//X adet_sayinin_ortalamasini_bulan_program using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.

Text; namespace ConsoleApplication5 { class Program { static void Main(string[] args) { int toplam = 0; //Girilen sayıların toplamını bu değişkene atayacağız. Console.Write("Kaç adet sayı girileceğini yazınız..\n"); //Kulanıcıdan kaç adet sayının ortalamasını almak istediğimizi soruyoruz. string str = Console.ReadLine(); int adet = Int32.Parse(str); //Alınan cevabı adet değişkenine atayarak döngümüzün sayısını belirliyoruz. for (int i = 1; i <= adet; i++) { Console.Write(i + ". sayıyı girin:"); //1. sayıyı girin veya 2. sayıyı girin gibi ekrana sayı numarasını yazdırıyor int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine()); toplam = toplam + sayi; //İlk satırda toplam değişkenini sıfır(0)'a eşitlemiştik. Şimdi kullanıcı sayı girdikçe toplamın değerini artırıyoruz. } double ortalama = (double)toplam / adet; //Ortalamyı hesaplıyoruz ve yazdırıyoruz. Console.Write("Girdiğiniz sayıların ortalaması= " + ortalama); Console.WriteLine(""); Console.WriteLine(""); Console.WriteLine(""); Console.WriteLine("İşleminiz tamamdır şimdi çıkmak için bir tuşa basın...:)"); Console.ReadKey(); } } }

//Bu program 5'e bölünen 7'ye bölünmeyen sayıların toplamını ve kaç adet olduğunu ekrana yazdırıyor.. int adet = 0; int toplam = 0; for (int i = 1; i <= 1000; i++) { if ((i % 5 == 0) && (i % 7 != 0)) { Console.WriteLine(i); toplam += i; adet++; } } Console.WriteLine("\n\n{0} sayı bulundu..", adet); Console.WriteLine("Toplamları : {0}", toplam); Console.WriteLine("Çıkmak için bir tuşa basın.."); Console.ReadKey();

int enbuyuk = 0;

int not. if (enkucuk > sayi) enkucuk = sayi. int adet = 10.WriteLine("10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan program. else if (not < min) min = not. Console. Git: Console. i--. float Ortalama=(float)toplam/(float)adet. Console.WriteLine(i + ". int sayi = Int32. i++.Write("Asal Olup Olmadigini Ögrenmek Istediginiz Sayiyi Giriniz:"). min).. Console. for (int i = 0. Console.int enkucuk = 100. if (not < 0 || not > 100) Console. min = 100."). i < adet. //Girilen 10 notun en büyük ve en küçüğünü bulup ortalamasını hesaplayan program. if (sayi > 100) { Console. sayıyı giriniz:").ReadLine(). ) { Console.WriteLine("\nEn düşük not : {0}". Ortalama)."). not = Convert.ReadKey(). i <= 10. toplam = 0.WriteLine("En küçük sayı =" + enkucuk). //Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan program. else { if (not > max) max = not. } else { if (enbuyuk < sayi) enbuyuk = sayi. .WriteLine("Notunuzu giriniz :"). max).WriteLine("\nEn büyük not : {0}". } } Console..Parse(Console.. for (int i = 1.WriteLine("Girdiğiniz sayı 100'den büyük olamaz!"). Console... } } Console.. Console.ReadKey().ReadLine()).ToInt32(Console.WriteLine("\nOrtalama {0}".ReadLine()). i++) { Console.WriteLine("En büyük sayı =" + enbuyuk). string a = Console. int max = 0.WriteLine("Yanlış not girdiniz. toplam += not.

ToInt32(a).WriteLine("Bu Asal Sayı Degildir:" + a). } } } Console..ToInt32(Console.. int b..WriteLine("\n En Düşük Not : {0}". Console. Notu Giriniz : \n". { for (b = 2. else { if (not > Max) Max = not. } if (c == 0) { Console. int c = 0.ReadLine()). Toplam = 0. b++) { if (d % b == 0) c++. } Console. Console. if (d > 10000) goto Git. Console.ReadKey(). . i). Ortalama).WriteLine("Bu Asal Sayıdır:" + a).. } else if (c > 0) { Console. Min). int Max = 0. not = Convert. b < d. i <= 10.ReadLine().WriteLine("Yanlış not girdiniz. if (not < 0 || not > 100) Console. i++) { { Console.WriteLine("\n En Yüksek Not : {0}". Console.").WriteLine("\n Ortalama : {0}". for (int i = 1. float Ortalama = (float)Toplam / (float)Adet. byte sayi."). int Adet = 10. // 0 ie 100 arasında girilen notun en büyük ve en küçük elamanını ekrana yazdırıyorum. Max).int d = Convert. else if (not < Min) Min = not. Toplam += not.WriteLine("Çıkmak için herhangi bir tuşa basınız. Min = 100.Write("{0}. int not.

öğrencinin yaşını giriniz.Console.WriteLine(). for (int i = 0. // İstenilen Adette Yıldızlarla(*) satır sütun oluşturuluyor.1). i < sutun. Console. i += 5) { if (adet % 6 == 0) { Console. j++) { Console. int yas = Int32. adet++. i <= 200.WriteLine("Yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısı = " + aralik). for (int i = 0. for (int i = 1. int adet = 0.ReadLine()).Write("Sütun Sayısı :"). satir = Convert. j--) { byte And = 1.Write("*"). i). //Bu programda istediğimiz boyutta dizi görünümü elde edebiliyoruz.Write(bit).ReadLine()). } Console.WriteLine(i + ".ReadKey().. k <= j . sayi = Convert. for (int k = 1. j < satir.ToByte(Console.3} "..WriteLine("Sayı Giriniz. i++) { Console. } Console. .ToInt32(Console.Write("{0. } Console.ReadLine()). i++) { for (int j = 0. int aralik = 0.ReadLine()). Console.ReadLine().WriteLine(). sutun. int satir. Console.. Console. Console. i <= 30. } Console..Write("Satır Sayısı :"). for (byte j = 8. if ((yas >= 13) || (yas <= 15)) aralik++. (0-255) arası olmalı"). k++) { And *= 2.Parse(Console.1.ToInt32(Console.WriteLine(). j >= 1.").ReadKey(). sutun = Convert. } byte bit = (byte)((sayi & And) >> j . } Console.

str).Sort(dizi).WriteLine("Aranacak yazı : "). string str.ToInt32(Console. str = Console. 3). } Console. . sayıyı girin :\n"). Console. i < 5. i++) { if (dizi[i] > max) { max = dizi[i].Write("1. indeks). dizi[3] = 4.. dizi[1] = 2. Console.WriteLine("Dizinin en büyük değeri = " + max). dizi. sayıyı girin :").SetValue("Yusuf". dizi. Console. while (sayi2 > 0) { sayac += sayi1. Console.ReadLine()). int max = dizi[0]. int sayac = 0.. 0).WriteLine("\n"). Console. dizi. int sayi1.BinarySearch(dizi.WriteLine("{0}. //Değerleri içeriden girilen dizinin en büyük değerini bulan program. dizi.ToInt32(Console. int i. sayi1 = Convert. //İki sayıyı birbiriyle çarpımının sonucuna kendi içinde toplama yoluyla erişim. 2). indeks = Array. Console.ReadLine(). Console.Write("Sonuç = " + sayac).ReadLine()). Array. else Console.WriteLine("2. int[] dizi = new int[5]. dizi[4] = 5. dizi[2] = 3.SetValue("Gökçen".ReadKey(). sayi2.} Console. if (indeks <= -1) Console.. string[] dizi = new string[5].WriteLine("by recep"). } } Console."). indekste bulundu".SetValue("İhsan". int indeks. sayi2 -= 1.ReadLine().WriteLine("Yazı bulunamadı.SetValue("Sefer".ReadKey(). for (i = 0.SetValue("Feride". Console. dizi[0] = 1. dizi. sayi2 = Convert.ReadKey(). 1). 4).

toplam = toplam + sayi. sayıyı girin :"). string str = Console. //Klavyeden girilen istenilen adette sayının tek tek karelerini alan program. for (int i=1. int carpim = 1.ReadLine()). sayıyı girin "). i++) { Console.WriteLine("Kaç adet sayı girileceğini yazın : \n"). int sayi = Int32.ReadLine()).Parse(Console.ReadKey().. int sayi = Int32..WriteLine(i + ".Write("Toplam = " + toplam + "Çarpım = " + carpim + "Yedilerin adedi = " + i). i <= adet. i <=adet. sayi = Convert.. // Tam doğru değil ama çalışıyor girilen dizide kaç adet 7 olduğunu buluyor. Console.ReadLine(). Console. } double ortalama = (double)toplam / (double)adet.. int adet = Int32. sayının karesi = " + sayi). if (sayi<0) { toplam += sayi. } Console.").Parse(Console.ReadLine()).ToInt32(Console. int bol = 0.WriteLine(i + ".. Console.Parse(str). Console. Console. i++) { Console. for (int i = 1.").Write(i + ". int toplam = 0.WriteLine("\nGirdiğiniz sayıların ortalaması = " + ortalama). } else { bol++.WriteLine("\nÇıkmak için herhangi bir tuşa basınız.ToInt32(Console.WriteLine("Kaç adet sayının karesi alınsın?. int sayi.ReadLine()). int toplam = 0. int adet = Convert."). i. sayıyı girin = "). } else if ((sayi%2)==0) { carpim *= sayi. i <= 25.WriteLine(i + ". for (i = 1. Console.ReadKey().//Klavyeden girilen ve istenilen adette sayıların ortalamasını hesaplayan program. } } Console. Console. Console.WriteLine("Çıkmak için herhangi bir tuşa basınız. sayi = sayi * sayi. i++) { Console.ReadKey(). .

ksayi = ksayi + 1. string karakter. } double ortalama = (double)toplam / (double)adet.ReadLine()). ksayi). Console. Console...06. Console. Lütfen geçerli not giriniz. toplam = toplam + not.Write("\nNot sayısını girin :"). j.WriteLine("\nÇıkmak için herhangi bir tuşa basınız. carpim). int adet = Int32. i--.") { Console. enkucuk = 100.WriteLine(" {0} " + "* " + "{1} " + "= " + "{2}".WriteLine("<< Onluk Çarpım Tablosu >>\n"). Console. int ksayi = 0. //Onluk çarpım tablosu: (16. Console. if (not < enkucuk) enkucuk = not.. notu giriniz :"). } if (not > enbuyuk) enbuyuk = not.Write("Yanlış not girdiniz. i <= 10."). Console. continue.\n"). } Console. i++) { Console. } .WriteLine("Toplam karakter sayısı = " + "{0}".WriteLine("Klavyeden bulan program.WriteLine("\nEn küçük not : " + enkucuk).ToInt32(Console. int enbuyuk = 0.ToString(Console..// Girilen karakterlerin harf olarak değilde cümle olarak kaç adet girilmiş tabi en son ".").WriteLine("Karakteri giriniz.ReadKey()." //konulduktan sonra ekrana yazdıran program.. karakter = Convert.WriteLine("Karakteri giriniz:"). karakter = Convert.ToString(Console. } Console. while (karakter != ". j++) { int carpim = i * j. Console.Write(i + 1 + ".WriteLine("\n -------------\n").Parse(Console.WriteLine("\nNot ortalaması : " + ortalama).ReadLine()).ReadKey(). i. girilen N sayısı kadar nottan en büyük ve en küçük olanını Console.WriteLine("\nEn büyük not : " + enbuyuk).ReadLine()). int not = Convert.2011 Çarşamba) Console. Console. Console.. for (int i = 0. for (int i = 1. int toplam = 0. j <= 10. i < adet.ReadLine()). if (not > 100 || not < 0) { Console. i++) { for (int j = 1.").

ReadLine()). not = Convert.WriteLine("Notunuz : D -Bu notu yükseltebilirsin..ToDouble(Console.WriteLine("sayinin 15 kati=" + b). //Girilen Değere Kadar Olan Sayıların Toplamı int toplam = 0. i++) { toplam = toplam + i.WriteLine("bir sayi giriniz:")..").WriteLine("\n\nGirdiğiniz Değere Kadar Olan Sayıların Toplamı = {0}".-"). } Console. //Bu program Konsoldan girilen not değerlerinin harf karşılıklarını ekrana yazdıran program..WriteLine("Bir sayı giriniz.ReadKey(). if (not < 0 || not > 100) { Console.ToInt32(Console. double b = a * 15.-")."). a = Convert.ReadLine()).ReadKey().WriteLine("Yanlış not girdiniz.ReadLine()).WriteLine("Notunuz : C -Biraz daha gayret!!. } else if (not >= 80) { Console. Console. i <= a..WriteLine("Çıkmak için bir tuşa basın..WriteLine("Notunuzu giriniz(0-100 arası) :").. Console. for (int i = 1.WriteLine("Sayı girin : "). } else { Console. toplam).. } else if (not>=70) { Console. double a = Convert.. } else if (not >= 50) { Console.. Console.WriteLine("Notunuz : A -Gayet iyisiniz-"). Console.WriteLine("Notunuz : B -Yeterli düzeydesiniz-"). Console. . int a.").. Console. } else if(not >= 90) { Console.ToInt32(Console.WriteLine("Dersi Geçemediniz."). //Bu program dışardan girilen sayının işaretini //tespit edip ekrana yazıyor. //bu program konsoldan girilen değerin //15 katını alıp ekrana yazıyor. int not.ReadKey().. } Console. Console. Console.ReadKey().Console.

ToInt32(Console. //Dışardan girilen sayıyı ekrana yazan program. } } else if (islem == "t") { . } while (sayi != 0).ToInt16(Console. Console. if (islem == "b") { if (sayi2 != 0) { float sonuc = (float)sayi1 / (float)sayi2. if (sayi < 0) { Console. basın..Write("Çıkmak için bir tuşa basınız.. basın.WriteLine(" Console..ToInt32(Console.Write("Çıkmak için bir tuşa basınız. do { Console. string islem.. //girilen_sayinin2katinial_sifirda_cik_ekrandan int sayi.WriteLine("Sonuç : {0} ". Console.WriteLine(" \n \n \n \n Toplama için Çıkarma için Çarpma için Bölme için ---> ---> ---> ---> t'ye c'ye m'ye b'ye basın. int ikikati = sayi * 2. Console. Console.WriteLine("girmiş olduğunuz sayı = " + sayı).")..WriteLine(" Console.WriteLine("lütfen sayımızı girelim"). Console. Console.ToInt32(Console.").Parse(Console.WriteLine("Girilen sayi negatif").ReadLine()). int sayi1.ReadLine()). sayi1 = Convert. Console. int sayı = Convert. Console.WriteLine("İkinci Sayıyı Girin :"). sayi2 = Convert.WriteLine("Girilen sayi pozitif").WriteLine(" Console..ReadLine()).ReadKey(). sayi2."). } else { Console. //Bu program 4 işlem yapan bir program if-else ile.ReadLine()).WriteLine("Bölen Sıfır Olamaz. Console.WriteLine("sayıyı giriniz").WriteLine("Sayının iki katı =" + ikikati). basın.ReadLine())..WriteLine("Birinci Sayıyı Girin :").ReadKey(). Console.").. Console. Console.int sayi = Convert.").. } else { Console.Write("İşleminizi seçiniz : "). sonuc).").").. islem = Console.ReadKey().ReadLine(). Console. sayi = Int32.

string islem.WriteLine(" Console.WriteLine("Sonuç : {0}". } case "b": switch (sayi2) { case 0: Console. break. break..WriteLine("İlk sayıyı girin :").WriteLine("İkinci sayıyı girin :"). default : float sonuc = (float)sayi1 / (float)sayi2.").ReadLine(). } break.ReadKey().ReadLine()). sayi1 + sayi2).. sayi1 * sayi2).ToInt32(Console.WriteLine("Sonuç : {0}".Write("İşleminizi seçiniz : ").WriteLine(" Console.ReadLine()). sayi2 = Convert. Console. switch (islem) { case "t": { Console. sayi1 = Convert.WriteLine("Sonuç : {0}". basın. Console.ToInt32(Console.. } case "c": { Console. sayi1 + sayi2). basın.sayi2).").WriteLine("Sonuç : {0}". sayi1 . sonuc). } else { Console..WriteLine("Sonuç : {0}"."). } case "m": { Console.WriteLine(" Console.Console. break."). Console.WriteLine("Sonuç : {0}".WriteLine(" by rcpky"). } Console. //hesap_makinesiGelismis .ReadKey().WriteLine("Sonuç : {0}".WriteLine(" \n \n \n \n Toplama için Çıkarma için Çarpma için Bölme için ---> ---> ---> ---> t'ye c'ye m'ye b'ye basın. islem = Console.WriteLine("Bölen Sayı Sıfır Olamaz. basın. Console. break. //Hesap_Makinesi_switch_case int sayi1. sayi1 * sayi2). } Console. Console."). break. sayi1 .. Console. sayi2. } else if (islem == "m") { Console.sayi2).

//Bu program konsoldan girilen karekter katarının boyutunu verir. i++) { int sonuc = 0.WriteLine("Birinci sayıyı giriniz:").WriteLine("Toplama için 1..ReadLine()).WriteLine("\n\nÇıkmak için bir tuşa basınız..ReadKey().ReadLine()). if (a == 3) sonuc = s1 * s2. } static double topla(double x. class Program { //Metot oluşturma. double ikramiye = 210. Console. Console. i<190 . if (a == 4) sonuc = s1 / s2.WriteLine("\n"). int s2 = Convert. double y) { return x + y. int i. if (a == 2) sonuc = s1 . Console.. Console..WriteLine(yazi).s2.ReadKey().Length.Console."). Çıkarma için 2. if (a == 1) sonuc = s1 + s2. yaz(son). int s1 = Convert. Console.ToInt32(Console..ToInt32(Console. Çıkmak için 5'e basınız.ToString().ToInt32(Console.. } static void yaz(string yazi) { Console. static void Main(string[] args) { yaz("Merhaba").").\nBölme için için 4. if (a == 5) break. } } class Program { //Metotların geriye bilgi dçndürmesi.WriteLine("İkinci sayıyı giriniz.35.WriteLine("\n"). Console.WriteLine("Karekter katarı girin:"). Console. Console. ikramiye). Console. double sonuc = topla(ucret.22. Console.WriteLine("İşlemlerinize devam etmek için bir tuşa basın. string s = Console. Console.ReadKey().WriteLine("Sonucumuz = " + sonuc). string son = "Toplam = " +sonuc. } static void yaz(string yazi) { Console. Console.WriteLine(yazi)."). Çarpma için 3. .WriteLine("Karekter katarının boyutu : " +a).ReadLine(). int a = Convert. static void Main(string[] args) { double ucret = 350."). Console. int a = s..ReadKey().ReadLine()). for (i=1 .

ucret = 500.} } Console. int sayi. Console. } Console.5. sayi = 56. benimadimbu = "RECEP KAYA". Console.4.ReadKey(). class Program { //parametre olarak dizi degisken kullanimi static void Main(string[] args) { double[] skor={3.ReadKey().. } } } //tip değişkenler string benimadimbu.WriteLine(i + ". } static void yaz(double[] yazi) { for (int i = 0.WriteLine(UCRET). Console. //Büyük-Küçük harf ayrımı int UCRET = 100. Console. for (int i = 1. sayıyı girin. 0.Length. 2. Console. int ucret. Console. int ondanbuyuk = 0. Console.WriteLine(benimadimbu). i++) { Console.WriteLine(ucret).. -65.8. Console. Console.WriteLine(yazi[i]). .WriteLine("Çıkmak için bir tuşa basınız.WriteLine("tanımlanan sayı(integer) değeri"). i <= 5."). i < yazi.Parse(Console.").ReadKey(). i++) { Console.ReadKey().ReadLine()). Console. yaz(skor).WriteLine(sayi).WriteLine("tanımlanan string(karakter) değeri"). if (sayi > 10) ondanbuyuk++.WriteLine("Konsoldan girilen 5 adet sayının 10'dan büyük olanlarını sayan program").55}. int sayi = Int32. Console.WriteLine("Ondan büyük sayı adeti = " + ondanbuyuk).

//Yaşı 13 ie 15 arasında olanların sayısı Console."). } Console. öğrencinin yaşını giriniz...WriteLine("Yaşı 13 ie 15 arasında olanların sayısı = " + aralik). for (int i = 1. int aralik = 0. i <= 24.ReadLine(). . yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan program. if ((yas >= 32) || (yas <= 15)) aralik++.ReadLine()). i++) { Console. int yas = Int32.Parse(Console.").WriteLine(i + ". Console.WriteLine("30 kişilik sınıfta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful