BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU 3106

)
Peta minda tentang kriteria- kriteria untuk pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya
Oleh: Mohd Khairul Anwar Muhammad Farhi Nurashidah Zaiton Pensyarah: En Yee Yong Fak

Pengurusan persekitara n fizikal

Pengurusan P&P

Perkembang an sosioemosi

Pengurusan Persekitara n Emosi

Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Kelas bercantum

Pedagogi Releven Budaya

Sosiolinguis tik

Penilaian

PERSEKITARAN FIZIKAL BILIK DARJAH
Peralatan asas •papan putih, papan kenyataan, kerusi meja murid dan guru, almari Pencahayaan, pengudaraan, ruang
Aspek keselamatan •peraturan kelas, alat pencegah kebakaran

Kebersihan dan keceriaan •bilik darjah dihias dengan pelbagai maklumat ( kertas atau polestrin) •mural ( gambar atau katakata hikmat) •peraturan kelas •langsir

Sebelum

Selepas

Prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling

Bijak mengurus masa

Bersedia untuk berubah dan fleksibel

P E N G U R U S A N P&P

Prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling

Berpandangan jauh

Sistematik dalam merancang dan menilai

Berkomunikasi dengan berkesan

Penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang

Pengurusan Persekitaran Emosi
 Sosio-Emosi: dari perkataan sosial dan emosi.

 Perkataan sosial merujuk ciri-ciri kehidupan manusia yang membentuk masyarakat.

• Emosi adalah satu perasaan dan juga gerak hati yang akan terpapar
melalui tindak balas fisiologi sekiranya berlaku rangsangan terhadap emosi dalam sesuatu keadaan. • Reaksi terhadap emosi tersebut mampu dikawal sekiranya seseorang berjaya mengawal perasaannya daripada memaparkan sesuatu perlakuan hasil tindak balas emosi . •Perkembangan sosial yang positif menyebabkan seseorang itu sentiasa mempertimbangkan emosinya dan menguruskan emosinya dengan

mengekalkan emosi yang positif dan mengawal emosi yang negatif.

Pengurusan Persekitaran Emosi

 Proses perkembangan sosioemosi adalah berperingkat-peringkat dan lazimnya kanak-kanak memngembangkan kemahiran sosialnya dengan mendekati pihak lain dan mula berinteraksi sebagai menjalinkan hubungan sosial.

 Ia bermula dengan kebolehan murid memahami dan menguruskan emosi sendiri dan membolehkan murid memahami keperluan, emosi dan pandangan orang lain untuk membina kemahiran sosial di dalam kelas yang mempunyai latar belakang majmuk yang mesra dan harmoni.

Peranan guru sangat penting dalam pengurusan sosioemosi dengan memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan murid untuk berinteraksi dengan rakan di dalam kelas.

 Mengurus emosi murid untuk membangkit motivasi dan naluri ingin tahu murid

 Memberi galakan

dan pujian

 Menyediakan lebih banyak aktiviti bermain mendorong pemupukan budaya kolaboratif dan koperatif dalam P&P.

PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN SOSIO-EMOSI

 Menjadi model perlakuan yang baik.

 Penyayang terhadap murid dan mempunyai kemahiran sosial uang tinggi..

 Menyediakan ruang rehat untuk murid untuk mengurangkan stress

Sosiolinguistik di Malaysia bukanlah perkara mudah merupakan bidang yang sangat penting dalam menentukan tahap keharmonian dan keamanan Negara.

Laporan Barnes pada tahun 1950 mencadangkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sahaja di semua sekolah kebangsaan. Barnes juga mencadangkan pemansuhan sekolah vernacular Cina dan Tamil.
KEPENTINGAN PENGGUNAAN SATU BAHASA PENGANTAR

Akta 1961 termaktub Dasar Pendidikan Kebangsaan yang menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk semua peringkat pendidikan dengan mengguna pakai kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua murid.

Laporan Fenn-Wu 1951 dan seterusnya pada 1956 Laporan Razak yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Membentuk jati diri murid yang menghayati bahasa rasmi dan budaya nasional di samping menerap nilai-nilai menghormati perbezaan bahasa dan budaya menurut etnik.

Peranan Guru Dalam Aspek Sosiolinguistik

Guru perlu mengadakan pelbagai aktiviti bahasa, sastera dan budaya dalam kalangan muridmuridnya.

Bagi mengekalkan warisan budaya dan bahasa kepelbagaian etnik di Malaysia, guru boleh menyelitkan unsur-unsur warisan budaya etnik-etnik lain.

Mengumpul maklumat sama ada ianya mengambil kira faktor linguistik dan kerelevanan budaya TUJUAN PENILAIAN

Memperoleh data tentang peluang pembelajaran untuk semua murid

Mengumpul maklumat untuk kemajuan, diagnosis dan tindakan selanjutnya

Menentukan keperluan bahasa yang sesuai untuk penilaian formal Mengurangkan bias dalam amalan-amalan penilaian tradisional

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful