova. Naravno, sve to ostavlja i trag na psihu ljudi.

CRNA HRONIKA
Slu`benici policije Druge policijske uprave u subotu u 21.30 sati uhapsili su I. S. (1964.) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio kazneno djelo - nasilni~ko pona{anje. O ovom doga|aju policija je obavijestila kantonalnog tu`ioca, koji je nalo`io da I. S. iste ve~eri predaju u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Uhap{en nasilnik

Kradu alat, ~esme, kosilice, pumpe za vodu

Zeni~ki lopovi o~ito ne biraju, nego kradu sve {to im do|e pod ruku i {to mogu na pijaci prodati. Tako su u no}i izme|u drugog i tre}eg marta prijavljene dvije provalne kra|e. U Tetovskoj ulici broj 164, iz podruma i gara`e vlasni{tvo B. M. lopovi su ukrali kosilicu, pumpu za vodu i razni alat. Iste no}i u Ulici Bistua Nuova broj 275 iz ku}e vlasni{tvo \. I. provalnici su odnijeli tri ~esme i neutvr|enu koli~inu sitnog alata.

Okru`ni sud Banja Luka: Po~etak su|enja za dva razbojni{tva

Plasti~nim pi{toljem oplja~kali kafe-bar


Na po~etku su|enja Aljo{i Vavreku i Marku Aleksi}u svjedo~ila Sanela Babi}, biv{a konobarica u kafe-baru Vu~kovac
U Okru`nom sudu Banja Luka po~elo je su|enje Aljo{i Vavreku (20) i Marku Aleksi}u (21), koji se terete da su u decembru 2010, prijete}i plasti~nim pi{toljem, oplja~kali kafe-bar Vu~kovac i kafi} Decenija u Prijedoru. Kao svje dok op tu `be pred sudskim vije}em, kojim je predsjedavala sutkinja Vesna Stankovi}-]osovi}, iskaz je dala Sanela Babi}, biv{a konobarica u kafe- baru Vu~kovac, koja je istakla da je taj kafe-bar oplja~kao Aljo{a Vavrek te da je tom prilikom i od nje oteo mobitel. Dodala je da joj je Vavrek u privatnom razgovoru rekao da je sa njim bio i drugooptu`eni Marko Aleksi} (21). Svjedokinja je pojasnila da je poslije plja~ke kod nje do{ao Vavrek skupa sa ocem i dao joj 100 maraka za telefon koji je ukrao. Babi}eva je navela da je njen telefon uzeo Bojan Lazi}, koji je tako|er u~estvovao u ovoj plja~ki, ali je u to vrijeme bio maloljetan. Zbog toga se, u skladu sa Zakonom o maloljetnicima, protiv njega vodi odvojeni postupak. U kafe-bar su te ve~eri do{la tri maskirana mu{karca. Jedan od njih u mene je uperio oru`je, drugi je bio iza njega, a tre}i je na vratima ~uvao stra`u. Onaj sa pi{toljem naredio mi je da mu dam novac i da se naglo ne okre}em. Ja sam ga poslu{ala i iz ta{ne polako izvadila novac i dala mu. Tek tada oni su pobjegli rekla je svjedokinja. , Aljo{a Vavrek, Marko Aleksi} i Bojan Lazi} terete se da su u ve~ernjim satima 15. decembra 2010. godine upali u kafe-bar Vu~kovac. Vavrek je, uz prijetnju oru`jem, od Babi}eve uzeo 300 maraka i mobitel. ^etiri dana kasnije Vavrek i Lazi} su oplja~kali i kafe Decenija, odakle su uzeli 220 maraka, dok ih je napolju ~ekao Aleksi}. Prilikom ove plja~ke Vavrek je u radnicu tog kafi}a uperio plasti~ni pi{tolj i pitao gdje su pare, dok je Lazi} pri{ao {anku i iz ~a{e uzeo pare. D. P.

Istraga poku{aja razbojni{tva staraca u Isto~nom Sarajevu

Nije saslu{an
klju~ni svjedok
Vaso Cabo dodaje da su se razbojnici, prilikom dolaska mimoi{li sa jednim od kupaca Mirkom Mio~evi}em i ~udi se da ga policija ni do danas nije saslu{ala kao svjedoka
Iako iz CJB Isto~no Sarajevo potvr|uju da se i dalje vodi istraga napada na dvoje staraca u selu Donje Mladice u Isto~nom Sarajevu, 63-godi{nji Vaso Cabo tome puno ne vjeruje. Ama nema od toga ni{ta, jer sam ja u pitanju. Naime, u sva|i sam sa kom{ijama koji imaju svoje veze u policiji. Da je neko drugi bio napadnut u ku}i, policija bi odmah saslu{ala sve svjedoke, i uzela tragove iz moje ku}e. Ovako, niti je saslu{an ~ovjek pored kog su pro{li napada~i, niti je uvi|aj obavljen kako treba pri~a Cabo. , On dodaje da u policiji smatraju da se radi o osveti kom{ija. Naime, Cabin kom{ija prije izvjesnog vremena napadnut je i pretu~en, a prvi osumnji~eni bio je Cabo, upravo zato jer nije u dobrim odnosima sa tim kom{ijom. Cabo dodaje da je od policajaca ~uo da ka`u kako je vrlo mogu}e da su trojicu razbojnika koji su 10. februara upali u njegovu ku}u i napali Cabu i njegov u suprugu Dobrinku poslali upravo pojedini mje{tani Donjih Mladica... Pod sje ti mo, 10 fe bru ara u 19.20 sati u Cabinu ku}u su upala trojica maskiranih mladi}a, naoru`anih pi{toljem i bibersprejom. ^im su upali u ku}u, po~eli su vikati: da su iz SIPA, te da su ih su poslali iz policijske

Supru`nike napali i prskali biber-sprejom

stanice na Kuli jer Cabo pravi probleme u Donjim Mladicama. Dok su mu sa uperenim pi{toljem prilazili, pri~ali su da su do{li da rije{e problem. Potom su nasrnuli na Cabu i njegovu suprugu i po~eli ih tu}i i prskati po licu biber-sprejom. Dok su se dvojica razbojnika hrvali sa starcima, tre}i je tra`io novac po ku}i. Me|utim, ne mogav{i obuzdati Vasu i Dobrinku, razbojnici su odlu~ili da se povuku bez plijena. Cabo dodaje da su se razbojnici, prilikom dolaska mimoi{li sa jednim od kupaca mlijeka, Mirkom Mio~evi}em, i ~udi se da ga policija, ni do danas nije saslu{ala kao svjedoka koji bi im

mogao dati neke informacije. On dodaje da ga je posebno razo~aralo kada je saznao da mu je policija provjeravala telefonske razgovore, jer navodno sumnjaju da je on sam sebi na{timao napad kako bi za to optu`io druge... Od napada na porodicu Cabo pro{lo je vi{e od 20 dana, a rezultati jo{ nisu poznati... Da li }e policijska istraga utvrditi ko su bili napada~i, i da li u ku}i bra~nog para Cabo tra`ili novac, ili su do{li zbog drugog razloga trebala bi utvrditi istraga. Istraga bi trebala biti utoliko lak{a jer je Dobrinka Cabo u policijskoj kartoteci prepoznala jednog od napada~a.
D. P.

Pucnjava u Novom Sarajevu


USTANOVA SOCIJALNE ZA[TITE, DOM ZA ZA[TITU STARIH LICA "DOM PENZIONERA GREEN" ILID@A PUT FAMOSA 38 TELEFONI: 033/511-581, 061/352-219

RASPISUJE OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


1. SAMOSTALNI KNJIGOVO\A - KONTER Uslovi: - SSS, - tri godine radnog iskustva Prijave na oglas sa dokazima slati na ve} navedenu adresu.

B. M. (1967) iz Sarajeva zadobio je prostrelnu ranu lijeve {ake prilikom svadbenog veselja u subotu popodne u Ulici Ru|era Bo{kovi}a 74, u Novom Sarajevu. Ranjeni je potom vozilom Hitne pomo}i prevezen na KUM bolnice Ko{evo, gdje su mu kon-

Na svadbi povrije|en u ruku

statovane lake tjelesne ozljede, nakon ~ega su ljekari obavijestili policiju. Odmah potom su na mjesto doga|aja upu}eni slu`benici policije koji su razgovarali sa povrije|enim, koji im je ispri~ao da je na neutvr|en na~in zadobio prostreInu ranu {ake.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

CRNA HRONIKA
Dvije nepoznate osobe, uz prijetnju no`em, u subotu oko 18 sati u Ulici mar{ala Tita bb, op}ina Centar Sarajevo, izvr{ile su razbojni{tvo nad malodobnim P. A. (1997) iz Sarajeva, saop{teno je iz MUP-a Kantona Sarajevo. Razbojnici su maloljetniku oteli mobilni telefon i odre|enu sumu novca. Nakon {to im je prijavljeno ovo razbojni{tvo, policajci su po~eli rad na otkrivanju i pronalasku po~inilaca.

Oplja~kan maloljetnik

Iz cvje}are odnijeli dnevni pazar

Policija traga za dvojicom razbojnika koji su u subotu nave~e maskirani oplja~kali cvje}aru Tamaris u banjalu~koj Ulici Borisava Stankovi}a. Razbojnici su u{li u cvje}aru i uz prijetnju no`em radnicu natjerali da im preda manju svotu novca iz dnevnog pazara. Nakon {to su uze li no vac, mas ki ra ni plja~ka{i su pobjegli u nepo zna tom prav cu, pot vr|eno je u CJB-u Banja D. P. Luka.

Akcija SIPA na podru~ju Bugojna i Posu{ja

U sjedi{tu pasata prevozili

kilogram heroina
Pripadnici SIPA u akciji koja je preksino} izvedena na podru~ju Bugojna i Posu{ja uhapsili su {est osoba i zaplijenili kilogram heroina. Uhap{eni su Hamdija Mu ri} iz Ro `a ja, dr`av lja nin Crne Gore, koji je organizator ove grupe, te Berislav Juki}, zvani Be}a, iz Posu{ja, F. [. iz Tomislav-Grada, E. \. i B. B, oba iz Bugojna te A. K, tako|er iz Ro`aja. Na osnovu posebnih istra`nih radnji, pripadnici SIPA su vi{e mjeseci pratili ovu grupu te su saznali da su se Muri} i kurir koji je bio zadu`en za transport droge u subotu u pasatu uputili iz Ro`aja prema Bugojnu. Na jednom prevoju kod Bugojna inspektori SIPA zaustavili su pasat crnogorskih registarskih oznaka u kojem su se nalazili {verceri droge. Pregledom vozila u naslonja~u stra`njeg sjedi{ta prona|ena su dva paketa sme|eg heroina te`ine oko jednog kilograma. Hap{enjem organizatora i zapljenom droge prekinut je jedan od lanaca kojim crnogorsko krimi nal no pod ze mlje {ver cu je drogu iz Albanije, preko Crne Gore do BiH i dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji i drugim zemljama EU, gdje je vrijednost droge daleko ve}a. Berislav Juki} i F. [. iz Posu{ja uo~ili su u subotu nave~er da ih pripadnici SIPA prate, te su u Juki}evom mercedesu poku{ali pobje}i. Nakon kra}e potjere u jednoj ulici u Posu{ju oni su sustignuti i uhap{eni. Odmah je obavljen i pretres Juki}evog stana u kojem je na|ena manja koli~ina marihuane i oru`je. Nakon saslu{anja u Mostaru, svi uhap{eni u nedjelju popodne

Nepristupa~an teren
Krijum~ari koriste nepristupa~nost brdsko-planinskog pojasa u rejonu od Skadarskog jezera, preko Tuzi, Ku~a, Komova, pa do Plava i Gusinja, i prebacuju heroin i skank iz Albanije u Crnu Goru. Taj pojas po geografskim i reljefnim karakteristikama pogoduje za {verc. Obi~no se koriste pje{aci, a rje|e `ivotinje koje prenose drogu, jer je teren nepristupa~an za prevozna sredstva, poja{njavaju iz crnogorske policije, dodaju}i da, na primjer, kilogram skanka u Crnoj Gori ko{ta 800 do 900 eura, u BiH cijena je od 1.200 do 1.500 eura, a u zemljama EU dosti`e cijenu od 2.000 do 4.000 eura. Istog dana, u okviru akcije Pe~at, crnogorska policija prekinula je lanac organizovane uli~ne prodaje heroina na podru~ju Podgorice i uhapsila M. [. (34) i J. U. (19), u ~ijem stanu je na|eno 300 grama heroina.
D. P.

Uhap{en organizator {verca droge i jo{ pet osoba Prekinut lanac kojim crnogorsko kriminalno podzemlje {vercuje drogu iz Albanije, Crne Gore, BiH prema zemljama EU

Privo|enje {vercera u Mostaru

prevezeni su u Sarajevo i sprovedeni u Tu`ila{tvo BiH, gdje }e ih saslu{ati tu`ilac Dubravko ^ampara i odlu~iti za koga od njih }e zatra`iti pritvor. Dodajmo i to da je u proteklih nekoliko dana su policajci u Albaniji i Crnoj Gori tako|er ima-

li uspjeha u razbijanju narkobandi. Tako je u petak u blizini Skadra zaplijenjeno 200 kilograma marihuane i uhap{eno se dam al ban skih dr`av lja na, me|u kojima i voza~ ambulantnog vozila koje je transportovalo drogu.

[esnaest dana od nestanka Ilije Dujkovi}a iz Tesli}a

Tijelo sve{tenika jo{ nije prona|eno


Sve{tenik Ilija Dujkovi} porodici nagovijestio samoubistvo
Ni nakon 16 dana potrage nije prona|eno tijelo Ilije Dujkovi}a (40), sve{tenika Srpske pravoslavne crkve iz O~au{a kod Tesli}a za koga se pretpostavlja da je izvr{io samoubistvo utapanjem. U potrazi za tijelom sve{tenika pro{log mjeseca u~estvovali su i Pripadnici specijalne policijske ronila~ke jedinice MUP-a RS-a koji su pretra`ivali korito Usore na mjestu gdje se ona ulijeva u Bosnu, potvrdio nam je Tihomir Nari}, na~elnik CJB-a Doboj. S obzirom na to da su 21. i 22. februara vladale velike hladno}e, Nari} je pojasnio da je roniocima i traga~ima problem predstavljao led na rijeci, tako da ronioci nisu mogli dugo biti pod vodom. Ako se tijelo nalazi u rijeci, ono je na dnu korita, tako da ga je trenutno te{ko na}i rekao je , Nari}, dodaju}i da policajci CJBa Doboj nastavljaju potragu i nakon {to su se povukli ronioci MUP-a RS-a. Odmah nakon prijave nestanka sve{tenika organizovana je pretraga obale u potrazi za bilo kakvim tragom koji bi organima istrage mogao pomo}i da otkriju {ta se desilo sa Dujkovi}em. Me|utim, po{to ni{ta nije prona|eno, krenulo se i sa pretragom korita rijeke. Podsjetimo, za sve{tenikom Dujkovi}em potraga je po~ela 15. februara, kada je njegova supruga prijavila nestanak. On se, prema njenoj prijavi, dan ranije u jutarnjim satima udaljio iz ku}e. Njegov auto kia sorento na|en je dan kasnije otklju~an. Bio je parkiran pored benzinske pumpe Hifa u Matuzi}ima. Na osnovu pregleda snimaka kamera videonadzora sa pumpe moglo se uo~iti da je Dujkovi} oti{ao u pravcu rijeke. U vozilu su na|eni mobitel, Dujkovi}evi dokumenti, te nov~anik sa novcem. Pregledom terena, policija je prona{la i stope u snijegu, koje su vodile prema mostu na u{}u Usore u Bosnu. Sve{teniku se na mostu izgubio svaki trag, tako da postoji sumnja da je sko~io u rijeku. Do ovog zaklju~ka policija je do{la nakon razgovora sa njegovom porodicom, kojoj je Ilija, navodno, najavio da }e se ubiti... U potrazi za nestalim sve{tenikom anga`ovan je i vidoviti sve{tenik Mi}o Simi} iz Tesli}a. Me|utim, ni on nije mogao pomo}i, jer nije uspio da ga locira. Simi} je za medije izjavio da sumnja da je Dujkovi} preminuo jer nema nikakvih vizija u D. P. vezi s njim.

ANGA@OVAN I VIDOVNJAK U potrazi za nestalim Dujkovi}em anga`ovan je i vidoviti sve{tenik Mi}o Simi} iz Tesli}a. Me|utim, ni on nije mogao pomo}i

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Za{to je va`na rodna rav R


Pi{e: Spomenka KRUNI]

Rodna perspektiva mo`e da prevenira pojave kao {to su samoubistva, nasilje, alkoholizam i hroni~ni stres i time pobolj{a kvalitet `ivota ~lanova dru{tva. To se odnosi na mikroaspekt razvoja i roda, tj. kako rod uti~e na individue u okviru razvojnih procesa. Ovaj argument ima veze sa argumentom efikasnosti: ako su pojedinci sre}niji i zdraviji, bi}e i produktivniji, te doprinositi efikasnijem i prosperitetnijem dru{tvu

odna ravnopravnost proizvodi lan~anu reakciju dobrobiti za sve, kao {to se efekat neravnopravnosti prenosi sa individue na porodicu i dru{tvo. Primjer su razna dru{tva {irom svijeta, gdje se itekako uo~ava veza izme|u rodne neravnopravnosti i op{teg nivoa ljudskog siroma{tva Rodna ravnopravnost ne zna~i uklju~ivanje podjednakog broja `ena i mu{karaca u sve dru{tvene aktivnosti niti njihovo tretiranje na isti na~in, ve} podrazumijeva uklju~ivanje `enskih i mu{kih interesa i iskustava u razvojne programe u svim politi~kim, ekonomskim i dru{tvenim sferama tako da je dobrobit i za sve podjednaka, a nejednakost nije obnovljena (UN, 1997). Rodna ravnopravnost nije samo pitanje socijalne pravde ve} je klju~na za postizanje dru{tvenog razvoja na djelotvoran i efikasan na~in, kao i eliminaciju siroma{tva. Najva`nije u procesu uklju~ivanja rodnih aspekata u sve razvojne politike, strategije, projekte i programe je razvijanje ubjedljivih argumenata za rodnu ravnopravnost, koji treba da jasno i precizno poka`u svu va`nost rodne ravnopravnosti: kako }e uvo|enje i primjena standarda i principa rodne ra-

vnopravnosti doprinijeti rje{avanju problema, koje }e koristi donijeti vladi i gra|anima (mu{karcima i `enama). Pomenuti argumenti su op{ti i odnose se na cjelokupnu politiku rodne ravnopravnosti, a mogu se podijeliti na nekoliko kategorija: PRAVE DNOST I JE DNAKOST Odnosi se na tra`enje podjednake zastupljenosti i u~e{}a oba pola u razli~itim kontekstima (politi~kim, mjestima gdje se donose odluke) i podsje}a vlade da su dio me|unarodne zajednice sa kojom dijele zajedni~ke vrijednosti. Ve}ina zemalja su potpisnice me|unarodnih dokumenata u kojima je rodna ravnopravnost jedan od fundamentalnih principa (npr. UN Konvencija za eliminaciju svih oblika diskriminacije protiv `ena, Pekin{ka platforma za akciju i sl.). Dr`ave potpisnice su du`ne da ispune ono na {ta su se obavezale, naro~ito kada su i u njihovim ustavima ugra|eni isti demokratski principi. Ovo je slu~aj i sa Bosnom i Hercegovinom. Ovim su BiH i njeni entiteti obavezani da osiguraju najvi{i nivo me|unarodno priznatih ljudskih prava i sloboda. KREDIBILITET I ODGOVORNA VLAST Zasniva se na tome da nijedna politika ili pro-

gram koji se ne baziraju na potrebama oba pola ne}e imati kredibilitet - izostavi}e pola stanovni{tva. Postoje 3 klju~na razloga za uspostavljanje ravnopravnosti `ena sa mu{karcima u politi~kom i javnom odlu~ivanju, te u~e{}e `ena u svim demokratskim procesima: 1. ^injenica da `ene ~ine polovinu ukupne populacije i da stoga imaju pravo na srazmjernu zastupljenost u predstavni~kim, izvr{nim i sudskim tijelima i organima vlasti. 2. Da bi podzastupljenost `ena u demokratskim politi~kim procesima dovela do situacije da su isklju~ene vrijednosti, znanja, vje{tine i sposobnosti `ena. 3. Da `ene imaju posebne potrebe i interese, te da se nedovoljnom participacijom `ena, ti interesi nedovoljno zastupaju u dono{enju politi~kih odluka. Ovaj argument koristan je za podsje}anje vlada/vlasti na njihovu odgovornost za uspostavljanje socijalne pravde i odr`ivog razvoja, kao i odgovornosti prema svim gra|anima i gra|ankama. Dakle, i raspodjela bud`eta i socijalnih davanja trebalo bi da uzima u obzir sve ~lanove dru{tva i njihove potrebe. EFIKASNOST I ODR@IVOST RAZVOJA Argument jasno isti~e neoborivu ~injenicu: od ravnopravnog u~e{}a `ena i mu-

{karaca u svim aspektima razvoja i dru{tva korist }e imati dr`ava kao cjelina. Dr`ave ne mo gu igno risati do prino se (ekonomske i dru{tvene) mu{karaca i `ena u svim sferama. Ovo se odnosi na makroaspekt razvoja - dobrobit i prosperitet dr`ave kao cjeline. Tako|e, to zna~i da se ulaganja u rodnu ravnopravnost isplate dr`avi na du`i rok. Ovo je va`no u smislu obaveze vlada da u sve razvojne politike, strategije, programe i zakone ugrade standarde i indikatore za pra}enje rodne ravnopravnosti i to kako u procesu planiranja i izrade, tako i u procesu provo|enja u praksi, te pra}enja i ocjene. KVALITET @IVOTA Pa`nja posve}ena rodnoj ravnopravnosti pobolj{a}e li~ni `ivot `ena i mu{karaca. Zna se da `ene imaju dobrobit od rodne ravnopravnosti, me|utim ovaj argument nagla{ava da dobrobit imaju i mu{karci i porodice, znaju}i va`nost i me|uzavisnost socijalnih odnosa i uloga. Osna`ivanje `ena osna`uje i sve one oko njih, kao {to u obrnutom slu~aju, neravnopravnost i te{ko}e sa kojima se susre}u `ene poga|a i ostale socijalne aktere. Ovaj argument je koristan u promovisanju programa prevencije socijalnih problema. Tako|e, rodna perspektiva

IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

a rado{}u i tugom javljam da ha{i{ i }eteniju nikada probao nisam. Najpopularniju drogu, {to je po holandskim coffeeshopovima pu{e s nogu, mo`e{ u`ivati kad po`eli{, a }eteniju kada ti se uka`e prilika. Ja je, evo, ~ekam ve} 20 godina. Zato se i ne uzbu|ujem {to su u jednom od najslobodnijih dru{tava na svijetu na ni{an stavili ha{i{ i zabranu njegovog konzumiranja u razuzdanim lokalima za halucinacije. Koji su, ruku na srce, i najve}a turisti~ka atrakcija zemlje klompi i tulipana. Svaka ~ast Rembrandtu, Van Goghu, vjetrenja~ama, sirevima, kanalima, branama, ali gadro je gadro. Pogotovo ako je {i{pu bez straha. Kao zakleti nepu{a~ to nikada, nasre}u, ne}u shvatiti. A }etenija mi je zauvijek umakla zbog nekih ~udnih barikada {to su prvih dana marta prije dva desetlje}a presijecale moj grad Bilo je to u no}i izme|u posljednjih dana prestupnog februara 1992. godine. Razmi{ljao sam da li na Vidikovac `i~arom ili autom? Prevagnula je svijest uzornog po{tovaoca saobra}ajnih propisa {to je tobe, ili pameti, do{ao nakon ~etiri, pet oduzimanja voza~ke dozvole zbog koje kapljice vi{e. Dakle, hvataj se uske kabine pa gore na visovima trebe-

OSVRT

Ha{i{ i }etenija
vi}kim mo`e{ bez straha u`ivati u crnom ili bijelom, a i ne{to `e{}em, ba{ kao i ovi {to danas povla~e, najvjerovatnije, zadnje slobodne dimove ha{i{a po holandskim kafanama lake droge. Sje}am se, kao da je bilo prije kojeg trena, kako je Sarajevo zavodljivo svjetlucalo, dok se kabina, uz ponekad zastra{uju}u {kripu, njihala od stuba do stuba. Posebno mi je blistala Vije}nica i uski ~ar{ijski sokaci oko nje. ijeli grad, stisnut u usku kotlinu, zapravo, je bio duga~ka krivudava rijeka raznobojnih neona i lampi. I uvijek kada sam se ovako penjao na najdra`u planinu pred o~i je izlazila slika iz [ibinog najboljeg filma u kojoj mrski {vabo pokazuje na {eher i izgovara ono besmrtno Das ist Walter! Svjetiljke grada polagano su nestajale kako sam se pribli`avao posljednjoj stanici. Raspolo`en, isko~io sam iz kabine i uletio u uzavreli ambijent restorana koji je te 1992. godine progla{en najboljim u velikoj akciji nekada najtira`nijeg jugoslavenskog tabloida As. Te ve~eri, zajedno s broj-

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

U posljednjoj kraljevskoj prijeratnoj TV trpezi, kojima su obilovale na{e emisije, po~asno mjesto trebalo je da dobije }etenija. Poslastica tradicije, uglavnom, iz sarajevskih i bosanskih mahala, koje su se neki naglo sjetili pred povijesne dane {to }e uslijediti

nom eki pom le gen dar nog SA3, Tre}eg programa Radiotelevizije Sarajevo, pripremao sam `ivu emisiju {ou-serijala kojeg sam vodio. Okupile su se tu na jednom mjestu gotovo sve vi|enije gradske face. Od estrade do politike. Sagovornika koliko ho}e{, du{u dali za za ni mljiv, za ba van, izra vni kontakt-program. ok razmi{ljam kako zapo~eti, kolega-tonac, namje{taju}i mikrofon, {apu}e: - Samo da si vidio koliko je nekakvih ~udnih ljudi svuda naokolo po Vidikovcu. Smirujem ga {ale}i se da je seljane privukla vijest o televiziji na vrhu @i~are. Zaboravio bih na njegove rije~i da mi se jedan od ljudi za kamerama, u pauzi dok idu reklame, nije po`alio kako su ga neki s pu{kama zaustavili i legitimisali dok je vozio planinskim putevima ka mjestu snimanja. Pomalo zate~en uzvra}am da su, mo`da, bili lovci. - Otkada to lovci tra`e li~ne karte? zabrinuto }e. - Kad su ~uli gdje idem, klimnuli su glavom i dodali da je tamo puno njihovih - Tri, dva, jedaaan, kre}emo

zapovijeda realizator. Naravno, ponovo je smije{ak na mom licu. Nastavljam u vedrom tonu. Po~etak je vikenda, valja narodu ve} slu|enom od zahuktalih politi~kih previranja sa sve ja~im zveckanjem oru`ja, donijeti bar nekoliko kapi veselja. Program se dobro razvija, osje}am da je atmosfera sve opu{tenija, da stotine zvanica na TV progla{avanju najboljeg lokala onda{nje velike zemlje, pristiglih iz gotovo svih republika i pokrajina, fe{taju bez ko~nica. Grle se i Stipe i Muhamed i Miodrag i Janez i Velibor. Bratstvo i jedinstvo veliko kao Trebevi}. posljednjoj kraljevskoj pri je ra tnoj TV trpezi, kojima su obilovale na{e emisije, po~asno mjesto trebalo je da dobije }etenija. Poslastica tradicije, uglavnom, iz sarajevskih i bosanskih mahala, koje su se neki naglo sjetili pred povijesne dane {to }e uslijediti. S kamerom ulazimo u carstvo lonaca i poklopaca, gdje nekoliko kuharica u znoju lica svoga raste`u i odvr}u, zavr}u gustu, ~ini mi se, karamel-masu {to postaje sve izdu`enija. Ka`u da je }etenija najbolja kada se ta smjesa {to je mu~e, po~ne razdvajati u kon~i}e, tanke listove. Slijedi ubacivanje u fri`idere ili vani pod ledenice, kojim

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

KOMENTARI

11

nopravnost?
mo`e da prevenira pojave kao {to su samoubistva, nasilje, alkoholizam i hroni~ni stres i time pobolj{a kvalitet `ivota ~lanova dru{tva. To se odnosi na mikroaspekt razvoja i roda, tj. kako rod uti~e na individue u okviru razvojnih procesa. Ovaj argument ima veze sa argumentom efikasnosti: ako su pojedinci sre}niji i zdraviji bi}e i produktivniji, te doprinositi efikasnijem i prosperitetnijem dru{tvu. SAVEZI Rodna ravnopravnost je neophodan uslov za ulazak u regionalne i me|unarodne saveze, unije i partnerstvo sa drugim razvijenim zemljama. Ulazak u Evropsku uniju je nemogu} bez postizanja pune rodne ravnopravnosti koja je princip, cilj i zadatak EU, te ~ini sastavni dio Osniva~kog ugovora EU i Povelje o osnovnim pravima u EU (2000). Na nivou EU postoje direktive o obavezama u vezi sa rodnom ravnopravnosti, a najva`nije su one koje se ti~u ravnopravnosti `ena i mu{kara ca u oblastima zaposlenja, napredovanja i obrazovanja na radu, te radnim uslovima; socijalnog osiguranja; jednakog tretmana mu{karaca i `ena njihovih bra~nih drugova kao samostalnih privrednika i polo`aja `ena u poljoprivredi; za{tite trudno}e i za{tite materinstva na radu. Strate{ki cilj Bosne i Hercegovine je integrisanje u EU. Da bi postala zemlja kandidatkinja i, kona~no, ~lanica EU, pred na{om zemljom stoje brojni uslovi koje je neophodno ispuniti, kako bi se postigli samoodr`ivost i razvoj. LAN^ANA REAKCIJA Svi navedeni argumenti su me|usobno povezani. Rodna ravnopravnost proizvodi lan~anu reakciju dobrobiti za sve, kao {to se efekat neravnopravnosti prenosi sa individue na porodicu i dru{tvo. Primjer su razna dru{tva {irom svijeta, gdje se itekako uo~ava veza izme|u rodne neravnopravnosti i op{teg nivoa ljudskog siroma{tva. Rodna neravnopravnost i siroma{tvo se stoga moraju shvatiti kao "lan~ana reakcija", ili ~ak kao "za~arani krug". Kada se ne uzima u obzir rodna neravnopravnost, onda se siroma{tvo ne shvata cjelovito. Shvatanje siroma{tva i polo`aja `ena i mu{karaca u dru{tvu kao me|usobno slo`eno povezane teme ne samo da }e pomo}i u prevazila`enju siroma{tva nego i u postizanju rodne ravnopravnosti.
(Autorica je direktorica Gender centra - Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske)

Dekan na slu`benom putu

je taj februar bio bogat kao i ovaj posljednji. Nakon hla|enja, rezanje na komade i zapo~inje slatko u`ivanje sa pravim pu~kim specijalitetom. [to bi rekli, svaka fukara ovo mo`e napraviti ako ima bra{na i koju kilicu {e}era. ]etenija je bila i prvi primjer dru{tvene mre`e, povezivanja ljudi i prije Facebooka. Za njeno pravljenje bilo je potrebno vi{e ruku. ona~no do|e na red i ta }etenija. Glumim pod re fle kto ri ma ugostiteljskog radnika dijele}i porcije poslastice. Prilazim stolu u kutu sa meni nepoznatim, smrknutim ljudima. Jedan od njih, bez pardona, u pola glasa bijesno }e: - Nemoj meni tih balijskih! Pravim se da nisam ~uo i mirno prolazim dalje. U ritmu vesele muzike samo ~ujem ubrzane udarce srca. Niz ~elo se slijevaju potoci znoja od napora da zadr`im osmijeh i maksimalnu koncentraciju potrebnu za `ivi TV {ou, program bez scenarija, sa reagovanjem u momentu. Veselo }askaju}i sa brojnim sudionicima pred kamerama, ispod oka primje}ujem kako dru{tvo iz }o{ka napu{ta restoran Vidi ko vac. Pos ta jem mir ni ji uvjeravaju}i sam sebe da su momci malo vi{e zavirili u ~a{ice. Naivko, kakav sam uvijek i bio, na Vidikovcu vidio nisam

da se Trebevi}em zahuktalo odvijaju predigre rata. Svi smo ve} te ve~eri bili na ne~ijem spisku i budno se pratio svaki izlazak na veliku drvenu terasu lokala da bi se udahnuo gorski zrak i bacio jo{ jedan pogled na Sarajevo {to je lagano tonulo u jo{ jednu, nadao sam se, mirnu no}. I onda sam primijetio da }etenije vi{e nema. Nestao je i onaj komad sa mog tanjuri}a. A ba{ sam se bio namera~io da napokon okusim i to slatko ~udo o kojem su doma}ini bajke pri~ali. Kada su vidjeli moje tu`no lice obe}ali su ponovo zavrtanje i odvrtanje karamel-mase naredne sedmice. o obe}ane }etenije stigao sam na referendum za BiH i na jo{ neka uzavrela doga|anja. Potom su naglo nikle, ka`u, prve probne barikade {to su poku{ale podijeliti Sarajevo. Trebevi} je postao planina koje se valjalo klonuti. Onda je do{ao onaj vatreni obru~ smrti u kojem je zauvijek nestao i Vidikovac i na{a `i~ara. Ka`u da }e za godinu, dvije gondole na `ici ponovo krenuti ka visovima grada. Mo`da }e na Vidikovcu opet biti }etenije, ali opasno je u ovim `ivotnim ljetima zapo~eti igru sa {e}erom, kao i sa ha{i{om. Bolje je samo se prisje}ati da nikada probao nisi.

aman kad sam pomislila da me vi{e ni{ta ne mo`e iznenaditi u ovom jadu i ~emeru u kome `ivimo, a najmanje pona{anje kreatora tog jada, ostala sam zate~ena: profesor dr. Veljko Trivun poslao je po{tovanim predstavnicima medija poziv sljede}eg sadr`aja (zaslu`uje da bude citiran): "Povodom medijskih navoda o poslovanju kompanije Bosnalijek d.d., koji su objavljeni u bh. medijima u proteklom periodu, pozivam Vas na press konferenciju koja }e biti odr`ana u ponedjeljak, 05. 03. 2012, sa po~etkom u 11:00 sati, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (sala za sjednice - prizemlje Fakulteta). Ovom prilikom }u se obratiti javnosti kao predsjednik Nadzornog odbora ove kompanije." No, da su sva iznena|enja u ovoj zemlji kratkotrajna, ispostavilo se 30 sati kasnije: "Obavje{tavamo Vas da }e prethodno najavljena press konferencija biti odgo|ena radi slu`benog odsustva dr. Veljka Trivuna. Ista ne}e biti odr`ana u ponedjeljak, 05. 03. 2012. godine. S po{tovanjem, prof. dr. Veljko Trivun." Moram priznati, iako sam posebno slaba na doma}e doktore nauka koji o sebi pi{u u tre}em licu sve tituliraju}i se, poziv i obavje{tenje me nisu zbog toga iznenadili. Kao {to me nimalo nije iznenadilo da dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu konferenciju za novinare zakazuje na fakultetu, svijetla obraza najavljuju}i svoje obra}anje u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora Bosnalijeka. ^ak ga i razumijem: on je svoj profesorski dignitet upravo s Bosnalijekom srozao do te mjere da mu nije ni preostalo ni{ta drugo do da u istom maniru nastavi uru{avati i fakultet na ~ijem je ~elu. No, vratimo se presici zbog koje je dekan a{i}are naglo morao na slu`beni put. [ta je Veljko Trivun namjeravao re}i novinarima i ~ime se kanio oprati, ne `elim naga|ati, mada sam se nadala da }e makar poku{ati. Znakovito je, najbla`e re~eno, da je istog dana kada je uputio poziv medijima, nastupio u jednom ovda{njem strana~kom biltenu poznatom po naklonjenosti Edinu Arslanagi}u, direktoru Bosnalijeka, i njegovim sinovima (u istoj je tiskovini Amar Arslanagi} predstavljen modernim mu{karcem sve sa svojim skupocjenim igra~kama u voznom parku - porshe panamera i sli~no). Biltenu je Trivun, valjda spremaju}i se za susret s novinarima, priznao da je Vlada Federacije BiH odr`ala sastanak s Nadzornim odborom Bosnalijeka te da je on "zaprimio zahtjev predstavni-

Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]

Ne spominju, naravno, ni Trivun ni bilten za{to Vlada FBiH tra`i smjenu Edina Arslanagi}a, kao {to ni u natuknicama nema ~ak ni podatka koliko je godina Arslanagi} na ~elu Bosnalijeka. To je ostavljeno novinarima koji su godinama upozoravali na bahato pona{anje Arslanagi}a (uzgred, direktor Bosnalijeka je od 1. juna 1991), a posljednjih mjeseci obznanili i dobar dio kretne i nepokretne imovine kako oca Edina, tako i sinova Amara i Vedada, te{ke 12 miliona maraka. Istra`uju}i Arslanagi}a, novinari su (raz)otkrili i nimalo bezna~ajnu ulogu Nadzornog odbora i predsjednika Trivuna u Bosnalijeku
ka Vlade da zaka`e sjednicu Nadzornog odbora". Ne zbori Trivun ni slova o vlastitom anga`manu na sastanku, na kome je kao predsjednik NO morao biti, valjda vjeran navici da i na vru}im sastancima bude u tre}em licu, pa na pitanje biltena "je li bilo rije~i o smjeni Arslanagi}a", ka`e kako je "izme|u ostalog i to spominjano". Na pi-

tanje ko je tra`io smjenu "Trivun je kazao da je to bila Vlada Federacije kao najve}i pojedina~ni dioni~ar". Ne spominju, naravno, ni Trivun ni bilten za{to Vlada FBiH tra`i smjenu Edina Arslanagi}a, kao {to ni u natuknicama nema ~ak ni podatka koliko je godina Edin Arslanagi} na ~elu Bosnalijeka. To je ostavljeno novinarima koji su godinama upozoravali na bahato pona{anje Arslanagi}a (uzgred, direktor Bosnalijeka je od 1. juna 1991), a posljednjih mjeseci obznanili i dobar dio kretne i nepokretne imovine kako oca Edina, tako i sinova Amara i Vedada, te{ke 12 miliona maraka. Istra`uju}i Arslanagi}a, novinari su (raz)otkrili i nimalo bezna~ajnu ulogu Nadzornog odbora i predsjednika Trivuna u Bosnalijeku. Trivun & company obavezali su se na po{tivanje slova zakona i kontrolu rada uprave s Arslanagi}em na ~elu, no dekan Ekonomskog fakulteta se ubrzo pokazao kao (pot)kupljiva roba: upravo je Trivun potpisao ugovore koji ~lanovima menad`menta osiguravaju enormne naknade u slu~aju da se povuku ili pak dobiju otkaz u Bosnalijeku?! Tako je Trivun stavio svoj potpis da Meliha Begovi}, sekretar firme, za sa mo vo ljni odla zak do bi je 200.000 KM, a za otkaz - ~ak 450.000 KM?! Zamjenik direktora Bosnalijeka Ljiljana Kamberovi} dobila bi 500.000 za ostavku, a za otkaz 750.000 KM; dok bi ostali ~lanovi uprave ostavke naplatili po 300.000, a otkaze po 512.000 KM. Najvi{e, naravno, vrijedi Edin Arslanagi} - ostavka ko{ta 750.000 KM, a otkaz cijeli milion maraka! ad smo ve} apsolvirali o ~emu Trivun ne govori, red je da ka`emo i o ~emu govori. Nevoljko, istina. Elem, prvo nas bilten podsje}a da je Trivun kandidat za rektora Sarajevskog univerziteta, a potom kako su se "pojavile {pekulacije da ne}e biti izabran ako bude podr`ao Arslanagi}a"?! Na {ta Trivun skromno zaklju~uje: "Bilo bi ru`no da to komentari{em, ali mislim da stvari imaju vezu". Ne, zaista, ne}u cjepidla~iti pa upozoravati na nezgrapnost stila i jezika dekana Trivuna. Jer je Trivun svoj stil pokazao i dokazao u Bosnalijeku, stavljaju}i - izme|u ostalog - i potpise na one ugovore. A {to se veza i vezica ti~e, dozvolit }u sebi mrvu optimizma: valjda su Arslanagi}eve toliko raskrinkane da je vrijeme da dobije otkaz. Kao {to je i vrijeme da se i Arslanagi}evo poslovanje i Trivunovo upravljanje pretresu, pa makar obojica zavr{ili na slu`benom putu, re~eno jezikom Emira Kusturice.

FOKUS

12

REGION
VIJESTI

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Drasti~an pad kupovne mo}i Srbijanaca

Prosje~na pla}a
Srbiji Rusija vi{e nije alternativa
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin smatra da Ruska Federacija vi{e ni na jedan na~in nije alternativa EU, nakon {to je Srbija dobila status kandidata za prijem u EU. - Sigurno je da Ruska Federacija kao opcija, odnosno alternativa EU, od prije dva dana kada je Srbija stekla status kandidata, ne postoji vi{e ni kao politi~ka, a kamoli ekonomska ili demokratska alternativa, izjavio je Kacin za novosadski Dnevnik, a prenosi Srna. On je naveo da }e i poslije dobijanja datuma za otpo~injanja pregovora o prijemu u EU, Srbija morati da zatvori neka otvorena pitanja. - Tu prije svega mislim na normalizaciju odnosa sa Kosovom i drasti~ne korake dr`ave u smislu ispravljanja proceduralnih gre{aka vezanih za reizbor sudija i tu`ilaca, rekao je Kacin.

manja za 16,6 posto


Prije samo pet mjeseci moglo se kupiti ~ak 51 litar goriva vi{e nego sada, devet kilograma hljeba, ~etiri kilograma svinjskog mesa, 24 kilograma jabuka, 28 kilograma pra{ka za ve{ i 468 koko{ijih jaja
Kupovna mo} gra|ana Srbije dramati~no je opala u posljednjih {est mjeseci zbog skoka eura, dok }e je novi talasi poskupljenja dodatno uru{iti. Prema najnovijim podacima Zavoda za statistiku Srbije, promet robe u januaru je za ~ak 22,6 posto manji nego u decembru, dok je prosje~na pla}a realno manja za 16,6 posto. organizacije potro{a~a Srbije ka`e da se postavlja jedno razumno, ekonomsko pitanje - ako je pao promet, koja je ekonomska logika pove}avati cijene. Ako uzmemo u obzir da je smanjena kupovna mo} i da je pala prodaja, trgovci tu razliku moraju da nadomeste, a to }e u~initi tako {to }e podi}i cene rekao je Nikoli}. ,

Cijene bitnije od kvaliteta


Pove}an promet privatnih robnih marki govori da obi~an ~ovjek vi{e ne gleda robnu marku, ve} da kupi isti ili barem sli~an proizvod za {to manje para. Nikoli} ka`e da potro{a~i moraju da shvate da je pro{lo vrijeme lakih kupovina i da ne treba da dozvole trgovcima da ih na bilo koji na~in prevare, pa zato savjetuje bojkot trgovaca koji su najavili podizanje cijena. Saradnik beogradskog Instituta za istra`ivanje tr`i{ta Sa{a \ogovi} o~ekuje i dalje pad privredne aktivnosti u nastavku godine, pa se mo`e o~ekivati jo{ ve}i pad kupovne mo}i gra|ana.

Promet pada, cijene rastu


Iako su cijene pojedinih proizvoda, prema zvani~nim podacima, iste ili ~ak i manje nego prije pet mjeseci, istra`ivanje lista Pres pokazuje da su Srbi u januaru za prosje~nu pla}u mogli da kupe mnogo manje nego za prosje~nu pla}u u septembru 2011. godine. Prije samo pet mjeseci moglo se kupiti ~ak 51 litar goriva vi{e nego sada, devet kilograma hljeba, ~etiri kilograma svinjskog mesa, 24 kilograma jabuka, 28 kilograma pra{ka za ve{ i 468 koko{ijih jaja. Zoran Nikoli} iz Nacionalne

Dijalog Makedonije sa EU od 15. marta


Makedonija }e 15. mar ta po~eti neformalni su{tinski dijalog na visokom nivou sa EU, u kojem }e prvo biti otvorena pitanja iz poglavlja 23 i 24, koja se odnose na unutra{nje poslove, sudstvo, medije i izbore. Pozivaju}i se na Sekretarijat za evropska pitanja, mediji su objavili da }e timove Makedonije i EU na ovom sastanku u Skoplju predvoditi premijer Nikola Gruevski i evropski komesar za pro{irenje [tefan Fuele. Potpredsjednik Vlade Makedonije za evropske integracije Teuta Arifi boravi}e sutra i u utorak, 5. i 6. mar ta, u Bruxellesu, gdje }e predstaviti revidirani makedonski Nacionalni program za usvajanje prava EU u Evropskoj komisiji, te se sastati sa evropskim komesarom za pro{irenje [tefanom Fueleom i direktorom Direkcije EK za pro{irenje Stefanom Saninijem.

Pla}e sve manje, a hrana sve skuplja

BOJKOT TRGOVACA Potro{a~i moraju da shvate da je pro{lo vrijeme lakih kupovina i da ne treba da dozvole trgovcima da ih na bilo koji na~in prevare, pa zato savjetuje bojkot trgovaca koji su najavili podizanje cijena

Promjene nastavnih programa u Crnoj Gori

Srpske pisce zamjenjuju crnogorski


Iz nas ta vnih pro gra ma za osnovnu i srednje {kole u Crnoj Gori od 2004. godine do sada protjerano je na desetine znamenitih srpskih pisaca, dok su na njihova mjesta do{li doma}i stvaraoci, dijelom iz Matice crnogorske ili crnogorskog PEN centra, pi{u Ve~ernje novosti, prenosi Srna. Tako su umjesto Milorada Pa vi}a i Ma ti je Be}ko vi}a, uba~eni Andrej Nikolaidis i Esad Mekuli, a iz ud`benika nestali Sveti Sava, Teodosije, Jefimija, Stefan Lazarevi}, Jovan Jovanovi} Zmaj, pi{u Novosti.

U programe za osnovno i srednje obrazovanje uvr{tavaju se doma}i stvaraoci iz Matice crnogorske ili crnogorskog PEN centra umjesto srpskih pisaca
Izuzetak su @enidba Mili}a barjaktara i dvije pjesme Starca Milije, koje oni, ina~e, svrstavaju u crnogorsku knji`evnost.

Novi {ef Delegacije


Novi {ef Delegacije EU u Makedoniji je estonski diplomata Aivo Orav, koji je na ovom mjestu naslijedio danskog diplomatu Petera Sorensena. Orav }e danas predati akreditivna pisma makedonskom predsjedniku \or|u Ivanovu, ~ime }e i zvani~no preuzeti du`nost. Tokom sastanka sa makedonskim ministrom inostranih poslova Nikolom Poposkim, Orav je rekao da je njegov mandat u Skoplju da zastupa i brani interese EU, a da je interes Unije da zemlja kandidat {to prije postane ~lanica EU. On je izrazio nadu da }e {to skorije biti izna|eno rje{enje u sporu izme|u Skoplja i Atine u vezi sa imenom Makedonija, te se zalo`io za dalje unapre|enje stepena ispunjenja evropskih kriterija i standarda, posebno u oblasti vladavine prava, administracije, ekonomije i implementacije Ohridskog okvirnog sporazuma.

Srednjovjekovna knji`evnost
U prvom razredu potpuno je izostavljena srpska srednjovjekovna knji`evnost, po~ev{i od Svetog Save, Domentijana, Teodosija, sve do Dositeja Obradovi}a, dok su iz ~etvrtog razreda izba~ena djela Miodraga Pavlovi}a, Antonija Isakovi}a, Ale ksan dra Ti {me, Ma ti je Be}kovi}a, Milorada Pavi}a, Ranka Jovovi}a. Na pitanje kako komentari{e podatke do kojih je do{ao profesor Matovi}, akademik Matija Be}kovi}, jedan od prognanih pisaca iz crnogorskih ud`benika, ka`e da je to korak u dobrom pravcu, ako je krajnji cilj ukidanje {kola, protjerivanje srpskih pisaca iz {kolskog programa .

Podgorica: Promjene po~ele od 2004.

Ko je koga zamijenio
Istra`ivanje je uradio nik{i}ki profesor Veselin Matovi}, koji je 2004. godine sa jo{ 26 svojih kolega ostao bez posla, protive}i se nasilju nad imenom srpskog jezika u Crnoj Gori. Preko no}i iz ud`benika su nestali i Konstantin Filozof, kralj Nikola Prvi Petrovi}, Jakov Ignja-

tovi}, Milovan Gli{i}, Stevan Sremac, Janko Veselinovi}, Ljubomir Nenadovi}, Bogdan Popovi}, Jovan Skerli}, Milutin Boji}, Du{an Vasiljev, Oskar Davi~o, Aleksandar Vu~o, Antonije Isakovi}, Aleksandar Ti{ma, Matija Be}kovi}, Ljubomir Simovi}, Milorad Pavi}, Branko Radi~evi}, Mira Ale~kovi}... Zamijenili su ih Sreten Asano-

vi}, Jevrem Brkovi}, Mladen Lompar, Sreten Perovi}, Mirko Kova~, Husein Ba{i}, Bal{a Brkovi}, Ognjen Spahi}, Avdo Me|edovi}, Musa ]azim ]ati}.... Izba~ene su ~ak i epske narodne pjesme @enidba kralja Vuka{ina Kosovka devojka Marko , , Kraljevi} ukida svadbarinu De, oba Jak{i}a Ropstvo Jankovi} , Stojana Hasanaginica , .

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

SVIJET
VIJESTI

13

Predsjedni~ki izbori u Ruskoj Federaciji

Putinov povratak
o~ekivan
[irom Rusije ju~er su otvorena glasa~ka mjesta na predsjedni~kim izborima, na kojima Vladimir Putin o~ekuje pobjedu i povratak na ovu funkciju poslije ~etiri godine na polo`aju predsjednika vlade. Putin je bio ruski predsjednik od 2000. do 2008, ali mu Ustav nije dozvolio da se kandiduje za tre}i uzastopni mandat.

Na ~elu Rusije Putin je bio od 2000. do 2008, a posljednje ~etiri godine proveo je na mjestu predsjednika vlade
brovoljaca i 30.800 slu`benika pri va tnih agen ci ja za obezbje|enje, saop{tilo je ministarstvo unutra{njih poslova. Vi{e od 32.000 policajaca bilo je raspore|eno u regionu sjevernog Kavkaza, prenijela je dr`avna agencija Itar tas. U izvje{taju se navodi da je policija, uz pomo} specijalno obu~enih pasa, pregledala sva 94.332 glasa~ka mjesta prije po~etka glasanja. Policijsko obezbje|enje bi}e povu~eno tek nakon {to sa glasa~kih mjesta budu odneseni svi listi}i. Prvi zamjenik ministra unutra{njih poslova Aleksander Gorovoj naglasio je da su policajci pro{li specijalnu obuku uo~i izbora i da im je posebno ukazano na izborna pravila.

U sudaru vozova u Poljskoj 16 mrtvih


Jedna dr`avljanka SAD-a je me|u 16 poginulih u sudaru dva voza na jugu Poljske, saop}eno je iz ameri~kog konzulata u Krakovu, prenosi Srna. Portparol konzulata Bend`amin Ousli rekao je da je porodica nastradale `ene ve} obavije{tena, ali nije mogao da saop}i vi{e detalja. O~ekuje se da }e poljske vlasti objaviti vi{e informacija o identitetima `rtava najve}e `eljezni~ke nere}e u ovoj zemlji u posljedih 20 godina, u kojoj je povrije|eno 58 osoba. Ranije je re~eno da je me|u putnicima bilo Francuza, Ukrajinaca i [panaca, ali da nisu povrije|eni. Vozovi, u kojima se nalazilo oko 350 putnika, sudarili su se ~eono u blizini grada [~ekocinja. Poljske vlasti poku{avaju da utvrde kako se dogodilo da se obje kompozicije na|u na istom kolosijeku. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da se ne mo`e isklju~iti mogu}nost ljudske gre{ke.

Mandat
On je suo~en sa ~etvoricom protivkandidata, od kojih je trojicu porazio na prethodnim izborima. Glavni Putinov protivkandidat je komunista Gendij Zjuganov, kojem je to ~etvrta pred sje dni~ka kan di da tu ra. Ukoliko Putin, kojim slu~ajem, ne osvoji vi{e od 50 posto glasova, morat }e se suo~iti sa najbli`im rivalom u drugom krugu.

Izbore obilje`ile demonstracije u Moskvi i prijave malverzacija

Videonadzor
Kancelarija za odnose sa gra|anima primila je prve pritu`be na izborne malverzacije, ali su nadle`ni poslije provjere saop{tili da su prijave bile la`ne, navodi Itar tas. U ovoj kancelariji nagla{avaju da se regularnost glasa~kog procesa nadgleda uz pomo} vebkamera koje su postavljene na svim glasa~kim mjestima. Istovremeno, liberalna opozicija uo~i glasanja je organizovala proteste u Moskvi i ostalim gradovima, ukazuju}i na navodne nepravilnosti na prethodnim izborima za Dumu. Putin je odgovorio objavom programa o postavljanju veb-kamera na svim glasa~kim mjestima, ali kriti~ari ka`u da ta metoda nadzora nije dovoljno efikasna.

Putin: @eli biti gospodar Rusije

Ina~e, kao kandidati na predsjedni~kim izborima pojavili su se i Vladimir @irinovski u ime Liberalno-demokratske partije, samostalni kandidat Mihail Prohorov i lider Pravedne Rusije Sergej Mironov. U skladu sa izmjenama zakona, novi predsjedni~ki mandat trajat }e {est, umjesto ~etiri godine, koliko je va`ilo dosad. Prema podacima Centralne izborne komisije, pravo glasa imalo je 108 miliona gra|ana Ruske Federacije. Izbori }e se smatrati uspjelim bez obzira na to koliko procenata gra|ana bude iza{lo na glasanje. Ruske predsjedni~ke izbore obezbje|ivalo je vi{e od 380.000 pripadnika policije, 29.000 do-

Eksplozije u Jemenu
Bomba{i samoubice povezani s Al-Kaidom detonirali su dva vozila s eksplozivom u blizini dva vojna polo`aja u ju`nom jemenskom gradu Zin|ibaru ju~er, ubiv{i najmanje {est vojnika, rekli su lokalni zvani~nici i stanovnici. Jedno vozilo je imalo za cilj vojni polo`aj koje je nadzirala obalna stra`a na zapadnom ulazu u grad, a vjeruje se da je u ovom napadu poginulo {est vojnika. Drugo vozila je udarilo u topni~ki polo`aj na ju`nom ulazu u Zin|ibar, ubiv{i zasad nepoznat broj osoba. Militanti, koji pripadaju grupi povezanoj s Al-Kaidom pod nazivom Ensar el-[erijat, kontroli{u Zin|ibar, a pokrenuli su niz napada nakon bombardovanja, oslobodiv{i veliki broj zatvorenika, saop}eno je iz lokalne vlade, a javlja Fena.

Iranski vjerski vo|a briljirao na parlamentarnim izborima

Hameneijevim prista{ama 75 posto mjesta


zauzele 19 mjesta, a ostala mjesta prista{e Ahmedined`ada.

U ruralnim predjelima, koji su bili upori{ta Ahmedined`adovih prista{a i njegove grane nesve}enskog nacionalizma, Hameneijevi lojalisti dobili su vi{e od 70 posto mjesta
Lojalisti iranskog vrhovnog vjerskog vo|e dobili su vi{e od 75 posto mjesta u parlamentu na izborima koji su se odr`ali u petak. Ovi izbori su uveliko smanjili izglede predsjednika Mahmuda Ahmedined`ada, prenio je Reuters, a javlja Fena. Rezultati izbora u petak, koje su reformisti osudili, ne}e imati veliki utjecaj na iransku vanjsku politiku uklju~uju}i nuklearni spor s zapadnja~kim silama.

2.000 ljudi izbjeglo iz Sirije u Liban


Oko 2.000 ljudi izbjeglo je pred nasiljem u Siriji i pre{lo granicu sa sjevernim dijelom Libana, saop{tila je ju~er agencija UN-a za izbjeglice, a prenosi Srna. Por tparol UNHCR-a u Libanu @an Pol Kavalijeri rekao je da je granicu pre{lo izme|u 1.000 i 2.000 ljudi. On je rekao da su ove informacije dostavili timovi UNHCR-a sa terena i lokalne libanske vlasti. O~evici sa libanske strane granice ka`u da se tokom dana ~ulo sna`no granatiranje sirijskog grada Kusara i da su vidjeli veliki broj `ena i djece kako bje`e pje{ke. Crveni krst i Crveni polumjesec po~eli su ju~er distribuciju pomo}i u selima nedaleko od sirijskog grada Homsa i planiraju da pre|u u podru~ja u koja su se sklonile izbjeglice iz okruga Baba Amr.

Zvani~ni rezultati
Prohameneijevi kandidati ubjedljivo su pobijedili u {iitskim svetim gradovima Kom i Ma{ad, a blagu prednost su imali u drugim ve}im pokrajinskim gradovima kao Isfahan i Tabriz, gdje je vi{e od 90 posto glasa~a podr`alo Ahmedined`ada na parlamentarnim izborima 2009. godine. ^ak i u ruralnim predjelima, koji su bili upori{ta Ahmedined`adovih prista{a i njegove populisti~ke grane nesve}enskog nacionalizma, Hameneijevi lojalisti dobili su vi{e od 70 posto mjesta. Nezavisni kandidati i `ene kandidati pro{li su relativno dobro u mnogim pokrajinskim gradovima. Zvani~ni rezultati izbora bit }e objavljeni danas.

Vodstvo i u Teheranu
Me|utim, dat }e taboru vrhovnog vo|e ajatolaha Alija Hameneija zna~ajnu prednost na predsjedni~kim izborima 2013. godine. Poraz prista{a Ahmedined`ada }e najvjerovatnije naru{iti autoritet predsjednika, koji je osporavao najvi{i stepen vlasti koju ima vrhovni vjerski vo|a u iranskoj vi{eslojnoj

Ahmedined`ad do`ivio izborni debakl

hijerarhiji. Vi{e od 90 posto glasa~kih listi}a je prebrojeno, a o~ekuje se da }e sljedbenici Hameneija dobiti vi{e od tri ~etvrtine od 290 mjesta u Mad`lisu (parlamentu). U utrci za 30 mjesta u prijestolnici Islamske Republike Teheranu, nezvani~ni izvje{taj pokazuje da su Hameneijeve prista{e

14

OGLASI

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

15

16

BIZNIS I EKONOMIJA

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Pitanje gra|ana: Koja je razlika izme|u debitne i kreditne kartice?

Federacija BiH donosi novi zakon

Kreditna kartica stvara zadu`enje


Osnovna razlika izme|u kreditne i debitne kartice je {to kod debitne kartice koristite svoj novac kojim raspola`ete na ra~unu u banci, a kod kreditne kartice koristite novac finansijske institucije, tj. koristite kredit na koji pla}ate kamatu i ostale tro{kove. Kod debitne kartice iznos transakcije skida se odmah sa va{eg ra~una i imate mogu}nost da potro{ite puni iznos koji je na raspolaganju na va{em ra~unu. U ve}ini banaka mo`ete besplatno otvoriti ra~un i dobiti debitnu karticu, i obi~no pla}ate naknadu za mjese~no vo|enje ra~una. Nije potrebno da imate posao i stalni izvor prihoda. Sa kreditnom karticom stvarate zadu`enje i mo`ete obavljati kupovinu do limita odobrenog kod va{e banke, bez obzira na iznos sredstava na va{em ra~unu. Ra~un za kreditnu karticu dobivate mjese~no i mora-

Nema koncesije bez

bankovne garancije
Desetine kamenoloma u Unsko-sanskom kantonu otvoreno iz politi~kih razloga, a potom napu{teno, za {to jo{ niko nije odgovarao
Evidentirati sva prirodna bogatstva

te platiti minimalno tra`eni iznos da odre|enog datuma u mjesecu. Na neizmireni dio duga zara~unava se kamata po odre|enoj godi{njoj kamatnoj stopi koja je definisana u ugovoru koji ste potpisali sa bankom. Sama naknada za odr`avanje kreditne kartice i kamata se razlikuju izme|u banaka. Podnositelj zahtjeva za kreditnu (uklju~uju}i revolving) karticu mora da ispuni odre|ene uslove definisane od stranke banke. Naj~e{}e to zna~i da je potreban stalan izvor primanja. Sa kreditnom karticom mo`ete kupovati na internetu {to ne mo`ete sa debitnom karticom.

Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama U plusu i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finasijama. Savjetnici U plusu su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE


Kursna - te~ajna lista - broj 043 - 3. 3. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.590786 Kanada 124 CAD 1 1.495661 Hrvatska 191 HRK 100 25.781195 Ceska R 203 CZK 1 0.078937 Danska 208 DKK 1 0.262413 Maarska 348 HUF 100 0.674366 Japan 392 JPY 100 1.810786 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.262912 Svedska 752 SEK 1 0.220904 Svicarska 756 CHF 1 1.617427 Turska 949 TRY 1 0.838140 V.Britanija 826 GBP 1 2.342909 SAD 840 USD 1 1.476085 Rusija 643 RUB 1 0.050376 Srbija 941 RSD 100 1.760403 SDR (Special Drawing Rights) na dan 01. 03. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 01. 03. 2012 =

1.955830 1.594773 1.499410 25.845810 0.079135 0.263071 0.676056 1.815324 0.566448 0.263571 0.221458 1.621481 0.840241 2.348781 1.479784 0.050502 1.764815 USD BAM

1.955830 1.598760 1.503159 25.910425 0.079333 0.263729 0.677746 1.819862 0.567864 0.264230 0.222012 1.625535 0.842342 2.354653 1.483483 0.050628 1.769227 1.55014 2.277505

^lanovi Ekonomsko-socijalnog vije}a u Federaciji BiH me|u prvima su bili u prilici pro~itati tekst nacrta zakona o koncesijama u ovom entitetu povodom kojeg je proiza{la zanimljiva rasprava i o tome da li je i na koji na~in u na{ pravni sistem mogu}e uvesti o{trije kazne za prekr{ioce. Takve kazne za prekr{aje u oblasti koncesija na posljednjoj sjednici ovog vije}a u prijedlozima njegovih ~lanova dostizale su visinu od 100.00 do 150.000 KM. No, odmah se ispostavilo da ih je nemogu}e ugraditi u ovaj zakon jer su osnove kaznene politike propisane Zakonom o prekr{ajima. Ukoliko bi se mijenjao taj zakon, pitanje je da li bi o{trije kazne uop{te mogle dobiti potrebnu politi~ku podr{ku. Ukoliko javnosti po{aljemo poruku da se Zakon o prekr{ajima ne mo`e promijeniti, to }e onima {to kradu i ne izvr{avaju obaveze prema dr`avi biti znak da nastave krasti, kazao je Ismet Bajramovi}, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

^lanovima delegacije Udru`enja poslodavaca ovaj prijedlog je prihvatljiv.

Doza straha
Edib Ibrahimpa{i} iz Biha}ke pivare smatra da zakonom treba naglasiti opredijeljenost Vlade i koncesionara za otvaranje novih radnih mjesta i zapo{ljavanja, odnosno onih elemenata koji }e omogu}iti pove}anje konkurentnosti firmi - korisnika koncesionih dobara. Iz delegacije Udru`enja poslodavaca ~ula se i doza straha od podzakonskih akata koji ponekad sputavaju primjenu dobrih zakonskih opredjeljenja ili naprosto ko~e njegovu primjenu. Ohrabruju}a je informacija ministra Desnice Radivojevi}a da }e sva prirodna bogatstva Federacije BiH u okviru razvoja GIS sistema biti evidentirana koli~inski i kartografski, {to }e omogu}iti njihovo racionalnije i po o~uvanje prostora i okoli{a racionalnije kori{tenje. O~ekivanja su da se ubudu}e ne}e ponoviti slu~aj kakav imamo u Unsko-sanskom kantonu. Tamo su pred posljednje izbore otvarani mnogi kamenolomi kako bi se zatrpale rupe na saobra}ajnicama. Nakon {to su izbori pro{li, kamenolomi su napu{teni i kao takvi decenijama }e naru{avati prirodni ambijent. Za to jo{ niko nije odgovarao. S obzirom na to u kakvoj dr`avi `iH. ARIFAGI] vimo i ne}e.

Tirak: Umjesto da radi inspekcije, tra`i bankovne garancije!

Kantoni bez in`enjera


Pomalo obeshrabruju}e mi{ljenje o ovom zakonskom projektu iznio je i Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove BiH. Po njemu, dobro je opredjeljenje da se akti na osnovu kojih su do sada dodjeljivane koncesije zamijene zakonom. No,

pla{i se da ovako kako je napisan ne}e dati rezultate jer }e procedure za izdavanje koncesija i dalje biti duge i komplikovane. Uz to brojni nivoi vlasti (kantoni, op{tine) nemaju kapacitete da prate primjenu zakona. Konkretno: neki od kantona u svojim slu`bama nemaju niti jednog in`enjera koji se razumije u ovu oblast. U Hercegova~ko-neretvanskom kantonu jo{ nikad nije ni formirana komisija za koncesije, {to otvara prostor za zloupotrebe. Tirak predla`e da izdavanje svake budu}e koncesije prati i bankovna garancija koju }e koncesionar obezbijediti, ~ime bi se dr`ava za{titila od nepla}anja naknade i drugih zloupotreba.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 198458 11 P Sarajevo, 27. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, Fra An|ela Zvizdovi}a 1, Sarajevo, protiv tu`enih 1. Ismet Salihagi}, Vinica 7, Biha}, 2. Safeta Kuri}, Klokot bb, Biha} i 3. [erif Abdi}, Papari bb, Biha}, radi duga, vsp. 25.955,43 KM, van ro~i{ta 27. 2. 2012. godine, na osnovu ~lana 348. ZPP-a, donosi slijede}i /- Poziv za pripremno ro~i{te -/ ZA: PRVOTU@ENOG ISMET SALIHAGI] I TRE]ETU@ENOG [ERIF ABDI] Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za UTORAK, 17. 4. 2012. GODINE, U 13 SATI, pred ovaj sud, u sobu broj 315/III. SUDIJA Aida Bahtovi}

OGLAS

Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Grbi}: Ne to~ite danas gorivo


Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni transport Republike Srpske Nikola Grbi} ocijenio je nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva trgovine i turizma RS-a, Privredne komore RS-a, te udru`enja autoprevoznika, taksista i potro{a~a da je poskupljenje goriva dovelo prevoznike na ivicu propasti. Grbi} je pozvao sve prevoznike i gra|ane da danas ne to~e gorivo na benzinskim pumpama u RS-u. - Na ovaj na~in `elimo skrenuti pa`nju vlastima i institucijama u Srpskoj da smo dovedeni na ivicu propasti, dodao je Grbi}. Prema njegovim rije~ima, ~esta poskupljenja nafte uti~u na privrednike, ali i standard svih gra|ana u RS-u zbog rasta cijena prehrambenih proizvoda, te je

najavio sastanak sa predstavnicima ministarstava poljoprivrede, trgovine i turizma, te saobra}aja i veza RS-a, na kojem }e razgovarati o eventualnom smanjenju cijena goriva ili zaustavljanju njihovog rasta, javila je Srna. Od po~etka ove godine gorivo na pumpama u RS-u poskupjelo je tri puta, tako da sada benzin i dizel ko{taju 2,5 KM po litru.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA

17

Energija biomase sve interesantnija za investitore i potro{a~e

Vatra bez subvencija


Svaka inicijativa za ve}e kori{tenje obnovljivih izvora energije u na{oj zemlji pouzdan je znak da smo kona~no shvatili njihove ekonomske i ekolo{ke pogodnosti, mogu}nosti otvaranja novih radnih mjesta i {ansu za dobar izvozni aran`man. Iz tog razloga treba se radovati odluci kompanije HGEco Flame iz Viteza koja je ove sedmice najavila investiranje milion KM u izgradnju fabrike peleta u Livnu. Ve} je poznat i izvo|a~ radova: Kovan MI iz Gra~anice, {to zna~i da se investitoru `uri da je {to prije zavr{i i stavi u pogon. Ugovor, koji je potpisan po~etkom februara, predvi|a da radovi projektovanje i izgradnja nove fabrike budu okon~ani do 1. juna ove godine. Iz Viteza isti~u da je do sklapanja ugovora do{lo nakon dugogodi{nje saradnje sa kompanijom VG Monting, koja se bavi proizvodnjom i distribucijom toplotne energije, a koja je osniva~ firme HG-Eco Flame. Fabrika peleta gradit }e se na povr{ini od dvije hiljade kvadratnih metara, a planirana proizvodnja je dvije tone na sat.

VIJESTI

Za razliku od drugih zemalja u Bosni i Hercegovini jo{ nema podsticaja za zna~ajnije kori{tenje alternativnih goriva

Na podru~ju BiH trenutno egzistira dvadesetak pogona za proizvodnju briketa jednako raspore|enih u dva entiteta. Veliki proizvo|a~i su Nika~evi} Kre{evo, Pe{tali} Grada~ac, Tamex Busova~a i gotovo svi ih koriste i za zagrijavanje vlastitih industrijskih pogona. Na po~etku rada uspje{na kompanija Vitales iz Nove Bile podignuta slovenskim kapitalom je bankrotirala.

BiH tre}a po ranjivosti ekonomija


BiH je tre}a zemlja centralne i isto~ne Evrope po ranjivosti ekonomije na de{avanja u eurozoni, zaklju~ak je analize vode}e svjetske agencije iz oblasti kreditnog rejtinga Standard&Poors. Prema ovoj analizi, najranjivija je Turska, slijedi Ma|arska, pa BiH. U boljoj poziciji su Poljska, Gruzija, Crna Gora, Litvanija, Srbija i Bjelorusija. U analizi se dodaje da postoji rizik od opadanja potra`nje u eurozoni za robom iz centralne i isto~ne Evrope, a smanjenje podr{ke banaka svojim filijalama mo`e uticati na ekonomije ovih zemalja. Regija ima dobru perspektivu, navodi se u analizi, kada je rije~ o privla~enju stranih investicija u narednih desetak godina.

^ista energija, ~ista zarada


Me|u zna~ajnijim proizvo|a~ima peleta u Federaciji BiH su FIS Vitez, Eupal Kiseljak, [uica term iz Tomislav-Grada. Na teritoriji RSa djeluju ~etiri firme - proizvo|a~i peleta. Proizvodnja goriva na bazi biomase predstavlja veliku {ansu BiH s obzirom na to da obim eksploatacije {umske mase i broj drvoprera|iva~kih kapaciteta u kojima se kora, pilotina i drugi produkti spaljuju ili odvoze na deponije. Dr`ava bi kona~no trebala da uvede poticaje za kori{tenje goriva od biomase i time stimuli{e ulaganja u nove tvornice ovog energenta. Pe}i za njihovo spaljivanje u ku}nim lo`i{tima, zajedni~kim kotlovnicama individualnim stanovima na tr`i{tu ima dovoljno. Ina~e, sve proizvedene koli~ine briketa i peleta uglavnom se izvoze, a stepen njihovog kori{tenja kod nas je gotovo zanemariv.
H. ARIFAGI]

Sve je ovo ~ista energija

Vi{e briketa nego peleta


Kako saznajemo od Besudina Hod`i}a, {efa razvoja u firmi Kovan MI, ova kompanija na ljeto planira izgradnju i vlastite fabrike peleta, nakon {to kao izvo|a~i radova uspje{no privedu kraju

posao u Livnu. Hod`i} je otkrio da }e se fabrika graditi na lokaciji izme|u Olova i Kladnja, ali da je projekt tek u fazi pripreme. Kovan MI se za ulazak u biznis proizvodnje toplovodnih kotlova na biomasu-pelet odlu~io iz razloga jer je kori{tenje tog biolo{ki ~istog goriva u odnosu na druge energente, najpovoljniji na~in grijanja. Istovremeno, to je i na tragu opredjeljenja Evropske unije o pove}anju potro{nje ~iste energije u odnosu na fosilna goriva kao odgovor na klimatske poreme}aje

izazvane prevelikom emisijom ugljendioksida. Biomasa se sa stanovi{ta za{tite `ivotne sredine, posebno zraka, smatra potpuno ~istim energentom. [emsa Alimanovi} za Oslobo|enje je ponudila kratku analizu stanja u proizvodnji alternativnih goriva na bazi biomase (briketi i pelete). Pritom isti~e da je broj proizvo|a~a briketa znatno ve}i od onih koji su se opredijelili za pelete jer je ova prva znatno jeftinija, a druga se manje tro{i.

Pokrivenost uvoza izvozom 54,5 posto


Vanjskotrgovinska razmjena Republike Srpske u januaru iznosila je 229,56 miliona eura, a pokrivenost uvoza izvozom bila je 54,5 posto, podaci su republi~kog Zavoda za statistiku. Vrijednost izvoza bila je 80,97 miliona eura, uvoza 148,59 miliona eura, a vanjskotrgovinski deficit iznosio je 67,62 miliona KM. Izvoz je u januaru ove godine, u odnosu na isti mjesec pro{le, smanjen za 9,9 posto, dok je uvoz pove}an za 2,8 posto, prenosi Srna. Srpska je najvi{e robe izvozila u Italiju i Srbiju, dok je najvi{e uvozila iz Rusije i Srbije. U izvozu, kao i u uvozu, najzastupljeniji su bili naf tna ulja i maziva.

Zbog o{te}enja na halama

Odgo|en sajam GAST


Zbog vremenskih nepogoda, koje su uzrokovale ozbiljna o{te}enja na halama Sajma Split, gdje se ove sedmice trebao odr`ati 17. me|unarodni sajam turizma i prate}ih oblasti GAST 2012, odlukom organizatora ova manifestacija je odgo|ena za period od 21. do 25. marta 2012. godine. Ova ~injenica se, sre}om, ne bi trebala negativno odraziti na planirani nastup Bosne i Hercegovine na ovom sajmu. Naime, na pripremnom sastanku organizatora nastupa (Vanjskotrgovinske komore BiH/Agencije za promociju izvoza, USAID-Sida FIRMA Project i Regionalne razvojne agencije REZ) i bh. kompanija svi na{i izlaga~i ostali su pri odluci da nastupe na GAST-u u okviru zajedni~kog bh. {tanda. Na sastanku je razgovarano o svim va`nim detaljima grupne prezentacije BiH u Splitu, kao {to su: izgled {tanda i raspored izlaga~a, transport eksponata, te popratne manifestacije na sajmu (Dan Bosne i Hercegovine, poslovni susreti itd). BiH }e na

Novi termin odr`avanja sajma u Splitu je 21 - 25. mart 2012.

Izgra|eno 2.755 stanova


U pro{loj godini u Bosni i Hercegovini broj zavr{enih stanova iznosio je 2.755, {to je za 24,9 posto manje u odnosu na isti period 2010. godine. Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, broj nezavr{enih stanova u 2011. bio je 3.536, {to je za 0,9 posto vi{e u odnosu na isti period 2010, dok je prosje~na povr{ina zavr{enih stanova u 2011. godini iznosila 53,8 kvadratnih metara. A. Pe.

Sa jednog od pro{lih sajmova

ovogodi{njem sajmu GAST predstavljati devet bh. firmi: Izazov d.o.o. Kalesija, FIS d.o.o. Vitez, Praktik d.o.o. Vogo{}a, Krin d.o.o. Zenica, Eden Garden d.o.o. Isto~no

Sarajevo, Stolarija prom d.o.o. Lukavac, Agencija Positive d.o.o. Sarajevo, Medicom d.o.o. Grude, MP Pandurevi} Milo{evac.
A. Pe.

18

OGLASI

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO


Kanton Sarajevo Broj: 01-05-5057/12 Sarajevo: 2.3.2012. godine

CANTON SARAJEVO ASSEMBLY

Na osnovu ~lana 8. Zakona o javnim priznanjima Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo, novi pre~i{}en tekst broj: 2 /10.), Odbor za javna priznanja Kantona Sarajevo ogla{ava

ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU Poslanici, udru`enja, fondacije i pojedinci mogu podnijeti inicijativu za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo za: PO^ASNOG GRA\ANINA KANTONA SARAJEVO Po~asnim gra|aninom Kantona Sarajevo progla{ava se strani dr`avljanin koji se istakao naro~ito zaslugama u davanju podr{ke pravednoj borbi za odbranu Sarajeva od agresije, unapre|enju me|unarodne saradnje, razvijanju me|unarodnih i me|uljudskih odnosa, na na~elima solidarnosti, demokrati~nosti, humanosti i tolerancije me|u ljudima razli~ite nacije, vjere, kulture i dr. Po~asnom gra|aninu dodjeljuje se Povelja Kantona. Preduze}a, ustanove, politi~ke organizacije, udru`enja gra|ana i drugi organi i organizacije i neposredno Odbor za javna priznanja Kantona Sarajevo mogu podnijeti inicijative za dodjelu javnog priznanja Kantona Sarajevo za PLAKETU KANTONA SARAJEVO Plaketa Kantona Sarajevo dodjeljuje se kao priznanje za doprinos razvoju Kantona Sarajevo u oblasti privrede, nauke, dru{tvenih djelatnosti i umjetnosti. Plaketa se dodjeljuje pojedincima i kolektivima. Plaketa se mo`e dodijeliti i posthumno. Inicijative za ova javna priznanja, sa obrazlo`enjem, mogu se dostaviti najkasnije do 23.3.2012. godine na adresu: KANTON SARAJEVO Odbor za javna priznanja Kantona Sarajevo (na ruke sekretara Odbora Abid Kola{inac), Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1/I, Sarajevo PREDSJEDNIK ODBORA prof. dr. Mirjana Mali}
web: http://skupstina.ks.gov.ba e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

J AV N I P O Z I V

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

19

Rad i pored krivi~ne prijave


Dok u Astra clubu tvrde da imaju dozvolu i za idu}u godinu, iz Ministarstva finansija FBiH ka`u da odobrenje nisu izdali
Astra club u Ulici Envera [ehovi}a 52, nakon {to je unio nemir me|u mje{tane Novog Sarajeva koji ne `ele kockarnicu u blizini domova, od 12. februara je nezvani~no otvoren, dok se sve~ano otvaranje o~ekuje 25. marta. Lanac ovih klubova najprije je otvoren u Ferhadiji 21. oktobra, a zatim na Ilid`i i u Novom Sarajevu. - Imali smo sastanak sa lokalnom mjesnom zajednicom, gdje smo saznali da se niko nije `alio na na{ klub. Predstavnici Mjesne zajednice su ~ak do{li ovdje da provjere objekat. Iako stoji da smo otvoreni, jesmo, ali nezvani~no. Mi se bavimo posebnim igrama na sre}u koje podrazumijevaju slotma{ine, kazala je Jasmina Grci}, portparol ovog objekta. stva finansija FBiH. - Astra club je podnio zahtjev za pokretanje postupka izdavanja odobrenja za rad. Dokumentaciju smo proslijedili nadle`noj poreznoj upravi za provjeru svih uvjeta i aspekata za dobijanje dozvole. Dakle, oni trenutno nemaju odokockarnicu, gdje se u prizemlju nalaze automati i kafi}, u podrumu je predvi|en restoran, dok su na spratu kancelarije uposlenika Astra cluba i sobe za spavanje. Planirana je i ljetna ba{ta. Zakon nala`e da svaki stan ima jedno mjesto za parking, ispred Astra cluba, iako je to javna povr{ina, podignuti su ivi~njaci, {to sada vi{e nalikuje privatnom parkingu. - Po regulacionom planu, predvi|eno je da budu postavljeni ivi~njaci, me|utim, prija{nji vlasnici to nisu htjeli da urade. [to se tiPredstavni~ki dom Parlamenta FBiH usvojio je nacrt zakona o igrama na sre}u, a javna rasprava }e trajati do kraja februara. Savez op}ina i gradova FBiH nije konsultiran u vezi sa ovim nacrtom. U Savez su pristigle inicijative iz nekih jedinica lokalne samouprave da se prilikom otvaranja objekata, u kojima se prire|uju igre na sre}u, prethodno ne pribavlja nikakvo mi{ljenje lokalnih zajednica, a prigovori gra|ana se upravo usmjeravaju njima. - Novi zakon o igrama na sre}u je u fazi dono{enja, gdje smo pokrenuli odre|ene procedure i preko Saveza gradova i op}ina. Ovo je problem s kojim se suo~ava velik broj op}ina u Federaciji, te je potrebno da se Savez sa svojim stru~nim kapacitetima uklju~i u dono{enje tog zakona kako bi u novom aktu bile izbjegnute zamke da neko daje odobrenje, a da ne pita onoga ko najvi{e trpi i koga se to najvi{e ti~e, istakao je na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o.

ASTRA CLUB Kockarnica u Ulici Envera [ehovi}a otvorena nezvani~no?!

Uvi|aj
Iako su inspekcijske mjere nalagale obustavu radova, investitor se na njih oglu{io, zbog ~ega je Op}ina Novo Sarajevo podnijela krivi~nu prijavu. - Istina je da nam je Op}ina slala inspekciju, sa~injeni su zapisnici, ali ta inspekcija nije dolazila Astra clubu, ve} vlasniku pansiona Monique. ^injenica je da mi imamo sve dozvole koje nam trebaju da stupimo u rad zvani~no. Ako odete u Ministarstvo finansija FBiH, uvjerit }ete se da prije nego {to su nam izdali dozvolu za rad, iza{li su na uvi|aj te da postoji zapisnik o tom danu kada su nadle`ni proveli inspekciju u objektu. Ministarstvo nam je ~ak produ`ilo dozvolu za rad i na idu}u godinu, nagla{ava Grci}. Prema va`e}im zakonskim propisima, izdavanje dozvole za rad, kada su u pitanju kockarnice, kasina ili automat-klubovi, nije u nadle`nosti op}ina, ve} Ministar-

Interesi gra|ana
Iako je Op}ina poslala pitanja federalnom Ministarstvu finansija, odgovor jo{ ~ekaju, zbog ~ega na~elnik i nije puno toga mogao da nam ka`e. - Nakon {to dugo nismo dobili nikakav odgovor od Ministarstva, pozivali smo se na Zakon za slobodi pristupa informacija, jer `elimo znati jesu li dali odobrenje za rad Astra clubu i na osnovu ~ega. Poslali smo krivi~nu prijavu, inspekcijski postupci se vode, niko ne mo`e re}i da ne zna da su oni pokrenuti. Poduzeli smo sve da za{titimo interese gra|ana ove ulice, kazao je Kold`o.
Majda TATAREVI]

U klub dolazili predstavnici Mjesne zajednice brenje za rad, odgovor je koji smo dobili iz Ministarstva finansija FBiH.

Mjesta i za ba{tu
^lanom 60. Zakona o igrama na sre}u propisano je da se kasino mo`e nalaziti u posebnoj prostoriji ili ugostiteljskom objektu hotela sa ~etiri ili pet zvjezdica, dok pansioni u ovaj zakon nisu uvr{teni. Pansion Monique, koji je u ovoj ulici jo{ od Olimpijade, sada slovi za

PRISTUP INFORMACIJAMA Kako iz Ministarstva finansija dugo nije bilo odgovora, iz Op}ine Novo Sarajevo pozvali su se na Zakon, uz napomenu da niko ne mo`e re}i kako nije upoznat sa inspekcijskim postupcima

~e ljetne ba{te, kada se radila rekonstrukcija fasade, dobili smo prostor za nju, jer je fasada bila {ira skoro metar i po, a i}i }e do `ive ograde. Iako smo planirali imati i ljetnu ba{tu, jer smo rekonstrukcijom fasade dobili metar i po, to se, ipak, ne}e dogoditi. Kako nema dovoljno predvi|enog prostora, a Astra club ne mo`e imati niti ba{tu, niti bilo koju vrstu ugostiteljstva, osim u reprezentativne svrhe, ispri~ala je za Oslobo|enje Grci}.

Na sjednici OV-a Stari Grad

Pod zakupom tri objekta


Na sjednici Op}inskog vije}a Stari Grad dodijeljena su dva poslovna prostora u zakup i to ona koja se nalaze u objektu Kvadrant XII, u Ulici Mula Mustafe Ba{eskije 7. Poslovni prostor od 26 kvadratnih metara dodijeljen je Muhamedu Zahiragi}u, a cijena zakupa je umanjena za 50 posto. Ovo su podr`ala 23 vije}nika, dok je dvoje bilo suzdr`ano. Jednoglasno je usvojen i prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u pomenutom objektu firmi Opresa d.d. iz Prijedora, koja se ina~e bavi trgovinom duhanskih proizvoda. Prema prijedlogu odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u Ulici fra Grge Marti}a na broju 2/IV jednoglasno je dodijeljen Forumu parlamentaraca BiH. E. G.

Sme}e na ulicama

Velike naslage sme}a koje se topljenjem snijega mogu vidjeti u ve}ini sarajevskih ulica stvaraju nove nevolje gra|anima. Osim {to od grada prave ruglo, upori{te su mnogih zaraznih bolesti koje se vrlo lako mogu pro{iriti zbog velikog broja pasa lutalica koji dodatno razbacuju sme}e, zbog ~ega apeliramo na KJKP Rad da {to prije pristupi uklanjanju i odvozu zaostalog sme}a. Koliko to ru`no izgleda, najbolje pokazuje fotografija nastala u Ulici Stjepana Tomi}a u op}ini Centar.

20

SARAJEVSKA HRONIKA

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Udru`enja upoznata o aktivnostima

Problemi koji ~ekaju novu direktoricu JU Djeca Sarajeva

Sastanak na~elnika Had`ibajri}a sa udru`enjima

Pismo podr{ke za apliciranje


Predstavnici Op}ine Stari Grad upoznali su udru`enja i firme koje zapo{ljavaju i brinu o osobama sa posebnim potrebama o javnom pozivu za projekte iz oblasti socijalnog poduzetni{tva i socijalne inkluzije. Na sastanku koji je odr`an u petak prisustvovali su na~elnik Op}ine Stari Grad Ibrahim Had`ibajri}, savjetnica na~elnika za oblast socijalne za{tite, izbjeglih i raseljenih lica Emina Dubravi}, te predstavnici Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, Saveza gluhih i nagluhih lica, Udru`enja distrofi~ara, NVO altruista Svjetlo, kao i firmi Librag, Pismolik i Des. Savjetnica na~elnika Emina Dubravi} informisala je prisutne o na~inu apliciranja na projekt, te svim prisutnim podijelila uputstvo za apliciranje i obrasce za prijavu. Na~elnik Had`ibajri} je kazao kako }e ukoliko im bude potrebno od Op}ine dobiti pismo podr{ke za apliciranje na projekt.

Pojedini vrti}i bez ijedne sprema~ice


Prednost data odgajateljima, a ve}ini uposlenika primljenih na odre|eno ugovor je ve} istekao
O problemima u ka{njenju plata uposlenima u JU Djeca Sarajeva Oslobo|enje je ve} pisalo, a me|u 20 radnika zbog kojih je do ka{njenja i do{lo, najvi{e je sprema~ica. Naime, u dopisu upu}enom Vladi Kantona Sarajevo od 14. februara ove godine, sad ve} biv{a direktorica Vasva Jajetovi} dostavila je spisak od 20 uposlenika primljenih na odre|eno, za ~iji rad uop{te nisu predvi|ena sredstva u kantonalnom bud`etu za ovu godinu. U dopisu Jajetovi} obja{njava da je za normalno funkcionisanje ustanove potrebno, umjesto 298 stalno uposlenih, 317 radnika, te da je dogovoren odabir nu`no prioritetnog kadra . - Menad`ment je zauzeo stav da je prioritet sa~uvati u radnom odnosu odgojno-obrazovni kadar, u prvom redu odgajateljice. Moramo naglasiti da }e se pomenuti vi{ak kadra najvi{e negativno odraziti na potpuni nedostatak tehni~kog osoblja (sprema~ica), kojih je ve} pri prvom krugu smanjenja uposlenika, a pred ulazak u trezorsko poslovanje, bilo manje za sedam, te da }e uz ovaj vi{ak to biti ukupno 13 sprema~ica. Bi}e veoma te{ko, ako ne i nemogu}e, oragnizovati odr`avanje vrti}a, sada kad zna~ajan broj njih ostaje bez ijedne sprema~ice, navela je Jajetovi} u dopisu Vladi, te ministarstvima obrazovanja i finansija. Uz dopis je dostavljen spisak od 17 uposlenih, od kojih je jednom ugovor o radu istekao 25. februara, {estero ih je radilo do 29. 2, jedno do 1. marta, a sta` }e biti prekinut 31. za osmero radnika. Uz to, Jajetovi} napominje kako troje uposlenih u drugom i tre}em mjesecu odlazi u penziju, te kako }e se manjak kadra ipak morati rje{avati u budu}nosti rebalansom bud`eta ili na neki drugi J. M. na~in.

U bud`etu ima novca za 298 uposlenika

Podno{enje zahtjeva u Op}ini Centar

Procjena {teta do 15. marta


U skladu sa uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a, Slu`ba Civilne za{tite Op}ine Centar obavje{tava gra|ane da se zahtjevi za procjenu {teta nastalih tokom progla{enog stanja prirodne nesre}e u Kantonu Sarajevo, od 4. do 23. februara 2012, usljed obilnih snje`nih nanosa, mogu podnositi do 15. marta, do 16 sati, na protokol Op}ine Centar (Mis Irbina 1), uz popunjen obrazac koji se mo`e preuzeti na {alteru.

OKOM KAMERE

Kako je tekla konkursna procedura za direktoricu vrti}a


Na konkurs za izbor direktora JU Djeca Sarajeva, na kojem je prvo mjesto zauzela Mirjana Jovanovi} - Halilovi}, prijavilo se jo{ {est kandidata. Dokumente su predali: Vasva Jajetovi}, Arzija Mahmutovi}, Ljubica Andri}, Misala Bajri}, Smajila Radovovi} i Mirsad Cvrk. Prijave Bajri} i Radovovi} su odba~ene kao nepotpune, a nakon intervjua sa ostalih pet kandidata, Jovanovi} - Halilovi} i dosada{nja v.d. direktorica JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi} imale su isti broj bodova, po 31. Iza njih su bile Mahmutovi} i Andri} sa po 28,8 bodova, dok ih je Cvrk skupio 22,4. Upravni odbor Ustanove je glasanjem izme|u ove dvije kandidatkinje donio odluku da se Vladi za direktoricu predlo`i Mirjana Jovanovi} - Halilovi}.

Pobijedio entuzijazam
Nakon intervjua, Jovanovi} - Halilovi} i Jajetovi} imale su isti broj bodova

Sarajevska sun~ana idilaLijepo vrijeme u Sarajevu izmamilo je veliki broj ljudi napolje, na
ro~ito na Ba{~ar{iju. Roditelji, dede i bake izveli su djecu u {etnju, nakon hladnih dana koji su obilje`ili februar. Sre}a, radost i idila vladale su ovaj vikend ulicama na{eg glavnog grada. M. T.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Male{i}i 1, Vitkovac brdo, Bojnik farma krava, Deovi}i i Sutjeska 4, od 9 do 10.30 Bra}e Muli} 2 i Ned`ari}i naselje 7, od 10 do 12 Bitumenka i [ped, od 7 do 9 Branilaca grada 1, od 8 do 16 IV crnogorske brigade, Ljubini}i, Milinkladska i Lje{evo 3, od 13.30 do 15 Ned`ari}i 4 i Ned`ari}i skola, od 12 do 13.30 Ned`ari}i naselje 3 i 6, od 10.30 do 12 sati Ned`ari}i naselje 4 i 5.

Jovanovi} - Halilovi}

- Svoju opredijeljenost za prvog kandidata Upravni odbor obrazla`e iskazanim entuzijazmom za rad, pozitivnom vizijom budu}eg rada ustanove, idejama za njeno unapre|enje, visoko iskazanom opredijeljeno{}u za timski rad i uspje{no{}u u dosada{njem radu, navodi se u dopisu ~lanovima Vlade KS-a, koji je potpisala predsjednica UO JU Djeca Sarajeva Edita Kalajd`i}. Ina~e, Mirjana Jovanovi} - Halilovi} diplomirani je psiholog, a radila je kao profesor u Srednjo{kolskom centru Had`i}i kao voditelj radionice sa u~enicima koji imaju problema u pona{anju i u~enju (2002 - 2010), te kao psiholog i profesor u Srednjoj medicinskoj {koli od 2004. do danas, uz niz honorarnih poslova. Du`nost direktorice zvani~no J. M. jo{ nije preuzela.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

21

Posao za sve za stotinjak gra|ana

Od aprila slijedi
uljep{avanje grada
Grad Sarajevo i ove godine nastavlja realizaciju projekta Posao za sve kojim }e biti upo, sleno stotinjak osoba sa evidencija biroa rada. Posao }e obavljati u KJKP Park tokom {est mjeseci, a ostvarivat }e sva prava iz radnog odnosa. Prema rije~ima Hamde Kari}a, pomo}nika gradona~elnika za komunalne poslove, Grad Sarajevo je za ove namjene planirao 500.000 KM. - Realizacija projekta po~inje u aprilu. Planiramo do kraja marta zaklju~iti ugovor sa preduze}em Park i Slu`bom za zapo{ljavanje KS-a, nakon ~ega }e uslijediti odabir nezaposlenih osoba sa evidencija biroa rada. Obavezno gledamo da se projektom uposli i odre|eni broj osoba romske nacionalnosti, pa }emo to preporu~iti preduze}u Park i ove godine. Prethodne godine

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Radnici }e pored plate primati topli obrok i kartu za prevoz, ka`e Hamdo Kari}

imali smo dobru saradnju i sa Nevladinom organizacijom Svjetlo, pa smo uposlili ~etiri-pet njihovih {ti}enika. Vidjet }emo da li }e biti potrebe za tim i ovog puta, kazao nam je Kari}. Anga`irani radnici }e pored plate primati topli obrok i kartu za prevoz. Mjese~na primanja }e iznositi oko 800 KM. - Radnici }e raditi na proljetnom ozelenjavanju i uljep{avanju javnih povr{ina u gradu. To SARADNJA }e podrazumijeObavezno vati i odr`avanje uposlimo i spomen-obiljepripadnike romske `ja, fon ta na, nacionalnosti, a hor ti kul tur no ure|enje, ko{evidje}emo sa NVO nje oba la Mi Svjetlo da li posao ljac ke i ko ri ta treba i nekom od drugih vodotoka, {ti}enika naveo je Kari}.
E. A.

Radnici }e raditi na uljep{avanju javnih povr{ina

Planovi Novog Grada

u teku}oj godini
Projekti koji su planirani bud`etom Op}ine Novi Grad za 2012. godinu su izgradnja sportske dvorane Srce, zatim ambulante u naselju Bojnik i rekonstrukcija Doma zdravlja Kumrovec. Kako nam je kazao v.d. na~elnika Aner [uman, radit }e se i na re-

Transverzala do Boljakovog Potoka


alizaciji razvoja saobra}ajne infrastrukture, a tu, prije svega, spada preispitivanje opravdanosti izgradnje gradskog autoputa sa saobra}ajnog aspekta kao i ekonomske opravdanosti. - To se odnosi najprije na Ulicu Safeta Zajke za koju }e Op}ina dati prijedlog da se zadr`i kao gradska saobra}ajnica. Stvorit }e se i preduslovi za realizaciju devete transverzale, a to je spoj ulica Safeta Zajke i Smaje [ikala sa Bulevarom Me{e Selimovi}a, pomo}u koje }e se omogu}iti saobra}ajna konekcija Boljakovog Potoka i Vitkovca sa centralnim dijelom op}ine Novi Grad, istakao je [uman. Jedan od prioriteta }e biti i nastavak aktivnosti pred izgradnju a transverzale. Veliki problem je i pristup Gradskoj deponiji, pa }e se intenzivno raditi i na rekonstrukciji puta prema ovom odredi{tu. U toku je i postupak izmjene i dopune prostornog plana Kantona Sarajevo od 2003. do 2023. godine, a Op}ina }e se i dalje aktivno uklju~ivati sa prijedlozima u navedeE. G. nom postupku.
vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko sva-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

Uklanjanje posipnog materijala


Radnici KJKP Rad po~eli su sa uklanjanjem posipnog materijala frakcije sa saobra}ajnica i trotoara na podru~ju op}ine Novo Sarajevo. Akcija }e se nastaviti i narednih dana, sve dok se navedeni prostori u potpunosti ne o~iste.
kim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

Na mjestu stare, Bojnik }e dobiti novu ambulantu

4 6

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

14.35, Zagreb 15 i 22, Kopenhagen / Banja Luka 16 Beograd 6.20 i 16.35, Banja Luka / Kopenhagen 6.30, Zagreb 6.30 i 15.30, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Istanbul 13.50 i 18, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55. Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:

Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 12.55, Beograd 11.00 i 21.40, Minhen 12.30, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Ermin Sijamija o filmu U zemlji krvi i meda

Prvi dan snimanja


Sarajevski glumac Ermin Sijamija u filmu Angeline Jolie U zemlji krvi i meda ima malu ali vrlo zapa`enu ulogu. Za njega je, kako sam ka`e, zna~ajnije to {to je radio s ekipom u kojoj su bili Zana Marjanovi}, Rade [erbed`ija, Goran Kosti}, Alma Terzi} i mnogi drugi, te {to je radio s divnom `enom kakva je Angelina.

bio je {okantan
Prisnost cijele ekipe
- Ona je fenomenalna osoba. Nemam potrebu da joj se ulizujem, ali o toj `eni zaista ne mogu re}i nijednu ru`nu rije~. I dok je nisam poznavao, smatrao sam da je, kao velika zvijezda, dobra osoba. Me|utim, nisam o~ekivao da }e do}i do tolike prisnosti izme|u cijele ekipe i nje same. Ona sama ka`e da smo svi jedna velika familija, a ja mogu re}i da se izme|u nas rodilo jedno lijepo prijateljstvo. Velika stvar je to {to joj se, ako nam bilo {ta u `ivotu zatreba, mo`emo obratiti. Ina~e, kada se

O Angelini zaista ne mogu re}i niti jednu ru`nu rije~. Otvorena je za svaku vrstu saradnje Sijamija ne o~ekuje holivudsku karijeru i vilu u Los Angelesu
Da li smatrate da }e Vam ova uloga mo`da otvoriti vrata holivudske produkcije? - To da sad otvara vrata holivudske produkcije vrlo je diskutabilno. Sam film i rad sa Angelinom dobra je referenca u nekim slu~ajevima ako neko bude uzeo u razmatranje da me anga`uje u nekom filmu. Ali ja ne o~ekujem previ{e. Sigurno ne o~ekujem Hollywood i vilu u Los Angelesu.

Rat, sukobi, sva|e


Film je izazvao burna reagovanja, naro~ito u RS-u i Srbiji, ali i kod nas jo{ i prije po~etka snimanja. Da li je barem gluma~ka ekipa i prije premijere mogla na neki na~in ljudima objasniti da se u filmu zaista radi o ljubavnoj pri~i? - Mi smo to poku{avali, ali pitanja su se zbog teme uvijek odnosila na ono {to je najinteresantnije na na{im prostorima. To su rat, sukobi, sva|e... Stvarno je devedeset posto pitanja novinara, pa i osoba drugih profila, bilo o tome. Kad god bi neko od nas spomenuo da je to ljubavna pri~a, sve bi onda krenulo u drugom pravcu u stilu: kako se neko mo`e zaljubiti u takvu osobu, kako ovo, kako ono. Nikoga nije zanimala ljubavna pri~a, mnogi su `eljeli da se napravi problem oko Jasmina DURAKOVI] filma.

Ermin Sijamija na crvenom tepihu uo~i sarajevske premijere

Foto: [. SULTANOVI]

snimaju filmovi u velikim produkcijama, ljudi se uglavnom razi|u nakon zavr{enog posla, a ovo je

Danas premijera u Mostaru


Film U zemlji krvi i meda svoju hercegova~ku premijeru, ali i seriju projekcija, imat }e u Mostaru u Hrvatskom domu herceg Stjepan Kosa~a od 5. do 11. marta. U Mostaru }e se odr`avati dvije projekcije dnevno, od 18 i od 20.30 sati. Ulaznice po cijeni od sedam KM mogu se kupiti u hotelu Bristol i u Hrvatskom domu herceg Stjepan Kosa~a.

ne{to {to traje ve} dvije godine. Kakva je Angelina bila na snimanju? - Pozitivno je to {to je ona i glumica, tako da razumije sve nas. Bila je otvorena za bilo kakvu vrstu saradnje, razmjene mi{ljenja. ^ak je prihvatala i na{e sugestije, manje izmjene u scenariju. S obzirom na to da u filmu ima dosta scena silovanja i ubijanja, koji Vam je dio bilo najte`e snimiti?

- U jednoj sceni sam i ja silovatelj. Ipak, ja sam glumac i to je moj posao. Mogu da ka`em ho}u ili ne}u da radim ne{to. Jedino {to mi je bilo te{ko je {to se ta scena silovanja snimala prvi dan. Kada sam se na{ao u scenografiji koja je bila vjerodostojna, kada sam vidio sve te `ene koje su igrale zarobljenice, sam osje}aj da moram glumiti silovatelja nije bio ba{ ugodan. Upravo je zbog toga prvi dan bio {okantan.

D`evad Ku~ukali} u Centru Svjetlo

Knji`evnik u gostima
D`evad Ku~ukali}, knji`evnik i novinar iz Sarajeva, bit }e gost trinaeste knji`evne ve~eri, u okviru projekta Knji`evnik u gostima , koja }e se odr`ati ve~eras u 18 sati, u Centru NVO altruista Svjetlo (Logavina 11). D`evada Ku~ukali}a }e predstaviti knji`evnik Sabahudin Had`iali}. NVO altruista Svjetlo i Diogen pro kultura magazin u protekloj sezoni su uspje{no realizirali volonterski projekt Knji`evnik u gostima U okviru projekta organi. zirano je dvanaest knji`evnih ve~eri. Mladi s umanjenim sposobnostima imali su prilike sresti se sa knji`evnicima iz BiH, Srbije, [vicarske i Iraka, kao i sa u~esnicima Poetskog maratona. - Projekt Knji`evnik u gostima ima za cilj pribli`avanje raznih knji`evnih formi neposrednoj percepciji kod mladih s umanjenim sposobnostima. Projekt je volonterski, realizira se vlastitim sredstvima i u partnerstvu, {to mu daje dodatne vrijednosti, rije~i su Harisa ^au{evi}a, izvr{nog direktora u NVO altruista Svjetlo. Dugogodi{nji novinar, publicista i pisac D`evad Ku~ukali} objavio je pet knjiga. Uglavnom je rije~

D`evad Ku~ukali}

o zbirkama kratkih pri~a, pripovjedaka, novela i humoreski (Provincijske suze i biljuri Ognjena , zemlja Vjen~anje u Kijevu i Is, tanbulska narukvica). Ovaj prozni pisac, putopisac, scenarist i redatelj dokumentarnih filmova nagra|ivan je za pri~e na raznim konkursima, a pro{le godine dobio je Povelju kao najbo lji ra dij ski no vi nar u BiH. Ku~ukali} je zaposlen kao novinar-urednik u RTVFBiH ve} 33 godine.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

KULTURA

23

Uskoro u kafe-galeriji Zvono

Izlo`ba Zgodovinskog arhiva Celje

Zima - od straha k veselju


Sa{a D`ino Elma Hod`i}

Prva samostalna za Elmu Hod`i} i Sa{u D`inu


Njeguju}i tradiciju zapo~etu 1979. kada je kafe-galerija Zvono bila jedino mjesto u Sarajevu gdje su mladi umjetnici mogli izlagati, ~lanovi Udru`enja za afirmaciju kulture i umjetnosti Zvono, odlu~ili su pokrenuti projekt, tokom kojeg bi se u 2012. u ovoj kafe-galeriji odr`ale ~etiri samostalne izlo`be mladih umjetnika uz suradnju sa mladim histori~arima umjetnosti. Cilj je omogu}iti talentovanim mladim umjetnicima da pro|u kroz iskustvo procesa organizovanja i promocije izlo`be, kako bi u budu}nosti doprinijeli profesionalnom razvoju umjetni~ke i izlaga~ke scene u Sarajevu i BiH. U budu}nosti je planirano da se projekt pro{iri na prostor cijele dr`ave. Prvu samostalnu izlo`bu imat }e umjetnik Sa{a D`ino i histori~arka umjetnosti Elma Hod`i}. To je prvi rezultat konkursa, na kojem }e biti odabrana jo{ tri umjetnika. Sa{a D`ino je ro|en 1988. u Sarajevu. Diplomirao je na Odsijeku za grafiku ALU u Sarajevu. Na prvoj samostalnoj izlo`bi izlagat }e radove iz ciklusa Psihoanaliti~ko poimanje snova kroz li~ni likovni izraz . Elma Hod`i} je ro|ena 1989. u Trebinju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za komparativnu knji`evnost i katedri za historiju umjetnosti. Trenutno je studentica postdiplomskog studija. Datum otvaranja izlo`be bit }e naknadno utvr|en, a bit }e postavljena u kafe-galeriji Zvono (Hamdije Kre{evljakovi}a 17). Konkurs za prvu od ukupno ~etiri izlo`be je zatvoren. Naredni }e biti otvoren u maju, tako da iz Udru`enja pozivaju umjetnike i histori~are umjetnosti da se prijave. Direktor Historijskog arhiva Sarajevo Haris Zaimovi} i arhivski savjetnik Sejdalija Gu{i} boravili su u januaru u Zagrebu gdje su sa kolegama iz Hrvatske i Slovenije odr`ali sastanak u cilju konkretizacije zajedni~kih projekata i poslova. Tom prilikom zaklju~en je ugovor sa Zgodovinskim arhivom Celje, koji }e u okviru Sarajevske zime, ustupiti izlo`bu Zima - od straha k veselju . Autor izlo`be je dr. Bogut Batagelj, direktor Zgodovinskog arhiva Celje. Izlo`ba }e u Sarajevu u Historijskom muzeju biti otvorena danas u 14 sati, a jednostavna struktura i jasna poruka prenosi se izrazom kontroverznih slika ljudskog iskustva zime u razdoblju od po~etka 19. do sredine 20. stolje}a. Izlo`ba pred posjetioce, kako navodi autor, postavlja raznolike i kontroverzne oblike zime. Predstavlja i ono neugodno i ono drugo - radosno. Da li je zima u pro{losti bila omra`ena ili voljena? Kako ko i kako kome!

Podr{ka otporu bezumlju koje `ivimo

Sino} je u Galeriji kraljice Katarine u Hrvatskom domu herceg Stjepana Kosa~e ansambl Mostarskog teatra mladih 1974. izveo predstavu Oda radosti (Deveta nedovr{ena). - U sedmom mjesecu svog scenskog `ivota predstava je kona~no izvedena u Mostaru. Ona svjedo~i o `ivotu u egzilu koji nije nimalo lak. Nije jednostavno stalno putovati i svaku izvedbu igrati na drugoj sceni. Sve smo to podnijeli sa nadom da }e do}i trenutak izvedbe na svojoj sceni i u svom gradu, jer }e to, vjerovali smo, zna~iti pobjedu bezumlja kojim se `eli obus ta vi ti na {e umje tni~ko stvaranje. Ova izvedba u Mostaru po~etak je na{e pobjede i istovremeno po~etak odlaska sa dru{tvene scene onih koji godinama od Mostara, koji bija{e grad kulture, prave bezli~no naseljeno mjesto, u kojem jo{ `ive samo uspomene na pro{lo vrijeme, rekao je Sead \uli}, redatelj predstave.

Oda radosti u Mostaru

- Izvorna poruka izlo`be i istodobno po~etno pitanje jo{ produbljuje - `eli pokazati i na promjenjive oblike zime. U slovenskom dru{tvu su se, naime, na prelasku iz 19. u 20. stolje}e po~eli mijenjati uzroci prihva}anja, do`ivljavanja i interpretiranja zime. Ljudi su se sa zimom po~eli mnogo vi{e zbli`avati nego ranije, nisu je se tako bojali, pred njom se osiguravali, skrivali, ali su po~eli vidljivo vi{e diviti se i veseliti joj se, kazuje autor Batagelj.
Mr. S.

Sutra u SARTR-u
Iz predstave

Orwellova 1984
cira je neprevazi|ena. Ova predstava progovara kako orvelovska vizija svijeta konotira sa na{im vremenom. Re`iju potpisuju Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}, a u predstavi igraju Amila Terzimehi}, Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}. Autorskom timu se pridru`uju Edita Gazibara (video), Naida Begovi} i Neira Sinanba{i} (dizejneri lutaka), Dino Mustafi} i Selma Spahi} (konsultanti).

- Mostarska premijera predstavlja pokli~ svima koji godinama {ute da progovore i po~nu Mostaru vra}ati njegovo pravo lice, jer niko nema pravo na {utnju koja nas uni{tava. Gledaoci su imali priliku vidjeti istinite pri~e i suo~iti se sa pro{lo{}u, definisati sada{njost i razmisliti o

budu}nosti dr`ave u kojoj `ive, pojasnio je \uli} i dodao da je ova izvedba vi{e nego igranje predstave i zato je od posebne va`nosti to {to je na njeno izvo|enje do{lo mnogo Mostaraca. Dolazak na ovu predstavu bio je podr{ka otporu bezumlju Mr. S. koje `ivimo .

1984 jedna od novih pred, stava Sarajevskog ratnog teatra, koja se od januara, kada je premijerno izvedena, igra pred prepunom salom, ponovo je na repertoaru sutra uve~er u 20 sati. George Orwell je ovim romanom jo{ 1948. nazreo budu}nost koju }emo `ivjeti. No, nije proro~ko jedino {to kod Orwella op~injava. Njegova sposobnost da univerzalne i vje~ne politi~ke probleme dru{tva uo~i i se-

24

SCENA

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Zabranjeno pu{enje

U Rijeci nakon

{est godina
Prognoze i kladionice za Eurosong
Prema najnovijim informacijama koje sti`u iz svjetskih kladionica, izgleda da @eljko Joksimovi} ima najvi{e {ansi za pobjedu. Srpski pjeva~ trenutno je na drugoj poziciji na slu`benoj kladionici Eurosonga, koji }e se odr`ati u Azerbejd`anu od 22. do 26. maja. - Volio bih da su kladionice pogrije{ile za jedno mjesto, ali jo{ je prano za prave procjene, rekao je Joksimovi}. Iako se zemlje kandidati jo{ nisu predstavile evropskoj publici, ve} su objavljeni favoriti. @eljko Joksimovi} predstavlja Srbiju, a prognozirano mu je drugo mjesto, odmah nakon [vedske. Najlo{iju poziciju predvi|aju Rambu Amadeusu iz Crne Gore, a najbolje je pro{la Slovenija. Iza nje su BiH, Hrvatska i Makedonija. Rambo Amadeus je prokomentarisao:

Grupa Zabranjeno pu{enje 21. aprila nastupit }e u rije~kom klubu Stereo. To }e biti prvi nastup Pu{enja nakon {est godina u tom gradu. Grupa je u tom periodu objavila dva studijska albuma, dupli album Hodi da ti ~iko ne{to da i posljednji Muzej revolucije te kompi, laciju Ultimate Collection S tih albuma skinuto je ukupno osam sin. glova, a spotove za te singlove grupa je snimala na raznim zanimljivim lokacijama, uklju~uju}i i Tursku. Izme|u dva rije~ka koncerta Zabranjeno pu{enje je odr`alo nekoliko stotina nastupa, stigav{i ~ak i do Australije. Prije Rijeke bend }e Ja. D. nastupiti u Sarajevu, i to 9. marta u klubu Cinemas Sloga.

Ovogodi{nji favorit Joksimovi}

D`enan Jahi}

- Logi~no je stanje na kladionicama. @eljko je stari {ampion Eurosonga, a moju pjesmu jo{ niko nije ~uo, rekao je predstavnik Crne Gore i dodao da ga ne zanima previ{e kako }e pro}i njegove kolege iz susjednih zemalja.

U potrazi za novom plesa~icom

D`enan Jahi}, mladi bh. pjeva~ i osamnaestorostruki dr`avni prvak u latinoameri~kim i standardnim plesovima, nastavlja nizati uspjehe na plesnom podiju. Nakon atraktivne Ruskinje Uliane Maslovskaye, Jahi} je sa partnericom, Poljakinjom Magdalenom Perlinskom, ostvario za pa `e ne re zul ta te na me|una ro dnim ta kmi~enjima u Engleskoj. Trenutno je opet u potrazi za novom plesnom partnericom, ali, kako ka`e, izbor nije samo na njemu i siguran je da }e do}i u najboljem trenutku. Pored toga, Jahi} se posvetio pjeva~koj karijeri i priprema novu pjesmu koju bi uskoro trebao snimiti, a ~iji autori su Romario i Marina Tucakovi}.

Eskluziva Oprah Winfrey

Razgovor sa porodicom

Whitney Houston

Slavna voditeljica Oprah Winfrey intervjuirala je ~lanove porodicu nedavno preminule pjeva~ice Whitney Houston, me|u kojima je bila i njena k}erka Bobbi Cristina. Winfrey je razgovarala sa jedinim djetetom preminule dive, Bobbi Kristinom (18) koja je, koliko je poznato, te{ko podnijela maj~inu smrt. Slavna TV voditeljica razgovarala je i sa Patriciom Houston, pjeva~icinom snahom i menad`ericom te sa bratom Garyem. Za sada je ovo jedini ekskluzivni intervju sa ~lanovima porodice Whitney Houston, a detalji razgovora jo{ nisu poznati. Ina~e, slavna pjeva~ica prona|ena je mrtva u hotelu Beverly Hilton na Beverly Hillsu u Kaliforniji 11. februara, a jo{ nije poznat uzrok smrti. Winfrey je bila jedna od pozvanih go{}i na privatnoj sahrani pro{log mjeseca. Intervju }e biti objavljen 11. marta.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

Bh. paraplegi~ari posjetili

Osmijesi i ponos

Edina D`eku u Engleskoj

u Manchesteru

26

FUDBAL

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Fudbalska Premijer liga BiH nastavlja se narednog vikenda

Zeljo i Siroki sa najve}im {ansama


Od borbe za prvo mjesto ne odustaju Sarajevo i Borac, a ambicije za plasman na evropsku scenu najavili i Zrinjski i Olimpic
BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga
UTA POB NER POR D:P-G

Fudbalska Premijer liga BiH nastavlja se narednog vikenda utakmicama 16. kola koje }e ponuditi derbi izme|u jesenjeg prvaka @eljezni~ara i drugoplasiranog [irokog. Ovo je duel dva glavna kandidata za titulu prvaka, a tim sa Grbavice bi ako pobijedi do{ao do ~etiri boda prednosti na ~elu tabele. Sarajevski plavi zadr`ali su tim koji je bio prvi u jesenjem dijelu prvenstva. Uz dovo|enje poja~anja Samira Bekri}a, Semira Kerle i Josipa ]utuka, slove kao glavni favoriti da sa~uvaju vode}u poziciju. Klub iz doline }upova dobro je organizaciono poslo`en, njegov adut je i najuspje{niji trener na{e lige Amar Osim.

15. kolo
BOD

1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Sarajevo 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. ^elik 8. Vele` 9. Zvijezda 10. Rudar P. 11. Sloboda 12. GO[K 13. Kozara 14. Leotar 15. Travnik 16. Slavija

15 11 2 2 33:10 35 15 10 4 1 26:7 34 15 9 2 4 28:14 29 15 9 2 4 25:13 29 15 7 6 2 26:17 27 15 7 3 5 20:13 24 15 6 4 5 17:18 22 15 5 4 6 17:18 19 15 5 4 6 16:18 19 15 5 3 7 15:20 18 15 5 1 9 9:25 16 15 3 6 6 9:14 15 15 3 4 8 9:16 13 15 3 4 8 9:16 13 15 3 4 8 20:31 13 15 2 1 12 12:41 7

Promjene na Ko{evu
U [iroki Brijeg su stigli novi igra~i Mladen Jur~evi} i Ricardo Santos Lago Bajano. Ekipa sa Pecare do`ivjela je dosad samo jedan poraz (najmanje u Premijer ligi), ali je kiksevima u zavr{nici jesenjeg dijela prvenstva protiv Zrinjskog 1:1 na doma}em terenu i sa Olimpicom 0:0 prepustila prvu poziciju @elji, koji je na~inio impresivnu seriju jer je posljednji put izgubio od Travnika jo{ u tre}em kolu. Dolazak novog {efa struke Dragana Jovi}a i velike promjene u igra~kom kadru obilje`ile su period izme|u dvije sezone u FK Sarajevo, u koji se vratio Matija Matko, a poja~ali su ga Edin Husi}, Sulejman Krpi}, Secouba Diatta. Bordo sastav napustili su Damir Koja{evi}, Damir Had`i}, Ajdin Maksu-

Sarajevo i @eljezni~ar odmjeri}e snage 12. maja u 28. kolu

mi}, Edin Pehli}, Almir [migalovi}, Ajdin Nuhi}, Adin D`afi}... Tim sa Ko{eva ima relativno te`ak raspored po{to u prvih {est kola gostuje kod Slobode, Vele`a, ^elika i Kozare. Ishodi ovih me~eva pru`i}e odgovor na pitanje mo`e li se tim sa Ko{eva boriti za naslov, koji se ~eka od 2007. Krug potencijalnih kandidata za najvi{i plasman zavr{ava se sa aktuelnim {ampionom Borcem. Nemanja Bilbija, Mladen @i`ovi}, Ognjen Radulovi}, Leonid

]ori}, golman Marijan Antolovi} stigli su u banjalu~ku ekipu iz koje su oti{li Asmir Avduki}, Nemanja Vidakovi}, Sead Bu}an, Du{ko Sakan, Boris Savi}, Vuka{in Benovi} i Borislav Miki}.

Slavija u najte`oj poziciji


Nakon Tonija [unji}a koji je pre{ao u Ukrajinu i Damira D`idi}a, koji nastavlja karijeru u Kini, strateg Zrinjskog Slaven Musa ostao je i bez Samira Dure i @i`ovi}a. Milan

Muminovi}, Kristijan Ive{i} i Dario Kri{to su novi igra~i plemi}a koji se `ele boriti za Evropu. Iste ambicije ima Olimpic. Nenad Kiso je realizovao transfer iz kluba sa Otoke u izraelski Hapoel Beer Sheve. Trener Nedim Jusufbegovi} nema u kadru Mirzu Rizvanovi}a, Admira Ra{~i}a, Nedima Hiro{a, a puno o~ekuje od Bu}ana, Fernanda Arijerra, Amira Zolja, Irhana Smaji}a, Dine Hamzi}a i ostatka ekipe koja je zavr{ila prvi dio prvenstva na {estoj poziciji.

U sredini tabele nalaze se ^elik, Vele` (stigli golman Dejan Bandovi}, Pehli}, Hiro{, Amer Jugo Milan Kne`evi}), Zvijezda i Rudar Prijedor. Ove ekipe imaju bolju bodovnu zalihu u odnosu na Slobodu, GO[K, Kozaru, Leotar, Travnik i Slaviju, koja je u najte`oj situaciji sa samo sedam bodova nakon 15 kola. Osim Kozare, koju trenira selektor mlade reprezentacije BiH Vlado Jagodi}, ostale ekipe iz opasne zone ulaze u proljetnu polusezonu sa novim stru~njacima na klupi i `eljom da zadr`e premijerliga{ki status. Trener tuzlanskog tima Darko Vojvodi} anga`ovao je [migalovi}a, Had`i}a, povratnika Almira Beki}a, Rizvanovi}a, Rijada Demi}a i u 16. kolu ~eka ga pravi ispit protiv Sarajeva na Tu{nju.
Z. RA[IDOVI]

Raspored proljetnog dijela Premijer lige BiH


16. kolo (10/11. mart) 17. kolo (17/18. mart) 18. kolo (24/25. mart) 19. kolo (31. mart/1. april)

U zagradama su rezultati me~eva iz jesenje polusezone. 20. kolo (7/8. april)

^elik - Vele` GO[K - Slavija Sloboda - Sarajevo Borac - Kozara Zvijezda - Leotar @eljezni~ar - [iroki Brijeg Olimpic - Rudar Prijedor Zrinjski - Travnik
21. kolo (11. april)

(1:2) (0:1) (1:2) (1:0) (0:0) (1:2) (1:1) (2:2) (1:1) (0:1) (1:2) (0:1) (0:3) (2:0) (3:2) (0:4) (0:1) (0:2) (0:0) (1:1) (0:2) (1:4) (0:0) (1:4)

Zrinjski - ^elik Travnik - Olimpic Rudar P. - @eljezni~ar [iroki Brijeg - Zvijezda Leotar - Borac Kozara - Sloboda Sarajevo - GO[K Slavija - Vele`
22. kolo (14/15. april)

(3:1) (2:1) (0:3) (2:0) (1:3) (0:1) (4:1) (0:3) (2:1) (0:1) (0:5) (0:1) (1:1) (0:2) (1:2) (0:1) (0:1) (0:1) (1:1) (5:1) (0:2) (0:0) (1:1) (0:3)

^elik - Slavija Vele` - Sarajevo GO[K - Kozara Sloboda - Leotar Borac - [iroki Brijeg Zvijezda - Rudar P. @eljezni~ar - Travnik Olimpic - Zrinjski
23. kolo (21/22. april)

(0:2) (1:1) (0:0) (0:2) (1:1) (0:1) (1:2) (4:2) (1:2) (3:0) (4:1) (0:0) (1:4) (1:1) (1:0) (0:1) (0:0) (5:3) (0:1) (0:2) (0:1) (2:4) (0:3) (1:2)

Olimpic - ^elik Zrinjski - @eljezni~ar Travnik - Zvijezda Rudar P. - Borac [iroki Brijeg - Sloboda Leotar - GO[K Kozara - Vele` Sarajevo - Slavija
24. kolo (28/29. april)

(0:1) (3:3) (2:3) (1:3) (0:1) (1:2) (0:0) (4:0) (0:0) (0:1) (2:1) (0:3) (0:1) (0:0) (0:4) (0:2) (0:2) (0:3) (2:0) (2:3) (2:0) (1:0) (1:1) (0:4)

^elik - Sarajevo Slavija - Kozara Vele` - Leotar GO[K - [iroki Brijeg Sloboda - Rudar P. Borac - Travnik Zvijezda - Zrinjski @eljezni~ar - Olimpic
25. kolo (2. maj)

(2:4) 2:6) (1:0) (0:2) (0:2) (3:0) (1:4) (1:0) (0:0) (0:0) (1:0) (3:1) (2:1) (0:1) (0:1) (0:0) (4:3) (1:3) (0:0) (0:2) (0:1) (0:2) (0:1) (0:0)

@eljezni~ar - ^elik Olimpic - Zvijezda Zrinjski - Borac Travnik - Sloboda Rudar P. - GO[K [iroki Brijeg - Vele` Leotar - Slavija Kozara - Sarajevo
26. kolo (5/6. maj)

^elik - Kozara Sarajevo - Leotar Slavija - [iroki Brijeg Vele` - Rudar P. GO[K - Travnik Sloboda - Zrinjski Borac - Olimpic Zvijezda - @eljezni~ar
27. kolo (9. maj)

Zvijezda - ^elik @eljezni~ar - Borac Olimpic - Sloboda Zrinjski - GO[K Travnik - Vele` Rudar P. - Slavija [iroki Brijeg - Sarajevo Leotar - Kozara
28. kolo (12. maj)

^elik - Leotar Kozara - [iroki Brijeg Sarajevo - Rudar P. Slavija - Travnik Vele` - Zrinjski GO[K - Olimpic Sloboda - @eljezni~ar Borac - Zvijezda
29. kolo (20. maj)

Borac - ^elik Zvijezda - Sloboda @eljezni~ar - GO[K Olimpic - Vele` Zrinjski - Slavija Travnik - Sarajevo Rudar P. - Kozara [iroki Brijeg - Leotar
30. kolo (23. maj)

^elik - [iroki Brijeg Leotar - Rudar P. Kozara - Travnik Sarajevo - Zrinjski Slavija - Olimpic Vele` - @eljezni~ar GO[K - Zvijezda Sloboda - Borac

Sloboda - ^elik Borac - GO[K Zvijezda - Vele` @eljezni~ar - Slavija Olimpic - Sarajevo Zrinjski - Kozara Travnik - Leotar Rudar P. - [iroki Brijeg

^elik - Rudar P. [iroki Brijeg - Travnik Leotar - Zrinjski Kozara - Olimpic Sarajevo - @eljezni~ar Slavija - Zvijezda Vele` - Borac GO[K - Sloboda

GO[K - ^elik Sloboda - Vele` Borac - Slavija Zvijezda - Sarajevo @eljezni~ar - Kozara Olimpic - Leotar Zrinjski - [iroki Brijeg Travnik - Rudar P.

^elik - Travnik Rudar P. - Zrinjski [iroki Brijeg - Olimpic Leotar - @eljezni~ar Kozara - Zvijezda Sarajevo - Borac Slavija - Sloboda Vele` - GO[K

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

FUDBAL

27

@eljo od ju~er ponovo u Sarajevu

Osim ima desetoricu sigurnih


Najve}a dilema koga staviti na mjesto desnog veznog igra~a, s obzirom na to da plavi u svom kadru imaju najve}i broj kvalitetnih igra~a upravo na toj poziciji Plavi odigrali 16 utakmica
@eljezni~ar je tokom zimskih priprema u Me|ugorju i Rovinju odigrao ukupno 16 utakmica u kojima je upisao pet pobjeda, sedam remija i ~etiri poraza uz gol- razliku 21:14.

ME\UGORJE
@eljezni~ar - Zrinjski (Adilovi}) @eljezni~ar - Osijek (]utuk) @eljezni~ar - Osijek (Svraka) @eljezni~ar - Rijeka 1:0 1:3 1:3 0:1

ROVINJ
Slaven B. - @eljezni~ar (Bekri}, Zeba) Rijeka - @eljezni~ar Olimpija - @eljezni~ar (Selimovi}, Stani}) Rovinj - @eljezni~ar (Pehilj, E. ^oli} 2) ^elik - @eljezni~ar (Hajradinovi}) Pe~uj - @eljezni~ar Klagenfurt - @eljezni~ar (Zeba, E. ^oli}, autogol) 2:2 1:0 1:2 0:3 1:1 0:0 0:3

ME\UGORJE
Na Grbavici se o~ekuje veliki broj navija~a na otvaranju proljetnog dijela sezone

Adilovi}, pa ^oli}
Najbolji strijelac plavih o~ekivano je bio prvi topnik Premijer lige BiH Eldin Adilovi} sa pet postignutih golova, a u strijelce su se jo{ upisali tri puta Elvir ^oli}, po dva puta Vernes Selimovi} i Zajko Zeba, dok su Bekri}, Pehilj, Svraka, ]utuk, Bogi~evi}, Smaji}, Hajradinovi} i Stani} postigli po jedan gol. Posljednja utakmica protiv Leotara, koja je zavr{ila rezultatom 2:2, pokazala je da plavi ipak imaju slabosti, koje }e, nadaju se u stru~nom {tabu, otkloniti do utakmice protiv [irokog,

koja }e se 10. marta odigrati na Grbavici. Ovaj susret mo`e, ali i ne mora, usmjeriti ostatak polusezone, s tim {to na Grbavici uop{te ne razmi{ljaju o porazu, koji bi im vjerovatno ote`ao kona~ni cilj - titulu prvaka BiH. Amar Osim tokom priprema u Me|ugorju, Rovinju, te ponovo u Me|ugorju, gotovo je iskirstalisao po~etnu postavu, a ne}emo pogrije{iti ukoliko ka`emo da ima devetoricu, a mo`da ~ak i desetoricu sigurnih. Izme|u stativa, pretpostavljamo, siguran je Adnan Gu{o, iako nije ~esto branio na pripremama, dok posljednju liniju trebaju ~i-

niti Benjamin ^oli}, Jadranko Bogi~evi}, Velibor Vasili} i Josip Kvesi}. U veznom redu je najzanimljivije. Sigurni u ekipi su, ~ini nam se, Bekri}, Zeba, Nyema, te vjerovatno Svraka, a dileme se odnose na desnog veznog. Naime, tokom priprema Osim je na toj poziciji mijenjao nekoliko igra~a - Stani}a, Smaji}a, Be{liju, pa i Elvira ^oli}a, koji je odli~no odradio pripreme, a igrao je i Selimovi}, koji je u odsustvu Adilovi}a zbog povrede, nastupao i kao napada~. Adilovi} i Selimovi} bi se mogli mijenjati u {picu, a nije isklju-

~eno da i obojica po~nu me~ protiv [irokobrije`ana. Blizu po~etnog sastava su i Jamak, koji je imao nekoliko pehova sa povredama, ali i pomenuti Smaji}, ^oli}, Stani}, pa i novoprido{li Kerla.

@eljezni~ar - Neretva (Adilovi} 4, Smaji}) @eljezni~ar - Olimpic @eljezni~ar - GO[K @eljezni~ar - Slavija @eljezni~ar - Leotar (Bogi~evi}, Selimovi})

5:0 0:0 0:0 0:0 2:2

Duga klupa
Sve ovo pokazuje kako }e plavi na prolje}e imati zaista respektabilan sastav, kako na terenu, tako i na klupi, tako da se ne}e osjetiti ukoliko neko iz najbolje jedanaestorke bude imao kartone ili povredu, {to ~esto u kona~nici zna i odrediti plasman na tabeli. Najve}i protvnik u 1. kolu, uz

[iroki, igra~ima @elje bi}e i lo{ teren stadiona Grbavica, koji }e se od danas po~eti u`urbano ~istiti kako bi spreman do~ekao utakmicu, a navija~i su sami sebi o~istili ju`nu tribinu i prilaze stadionu, pa se o~ekuje da u velikom broju do|u i podr`e plave u mo`da i najva`nijoj utakmici sezone.
J. LIGATA

okviru 16. kola srbijanske Superlige Novi Pazar je na svom terenu remizirao protiv aktualnog lidera Partizana. Bilo je 1:1, a doma}e je u vodstvo doveo nekada{nji igra~ @elje, Sarajeva i Olimpica Admir Ra{~i} u 20. minuti, nakon {to je glavom pogodio mre`u Stojkovi}a. Kona~an rezultat postavio je jo{ jedan igra~, koji je nastupao u Premijer ligi BiH - Lamine Diarra (Zrinjski) u 48. minuti. Podsje}anja radi, Ra{~i} je ove zime poja~ao Novi Pazar, tim koji se bori za opstanak u elitnom razre du i ve} je opravdao o~ekivanja ~elnika kluba. U izjavi za sarajevo-x.com je pri znao da je zadovoljan svojim nastupom. - Ovo nam je va`an bod u borbi za op sta nak. U {a li znam re}i da je velik kao zgrada. Realno, niko se ovome nije nadao. Presretan sam {to sam upravo ja postigao gol u debiju u novoj

Admir Ra{~i} debitovao golom protiv Partizana

Sretan sam zbog gola, ostajemo u ligi


U Novom Pazaru toliko vole nogomet da bi bila prava {teta da ne igra sa najboljima, rekao je Admir Ra{~i}, koji je bio odli~an u duelu protiv Partizana
ligi i to protiv beogradskog Partizana. Zaista izvanre dno, re kao je Ra{~i}, koji uop{te ne sumnja u to ho}e li njegov novi klub ostati u ligi. - Mislim da to uop{te nije upitno. Imamo kvalitetan tim, a to smo ve} pokazali u okr{aju sa crno-be li ma. Ostajemo u eliti, a kao {to sam ve} i nagla{avao ovaj grad to li ko vo li nogomet da bi bila prava {teta da ne igra sa najboljima, zaklju~io je Ra{~i}. Slavlje igra~a Novog Pazara nakon pogotka Ra{~i}a

Zvijezda Gradina 4:0

Dalibor Pand`a

Dalibor Pand`a u dva navrata, Emir Halilovi} i Amir Hamzi} bili su strijelci za grada~a~ku Zvijezdu u generalnoj provjeri pred start Premijer lige BiH sa Gradinom iz Srebrenika. Susret je zavr{io pobjedom Zvijezde od 4:0, a trener grada~a~kog tima Zoran Kunti} mo`e biti itekako zadovoljan. Zvijezda u 16. kolu Premijer lige BiH do~ekuje Leotar iz Trebinja, a svi u Grada~cu ra~unaju na nova tri boda.

Dva gola Pand`e

ri je ne ko li ko da na, po sredstvom Vica Fergusona, nekada{njeg britanskog vojnika, koji je u vrijeme ratnih de{avanja bio na misiji u Sarajevu, ~etvero bh. paraolimpijaca otputovalo je na pripreme u Englesku.

28

FUDBAL

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Bh. paraolimpijci bili D`ekini gosti na utakmici City - Bolton

Olimpijski snovi
Atleti~ari D`enita Klico, Hurmija Muji}, Damir Muratovi} i D`evad Pand`i} }e se u Leedsu, zahvaljuju}i pomenutom Englezu, pripremati za Paraolimpijadu koja se odr`ava u Londonu, a Hurmija i Damir moraju ispuniti norme za odlazak na OI, {to je zapravo i svrha odlaska u Englesku, s obzirom na to da je slo gan ci je log ovog pro je kta Olimpijski snovi 2012, a u njega se uklju~io i napada~ reptezentacije BiH i Manchester Citya Edin D`eko. Naime, bh. paraplegi~ari su izrazili `elju da se sretnu sa na{im reprezentativcem, koji je bio sretan {to im mo`e ispuniti jedan od njihovih snova, pa su tako D`enita, Damir, D`evad i Hurmija, u pratnji trenera Ediba Rahmanovi}a, te Vica Fergusona, bili gosti na utakmici Citya i Boltona, nakon ~ega su se sreli sa na{im dijamantom. U Manchester smo planirali svakako oti}i, jer smo bili u posjeti jednoj djevojci, koja je pro~itala pri~u o Hurmiji i `eljela ju je upoznati. Djevojka je na samrti i to joj je bila jedna od `elja ka`e nam trener na{ih atle, ti~ara Edib Rahmanovi}, koji nam je prenio impresije sa stadiona Etihad. Odu{evio nas je Edinov poziv da budemo njegovi gosti. Sve je bilo fantasti~no. Imali smo ekskluzivnu lo`u u kojoj smo imali i svog ko no ba ra, je lo, pi}e, a upoznali smo se i sa Edinovim ocem, koji je bio tako|er na stadionu. Bilo nam je malo krivo {to Edin nije po~eo utakmicu, pa smo iz lo`e navijali Oooo Edin D`eko, ooooo , re kao nam je po sli je ka ko nas je ~uo uz smije {ak pre pri ~a , va Ra hma no vi} i nas tav lja:

Osmijesi Damira, Hurmije, D`enite i D`evada najve}a satisfakcija


^etvero bh. paraplagi~ara bili gosti na{eg reprezentativca na stadionu Etihad, nakon ~ega su proveli nekoliko sati u ugodnom dru`enju razmjenjuju}i poklone Edin ponosan na bh. paraplegi~are, nastavak dru`enja u Leedsu

DAMIROV SAN Na{ najmla|i sportista Damir Muratovi} je prije nesre}e bio veliki zaljubljenik u fudbal. Stradao je na putu do treninga i njemu je pripala ta ~ast da pokloni medalju Edinu. Damirov san da postane fudbaler se ugasio, ali to {to je upoznao Edina i dobio njegov dres s potpisom, ispunilo je neki drugi njegov san i svi smo sretni zbog toga, ka`e nam Rahmanovi}

Olympicdreams2012.com
Posjetite stranicu www. olympicdreams2012.com i pomozite na{im sportistima u pripremama za Olimpijske igre u Londonu. Pomozite im da ostvare svoje snove dresove sa potpisom, a nama svoje dragocjeno vrijeme. Rahmanovi} dodaje kako je Sportsko dru{tvo invalida Bosna iz Sarajeva, ~iji su sportisti ~lanovi, do{lo na ideju da Edinu pokloni medalju, {to su i u~inili... Na{ najmla|i sportista Damir Muratovi} je prije nesre}e bio veliki zaljubljenik u fudbal. Stradao je na putu do treninga i njemu je pripala ta ~ast da pokloni medalju Edinu. Damirov san da postane fudbaler se ugasio, ali to {to je upoznao Edina i dobio njegov dres s potpisom, ispunilo je neki drugi njegov san i svi smo sretni zbog toga rije~i su Ra, hmanovi}a, koji nam je prenio kako im je Edin obe}ao do}i u posjetu u Leeds. Podigao nam je moral i sada

}emo jo{ ja~e i bolje trenirati kako bismo se plasurali na OI. Vic Ferguson, ~ovjek koji je njajzaslu`niji {to su bh. sportisti oti{li u Englesku tvrdi kako je proveo divno vrijeme na Etihadu i u dru`enju sa na{im D`ekom, a najvi{e je u`ivao... Najvi{e sam u`ivao kada sam vidio lica sportista kada su se sreli sa Edinom. Na stadion je stigla i Hurmijina sestra i ugo|aj je bio potpun. Zahvalan sam Edinu {to je ispunio san ovim sportistima i veoma sam ponosan i sretan {to sam bio dio toga kazao je Ferguson. ,

Vatreni navija~
Edin je na kraju susreta po`elio sre}u na{im sportistima u pripremama za OI, te im obe}ao kako }e biti njihov najvatreniji navija~ kada odu u London na Paraolimpijadu. Proveo sma divno vrijeme sa bh. sportistima. Ponosan sam na njih upravo onoliko koliko su i oni ponosni na mene. Drago mi je da sam ih mogao ugostiti i pomo}i na neki na~in i uvijek }u tu biti za njih obe}ao je , D`eko.
J. LIGATA

Nedostajao samo gol


Dobili smo i navija~ke {alove i zaista smo se osje}ali posebno. Pamti}emo cijelog `ivota ovu utakmicu, a pogotovo onaj trenutak kada je Edin u{ao u igru. Voljeli bismo da je postigao i gol, a ne mogu vam opisati odu{evljenje i sre}u kada smo se sreli s njim. Sportistima je poklonio

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

ME\UNARODNI SPORT

29

Zlatan Ibrahimovi} zabio hat-trick protiv Palerma Jose Mourinho bio u Londonu

Ne}u se nikome pravdati


Na pres-konferenciji uo~i dvoboja 26. kola {panskog nogometnog prvenstva protiv Espanyola trener madridskog Reala upitan je za razloge svog nedavnog puta u London. Naime, u pro{li utorak je Mourinho uhva}en kako u Londonu {opingira i traga za ku}om, nakon ~ega su mediji po~eli {pekulirati kako seli na klupu Tottenhama ili Chelsea na kraju sezone iako je ugovorno vezan za Real. No, kontroverzni Portugalac odbio je obrazlo`iti precizne razloge svoje posjete engleskoj prijestolnici. "Ne moram dati obja{njenja nikome vezano uz moj privatni `ivot. Kada jedan od nas napusti Madrid, obavijestimo klub iz pristojnosti. Vama (novinarima) ne moram re}i ni{ta", rekao je Mourinho, uz misteriozni dodatak: "U ponedjeljak ponovo putujem."

Za najbrutalniji prekr{aj sezone

Sa 18 golova prvi strijelac lige: Zlatan Ibrahimovi}

Paolo Guerrero ~eka kaznu

Ne mogu prestati misliti

na ono protiv Juvea


U Palermu smo bili pravi. Ja sam ve} du`e vrijeme odli~an, ekipa tako|er i moramo samo nastaviti ru{iti sve ~unjeve ispred sebe. Sljede}i na programu je Arsenal u Ligi prvaka, zaklju~io je Ibrahimovi}
U 26. kolu italijanske Serije A nogometa{i Milana lagano su pokorili Palermo u gostima rezultatom 4:0. Pobjeda time je zna~ajnija, s obzirom na to da je Palermo ove sezone ponajbolji doma}in lige (10 pobjeda u 12 utakmica prije subote). Nakon {to je u kasnijem terminu Juventus odigrao doma samo 1:1 s Chievom razlika na vrhu tabele je tri boda na strani Milana, iako stara dama ima jo{ jednu odigranu utakmica manje. Uprkos ~injenici da se vratio na teren nakon kazne od tri utakmice, te da je zabio hat-trick (tek drugi u Seriji A u karijeri), Zlatan Ibrahimovi} se vi{e usmjeravao na ono {to se doga|alo prije osam dana. "Ne mogu prestati misliti na na{u utakmicu s Juventusom. Ne mogu zaboraviti ono (poni{teni regularni pogodak za 2:0). Ni smo za slu `i li to", re kao je [ve|anin koji je sa 18 pogodaka prvi strijelac lige zajedno s Di Nataleom. "U Palermu smo bili pravi. Ja sam ve} du`e vrijeme odli~an, ekipa tako|er i moramo samo nastaviti ru{iti sve ~unjeve ispred sebe. Sljede}i na programu je Arsenal u Ligi prvaka", zaklju~io je Ibrahimovi}.

Robben razmi{lja o odlasku iz Bayerna

Situacija nije idealna


Krilni nogometa{ minhenskog Bayerna Arjen Robben je najavio svoj mogu}i odlazak iz tog kluba, nakon sve ve}ih kritika koje s razli~itih strana sti`u na ra~un njegovih igara. Holan|anin ne pru`a posebno dobre partije u dresu Bayerna u posljednje vrijeme, ali je zablistao u prijateljskoj utakmici reprezentacije protiv Engleske, u kojoj je postigao dva gola. Robbenov ugovor s minhenskim klubom isti~e na ljeto 2013. godine, ali uprkos `elji ~elnika kluba za produ`enjem saradnje, 28-godi{nji nogometa{ je priznao kako jo{ dvoji oko svoje budu}nosti. "U Njema~koj situacija trenutno nije idealna. Naravno da razmi{ljam o razli~itim mogu}nostima koje imam u glavi", rekao je Robben za Bild. Robben je ranije imao i neke negativne komentare na ra~un Juppa Heynckesa, a ka`e kako mu je suradnja s holandskim se-

Incidentni peruanski nogometa{ Paolo Guerrero ponovo je u subotu do{ao u centar pa`nje u Njema~koj. Napada~ HSV-a je u 54. minuti dvoboja protiv Stuttgarta u 24. kolu Bundeslige brutalno startao na golmana gostiju Svena Ulreicha. Guerrero je nemilosrdno, |onom pokosio ~uvara mre`e [vaba koji je, sre}om, pro{ao bez povrede, a Peruanac je o~ekivano dobio direktni crveni karton. HSV je u tim trenucima ve} gubio 3:0, a do kraja je s igra~em manje primio jo{

jedan gol. Iako bi i s njim na terenu, izgledno je, izgubili, u hambur{kom su klubu bijesni na svoga napada~a koji je, dojam je, namjerno i{ao povrijediti suparnika. "Takvim postupcima Paolo {teti i sebii timu", poru~io je kapiten HSV-a Heiko Westermann, a trener Thorsten Fink je dodao: "Guerrero nas je o{tetio, sigurno }emo ga interno kazniti". No, kaznit }e Peruanca i Njema~ki nogometni savez, a pretpostavlja se da }e kazna iznositi najmanje {est utakmica.

Gerrard `eli biti kapiten Engleske


"Bude li mi ponu|ena, ponosno }u prihvatiti ulogu kapitena engleske reprezentacije", izjavio je za BBC 31-godi{nji veznjak Liverpoola Steven Gerrard. "Odluka o kapitenu sigurno nije na meni. U prvom je redu na selektoru Stuartu Pearceu. On }e odrediti koga `eli za vo|u. [to se mene ti~e, jasno da bih `elio biti taj", objasnio je Gerrard, koji }e sa suigra~ima u srijedu na Wembleyu do~ekati Holandiju u jednoj od najatraktivnijih prijateljskih utakmica koje se igraju idu}e sedmice. Tako|e je dugogodi{nji Liverpoolov kapiten dao svoje vi|enje aktuelnog pitanja selektora, nastalog nakon odlaska Fabija Capella. "Iznenadilo me to, svakako. O~ekivao sam da }e Capello ostati do kraja mandata, odnosno do zavr{etka Evropskog prvenstva. Svejedno, ne mislim da }e njegov odlazak ostaviti posljedice na nas. Imamo novog selektora, a on uvijek donosi novi po~etak. Mo`da nas to mo`e podi}i i rezultirati dobrim nastupom u Poljskoj i Ukrajini."

Arjen Robben: Protiv Engleske postigao dva pogotka

lektorom Bertom van Marwijkom do{la kao olak{anje. "Bilo je divno raditi s trenerom koji svojim igra~ima ukazuje povjerenje i dopu{ta im da ra-

de u miru. Ne znam jesu li iz Bayerna gledali moju igru, ali ponijet }u im DVD sa sobom", pomalo ironi~no je dodao ovaj sjajni veznjak.

ME\UNARODNI SPORT LE CHAMPIONNAT Samo bod za Montpellier i Lille

30

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

FRANCUSKA
La Championnat 26. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Porazi Lyona i Marseillea


Sochaux, na{eg Mehmeda Ba`darevi}a, remizirao na doma}em terenu protiv Valenciennesa (1:1) Bordeaux ku}i pora`en od Nice sa 2:1
Subotnji program 26. kola francuskog nogometnog prvenstva nije bio sretan za favorite. Lyon je pora`en na gostovanju kod Nancya sa 2:0, dok je vode}i Montpellier odigrao tek 1:1 u gostima protiv Dijona. Lyon je u duelu protiv Nancya bio u podre|enom polo`aju ve}inu utakmice, a doma}i su svoju bolju igru okrunili golom u 66. minuti, kada je Huga Llorisa probio Sebastian Puygrenier, da bi devet minuta kasnije Djamel Bakar potvrdio tek {estu ovosezonsku pobjedu Nancya i ~ak 10 poraz Lyona, koji je u posljednja tri prvenstvena kola osvojio tek jedan bod. Aktuelni francuski prvak Lille prosuo je vodstvo od 2:0 protiv pretposljednjeg Auxerrea u samo pet minuta u zavr{nici susreta. Vodili su 2:0 golovima Edena Hazarda, iako su od 41. minute igrali bez isklju~enog Maura Cetta. Me|utim, kada je odnos snaga poravnat isklju~enjem Auxerreovog Anthonya La Talleca u 67. minuti, ~inilo se da je Lille na milimetar do pobjede. No, gosti su mislili druga~ije i preko Ben Sahara i Cedrica Hengbarta do{li su do vrijednog boda. Tek drugi ovosezonski poraz na Veldromeu Marseille je do`ivio od Toulousea sa 1:0. Gol vrijedan tri boda postigao je Aymen Abdennour

1. PSG 2. Montpellier 3. Lille 4. St. tienne 5. Toulouse 6. Lyon 7. Rennes 8. Marseille 9. Bordeaux 10. V'ciennes 11. Brest 12. Evian 13. Caen 14. Lorient 15. Dijon 16. Nice 17. Nancy 18. Ajaccio 19. Auxerre 20. Sochaux

26 16 7 26 16 6 26 12 11 26 12 7 26 12 7 26 12 4 25 11 7 25 10 9 26 9 10 26 8 7 26 5 15 25 7 9 26 7 7 25 6 9 26 7 6 26 6 8 26 6 8 26 6 8 26 4 11 26 4 9 Rezultati

3 4 3 7 7 10 7 6 7 11 6 9 12 10 13 12 12 12 11 13

48:26 49:26 45:29 33:28 28:23 41:34 34:30 34:24 31:29 27:28 22:22 35:37 30:37 24:32 31:45 25:30 24:35 28:47 32:40 23:41

55 54 47 43 43 40 40 39 37 31 30 30 28 27 27 26 26 26 23 21

Bordeaux - Nice 1:2 (Planus 67 - Monzon 18pen, Abraham 39) Dijon - Montpellier 1:1 (Kakuta 67 - Tinhan 88) Lille - Auxerre 2:2 (Hazard 34, 63pen - Sahar 80, Hengbart 84) Marseille - Toulouse 0:1 (Abdennour 66) Nancy - Lyon 2:0 (Puygrenier 66, Bakar 75) St. Etienne - Evian 0:2 (Mongongu 37, Sagbo 90) Sochaux - Valenciennes 1:1 (Mirin 77ag - Pujol 69) Caen - Brest 0:0 Paris S.G. - Ajaccio 4:1 (J. Pastore 27, J. Menez 29, G. Hoarau 86, Nene 90 - Y. Poulard 42) Lorient - Rennes (sino})

Montpellier i Dijon podijelili su po bod

Reuters

u 66. minuti glavom iz sredine kaznenog prostora u gornji desni kut. Montpellier se kod Dijona morao spa{avati poraza u posljednjim trenucima. Naime, gubili su golom

Gala Kakute od 67. minute, a bod im je donio Jonathan Tinhan dvije minute prije kraja susreta. U zadnjem subotnjem ogledu 26. kola Le Championnata nogo-

meta{i Nice ostvarili su prvi gostuju}i trobod ove sezone. Slavili su u Bordeauxu s 2:1. Mom~ad na{eg Mehmeda Ba`darevi}a - Sochaux i dalje je bez po-

bjede, a ovaj put su na doma}em terenu remizirali protiv Valenciennesa (1:1). Gosti su stigli u vodstvo golom Pujola u 69. minuti, a bod kanarincima donio je Mirin, koji je u 77. minuti pogodio vlastitu mre`u.

Daily Mail tvrdi

Uo~i utakmice protiv Boltona

Balotelli se zagrijavao u striptiz-baru


Sljede}i put, ako ode spavati rano, mo`da zabije tri ili ~etiri gola, kazao je menad`er gra|ana Roberto Mancini o novom prekr{aju sunarodnjaka
Italijanskog nogometnog reprezentativca u redovima Manchester Citya Marija Balotellija o~ekuje klupska kazna zbog kr{enja policijskog sata, navode oto~ki mediji. Balotelli je navodno s prijateljima u Liverpoolu partijao do ranih jutarnjih sati u petak iako je City igrao premijerliga{ku utakmicu protiv Boltona u subotu. Ukoliko se informacija poka`e istinitom, klub }e kazniti igra~a, {to je povrdio i menad`er Roberto Mancini: "To je Mario, ne znam da li je vijest istinita. ^uo sam o tome na stadionu jer nikad ne ~itam novine. Razgovara}u s njim. Zaista sam razo~aran zbog toga. Nije to korektno, ne zbog mene ili mom~adi, ve} zbog njega jer je profesionalni igra~. Ne mo`e dva dana uo~i utakmice ostati vani do dva sata uju tro. Ako je to is ti na, ka zni}emo ga maksimalno koliko mo`emo." Ina~e, Balotelliju, koji je u spo me nu tom su sre tu pro tiv Boltona zabio drugi pogodak u pobjedi od 2:0, ovo nije prvo kr{enje policijskog sata u sezoni. U decembru pro{le godine manje od 48 sati prije derbija protiv Chelsea tako|er je primje}en tokom no}nog izlaska, tada u jednom man~esterskom restoranu. "Mario je protiv Boltona igrao dobro, imao je puno prilika. Sljede}i put, ako ode spavati rano, mo`da zabije tri ili ~etiri gola", dodao je italijanski trener gra|ana, koji "mi{i}e", ~ini nam se, pokazuje samo na Edinu D`eki. Ne pos to ji, o~ito, pre kr{aj zbog kojeg bi Balotelli bio udaljen iz ekipe, {to vjerovatno iritira ostatak ekipe. Uostalom, posljednjih pet me~eva na{ reprezentativac se nalazi na klupi, iako je u dobroj formi, {to su potvrdila i njegova tri pogotka u februaru, iako je igrao ukupno 125 minuta, od mogu}ih 450. Me|utim, ni to nije preporuka za po~etni sastav, koji je rezer vi san za nes ta {ne de~ke man~esterskog kluba.

Aston Villa `eli dovesti Oli}a


Hrvatski nogometni reprezentativac i napada~ minhenskog Bayerna Ivica Oli} na spisku je ljetnih `elja menad`era Aston Ville Alexa McLeisha. Informaciju je u subotnjem izdanju objavio engleski dnevnik Daily Mail kao ekskluzivu. Mailov reporter Neil Moxley pi{e da je 32-godi{nji ljevonogi Hrvat ve} 15-ak dana pod prismotrom Villinih skauta, pa ga je u to ime na gostovanju kod Freiburga do{ao gledati Glenn Roeder, jedan od najpouzdanijih McLeishovih ljudi. Tako|er, Daily Mail navodi da je Oli} bio jedan od najinteresantnijih evropskih napada~a u vrijeme dok ga je Martin Jol vodio u HSV-u. Dana{nji trener Fulhama, povezuju Englezi, mogao bi stoga tako|er biti zainteresiran za njega.

Balotelli igrao uprkos novom prekr{aju, D`eko opet sjedio na klupi

OSLOBO\ENJE

INTERVJU Igor Lajkert, bh. reprezentativac u alpskom skijanju

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

31

Skijanje je najkulturniji sport


Sa 15 godina oti{ao u Norve{ku Skijanje tra`i naporan rad cijelu godinu, kod nas je takmi~arsko skijanje pretvoreno u sezonsko, a ni tada nemamo barem jednu stazu ure|enu za pravo takmi~arsko skijanje, ka`e Lajkert
Na dr`avnom takmi~enju u alpskom skijanju odr`anom na Jahorini Igor Lajkert potvrdio je da je najbolji bh. alpski skija{ u kategoriji seniora. Zlatne i srebrene medalje na{ seniorski BiH reprezentativac pokupio je i na ski-takmi~enjima u susjednoj Srbiji na Zlatiboru i Mokroj gori i to me|u u~esnicima iz 16 evropskih zemalja. rem kroz skijanje. Ali negativnost koju jednostavno osjetite kada ste tu, bilo da se radi o uspjehu ili neuspjehu, to je ono {to meni jako smeta i {to bih volio promijeniti."

Norma za ZOI
Sljede}e ZOI su u So~iju 2014, ima{ li olimpijsku normu? "Ja sigurno idem u So~i, imam rezultat ve} sada. Ali cilj mi je da do kraja ove sezone ispunim A olimpijsku normu, treba mi jako malo. To zna~i biti me|u 500 najboljih. A to tako|er zna~i da }u tim rezultatom omogu}iti da uz mene ide jo{ jedan na{ bh. takmi~ar." Kako podnosi{ pobjedu, a kako poraz? "Mogu podnijeti poraz jer sam nau~io da uvijek ima bolji od boljih, a pobjede su uvijek bile vjetar u le|a, zna~i da sam na dobrom putu za dalje, motivacija za dalji rad, trening." Planovi za budu}nost? "Narednih ~etiri do pet godina planiram da vozim svjetski kup, nakon toga {estu i sedmu godinu planiram da budem u prvih 30." Ima li u svjetskom kupu prijateljstava? "Ima i to vi{e nego u bilo kojem drugom sportu, nogometu, rukometu ili ko{arci. Nema nacionalizma, nema incidenata. Mislim da je skijanje najkulturniji sport. U svijetu skijanja nikada niste mogli vidjeti tu~u ili ~uti za neki incident kao u drugim sportovima."

Igor Lajkert osvojio prvo mjesto na dr`avnom prvenstvu na Jahorini

Vi{e padova, nego uspona


Igor Lajkert ro|en je u Zenici prije 21 godinu, a pri~a o skijanju je, ka`e, po~ela izletom na Vla{i} prije 11 godina. Sa 15 godina znao je {ta `eli u `ivotu. Ve} {est godina trenira skijanje i {koluje se u Norve{koj. Oti{ao je kao dje~ak, sam bez roditelja u njemu nepoznatu zemlju. Ipak, tamo je bio Ajdin Pa{ovi}, Sarajlija, reprezentativac biv{e Jugoslavije u alpskom skijanju, jedini iz BiH. On mu je bio i mama i tata i brat, ali i jedan od trenera. Bio sam dijete i iako ga prije nisam poznavao svidio mi se Ajdin, brzo sam ga zavolio i to jako. Do{ao sam u mali grad u Norve{ku. Nisam ni jezik znao. Ali do~ekali su me topli ljudi u toj hladnoj zemlji. Nevjerovatno, ali Norve`ani se tebi prilagode kada vide da si vrijedan da se zala`e{, onda krene sve dobrim smjerom. O ~emu si razmi{ljao kada si do{ao u Norve{ku, {ta ti je nedostajalo, imao si samo 15 godina? "Osim roditelja koji su mi naravno falili, najvi{e mi je padalo na pamet ho}u li mo}i skijati. Ni-

sam bio dobar kao Norve`ani, nisam bio ni lo{, ali bilo je vi{e padova na po~etku, nego uspona. Pitao sam se da li je vrijedno tolikih novaca". Ipak si ostao. [ta te je zadr`alo u Norve{koj? "U Norve{koj su me zadr`ali neki rezultati. I to kada ti trener do|e i motivi{e te, odnosno, uvjeri da mo`e{. Va`no je jednu trku zavr{i{ dobro, da se na|e{ me|u najboljima i kada vidi{ da si to jednom uspio, to te tjera dalje da radi{. Prva godina juniorskog takmi~enja u FIS-u bila je najte`a, a onda sam iz godine u godine napredovao." Osjetio si skijanje ovdje u BiH, zna{ kakvo je u Norve{koj, mo`e{ li napraviti paralelu? U Norve{koj skija oko 10.000 pro fe si onal nih ski ja {a, ov dje kod nas seniorska kategorija ima dva skija{a a juniorska njih pet {est, na`alost. To puno govori. Tamo ima{ trenere koji ti mogu puno pokazati, koji se brinu za tebe, brinu o trkama koje vozi{, stazama, psiholo{ki te pripreme za trku, znaju ti re}i kakva je staza, kako biti bolji. Ali bitna je i konkurencija koja je u Norve{koj velika, a svaka zdrava konkurencija izvla~i najbolje iz sporta{a. A oni koji znaju o na{em skijanju, ako su po{teni,

mogu re}i na kojem je to nivou kod nas." Ipak, {ta je to {to nama fali da bismo napravili skija{ko ime? "Puno toga. Nema moralne, profesionalne i najva`nije finansijske podr{ke. Nemamo ljude koji imaju kontakte u svijetu skijanja..."

Nikakva podr{ka
Ali u BiH je odr`ana Olimpijda. Sarajevo je olimpijski grad, mi imamo olimpijske planine, imamo snijeg, za{to ne bismo imali dobre skija{e? "Nije sve u snijegu. Skijanje tra`i naporan rad cijelu godinu, a kod nas je takmi~arsko skijanje pretvoreno u sezonsko, a ni tada ne ma mo ba rem je dnu sta zu ure|enu za pravo takmi~arsko skijanje. A kada se pojavi neki talenat, samo dobije medijsku pa`nju i na tome se zavr{i. Nemamo timove, nemamo trenere koji bi nakon dje~ije kategorije nastavili raditi i najbitnije - nema finansijske podr{ke." Ali ni Ivica, ni Janica Kosteli} nisu imali finansijsku podr{ku i bili su sami? Nisu bili sami, imali su oca Antu Kosteli}a, a on je znao kako s njima raditi da uspiju i to jo{ od njihovih malih nogu. I nije jedini otac koji je tako uradio. U

Svjetskom kupu ima dosta skija{a koji su po~eli jako mali sa roditeljima, uglavnom s tatom, i to obi~no biv{im sporta{em. I tako je Ante znao da sve {to je ulo`io da }e im se vratiti. To se i desilo. Hrvatska ve} odavno jako puno novca ula`e u svoje ski-timove. Redovo se susre}em s njima po gle~erima tokom priprema za sezonu i to su veliki timovi koji rade, ne sa jednim takmi~arem, ve} sa velikim brojem hrvatskih takmi~ara."

Stvorila ga Norve{ka
Ti si izrastao iz svog, ali i entuzijazma tvojih roditelja, barem kada su finansije u pitanju? "Moji roditelju su se `rtvovali da ispune moj san i dalje se `rtvuju i ja sam svjestan toga. Ja u Norve{koj imam svoj tim sa kojim treniram i koji se brine o meni, ali s njima mogu i}i samo na trke po Norve{koj. Svako moje nastupanje na drugim trkama u drugim zemljama dodatni je nov~ani tro{ak, i ja uglavnom idem sam. Ja nemam BiH tim koji bi me pratio na svjetskim i evropskim takmi~enjima van Norve{ke." Dakle, mo`emo re}i da je na{eg BiH reprezentativca stvorila Norve{ka? "Da, Norve{ka, norve{ki timovi, ali i Ajdin Pa{ovi} i Jaka Ma~ek Slovenac, koji su mi bili prvi treneri u Norve{koj, koji su mi sve pokazali, ja na`alost nemam nikog ovdje u BiH da mi sada pomogne u mojoj kategoriji. Skijanje kod nas nije na tom nivou." Ipak osvaja{ medalje pod zastavom BiH? "Da, tako je i ja sam uprkos svemu ponosan. I u~ini}u sve da nas predstavljam u najboljem svjetlu." [ta bi jo{ promijenio kod nas? "Negativnost i ljubomora se osjete u zraku, a to nam ne mo`e donijeti ni{ta dobro. Ja `elim ovoj dr`avi da poka`em da se BiH mo`e predstaviti na najbolji na~in i ja to radim i radi}u ba-

Najdra`a mamina ~estitka


^ija ti je ~estitka za jedan od tvojih uspjeha bila najdra`a? "Mamina na Svjetskom prvenstvu u njema~kom GarmischPartenkirchenu, kada sam osvojio 23. mjesto u superkombinaciji." Za skija{e je jako bitno da im se ne dese te`e povrede, da li si ih ti imao? "Pa nisam neke te`e, slomio sam zube, dva ru~na zgloba, s le|ima se borim svake godine jer najve}i napor trpe uglavnom le|a." Osim {to si na{ najbolji alpski skija{, kako kotira{ u Norve{koj? "U kategoriji mojih godi{ta ja sam me|u pet najboljih i jedan sam od fizi~ki najspremnijih skija{a u Norve{koj. Svake godine pred sezonu vr{i se kondiciono testiranje svih skija{a u Norve{koj i ja sam ove godine me|u 5 fizi~kih naj spre mni jih ski ja {a. Aksel Svindal je ja~i od mene, ali i puno stariji." [ta misli{ koja je to formula za uspjeh? "Ne znam, mo`da treba pitati na{e sjede}e odbojka{e koja je bila njihova formula za uspjeh? Ali mi smo narod koji ne `eli da pita, najpametniji smo? Za{to ne pitati? Za{to se ne udru`iti? "
A. @.

RODITELJSKA @RTVA Moji roditelji su se `rtvovali da ispune moj san i dalje se `rtvuju i ja sam svjestan toga. U Norve{koj imam svoj tim sa kojim treniram i koji se brine o meni, ali s njima mogu i}i samo na trke po Norve{koj. Svako moje nastupanje na drugim trkama u drugim zemljama dodatni je nov~ani tro{ak, i ja uglavnom idem sam

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

33

Lazio bolji od Rome


Totti
Reuters

SERIE A Pjani}u 57 minuta protiv gradskog rivala Abramovi~ vi{e nije mogao trpjeti
Roman Abramovi~ vi{e nije mogao trpjeti lo{e rezultate svoje ekipe, a poraz od West Bromwich Albiona bila je kap koja je prelila ~a{u, te je nakon svega osam mjeseci provedenih za kormilom engleskog nogometnog premierliga{a Chelsea portugalski stru~njak Andre Villas-Boas (34) dobio otkaz. Rezultati koje ostvarujemo i igre koje prikazujemo daleko su od na{ih o~ekivanja. Ulazimo u klju~ni period ove sezone, a na`alost nema nikakvih pozitivnih pomaka zbog ~ega smo raskinuli saradnju s dosada{njim menad`erom poru~ili su sa ,

Villas-Boas dobio otkaz, dolazi Benitez?


Stanford Bridgea. Chelsea }e u nastavku voditi Roberto di Matteo, ali on }e na ~elu biti samo dok se ne prona|e neko trajnije rje{enje. Kao najozbiljniji kandidat za u`arenu klupu spominje se Rafa Benitez. Villas-Boas je vodio plavce u 40 susreta i pritom je upisao 19 pobjeda, 11 nerije{enih susreta i deset poraza. Pod njegovim vodstvom Chelsea se oprostio od borbe za naslov prvaka, a sada je ugro`ena i pozicija koja vodi u Ligu prvaka. Bluesima prijeti i ispadanje u osmini finala Lige prvaka nakon {to su u prvom susretu izgubili od Napolija 3:1.

nije krio razo~arenje porazom od ljutog rivala

Na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj

Bh. reprezentativac u dresu vu~ice teren je napustio sa bolnom grimasom na licu, dok na drugoj strani zbog povrede nije bilo Senada Luli}a Napoli upisao va`nu pobjedu Fiorentina slavila nad Cesenom
Veliki rimski derbi izme|u Rome i Lazia pripao je nominalnim gostima, koji su sa 2:1 bili bolji od vu~ice. Doma}i sastav je ve} od devete minute igrao sa igra~em manje, nakon {to je isklju~en golman Maarten Stekelenburg zbog grubog starta nada Miroslavom Kloseom u kaznenom prostoru. Siguran realizator najstro`ije kazne bio je Hernanes, ali vodstvo gostiju nije dugo trajalo. Naime, Roma je izjedna~ila u 16. minuti preko Borinija, a prethodno je Juan pogodio pre~ku. Lazio je do pobjede stigao u 62. minuti, a velika tri boda svom timu osigurao je Stefano Mauri. Bh. reprezentativac Miralem Pjani} na terenu je proveo 57 minuta u dresu Rome, a teren je napustio sa bolnom grimasom na licu. Na drugoj strani, zbog povrede nije bilo Senada Luli}a. Spomenimo i to da je dvije minute prije kraja susreta i Lazio ostao sa deset igra~a, nakon {to je isklju~en Lionel Scaloni. ITALIJA
Serie A
UTA POB NER POR

Fudbaleri Napolija ostvarili su i petu pobjedu zaredom u svim takmi~enjima, odnosno ~etvrtu u doma}em prvenstvu. Napolitanci su kao gosti savladali Parmu s 2:1. Edinson Cavani je u 39. minuti izborio jedanaesterac, koji je sam odlu~io izvesti. Me|utim, njegov udarac je odbranio Antonio Mirante, ali uspio je, na svoju `alost, samo odbiti loptu natrag na nogu Cavaniju koji novu priliku nije propustio. Parma je do izjedna~enja do{la u 77. minuti preko Cristiana Zaccarda, ali kratko je trajala nada Donadonijevih igra~a da }e uspjeti izbje}i poraz. U 86. minuti Cavani je sjajno proigrao Ezequiela Lavezzija, a Argentinac je potvrdio da je u odli~noj formi. Zabio je peti pogodak u posljednje ~etiri utakmice u svim takmi~enjima. Fiorentina je do{la do lagane pobjede nad Cesenom rezultatom 2:0, Siena je sa tri gola potopila Cagliari, dok su Udinese i Atalanta, te Lecce i Genoa odigrali susreA. MEHANOVI] te bez pobjednika. ENGLESKA
24. kolo
D:P-G BOD

Red`ovi} poklonio pojas i rukavice Safetu Kapi

Diplomirao bokser Adnan Red`ovi}


Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu prije nekoliko dana diplomirao je profesionalni bokser Adnan Red`ovi}, i to na temu Put do vrha King of the Colloseum Sarajevo 2002 U komisiji ovom . priznatom bh. sportisti bili su prof. dr. Husnija Kajmovi}, prof. dr. Safet Kapo i prof. dr. Sabahudin Dautba{i}. Red`ovi} je svojim diplomskim [PANIJA
Primera
UTA POB NER POR

radom znanstveno zaokru`io turnir koji je osvojio 2002. godine. Zahvalio je profesorima FASTO-a, a posebno svom treneru i mentoru Kapi kojem je tom prilikom poklonio svjetski pojas i rukavice. Red`ovi} je primjer ostalim sportistima da se pored ostvarivanja vrhunskih rezultata na sportskom planu mo`e uspje{no i fakultetski obrazovati.

ladimir Klitschko nokautom Jeana-Marca Mormecka u ~etvrtoj rundi odbranio je svoje naslove prema verzijama IBF, IBO, WBO i WBA. U me~u koji je odr`an u Dsseldorfu Klitschko je nokautirao Francuza s ~etiri udarca u glavu u ~etvrtoj rundi, nakon {to ga je ve} u drugoj rundi poslao na pod. Bio mu je to 50. nokaut u 60. profesionalnom me~u karijere. Strategija protivnika bila je da me izmori. Morao sam dominirati cijelu borbu i prilagoditi se tempu. Mormeck je `elio biti prvi francuski prvak, dao je sve od sebe, ali bio je daleko od toga rekao je Klitschko , odmah nakon borbe i dodao: Bavim se ovim poslom 15 godina i sada sam do~ekao 50. nokaut. Put je bio dug, ali napokon sam ovdje. Mormeck je poku{ao sve u drugoj i tre}oj rundi, ~ak me je i pogodio jednom dobro u lice, jo{ uvijek osje}am bol. No, ukupno gledaju}i, bio sam dominantan poru~io je Klitschko. , Sedamnaest centimetara ni`i Mormeck, biv{i svjetski prvak u lakote{koj kategoriji, priznao je nakon me~a ono {to je svima bilo jasno i ranije. Te{ko je boksati protiv Klitschka. Toliko je vi{i od mene, {to ~ini posao jako te{kimmudro je zaklju~io Mor, meck, koji u ~etiri runde nije pokazao gotovo ni{ta. Na kraju je prigovorio i na sudiju. Gadi mi se ovaj nokaut. Sudija je morao brojati do deset da vidi ho}u li ustati. Prerano je zaustavio borbu, tada nisam bio u nokautu. Klitschko nikada ne bi do{ao do desete runde, sprije~ili su me da se izrazim rekao , je Mormeck.

Jean-Marc Mormeck nedostojan protivnik Ukrajincu

Klitschko 50. nokautom


Mormeck je `elio biti prvi francuski prvak, dao je sve od sebe, ali bio je daleko od toga, rekao je Wladimir Klitschko Gadi mi se ovaj nokaut. Sudija je morao brojati do deset da vidi ho}u li ustati, `alio se nakon me~a Mormeck
Reuters

odbranio naslove

Klitschko u ~etvrtoj rundi nokautirao Mormecka


Ovo je bila 11. uspje{na odbrana nekog naslova za 35-godi{njeg Wladimira Klitschka, a jedini naslov koji mu nedostaje, onaj po verziji WBC, u vlasni{tvu je njegovog pet godina starijeg brata.

NJEMA^KA
26. kolo
D:P-G BOD

Bundesliga
UTA POB NER POR

Premiership
UTA POB NER POR

27. kolo
D:P-G BOD

26. kolo
D:P-G BOD

1. Milan 2. Juventus 3. Lazio 4. Udinese 5. Napoli 6. Roma 7. Inter 8. Palermo 9. Chievo 10. Catania 11. Atalanta 12. Genoa 13. Fiorentina 14. Cagliari 15. Siena 16. Parma 17. Bologna 18. Lecce 19. Novara 20. Cesena

Parma - Napoli (Zaccardo 77 - Cavani 40, Lavezzi 86) Roma - Lazio (Borini 16 - Hernanes 10pen, Mauri 62) Fiorentina - Cesena (Moras 62ag, Cassani 74) Lecce - Genoa (Muriel 61, Brivio 81 - Sculli 21, 86) Siena - Cagliari (Bogdani 41, Calaio 80, Del Grosso 82) Udinese - Atalanta Palermo - Milan (Ibrahimovi} 21, 31, 35, Silva 58) Juventus - Chievo (De Ceglie 18 - Drame 76) Bologna - Novara Inter - Catania

26 16 6 4 25 13 12 0 26 14 6 6 26 13 7 6 26 11 10 5 26 11 5 10 25 11 3 11 26 10 4 12 26 9 7 10 24 8 9 7 26 9 11 6 26 9 5 12 25 8 7 10 26 7 10 9 26 7 8 11 25 7 8 10 24 7 7 10 26 6 7 13 25 3 8 14 25 4 4 17 REZULTATI

53:22 38:16 41:30 37:23 44:25 39:33 34:34 39:43 22:31 32:33 30:28 35:48 25:25 23:29 30:28 30:39 24:29 30:42 21:45 16:40

54 51 48 46 43 38 36 34 34 33 32 32 31 31 29 29 28 25 17 16 1:2 1:2 2:0 2:2 3:0 0:0 0:4 1:1 (sino}) sino})

1. Borussia D. 2. Bayern 3. Borussia M. 4. Schalke 5. Bayer L. 6. Werder 7. Hannover 8. Stut tgart 9. Nrnberg 10. Hof fenheim 11. Wolfsburg 12. Mainz 13. HSV 14. Kln 15. Her tha 16. Augsburg 17. Freiburg 18. Kaiserslautern

24 17 4 24 15 3 24 14 5 24 14 2 24 11 7 24 10 6 24 8 11 24 9 5 24 9 4 24 7 9 24 8 4 24 6 9 24 6 9 24 7 4 24 5 8 24 4 10 24 5 6 24 3 10 REZULTATI

3 6 5 8 6 8 5 10 11 8 12 9 9 13 11 10 13 1 1

52:16 51:16 37:15 51:32 36:29 37:38 30:32 41:33 23:32 27:28 28:44 35:38 28:42 31:46 26:40 25:39 30:52 16:32

55 48 47 44 40 36 35 32 31 30 28 27 27 25 23 22 21 19

Hof fenheim - Kln 1:1 (Compper 33 - Podolski 81) Nurnberg - Borussia M. 0:1 (Bunjaku 87) Freibrug - Schalke 2:1 (Freis 18, Caligiuri 66pen - Pukki 72) Bayer - Bayern 2:0 (Kiessling 80, Bellarabi 90) Hannover - Augsburg 2:2 (Haggui 33, Diouf 69 - Bellinghausen 12, Callsen-Bracker 89pen) Hamburg - Stut tgart 0:4 (Ibi{evi} 23, Kuzmanovi} 31pen, 47pen, Harnik 90) Her tha - Werder 1:0 (Rukavytsya 63) Kaiserlautern - Wolfsburg 0:0 Borussia D. - Mainz 2:1 (Blaszczykowski 26, Kagawa 77 - Zidan 74)

1. Manchester C. 27 21 3 3 69:19 2. Manchester U.27 20 4 3 66:27 3. Tottenham 27 16 5 6 52:33 4. Arsenal 27 15 4 8 55:38 5. Chelsea 27 13 7 7 47:32 6. Newcastle 27 12 8 7 39:39 7. Liverpool 26 10 9 7 30:25 8. Fulham 27 9 9 9 37:36 9. Stoke 27 10 6 11 27:38 10. WBA 27 10 5 12 34:35 11. Norwich 27 9 8 10 38:44 12. Sunderland 27 9 7 11 35:31 13. Ever ton 26 9 7 10 27:28 14. Swansea 27 8 9 10 30:34 15. Aston Villa 27 6 12 9 30:35 16. QPR 27 5 7 15 28:46 17. Blackburn 27 5 7 15 38:60 18. Wolves 27 5 7 15 30:56 19. Bolton 27 6 2 19 29:56 20. Wigan 27 4 8 15 23:52 REZULTATI Tottenham - Manchester United (Defoe 87 - Rooney 45, Young 60, 69 Newcastle - Sunderland (Ameobi 90 - Bendtner 24 pen) Fulham - Wolverhampton (Pogrebnyak 36, 44, 61, Dempsey 56, 83) Liverpool - Arsenal (Koscielny 23ag - R.v. Persie 31, 90) Blackburn - Aston Villa (Dunn 85 - NZogbia 24) Manchester City - Bolton (Steinsson 24ag, Balotelli 69) QPR - Everton (Zamora 36 - Drenthe 31) Stoke - Norwich 1:0 (Etherington 72) WBA - Chelsea (McAuley 82) Wigan - Swansea (Sigurdsson 45, 54)

66 64 53 49 46 44 39 36 36 35 35 34 34 33 30 22 22 22 20 20 1:3 1:1 5:0 1:2 1:1 2:0 1:1

1. Real Madrid 2. Barcelona 3. Valencia 4. Athletic B. 5. Malaga 6. Levante 7. Osasuna 8. Rayo V. 9. Atletico M. 10. Sevilla 11. Espanyol 12. Betis 13. Real S. 14. Mallorca 15. Getafe 16. Granada 17. Villarreal 18. Racing 19. Spor ting 20.Zaragoza

1:0 0:2

24 21 1 2 80:21 64 25 17 6 2 73:19 57 24 11 7 6 37:29 40 25 9 10 6 41:32 37 25 11 4 10 36:37 37 24 10 5 9 34:35 35 25 8 11 6 29:39 35 25 10 4 11 36:38 34 25 8 9 8 34:31 33 25 8 9 8 27:28 33 24 9 6 9 27:29 33 24 9 3 12 28:32 30 25 8 6 11 27:36 30 25 7 8 10 24:30 29 25 7 8 10 25:34 29 24 8 4 12 22:34 28 25 6 9 10 26:38 27 25 4 12 9 21:35 24 25 5 6 14 23:48 21 25 4 6 15 21:46 18 REZULTATI Athletic Bilbao - Real Sociedad 2:0 (Susaeta 25, 81) Zaragoza - Villarreal 2:1 (Luis Garcia 85, Minero 90 - Mar tinuccio 16) Sevilla Atletico Madrid 1:1 (Baba 53 - Salvio 9) Barcelona Spor ting 3:1 (Iniesta 42, Keita 79, Xavi 88 - Barral 49) Mallorca Osasuna 1:1 (Nsue 71 - Cejudo 45) Getafe Malaga 1:3 (Castro 41 - Eliseu 57, Toulalan 82, Cazorla 90) Rayo Vallecano Racing 4:2 (Michu 45, 64, Tamudo 67, Piti 72 - Torrejon 9, Colsa 28) Granada - Valencia (sino}) Real Madrid - Espanyol (sino}) Levante - Betis (ve~eras)

ME\UNARODNI NOGOMET
HRVATSKA - HNL
Rezultati, 20. kolo: Cibalia Karlovac 2:0 (Bartolovi} 33pen, 81), Istra 1961 - Vara`din 2:1 (Belle 22, Mili} 78 - Glavina 41), Zadar - [ibenik 0:1 (Mal~i} 38pen), Split - Lu~ko 1:1 (Jeli} 38 - Buden 87), Dinamo - Osijek 1:0 (Alispahi} 62), Inter - Slaven Belupo 0:1 (Glavica 60), Zagreb - Hajduk 2:4 (Abdurahimi 40, [ov{i} 90 - Sharbini 19, 43, Gabri} 44, Vuku{i} 63), Rijeka - Zagreb (ju~er). Poredak: 1. Dinamo 48, 2. Hajduk 40, 3. Slaven Belupo 34, 4. Split 32.

^etvorica bh. tenisera Velika ve~er Lovea i Nowitzkog u glavnom `rijebu


Mirza Ba{i} se prvi put plasirao direktno u glavni `rijeb, dok }e specijalne pozivnice (wild cards) organizatori dodijeliti Damiru D`umhuru, Tomislavu Brki}u i Aldinu [etki}u
Josh Smith postigao je 30 poena, od ~ega 13 od posljednjih 15 u pobjedi Atlante (97:90) protiv Oklahoma Citya, najbolje ekipe Zapadne konferencije NBA lige. Thunder je na taj na~in prekinuo niz od sedam pobjeda, a Hawksi su do{li do svog 22. slavlja ove sezone. Smith je u zavr{nici doista bio nerje{iva zagonetka za goste, osim {to je pogodio klju~ne ko{eve, uhvatio je i sedam lopti pod obru~ima u zadnjoj ~etvrtini. Zasjenio je time tradicionalno najbolji dvojac Oklahome, Kevina Duranta s 35 i Russella Westbrooka s 25 poena. Orlando je opet imao veliku {utersku ve~er s ~ak {estoricom ko{arka{a s dvocifrenim brojem poena. Magic je ~etvrti put u 22 dana savladao Milwaukee, ovaj put sa 114:98, uz postotak {uta iz igre iznad 50 posto (51.9). Ponovno je prvo ime bio Dwight Howard s 28 ko{eva i 14 skokova, a dobro su ga pratili i Jason Richardson s 18, te Ryan Anderson i Hedo Trkoglu s po 16 poena. Kevin Love je s 42 poena, {to mu je rekord ove sezone, odveo Minnesotu do gostuju}e pobjede protiv Portlanda (122:110). Wolvesi su time prekinuli niz od 16 poraza u dvobojima protiv Blazersa. Posljednji su ih

ATP Challenger turnir BH Telecom Indoors 2012. NBA Hawksi zaustavili Oklahomu

SRBIJA - JSL
Rezultati, 16. kolo: Novi Pazar Partizan 1:1 (Ra{~i} 21 - Dijara 48), Borac - Javor 1:0 (Pavi}evi} 13), Sloboda - Jagodina 1:2 (Tiago 59 - Gogi} 68, Kosti} 73), Crvena zvezda - Spartak 1:0 (Evandro 64), Hajduk - OFK Beograd (Bubalo 4 - Simi} 27, 61) 1:2, Radni~ki - Vojvodina 0:0, Metalac - Rad 0:1 (Pajovi} 90), BSK - Smederevo 0:1 (Bra{anac 90pen). Poredak: 1. Partizan 43, 2. Crvena zvezda 35, 3. Vojvodina 31, 4. Radni~ki 29.

Bh. teniseri u odli~noj formi

Na 10. me|unarodnom teniskom ATP Challenger turniru BH Telecom Indoors 2012. od 10. do 18. marta u Sarajevu u glavnom `rijebu nastupit }e ~etvorica bh. tenisera. Zahvaljuju}i dobroj igri u pro{loj sezoni i trenutnom rankingu na ATP listi, Mirza Ba{i} se prvi put plasirao direktno u glavni `rijeb, dok }e specijalne pozivnice (wild cards) organizatori dodijeliti Damiru D`umhuru, Tomislavu Brki}u i Aldinu [etki}u.

Prema informacijama Teniskog saveza BiH, zbog u~e{}a na Mastersu u Indian Welsu i Miamiju najbolje rangirani bh. teniser Amer Deli} ove godine ne}e braniti titulu s pro{logodi{njeg turnira. Na turniru }e, ina~e, nastupiti dvojica tenisera iz poretka 100 najboljih, i to Andreas Beck i Karol Beck. Andreas Beck jedan je od najja~ih njema~kih tenisera i zajedno je sa Slovakom Karolom Beckom favorit za osvajanje turnira. Ipak, ne treba potcijeniti i ostale igra~e, te

uvijek ra~unati na faktor doma}eg terena za na{eg Mirzu Ba{i}a, ali i D`umhura, Brki}a i [etki}a, koji }e nesumnjivo imati najve}u podr{ku sarajevske publike izjavio je , direktor turnira Senad Had`ime{i}. Me|u ostalim potvr|enim u~esnicima Challengera u Sarajevu su njema~ki teniseri Berrer Michael (115), Brands Daniel (129) i Brown Dustin (175), Italijan Galvani Stefano (190) te Austrijanac Fischer Martin (195), saop{tio je organizator.

put savladali u martu 2007. na doma}em parketu, a u gostima nisu slavili od 2005. Nekada{nji ~lan Portlanda Martel Webster s 21 je poenom bio desna ruka Loveu, a Ricky Rubio se ponovo istaknuo asistencijama, ovom ih je prilikom skupio 12. Blazersima je ovo bio deveti poraz u zadnjih 13 utakmica. Veliku ve~er je imao i Dirk Nowitzki. Nijemac je u pobjedi prvaka Dallasa protiv Utah Jazza (102:96) ubacio 40 ko{eva, najvi{e ove sezone. Gosti su nakon zaostatka od 23 poena do{li na samo minus pet u posljednjoj dionici, ali pored Nowitzkog nisu mogli do preokreta. Jason Terry je dodao 22 ko{a za Maverickse koji su prekinuli negativnu seriju od ~etiri uzastopna poraza. Indiana je slavila u New Orleansu (102:84) i do{la do {este pobjede zaredom, {to joj je prvi takav niz u sedam godina. Danny Granger je ubacio 20 ko{eva za Pacerse, a s 14 poena i 13 skokova ga je dobro pratio David West koji je najve}i dio karijere proveo upravo u Hornetsima. Rezultati:Washington - Cleveland 101:98, Atlanta - Oklahoma City 97:90, Orlando - Milwaukee 114:98, Memphis - Detroit 100:83, New Orleans - Indiana 84:102, Dallas - Utah 102:96, Portland - Minnesota 110:122.

34
Premijer liga BiH za rukometa{e

OSLOBO\ENJE

RUKOMET

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

SEHA LIGA Bosna BHT do~ekuje Lov}en

Stolari napokon slavili


Kod Konjuha je Gafar Had`iomerovi} bio najraspolo`eniji sa sedam pogodaka, dok je Hariz Begi} dao pet golova
BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i uta pob ner por 18. kolo d:p-g bod

1. Sloga 2. Zrinjski 3. ^elik 4. Grada~ac 5. Gora`de 6. Krivaja 7. Konjuh 8. Der venta 9. Bosna P. 10. Gra~anica 11. Leotar 12. Maglaj 13. Vogo{}a 14. Prijedor

radska dvorana @ivinice. Gledalaca: 350. Sudije: Dra`en Begi} i Andrija Knezovi} (oba iz Mostara). Delegat: Milan \ura{inovi} (Prijedor). Isklju~enja: Konjuh 12 minuta, Leotar 8 minuta. Sedmeci: Konjuh 5(5), Leotar 9(7). KONJUH: Kamberovi} (10 odbrana), Had`iomerovi} 7, Husi} 3, Muhi}, Memi} 1, Pejku{i}, Hamzi}, Zild`i} 2, Smaji} 2, Begi} 5, Tufek~i}, Suhonji} 2, Pekari}, Suljanovi} (2 odbrane). Trener: Emir Ju-

Konjuh pobijedio Leotar na svom terenu

Foto: T. JAKTRO

18 15 0 18 13 0 18 12 2 18 12 0 18 11 2 18 9 1 18 8 2 18 7 3 18 8 0 18 7 1 18 6 0 18 4 2 18 3 2 18 3 1 Rezultati Gora`de - Der venta Zrinjski - Gra~anica Maglaj - Krivaja Prijedor - Sloga Vogo{}a - ^elik Bosna Prevent - Grada~ac Konjuh - Leotar

3 5 4 6 5 8 8 8 10 10 12 12 13 14

564:490 521:471 606:548 524:485 495:414 508:500 482:468 528:535 516:588 529:545 456:490 447:496 471:534 486:559

45 39 38 36 35 28 26 24 24 22 18 14 11 10

Bosna unaprijed osu|ena na poraz

Studenti bez ikakvih o~ekivanja


Rezultatski ne mo`emo tra`iti ni{ta od na{ih igra~a, jer nije to nekada{nja Bosna koja je bila favorit protiv bilo koga na doma}em terenu, rekao je Goran Tomi}, trener studenata
Rukometa{i Bosne BH Telecom danas do~ekuju Lov}en u okviru 19. kola regionalne SEHA lige. Nakon totalne rekonstrukcije, odnosno, podmla|ivanja tima, studenti te{ko da mogu o~ekivati ~udo i u ovom me~u. "Rezultatski ne mo`emo tra`iti ni{ta od na{ih igra~a, jer nije to nekada{nja Bosna koja je bila favorit protiv bilo koga na doma}em terenu. S ovim skromnim igra~kim kadrom smo do{li u situaciju da smo u svakom me~u osu|eni na poraz. Samo je pitanje da li }emo izgubili sa pet, deset ili vi{e golova razlike", rekao je Goran Tomi}, trener ovog sarajevskog tima i pohvalio svog dana{njeg protivnika. "Lov}en ima veoma dobru ekipu i znamo da nam ne}e biti lako igrati protiv njih. Mi }emo dati sve od sebe da im se dostojno suprotstavimo, pa }emo vidjeti {ta }e na kraju biti. U svakom slu~aju }e ovo biti dobro iskustvo za na{e mlade igra~e. Problem je i {to smo puno putovali u posljednje vrijeme na utakmice Lige prvaka i regionalne lige, pa nas je ve} sustigao umor", isti~e Tomi}. Prvi strateg studenata se nada da }e se u njihovom klubu kona~no pojaviti svjetlo na kraju tunela, te da }e se prona}i neki modus da vi{estruki prvak BiH iza|e iz krize u kojoj se nalazi. "Ja sam i poslije visokog poraza od Borca u Banjoj Luci rekao da nije izgubila samo Bosna, nego i rukomet uop{te. Ovo {to se nama desilo, na`alost, mo`e se dogoditi svima. ^injenica je da smo u nekom prelaznom periodu i vjerujem da ne}emo ostati na ovome. Vidje}emo ko }e od ovih momaka {to sada igraju zaslu`iti da se ula`e u njih u budu}nosti. Isto tako se nadam da }e se ponovo okupiti ljudi koji }e izvu}i klub iz problema", zaklju~io je Tomi}. Utakmica izme|u Bosne BHT i Lov}ena igra se u dvorani "Ramiz Sal~in" na Mojmilu sa po~etkom u 17 sati.
A. KRVAVAC

28:22 27:23 28:26 26:31 35:28 29:34 22:21

nuzovi}. LEOTAR: Bu|en, Davidovi} 3, Vico, Uljarevi}, Mista 2, Buha 5, [e{lija, Cvetkovski 1, Koraj~evi} 1, @arkovi}, Gugolj, Kne{evi}, Peki} 5, Jokanovi} (7 odbrana), Pedi} 4. Trener: Milanko Savi~i}. Konjuh je napokon zabilje`io pobjedu na doma}em parketu, slave}i nad Leotarom sa 22:21 u 18. kolu Premijer lige BiH za rukometa{e. Gosti iz Trebinja do{li su iznenaditi doma}i sastav. Leotar je pogot-

Iznena|enje kola priredili su rukometa{i Vogo{}e koji su na svom terenu savladali zeni~ki ^elik uvjerljivim rezultatom 35:28. Do ovoga kola posljednjeplasirani Vogo{}ani krenuli su silovito od samog starta i ve} u prvom poluvremenu su imali prednost od pet golova (19:14). I u drugom dijelu me~a su nastavili u istom ritmu, te su na kraju slavili sa sedam golova vi{ka. Novi bodovi im nisu donijeli zna~ajniji pomak na tabeli, tako da se Vogo{}a sada nalazi na 15. mjestu, ispred Prijedora, koji je pora`en od prvoplasirane Sloge (26:31). A. K.

Vogo{}ani iznenadili Zeni~ane

kom Buhe poveo sa 1:0, {to je bilo i jedino vodstvo gostiju u ovom me~u. Konjuh je brzopotezno poravnao golom Hariza Begi}a, da bi do kraja prvog poluvremena stvorio prednost od {est golova (16:10). U nastavku susreta rukometa{i Leotara su se odlu~nije suprotstavili stolarima. U 57. minutu smanjili su vodstvo stolara na 20:19, a u narednom kontranapadu nisu uspjeli izjedna~iti. Nakon minute odmora trener Emir Junuzovi} propisno je naru`io svoje pulene, te ih vratio na parket sa zahtjevom da se uozbilje i pobijede u ovoj utakmici. Gosti iz Trebinja u posljednjim skundama ima li su {an su za izje dna~enje, ali su se prekombinovali u dodavanju tako da je lopta zavr{ila u gol autu. Kod Konjuha je Gafar Had`iomerovi} bio najraspolo`eniji sa sedam golova, dok je Hariz Begi} dao pet golova. Kod gostiju bolji da ostalih bili su Buha i Peki} sa po pet golova. T. J.

Rukometa{i Borca pobijedili Sutjesku

Bh. mladi rukometa{i sredinom marta na okupu

Banjalu~ani odr`ali lekciju Nik{i}anima


Banjalu~ki Borac je u 19. kolu regionalne SEHA lige za rukometa{e slavio protiv Sutjeske u Nik{i}u rezultatom 32:22. Izabranici Dragana Markovi}a su na terenu potvrdili najave da }e se iz Crne Gore vratiti s pobjedom, devetom u regionalnom takmi~enju kojom su zacementirali {esto mjesto na tabeli. Odmah na startu gosti su preciznim udarcima tresli mre`u rukometa{a Sutjeske koji su podbacili u svim segmentima igre. U 20. minutu gosti su vodili sa 11:5, a samo tri minute kasnije na semaforu je stajalo 14:6 u korist bh. pred sta vni ka ko ji je na odmor oti{ao sa ~etiri gola vi{ka (16:12).

Zdenko Grbavac odredio 22 igra~a


Juniorska rukometna reprezentacija BiH priprema}e se od 13. do 15. marta u Sarajevu za nastupe u kvalifikacijama od 6. do 8.aprila na Islandu za plasman na EP 2012. u Turskoj. Na turnir na Islandu, osim na{e i selekcije doma}ina, igra}e jo{ i reprezentacija Estonije. Zdenko Grbavac, selektor bh. tima, odredio je spisak igra~a na koje ra~una u predstoje}im kvalifikacionim me~evima. To su: Damjan [arac (Izvi|a~ Mi Grupa), Muamer [e~i} (Grada~ac), Amer Novljanin (Midjyilland, Danska), Nikola Stani} (Vojvodina @eljezni~ar), Ivan Mili~evi} (Izvi|a~), Muhamed Zulfi} (Bosna BH Telecom), Damir Halilkovi} (@eljezni~ar), Josip Peri} (Zrinjski), Ivan Milas (Izvi|a~), Elmir Gra|an

Uskoro novo okupljanje bh. tima u Sarajevu

Sutjeska preslaba za Borac

U nastavku je Sutjeska uspjela smanjiti razliku na 14:16, a takav start Nik{i}ana samo je dodatno motivisao goste koji su iz minute u minut uve}avali prednost i pet minuta prije kraja sti-

gli do rekordnih plus 12 (31:19). U redovima doma}ih najvi{e se istakao \o|i} sa pet golova, dok je Banjalu~ane do pobjede predvodio Trivund`a sa devet pogodaka. A. K.

(Gora`de), Tarik Vranac (Bosna Prevent), Dino Zveki} (Krivaja), Stefan [ubara (Borac), Dejan Malinovi} (Izvi|a~), Neven Stjepanovi} (Vojvodina @eljezni~ar), Sven Suton (Eintracht Baunatal), Petar Bubalo (Varel), Anes Be~i} (^elik), Admir Ahmeta{evi} (Gra~anica), Nemanja Bezbradica (Prijedor), Nikola Gruji} (Ferencvarosi), Danilo Stanojevi} (Sloga). G. V.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

KO[ARKA
ABA
Regionalna liga

35
22. kolo

ABA [iroki propustio priliku za Final Four

Izgorjeli od prevelike `elje


Budu}nost je bila nervozna, stisnuta i `ao mi je {to to nismo iskoristili. Odigrali smo napada~ki lo{ije nego ina~e, skok smo uspjeli iskontrolisati, ali smo imali dosta izgubljenih lopti, kazao je strateg bh. prvaka Ivan Veli}
U direktnom obra~unu za ~etvrto mjesto Budu}nost je u Podgorici savladala [iroki 68:61 i tako pra kti ~no osi gu ra la dru gi uzastopni nastup na Final Fouru ovog ta kmi ~e nja. Crno gor ski prvak sada ima dvije pobjede vi{e od [irokog, ali i dvije utakmice manje, pa ih samo ~udo mo`e sprije~iti da na kraju ne zavr{e kao najmanje ~etvrti. Iako je izborila pobjedu, Budu}nost je imala samo jednog dvocifrenog igra~a Bojana Dubljevi}a (15 poena), ali su ~etvori ca uba ci li po de vet po ena. Kod [irokog je Jakov Vladovi} imao 15 ko{eva, koliko i Coleman Collins, koji je skupio i {est skokova. Darko Planini} i Fran Pilepi} dodali su po deset poena. Ovom pobjedom smo blizu plasmana me|u ~etiri. Potrebna su nam dva trijumfa do kraja, imamo karakter za to, bez obzira na to {to smo optere}eni. Mo`da }e nam biti potrebna samo pobjeda protiv Hemofar-

1. Maccabi 21 20 11788:1458 2. Cedevita 22 17 51879:1618 3. Par tizan 22 16 61760:1546 4. Budu}nost 21 15 61582:1495 5. [iroki 23 13 101748:1697 6. Cibona 22 12 101759:1722 7. Crvena zvezda23 10 131859:1839 8. Radni~ki 22 11 111810:1817 9. Zagreb 22 11 111738:1790 10. Olimpija 22 11 111653:1717 11. Helios 22 6 161579:1812 12. Krka 22 5 171577:1715 13. Hemofarm 22 5 171603:1783 14. La{ko 22 2 201450:1776 Rezultati Cedevita - Maccabi Tel Aviv La{ko - Helios Dom`ale Budu}nost - [iroki Crvena zvezda - Krka Union Olimpija - Cibona Zagreb - Radni~ki Hemofarm - Par tizan

41 39 38 36 36 34 33 33 33 33 28 27 27 24 77:83 67:73 68:61 82:78 58:61 76:81 66:87

[iroki odu{evio igrama u ABA ligi ove sezone

ma. Odbrana je bila dobra, napad samo na momente, a [iroki je dobra napada~ka ekipa. Osje}aj je fenomenalan, ~estitam igra~ima, svima u klubu, navija~ima i medijima koji nas na sjajan na~in prate od starta sezone. Kao trener imam sjajan

osje}aj, napravili smo dva velika rezultata u nekoliko dana re, kao je Dejan Radonji}, strateg doma}ih, dok njegov kolega na drugoj strani `ali za propu{tenim prilikama. Drago mi je {to smo igrali u ovakvoj atmosferi. Budu}nost je

bila nervozna, stisnuta i `ao mi je {to to nismo iskoristili. Odigrali smo napada~ki lo{ije nego ina~e, skok smo uspjeli iskontrolisati, ali smo imali dosta izgubljenih lopti kazao je strateg bh. prvaka , Ivan Veli}. Prije me~a u medijima se po-

javila informacija da ko{arka{i [irokog nisu bili zadovoljni tretmanom u Podgorici. Tre tma nom sam za do vo ljan, ali ne i loptama sa kojima smo tre ni ra li. Na ime, ni smo mo gli da tre ni ra mo, jer smo imali tri vrste lopti, koje su bile vi{e za ragbi. Ako Budu}nost trenira sa njima, onda svaka ~ast. Ovim ne `elim da umanjim uspjeh doma}ina. Snagu svog tima mjerim protiv Budu}nosti, Radonji} radi sjajan posao, i to }u uvijek javno re}i , objasnio je trener [irokog.
A. MEHANOVI]

ABA Maccabi se mu~io protiv Cedevite

Zavr{nica regionalne lige za ko{arka{ice

Cibona slavila na
U slovenskom dvoboju Helios je na gostovanju savladao Zlatorog, a u drugom me~u ekipa s dna tabele Crvena zvezda je na doma}em parketu pobijedila Krku
Povredama desetkovani sastav Cedevite ugostio je Maccabi u derbiju 22. kola ABA lige i propustio priliku da u izjedna~enoj utakmici savlada izraelskog velikana. Odluka je pala u samoj zavr{nici koju su gosti odigrali pametnije i na kraju upi sa li za slu `e nu po bje du (77:83). Tri igra~a iz redova pobjedni~ke ekipe upisala su po 14 ko {e va - Hen drix, Eliyahu i Smith (osam skokova), a kod Cedevite su najbolji bili Owens i Smodi{ sa po 16 poena. Susret izme|u Union Olimpije i Cibone pripao je gostima iz Zagreba, koji su slavili rezultatom 58:61, a pobjednika je odlu~ila napeta zavr{nica. Cibonu su do pobjede predvodili Goran Suton sa 17 poena i deset skokova, te Antwain Barbour sa 12 poena, {est skokova i tri asistencije. Kod Union Olimpije je Deon Thompson upisao 14 poena i {est skokova, a Sasu Salin je dodao 13 poena. Nakon {to je Radni~ki u srijedu do`ivio te`ak poraz od Cedevite, o~ekivalo se kako }e i Zagreb CO lak{e do bodova. Ipak, pri~a na terenu razvijala se na druga~iji na~in i bodove iz Do-

gostovanju kod Olimpije

Beogra|anke podigle trofej

Foto: M. TUNOVI]

Partizan te{kom mukom do titule


Beogra|anke su u finalnom me~u sino} u Zenici savladale doma}i ^elik sa 74:65 (44:34)
Ko{arka{ice beogradskog kluba Partizan Galenika pobjednice su prve sezone me|unarodne regionalne lige u kojoj su u~estvovali klubovi iz Srbije, Slovenije, Crne Gore i BiH. One su u finalnom me~u sino} u Zenici savladale doma}i ^elik sa 74:65 (44:34). Utakmica je protekla uglavnom u izjedna~enoj igri do posljednjih nekoliko minuta pred kraj, kada su Beogra|anke uspjele pove}ati prednost i sa~uvati je do kraja. U redovima Partizana najefikasnija je bila Rado~aj sa 18 poena, a pratile su je Amerikanka Alicia Gladden sa deset i Milica Dabovi} sa devet poena. Kod ^elika, odli~ne su bile Bejti} sa 22, Monika Veselovski sa 17 i Ruskinja Anna Tolikova sa 11 poena. Za najkorisniju igra~icu turnira progla{ena je Nata{a Rado~aj, a najbolji strijelac turnira je Lejla Bejti} iz ^elika. Partizan je u polufinalu zavr{nog tunira bio bolji od Vo`dovca rezultatom 84:61, dok je ^e lik sa vla dao Hem form sa 77:72.
M. DAJI]

Kasun odli~an u porazu Zagreba od Radni~kog

ma Dra`ena Petrovi}a u Srbiju odnijeli su gosti (76:81). Najbolji u redovima pobjednika bio je Pavkovi} sa 16 poena, a imao je ~ak i sedam asistencija. Fenomenalan je bio i Scott s doubledouble u~inkom od 15 poena, ali ~ak i 13 uhva}enih lopti. Kod Zagreba CO Kasun je ubacio 26 poena, uz devet skoko-

va, dok je i Si mon os tva rio double-duoble s 19 poena i deset skokova. U slovenskom dvoboju Helios je na gostovanju savladao Zlatorog 67:73, a u drugom me~u ekipa s dna tabele Crvena zvezda je na doma}em parketu pobijedila Krku 82:78.
A. M.

36

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

LIGA 13 Bosna i Servitium pru`ili sjajnu partiju

Liga 13, 23. kolo


Dvorana Mitar Mrdi} u Trebinju. Gledalaca: 500. Rezultat po ~etvrtinama: 21:27, 21:20, 20:15, 32:26 LEOTAR: Kova~evi}, Rikalo, Aleksi} 13, Pelki} 11, Ka{}elan 13, Zotovi} 26, Crnogorac 2, Milanovi}, Markovi}, Seten~i} 12, Ninkovi} 2, Josipovi} 15. Trener: Radomir Kisi}. ZRINJSKI: Klarica 16, Petri}, Jones 15, Sinadinovi} 12, Petri} 7, Hasandi} 9, Tomi}, Bodiroga, Lalovi} 26, Avdi} 3. Trener: Vedran Filipovi}.

SLT Leotar Zrinjski

94 88

Sportska dvorana Amel Be~kovi} Gledalaca: 300. Rezultat po . ~etvrtinama: 22:16, 23:27, 18:21, 31:21. VOGO[]A: Habul 7, Fazli}, Selimovi} 6, Kahriman 8, Palata, ^engi} 21, Had`ifejzovi} 18, @ivi} 9, Keser 2, Hujdurovi}, Ali}, Tuljkovi} 23. Trener: Muriz Hamidovi}. BORAC: Radujko, Kastratovi} 15, Ivi} 4, Nikoli} 3, [turanovi} 11, Mileki} 11, Blanu{a 3, [turanovi} 7, Lon~ar 25, Doj~inovi} 6. Trener: Drago Karali}.
Odli~na utakmica izme|u Bosne i Servitiuma
Foto: D. ]UMUROVI]

Vogo{}a Borac

94 85

Frljak: Ovo je bio


dobar test za Ligu 6
Veoma bitno je to {to pored odre|enih problema i povreda igra~a ostvarujemo pozitivne rezultate, ali i dalje smo daleko od prave igre. Prije svega, trebamo poraditi na odbrani, rekao trener studenata
Ko{arka{i sarajevske Bosne savladali su u Skenderiji ekipu Servitiuma rezultatom 106:101 nakon produ`etka, a nekoliko igra~a briljiralo je u dresu studenata. Kao i u ve}ini utakmica u ovoj sezoni, neprikosnoven je bio Rahimi} sa 30 poena i 11 skokova, a odli~no su ga pratili Avdibegovi} sa 28 poena ({ut za tri 5/5), ^amd`i}, koji je mnoge od 24 poena (za dva 2/2, za tri 4/5, slobodna bacanja 8/9) pogodio u presudnim momentima me~a, te Hod`i} sa 13 poena i sedam asistencija. Zadovoljstvo nakon ostvarne pobjede nije krio doma}i trener Hamdo Frljak, kojem je ovaj susret po slu `io kao pri li ka za uo~avanje nedostataka u igri njegove ekipe. Znali smo da nas o~ekuje izuzetno te`ak me~. Servitium je odli~na ekipa, koja se poja~ala pred nastavak sezone i u ovom trenutku sigurBOSNA I HERCEGOVINA
Liga 13 23. kolo

Gradska dvorana u ^itluku. Gledalaca: 600. Rezultat po ~etvrtinama: 30:15, 30:18, 17:28, 24:28. BROTNJO: Markovi} 1, Josipovi} 13, Bubalo 17, Barbari}, Bre~i} 22, Lesko 19, ^utura 5, Topalovi} 2, Pinjuh 14, Zubac, Planini} 8. Trener: Josip Dugand`i}. ^ELIK: Richardson 28, Maksimovi} 9, E. Merdanovi} 10, A. Merdanovi}, Dedi} 8, Begagi}, Pezer, Deli} 10, Perovi}, Hrn~i} 21, Klinac 3. Trener. Zlatko Sedi}.

Brotnjo ^elik

101 89

1. Igokea 2. ^apljina 3. Bosna 4. Varda 5. Mladost 6. Leotar 7. Ser vitium 8. Hercegovac 9. Zrinjski 10. Borac 11. Brotnjo 12. Vogo{}a 13. ^elik

20 21 21 21 21 21 21 21 22 21 22 21 21

19 16 16 13 12 12 9 9 7 7 6 6 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 5 5 8 9 9 12 12 15 14 16 15 16

1744:1319 1658:1489 1767:1616 1559:1524 1690:1609 1591:1553 1538:1565 1451:1496 1699:1780 1576:1627 1594:1778 1607:1894 1568:1792

39 37 37 34 33 33 30 30 29 28 28 27 26

Rezultati Vogo{}a - Borac Hercegovac - Varda HE Leotar - Zrinjski Brotnjo - ^elik Bosna ASA BHT - Ser vitium ^apljina - Igokea Slobodna je bila ekipa Mladosti.

94:85 55:48 94:88 101:89 106:101 (sino})

no je da su kvalitetniji tim od nas. Zbog toga ovaj trijumf dodatno dobija na te`ini, a ovo nam je bio jako dobar test pred Ligu 6. Veoma bitno je i to {to pored odre|enih problema i povreda igra~a ostvarujemo pozitivne rezultate, ali i dalje smo daleko od prave igre. Prije svega trebamo poraditi na odbrani rekao je , Frljak, te dodao: Utakmicu protiv Servitiuma odlu~io je dobar {ut na{ih igra~a i zaista je kuriozitet imati u jednoj utakmici toliko raspolo`enih ko{arka{a. Svi unutar ekipe su prihvatili kritike nakon lo{ih predstava, ali evidentno je da postoji jo{ mnogo prostora za napredak. Rahimi} je pri~a za sebe, Avdibegovi} i Hod`i} posjeduju odre|eno iskustvo, a svi ostali se moraju jo{ dosta kaliti. Potencijal je tu i samo trebamo pri~ekati da do|e njihovo vrijeme zaklju~io , A. MEHANOVI] je Frljak.

Mala dvorana SC Skenderija Gledalaca: 400. Rezultat po ~etvrtinama: 20:22, 28:22, 24:25, 19:22, 15:10. BOSNA: Guzonji}, D. Hod`i} 13, E. Alispahi} 4, Buza 2, Vukovi}, Hot, ^amd`i} 24, A. Demi}, Rahimi} 30, S. Demi} 2, Rizvi} 3, Avdibegovi} 28. Trener: Hamdo Frljak. SERVITIUM: \ori} 15, Da{i} 12, Hajdukovi}, I. Damjanovi} 2, Topolovi}, S. Damjanovi}, Bjeli} 6, Tripkovi} 4, Raduki} 11, Bakovi} 18, Bjegovi} 29, Sladoje 4. Trener: Dragan Kosti}.

Bosna ASA BHT Servitium

106 101

Sportska dvorana u Bile}i. Rezultat po ~etvrtinama: (19:16 14:7 17:11 5:14) HERCEGOVAC: Lali} 5, Despotovi} 4, Radmilovi}, Fimi} 1, Radovanovi}, Mili~evi}, Gajovi} 20, Kulji} 2, Vukovi} 14, Savi} 7, Brati} 2, Nosovi}. Trener: Zoran Glomazi}. VARDA: \ur|evi}, \eri} 3, Markovi} 10, Laki}, Vukovi} 2, Damjanovi} 8, Mirkovi}, Ivanovi}, Kajevi}, Simi} 2, Golubovi} 15, Mi~eta 8. Trener: Dragoljub Vida~i}.

Hercegovac Varda HE

55 48

Teletovi}u 21 poen u pobjedi Caje


Ko{arka{i Caje Laboral savladali su u 22. kolu {panske Endesa lige na gostovanju ekipu Valencije rezultatom 68:63. Caja je ve} nakon prve ~etvrtine ostvarila prednost od sedam poena (22:15), a istu prednost su zadr`ali i na poluvremenu (37:30). U nastavku susreta Caja je uspjela sa~uvati ste~enu prednost, a na kraju su slavili sa pet poena prednosti. Mirza Teletovi} ponovo je pru`io fantasti~nu partiju u dresu baskijskog tima, a za 27 minuta na parketu Mirza je ubacio 21 poen, te imao ~etiri skoka.

Lamar Odom zavr{io u Razvojnoj ligi


Lamar Odom, 32-godi{nji krilni ko{arka{ Dallas Mavericksa i lani slu`beno najbolji {esti igra~ NBA lige, poslan je na mentalnu i fizi~ku konsolidaciju u amatersku ekipu Texas Legendsa. Nakon {to je ljetos u redove aktuelnih prvaka stigao iz Los Angeles Lakersa sa sjajnom formom i dugogodi{njom reputacijom najsvestranijeg krilnog ko{arka{a u NBA ligi, drasti~no je pao na kvalitativnom planu igre. U klubu su mu stoga savjetovali da se nakratko priklju~i Texas Legendsima, ekipi iz NBLD (Razvojne) lige koja slu`i kao filijala aktuelnim prvacima. Pod vodstvom iskusnog trenera Dela Harrisa, nekad trenera Los Angeles Lakersa,

Odom bi trebao odigrati jednu utakmicu i nakon toga se, kroz sedam dana, ponovno priklju~iti Mavericksima. Ameri~ki mediji pi{u da nikad u historiji lige niti jedan igra~ takve reputacije nije do`ivio sli~nu degradaciju.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

MIX

37

SPORTSKI VREMEPLOV: Refik [abanad`ovi}, nekada{nji fudbaler

Protiv Argentine isklju~en zbog autoriteta Maradone


Sa @eljom u polufinalu Kupa UEFA, sa Crvenom zvezdom prvak Evrope, sa AEK-om i Olimpijakosom prvak Gr~ke, sa olimpijskom reprezentacijom u polufinalu, a sa A reprezentacijom u ~etvrtfinalu Mundijala u Italiji
Pi{e: Muhamed BIKI]

[krba, Berjan, Balji}, [abanad`ovi}, Kom{i}, ^ili}, Bahti}, Odovi}, Mihajlovi}, Ba`daravi}, Paprica, Niki}, Samard`ija... bila je to nezaboravna @eljina Kup UEFA generacija pod dirigentskom palicom legendarnog Ivice Osima. Dres sa brojem ~etiri nosio je Refik [abanad`ovi}.

Zapazio ga Radovi}
[abanad`ovi}, koga svi poznani ci zo vu [a ban, ro|en je 2. augusta 1965. u Tuzima (Crna Gora), gdje je i po~eo ganjati bubamaru u lokalnom klubu De~i}, da bi potom zaigrao u tada{njem drugoliga{u OFK Titograd. Na jednom od republi~kih prvenstava zapazio ga je legendarni golman @elje Vasilije ^iko Radovi} i 1983. godine obla~i plavi dres. "Tih osamdesetih godina dolazim u @elju i nisam se pokajao. Na Grbavici sam proveo ~etiri najljep{e godine, igra~ke, koje su me itekako afirmisale za daljnju karijeru", prisje}a se [abanad`ovi}. Na Grbavici za cimera je dobio Radmila Mihajlovi}a, koji je u @elju do{ao iz fo~anske Sutjeske. Stanovali su u Hrasnom, izlazili u kafi} kod [erbe, zajedno pratili i druge sportove. Doslovno re~eno, bili nerazdvojni. "Kad smo nas dvojica do{li, mnogi su nas zadirkivali u onom

Puna afirmacija na Grbavici

Refik [abanad`ovi} sa autorom ovih redova

fazonu, kako smo do{ljaci. No, igrama smo im najbolje pokazali ko smo i {ta smo. Vrlo brzo smo postali standardni prvotimci. Meni je Radmilo bio kao brat i danas sam u kontaktu s njim, kao i sa ostalim saigra~ima."

Sretna i nesretna Grbavica


Na Grbavici je [aban do`ivio mnogo lijepih trenutaka, ali i najmra~niji trenutak u njegovoj karijeri desio se, upravo, u popularnoj Dolini }upova. Naime, u dresu Crvene zvezde, sljede}e [abanove stanice u sportskoj karijeri nakon @elje, u suretu sa nekada{njim svojim klubom, te{ko je povrije|en nakon jednog duela sa Zoranom Sli{kovi}em.

Bez funkcije u fudbalu

"Nudili su mi razne funkcije u BiH, ali i u Crnoj Gori. Nikada nisam htio ni{ta prihvatiti. Ja volim oti}i na utakmicu, za svoju du{u, a poslije s rajom na pi}e. Redovan sam na utakmicama @elje, reprezentacije, a ~esto skoknem i u Crnu Goru."

"Bilo je zaista lijepih trenutaka na Grbavici, posebno one sezone kada smo dogurali do polufinala Kupa UEFA. A tih ru`nih trenutaka, da vam po{teno ka`em, ne volim se ni sje}ati. Ali, ne mogu taj trenutak nikad zaboraviti. Imao sam ru`an predosje}aj uo~i te utakmice na Grbavici. U duelu sa Sli{kovi}em ostao sam nepomi~no le`ati na zemlji. Bio sam nekoliko dana u komi, zbog te{ke povrede glave, ali, hvala Bogu, sve se dobro zavr{ilo. Nakon nekoliko mjeseci ponovo sam se vratio na zeleni teren. A i aktivno sam se oprostio protiv austrijskog [turma na Grbavici, na tom istom terenu, gdje mi se desila ta stra{na povreda. Zajedno smo se od pla vog dre sa oprostili Ba`darevi}, [koro, Odovi}, Janjo{ i ja. Opet smo te 2001. godine bili svi na okupu. Spomenuli smo, nakon @elje, [abanad`ovi} karijeru nastavlja u Crvenoj zvezdi sa kojom je 1991. godine osvojio krov Evrope.

"Zaista sam imao sre}e - gdje god da sam igrao, bila je to sjajna generacija. Kako ona @eljina Kup UEFA, tako i ova {ampionska Zvezde. Osvojili smo Kup {ampiona. Savladali smo tada u Bariju sjajni Olimpik iz Marseja. Nikada ne}u zaboraviti taj trenutak. Pan~ev izvodi odlu~uju}i penal, poga|a za na{u kona~nu pobjedu. San nam je bio ostvaren, postali smo prvaci Evrope.

Re fik [a ba na d`o vi} je odigrao nekoliko vje~itih derbija, a ovaj izdvaja: "Nezaboravni je onaj kada im je Mihajlo zabio tri puta. Kakva je to bila utakmica. Ina~e, mi smo bili uspje{niji tih osamdesetih godina. ^ak i kada je Sarajevo bilo prvak dr`ave, nije nas uspjelo nadigrati. Na Grbavici je bilo 2:2, a na Ko{evu 0:0." klub u Gr~koj. Do 1997. sam ostao u Gr~koj, a potom oti{ao u Kansas. Igrao sam u Americi dvije godine.

Vje~iti derbiji

Olimpijske igre i Mundijal


Na`alost, [abanad`ovi} sa reprezentacijom nije uspio ostvariti sjajne rezultate kao sa klubom. Bio je olimpijski i A reprezentativac. "Sa olimpijskom reprezentacijom sam igrao u Seulu. U polufinalu smo izgubili od Brazila 1:2. Sa A sam igrao na Mundijalu u Italiji. U ~etvrtfinalu smo ispali od Argentinaca na penale. Taj susret sa Argentincima, tako|er, nikada ne}u zaboraviti. Isklju~en sam zbog starta nad Maradonom, koji je tada imao veliki autoritet kod su di ja. I po red tog is klju~enja, bili smo bolji od Argentine, ali nismo imali sre}e prilikom izvo|enja penala. Mo`da bi bilo sve druk~ije da sam ostao u igri, ali tako je sudbina htjela." U Crvenoj zvezdi, [abanad`ovi} je ostao do 1991. godine, a onda nastavlja karijeru u Gr~koj, te preko Atlantika. "Prvo sam igrao za AEK iz Atene, a kasnije pre{ao u Olimpi ja kos, naj ve}i i naj bo ga ti ji

Prva je familija
Danas Refik [abanad`ovi} `ivi u Sarajevu sa suprugom Zerinom i ~etvero djece - k}erkama Aminom i Adelom, te sinovima Amilom i Anelom. "U mojoj familiji je supruga stub porodice i ona je najzaslu`nija za odgajanje djece. Uvijek mi je bio prioritet ulaganje u {kolovanje i mislim da je to prava stvar. Dalje, djeca su okrenuta i sportu. Najmla|i Anel ima najvi{e talenta i on bi mogao nastaviti tradiciju [abanad`ovi}a u @elji. Po ko zna koji put ka`em, kod mene je familija na prvom mjestu. Sve je njoj podre|eno. Vikend je na{, pa da }uskije padaju, jer sam dobro okusio svakodnevna putovanja, odsustva... Zato sada `elim to nadoknaditi sa suprugom i djecom, ka`e Refik [abanad`ovi}.

"Ne znam jesam li na{ igra~ koji je osvojio najvi{e trofeja. Mo`da je neko vi{e. Da nekoga ne uvrijedim. Igraju}i za Zvezdu, osvojio sam tri naslova prvaka, jedan nacionalni Kup. Dalje Kup {ampiona. Sa AEK-om sam bio tri puta prvak Gr~ke i jednom pobjednik Kupa. I sa Olimpijakosom sam osvojio dva prvenstva. Koliko je to trofeja? Ukupno jedanaest."
Prvak Evrope sa Crvenom zvezdom: [abanad`ovi} na postolju drugi slijeva

Jedanaest trofeja

5. mart/o`ujak 2012. 38 MIX PREDSTAVLJAMO VAM: Dr. Merita Tiri} - ^ampara, karatistkinja, sportski radnik, lije~nica...

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak,

Pozitivna energija i rad su

osnova emancipacije
Da `ena u BiH, po svim kriterijima uspjeha, mo`e ravnopravno stajati u redu sa isto tako uspje{nim `enama iz najrazvijenijih i najprosvje}enijih zemalja, govori primjer dr. Tiri} ^ampara, ~ija dosada{nja i sportska i profesionalna karijera mo`e biti uzor
Da je sport na margini dru{tvenog interesa kod nas, notorna je ~injenica, dok je `enski sport, u okviru takvog stanja, u jo{ nepovoljnijem polo`aju. Istina je da se mo`e postaviti pitanje: a {ta je to u `i`i interesa na{ih vladaju}ih garnitura izuzev li~nog i grupnog interesa. Kada se zna da je sport jedan od najefikasnijih na~ina promocije i afirmacije na me|unarodnoj sceni jedne dru{tvene zajednice, mo`e se izvu}i sasvim logi~an zaklju~ak da ljudima na vlasti zaista nije stalo do statusa i ugleda na{e zemlje u svijetu. Uspjesi na{ih sportista, a posebno sportistkinja, gotovo da se tretiraju kao eksces i koliko god da su visokih dometa, vrlo brzo padaju u zaborav i taj sportista ili sportistkinja i njihov rezultat. Za{to je to tako i do kada }e tako biti, te{ko je dati precizan odgovor koji bi vodio razrje{enju ove situacije sve do onog momenta kada istinski poznavaoci sporta i ukupnih dru{tvenih prilika ne zauzmu pozicije sa kojih mogu odlu~ivati o stanju i perspektivama i to na dugi period. Sve do tada te{ko je o~ekivati da }e rezultati rada i zalaganja na{ih sportista dobiti adekvatan dru{tveni tretman i verifikaciju. Iako se stalno u prvi plan isti~u vrijednosti i potencijali na{ih ljudi kao osnova prevazila`enja sada{nje situacije u dru{tvu, mora se kazati da se potvrda te konstatacije jedino nalazi u izvanrednim uspjesima i rezultatima pojedinaca, a bez odgovaraju}e {ire dru{tvene podr{ke. odu{aka i izvjesne relaksacije u tim surovim vremenima. U~estvuje u revitalizaciji rada KK Bosna i sporta uop{te u Sarajevu, okupljaju}i one koji su `eljeli i bili u stanju dolaziti na treninge. Na prvom dr`avnom prvenstvu odr`anom u Travniku 1994. postaje {ampion BiH u seniorskoj konkurenciji u katama. Istovremeno, sa takmi~arskim uspjesima, postaje ~lan dr`avne reprezentacije te prvi selektor `enske reprezentacije BiH u borbama i katama. Danas, kada se prisje}a tih vremena, Merita nagla{ava da je ve} tada vodila borbu za ravnopravnost `ena i `enskog sporta, insistiraju}i na jednakom tretmanu i mu{kih i `enskih selekcija i ostvarenih rezultata na me|unarodnom planu. Posebno isti~e zna~aj nastupa na Svjetskom kupu u Frankfurtu 1995, kada se kroz tunel izlazilo iz grada i poslije vi{ednevnog pute{estvija ostvario zapa`en nastup me|u svjetskom karate elitom. Bilo je to vrijeme kada se dokazivala snaga duha bosanskohercegova~kog ~ovjeka uop{te, u kojem su `ene ravnopravno participirale u svakom pogledu.
Dr. Merita Tiri} - ^ampara na radnom mjestu

jedina je `ena u sada{njem sastavu ovog najvi{eg organa bh. karatea, a i prva `ena do sada na ~elu organizacije sarajevskog karatea. Kroz rad u ovim organima nastoji obezbijediti jednak tretman `enskog sporta, te kontinuitet dosada{njih uspjeha i sarajevskog i bh. karatea na me|unarodnoj sceni.

Mogu}nost relaksacije
Istovremeno, Merita nagla{ava potrebu uspostavljanja jedinstvenog sistema sporta u na{oj zemlju koji }e omogu}iti da se iz {iroke baze zainteresovanih za sport, stru~nom selekcijom odaberu takmi~ari koji su u stanju ostvariti vrhunske rezultate na me|unarodnom planu. A da za to postoje pretpostavke govori podatak da Karate savez Kantona Sarajevo okuplja 26 klubova u kojima vje`ba preko 2.000 karatista i da je Sarajevo sredina u kojoj djeluju najuspje{niji klubovi i pojedinci u takmi~arskom i stru~nom pogledu. Uspjesi karatea u na{oj sredini u svakom slu~aju imaju i li~nu notu kroz neposredni rad i doprinos Merite. Kada se sa profesionalne strane osvr}e na sport, a posebno na karate, dr. Merita isti~e da karate sport, zbog svojih specifi~nosti, pru`a mogu}nost i psihi~ke i fizi~ke relaksacije, jer gotovo da nema dobnog ograni~enja za bavljenje ovim sportom te da nije nikada kasno upra`njavati ovaj sport prilagodiv{i ga individualnim mogu}nosti. Ovo je posebno va`no danas kada je omladina nedovoljno uklju~ena u sport i kada se de{avaju poreme}aji u organizmu i u najranijem dobu, a iz razloga nedovoljne fizi~ke aktivnosti. Koliko god da ostvareni li~ni rezultat ovisi uglavnom od individualnih opredjeljenja i sposobnosti, isti~e Merita, ipak zna~aj ima podr{ka sredine u kojoj pojedinac djeluje i to u prvom redu od porodice za koju ka`e da joj je veliki oslonac u ukupnom anga`manu - suprug Asim, k}erka Ema i sin Armin. Isto tako, nailazi na potpuno razumijevanje kolektiva u kojem je zaposlena. Ponekad optere}eni trenutnim te{ko}ama zaboravimo da progres i razvoj ipak po~ivaju na individualnim aktivnostima pojedinaca koji se ne mire sa postoje}im stanjem i ukazuju na mogu}e perspektive i u tom smislu dosada{nja biografija dr. Merite Tiri} ^ampara neka slu`i kao uzor.
Ibrahim U[TOVI]

Merita Tiri} - ^ampara, karate majstor 5. dan, uspje{an pedagog

Karijere za uzor
Biti uspje{an u na{oj sredini i praviti iskorake na me|unarodnoj sceni, daleko je ve}i podvig nego te iste rezultate ostvariti u ure|enim zemljama gdje sve dru{tvene okolnosti idu naruku vrijednima, pametnim i sposobnim - to uostalom dokazuju

brojni primjeri na{ih ljudi koji su zavidne rezultate i karijere ostvarili u inostranstvu. Ostati ovdje i ostvarivati snove o li~noj, a time i dru{tvenoj afirmaciji, samim tim ravno je podvigu, posebno kada je u pitanju `ena spremna i sposobna i sa velikom `eljom na~initi iskorak na putu emancipacije i verifikacije uloge `ene i njenog ukupnog polo`aja u na{em dru{tvu. Da `ena u Bosni i Hercegovini, po svim kriterijima uspjeha, mo`e ravnopravno stajati u redu sa isto tako uspje{nim `enama iz najrazvijenijih i najprosvje}enijih zemalja, govori primjer dr. Merite Tiri} ^ampara, ~ija dosada{nja i sportska i profesionalna karijera mo`e biti uzor ne samo kod nas nego i u zemljama najvi{ih standarda. Dr. Tiri} - ^ampara je jo{ u osnovnoj {koli u Pri{tini, gdje je ro|ena, po~ela da vje`ba karate, najvi{e potaknuta filmovima koji su popularizirali ovaj sport i vlastitom `eljom za dokaziva-

njem. Isti~e da je jedan od presudnih momenata bio i uklju~ivanje u klub koji je vodio Isak Ljatifi, tada ve} afirmisani karatista i izuzetan pedagog, koji je probudio interes i poticao na naporan rad. Uz individualni talenat za sport, veliku `elju i kvalitetan rad, rezultati su ubrzo pokazali da je Merita na putu ostvarenja zavidnih rezultata u karate sportu. Devet puta je bila prvak Kosova u katama, uz to, zapa`ene rezultate je ostvarila na brojnim dr`avnim i me|unarodnim takmi~enjima. Na osnovu izvanrednih takmi~arskih rezultata, izabrana je za selektora i trenera kadetske i juniorske reprezentacije Kosova u katama. Neposredno prije rata, 1991. godine, kao ve} afirmisana takmi~arka i stru~njak u karateu sa zvanjem majstora karate sporta 3. dan, doselila je u Sarajevo i nakon izvjesnog vremena prilago|avanja na novu sredinu, priklju~uje se karatistima sarajevske Bosne. Kako je rat ve} po~eo, sport je bio, kako govori Merita, jedan od

Logi~an nastavak
Prvi uspjesi i rezultati su bili osnovna motivacija za nastavak rada u sportu, jer po zavr{etku takmi~arske karijere Merita se opredjeljuje za trenerski rad, kao i rad na unapre|enju organizacije karate sporta u na{oj zemlji. Jo{ u toku takmi~arske karijere stekla je zvanje dr`avnog karate sudije, {to je potaknulo i druge takmi~arke da se opredijele za sudijski poziv, obzirom da je jedno vrijeme bila jedini `enski karate sudija kod nas. @elja za nastavkom anga`mana u sportu, te ste~ena znanja i sposobnosti motivirali su Meritu Tiri} - ^ampara, sada nosioca majstorskog zvanja 5. dan, da organizuje klub u kojem }e nastaviti sa obu~avanjem mladih u vje{tini karate sporta. Tako je nastao Karate klub Sensei, u kojem se okupljaju djeca i omladina u nastojanjima da kroz ovaj sport ostvare afirmaciju i vlastite ambicije. O kvalitetu rada u ovom klubu najbolje govori podatak da su brojni kvalitetni karatisti ponikli iz ovog kluba, kao i Arnela Od`akovi}, sigurno najuspje{nija karatistkinja do sada u istoriji karate sporta u BiH. Temeljem vlastitih rezultata, kako u sportu, tako i u ukupnom dru{tvenom anga`manu, Merita Tiri} - ^ampara izabrana je za predsjednika Karate saveza Kantona Sarajevo, a i za ~lana Upravnog odbora Karate saveza BiH i

Uspje{na `ena u svakom pogledu


Pored izvanredne sportske karijere, dr. Merita Tiri} - ^ampara je ve} do sada ostvarila zavidnu profesionalnu karijeru, s obzirom na to da se po zavr{etku Medicinskog fakulteta opredijelila za specijalizaciju neuropsihijatrije i stekla zvanje magistra iz ove oblasti, a u toku je izrada doktorske disertacije. Uposlenik je Neurolo{ke klinike Klini~kog centra u Sarajevu. Biti uspje{an u profesionalnom radu, uz istovremeni anga`man u sportu, zaista zahtijeva izuzetne sposobnosti i nepokolebljivo opredjeljenje ka ostvarenju zacrtanih ciljeva. O tome dr. Merita Tiri} ^ampara govori iz vlastitog iskustva: Sport mi je pomogao u sticanju i razvoju osje}aja odgovornosti, sticanju radnih navika, upornosti, planiranja i programiranja rada. Uz sve to, mora se imati unutarnja snaga i pozitivna energi-

ja kao temelj bilo kojeg rezultata. Mora se svaka osoba osloboditi predrasuda, te `estokim radom ustrajati na putu ka vlastitim i op{tim ciljevima. Ostvariti dru{tveni i profesionalni renome kod nas, posebno za `ene, daleko je te`e nego u drugim zemljama, jer su brojne prepreke uslovljene jo{ tradicionalnim pogledom na polo`aj `ena u dru{tvu. Kod nas ostvarenje profesionalnog uspjeha podrazumijeva pra}enje savremenih kretanja u odre|enoj oblasti kroz aktivno u~e{}e na evropskim i svjetskim kongresima iz oblasti interesovanja. U~estvuju}i na kongresima sa preko trideset radova, isto tako u referentnim ~asopisima, dr. Merita Tiri} - ^ampara je visoki ugled stekla i dokazala na me|unarodnom planu ne samo promovi{u}i vlastite mogu}nosti i sposobnosti nego je i na najbolji na~in prezentirala snagu, inventivnost i energiju bosanskohercegova~kih `ena uop{te.

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

[AH
UKRATKO

39

INTERVJU: Velemajstor Bojan Kurajica (1)

FIDE suspenzija [UBiH je katastrofa za profesionalce


Ogor~en najnovijom suspenzijom [UBiH od Me|unarodne {ahovske federacije, koja traje jo{ od 1. januara, jer zahvaljuju}i njoj bh. {ahisti ne dobijaju pozive za me|unarodne turnire
Razgovarao: @elimir MARKOVI]

Poslije ne{to vi{e od 100 dana izbivanja iz Sarajeva, s vrlo uspje{ne evropske turneje, u svoj grad vratio se slavni bh. velemajstor, omladinski prvak svijeta 1965. iz Barcelone, srebrni olimpijac 1994. iz Moskve, vi{estruki prvak Evrope sa [K Bosna, 80-ih godina me|u najboljim igra~ima svijeta, Bojan Kurajica. Kao i obi~no, vrlo rado odazvao se na razgovor za na{ list. Pomalo ljut i rezigniran zbog vi{emjese~ne pat-pozicije u bh. {ahu, neizvjesne budu}nosti, neodlaska na EP u Plovdiv i predstoje}e 40. olimpijade, kao i utiscima s turneje, zapo~eo je pri~u...

Aleksandar Morozevi~

Umor u~inio svoje


Kona~no, vratili ste se u Sarajevo. Opatija, SP za veterane i 5. mjesto u kona~nici. Zadovoljni ili ne? "Veteransko prvenstvo svijeta u Opatiji novembra pro{le godine predstavljalo je za mene nove izazove, prvi nastup u seniorskoj konkurenciji preko 60 godina. Bio je to poku{aj objedinjavanja titule omladinskog i seniorskog prvaka svijeta, pothvat koji, koliko mi je poznato, do sada nikom nije po{ao za rukom. U konkurenciji 201 igra~a iz cijelog svijeta, zavr{io sam na ~asnom petom mjestu. Uz ne{to malo sportske sre}e u posljednja dva kola mogao sam i osvojiti titulu najboljeg na svijetu. Imao sam izgledne pozicije, da ne ka`em dobivene, no umor je u~inio svoje. Ipak, zadovoljan sam svojom igrom, no ogor~en na~inom na koji sam oti{ao u Opatiju. Mjesec dana sam prikupljao priloge po Sarajevu i nepotrebno gubio energiju, umjesto da se intenzivno pripremam. [ahovska unija nije imala sluha za ovo takmi~enje, kao ni za Ekipno prvenstvo Evrope pro{le godine u Gr~koj, te razna druga svjetska natjecanja, zbog kroni~nog nerada i pomanjkanja sredstava. No, bilo je i svijetlih primjera kad su institucije i pojedinci prepozna-

Bojan Kurajica: Maksimalan rezultat na turniru u Las Palmasu

li zna~aj SP i pomogli u skladu sa svojim mogu}nostima. Koristim priliku da zahvalim svima koji su mi direktno ili indirektno pomogli da ipak nastupim na opatijskom turniru, hotelu Saraj i gospodinu Dautu Ba{ovi}u, MKF LOK i gospodinu Nusretu ^au{evi}u, federalnom ministru Salmiru Kaplanu, [S Federacije BiH, te drugima koji su `eljeli ostati anonimni, a prepoznat }e se u ovom tekstu." Nakon toga odlazite ljuti zbog propu{tene prigode u [paniju. Tamo ste iskalili bijes na svim svojim protivnicima i na dva turnira u novembru i decembru, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife, zadivili ste cijeli svijet. Izvanredna igra krunisana je s dva trijumfa. "Desetak dana nakon Opatije odlazim na Kanare i pobje|ujem na Openu u Las Palmasu sa maksimalnim rezultatom 9/9, a ne{to kasnije tako|er u Santa Cruzu sa 8,5 /9. Naravno, turniri nisu bili jaki kao u Linaresu, Wijku ili Moskvi, ali maksimalni rezultati u pravilu su izuzeci. Sve treba da se poslo`i - i

voljni moment, forma, raspolo`enje, te uz sve to, imati i dosta sportske sre}e. [panjolska {tampa je to maksimalno eksploatirala, a ja sam postao "bogatiji" za 30-ak novih rejting poena, {to je vrlo zna~ajno." U [paniji ste saznali bolnu istinu o FIDE suspenziji [UBiH, od 1. januara. Je li bilo tamo komentara iz reda doma}ih {ahista, ~lanova [F [panije itd? Kakvo raspolo`enje je kod Vas izazvala nova blama`a bh. {aha? O ~emu ste razmi{ljali pred povratak u Sarajevo? "Ogor~en sam najnovijom suspenzijom [UBiH od FIDE, koja traje jo{ od 1. januara. Naime, radi se uvijek o istom scenariju: [ahovska unija ne upla}uje redovito kotizacije FIDE, ona to neko vrijeme tolerira o~ekuju}i izvr{enje obaveza i na kraju slijedi za nas sramotna suspenzija. Svi znaju da se godi{nje pristojbe prema FIDE moraju regulirati, da bi bili na svjetskoj {ahovskoj mapi. Ni{ta neuobi~ajeno, to rade sve zemlje svijeta, tako je i u drugim sportovima. Naravno, FIDE ne interesi-

ra kako }emo ta sredstva osigurati. Tamo smo ve} dugi niz godina na crnoj listi neozbiljnih i neposlovnih federacija, naj~e{}e smo pod suspenzijama! To se [panjolskoj ne mo`e dogoditi ni pod razno. Tamo bi suspenzija bila {kandal, predstavlja dr`avni problem i sramotu.

Jedna od najboljih evropskih mom~adi, ruski [K Economist iz Saratova, prvak Evrope iz Ohrida 2009. i Plovdiva 2010. godine, doveo je u svoje redove iznimno zvu~no poja~anje, devetog igra~a svijeta, velemajstora Aleksandra Morozevi~a. Izvanredni Rus, koji u posljednje vrijeme posti`e impresivne rezultate, zaigra}e za Economist ve} na ekipnom prvenstvu Rusije. Ionako sna`ni tim iz Saratova, za koji nastupaju Toma{evski, Andrejkin, Nepomnija~i, Aleksejev, Ukrajinci Moiseenko i Eljanov, te Izraelac Roiz, s Morozevi~em postaje ponajve}i favorit za novu titulu na slijede}em ECC-u. Prvi me|unarodni rejting {ahovski turnir Konjic Open 2012 odr`an je u organizaciji [K Igman u motelu Konjic od 1. do 4. marta. Termin odr`avanja ove sportske manifestacije pao je u vrijeme obilje`avanja Dana nezavisnosti BiH i Dana oslobo|enja Konjica od fa{izma, {to joj je dalo dodatnu dimenziju. Pokrovitelji turnira bili su Op}ina Konjic sa na~elnikom Emirom Bubalom i premijer FBiH Nermin Nik{i}. Sudjelovalo je 69 {ahista iz BiH, Bugarske, Hrvatske i Srbije, s rejtingom do 2300 ELO. Pobjedu na turniru odnio je 16. nositelj, sarajevski {ahista, Halid Strini}. Poznat po britkom stilu i beskompromisnoj borbi, potpuno zaslu`eno slavio je u Konjicu. Poentirao je {est puta, uz samo jedan remi protiv Konji~anina, vi{e nego dovoljno za kona~an trijumf. U sklopu programa obilje`avanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, [ahovski klub Gora`de organizovao je tradicionalni {ahovski turnir. Nastupilo je 27 {ahista, a igralo se 11 kola po {vajcarskom sistemu uz tempo igre od 5 minuta. Najvi{e uspjeha imao je MK Jasmin Sadikovi}, koji je sa 10 poena vrlo ubjedljivo osvojio prvo mjesto. Drugi je bio MK D`emal Hajvaz, tre}i Elvis Pe{tek, a ~etvrti MK D`evad Kajevi}u, svi sa 8 poena. Peti je mladi Emir Popovi}, najprijatnije iznena|enje turnira sa 7,5 poena itd.

Morozevi~ u Economistu

Maestro Strini}

Srozavanje rejtinga
Dok je za ve}inu u [U ovo samo akademsko pitanje, za nas profesionalce koji `ivimo od {aha, ovo predstavlja pravu ekonomsku katastrofu, jer gubimo pozive na me|unarodne turnire. Treba razumjeti organizatore, oni ula`u zna~ajna sredstva i pozivaju igra~e koji doprinose ugledu i renomeu turnira. Ne interesiraju ih igra~i sa nultim rejtingom, jer od njih nemaju koristi ve} samo probleme. A da o srozavanju rejtinga nekad jedne od najja~ih {ahovskih dr`ava svijeta da i ne govorim. Ne zaboravite da smo Sokolov, Nikoli}, Dizdarevi} i moja malenkost bili srebreni na Olimpijadi u Moskvi 1994. godine, {to je najve}i sportski rezultat za Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 20 godina."

Sadikovi} pobjednik

IZABRANE PARTIJE S BUNDESLIGE


Bogner - Bischoff
1. d4 e6, 2. c4 Lb4+, 3. Ld2 Lxd2+, 4. Dxd2 Sf6, 5. Sc3 d5, 6. e3 0-0, 7 cxd5 exd5, 8. Ld3 De7, 9. Sge2 Sbd7, 10. 0-0 b6, 11. f3 c5, 12. Tae1 Lb7, 13. g4 Tfd8, 14. Sg3 g6, 15. h4 Sf8, 16. g5 Se8, 17. f4 f5, 18. Lxf5 gxf5, 19. Sxf5 Dd7, 20. Sh6+ Kh8, 21. f5 Sd6, 22. Dh2 Sf7, 23. Sg4 De7, 24. Df4 La6, 25. Tf2 Td6, 26. dxc5 bxc5, 27. b4 d4, 28. bxc5 dxc3, 29. cxd6 Dxd6, 30. Sh6 Dxf4, 31. Sxf7+ Kg7, 32. exf4 Kxf7, 33. Te3 - 1:0.

Nyback - Bok
1. d4 Sf6, 2. c4 g6, 3. Sc3 d5, 4. Da4+ Ld7, 5. Db3 dxc4, 6. Dxc4 a6, 7. Lf4 Sc6, 8. Sf3 b5, 9. Db3 Lg7, 10. e3 0-0, 11. Le2 Sa5, 12. Da3 c6, 13. Se5 Le8, 14. 0-0 Sd5, 15. Sxd5 cxd5, 16. Tfc1 Sc4, 17. Sxc4 bxc4, 18. b3 cxb3, 19. Dxb3 f6, 20. Lc7 Dd7, 21. Db7 Lf7, 22. Lxa6 e5, 23. Lb5 Dg4, 24. Lc6 exd4, 25. Lxd5 Dd7, 26. Lc6 De7, 27. exd4 f5, 28. Db6 Txa2, 29. Txa2 Lxa2, 30. d5 Lh6, 31. f4 De4,

32. Dc5 Lxf4, 33. Lxf4 Dxf4, 34. d6 Dd2, 35. d7 Le6, 36. Ld5 Lxd5, 37. Dxf8+ Kxf8, 38. d8=D - 1:0.

Adams - Short
1. d4 d5, 2. c4 e6, 3. Sf3 Sf6, 4. g3 Le7, 5. Lg2 0-0, 6. 0-0 dxc4, 7. Dc2 a6, 8. a4 Sbd7, 9. Td1 c5, 10. Sbd2 c3, 11. bxc3 Dc7, 12. Sc4 cxd4, 13. cxd4 Sb6, 14. Sfe5 Ld7, 15. Lf4 Sbd5, 16. Sg6 Sxf4, 17. Sxe7+ Kh8, 18. gxf4 Tae8, 19. d5 b5, 20. d6 Dxc4, 21. Dxc4 bxc4, 22. Td4 Tb8, 23. Txc4 Tb6, 24. Lc6 Td8, 25. Lxd7 Sxd7, 26. Sc6 Tc8, 27. Tac1 f5, 28. Se5 - 1:0.

Vallejo Pons - Maiwald


1. e4 g6, 2. d4 Lg7, 3. Sc3 d6, 4. Lg5 h6, 5. Le3 Sf6, 6. h3 Sbd7, 7. g4 c5, 8. e5 dxe5, 9. dxe5 Sxe5, 10. Dxd8+ Kxd8, 11. 0-0-0+ Ld7, 12. f4 Sc6, 13. Lxc5 h5, 14. g5 Se8, 15. Sge2 Sc7, 16. Lg2 Te8, 17. Td2 Kc8, 18. Thd1 Le6, 19. b3 Lf8, 20. Sa4 Td8, 21. Txd8+ Sxd8, 22. Lxa7 - 1:0.

40

OSLOBO\ENJE

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

U OBJEKTIVU

Suzy Hotrod, takmi~arka u Roller Derbyu

Gitaristkinja punk benda


{ampionka na koturaljkama
Hotrod je zvijezda Gotham Girlsa, njujor{kog tima, pobjednika ovogodi{njeg nacionalnog {ampionata SAD-a u brzoj vo`nji na koturaljkama na kru`noj stazi
Jean Schwarzwalder, poznata kao Suzy Hotrod, 32-godi{nja je takmi~arka u Roller Derbyu. Da bi shvatili o ~emu se radi, moramo prvo objasniti o kakvom je sportu rije~. To je dvoransko takmi~enje timova u brzoj vo`nji na koturaljkama koje je bilo prije nekoliko decenija vrlo popularno u SAD-u. Bilo, pa zamrlo, a onda je prije desetak godina ponovo o`ivljeno u Austinu u Texasu, kao `enski amaterski sport. Od tada do danas, timovi djevojaka na koturaljkama takmi~e se {irom Sjedinjenih Dr`ava. Svaki tim ima pet ~lanica. Po dva tima su istovremeno na kru`noj pisti, jure u istom pravcu. Najbr`a takmi~arka jedne ekipe nastoji projuriti pored takozvanih blokerki iz druge ekipe koje tu najbr`u nastoje zaustaviti. Kada se ta najbr`a probije pored blokerki osvaja poen. [to vi{e poena, to bli`e pobjedi. Guranja i udaraca je podosta, a takmi~arke zavr{avaju trke sa mnogim modricama i ogrebotinama jer je odre|ena doza grubosti i nu`na i dozvoljena. Suzy Hotrod je zvijezda Gotham Girlsa, njujor{kog tima, pobjednika ovogodi{njeg nacionalnog {ampionata u Denveru. Za nju su snaga i brzina klju~ni elementi privla~nosti tog sporta: To je sport za pametne, kreativne, energi~ne djevojke i `ene. To je sport za one koji `ele ne{to novo, uzbudljivo, po principu, osim timskog, u~ini i sam najvi{e {to mo`e{. To je za nas zaista uzbu|uju}e. Hotrod je sa ovim neobi~nim sportom na koturaljkama po~ela 2004, ubrzo nakon {to je napustila fakultet. U to je vrijeme ra-

dila kao fotourednik i svirala gitaru u punk bendu Lady Unluck. Ve} nakon tri godine treniranja i takmi~enja Hotrod je postala kapiten i najistaknutija pojedinka Gotham Girlsa. Osvojila je nagrade za najkorisniju igra~icu 2006, 2009. i 2010. godine. Ona je i zamjenik kapitena najbolje selekcije SAD-a koja }e nastupiti na

Roller Derby Svjetskom kupu. Krajem pro{le godine ona je na sebe skrenula pa`nju pristav{i da pozira obna`ena za magazin ESPN u tradicionalnoj seriji Body Issue u kojoj se predstavljaju naga tijela najboljih svjetskih sportista. Na pitanje: za{to je pristala da pozira, Suzy je jednostavno odgovorila:

To je najbolja prilika da poka`e na{ sport. @eljela sam da ljudi saznaju da smo istinski sportisti. Mi te{ko treniramo, isto kao i oni sportisti koji se takmi~e na Olimpijskim igrama. Zbog toga sam i pristala da poka`em svoje tijelo izvajano napornim treninzima. U`ivala sam u tome i nadam se da se to vidi i na fotografijama.

ZANIMLJIVOSTI

NAJBOLJE SPORTSKE FOTOGRAFIJE

Juan Manuel Fangio, argentinski automobilista, godinama je bio, sve do pojave Michaela Schumachera, voza~ Formule 1 sa najvi{e osvojenih titula. Tih pedesetih godina pro{log vijeka zaista je bilo majstorstvo voziti te bolide i ~esto je, za razliku od

Pa`nja, snima se

dana{njih, odlu~ivala vje{tina pilota. Vje{tina je bila i snimiti Fangia kako vozi. Trebao je zaista hrabar snimatelj koji se vezao obi~nim konopcem za karoseriju i, bez obzira na to kako sporo vozio, snimao. Sada su mini kamere postavljene svuda po bolidu, tako da za vrijeme vo`nje mo`emo pratiti trku iz raznih uglova.

Manny gutao rukavicu


Na ovoj fotografiji zabilje`en je trenutak u borbi svjetskog {ampiona u WBO verziji, Filipinca Mannya Pacquiaa i izaziva~a, Meksikanca Juana Manuela Marqueza, odr`anoj 12. novembra pro{le godine u MGM Grand Garden Areni u Las Vegasu. Iako je Manny ovaj me~ dobio odlukom sudija nakon 12 rundi, ni Juan nije igrao podre|enu ulogu. Nakon ovog udarca djelovalo je kao da }e {ampionu progutati cijelu rukavicu. Mo`da ga je u tom podvigu sprije~ila za{titna guma u ustima.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

41

42

[TAMPATISAK

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Most Radija Slobodna Evropa: Kasim Trnka i Mile Dmi~i} o zahtjevu RS -a

najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li ima ustavne osnove za postojanje Tu`ila{tva i Suda Bosne i Hercegovine. Povod za ovaj dijalog, u kojem su u~estvovala dva profesora ustavnog prava, Kasim Trnka iz Sarajeva i Mile Dmi~i} iz Banje Luke, bio je zahtjev RS-a da se ove dvije insitutucije, kao neustavne, ukinu. Omer Karabeg: Gospodine Dmi~i}u, koji su argumenti za tvrdnju da su Tu`ila{tvo i Sud BiH neustavni. Mile Dmi~i}: U odgovoru na va{e pitanje bavi}u se samo ustavnopravnim, ne i politi~kim ili nekim drugim relacijama. Tim argumentima rukovodilo se politi~ko predstavni{tvo RS-a polaze}i od toga da u Ustavu BiH nema odredbi o pravosu|u na nivou dr`ave, niti da Ustav bilo kojom svojom normom utvr|uje nadle`nosti BiH da ure|uje sudstvo na dr`avnom ili entitetskom nivou. Istovremeno, u Ustavu nema nikakvog osnova za osnivanje Vrhovnog suda BiH, {to tra`e politi~ari iz Federacije, niti za uspostavljanje jedinstvene sudske vlasti na nivou dr`ave. Pravni osnov ne postoji ni u takozvanim dodatnim nadle`nostima o kojima se govori u Ustavu. Kada je visoki predstavnik 2000. godine nametuo Zakon o sudu Bosne i Hercegovine, on se pozvao samo na Deklaraciju Vije}a za implementaciju mira i na potrebu da se pru`i sudska za{tita u stvarima koje spadaju u nadle`nost dr`ave BiH. Nije oti{ao dalje od toga, jer nije imao upori{te u Ustavu BiH. Ni Ustavni sud se u svoj odluci, kojom je potvrdio taj zakon, nije pozvao na Ustav, ve} na vladavinu prava i na pravnu sigurnost {to ne predstavlja nikakav element ustavnopravnog osnova.

Odluke Suda se ne komentari{u, nego provode


Iako je Dmi~i} na po~etku rekao da }e raspravljati samo o pravnim aspektima ovoga problema, na kraju je do{ao do kolektivne krivice srpskog naroda i maltene zavjere me|unarodne zajednice protiv RS-a, ali nije ponudio nijedan argument na osnovu kojeg bi se moglo zaklju~iti koji su to oblici pritiska na strane sudije i u ~emu se to ogleda njihova pristrasnost
Pri tome se tvrdi da je to bio gra|anOmer Karabeg: Da raspraviski rat, dok svi drugi tvrde da se ramo ovu stvar koju je gospodin di o me|unarodnom sukobu. [to Dmi~i} pokrenuo. Da li su Sud i Tuse ti~e argumenta koje je pomenuo `ila{tvo pristrasni i da li se samo bakolega Dmi~i}, istina je da u Ustave zlo~inima koje su po~inili Srbi? vu nema eksplicitne odredbe o Kasim Trnka: Kada sam ~uo da postojanju pravosudnih instituci}e RS pokrenuti inicijativu za ukija na nivou BiH, ako izuzmemo Usdanje Tu`ila{tva i Suda BiH, o~etavni sud koji, istina, nije klasi~na kivao sam da }e taj zahtjev biti potinstitucija pravosu|a. Ali pravni krijepljen relevatnom analizom. osnov se mo`e vrlo lako na}i u veNi{ta od toga nema u tom polikom broju zakona, uklju~uju}i i dnesku, jedino ovo {to je sad rekao Zakon o odbrani koji, ina~e, nije nagospodin Dmi~i} - da im je `ao {to metnula me|unarodna zajedniGani} nije osu|en, {to slu~aj Doca, a i u nizu drugih zakona kao {to brovolja~ka nije procesuiran, {to su onaj o grani~noj slu`bi ili Zakon Dudakovi} nije izveden pred sud. o sistemu indirektnog oprezivaNemamo ozbiljan analiti~ki osvrt nja. Kad je rije~ o dodatnim nadle- koliko je predmeta razmatrano, `nostima, u Ustavu se izri~ito ka`e koliko je optu`bi odba~eno, kolida BiH mo`e preuzeti nadle`nosko je presuda doneseno, kolika je ti u tri slu~aja: ako se o tome dogovisina kazni i, na kraju, kakva je navore entiteti, ako je to potrebno da cionalna struktura onih koji su se provedu ustavni aneksi - me|u optu`eni i osu|eni. Ni{ta od toga njima i Aneks 6 u kome se govori o nema, barata se nekim aproksimaza{titi ljudskih prava, a BiH je kao cijama - da su samo Srbi optu`edr`ava odgovorna za obezbje|ivani, a da nema optu`nica protiv nje najvi{eg nivoa ljudskih sloboBo{njaka, da Gani} nije osu|en, i da i prava - i kona~no, ako je to u tako dalje. To je prili~no nekompefunkciji o~uvanja suvereniteta, tetentna pri~a za jednu ozbiljnu ritorijalnog integriteta i neovisnosparlamentarnu debatu. Me|utim, ti zemlje. U skladu sa takvim nadlei kad bi se pripremila relevantna `nostima, ka`e se u Ustavu, BiH dokumentacija, po mom mi{ljenju mo`e formirati odgovaraju}e instiniko nema pravo da insistira na patucije. Ima li i{ta jasnije od toga? ritetu optu`enih i osu|enih po Mile Dmi~i}: RS ne `eli vi{e da nacionalnoj strukturi kada je bjena nivou BiH postoje pravosudne lodano da su, po svim podacima, institucije, nametnute od Visokog Trnka: Pravosu|e na nivou BiH Bo{njaci bili najve}e `rtve u ovom predstavnika, koje rade protiv in- ustavno ratu, jer su bili nenaoru`ani, jer su teresa njenih gra|ana i remete u po~etku bili vojno neorganizovapravosudni sistem i vladavinu prani, nasuprot izuzetno opremljene va. Svi se sla`emo da oni koji su poJugoslovenske armije koja je imaNACIONALNA ~inili zlo~ine treba da budu ka`njela izvanrednu logisti~ku podr{ku, PRIPADNOST ni, ali Tu`ila{tvo i Sud Bosne i naro~ito u prvom periodu rata, Hercegovine do sada nisu protako da je apsolutno jasno na U Ustavu BiH uop{te cesuirali odgovorne za zlo~in kojoj strani je najve}i broj `rtane pi{e da u Ustavnom u Dobrovolja~koj ulici, za na- sudu moraju biti Bo{njaci, va, a na kojoj najve}i broj zlopad na Tuzlansku kolonu, za tirati paritetu, Hrvati i Srbi, nego se ka`e ~inaca. Insistreba nati jednak zlo~ine u logoru Silos u Tarto jeste da bi ~inu, a nema tu ni Dudakovi- da moraju biti ~etiri sudije broj osu|enih i optu`enih u iz Federacije BiH, dvoje }a. Mnogi svjedoci su ispitivasvakoj nacionalnoj zajednici ni, mnogi su ve} umorni od iz RS-a i troje stranaca. nema nikakve veze sa pravdavanja izjava, mnogi vi{e nisu dom. Dakle, ne govori se u `ivotu. Gubi se mogu}nost da o nacionalnoj Pritisci na sudije odgovorni za te zlo~ine budu propripadnosti Mile Dmi~i}: Nije rije~ ni o kacesuirani. Sada imamo samo opkvom paritetu, nego o tome da svi tu`ivanje i osu|ivanje pripadnika oni koji su po~inili zlo~ine treba da srpskog naroda. odgovaraju. Pogledajte kakva je praksa Suda BiH. Do 31. marta 2011. godine pred tim sudom je optu`eno 189 lica. Od toga 132 Srbina, ili 69,69 posto, 23 Hrvata i 31 Bo{njak. Dakle, daleko najvi{e je optu`eno Srba. Taj sud uglavnom procesuira pripadnike srpskog naroda. To su ~injenice. Kasim Trnka: Ove podatke nisam na{ao u podnesku koji je Republika Srpska uputila Parlamentarnoj skup{tini, ali oni upravo odslikavaju pravo stanje stvari tokom rata u BiH - koliki je bio procenat `rtava, a koliki zlo~inaca u svakom od naroda. Mile Dmi~i}: Ne prihvatam rezonovanje, pogotovo ne od profesora ustavnog prava, da sud u svom radu treba da vodi ra~una o proporcijama koliko je koja strana stradala. Jo{ jednom isti~em da svako ko je odgovoran treba da polo`i ra~un pre sudom. Kasim Trnka:Naravno da nisam za to da se unaprijed utvr|uje nekakav paritet, pa da se ka`e mora biti toliki procenat optu`enih Srba, toliki Bo{njaka, toliki Hrvata, ali bude li pravda do{la na svoje, onda }e broj optu`enih pribli`no biti proporcionalan broju `rtava. Omer Karabeg: Gospodine Dmi~i}u, za{to je Republika Srpska tako odlu~no protiv toga da u Sudu i Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine bude i stranaca? Koliko znam, gospodin Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je nedavno rekao da strane sudije i tu`ioci treba da budu progla{eni nepo`eljnim osobama. Mile Dmi~i}: U Republici Srpskoj se smatra, to je op{ti stav, da je neophodno do}i do pune istine o doga|ajima na podru~ju BiH u periodu 1991 - 1995. godine. Treba punim kapacitetom pristupiti istra`ivanju ratnih zlo~ina i u tome treba da u~estvuju svi oni koji su zainteresovani. Me|utim, u na{em pravosudnom sistemu od 2003. postoje strani dr`avljani koji, u~estvuju}i u svemu tome, najbla`e re~eno, zloupotrebljavaju sudsku i tu`ila~ku funkciju. Mo`e-

Magla ili dr`ava


Kasim Trnka: Prije svega, `elio bih da naglasim da se je RS, kada je donijela odluku da pokrene parlamentarnu proceduru za ukidanje Tu`ila{tva i Suda BiH, kona~no po~ela pona{ati u skladu sa va`e}im ustavnopravim normama, za razliku od dosada{njeg pona{anja, kada je to pitanje poku{avala da rije{i prijetnjom referendumom i otcjepljenjem. Imao sam prilike da pogledam argumentaciju na koju se RS poziva u svom zahtjevu za ukidanje Suda i Tu`ila{tva BiH. Taj zahtjev je prepun pravnih nebuloza. Tako se, na primjer, tvrdi da se Bosna i Hercegovina raspala prije nego {to je priznata. Dakle, Evropa, Amerika i svi drugi priznali su neku maglu, a ne dr`avu. Ka`e se da bi Ustav BiH trebalo mijenjati po principima Be~ke konvencije o me|unarodnim diplomatskim odnosima, a ne prema proceduri koja je propisana u samom ustavu, da bi se, nasuprot ovome {to je rekao kolega Dmi~i}, ~itava pri~a zavr{ila kori{}enjem politi~kih argumenata, to jeste da je uspostavljanje Suda i Tu`ila{tva na nivou BiH rezultat lobiranja bo{nja~ke politike i da Tu`ila{to i Sud svojim djelovanjem poku{avaju promijeniti definiciju rata u BiH.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

[TAMPATISAK
KONKURS

43

a za ukidanje Tu`ila{tva i Suda BiH


mo slobodno re}i da postoji i vidna doza odre|enih pritisaka. Omer Karabeg: Ko vr{i pritisak na strane sudije i tu`ioce? Mile Dmi~i}: To mo`emo samo da nazna~imo. Srbima se name}e kolektivna krivica za tragi~ne sukobe u BiH i oni se progla{avaju agresorima, dok se ostali narodi predstavljaju kao `rtve. Vi pitate ko name}e? Name}e javno mnijenje me|unarodme zajednice u smislu nepravednog tretmana RS-a i srpskog naroda u tragi~nim sukobima koji su se dogodili po~etkom devedesetih godina. Kasim Trnka: Iako je kolega Dmi~i} na po~etku rekao da }e raspravljati samo o pravnim aspektima ovoga problema, na kraju je do{ao do kolektivne krivice srpskog naroda i maltene zavjere me|unarodne zajednice protiv RS-a, ali nije ponudio nijedan argument na osnovu koga bi se moglo zaklju~iti koji su to oblici pritiska na strane sudije i u ~emu se to ogleda njihova pristrasnost. Da se razumijemo, naravno da nije nikakva sre}a da stranci u~estvuju u institucijama vlasti u jednoj suverenoj dr`avi, ali oni su potrebni u periodu dok su jo{, tako da ka`em, vru}e ratne rane, dok postoji opasnost od pristrasnosti. Ne treba zaboraviti da u Me|unarodnom tribunalu za ratne zlo~ine na podru~ju biv{e Jugoslavije sude sve sami stranci. Isti je slu~aj i sa Me|unarodnim sudom za zlo~ine u Ruandi. Smatra se da je nakon velikih sukoba, kao {to su bili oni u biv{oj Jugoslaviji i Ruandi, opravdano uvesti u pravosu|e neutralni element kako bi se obezbijedila nepristrasnost. stvar - {ta je u praksi. Ina~e, i kod nas i u svijetu, legitimna je svaka odluka suda koja je donijeta ve}inom glasova, i nju moraju po{tovati oni koji su ostali u manjini. To je pravilo demokratije, to je pravilo sudske procedure i sudske prakse. Pozivati se na nacionalni kriterij, protivno je karakteru te institucije koja nije zami{ljena kao nacionalna, nego kao pravna, jer se za sudiju Ustavnog suda tra`i da bude pravnik najvi{ih moralnih i stru~nih kvaliteta. Ina~e, u svijetu va`i princip: odluke ustavnog suda se ne tuma~e, one se provode. Nije to samo jedna odluka, postoje tri odluke Ustavnog suda kojima je potvr|ena ustavnost Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. Gospodin Dmi~i} ka`e da do promjene ustava mo`e do}i samo sporazumom strana. Ne postoje nikakve strane. Ustav je propisao jasnu proceduru. Do promjena ustava mo`e do}i ako se za njih izjasni dvotre}inska ve}ina u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine i ako se o njima postigne nacionalni konsenzus u Domu naroda. Ne postoje nikakve strane. Strane su se u Dejtonu samo obavezale da }e provoditi Ustav, koji je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mile Dmi~i}: Ja o stranama govorim kao o segmentu izdvojenog mi{ljenja sudija, koje su glasale protiv odluke Ustavnog suda. U tom kontekstu sam upotrebio rije~ strana. Moramo voditi ra~una o tome da je BiH dr`ava dvaju entitita i triju konstitutivnih naroda i da takva dr`avna struktura ne postoji skoro nigdje u svijetu. I jo{ ne{to. Ako se Protektorat Dmi~i}: Dr`avnog pravosu|a nema odluke ustavnog suda Mile Dmi~i}: Onda }u u Ustavu ne komentari{u, nego ja zapitati - pa, dokle }e se provode, hajde on189 trajati protektorat nad BiH? da da imamo iste kriterijume Kada }e kona~no doma}i i prema dejtonskim rje{eOPTU@ENIH organi vlasti preuzeti svonjima. Dejtonski sporaDo 31. marta ju zemlju? Ho}e li ova zum je me|unarodni 2011. godine zemlja ikada postati zeugovor. Ni on se ne kopred Sudom BiH je mlja svojih naroda i mentari{e, niti mijeoptu`eno 189 lica. gra|ana? Na kraju kranja. On se provodi. A Od toga 132 Srbina, vidite {ta je na djelu? jeva, pogledajmo kako je septembra 2001. godiOmer Karabeg: I na ili 69,69 posto, ne Ustavni sud donio kraju, da se vratimo pita23 Hrvata i 31 odluku o ustavnosti Zakonju iz naslova emisije. Ima Bo{njak na o sudu BiH. Tu odluku su li ustavne osnove za postojaizglasale strane sudije i sudije iz renje Tu`ila{tva i Suda BiH? da bo{nja~kog naroda. Sudije iz reda Mile Dmi~i}: U sada{njem ustavnom hrvatskog i srpskog naroda su smatrale da tekstu nema. Zato smatram da je svako je taj zakon neustavan. Odluka je, dakle, insistiranje na osnivanju Vrhovnog suda donijeta i pored toga {to su sudije iz dva, BiH puko politiziranje, koje samo uslo`od tri konstitutivna naroda, bile protiv. Mo- njava situaciju i ne doprinosi rje{avanja `e li se takva odluka smatrati legitimom, brojnih pitanja klju~nih za razvoj BiH. s obzirom da u Ustavu BiH nema odredbe Kasim Trnka: Ja mislim potpuno o pravosu|u na nivou dr`ave? Sudije iz obrnuto od kolege Dmi~i}a. Mislim da srpskog i hrvatskog naroda tada su u je Ustav BiH, pored svih svojih nedostasvojim izdvojenim mi{ljenjima rekli da ne taka, utemeljen na najvi{im me|unaromo`e da postoji Sud BiH, ako ga nema u dnim standardima, kad je rije~ o ljudUstavu. Taj sud se mo`e legalizovati samo skim pravima i nezavisnosti pravosu|a. promjenom ustava, zna~i - sporazumom Uklju~ivanjem me|unarodnih standarstrana. da u ustavno-pravni poredak BiH moKasim Trnka: U Ustavu BiH uop{te ne `e se na}i ustavni osnov ne samo za o~upi{e da u Ustavnom sudu moraju biti Bo{- vanje postoje}ih pravosudnih institucinjaci, Hrvati i Srbi, nego se ka`e da mo- ja, nego i za njihovo unapre|ivanje. S raju biti ~etiri sudije iz Federacije BiH, dvo- druge strane, ru{enje institucija BiH je iz RS-a i troje stranaca. Dakle, ne govo- unosi nemir i zao{trava me|unacionalri se o nacionalnoj pripadnosti. Druga je ne tenzije u zemlji.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH, br. 12/03 i 34/03.), ~lana 31. Statuta Javnog preduze}a za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica, Nadzorni odbor Javnog preduze}a Grijanje d.o.o. Zenica raspisuje

za izbor i imenovanje direktora Javnog preduze}a Grijanje d.o.o. Zenica Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduze}a Grijanje d.o.o. Zenica, kao ~lana Uprave Javnog preduze}a Grijanje d.o.o. Zenica, na period od 4 (~etiri) godine, s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. I - OPIS POZICIJE DIREKTORA Direktor Javnog preduze}a Grijanje d.o.o. Zenica, kao predsjednik Uprave Preduze}a, nadle`an je i odgovoran za: - organizaciju i vo|enje poslovanja Preduze}a, - izvje{tavanje Nadzornog odbora na njegov zahtjev, - provo|enje Statuta, Eti~kog kodeksa i drugih akata Preduze}a, - izradu i nadgledanje realizacije planova Preduze}a, - osiguranje provo|enja propisa za postupak javnih nabavki, - izradu kalkulacija cijena i na~inu pla}anja isporu~ene toplotne energije i drugih usluga, - zastupanje Preduze}a prema tre}im licima, - donosi Pravilnik o radu, - zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika, - priprema prijedlog o raspodjeli dobiti ili pokri}u gubitka, - staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduze}a, - implementacija Eti~kog kodeksa u Preduze}u, - obezbje|enje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Eti~kim kodeksom tako {to }e se protiv lica koja kr{e navedeni kodeks provesti disciplinski postupak, - primjenu preporuka Odbora za reviziju, - osiguranje uslova za rad Odjela za internu reviziju, - Poslovnik o radu Uprave, - drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vo|enje poslovanja Preduze}a. Osim naprijed navedenih nadle`nosti i odgovornosti, direktor Javnog preduze}a Grijanje d.o.o. Zenica je nadle`an i odgovoran da: - predsjedava Upravom, - organizuje i rukovodi procesom rada i samostalno donosi odluke, - utvr|uje razvojnu i poslovnu politiku, - zaklju~uje ugovore i preduzima druge pravne radnje, zastupa Preduze}e pred sudovima i drugim organima i u odnosima prema tre}im licima, - daje punomo} za zastupanje pred sudovima i drugim organima zaposlenicima Preduze}a, - odgovara Nadzornom odboru i osniva~u za zakonitost rada Preduze}a, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. II - KANDIDAT KOJI APLICIRA NA POZICIJU DIREKTOR JAVNOG PREDUZE]A GRIJANJE DOO ZENICA MORA ISPUNJAVATI OP]E I POSEBNE USLOVE: a) OP]I USLOVI SU: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (Slu`bene novine FBiH, broj 12/03 i 34/03), - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (Slu`bene novine FBiH, broj 70/08), - da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandiduje. b) POSEBNI USLOVI SU: - da ima visoku stru~nu spremu VII stepen - VSS ma{inskog, pravnog ili ekonomskog smjera, - da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovode}im radnim mjestima, - da ponudi program razvoja preduze}a za period od ~etiri godine. III POTREBNI DOKUMENTI Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti slijede}e dokumente (originalne ili ovjerene kopije): - dokaz o stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme, - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH, ne starije od 3 (tri) mjeseca ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - Program razvoja Preduze}a za period od ~etiri godine. - uvjerenje nadle`nog organa unutarnjih poslova da nije osu|ivan za krivi~no djelo, ne starije od 3 (tri)mjeseca, - uvjerenje nadle`nog kantonalnog suda sa se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da pravosna`nom presudom nije osu|ivan za privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u instituciji u kojoj se kandiduje, niti da mu je izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja aktivnosti u instituciji u kojoj se kandiduje, ne starije od 3 (tri) mjeseca, - ovjerenu izjavu kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), - ovjerenu izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, - ovjerenu izjavu da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, - ovjerenu izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (Slu`beni glasnik BiH, broj 16/02), - druge dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova iz oglasa. Podnosioci prijava koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Sl. novinama Federacije BiH. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom i na adresu: PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARATI JAVNO PREDUZE]E GRIJANJE DOO ZENICA Ul. Bilmi{}e br. 107 72 000 Zenica uz naznaku: Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduze}a Grijanje d.o.o. Zenica. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

44

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU "Ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, tu`itelj predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti (~l. 182. stav 1. ZPP-a)". Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`beni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Nermina Sijer~i}, s.r.

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj: 65 0 P 204439 11 P Sarajevo, 24. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, Ulica fra An|ela Zvizdovi}a 1, Sarajevo, protiv tu`enog Vojnovi} Radomira iz Banje Luke, Ulica Kosovke djevojke 7, radi duga, v.s.p. 5.107,19 KM, 10. 2. 2012. godine, objavljuje sljede}i

O GL AS
Poziva se tu`eni Vojnovi} Radomir iz Banje Luke, Ulica Kosovke djevojke 7 da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 10. 8. 2011. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da se obave`e tu`eni Vojnovi} Radomir da isplati tu`iocu iznos od 3.716,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do dana isplate, iznos od 227,99 KM na ime obra~unate kamate na dan, 2. 8. 2011. godine, iznos od 982,50 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan, 2. 8. 2011. godine, iznos od 180,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 153,22 KM, takse na presudu u iznosu od 153,22 KM, kao i eventualno drugih tro{kova, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja.

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-DN-12-000 044 @ep~e, 22. 2. 2012. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-DN-12-000 044, po zahtjevu "PROFIL-ISOLATION" d.o.o. @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 558 katastarska op}ina Lug, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 6/1 naziv parcele "Palu~ak" kulture njiva 3. klase povr{ine 3.115 m2, - katastarska ~estica broj 6/2 naziv parcele "Palu~ak" kulture privredna zgrada povr{ine 928 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 1.878 m2 i - katastarska ~estica broj 8/2 naziv parcele "Bara" kulture njiva 3. klase povr{ine 994 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je "PROFIL-ISOLATION" d.o.o. @ep~e, Lug, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

NAJAVLJUJE

JU Druga osnovna {kola Bugojno raspisuje

KONKURS
za prijem - nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti, za 13 ~asova, 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najdu`e do 31. 8. 2012. g. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu stru~ne spreme (pedago{ka akademija ili nastavni~ki fakultet tra`enog smjera). Kandidati obavezno trebaju dostaviti: 1. pisanu molbu sa kra}om biografijom i brojem kontakt-telefona 2. ovjerenu kopiju diplome 3. uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju li~ne karte 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak te dokumente za bodovanje po kriterijima za prijem uposlenika i to: - rje{enje o tehnolo{kom vi{ku u {kolama SBK, potvrdu o smanjenoj normi u {kolama SBK za nastavnike u stalnom radnom odnosu koji su imali punu normu pa su ostali bez norme, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija, kopiju radne knji`ice kao dokaz o radnom sta`u u struci, posebne diplome ili priznanja za postignut uspjeh u radu dobijena od Ministarstva obrazovanja kantona ili FBiH. Bodovanje po ovim kriterijima vr{it }e se samo uz valjane dokaze. Sa prijavljenim kandidatima obavit }e se stru~ni intervju. Prijave na konkurs se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja, ra~unaju}i i dan objave. Prijave dostaviti na adresu: Druga osnovna {kola Bugojno, Ul. Armije BiH br. 7 - 70230 Bugojno, li~no od 9 do 13 ili po{tom. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Slu`ba za poslove sa strancima

oa eeoa Mao ejeo a a ooe a aa

Broj: 18.7.1-34.2-250-7 /12 Sarajevo: 2.3.2012. godine Na osnovu ~lana 6. stav (3) Pravilnika o postupcima ogla{avanja, izbora kandidata, premje{taja i postavljenja dr`avnih slu`benika u slu~aju prijenosa ili preuzimanja nadle`nosti od institucija BiH (Slu`beni glasnik BiH, br. 27/08, 56/09 i 54/10), direktor Slu`be za poslove sa strancima upu}uje

P O Z I V
Svim zainteresovanim kandidatima koji ispunjavaju uslove za ogla{ene pozicije da se prijave na JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Slu`bi za poslove sa strancima. Agencija za dr`avnu slu`bu obavijestila nas je da }e u ime Slu`be za poslove sa strancima objaviti javni oglas 5.3.2012. godine na slu`benoj internet-stranici Agencije za dr`avnu slu`bu BiH (www.ads.gov.ba) sa krajnjim rokom za podno{enje prijava 13.3.2012. godine. DIREKTOR Mekti} Dragan

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A BROJ: 065-0-Mal-06-011513 Sarajevo, 15. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Sandra Stare, po tu`bi tu`itelja UniCredit Zagreba~ka banka d.d, Branilaca Sarajeva br. 20, pravni sljednik Universal Banke d.d, protiv tu`enog ARNAUTOVI] NUD@EIMA iz Sarajeva, Ulica livanjska br. 60, sa posljednjom poznatom adresom u Sarajevu, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 31, radi duga u iznosu od 1.017,81 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje

Ovim putem dostavlja se tu`ba na odgovor u smislu odredbi ~l. 69, 70. i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`ena du`na da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koje u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a FBiH mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`ena zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`ene. Ako tu`ena, kojoj je tu`ba uredno dostavljena, ne dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te pozivom na broj gornji ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u Ulici [enoina broj 1.

Ul. Pija~na br. 6/II, 71210 Ilid`a BiH, tel. 033/772-950, 033/772-958, 033/772-959, 033/772-960 Fax 033/772-982, 033/772-958, 033/772-959, 033/772-960 www.sps.gov.ba

O GL AS
Tu`itelj je 11. 1. 2005. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu od 1.017,81 KM, te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.017,81 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 28. 12. 2004. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

POMO] U KU]I

45

Prirodno osvje`enje svakog doma

NOVOSTI I PREPORUKE

Vanilom }e zamirisati i mikrovalna


Postoji toliko trikova koje su na{i stari koristili da bi dom u~inili prijatnijim
Mirisan dom ne mora da zavisi od osvje`iva~a vazduha i miri{ljavih svije}a. Postoji toliko trikova koje su ~ak na{i stari koristili da bi svoj dom u~inili prijatnijim. Naprimjer, sir}e i voda u nekoliko ~inijica raspore|enih po sobi ukloni}e miris duhanskog dima, a ukoliko ih stavite u kerami~ke posude za ovla`ivanje prostorije ili oka~ite na radijator, ne}ete imati problem sa suhim vazduhom. Na tihoj vatri prokuhajte malo karanfili}a, narand`ine kore, mljevenog cimeta, ekstrakta vanile i svje`eg |umbira. Da cijela ku}a ne miri{e na jelo koje ste kuhali, u ~istoj tavi pomije{ajte cimet i {e}er i ostavite nekoliko minuta na tihoj vatri dok ne puste miris. Kada se u fri`ideru po~ne osje}ati neugodan miris, poslije uobi~ajenog pranja, prebri{ite sve police i vrata mje{avinom vode i sir}eta (50:50), pa ponovo prebri{ite pamu~nom krpom sa malo ekstrakta vanile. Jo{ jedan dobar na~in kori{tenja ekstrakta vanile: ka{iku vanile stavite u {olju vode, pa u mikrovalnu na tri minuta. Obri{ite ostatke sa zidova rerne i u`ivajte u ~isto}i. Rastvorom od pola sir}eta i pola vode mo`ete zamijeniti skupa sredstva za ~i{}enje stakla, a osvje`i}ete i vazduh u ku}i. Naslage u odvodu mogu da zamiri{u sipajte nekoliko ka{ika , sode bikarbone u odvod, zatim pola {olje sir}eta. Isperite vrelom vodom. Uklonite neprijatan miris iz tepiha tako {to }ete ih poprskati sodom bikarbonom, ostaviti 10-15 minuta, pa usisati. Ku}ne biljke su savr{en na~in da sprije~ite neprijatne mirise i pritom ukrasite ku}u.

Crvena dekoracija i apetit


Zamka: Da li ste primijetili da su svjetle}i znakovi na restoranima brze hrane gotovo uvijek crvene boje? Nije ni ~udo jer ova boja djeluje kao stimulans na apetit. Crvena dekoracija stola mo`e vam u~initi isto, zato se oslobodite svih detalja u toj boji.

Rje{enje: Ako imate poja~an apetit ili volite nezdrave grickalice, birajte hladnije zelene ili plave tonove za okru`enje u kojem jedete. Plava i ljubi~asta boja imaju naro~ito smiruju}i efekat na apetit.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Mini suknje u boji mente


[to vi{e temperature u zraku rastu, sve vi{e ma{tamo o laganim proljetnim kombinacijama. Sigurno kao i mi s nestrpljenjem o~ekujete da iz garderobe po kratkom postupku izbacite debele slojeve odje}e i posegnete za neodoljivim proljetnim trendovima, koji }e nas u narednoj sezoni dodatno odu{evljavati svojim nijansama. Boja mente i limun`uta dominiraju ve}inom high street trgovina, a javljaju se i na mini suknjama, koje }e tako|er biti nezaobilazan trend ovoga prolje}a. Plisirane, pripijene, asimetri~nog ili balon kroja izbor je doista ogroman, a dodatno }e vam ga ote`ati i boje, materijali, printevi i detalji s kojima se pojavljuju. Mini suknje za naredno prolje}e objedinile su gotovo sve diktate s modnih pista, a na vama je da ih prigrlite i kombinirate s drugim bojama ili nebojama, razli~itom obu}om i modnim dodacima.

Iako mnogi od nas to obavljaju kod ku}e redovno, lijepo je sebi priu{titi odlazak kod pedikera. Va`no je da napravite razliku izme|u medicinskog i kozmeti~kog pedikira. Kozmeti~ki podrazumijeva stopala u zdravom stanju, sa blagim zadebljanjima ko`e, za sve ostale slu~ajeve potrebno je obratiti se stru~nijem licu. Kod kozmeti~kog pedikira stopala se potapaju u kupku za stopala (u kojoj se nalaze antisepti~ke supstance). Kada omek{aju, tada se pristupa uklanjanju ogrubjele ko`e, zanoktica, sje~enje noktiju... Nerijetko se radi i piling stopala, da bi se sve mrtve }elije uklonile sa po vr{ine ko`e. Za tim se nanose mas ke i kreme kako bi se dodatno opustila i omek{ala va{a stopala.

Kozmeti~ki pedikir

Kiseli kupus sa bijelim vinom


Potrebno:
600 grama kiselog kupusa, 1 glavica crnog luka, 1 dl bijelog vina, 1 krompir, 1/2 kocke za supu

Priprema:

Sitno nasjeckati crni luk, pa ga propr`iti dok ne postane staklast. Dodati 500 grama kupusa i preliti pripremljenom supom od kocke. Poklopiti i kuhati dok kupus ne omek{a. Preostalih 100 grama kupusa sitno nasjeckati pa zajedno sa narendanim krompirom dodati kupusu koji se ve} kuha. Sve preliti vinom i ostaviti da se jo{ malo kuha.

46

OGLASI

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA NOVO SARAJEVO JU OSNOVNA [KOLA MALTA SARAJEVO Ul. Marka Maruli}a broj: 27. Na osnovu ~lanova 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), Odluke [kolskog odbora broj 01-26/12. od 24. 2. 2012. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo broj 11-38-22487-3-13/12. od 23. 2. 2012. godine, raspisuje se

K popunu N njenih radnih R taS O upra` K U mjes za


NA ODRE\ENO VRIJEME DO 15. 8. 2012. GODINE 1. Sekretar {kole, puno radno vrijeme - 40 sati sedmi~no, 1 izvr{ilac, 2. Domar {kole, puno radno vrijeme - 40 sati sedmi~no, 1 izvr{ilac i 3. Radnica na odr`avanju ~isto}e, puno radno vrijeme - 40 sati sedmi~no 1 izvr{ilac. Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i uslove predvi|ene Pedago{kim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje. Uz prijavu i kra}u biografiju potrebno je prilo`iti sljede}a dokumenta (original ili ovjerenu fotokopiju): 1. Dokaz o {kolskoj spremi (za radno mjesto 1 diplomu o zavr{enom VII ili VI stepenu {kolske spreme pravnog smjera. za radno mjesto 2 VK ili KV radnik, ma{inske, gra|evinske ili elektrostruke, polo`en vatrogasni ispit i za radno mjesto 3 zavr{ena osmogodi{nja {kola. 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih. 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu. 4. Potvrda o polo`enom vatrogasnom ispitu (za radno mjesto broj 2). 5. Kra}a biografija. Kandidati koji budu izabrani po konkursu du`ni su prije zasnivanja radnog odnosa donijeti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu {kole: JU Osnovna {kola Malta Sarajevo, Ul. Marka Maruli}a broj: 27.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

KORAK NAPRIJED
Wii aktivne igre nisu vje`ba
Kada su se pojavile Wii igre koje su kombinovale fizi~ku aktivnost i igranje, ~inile su se kao dobitna kombinacija jer je izgledalo da ne samo da obezbje|uju zabavu za djecu ve} i prijeko potrebnu fizi~ku aktivnost, koja se zanemaruje. Me|utim, najnovije istra`ivanje koje je izvr{io jedan medicinski fakultet iz Teksasa ukazuje da su djeca koja igraju Wii Sports ili Dance Dance Revolution igre jednako aktivna kao ona koja igraju igre koje se ne reklamiraju da obezbje|uju aktivnost kao {to su Disney Sing-It PopHits ili ~ak Super Mario Galaxy. Zaklju~ak je da nema igara na ra~unaru koje }e obezbijediti potrebnu fizi~ku aktivnosti i zato tjerajte djecu da vje`baju.

47

Tehnologija nove generacije


Kako bi mogle da izgledaju igre naredne generacije? Epic Games donosi odgovor narednog mjeseca na 2012. Game Developers konferenciji, gdje }e ova kompanija prikazati svoju tehnologiju naredne generacije, ali iza zatvorenih vrata. Ova kompanija je iznijela detalje koji se odnose na njeno prisustvo na pomenutom doga|aju, napominju}i da }e tada prikazati svoj naredni engine Unreal Engine 4. Preview enginea }e biti prikazan odabranim partnerima tokom doga|aja. Epic je za sada dosta tajnovit kada je rije~ o tome {ta }e ovaj engine ponuditi, pa je potrebno sa~ekati pomenuti doga|aj, kada }e vi{e informacija biti dostupno.

Prodati vi{e Android tableta


Android je jo{ daleko iza Apple iPad ra~unara kada je rije~ o broju prodaja, ali rukovodilac pri kompaniji Google za ovaj operativni sistem smatra da bi stvari ove godine mogle da se promijene. Govore}i na Mobile World kongresu, koji se odr`ava u Barceloni, {ef za Android pri kompaniji Google je rekao da su korisnici aktivirali 12 miliona Android tableta do sada. Ovaj podatak nije ohrabruju}i za Google kada se zna da je Apple tokom ~etvrtog kvartala 2011. prodao 15 miliona iPad ure|aja. Google je svjestan da mora da Android na~ini jo{ boljim ako `eli da po~ne da smanjuje razliku izme|u broja prodatih Android i iPad ure|aja.

Internet Download Manager


Internet Download Manager je alat koji pove}ava brzine preuzimanja i do pet puta, omogu}avaju}i nastavak ranije prekinutog preuzimanja i njegovo zakazivanje. Odlikuje ga Smart Download Logic akcelerator, koji posjeduje inteligentnu dinami~ku segmentaciju fajla, kao i tehnologiju za sigurno Multipart preuzimanje koja obezbje|uje pomenuto ubrzavanje. Najnovija verzija ovog softvera nosi oznaku Internet Download Manager 6.09 Build 3 i donosi mali broj unapre|enja u odnosu na prethodnu verziju, me|u kojima su ona vezana za preuzimanje sa sajtova za razmjenu fajlova, kao i odre|eni broj zakrpa za ranije primije}ene slabe ta~ke.

MySpace i Facebook uspje{niji

Google+ gubi trku sa konkurencijom


K
Korisnici provodili samo 3,3 minuta mjese~no na ovoj mre`i
orisnici dru{tvene mre`e Google+ provodili su na njoj samo 3,3 minuta mjese~no u periodu od septembra 2011. do januara 2012. godine, {to je lo{ije i od MySpacea, koji ima 27 miliona korisnika manje, pokazuju analiti~ki podaci kompanije Comscore. Radi pore|enja, korisnici su u prosjeku na Facebooku provodili pet do {est sati u istom tom periodu, pi{e Wall Street Journal. Googleov portparol je izjavio da analize koje prave istra`iva~ke kompanije ne daju potpunu sliku. "Google posmatra ovaj servis ne kao poseban web site, nego kao mogu}nost za produbljivanje svog odnosa sa milijardama postoje}ih korisnika koji su ve} privr`eni na{im servisima, poput pretra`ivanja interneta, YouTubea, Androida i ostalih. Kada se mjerenja vr{e na ovakav na~in, anga`man korisnika je ogroman", izjavio je portparol. Comscore je u izvje{taju uva`io samo pone opcije, poput krugova i dru`enja, analiti~ari i korisnici smatraju da servis nije dovoljno poseban da bi ih odvukao sa Facebooka. "Trenutno niko ne `eli jo{ jednu dru{tvenu mre`u", izjavio je Brian Solis, analiti~ar dru{tvenih medija u firmi Altimeter. On je dodao da oni koji ve} koriste Facebook nisu od Googlea dobili dovoljno dobro obja{njenje za{to je Google+ bolji. "Google ula`e novac u reklamiranje na internetu, u magazinima, dnevnim listovima i na televizijama, ali to mo`da ne}e biti dovoljno. Google }e morati da zao{tri borbu i objasni za{to je Google+ bolji od konkurencije. Do tada, Googleova dru{tvena mre`e ne}e lako privla~iti korisnike, uprkos zabavnim sadr`ajima koje nudi", zaklju~uje Wall Street Journal.

sjete sa li~nih kompjutera, a ne i sa mobilnih ure|aja. Da su u analizu uklju~ene i ove posjete, situacija bi bila jo{ lo{ija po Google, jer Facebook ima armiju redovnih korisnika koji se loguju sa mobilnih platfor-

mi. Problem sa kojim se suo~ava Google jeste taj {to korisnici ne `ele da grade listu kontakata ispo~etka na drugoj dru{tvenoj mre`i. Iako Google+ posjeduje neke jedinstve-

U prodaji od prolje}a

Br`i Vertexi na CeBIT-u


OCZ tokom sljede}e sedmice na sajmu CeBIT namjerava predstaviti novu generaciju SSD rje{enja. Rije~ je o proizvodima iz linije Vertex za gornji segment tr`i{ta, koji }e sada biti zasnovani na OCZovom kontroloru Indilinx Everest 2. Navedeni kontrolor omogu}ava slijedne brzine ~itanja i pisanja podataka do 550 i 500 MB/s te 90.000 IOPSa pri nasumi~nom zapisu podataka, {to bi Vertexe 4 trebalo u~initi br`ima od prethodnika. Napredni kontrolor podr`ava i NAND memorije ra|ene u modernoj 20-nanometarskoj generaciji proizvodnih procesa te kapacitete do 2 TB. Osim Vertexa 4 za potro{a~ki segment, kom-

AMD kupuje SeaMicro


Akvi zi ci ja Se aMi cra AMD }e ko{tati 334 miliona ameri~kih dolara u dionicama i novcu (konkretno, 281 milion dolara u novcu), a AMD njome ulazi na tr`i{te mikroservera. SeaMicro proizvodi servere koji tro{e 1/4 elektri~ne energije koju potro{e klasi~ni serveri i zauzimaju 1/6 prostora u odnosu na klasi~ne. Ina~e, SeaMicro je firma osnovana 2007. godine, a prosperirala je zahvaljuju}i uspje{nom kombiniranju jeftinih, {tedljivih procesora u servere koji se naj~e{}e koriste za hostanje web stranica. Zanimljivo je da SeaMicro u svoje servere ugra|uje gotovo isklju~ivo Intelove procesore Atom, koje }e nastaviti ugra|ivati jo{ neko vrijeme, no do kraja godine mogu se

panija }e predstaviti i SSD rje{enja za profesionalce i poslovne korisnike OCZ Z-Drive R4 CloudServ u formatu PCI Express kartice, opremljene softverom SANRAD VLX te optimizirane za virtualizacijske radne okoline. Vertex 4 linija proizvoda u prodaji bi se trebala na}i tokom prolje}a.

o~ekivati i serveri zasnovani na AMD-ovim procesorima. Jo{ nije jasno koji bi se AMDovi procesori trebali koristiti (AMD radi na razvoju procesora za tablete kodnog imena Hondo), no mogu}e je i da }e izbaciti i seriju ja~ih servera, temeljenih na Opteronu, koji se spominje kao dobro u~inkovito rje{enje za baze podataka MySQL i MondoDB.

48

OGLASI

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. Spaho ^ovjek vizije i akcije (2)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
ki Henri pri ita jan po ce \ova ja i basti 1496.biEnliglesskekraljmornu VIIkrilinimioveuSeslu`bujana Kabota da za englesku kru ot no zemlje. Oni su 1497-98. stigli do Sjeverne Amerike. Njema~ka, Poljska i Venecija formirale u Lincu Svetu ligu protiv Turske. Ro|en italijanski slikar \ovani Batista Tijepolo, jedan od posljednjih velikana venecijanskog slikarstva. Njegovi glavni radovi, freske velikih dimenzija, ra|ene u maniru kasnog rokokoa, nalaze se u nadbiskupskoj palati u Udinama, u palati Labija u Veneciji, u biskupskoj rezidenciji u Vircburgu i u kraljevskoj palati u Madridu. Britanske trupe u Bostonu, koji je bio centar otpora protiv britanske kolonijalne vlasti, ubile pet demonstranata i taj doga|aj, poznat kao bostonski masakr, ubrzao je izbijanje Ameri~kog rata za nezavisnost. U Beogradu po~ela da radi prva {tamparija u Srbiji, u kojoj je kao prva knjiga {tampan Sabor istine i nauke Jovana Steji}a. [tamparija je kupljena u Rusiji i dopremljena u Beograd u maju 1831. Londonsko pozori{te Kovent Garden uni{teno u po`aru. [panski prekookeanski putni~ki brod Princ od Asturije potonuo je za nekoliko minuta nakon {to je udario u stijenu u blizini brazilske obale. Od 588 putnika i ~lanova posade, 455 izgubilo `ivot. Nacionalsocijalisti~ka radni~ka partija Adolfa Hitlera osvojila ve}inu u njema~kom Rajhstagu. Ameri~ke trupe u Drugom svjetskom ratu u{le u Keln. Umro sovjetski diktator Josif Visarionovi~ D`uga{vili Staljin. Kao generalni sekretar Komunisti~ke partije od 1922. do smrti bio je neprikosnoveni vladar SSSR-a i lider komunisti~kog svijeta. U partijskim ~istkama od 1934. eliminisao je svoje politi~ke protivnike, a svojom politikom doprinio je zao{travanju me|unarodnih odnosa u vrijeme hladnog rata i naru{io ugled SSSR-a ste~en zna~ajnom ulogom u slamanju fa{izma u Drugom svjetskom ratu. Rezolucijom Informbiroa poku{ao je 1948. da tada{nju FNR Jugoslaviju ~vr{}e podredi sovjetskoj kontroli. Umro ruski kompozitor i pijanista Sergej Sergejevi~ Prokofjev, jedan od najoriginalnijih muzi~kih stvaralaca 20. vijeka. U njegovom opusu od 138 djela izdvaja se Peta simfonija i balet Romeo i Julija. Komponovao je i muziku za filmove Sergeja Ejzen{tajna Aleksandar Nevski i Ivan Grozni. Svih 124 putnika i ~lanova posade poginulo kada je britanski putni~ki avion udario u japansku planinu Fu|i. Stupio na snagu ugovor o ne{irenju nuklearnog oru`ja koji je potpisalo 45 zemalja. Kuvajt nacionalizovao naftnu industriju, uklju~uju}i i imovinu britanskih naftnih kompanija. Na izborima u Australiji laburisti Boba Houka pobijedili liberale Malkoma Frejzera. Minut poslije polijetanja sa skopskog aerodroma sru{io se makedonski putni~ki avion foker 100. Poginulo je 77 od 97 putnika i ~lanova posade. U teroristi~kom napadu tamilskih pobunjenika, koji su u glavnom gradu [ri Lanke Kolombu aktivirali minibas pun eksploziva, poginulo 37 i ranjeno oko 250 ljudi. Karlos Vestendorp, visoki predstavnik u BiH, smijenio predsjednika Republike Srpske Nikolu Popla{ena s obrazlo`enjem da ugro`ava mirovni proces. Odlukom Me|unarodnog arbitra`nog tribunala, grad Br~ko dobio status distrikta pod suverenitetom Bosne i Hercegovine, {to je izazvalo o{tre proteste u Republici Srpskoj. Predsjednici SR Jugoslavije i bh. entiteta Republika Srpska Vojislav Ko{tunica i Mirko [arovi} potpisali u Banjoj Luci sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih veza Jugoslavije i RS-a. U 114. godini umro [panac Hoan Rijudavets Mol, obu}ar, koji je, poslije smrti Japanca Juki}ija ^uganjija, bio najstariji ~ovjek na svijetu. Slovenija proznala nezavisnost Kosova.

49

Traganje za blagodati
U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga Reis Fehim ef. Spaho, autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio
Kako su svi ljudi, bez obzira na rase, boje ko`e, jezike i nacije: gens una sumus-jedan jedinstven ljudski rod, jedna zajednica, jedna istovjetna ljudska vrsta ili: Kullukum ebnau Ademe ve Ademu min turabin - Svi ste vi ljudi potomci Ademovi a Adem je od zemlje ka`e Poslanik, stvore, ni po istom kodu, {ifri i zakonu: vjeka i ljude halifama-povjeriteljima i korisnicima na Zemlji u~inio nego je Onaj koji vam je (u okviru povjerenja i kori{tenja u slo bo di sa od go vor no{}u pot~inio more da po njemu, po odredbi Njegovoj, la|e plove, i da tragate za njegovom blagodati, i da budete zahvalni. I pot~inio vam je ono {to je na nebesima i na Zemlji, sve je to od Njega! Zbilja su u tome znaci za ljude koji razmi{ljaju (El-D`asije, 12. i 13.) Ti reci: hvala Allahu i selam, spas robovima njegovim koje onaj koji stvaranje zapo~inje i potom stvaranje ponavlja i koji vas opskrbljuje sa neba i Zemlje! Pa ima li boga uz Allaha? Ti ka`i: Dokaz donesite ukoliko istinu govorite! Ti ka`i: Tajnu ne zna, ni na nebesima ni na Zemlji, niko osim Allaha! I oni ne znaju, kad }e pro`ivljeni biti! Zar da oni ne{to o onom svijetu znaju? Ne znaju! Oni samo u njega sumnjaju! [tavi{e, oni naspram njega slijepi su! (En-Neml; 59-66.) Kao {to je za Platona neupitno i bezuvjetno Bog Stvoritelj svjetova i stvorenja i Izvor ideja, tako se preko dva osnovna izvora islama, Kurana i Hadisa, vjeruje, u~i i posvjedo~uje da je Allah Halik-Stvoritelj svjetova i stvorenja; Rezzak i RazikOpskrbitelj i Izvor nafake svjetova i stvorenja, i D`emil-Lijep i Izvor ljepote svjetovima i stvorenjima i On je ~ovjeka, sva stvorenja i stvorene svjetove stvorio harmoni~nim - Fesevvake i simetri~nim - Feadeleke. Te{ko je ili skoro nemogu}e pojmiti, osje}ati, razumijevati i u`ivati u ljepoti, harmoniji, simetri~nosti, razmjeru, zlatnom rezu i presjeku, i proporciji, a ne znati za njihov izvor, korijen, topos i humus. S toga je u potpunosti u pravu Abdurrahman ibn Haldun kada u Mukaddimi, povijesti nala`e da prou~ava i daje izvje{taje o svjetskoj populaciji, dru{tvu i zajednici kao cjelini, i povijest sada zajedno sa sociologijom mora kazivati, analizirati, sintetizirati, nau~avati i artikulirati o onome {to je identi~no i inherentno-nerazdvojno povezano, nerazlu~ivo svojstveno svakom dru{tvu i zajednici bilo kada i bilo gdje.

1684. 1696. 1770. 1832.

1827.

Aleksandro Volta

Izvor nafake
O ljudi! Bojte se svoga Gospodara koji vas je od istovjetnog Nefsa-supstance, po istom kodu, {ifri i zakonu stvorio, a stvorio je ~ovjeka i `enu njegovu i od njih dvoje rasijao je mnoge mu{karce i `ene! Allaha se bojte, vi u me|usobnim tra`enjima, njega za jamca uzimajte i rodbinske veze ~uvajte. Allah, doista nad vama bdije, (En-Nisa;1); to Allah sve generacije ljudskog roda, kao potomke, Ademove, na isti na~in ali u neponovljivim vanjskim uvjetima `ivota, na isti na~in ~ini halifama na Zemlji: A On (Allah) ~ini i odre|uje da vi jedni iza drugih kao halife na Zemlji slijedite i naslje|ujete, i neke je od vas uzdigao nad drugima na nekoliko razina, da bi vas onim {to vam je podario na ku{nju stavio! Doista, Gospodar tvoj brzo ka`njava, doista On grijehe pra{ta i samilostan je! (El Enam, 165.) Allah ~ini da vi jedni druge (naspram stvorenih svjetova i stvorenja) kao halife-povjeritelji naslje|ujete i smjenjujete na Zemlji! Ko ne vjeruje-protiv njega je nevjerstvo njegovo. A nevjernicima }e nevjerovanje njihovo, kod njihova Gospodara pove}ati samo odvratnost! Nevjernicima }e nevjerovanje njihovo gubitak pove}ati samo! Ti reci: Vidite li vi one koje mimo Allaha zazivate, poka`ite vi meni {ta su stvorili oni na zemlji ili, da li imaju udjela na nebesima?! Ili, da li smo im Mi dali knjigu pa u njoj za to dokaz imaju?! Ne! Nevjernici jedni drugima samo obe}avaju obmanu! Allah dr`i i odr`ava nebesa i Zemlju da ne nestanu! A da nestanu i minu, osim Njega niko drugi zadr`ao ih ne bi! Allah je doista blag i pra{ta (El-Fatir, 39-42.). Ne samo da je Allah d`.{. ~o-

1856. 1916. 1933. 1945. 1953.

Umro italijanski fizi~ar Aleksandro Volta, koji je prona{ao elektrofor (1775), galvanski element, bateriju galvanskih elemenata (Voltin stub). Po njemu su mnogi pojmovi u fizici dobili ime. Volt (oznaka V), Voltamper (oznaka VA), Voltin luk.

1964.

Milton Manaki

1953.

On odabra! Da li je Allah bolji ili oni koje Njemu pridru`uju oni?! Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i sa neba vam vodu spustio, i s njome da vam obniknu ba{}e pune divota Mi dajemo! Nije va{e da vi u~inite da drvo njihovo izraste! Pa ima li boga uz Allaha? Nema! Oni su ljudi koji se od istine okre}u! Allah je onaj koji je Zemlju stani{tem i boravi{tem u~inio, i koji je po njoj rijeke proveo, i koji je na njoj planine postavio, i koji je izme|u dva mora pregradu stavio. Pa, ima li boga uz Allaha? Nema! A ve}ina njih ne zna. Allah je onaj, koji se odaziva nesretniku (pateniku) kad ga zazove i koji otklanja zlo, i koji ~ini da vi (ljudi) halife-povjerioci na Zemlji budete! Pa, ima li boga uz Allaha? Kako se vi samo malo opominjete (prisje}ate) i dozivate! Allah je onaj koji vas u tminama kopna i mora napu}uje, i koji kao blagovijest vjetrove pred svojom milo{}u {alje. Pa, ima li boga uz Allaha? Allah je visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju oni! Allah je

Gradnja povjerenja
Ono {to, pored ostalog, razdvaja ljude od anorganskog, biljnog i `ivotinjskog svijeta u svakom vremenu i na bilo kom prostoru je: vjera, religija, etika, vjerozakon, osjetila, razum, um, intuicija, nauka, civilizacija, kultura, trgovina, poljoprivreda, sloboda, ~ast, dostojanstvo, imetak, rad i privre|ivanje, sto~arstvo, obrazovanje i {kolstvo, zanatstvo i obrt (danas industrija), kretanje i potomstvo, dru{tvo i dru{tvenost, zajednica i zajedni~ki `ivot i zajedni~ko naseljavanje sela, danas sve manje i gradova sve vi{e, te Hilafet-Povjerenje me|u svjetovima i stvorenjima i Imamet-Vo|stvo, Liderstvo, upravljanje, vo|enje i rukovo|enje me|u ljudima bez nepravde, nasilja i prolijevanja nevine krvi.
(Sutra: Neraskidiva veza)

1966. 1970. 1975. 1983. 1993. 1998. 1999. 1999. 2001. 2004. 2008.

Umro prvi filmski snimatelj na Balkanu Milton Manaki, koji je 1905. po~eo filmskom kamerom da bilje`i doga|aje. Poseban dokumentarni zna~aj ima reporta`a o boravku posljednjeg turskog sultana Abdula Hamida II 1911. u Bitolju, snimci rumunskog i gr~kog kralja, bugarskog cara, doga|aji iz vremena mladoturske revolucije, balkanskih ratova, Prvog i Drugog svjetskog rata.

1984.

Tito Gobi

Fehim ef. Spaho, reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. do 1942, autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti, poliglot, vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. Obradio je vi{e od 1.500 rukopisa teolo{ke, historijske, pjesni~ke i druge gra|e. Mno{tvo je njegovih ~lanaka, a prvi je na bosanski jezik preveo 1.001 no}. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera, spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. muslimana toga doba.

Umro italijanski pjeva~ Tito Gobi, operski bariton svjetskog ugleda. Proslavio se ulogom u Toski \akoma Pu~inija, u kojoj mu je partnerica bila Marija Kalas.

50

OGLASI
Mar{ala Tita 25, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novo Sarajevo OP]INSKO VIJE]E

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton City of Sarajevo Municipality of Novo Sarajevo MUNICIPAL COUNCIL

za prijem tri izvr{ioca u radni odnos na odre|eno vrijeme u trajanju od godinu u svojstvu pripravnika i to: - u Centralnom uredu Centralne banke Bosne i Hercegovine 2 izvr{ioca i - u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine Glavnoj jedinici Sarajevo 1 izvr{ilac. Op{ti uslovi (~lan 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine): - da ima navr{enih 18 godina `ivota; - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini; - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Posebni uslovi: VSS fakultet ekonomskog smjera, bez radnog sta`a ili sa radnim sta`em u trajanju kra}em od godinu nakon sticanja stru~ne spreme; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na ra~unaru. Kratak opis zadataka i obaveza: Obavljanje ekonomskih poslova iz djelokruga Centralne banke u cilju osposobljavanja za samostalan rad. Napomene: Ne mo`e se primiti u radni odnos niti biti u radnom odnosu lice koje u mjestu `ivljenja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno koje ima zanatsku radnju ili vlastitu firmu. Zabrana diskriminacije: Ni jedna prijava ne mo`e biti izuzeta iz razmatranja isklju~ivo po osnovu kandidatove rase, boje ko`e, spola, jezika, vjere, politi~kog ili drugog mi{ljenja ili opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, seksualne orijentacije, imovnog stanja, ro|enja ili kakve druge okolnosti, ~lanstva ili ne~lanstva u politi~koj stranci, tjelesnih pote{ko}a ili na osnovu kojeg drugog razloga suprotnog osnovnim ljudskim pravima i slobodama utvr|enim Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom. Izrazi napisani samo u mu{kom rodu odnose se podjednako na mu{ki i `enski rod. Prijava na javni oglas podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine, www.cbbh.ba, a mo`e se dobiti radnim danima u prostorijama organizacionih jedinica Centralne banke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Palama i Br~kom od 10 do 12 sati. Uz prijavu na javni oglas, popunjen na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine, kandidati su obavezni prilo`iti neovjerene kopije dokaza o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova i to: izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci); uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca); izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerena od nadle`nog organa (ne starija od 3 mjeseca); dokaz o zavr{enom obrazovanju diploma, a za zavr{en I ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova i dodatak diplomi (nostrifikovan ukoliko podlije`e nostrifikaciji); dokaz o poznavanju rada na ra~unaru; dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, kao i dokaz da nema ostvaren radni sta` u trajanju kra}em od godinu nakon sticanja visoke stru~ne spreme (kopija radne knji`ice ovjerena u vrijeme roka za podno{enje prijava na ovaj oglas - stranice sa upisanim podacima i potvrdu/uvjerenje iz Zavoda za zapo{ljavanje izdato u vrijeme roka za podno{enje prijava na ovaj oglas). Od izabranog kandidata }e se zahtijevati dostavljanje originalnih ili ovjerenih kopija dokaza o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova i drugih dokumenata potrebnih za zasnivanje radnog odnosa, te eventualna nostrifikacija diplome u skladu sa propisima, kao i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Dokumentacija na stranim jezicima mora biti prevedena od stalnog sudskog tuma~a na jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. Kandidati ne trebaju dostavljati originale jer se prilo`ena dokumentacija ne}e vra}ati. Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati i odbacuju se. Prijavu na javni oglas i sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama, putem po{te preporu~eno ili li~no na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine Odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima Slu`ba za metode upravljanja ljudskim resursima Ul. mar{ala Tita br. 25, 71 000 Sarajevo Izbor kandidata }e se vr{iti prema procedurama Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ovaj javni oglas }e biti objavljen u dnevnoj novini Oslobo|enje i na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine www.cbbh.ba u dijelu oglasi i tenderi.
Centralni ured CBBiH Centrala Tel: (++387 33) 66 36 30, 66 37 16, 27 81 00; Fax: (++387 33) 27 82 99

J AV N I O G L A S

Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama i javna priznanja

O USLOVIMA I NA^INU KANDIDOVANJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OP]INE NOVO SARAJEVO U 2012. GODINI Povodom 16. maja Dana op}ine Novo Sarajevo, u toku su aktivnosti na pripremi za dodjelu Zlatne i Srebrene plakete Op}ine Novo Sarajevo u 2012. godini, kao znak priznanja Op}ine Novo Sarajevo za rezultate postignute u svim oblastima privrednih i dru{tvenih djelatnosti u 2011. godini. Javna priznanja se dodjeljuju gra|anima, kolektivima, organima vlasti, politi~kim organizacijama, udru`enjima gra|ana i drugim institucijama sa podru~ja op}ine Novo Sarajevo za zasluge na podru~ju dru{tvene, privredne, kulturne, sportske i druge aktivnosti od zna~aja za Op}inu. Javna priznanja se mogu dodijeliti i onima koji nemaju prebivali{te-boravi{te na podru~ju op}ine Novo Sarajevo, ako se njihova ostvarenja odnose na op}inu Novo Sarajevo, a u skladu sa kriterijima i mjerilima koji se utvr|uju Pravilnikom. Priznanje se ne mo`e dodijeliti organima uprave svih nivoa vlasti u BiH, izabranim funkcionerima, poslanicima i vije}nicima svih nivoa vlasti u BiH za vrijeme njihovog trajanja mandata, kao ni zaposlenim u organima uprave svih nivoa vlasti u BiH za ostvarenja koja se odnose na djelovanje u okviru djelokruga posla koji vr{i u organu uprave. a) Kolektivima koji su: - Ostvarili zna~ajne rezultate u poslovanju u odnosu na prethodnu godinu, - Investirali u proizvodnju, pro{irili kapacitet i uposlili ve}i broj radnika u odnosu na prethodnu godinu, - postigli zna~ajne rezultate u oblasti privrede, nauke, kulture, sporta, obrazovanja, zdravstva, socijalne za{tite, javnog reda i sigurnosti, razvoju komunalne infrastrukture, za{tite radne i prirodne sredine, razvoju amaterizma i sli~nih oblasti koje je imalo odraza na razvoj dru{tvene zajednice, - dali izuzetan doprinos u otklanjanju elementarnih i ekolo{kih nepogoda koje eventualno zadese dru{tvenu zajednicu. Za postignute izuzetne rezultate u oblasti komunalne infrastrukture posebno }e se uzeti u obzir ocjene date u mjesnoj zajednici. b) Pojedincima koji su: - Svojim radom i zalaganjem postigli zna~ajne rezultate i na takav na~in doprinijeli unapre|enju rada kolektiva i dru{tvene zajednice, - svojim radom u oblasti privrede, nauke, kulture i obrazovanja doprinijeli afirmaciji op}ine Novo Sarajevo, - svojim radom i zalaganjem doprinijeli razvoju lokalne samouprave i pobolj{ali uslove `ivota u svojoj zajednici, - za inovacije ili postignut izuzetan kreativan rad dobili me|unarodna priznanja, - u~estvovali u spa{avanju `ivota, zdravlja i materijalnih dobara od elementarnih i ekolo{kih nepogoda i drugih nesre}a. Pravo predlaganja kandidata imaju: Privredna dru{tva, mjesne zajednice, udru`enja gra|ana i druge institucije na podru~ju dru{tvene, privredne, sportske i druge aktivnosti od zna~aja za op}inu, s tim da nemaju pravo isticanja sopstvene kandidature za priznanje, kao ni kandidature osoba koji su ~lanovi tog subjekta ili obavljaju djelatnost tog subjekta. Pravo za predlaganje kandidata za priznanje ima i na~elnika/ca. Rok za podno{enje prijava Komisiji je 1. april teku}e godine. Obrazlo`eni pisani prijedlozi se dostavljaju Komisiji za odnose sa mjesnim zajednicama i javna priznanja Op}inskog vije}a Novo Sarajevo, a sadr`e slijede}e: - ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog dru{tva, ustanove, institucije, udru`enja gra|ana, mjesne zajednice ili drugih subjekata, - vrstu priznanja za koje se kandidat predla`e, - obrazlo`enje prijedloga u obimu primjerenom priznanju za koje se predla`e, te iscrpno obrazlo`enje zasluga zbog kojih se predla`e za dodjelu priznanja, - raspolo`ivu dokumentaciju kojom se potvr|uju navodi iz obrazlo`enja (kopija) rje{enja o registraciji, radni odnos, djelo i eventualne zasluge za koje se kandidat predla`e, kao i dosada{nja priznanja, nagrade i odlikovanja, - skra}en izvod iz zapisnika sa sjednice na kojoj je usvojen prijedlog. Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazlo`enjem, ne}e se razmatrati. Svi zainteresovani mogu da upute svoje prijedloge neposredno na protokol, ili putem po{te na adresu: Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama i javna priznanja Op}inskog vije}a Novo Sarajevo, Ulica Zmaja od Bosne broj 55. Za sve informacije javite se na telefon: 033/492- 284 ili 033/492-268. Komisija za odnose sa mjesnim zajednicama i javna priznanja
Op}ina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100 Op}insko vije}e i Stru~na slu`ba za poslove Op}inskog vije}a Novo Sarajevo (387 33) 492 268, fax (387 33) 650 397 E mail: vijece@novosarajevo.ba Indentifikacioni broj: 4200558630004 PDV broj: 200558630004 Porezni broj: 0170333000 Transakcijski ra~uni: 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, 1291061000098859 HVB Central banka, 1602005500068706 Vakufska banka

J AV N I P O Z I V

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE


za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE


Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, centar grada. Mob. 062/910-407, 033/442-556.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, ul. Prvomajska. Mob. 061/312-280.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c.grijanje, kablovska tv kod Hitne pomo}i.Tel: 063/762-092 ili 659-895.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k IZDAJEM sobu studentu, kod med. i gra|. fakulteta, naselje nova Breka. Tel. 443-282, 062/147-525.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2, namje{teni, u zgradi sa gara`ama, bazen, sauna, sala za vje{banje, tenisko igrali{te. Mob. 061/161790.k IZDAJEM apartman u strogom centru, extra sre|en i namje{ten, 500 KM. Mob. 061/205-235.k FERHADIJA, kod Ekonomije, izdajem kancelarije 40m2, povoljno. Mob. 0617350-448.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan, Hrasno, A.B.[imi}a, na du`i period, 350 KM. Mob. 061/205-235.k

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012. IZDAJEMO ku}u 300m2, sa dvori{tem, gara`om, ku}a je bila rezidencija, sad mogu} i drugi dogovor. mail dinatt80@hotmail.com Mob. 0617161-790.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove, na Grbavici i Dobrinji V. Mob. 061/812-046.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu, blizu Katedrale, potpuno namje{ten stan 55m2, et. grijanje, kab. inter. parking, 400 KM. Mob. 061/488-033.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om, kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku, 450 KM. Mob. 0617323-347.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757908.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, `enskoj osobi, na du`i period na Mejta{u. Mob. 061/511-102. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, dvijema studenticama. Mob. 061/159-507.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724-761.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobu u centru, ^obanija, upotreba kuhinje, mogu i dvije djevojke, cijena povoljna. Tel. 200-564.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel: 062/ 255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 350 KM. Tel. 646-410.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. Tel. 061/270-026.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

OSLOBO\ENJE

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k Otoka, izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan, balkon, sve novo, 390 KM+re`ije. Mob. 062/392-283, 061/191-061.k

ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061 /211-300.k MIJENJAM dvosoban stan, za sli~an, od Trga heroja, do Marindvora. Tel. 663-247.k MIJENJAM stan 52m2, u Sarajevu, za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344-365. 946 IZNAMLJUJEM jednosoban namjesten stan u centru kod vjecne vatre. Tel. 063/312-211. sms IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM pos. prostor 100m2+70m2 placa, sve novo, luksuzno, Rakovi~ka cesta, Gladno polje. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM dvosoban, super opremljen stan, 68m2, sa gara`om, TV-kablovska, internet, u novim zgradama na Marijin dvoru. Mob. 061/224-597, 033/558820.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. grijanje blindirana vrata studentu i samcima.Tel: 062/737-506.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi.Tel. 062/878-502.k DVOSOBAN namje{ten stan, na Alipa{inom polju. Tel. 532-872.k

PRODAJA
PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju, Podcarina br. 41 Stari gradBabi}a ba{~a. Tel: 033/454-968.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2, VII sprat, balkon, klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2, 9 sprat, balkon 1520KM/m2. Tel. 061/702-881.k STAN na Bjelavama Ul. Brdak~ije I sprat, adaptiran sve novo 46m2 + parking, 110.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2, 95.000KM. Tel. 065/819-136.k STAN na Alipa{inom polju, Trg. nezavisnosti II sprat 72m2, 1600KM/m2 i Hrasno Ul. Porodice Ribar vp 58m2, 2050KM/ m2. Tel. 061/415-787.k STAN u Vogo{}i, Ul. Skendera Kulenovi}a, 3 sprat, 77m2 + 2 balkona, 75.000KM. Tel. 062 /907-831.k STAN u Lu`anima III sprat, 57m2, 1600KM i centar Ul. Josipa Vanca{a, vp, 84m2, 2500KM/m2. Tel. 061/177-556.k POSLOVNI prostor Hrasno, d`amijska 260m2, V sprat, sve novo, luksuzno, Vrbanju{a, 100m2, sve namjene, 1000KM. Tel. 066/995-944.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul. Ko{evo 330.000KM, M. Dvor 97m2, 3 sprat, renoviran, 285.000 KM. Tel. 066/801-711.k STAN u Ul. D`. Bijedi}a 68m2, V sprat, renoviran, cijena 175. 000KM, stan Ul. Semira Fra{te 52m2, IV sprat, 1400KM/m2, stan u Ul. P. Ribara 52m2, vp, 104.000KM. Tel. 062/959-129.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415786.k KU]A u Podgori Makarska 19.000 papiri uredni.Tel. 38599596-0425.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad, 25m2, fotokopirnica. Mob. 061/252-663.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k POFALI]I, blizu FDS i OBNa ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan, namje{ten, u zgradi, na du`i period (agencija). Mob. 061/925-649.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777033/203-127.k

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.


NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325840.k IZDAJEM sobu studentu, kod med. i gra|. fakulteta, naselje nova Breka. Tel. 443-282, 062/147-525.k DVOSOBAN namje{ten stan, na Alipa{inom polju. Tel. 532-872.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000 KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel: 061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM jednosoban stan, sa ustakljenom lo|om, 42m2, Ive Andri}a 7/14. Tel. 524-809.k DVOIPOSOBAN stan, Zagreba~ka 4/6, 72m2+3 balkona, 83.000 eura. Mob. 061/189091.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACA grada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k LIJEPA ku}a na Ba{~ar{iji, Vrbanju{a. Mob. 061/188-846.k CENTAR, ul. Vrazova, stan 111m2, 3 kat. Mob. 061/188846.k NOVA Vogo{}a, novogradnja, 48m2, 3 sprat, jednoiposoban, pl. et. lift, 1.500 KM/m2. Mob. 061/526-243.k NOVA Vogo{}a, novogradnja, 61M2, dvoiposoban, 2 sprat, 1.500 km/M2. mOB. 061/247777.K LIJEP stan 109m2, adaptiran, centar, ugao Ko{eva, Had`iidrizova, 2 kat. Mob. 061/188846.k OREBI], vila 130m2+600m2 oku}nice, ul. Trsteni~ka, 50m od mora, 170.000 eura. Mob. 061/205-235.k ALIPA[INO, Trg nezav. 71m2, 2 sprat, ~etverokatnica, 87.000 KM. Mob. 061/205-235.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188847.k MARIJIN Dvor, 57m2, iza Dr`avne bolnice, A. Jabu~ice, prizemlje, 1.490 KM/m2. Tel. 711-665.k DOBRINJA II, N. Pozderca, 1 sprat, dvostran, 2 balkona, lift, 105.000 KM. Mob. 061/150519.k GRBAVICA, 41m2, Grbavi~ka, 1 sprat, jednosoban, komplet adaptiran, renoviran, kompl. kuhinja, amer. plakari, 100.000 KM fiksno. Mob. 066/340-748.k CENTAR, 112m2, J. Vanca{a, 2 sprat, trosoban, velika veranda, pl. et. grijanje, 2.200 KM/m2. Mob. 061/899-209.k STAN 96m2, 1 kat, u ku}i sa 3 stana, sa pripadaju}im dijelom ba {te i ta va na. Mob. 061/188-846.k HRASNO, A.B.[imi}a, 58m2, 1 sprat, 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k CENTAR, Kotromani}eva 5, 116m2, 2 sprat, 2 gara`na mjesta. Mob. 061/205-235.k CENTAR, M. dvor, 117m2, 2 kat+parking mjesto, ul. Kotromani}a. Mob. 061/188-846.k GRBAVI CA, 51m2, H. Brki}a, dvosoban, 4 sprat, bal kon, dvos tran, 2.000 KM/m2. Mob. 061/899-209.k PRODAJEM stan, ^. Vila kod Vje tre nja~e, 8 sprat, 52m2, hitno, cijena povoljna. Mob. 066/854-161.k STA NO VI: Cen tar 40m2, 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica 68m2, Ned`ari}i 59m2, (Ilid`a52m2 za 67.000 KM). Mob. 061/865-011.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a, Butmir, cijena povoljna. Tel. 612-351, 061/323-977.k \ENO VI]I, apar tman uz more 40-70m2, novogradnja. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA I, Grbavi~ka, 75m2, novija gradnja, super sre|en, sve no vo. Mob. 0617205-235.k DOBRINJA V, novogradnja, 45,73m2, ve}i jednosoban, 2 i 5 sprat, lift, veliki balkon, 1.650 KM/m2. Tel. 711-666.k STARI G, 1 kat, Hulusina, 100m2, sa velikom lo|om. Mob. 0617188-846.k LIJEP trosoban stan, preko puta OHR-a, 76m2, 6 kat. Mob. 061/188-846.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865001.k MARIN Dvor, V. Peri}a, 100 m2, 4 sprat, potkrovlje, 75.000 eura. Mob. 061/205-235.k PRO DA JEM vi kend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta pre ma Ki se lja ku. Mob. 061/573-640.k ^EN GI] Vi la, Kva drant, 60m2, 6 sprat, lift, F. Be}irbegovi}a 1. Mob. 061/205-235.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mi je njam za ma nji. Tel.062/093-888.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/ 318-796.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadi ona Ko {e vo na pro da ju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k PRO DA JEM stan 121m2, 2500KM/m2, Dalmatinskacentar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533. PORODI^NA ku}a, odli~no stanje, izuzetna lokacija, blizina Katedrale, 200m2, gara`a, 2.200 KM/m2. Mob. 061/488033.k

MALI OGLASI
STAN 69m2, Marindvor, Kotromani~eva, 1 sprat, plin, parking, 2.600 KM/m2. Mob. 061/211-303.k PRODAJEM ku}u u izgradnji, ulaz u Osjek, sa gra|. dozvolom. Mob. 062/225-012.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, u Sarajevu, B. Sarajeva. Tel. 445-371, iza 15 sati.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, 48m2+70m2 ba{te, 137.000 KM. Mob. 061/143-036.k CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966.k

53

GRAMOFON Sony, sa linijom-poja~alom, cijena 30 KM. Mob. 061/274-450.k

VOZILA
JETTA 2 td reg. do kraja god. crvena, 4 vrata, nove gume, sony mp3 muz, dobro stanje, povoljno. Tel. 061/517-709. sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507756.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997.g. solidno o~uvan i registrovan. Tel. 061/130-348.k. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134-544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k

NAMJE[TAJ
BRA^NI krevet sa latofleksom+jogi, bijele boje (meblo), 200 KM. Mob. 061/279-333.k

OSTALO
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224704.k

TEHNIKA
PRODAJE se sintesajzer Cassio ~etri oktave kori{ten tri godine, cjena 100KM. 033/526625.sms PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Danas se navr{ava sedam bolnih dana otkad je na{a voljena

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SAIDA (OMERA) MUDERIZOVI], ro|. FERIZBEGOVI]


preselila na ahiret. U na{oj ljubavi zauvijek. Porodica Tevhid }e se prou~iti u utorak, 6. marta 2012. godine, u ku}i `alosti, Potoklinica 31, visoko prizemlje, desno.
1336

HASNA (had`i ]AMIL-aga) SUD@UKA


preselila na ahiret u subotu, 3. marta 2012. godine. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, poslije podne-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sestra Ata, zet Re{ad, sestri} Amir sa suprugom Mirelom, sestri~na Meliha, te porodice Sud`uka, Tahirovi}, Arnautovi}, Spaho, Ablakovi}, Kasumagi}, Bi~ak~i}, Hand`i}, Hod`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i merhume u Ulici Bistrik medresa br. 20. Ku}a `alosti: Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 61/V.
002

OSTALO
PRODAJEM cijepana bukova drva, ugalj.Tel:061/247-186, i 061/785-535.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864775.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. aprate.Tel:061/323-906.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo Suslea, fiksno 100KM. Tel. 061/194-929.k PRODAJEM ko`ni mantil crni br. 40-42 original ko`a, kao svila, nov, `enski. Tel. 033/201202.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune, pranje i su{enje vune, liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sve novo i sa garanciom. Mob. 062/829206 i 033/295-290.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D, njema~ke firme i dr. dijelovi. Tel. 619-184, 0617449-822.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k GRAMOFON Sony, sa linijom-poja~alom, cijena 30 KM. Mob. 061/274-450.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k

PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304714.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546-456.k

KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k IZDAJEM sobu studentu, kod med. i gra|. fakulteta, naselje nova Breka. Tel. 443-282, 062/147-525.k DVOSOBAN namje{ten stan, na Alipa{inom polju. Tel. 532872.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723731.k

SJE]ANJE

na na{u voljenu

GORDANU BJELOVITI] KNE@EVI]


5. 3. 2000 - 5. 3. 2012.

ZAPOSLENJE
ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Mob. 061/497-138.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+ kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel/fax: 070/235-236, 061/225-424.k

Godine prolaze, bol i tuga ostaju vje~no u na{im srcima. Tvoji najmiliji: sin Filip, k}i Hana, mama Vera, tata Milo{, brat Neboj{a sa porodicom
1296

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu isplata odmah, cijela BiH. Dolazim na adresu. Tel 063/351-572.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869- 608.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 104.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ost. Mob. 0617214-405, 456505.k KUPUJEM dionice, obveznice, staru deviznu {tednju, certifikate, za sve, isplata odmah. Mob. 061/279-971. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge.Tel. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, satove, ordenje, belenzuke, baklje i ostalo. Tel. 061/965-126.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k

PROFESORICA matematike, fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. 061/188-451, 033/235-141.sms VITALIS, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k DOM VITALIS, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KIRBY dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688.k PROFESIONALNO ~i{}enje Krcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Tel. 062/738-728.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. Tel: 061/529-608.k. ENGLESKI, instrukcije, poduka za |ake, studente i odrasle, profesorica u mirovini, dolazim na va{u adresu. Mob. 061/139-768.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k

INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k INSTRUKCIJE iz matematike, za sve |ake i studente, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Mob. 062/569-444.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. Mob. 061/157-991.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k

IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova. Mob. 062/466-093.k KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Mob. 062/569-444.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari, ve}im i modernim kombijem, sa radnom snagom, u dr`avi i vani. Mob. 061/227-189.k BESPLATNE web prezentacije, sajtovi, video i web dizajn, na www.anasnegina.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-448. TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, be`i~ne tel. aparate, izrada tel. instalacija. Mob. 061/141-676.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k VODOINSTALATER-elektri~ar, popravka i razvod instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe~i. Mob. 061/180-120.k

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnihlica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 1136

NOVO u ponudi !!! izrada vizitki (100 komada=10 km), prodaja polovnih ra~unara, servisi ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting, dolazak na adresu. Tel. 061/700-863. sms

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.


Obavje{tavama rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

55

na{em heroju

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NEZIRA HAD@I], ro|. [UKI]


preselila na ahiret u nedjelju, 4. marta 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: k}erka Dervi{a, sinovi Ahmed, Ibro, Alija, D`evad i Senad, snahe Nermina, Elvedina, Edina, Suada i Gordana, unu~ad Edin, Elvedin, Devla, Elvis, Estela, Nina, Amar, Armin, Admir, Amir, D`ana, Dario i Damir, praunu~ad, brat Asim, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Had`i}, [uki}, Kasapovi}, Kuko, Omerovi}, D`ud`i}, Bajrovi}, Mujaba{i}, Veleti}, Du~i}, Vukoja, Hajti}, Pojati}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Bardak~ije - (Breka). Ku}a `alosti: Ul. Nerkeza Smajlagi}a br. 14/III.
000

NUSRETI SEKI AVDI], ro|. ZUKO

NUSRETA SEKA (OSMANA) AVDI], ro|. ZUKO


preselila na ahiret u subotu, 3. marta 2012, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Arif Ako, k}erka Nirmela, sin Armin, svekrva Safija, zet Dejan, snahe Aida i Mirsada, unu~ad Ena i Ines, brati} Edin, brati~na Edisa, te porodice Avdi}, Zuko, Maksimovi}, Isakovi}, Kari}, Pipi}, Tanovi}, Dervi{evi}, Majstori}, Zgodi}, \ulepa, Buljuba{i}, Makarevi}, ^ustovi}, \idi}, Merdan, Ham, Azizovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, Ul. Geteova br.1/VI. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred stana merhume (Geteova br. 1, Alipa{ino Polje) sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Dok `ivimo mi, `ivje}e{ i ti. Vole te tvoji: Ako, Nina, Arko, Safija, Dejan, Aida i tvoja dva zlata Ena i Ines.

ZAHVALNICA
Zahvaljujemo dr. Berisi Hasanbegovi} i osoblju Instituta za onkologiju, kao i slu`bi Hitne pomo}i Sarajevo.
1332

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSTALO
MOLER radi molersko-farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/073-760, 630-332.k PROF. francuskog, ovla{teni sudski tuma~-prevodi s ovjerom, instrukcije, maturski radovi itd. Mob. 061/480-069.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306.k INSTRUKCIJE, matematika, sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/391-715.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k IZDAJEM sobu studentu, kod med. i gra|. fakulteta, naselje nova Breka. Tel. 443-282, 062/147-525.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom 1,5KM, a 20 stolica i vi{e 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654941.k NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevodi, kucanje radova na ra~unaru. Mob. 061/863-559.k INSTRUKCIJE iz matematike, sve {kole i fakultete, dolazak na adesu. Mob. 061/536-973.k TAPETAR, dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/926-560.k INSTRUIRAM |ake i studente, iz matematike i fizike, na Ilid`ai, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k MOLERI nude usluge, moleraj, gletovanje, tapete, stolarija, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 456979.k

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779.k SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571361.k

MUSTAFA (MURADIFA) HUBIJAR


preselio na ahiret u subotu, 3. marta 2012, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Zlatka, k}erke Amela i Almedina, brat Ismet, sestre Zlatija, Vasvija i Mina, snahe Mejra i Sevda, zetovi Avdo, Osman, Ahmet, Nijaz i Haris, unu~ad Selma, Almina i Sidik, brati}i Dino i Eldin, brati~ne Emina i Eldina, {ura Fikret, {urjane Munira i Hedina, te porodice Hubijar, Kljuno, Ra{~i}, Hod`i}, Bajramovi}, Trnka, Radelja{, Be{irevi}, Smje~anin, Potura, Duran, \uderija, Ali}, Adilovi}, Huseinovi}, [urkovi}, Tur~alo, D`aferovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Sulje Jahi}a br. 111. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred fabrike Zrak sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj priji

SEKI AVDI]

od njenih Maksimovi}a: Makso, Goga, Nata{a i baka Mica


AX

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ZLATKU VIN[BAH

od raje iz ulice: Adnan, Bero, Smajo, Mitko, Lema, Nedo, Boris, Dragan, Sr|an, Tahir, Nedim S.

dr. REUF (RA[IDA) TVRTKOVI]


preminuo 3. marta 2012. u 98. godini. Sahrana }e se obaviti 6. marta 2012. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Remzo i snaha Zona, unu~ad Elma, Una, Goran i Dina, zetovi Goran Ceri} i Senad Had`i}, te porodice Tvrtkovi}, Ceri}, A~kar i Had`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. mar{ala Tita br. 29/4.
000

1335

Petog marta 2012. navr{ava se deset godina od smrti na{e majke

RAZNO
KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k

[AHZIJE (MUJEZINOVI]) ]ILIMKOVI]


iz Tuzle

Tvoj dragi lik, plemenitost i dobrota trajno }e `ivjeti u sje}anjima tvojih najdra`ih.
030

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

na na{u dragu

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

FADILI ]ESI]
GORDANU BJELOVITI] KNE@EVI]
5. 3. 2000 - 5. 3. 2012.

DRAGICA LIPA
S po{tovanjem, Dragan i Vera Jovanovi}
1333

DRAGICA LIPA
U znak trajnog sje}anja. S po{tovanjem i tugom, Snje`ana Ivani{evi}
1333

majci na{eg radnog kolege Amara ]esi}a Kolektiv Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine
001

Nema nje, ali su tu na{e divne uspomene. Tvoji: Hamzi} Ljubica, Sanja, Jasna, Dea i Mirela
1296

Tu`nim srcem javljamo da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IN MEMORIAM

ZUMRETA (IBRE) PILICA


5. 3. 2005 - 5. 3. 2012.

MARA (NIKE) TOMAS, ro|. BRKI]


umrla u petak, 2. marta 2012, u 82. godini. Sahrana }e se obaviti 6. marta 2012. godine u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.
514

IBRAHIM (RASIMA) OSMANOVI]

Sedam godina tuge sedam godina sje}anja sa nama su trajni tragovi tvog bitisanja. Sa ljubavlju i sjetom, sestra Zarifa, zet Safet, sestri~na Melisa, Goran, Dean i Philip

preselio na ahiret u subotu, 3. marta 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a. O`alo{}eni: supruga Vahida, k}erke Nihada, Sudina i Izudina, zetovi Ned`ad, Said i Abaz, unu~ad Denis, Minel, Alem, Amila, Ajla, Lejla i D`ejla, bra}a Salih i Hasib, sestra Nafija, snahe Dervi{a i Hata, brati}i, brati~ne, sestri}i, amid`i}i, amid`i~ne, {ure, svastike, te porodice Osmanovi}, Hamzi}, [abanovi}, Ibragi}, Hod`i}, Helja, Dervi{evi}, Korjeni}, Suljevi}, [uvalija, Halilovi}, Ligata, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 15.30 sati, Ul. bra}e Kr{o br. 41/IV, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

^etrdeset dana praznine, tuge i bola

O`alo{}eni: sinovi Vlastimir i Ilija, snahe Remzija, Gabrijela, Stela i Katarina, unu~ad Robert, Vanja, Neca i Monika, praunu~ad Antonija i Leon, te porodice Tomas, Dunovi}, Mijatovi}, Brki}, Mrkonji} i Lutovac, prijateljica Sena, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

MUKI

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Vanja
1298

TU@NO SJE]ANJE

LJUBICA RADI]
FADILA ]ESI], ro|. TRTAK
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}u uspomenu na tebe. Puno }e{ mi nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja Mira, Sejo, Bracko i Hasan
1334

MUKBIL (AZIMA) KRILI]


5. 3. 2002 - 5. 3. 2012.

preminula 2. marta 2012. u 90. godini. Sahrana }e se obaviti 5. marta 2012. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Zlatan, snaha Emina, sestra Ljerka, unuci Damir, Goran i Svijetlana, porodice [tekovi}, Burekovi}, Bo{atli}, Kova~, Lisi}, Baljaj, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
1316 000

Uvijek si u srcima i mislima. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.


...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

57

najboljoj supruzi, mami, majci i svekrvi

EMIN (HALILA) ANDELIJA


preselio na ahiret u ~etvrtak, 1. marta 2012, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hajra, sinovi Enes i Edin, snaha Amra, unuke Enisa i Naida, bra}a [efik, Velija i Ramiz, sestre Uma, [efika i Samija, zetovi Ramiz, Bekto i Naser, nevjeste Rasema i Sajma, {ura Ahmed, bad`e Rasim, Mustafa, Izet, Zaim i Senad, svastike Hafiza, [evala, Fahra, Bejta i Mejra, daid`a Salko, daid`inica Hasna, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, te porodice Andelija, Haskovi}, Kolar, Meki}, ^au{evi}, Hod`i}, Bambur, ^engi}, Repuh, Ka{mo, Pendek, Softi}, Pute{, [abanovi}, Barlov, Bakaran, Musi}, Serdarevi}, Smajkan, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Tukovi do br. 7, Osjek - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

FADILA ]ESI]

Tvoji: suprug Ibrahim, sinovi Ahmed i Amar, unuka Uma i snaha Amina. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
511

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEHIJA SENA (RAME) SULJEVI]


preselila na ahiret u petak, 2. marta 2012, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: bra}a Murat, Mustafa i Munib, sestra Habiba, snahe Sehija i Minka, brati}i Hajrudin sa porodicom, Adnan i Emir, brati~ne Mubera, Edina i Aida sa porodicama, sestri} Amir sa suprugom i Samir, daid`i}i, teti}i i amid`i}i sa porodicama, njene drage prijateljice dr. Mensura, te Ramiza i Sevda, porodice Suljevi}, Drinjakovi}, D`ini}, Omeragi}, [i{i}, Karad`a, D`ubur, Kurtovi}, [a}iragi}, \uli}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji A{ikovac (Ul. Mandrina).
000

FADILA (MUJE) ]ESI], ro|. TRTAK

SJE]ANJE

na na{e drage i plemenite roditelje

preselila na ahiret u petak, 2. marta 2012, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Ibrahim, sinovi Ahmed i Amar, snaha Amina, unuka Uma, sestra Fatima, zaova Dika, djeveri Alija, Selim i Hasan, jetrve Hafiza, Amira i Mira, te porodice ]esi}, Trtak, Isi}, Zajkovi}, Bosno, Sad`ak, Tabakovi}, Be{irovi}, Cigi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Otes Ilid`a. Ku}a `alosti: Ul. Ote{kog bataljona 105/II, Otes - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

EMINU [ILJAK, ro|. [IRBEGOVI]


5. 3. 1991 - 5. 3. 2012.

JUNUZA [ILJAK
1969 - 2012.

Bili ste i ostali na{ ponos i uzor u svemu {to je lijepo, po{teno i plemenito. Va{e k}erke: Almasa, Zinaida, Nasiha i Senaida
1216

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a mila mama, baka i prabaka preminula 2. marta 2012. u 88. godini

SJE]ANJE

FATIMA SILAJD@I], ro|. SARI]


preselila na ahiret u subotu, 3. marta 2012, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.

RAISA HASAGI], ro|. VELI^KO

DUBRAVKO CURA]
5. 3. 1994 - 5. 3. 2012.

Sahrana drage nam pokojnice }e se obaviti u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Amira Mika, sinovi Hasan i Husein, zet Mirsad Miro, snahe Fehma i Valentina, unu~ad Sabahudin, Valentina, Sanja, Emir i Sanela, praunu~ad Aidin, Irma i Nadja, porodice Bili}, [ukali}, Nuhi}, Rov~anin, Majer-Hasagi}, Mehmetovi} i Sinanovi}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Tuzlanska ~ikma 13. Prevoz obezbije|en ispred Inat-ku}e (Vije}nica) u 12.30 sati.
000

Mili na{, s ljubavlju i tugom sje}amo te se svaki dan. Vole te: Duci, Ogi, Dobrila, Mirka, Jadranka, Neda i Dunja
1325

O`alo{}eni: sin Mirsad, k}erka Semka, zet Medo, snaha Zdenka, unuci Kerim, Kemo i Svebor, snahe Mersiha i Sanela, praunu~ad Sara i Sanjin, zaova Halima, jetrva [efika, djeveri}i Mirso i Amir sa porodicama, djeveri~na Alma sa porodicom, porodice Silajd`i}, Sari}, Muzaferija, [ego, [unti}, Mehi}, Krili}, Mehmedi}, Pilindavi}, Dautovi}, Mehinovi}, Leme{, Kapo, Osmanovi}, [i{i}, Kne`evi}, Fra{to, Musa i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici D`emala Bijedi}a br. 38/V.
000

58

PREDAH

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

U tipi~nom maniru reagujete ponosno i kategori~no odbijate razgovor sa odre|enim saradnicima. Va`no je da kontroli{ete lo{e navike, nema potrebe da se isti~ete pred osobom koja koristi druga~ija poslovna mjerila. Partner ima nove prigovore na va{e pona{anje. Nemojte ignorisati ono {to ~ujete, razmislite pa`ljivije o svojim manama. Izbjegavajte naporne situacije ili osobe koje vas iritiraju. Ne dopadaju vam se ne~ije ideje, stoga pa`ljivo birate situaciju u kojoj mo`ete bolje da izrazite svoje intelektualne ili prakti~ne sposobnosti. Upotrijebite samo provjerena pravila pri poku{aju da promijenite svoju poslovnu poziciju kako biste uspjeli. Stalo vam je da ostvarite svoje namjere i zato ne pristajete na novi ustupak u ljubavnom dijalogu. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Insistiranje na istini ili na detaljnoj provjeri ne izaziva odu{evljenje u va{oj okolini. Potrebno je da odbranite svoje stavove, bez obzira na saznanje da saradnici ~esto mijenjaju poslovnu ulogu ili opcije koje zagovaraju. Va`no je da ra{~istite sa la`nim iluzijama. Ne mo`ete dobiti sve {to pri`eljkujete, ve} samo ono {to vam nudi bliska osoba. U ve~ernjim satima prijat }e vam mirnija zabava. Va`no je da upotrijebite diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima. Ponekad treba sa~uvati odstupnicu, posebno u situaciji kada je te{ko predvidjeti ne~iji potez ili ulogu u zajedni~koj akciji. Prati vas ljubavni nesklad ili pomalo lo{ predosje}aj. Vama nedostaju razumijevanje i dobra volja, a partneru upornost i samopouzdanje. Obratite pa`nju na pravilniju ishranu, prijat }e vam lak{a dijeta. Djelujete vje{to u razli~itim situacijama, ali bez ne~ije podr{ke ili asistencije cijela pri~a bi mogla imati druga~iji tok i smisao. Stoga, nemojte potcjenjivati ne~ije sposobnosti. Va`no je da sa~uvate samokontrolu ili da djelujete sugestivno na okolinu. Nema razloga da se zabrinjavate ili da potiskujete svoje emotivne `elje pred bliskom osobom. Poti~ite kod sebe vedar duh i dobro raspolo`enje. Kontaktirajte osobu koja ima dovoljno pouzdane ili detaljne informacije o poslovnim prilikama. Svoje interese ne treba da vezujete samo za odre|eni tim saradnika, ve} dozvolite sebi mogu}nost {ireg pogleda na poslovnu anga`ovanost. Nema razloga da se uljuljkujete nekim la`nim nadama ili emotivnim fantazijama koje vas prate. Potrudite se da pobolj{ate svoju koncentraciju. Neko u vama poti~e dodatnu sumnju, stoga ne `elite glasno da se izja{njavate o svojim poslovno-finansijskim planovima. Ipak, previ{e diskrecije sa va{e strane ostavlja neodre|eni ili pomalo negativan utisak na okolinu. U susretu sa voljenom osobom poka`ite ve}u odgovornost, va`no je da ta~no defini{ete svoje emotivne `elje. Va`no je da pravilno uskladite svoje misli i osje}anja. Susret sa jednom osobom ne donosi zadovoljavaju}i odgovor na neka aktuelna pitanja o poslovnim prilikama. Sada ste primorani da se suo~ite sa istinom koja oslikava razli~ite nepravilnosti na poslovnoj sceni ili pomalo ru`niji dio stvarnosti. Ipak, uvijek mo`ete da ra~unate na podr{ku porodice. U dobrom dru{tvu svijet oko vas uvijek mo`e da izgleda bolje. Lako se zamarate, jer `elite svima da ugodite. Ukoliko neko ima primjedbu na va{ rad, prihvatite dobronamjernu kritiku u skladu sa pozitivnom orijentacijom. Zatra`ite dobar savjet od osobe koja ima dovoljno prakti~nog iskustva u poslovnim odnosima. Bez obzira na izvjesnu pozu ili ulogu koju ste odabrali, va{e pona{anje vjerno oslikava va{e emotivno raspolo`enje ili slabost koju osje}ate. Nema potrebe da precjenjujete li~ne mogu}nosti. Pronalazite smisao ili zadovoljstvo u razli~itim situacijama koje djeluju pozitivno na va{e raspolo`enje i oboga}uju va{e `ivotno iskustvo. Ne treba da se zaklanjate iza la`ne skromnosti pred poslovnim saradnicima ili u dru{tvu voljene osobe. Nemojte dozvoliti da neko nepotrebno trpi zbog va{ih pogre{nih procjena ili nekih emotivnih iluzija koje trenutno imate. Poti~ite kod sebe vedar duh i pozitivne misli. Informacije koje vam neko saop{tava imaju svoje korisno zna~enje. Obratite pa`nju na razli~ite susrete ili na interesantne ideje koje imaju bitan uticaj na dalji tok poslovne saradnje. Potrudite se da sa~uvate optimisti~ko raspolo`enje i povjerenje u partnera. Neko }e vas obradovati na neki izuzetan na~in koji zaslu`uje va{e iskreno uva`avanje. Va`no je da pravilno usmjeravate kreativnu energiju. Poti~ite kod sebe kreativnu radoznalost i upornost, ali samo do one granice koja ne}e predstavljati problem da uspje{no ostvarite poslovno-finansijske namjere. Imajte na umu da va{i saradnici ili prijatelji ponekad koriste razli~ite kriterije. Pa`ljivo birajte osobu sa kojom `elite emotivno da se opustite ili da u`ivate u intimnijoj zabavi. Izbjegavajte neumjerenost i razli~ite vidove ekstremnog pona{anja.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: dajana, imela{, nanosi, ot, par, meta, a, eroti, doktorka, rn, amor, leleci, latini, etik, eta, anita, i, karat, talac, onj, pape, ova, zair, okani, o, ril~ar, njs, reali, kanon, ion, klokani.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC Oslobo|enje Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu Premio Giornalistico Paolo Borsellino koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Maria ss Assuanta u saradnji sa Asocijacijom Paolo Borsellino sa sjedi{tem u Rimu i Zlatni trofej za kvalitetu (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Ujutro umjereno obla~no, a tokom dana prete`no sun~ano. Samo }e se na zapadu i jugu zadr`ati umjereno obla~no tokom cijelog dana. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od -3 do 2, na jugu do 8, maksimalna dnevna od 6 do 10, na jugu do 15C. U Sarajevu prijepodne umjereno obla~no, popodne prete`no sun~ano. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 0C, maksimalna dnevna 8C. U utorak prije podne prete`no sun~ano, poslije podne umjereno obla~no. Samo na jugu tokom cijelog dana prete`no obla~no sa ki{om. U srijedu prete`no sun~ano, na jugu prije podne umjereno obla~no, ujutro sa ki{om. U ~etvrtak prete`no sun~ano.

Danas }e obla~no sa ki{om biti u zapadnoj Evropi, na Apeninskom i jugu Balkanskog poluostrva, dok }e snijeg padati u Isto~noevropskoj niziji i u oblasti Alpa. U ostalim predjelima prete`no sun~ano, a na Balkanskom poluostrvu umjereno obla~no. Jak sjeverozapadni vjetar puha}e u Francuskoj i oblasti zapadnog Mediterana. Maksimalna temperatura kreta}e se od -7 do 0 na istoku, od 5 do 10C na zapadu kontinenta. Danas na Balkanu prete`no sun~ano. Samo }e du` Jadranskog primorja i u ju`nim predjelima poluostrva biti prete`no obla~no, u Albaniji i Gr~koj sa ki{om. Maksimalna temperatura kreta}e se od 4 do 11, u primorskim gradovima do 16C.

60

KULTURNI VODI^
Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 15.15 i 17.20 sati.

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE


stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 19.25 i 21.30 sati.

deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

SVE ZA LOVU
komedija, akcija re`ija: Julie Ann Robinson, uloge: Katherine Heigl, Jason OMara, Daniel Sunjata... po~etak u 16, 18, 20.30 i 22.30 sati.

TUZLA

OLIMPIJSKI
Stalna postavka Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

OVO ZNA^I RAT


romanti~na komedija, akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg, uloge: Reese Whiterspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 18.30 sati.

METTING POINT
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 20.30 sati.

KINA
CINEMA CITY
U ZEMLJI KRVI I MEDA

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

DUG
akcija, triler re`ija: John Madden, uloge: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Jessica Chastain... po~etak u 20 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata Haim James Pinto. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK


porodi~ni, avantura re`ija: Brad Payton, uloge: Dwayne Joshon, Michael Cane, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens... po~etak u 16.15 sati.

KRONIKE
nau~na fantastika, re`ija: Josh Trank, uloge: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russel, Ashley Hinshaw... po~etak u 16.45 sati.

FESTIVALI
SARAJEVSKA ZIMA
KAMERNI
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 15.50, 18.25 i 21 sat. Gostovanje Pozori{ta Glej iz Ljubljane SCREAM autor: Boris Kadin, re`ija: Boris Kadin, po~etak u 20 sati.

ZENICA

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE


premijera, stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 19.45 i 21.45 sati.

ZAVJET LJUBAVI
ljubavna drama, re`ija: Michael Sucsy, uloge: Chaninng Tatum, Rachel McAdams, Sam Neill, Jessica Lange... po~etak u 14.50 i 17 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2011. godini. Radove }e izlo`iti Igor Zergol, Adna Bakija, Bojan Stoj~i}m, Amir ]ati}, Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

BIHA] KINA
MULTIPLEX EKRAN
JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
ODUMIRANJE ME\EDA
autor: Branko ]opi}, re`ija: Aleksandar Pejakovi}, igraju: Ognjen Kopuz, Radenka [eva, Sandra Ljubojevi}, Svetlana Tanja Popovi}, Danilo Popr`en, Aleksandar Stojkovi}, Zoran Stani{i}, Dobrica Agatonovi} Aga, \ur|a Vuka{inovi}, Gordana Milinovi}, @eljko Erki}, Vladimir \or|evi}, Vuka{in Raki}, Goran Simi} po~etak u 20.30 sati.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 18.15 i 20.40 sata.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 15.40 i 18.10 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa Ku}a od kamena. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE


stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 14.30 i 16.15 sati.

KINA
UNA
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 17, 19 i 21.15 sati.

^ELI^NA LEJDI

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 20.45 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba 50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010 u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina, kao i postavka Banjalook 3. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. marta, od 10 do 22 sata.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija Begleiter, a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj, Italiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Autor ovih slika je Rudo Cavar. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. marta.

\AVO U TEBI
horor, re`ija: Viliama Brenta Bela, uloge: Suzan Krauli, Fernanda Andrade, Sajmon Kvoterman, Evan Helmut... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

BANJA LUKA

JABLANICA

MUZEJI
biografska drama, re`ija: Phillida Lloyd, uloge: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant... po~etak u 16.10 i 20.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

U ZEMLJI KRVI I MEDA


ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 16, 18.30 i 20 sati.

PRI^A S TAVANA
re`ija: Jiri Barta, uloge: Branko Smiljani}, Jelena Martinovi}, Marko Jeli}... po~etak u 14 sati.

ZEMALJSKI

IZDAJA
akcioni triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Gina Carano, Ewan McGregor, Marko Jeli}... po~etak u 19 i 21 sat. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick, Brendan Gleeson... po~etak u 20 i 22.15 sati.

KINA
JABLANICA
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [erbed`ija, Branko \uri}... po~etak u 20 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI


akciona romanti~na komedija, re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 19.10 i 21.10 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po

JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK


avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson,

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej Alije Izetbegovi}a i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od

PRI^A S TAVANA
re`ija: Jiri Barta, uloge: Branko Smiljani}, Jelena Martinovi}, Marko Jeli}... po~etak u 18 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012. Soko Wismar


15.40 BHT

TV PROGRAM
JE

61

SE

RI

Izvan Wismara je prona|en le{ dje~aka. Hinzmann je {okiran kada vidi da je preminuli Stefan Koslowski, {kolski prijatelj njegovog sina. Njih dvojica su naporno trenirala sa jo{ dva prijatelja za takmi~enje u veslanju. Trener Wolfgang Sattler postaje sumnjiv, a Hinzmannov sin daje odlu~uju}u informaciju.

Larin izbor
21.00 FTV

Alen i Karmen se `u~no posva|aju zbog Alenovog jeftinog dara te je Nik{a prisiljen intervenirati. Alen shva}a da }e morati impresionirati Karmen, ali nema dovoljno novaca. Lara odlazi kod Mije pomo}i joj oko skora{nje svadbe. Miji je te{ko jer Lara ne zna za Vuksanovu bolest. Istodobno, Vuksan tra`i Jakova da mu bude vjen~ani kum te Jakov pristaje. Nela se te{ko nosi sa ~injenicom da se razvodi od Ton~ija te svoju frustraciju iskaljuje na Cvitki. Leila je zabrinuta zbog Lidijinog povratka a njene sumnje se poja~aju nakon {to Dinko pred novinarima glumi bri`nog supruga. Dinko obe}ava Leili da }e se sve rije{iti, te la`e Lidiji da nije kriv za prometnu nesre}u. Dinko tra`i od Lidije oprost za svoje gre{ke, a Leila to slu~ajno na~uje. Nikol je prisiljena i}i s Matom na dobrotvornu ve~eru, gdje susre}e Danijela. Nikol poku{ava dokazati da je u dobrom dru{tvu, no Mate je prili~no neotesan. Alen krade novce od Nik{e i kupuje skupocjenu ogrlicu za Karmen. Nik{a shvati da ga je Alen oplja~kao te se suo~ava s njim.

Oceanovih dvanaest
Oceans Twelve, 2004.

22.25 NOVA

TRILER

Re`ija: Steven Soderbergh Uloge: Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, George Clooney, Ed Kross, Julia Roberts

Svi dugovi dolaze na naplatu, pa tako i onaj Dannyja Oceana i njegovog dream teama.Pro{le su tri godine otkad je Danny Ocean sa svojom ekipom, koju je predvodio Rusty Ryan izveo jednu od najunosnijih plja~ki u povijesti. Oni su podijelili 160 milijuna dolara, a svaki od jedanaestorice nastojao je `ivjeti mirnim i normalnim `ivotom. Nakon {to netko prekr{i prvo pravilo i otkrije Benedictu pravu tajnu miran `ivot vi{e ne dolazi u obzir...

Srce zemlje
22.30 BHT DRAMA
Re`ija:Antonio Cuadri Uloge: Catalina Sandino Moreno, Joaquim de Almeida, Sienna Guillory The Hart Of The Earth, 2007,

FIL

Uskra}eni zagrljaj
23.10 OBN KOMEDIJA
Re`ija: Daniel Burman Uloge: Daniel Hendler, Adriana Aizemberg, Jorge DEla, Sergio Boris El Abrazo Partido, 2004.

FIL

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

Ali je kona~no zaprosio Zeynep, i dvoje zaljubljenih se pripremaju za vjen~anje. Me|utim, to nije nimalo jednostavno. Ali je svjestan toga i primoran je na}i neko rje{enje. Hasan i Fevzi su odlu~ili da prave svoje pite i da ih prodaju, no, zbog toga nisu po{te|eni Emininog ni Sakininog ismijavanja. Ipak, dva partnera ipak uspiju opstati u svome poslu. S druge strane, Ziya, uz Tamarinu pomo}, poku{ava osvojiti Gamze, a Dursun se trudi da mu Melahat oprosti.

Radnja filma smje{tena je u 1888. godinu, u [paniji, u okolini Huelve, kod rudnika Riotinto. Tenzije izme|u lokalnog stanovni{tva i britanskih uposlenika rastu. Paralelno se odvija i epska saga o ljubavi i prijateljstvu dvije `ene koje se upli}u u prve ekolo{ke proteste u istoriji.

Luj XV, crni kralj


12.35 RTRS DRAMA
Re`ija: Thierry Binisti Uloge: Vinciane Millereau, Stanley Weber, Franois Berland, Fodor Atkine, Marina Cristalle Louis XV, le soleil noir, 2010

FIL

Ariel `ivi u sredi{tu Buenos Airesa, u ulici s trgovinama talijanskih, `idovskih i korejskih doseljenika. Stalno se osje}a nezadovoljan i bez pravog `ivotnog cilja te se zato odlu~i baviti istra`ivanjem svojih europskih korijena. @eli saznati i istinu o djedu i baki koji su iz Poljske pobjegli pred holokaustom, te za{to je njegov otac ostavio obitelj ubrzo nakon njegovog ro|enja oti{av{i kao dobrovoljac u Izrael iz kojeg se nikada nije vratio...

Dr`anje za vazduh
20.00 PINK DRAMA
Re`ija: Zdravko [otra Uloge: Marko Vojinovi}, Slavko [timac, Velimir Bata @ivojinovi}, Danilo Bata Stojkovi}, Jelica Sretenovi} Dr`anje za vazduh, 1985.

FIL

Tajna Starog Mosta


17.30 FTV

Alberro je iskren prema Pepi i otkriva joj kako je izgubio `enu, ~iju je sliku ona prona{la. U me|uvremenu, Juan obe}ava Tomasu da ne}e prijaviti {efa uprkos prijetnjama smr}u. Soledad tako|er priznaje Juanu svoju tajnu, trudna je. Sada im je, vi{e nego ikada, potreban novac, pa }e Juan ubrzati posao oko transpirta nitroglicerina.

Na njegovim ple}ima le`ala je sudbina Francuske. Izvan zidina, prosvjetljenje osamnaestog vijeka i korijeni revolucije.... Usamljeni monarh koji je volio slobodu ali je bio zarobljen u svom zlatnom kavezu. Predao se laskanju svojih ljubavnica i kurtizana, umjesto da predvodi promjene koje su tra`ili uznemireni ljudi pred njegovim vratima. Poslije sjaja Kralja Sunca, do{la je tama Crnog Kralja, podjednako upla{enog svojom ulogom i samim sobom.

Pri~a o ratnom siro~etu koje se se}a prvih poratnih dana, svoga boravka u domu za ratnu siro~ad, svojih vaspita~a, drugova, a najvi{e svog jedinog brata. To je u isto vreme pri~a o ljubavi i nesporazumima, o de~a~kim snovima kroz koje se sagledava sva lepota i ~istota de~jih du{a, kao i prvi posleratni dani poleta i izgaranja.

Granica
01.00 PINK DRAMA
Re`ija: Evelyn Purcell Uloge: Gina Gershon, Michael Biehn, Sean Patrick Flanery, Natasha Napoli, Daniela Napoli, Nick Boraine Borderline, 2002.

FIL

Gospo|ica medvjedica
13.20 HRT2
Ms. bear, 1997.

FIL

PORODI^NI
Re`ija: Paul Ziller Uloge: Ed Begley Jr., Shaun Johnston, Kaitlyn Burke, Kimberley Warnat, Natja Jamaan, Dennis Arduini

CSI: New York


20.20 BHT

Vratar pronalazi tijelo mrtve djevojke u holu Hotela Atrium, dok u susjednom hotelu jedna go{}a tvrdi da je u samoodbrani ubila neznanca, koji je ~eki}em na smrt pretukao njenog mu`a.

Zatvorska psihoterapeutkinja Lila Colleti ostvarila je prili~no duboku vezu, onu koja bri{e granice izme|u terapeuta i pacijenta, s Edom Baikmanom, ubojicom koji }e uskoro biti pu{ten iz zatvora i premje{ten u ne{to bla`u ustanovu.Lila upravo prolazi kroz vrlo te{ko razdoblje jer je sud skrbni{tvo nad dvjema k}erima dodijelio njezinom biv{em mu`u Paulu zbog ~ega se Lila vra}a pi}u u no}i kada se djevoj~ice odsele. Sljede}eg jutra Lila saznaje kako su Paul i njegova nova djevojka brutalno ubijeni, a ona je glavna osumnji~ena...

Emily Bradley, njezin otac Greg, mama Sara i starija sestra Melissa preselili su se iz Kalifornije u planinski kraj, u kojemu je {uma puna medvjeda. Medvjedi znaju biti opasni i {tetni, pa ih ljudi ~esto ubijaju. Jedan od onih koji bi ih trebao {tititi, Barney Porter, na{ao se u financijskim nevoljama zbog kojih pristaje na suradnju s glavnim trgovcem medvjedima. Medvjedica koju je Porter predao Schroederu imala je mladun~e koje je na{la Emily. Prokrijum~arila ga je u svoju sobui nazvala ga Masha. Kad je otac to otkrio, uvjerio je Emily da Mashu moraju vratiti...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija, 97. ep. Program za djecu 10.05 Pop Pixie 10.20 Graditelj Bob 10.30 [kola za vampire 10.45 Hot Wheels 11.10 Sve }e biti dobro, serija 134. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija, 95. ep. 13.05 Villa Maria, serija, 46. ep. 13.55 Zelena panorama, program za agrar (r) 14.25 Sedmica, magazin iz kulture (r) 14.55 Magazin LP u nogometu 15.25 Vijesti

ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.10 Bruklinski most, serija 26/35 09.35 Sandokan, animirana serija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, serija 45/142 11.00 Gurmanski izleti, dok. serija 24/26 (r) 11.30 Sjaj Pariza, serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Stvaranje Titove Jugoslavije, dok. serija 5/20 (r) 14.05 EURO panorama (r) 14.35 BHT vijesti 14.50 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.55 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 18/52 15.05 Bruklinski most, serija 15.30 Detektiv Popaj, animirani film 15.40 Soko Wismar, igrana serija, 5/117 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Zlato divljine, dok. serija 1/6 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Prijatelji sa farme, animirana serija, 7/26 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.20 CSI: New York, igrana serija, 6/24 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Srce zemlje, film 00.10 Soko Wismar, igrana serija, 5/117 (r) 00.55 CSI: New York, igrana serija, 6/24 (r) 01.35 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.20 Pregled programa za utorak

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.05 10.30 10.40 11.05 12.00 12.15 12.35 14.10 15.00 15.10

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Medvjedi}i toplog srca, crtana serija Zemlja, mo} planete, dokumentarni serijal Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Luj XV, film (r) Saga o forsajtima, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu

06.05 Prijateljice, serija, ep. 6/12 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Prijateljice, serija, ep. 7/12 08.00 Vijesti 08.05 Oluja, serija, 45. ep. (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija, 185. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija, ep. 67/124 11.00 Vijesti 11.10 Dobar, lo{, zao, talk show (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Hrane svijeta, serija, ep. 6/13 13.00 Vijesti 13.05 Otok smrti, serija, ep. 4/13 (r)

TV1

06.30 Kad li{}e pada, 213. ep. 07.30 Traktor Tom, crtani film 07.40 Felix bebe, crtani film 08.05 Kenny morski pas, crtani film, 6. ep. 08.20 Mechanical animals, crtani film, 8. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.12 Nodi, crtani film 11. ep. 09.25 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 1. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.53 Lijeni grad, crtani film 10.18 Bakugan, crtani film 10.43 Sirene, crtani film 11.06 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, serija

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Kad sam bio vojnik, doma}a, serija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija (r) 14.40 Genijalci, humoristi~na serija

PINK

06.40 Hairy Scary, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.20 Nebeski plesa~i, crtani film 07.40 Mixmaster, crtani film 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.15 Kornja~a Hero, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.00 Studio Moderna 10.20 Odred za ~isto}u, reality show 10.55 Ukleta Marijana, telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Vox Populi 12.15 Studio Moderna

OBN

Paralele

22.00

Piplinzi
15.50 16.30 17.05 18.00 18.55 19.05 19.30 20.10 21.10 22.30 22.45 23.10 23.55 01.25 02.15 03.05 03.30 04.10 04.50 05.05

10.05

Junska no}

10.05

Garfield
13.00 14.00 14.58 16.33 16.38 17.30 19.00 19.28 19.30 19.32 19.37 20.00 21.00 21.55 22.20 22.25 00.30 01.00

09.40

AmiG show

22.30

Odred za ~isto}u

10.20

15.35 Cimmer fraj, serija, 22. ep. 16.10 Sve }e biti dobro, serija, 135. ep. 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, serija, 98. ep. 18.30 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.05 Graditelj Bob, crtana serija 19.15 Pingu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, specijal 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Cimmer fraj, serija 23.35 Pozitivna geografija: Ko je ubio medu I, zabavni program 00.05 Resident evil, film 01.45 Hayd u park, program za mlade 02.15 Love karavan 02.25 Villa Maria, serija 03.10 Dnevnik 3 (r)

Tribunal Srpska danas Larin izbor, serija Ranjeni orao, serija Graditelj Bob, crtana serija Malac znalac, kviz za djecu Dnevnik 2 Nepobedivo srce, serija Presing, politi~ki tok {ou Dnevnik 3 U prolazu Art ma{ina, emisija iz kulture Vrijeme sjetve, vrijeme `etve, serija Saga o Forsajtima, serija Zemlja, mo} planete, dokumentarni serijal Dnevnik 2 (r) U fokusu (r) Presing, politi~ki tok {ou Muzi~ki program Nepobedivo srce, serija

14.00 Vijesti 14.05 Strasti i intrige, serija, 5. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Zakon ljubavi, serija, 186. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 67/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 46. ep. 18.15 Sport ekskluziv 18.45 Primera liga, pregled kola 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, serija, 6. ep. 21.00 [panska primera liga: Levante U.D., Real Betis 22.50 Tek ro|eni, serija, ep. 5/26 23.50 Pono}ne vijesti 00.05 Sport ekskluziv (r) 00.30 Primera liga, pregled kola (r) 00.50 Uli~ni trka~, film (r) 02.20 No}ni program

03.00

Kad li{}e pada, serija Muzi~ki program Mala ~uda, film Sport centar Slijepa ljubav, serija Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7, informativni program Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija, 214. ep. Slu~ajevi, dokumentarni program TKO: MMA borbe, borila~ki sportovi Sport centar Pet dana do pono}i, 1. dio, igrani film Seks i grad, serijski program, 29. ep. Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7

15.00 Sestre, meksi~ka, serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 20.00 Dr`anje za vazduh, doma}i film 21.00 Grand narod pita, muzi~ko zabavna emisija 22.30 AmiG show, talk show 00.00 Miris prolje}a, serija 00.40 United states of Tara, serija 01.10 Granica, film 03.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 03. 30 Show time, zabavna emisija

12.35 Na{a Mala Klinika, humoristi~ka serija 13.20 Odmori, zaslu`io si, doma}a serija 14.20 Dolina Vukova: Zasjeda, serija 16.00 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a Mala Klinika, humoristi~ka serija 17.30 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 18.00 Dejana talk show 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Odmori zaslu`io si, serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Telering, talk show 23.10 Uskra}eni zagrljaj, film 00.55 Dolina vukova, serija 01.55 OBN Info 02.00 OBN Sport 02.05 Vox populi 02.10 Uskra}eni zagrljaj, igrani film (r)

Sve }e biti dobro


16.10 FTV
Kre{o priop}i Mili da je Kristina bila ucijenjena, Mili je `ao jer joj nije vjerovala. Macanovi} Roniju predstavlja Tomu koji }e od njega pruzeti dio poslova, {to Roniju nije drago. Naru~en je i elaborat za spalionicu u kojem stoji da ne}e biti ekolo{ke opasnosti. Tomo i Roni gotovo u|u u fizi~ki sukob. Matko sa~eka Ivanu na njenom putu do ku}e, zanima ga {to je sa Andrijanom. Domi} i dalje poku{ava zavesti Karmen, {to nju uvijek smete. Zoran i Matko razgovaraju o slu~aju Andrijana, Matko predla`e da se Slaven i Andrijana na neko vrijeme sklone u Njema~ku kod Mihaelovih prijatelja. Ivana zapo~inje svoj pripravni~ki sta` u bolnici. Kre{o telefonskim pozivom saznaje kako je netko usuo kemikaliju u tank s benzinom stroja za kopanje temelja i uni{tio ure|aj.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro10.00 Vitaminix (r) 11.02 Bo u pokretu (r) 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 10.50 Mu}ke, serija (r) 11.40 Pomorska tehnologija, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art (r) 13.55 Tri dolara, film 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.50 Tarih, serijal 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Legenda o Bruce Lee-ju 22.00 Ljubav u hladnoj klimi, 1/3 23.00 Voice of America 23.30 Stenlijev nastup, film

TV TK

06.10 Tv kalendar: Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 11.55 Tv kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 13.45 Bestseller tv 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, serija 18.45 Putokazi... 19.00 Dnevnik 2 19.45 Bestseller tv 20.05 Strasti i intrige, serija 21.00 Primera liga: Levante - Real Betis, prijenos 22.50 Tek ro|eni, serija 23.45 Vijesti 00.15 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Oluja, serija (r) 03.00 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 45. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 185. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 67/124 14.05 Strasti i intrige, serija, 5. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 186. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 67/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 46. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 6. ep. 21.00 [panska primera liga: Levante U.D., Real Betis 22.50 Tek ro|eni, serija, ep. 5/26

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 45. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 185. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 67/124 14.05 Strasti i intrige, serija, 5. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 186. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 67/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 46. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 6. ep. 21.00 [panska primera liga: Levante U.D., Real Betis 22.50 Tek ro|eni, serija, ep. 5/26

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Smije{ne `ivotinje 12.05 Serija 13.05 Mini serija 14.00 Iz dana u dan 14.05 Mr. Bean (r) 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Dokumentarni program 17.25 Program za djecu 17.55 TV izlog 18.01 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Bonaventura 21.00 TV izlog 21.05 Svijet uspje{nih 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.20 Program TV Sahar 10.00 Parkovi 10.30 Info IC 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Islam i nauka 2 14.00 Stvoreni za ubijanje 15.00 Pozitivni formati 15.30 Everest, mini serija 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 O~i du{e, serija 21.00 IC sport 21.30 TV liberty 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Program za Ameriku

TV VOGO[]A

07.00 Priroda i ljudi (r) 07.30 Autoshop (r) 08.00 Zavidovi}ka hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Ha{ki tribunal (r) 11.00 Info blok 12.00 Zavidovi}ka hronika (r) 12.30 Bonaventura (r) 13.15 Autoshop magazin (r) 13.40 Program za djecu i mlade 14.35 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Hronika op}ine Novi Grad 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Te{anjska hronika 23.00 Glas Amerike 23.30 Liberty TV

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Pu`evi sportisti 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Tehnolo{ko znanje, dok. program 12.40 Duhovni svijet (r) 13.10 Bosansko narodno pozori{te Zenica, snimak predstave 14.30 Vijesti 14.45 Auto shop magazin (r) 15.30 Vrata tajne, serija (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Duhovni svijet, vjerski program (r) 18.00 @ivjeti zdravo, emisija o zdravlju 18.30 Pu`evi sportisti, crtani film 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Strasti i intrige, serija 21.05 Time out 22.05 Sport 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti, informativni program 16.10 Heroji ulice, dokumentarni program (r) 16.40 @ivot sa stilom, zabavni program 17.20 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.20 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, serija 216 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.15 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 BN sport 18.30 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Kako se o`eniti i ostati samac, film 01.20 Zvjezdano nebo

TV ATV

08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.05 Nodi, crtani film 09.20 Moj d`epni ljubimac, crtani film 09.35 Garfild, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Mala ~uda, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Nepobjedive Banzuke 18.00 Vizita 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Tito I Dra`a, serija 21.30 Dosije 22.00 Vijesti 22.20 Sport centar 22.21 Pet dana do pono}i I dio, film 00.20 Moje drage kom{ije, serija 01.50 Sex i grad, serija

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.


07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.14 Lugarnica 18, serija (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.15 Skica za portret (r) 10.30 Overland 5 - Od Pekinga do Rima: Pakistan i Afganistan, dok. serija 11.13 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar (r) 12.31 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.17 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.41 Glas domovine 15.15 Ponos Ratkajevih, serija (r) 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.44 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.25 Hrvatska u`ivo 18.20 8. kat, talk-show 19.12 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.58 Sport 20.11 TV Bingo 20.33 Tito - posljednji svjedoci testamenta: Procvat, dok. serija 21.35 Puls Hrvatske 22.40 Rekonstrukcija: TBF 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.37 Vijesti iz kulture 23.45 Svijet profita 00.15 Eroica, dok. film 01.40 In medias res (r) 02.25 Dr. House 7, serija (r) 03.08 Tra~erica 3, serija (r) 03.48 Zlo~ina~ki umovi 5, serija (r) 04.30 Skica za portret (r)

TV PROGRAM
07.30 Svijet umjetnika - Kenija, dok. program (r) 08.00 ^as historije, 1. dio, dok. program (r) 08.30 Borba za Nil ep.1,, 1. dio, dok. program (r) 09.00 AJE program 16.30 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat IV dio, dok. program (r) 17.00 Ju`njaci - Ju`na Afrika, iz dubine zemlje, 1. dio, dok. program (r) 17.30 ^as historije, 1. dio, dok. program (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Sljede}a muzi~ka stanica - Egipat IV dio, dok. program (r) 19.30 Druga strana Srbije, ep. 15, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Zaboravljeni borci za slobodu, dok. program 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r)

63
SE RI JA

HRT1

06.45 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 07.30 Teletubbies 07.55 Mala TV 07.30 Teletubbies, animirana serija 07.55 Mala TV 08.25 Mega Mindy, serija za djecu 08.50 Connor na tajnom zadatku, serija za mlade 09.10 [kolski sat 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 10.42 Degrassi Novi nara{taj 3, serija za mlade (r) 11.04 @deronja 2, crtana serija 11.26 Tu|inci u Americi, serija 11.46 Glazbeni specijal: Sanremo Specijal 2012. 12.11 Glazba, glazba... pop (r) 12.21 KS Automagazin (r) 12.51 4 zida (r) 13.20 Gospo|ica medvjedica, film (r) 14.56 Degrassi Novi nara{taj 3, serija za mlade 15.17 Obi~na klinka, serija za mlade 15.40 [kolski sat 16.25 Mala TV (r) 16.55 Crtani film 17.10 Doktor Who 3, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.30 Downton Abbey, serija 19.20 Simpsoni 20, crtana serija 19.40 Ritam d`ungle 2: Svjetlo moje malo, crtani film 20.00 In medias res 20.48 Top Gear 10: Polar Special, dok. serija 21.40 Dr. House 7, serija 22.30 Tra~erica 3, serija 23.14 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.59 Kalifornikacija 3, serija 00.26 Nove avanture stare Christine 4, serija (r) 00.47 Mercy 1, serija 01.28 Monk 7, serija 02.09 No}ni glazbeni program

HRT2

05.55 I tako to..., serija 06.25 Nate Berkus show 07.20 Beba Felix, crtana serija 07.45 Jumanji, crtana serija 08.10 TV izlog 08.25 Kad li{}e pada, serija (r) 09.25 TV izlog 09.40 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Oceanovih dvanaest, igrani film 00.45 Bra}a po oru`ju, film (r) 02.20 Opasna igra, serija 03.05 Seinfeld, serija 03.30 CSI Prag, serija 04.25 Ezo TV, tarot show

NOVA

AL-JAZEERA B.

09.51 10.05 10.10 10.40 11.10 11.15 11.35 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 23.43 23.50 00.05

RTS

Gastronomad (r) Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Kad zazvoni Novi tabloid (r) Srpska Razglednica iz Amerike, program za dijasporu (r) Srpski isto~nici Ovo je Srbija Montevideo Bog te video: Derbi, serija (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica, kviz Velikani: Stefan Nemanja, {kolski program (r) Srbija na vezi Dnevnik Montevideo Bog te video, serija Pjesma bez granica Vijesti Upitnik, dok.program Vijesti Oko, info Evronet Dnevnik Metropolis

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Progarm za djecu 10.00 Dnevnik u 10.00 10.25 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 \ekna ]etalj, serija (r) 12.05 Pe~at (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Poetika montenegrina 13.35 Sat TV blic biznis i 13 20 Sat TV dijaspora 14.00 Vijesti 14.05 Okvir (r) 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 15.50 Za jo{ jedan dobar dan 17.20 Sat TV 17.50 Muzika 18 10 Crna Gora u`ivo 19.30 Dnevnik 2 20.00 Let ka zvijezdama 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Cg. Sport 23.30 Muzika

RTCG

Villa Maria
13.05 FTV

Max i inspektor Prilika razgovaraju o Vesni. Dora ispri~a Ani da je vidjela dr. Posavca, te da je s njim malo popri~ala. Luki je sumnjivo iznenadno prijateljstvo Dore i Dunje. Inspektor Prilika obavlja razgovor i s Tomom, govori mu da su iznuda i ucjena te{ko kazneno djelo. Sven posje}uje Vesnu u zatvoru...

Kad li{}e pada


20.00 HAYAT

SE

RI

JA

[evket od Ferhunde saznaje {ta se dogodilo te kuca na njezina vrata ne bi li otkrio gdje je Lejla. Istovremeno i Fikret dolazi na vrata od ku}e u kojoj su Lejla i Oguz na{li uto~i{te. Gospodin Ali Riza }e se na Ned`li iskaliti za ono {to je pro`ivio. Mithat `eli se ~im prije preseliti u vilu.

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 07.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Automobil budu}nosti 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Sam u divljini 21.00 Najbolji ostaju 21.55 Vodi~ iz bezizlaznih situacija 22.25 Vodi~ iz bezizlaznih situacija 22.50 @eljeli ste da znate 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

11.00 Najte`e popravke na svijetu: Britanski mostovi 12.00 Materica svijeta 13.00 U materici 14.00 Najte`e popravke na svijetu: Spasavanje na Aljasci 15.00 Biblijske misterije: Rekonstrukcija pokrova 16.00 Tajne kraljevske kobre 17.00 U meksi~kom zatvoru 18.00 Generali u ratu: Ardenska protivofanziva 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Narko biznis: Nacija pilula 21.00 Stra`arke u kaznenim zavodima 22.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori: Smrtonosna ograda 23.00 Narko biznis: Nacija pilula

08.30 Ski skokovi, SK Lahti, Finska 10.00 Biatlon, SK Ruhpolding, Njema~ka 11.00 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 12.00 Snuker, Hainan, Kina, finale 13.30 Ski skokovi, SK Lahti, Finska 14.30 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 15.00 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska, u`ivo 16.30 Olimpijske igre, Together To London 16.45 Biatlon, SK Ruhpolding, Njema~ka 17.30 Eurogoals 18.30 Snuker, Hainan, Kina, finale 19.45 Ski skokovi, SK Lahti, Finska 20.45 Watts 21.00 All sports 21.05 Ke~eri 21.35 All sports 21.45 Ke~eri 22.45 Snuker, Hainan, Kina, finale 23.45 Eurogoals 00.45 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska

EUROSPORT

07.30 Fudbal, Bundesliga, Hoffenheim - FC Koln 08.45 Fudbal, Bundesliga, Nurnberg Monchengladbach 10.00 Ski skokovi, SK Lahti, Finska 12.30 Fudbal, Bundesliga, Dortmund - Mainz 14.00 Cross-country skijanje, SK 16.00 Fudbal, Bundesliga, Hoffenheim - FC Koln

EUROSPORT 2

Fudbal

17.30

17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 18.30 Fudbal, Ekstraklasa, Poljska, u`ivo 20.15 Fudbal, 2. Bundesliga, u`ivo, TSV 1860 Munchen St Pauli 22.15 Ski skokovi, SK Lahti, Finska 23.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 00.30 Fudbal, 2. Bundesliga, TSV 1860 Munchen - St Pauli

06.30 Euroelague Magazin 07.00 TWS 09.30 Premier League: Manchester City Bolton 11.15 NBA: Atlanta Oklahoma City 13.00 NBA Live 13.15 Ruska ko{arka: Spartak SPB Lokomotiv Kuban 15.00 Pregled ATP Dubai 16.00 NBA: LA Lakers Miami 17.45 Real NBA 18.15 Vijesti 18.30 Premier League News 18.45 Pregled holandske lige 19.40 Pregled Premier League 20.45 [kotska liga: Dundee UTD - Inverness CT, direktno 22.45 NBA Live 23.00 Pregled ATP Dubai 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 NBA Live 00.45 Pregled Premier League 01.45 Pregled {vajcarske lige 02.15 Pregled Championship 02.45 Euroleague Magazin 03.15 Uskijavanje 03.45 World strongest man 05.30 Pregled Euroelague

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Francuska: Psg - Ajaccio 11.00 Fudbal Italija: Roma - Lazio 13.00 Fudbal [panija: Real Madrid Espanyol 15.00 Liverpool Tv 17.00 Espn Winter X Games

ARENASPORT 1

12.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Ny Giants Philadelphia 15.00 Automotosport: Nascar Phoenix 16.30 Rukomet Asobal liga: Aragon Barcelona

ARENASPORT 2

Fudbal

20.00

Box

22.00

18.00 Espn Documentary: The Band That Wouldn't Die 19.00 Italijanska Liga: Highlights 20.00 Fudbal [panija: Highlights 21.00 Fudbal [panoja: Levante - Betis, prenos 23.00 Fudbal Francuska: Highlights 00.00 Poker

18.00 Ko{arka Aba liga: Crvena Zvezda - Krka 20.00 Ragbi Six Nations: Francuska - Irska 22.00 Box: Kotv Classics 23.00 UFC: Ultimate Fighter, Team Rampage Vs Team Forrest 00.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: San Diego - Chicago

VIASAT HISTORY

10.00 Vol Sojinka, dijete {ume 11.00 Krakatau - posljednji dani 12.00 @uta ku}a 13.30 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 16.00 Najgori poslovi u istoriji 17.00 ^ovjekova istorija 18.00 Tajne istorije: Kraljica djevica 19.00 De{ifranti 20.00 Gerouov zakon 21.00 Zaboravljena ubistva 22.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 23.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 00.00 Najgori poslovi u istoriji 01.00 ^ovjekova istorija 02.00 Tajne istorije: Kraljica djevica

ANIMAL PLANET

10.55 RSPCA 11.50 Policija za `ivotinje 13.40 D`ejn Gudol - Povratak u Gombi 14.30 [amvari: @ivot u divljini 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.00 @ivotinje i mi 16.25 Sve o psima 17.20 Paklene ma~ke 18.15 Ostrvo orangutana 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom svijeta 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 Oti}i predaleko 20.05 Najezda `ivotinja 21.00 Ned Bruha 21.55 Karina: Uzbudljivi safari - 2 epizode 22.50 Policija za `ivotinje - Specijal 2009: Ekstremno egzoti~no 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.20 Meklaudove }erke, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsameru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsameru, serija 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Havaji 5-0, serija 21.20 Dobra `ena, serija 22.20 Zakon i red - Zlo~ina~ke namjere, serija 23.20 Medijum, serija

TV1000

04.00 Doni Darko, igrani film 06.00 Kadilak men, igrani film 08.00 Tipi~no za Meri, igrani film 10.00 Podizanje Arizone, igrani film 12.00 Sirene, igrani film 14.00 Momak ostaje na filmu, igrani film 16.00 Bijela palata, igrani film 18.00 Bubamare, igrani film 20.00 Ostanite s nama, igrani film 22.00 Doni Darko, igrani film 00.00 48 sati, igrani film 02.00 Cijena po`ude, igrani film

FOX LIFE

09.50 Sudije za stil 10.40 Melisa i D`oi, serija 11.05 Semafor, serija 11.30 Knji`arka, serija 12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Privatna praksa, serija 13.20 Dveri, serija 14.10 Neobi~na porodica, serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 Knji`arka, serija 16.15 Rokerka Rita, reality show 16.45 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Semafor, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55, serija 22.00, serija 22.55 Vill i Grejs, serija 23.25 Prevrtljiva pravda, serija

FOX CRIME

11.40 Red i zakon, serija 12.30 Distrikt, serija 13.20 Pisac i Detektiv, serija 14.10 Monk, serija 15.00 ^ika{ki kodeks, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Dojlova Republika, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 Okru`en mrtvima, serija 22.35 Policajci iz Detroita, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Dojlova Republika, serija 01.50 D`ordan, serija 02.35 Bjekstvo iz zatvora, serija 03.20 Pariski forenzi~ari, serija

HBO

06.00 Najbolji (ne)prijatelj, film 07.35 Nagrade Orange Britanske Filmske Akademije 2012, dnimak 09.40 Karate Kid, film 11.55 Odgoj za po~etnike, serija film 12.20 Moja la`na `ena, film 14.15 Filmovi i zvijezde, serija 14.45 Dru`ba pravih gentlmena, film 16.35 Maturalna zabava, film 18.15 Stvaranje, film 20.05 Carstvo poroka, serija 21.05 Sre}a, serija 6 22.05 Srcolomac 23.45 Kalifornikacija V, serija 00.15 Popis klijenata, serija 01.45 Bloodworth, film 03.15 Trinaest, film 04.50 Izme|u dva svijeta, film

CINESTAR

09.00 Kad bi samo..., igrani film 11.00 Zelena polja, igrani film 13.00 Odbjegli kauboji, igrani film 15.00 @ena po narud`bi, igrani film 17.00 Mali veliki Cezar, igrani film 19.00 Jeste li za tenis, igrani film 21.00 Taxi 3, igrani film 23.00 Kad bi samo..., igrani film 01.00 Komadi iz bukse, igrani film

Fudbalska Premijer liga BiH nastavlja se narednog vikenda

@eljo i [iroki sa najve}im {ansama


Zavr{en 8. ZagrebDox

OSLOBO\ENJE
PRVO IZDANJE
ponedjeljak, 5. mart/o`ujak 2012.

26. strana

Veliki pe~at za Ines Tanovi}


U Movieplexu je sino} slu`beno zatvoren 8. ZagrebDox. Veliki pe~at u me|unarodnoj konkurenciji osvojio je poljski film Povratci Krzysztofa Kadlubowskog, a u regionalnoj konkurenciji bh. film Jedan dan na Drini Ines Tanovi} iz Bosne i Hercegovine. - Ono {to na prvi pogled djeluje kao obi~na reporta`a, prerasta u filmsko remek-djelo. Ne samo {to prikazuje tragi~nu povijest rata u Bosni ve} i svjedo~i o {okantnim posljedicama svih ratova, pojasnio je Krzysztof Gierat u ime regionalnog `irija. Ines Tanovi} zahvalila je ZagrebDoxu, Nenadu Puhovskom i `iriju koji je nagradom udahnuo `ivot njezinu filmu, te skrenuo pozornost na fokus filma: rje{avanje ratnih zlo~ina. Mali pe~at za najbolji film autora ili autorice do 35 godina osvojio je danski film Oporuka Christiana Sonderbya Jepsena, a nagradu Movies That Mat ter me ksi~ki film Mjesto moje malo Tatiane Huezo. Novo ovogodi{nje priznanje, Nagrada mojoj generaciji, pripalo je nizozemskom filmu Ljudi koji sam mogao biti, a mo`da i jesam Borisa Gerretsa. Posjetitelje je pozdravio direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski rije~ima: - Na samom po~etku obe}ali smo da }emo festival poku{ati napraviti malo boljim, {irim, svestranijim i mislim da smo se pribli`ili tom cilju posje}enost je ve}a, a gledatelji zadovoljniji. Ono {to je najva`nije, gledatelji su punili dvorane, a nakon projekcija razgovarali su i komentirali

Redateljica je kazala da je `iri ovom nagradoml udahnuo `ivot njezinu filmu, te skrenuo pozornostl na fokus filma: rje{avanje ratnih zlo~inal

Najstariji papa posljednjih sto godina


Papa Benedikt XVI napunit }e u aprilu 85 godina i on je najstariji vrhovni poglavar Katoli~ke crkve u posljednjih sto godina. Benedikt XVI }e 17. aprila napuniti 85 godina i stariji je nego {to je bio njegov prethodnik Ivan Pavle II na dan smrti 2005, prenijela je Vjerska informativna agencija (VIA). U 19. stolje}u papa Pije IX, koji je umro 1878, pre{ao je 85. godinu za devet mjeseci. U 18. stolje}u papa Kliment XII umro je u 88. godini. Najstariji papa u historiji Katoli~ke crkve bio je Lav XIII koji je po`ivio 93 godine. U historiji Crkve bilo je sedam rimskih papa njema~kog porijekla. Benedikt XVI je najstariji i najdu`e na tronu, dok je najkra}e na tronu od njema~kih papa bio Damas II, samo 24 dana. Najmla|i papa u historiji Rima po predanju je Ivan XII, sredinom desetog stolje}a, koji je u trenutku izbora imao 16 ili 18 godina. Nije, naime, ta~no utvr|eno da li je ro|en 937. ili 939.

Nagra|eni na ZagrebDoxu

filmove. Sretni smo i ponosni na ovaj festival, ali imamo snage i volje napraviti i jo{ bolji. U regionalnom `iriju bili su Krzysztof Gierat, direktor Krakovskog filmskog festivala, te redateljice Marianna Kaat i Vanja Svili~i}. Posebnim prizna-

Ines Tanovi}

REMEK-DJELO Ono {to na prvi pogled djeluje kao obi~na reporta`a, prerasta u filmsko remek-djelo. Ne samo {to prikazuje tragi~nu povijest rata u Bosni ve} i svjedo~i o {okantnim posljedicama svih ratova

njima nagradili su, osim bh. filma, dva hrvatska dokumentar ca: Bosa noga (sa svim slu~ajna smrt) Morane Komljenovi}, te Nije ti `ivot pjesma Havaja Dane Budisavljevi}. Hrvatski redatelj Tomislav Radi} predsjedao je me|unarodnim `irijem, koji su uz njega sa~injavali glavni urednik ~asopisa DOX Truls Lie i redatelj Alexander Gutman. @iri je proglasio pobjednike u me|unarodnoj konkurenciji: po se bnim pri zna njem na gra|en je jo{ jedan poljski film Paparazzi Piotra Bernasa i latvijsko-gruzijski film Ramin Audriusa Stonysa. Nakon dodjele nagrada prikazan je film Veliki dan \ure Gavrana, a ju~er je prikazan poseban program Best of Fest, koji uklju~uje nagra|ene filmove. Mr. S.

Odr`an prvi Responsible Party u BiH


Prvi Responsible Party u na{oj zemlji, uprili~en je u sarajevskom art kinu Kriterion s ciljem osvje{tavanja mladih o odgovornom konzumiranju alkohola. Ovaj dru{tveno-odgovorni projekt, pokrenula je kompanija Pernod Ricard Bosnia, jedna od vode}ih na tr`i{tu alkoholnim pi}ima, a realiziran je u saradnji s najve}om evropskom studentskom organizacijom Erasmus Student Network te marketin{kom agencijom MITA Group. - Primijetili smo da se pove}ao procent neodgovornog i nesavjesnog konzumiranja alkohola me|u mladim ljudima. Stoga smo osmislili projekt Responsible Party, koji je do sada odr`an 43 puta u 16 evropskih zemalja, uz u~e{}e od preko 30.000 studenata, poru~eno je iz kompanije Pernod Ricard Bosnia.

POSLJEDNJE VIJESTI
U EKSPLOZIJI U KONGU 200 MRTVIH - Oko 200 ljudi je poginulo, a veliki broj je povrije|en od niza eksplozija u magacinu oru`ja u Brazavilu, prijestonici Republike Kongo, rekli su zvani~nici. Zvani~nici u Kongu rekli su ranije da je vi{e eksplozija uslijedilo nakon po`ara u magacinu oru`ja u vojnoj bazi u prijestonici u okrugu Mpila. TROJE RANJENIH U PUCNJAVI - Tri osobe povrije|ene su u pucnjavi u ju`nom dijelu Kosovske Mitrovice tokom sukoba dvije grupe mladih Albanaca, potvr|eno je iz kosovske policije. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti ka`e da su tri osobe uhap{ene nakon pucnjave i da im je odre|eno policijsko zadr`avanje do 48 sati.

Srbija

Antidepresivi na listi lijekova


U Srbiji su antidepresivi stavljeni na pozitivnu listu lijekova, tako da }e se terapija antidepresivima ubudu}e u potpunosti finansirati sredstvima dr`avnog Fonda za zdravstveno osiguranje. Direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije Aleksandar Vuksanovi} rekao je da su antidepresivi do sada bili nedovoljno zastupljeni na ovoj listi, a da su pacijenti koji boluju od depresije veoma brojni. - Smatra se da }e do 2020. depresija biti drugo po u~estalosti oboljenje koje onemogu}ava one koji boluju da vode normalan `ivot sa porodicom i na poslu, dodao je Vuksanovi}. On je za RTS rekao da }e nova terapija pacijentima sa depresijom omogu}iti da vode `ivot gotovo potpuno normalno. Vuksanovi} je naveo da se zbog nepla}enih doprinosa Fondu duguju 84 milijarde dinara i da je mogu}e naplatiti 34 milijarde, dok je zna~ajan dio te sume nenaplativ.