David Català Grimalt

3erB

Problemes de tecnologia:
1.- Un motor dels utilitzats en l'aula-taller, de 6V, consumix al voltant de
0'2A quan està en funcionament. Quina potència desenvolupa?
P= V·I

P= 6·0'2= 1.2W

R= Desenvolupa una potencia de 1.2W
2.- La placa d'un radiador elèctric conté les indicacions següents: 220V,
600W. Calcula:
a) La resistencia del fil conductor:
P= V·I
600=220·I
I=600:220= 2'72Ω
b) La intensitat eficaç del corrent que passa per ell:
I= 600:220=2'72A
4.- Com s'ha de connectar un amperímetre en paral·lel? Com s'ha de
connectar-se un voltímetre en sèrie?
R: Un amperìmetre s'ha de connectar en sèrie, i un voltímetre s'ha de
connectar en paral·lel.
5.- Que consumeix més energia, una batedora de 350W utilitzada durant 5
minuts o una ràdio de 10W connectada durant 4 hores?

Batedora: 350·5= 1750
Ràdio: 240·10= 2400
R: Consumix més la ràdio.

6.- Relacions les següents màquines i compponents elèctrics amb el tipus
de fenomen que es produïx quan funcionen:
a.- Dinamo d'una bicicleta

1.- Calor

b.- Làmpada halògena

2.- Moviment

c.- Planxa

3.- Il·luminació

d.- Aspiradora

4.- Generació de corrent elèctric

e.- Frigorífic

5.- Fred

a.- → 4
b.- → 3
c.- → 1
d.- → 2
e.- → 5
7.- Un polímetre pot ser utilitzat com a amperímetre o com a voltímetre,
depenent de la posició triada en el selector. En el circuit de la figura s'han
connectat dos polímetres correctament. Quina funció exerceix cada una?
Quina lectura mostraran?
Dibuix A → Amperímetre.
Dibuix B → Voltímetre.
David Català Grimalt 3erB
Circuits de tecnologia:

1.Req= R1+R2+R3→
→Req= 31+56+76=163Ω →
→I = V:R→
→I=4'5:163=0'027A
2.Req= R1+R2+R3→
→Req= 13+11+21=45Ω→
→I=V:R→
→I=4'5:45=0'1A
3.Req=R1+R2+R3→
→Req=100+200+150=450Ω→
→I=V:R→
→I=18:450=0'04A
4.Req=R1+R2+R3→
→I=14+31+13=59Ω→
→I=V:R→
→I=9:58=0'15A
5.1:Req= 1:R1+1:R2+1:R3→
→mcm=72→1:Req= 1:36+1:12+1:24→
→1:Req=2+6+3:73→11:72→72:11=6'54Ω
→I=V:R→
→4'5:6'54=0'68A
6.1K=1000Ω
10K=10000Ω
1:Req=1:R1+1:R2+1:R3→
→1:Req= 1:10+1:10+1:10=3:10→
→3:10=3'33K=3333Ω
→I=V:R→

V=9-4'5=4'5V

V=9+9=18V

→I=9:46'153=0'195A
7.1:Req=1:R1+1:R2+1:R3→
→1:Req=1:100+1:200+1:150→
→mcm=600→
→6+3+4:600=13:600=600:13=46,153Ω
→I=V:R→
→I=9:46'153=0'195A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful