You are on page 1of 19

Zastosowanie uk adw FPGA w lotnictwie

Autor : Mateusz Czarniak Promotor : dr. in . Jacek Pieni ek

Plan pracy
1. Historia oraz typy uk adw programowalnych 2. Aspekty stosowania uk adw programowalnych w lotnictwie 3. Metody projektowania uk adw FPGA 4. Przyk adowy projekt

Historia uk adw programowalnych


Koncepcje mechanizmw programowania Ewolucja od PLD do FPGA Architektura uk adw FPGA

Koncepcje mechanizmw programowania


Technologia Fuse Technologia Anti-fuse Budowa oparta o technologi pami ci

Bezpiecznikowa

Anty-bezpiecznikowa

Oparta o pami ci SRAM

Ewolucja od PLD do FPGA


PLD FPGA

Aspekty stosowania w lotnictwie


Zwi kszenie zapotrzebowania na moc obliczeniow Niski koszt designu w porwnaniu do ASIC Modu owa zintegrowana awionika Wp yw czynnikw zewn trznych

Koszt designu

Wp yw czynnikw zewn.

Metody projektowania
Na podstawie prostych bibliotek uk adw Za pomoc j zyka opisu sprz tu Przy pomocy systemu OpenBus firmy Altium

Za pomoc prostych bibliotek

Za pomoc jezyka opisu sprz tu

Za pomoc systemu Open Bus

Przyk adowy projekt


System pobieraj cy obraz z kamery analogowej , nast pnie wy wietlaj cy go na monitorze VGA oparty, o platform OpenBus firmy Altium designer, zrealizowany na p ycie rozwojowej NanoBoard2 powy szej firmy.

Budowa systemu

Budowa systemu cd.

Budowa systemu cd.