You are on page 1of 8

Final Cut Pro 5 ሱ؇࿯‫ݡ‬஡

Ы໗ۤ‫ۄ‬එ ਘ Final Cut Pro 5 ֩ྑ‫ୃ܃‬dႹܵᆇླྀ‫ࠧୃ܃‬ఇႬ‫ྔأۻ֩ى‬༓ĩ౬ҙ
ᄋ wFinal Cut Pro 5 ඲ᄊාԊxd

Final Cut Pro Ћ‫ݧ‬၆ቊ‫أ‬ഠརࠓэࠤྑ‫ୃ܃‬ĩႹķ
 ‫ځ‬భ‫ٯ‬ķ၆ᇙྑ֩௏ؑ৏ྜĩᄑྼୡࢀ‫أ‬۵௏ؑ‫ٷ‬ቊຽ֊‫࢜֩؃‬؋ĩಚޮ൐ൌ౑
ߔࠋ࡫౑෵ૐd௏ؑཇᄡग़ၟൔႬྑ֩ q࢜؋rඏྣণᆪӿ‫أ‬௏ؑୁഠརࠓ࢜
؋֩ቊ‫ފ‬d‫أ‬௏ؑ቏‫أ‬Ⴙ 128 ۵࢜؋ĩ֐ᆾႹఱ 16 ۵ग़ၟ൐ൌ߱٦d
 qሧ኶Ր‫ځ‬భ‫ٯ‬rߦ qሧ኶Ր‫ځ‬భ‫ٯ‬ဟ੻rୣઙķFinal Cut Pro ࡩ߈ਘԻࡽ‫أ‬௏
ؑ֩‫ݚ‬ӵĩٞ‫ى‬ൢስ‫ײ‬՚௏ؑࠋठ଄ӯഷӲ࢜؋඘ྔ༓ĩѭ౓ุ‫܆‬ਘ࠯۵࿎ཟၟ
ѐౢෂֽࢀ௏ؑ๡҈ຽ‫أ‬௏ؑdग़ၟ๝‫ݚ‬ೊ‫׈‬cԟ‫ࠋ׈‬ൌ࡛ખ඘ሷ๡҈၆۵‫أ‬௏
ؑᇓ֩௏ؑdఓൗൌ࡛ખ඘ሷ҆ಖ౑ைன֩௏ؑĩग़ၟൔႬൌ࡛ખ௎ၑഥᇆ‫಼ޗ‬
ၢֽቊ‫ފ‬ᄡ၆ఓd
 ᅿqࣁ෌౸rሱຢࢨc൙քߦሹ࿯௨੻ࣺ٩ķσሂ Command ࡳѭ‫׈‬σqࡣ൮చr
ᇓ֩࢜؋‫ྟ࣍ވ‬ຄၑĩग़ၟ‫಼ޗ‬ၢֽไࡊc೻Ԧࠋ‫أۃۻ‬௏ؑᇓ֩࢜؋ඬ࿁d
 qࣁ෌౸rሱ؇‫ځ‬భ‫ٯ‬෌໏ķqࡣ൮చrग़ၟၟ 1c 4c 9 ‫ ވ‬16 ߆૯҇उཅ൙‫أ‬௏
ؑdွग़ၟᄡ۶۵࢜؋ཅ൙ൌ࡛ખc௏ؑ଄ӯ‫࢜ވ‬؋඘ྔ༓dୡွग़ၟ࿎ಀൢ‫ڒ‬
ཅ൙ႏႬჃ࢜؋֩ྲྀ‫ݘ‬d
 ‫ځ‬భ‫ٯ‬ಯ࠲ߦࣉಯķൔႬ༳૯૱එ֩ q‫أ‬௏ؑ߱٦r࿎ཟĩୡग़ၟᄡܸॅෲႹ
๡ൌ߱٦֩࢜؋ൌ౑ߔࠋ࡫౑ഠརࠓ࢜؋dಯ࠲ᆾൢྭ‫ࠇۃ‬ᄅ࢜؋ĩ‫ࣉػ‬ಯߺไ
ࡊ࡫౑֢ qൌ࡛ཐrᇓ֩௏ؑĩಚޮ౑ߔ֢ྑ࢜؋d

1

 q‫ځ‬భ‫ۄࡏٯ‬rာ྽ķᆇൢ໎Ⴣ qൌ࡛ཐrᇓ q൐ൌྲྀ‫( ݘ‬RT)r֔ԟ൘Җ֊ᇓ֩ ൐ൌ߱٦࿎ཟĩᄑྼୡᄡ q߆҇rᇓѰ٦࿁ਝ֩๡ൌĩᄡ qࡣ൮చrᇓ߱٦‫أ‬ ௏ؑ֩ෲႹ࢜؋d֖గႬਘՒ࿎ཟ‫ ވ‬qչऻrѰ٦๬๡҈ٞ൘ൌĩFinal Cut Pro ग़Ⴌቘ൐ൌ‫أ‬ഠརࠓэࠤߐࣦd  ຢࢨ࿔޶‫ځ؀‬భ‫ٯ‬ķԻࡽ‫أ‬௏ؑᆱఱႏႬჃ௏ؑ֩ྲྀ‫ݘ‬ᄡԻࡽ‫أ‬௏ؑޮࠫАੁd ୡွग़ၟ࿎ᄸࢀႏႬჃࠇᄅ࢜؋֩ྲྀ‫ݘ‬Բൿ֢౑ߔ֢֩ྑ࢜؋d  ᇞ‫ߦف‬৶ᆼ‫ځ‬భ‫ٯ‬ķୡग़ၟࢀෲႹ‫أ‬௏ؑ֩࢜؋ᆀ‫ף‬ຽࠇᄅ࢜؋dᆇ‫ؗ‬ୡ֩эࠤ ࢬؑ‫ޗ‬ႹႬĥ৬ೆࠅၿࠋིᆢဂ೨ĦĩၽຽՒൌ҆၆‫ဵ׫‬ൔႬ‫أ‬۵࢜؋dᆀ‫֩ף‬ ‫أ‬௏ؑऀརൢ၆۵௸๝֩௏ؑdୡෟൌ‫׿‬ग़ၟঘᅞ‫أ‬௏ؑĩᆇൌෲႹ࢜؋Ⴟग़ၟ Ⴌਘd ൿԟ EDL ‫ ވ‬OMF ໗ࡵൌĩᆾЋগࠇᄅ࢜؋dൿԟ Final Cut Pro XML ࢐ߔ۰൘֩໗ ࡵൌĩߺЋগෲႹ֩‫أ‬௏ؑ࢜؋dq૆฼ܹড়చrཇᄡႹ၆۵࿎ཟЋগෲႹ‫أ‬௏ ؑ࢜؋ĩࠋ࣋ԭড়۶‫أ‬௏ؑᇓࠇᄅ࢜؋֩૆฼d  ‫ځ‬భ‫࣑ٯ‬௯ӥ१ߦСைສᅉሤķЋগਘຽ‫أ‬ഠརࠓэࠤෲႮ߈֩ࡳ஑҇उ‫ވ‬σ ୪์ĩग़ႬჃႹྲֽྀ࣍ྟэࠤdე Final Cut Pro ᇓఇ෴ෲႹଅ਻၆ဦĩୡग़ၟσ ᅺྷဵስ‫ࡳ׫‬஑ॽࢲ‫ࢲॽވ‬σ୪d ᅒඕ HDV Ӳࢄcҫࢂߦෝս Final Cut Pro ཇ ᄡ ग़ ၟ Ҕ ࠦcэ ࠤ ‫ ވ‬ൿ ԟ ჴ ഷ MPEG-2 HDV ൮௘dᆪӿ 720p30c 1080i60 ‫ ވ‬1080i50 HDV ۰൘dୡߒग़ၟൔႬ ۞ᇍ਌֩ Apple Intermediate эࢷખచ ࢀ HDV ෑ ҏҔࠦ ֢૆฼໗ࡵdЋগਘႬჃэࠤჴഷ HDV ‫ ވ‬Apple Intermediate э ࢷખచ૆฼໗ࡵ֩ྑ֩ qࡩၢഥᇆrd DVCPRO HD ཇᄡᆪӿҔࠦcэࠤ‫ވ‬ൿԟ 1080i50 DVCPRO HDd ቡ€ွᆪӿ 1080i60 ‫ ވ‬720p60 DVCPRO HD ۰൘d ࿯؇ࣇჀඃሤ  ႬჃ 1080i50c 1080i60 ‫ ވ‬720p30 ֩ HDV ࡩၢഥᇆ  DVCPRO HD 1080i50 ࡩၢഥᇆ 2 .

ᅒඕ IMX ҫࢂ IMX ൢჴЫᄡ Final Cut Pro ᇓᆪӿ֩ಊ I ᆤ MPEG-2 ൮௘۰൘dྑ֩ QuickTime эࢷ ખచᆪӿ NTSC ‫ ވ‬PAL їም౦།؋ IMXd ቡ€Ҕࠦ‫ވ‬ൿԟ IMX ྷဵֿ೜ٞೌࡵ‫ވ‬ႛࡵҐୃᆪӿࢀୁష MXF ֩൮௘ላߔຽ їም QuickTime ૆฼໗ࡵd ࿯؇ࣇჀඃሤ  MPEG IMX NTSC ࡩၢഥᇆ  MPEG IMX PAL ࡩၢഥᇆ ָ P2 গෝനߦෝս ൔႬෲᆪӿ֩ USB ࠋ FireWire ؄हచĩୡཇᄡग़ၟ՚ Panasonic P2 हൿೊ‫ވ‬ൿԟჴ ഷ DVc DVCPRO ‫ ވ‬DVCPRO 50 ෑҏd Apple ࿯؇‫ڡ‬ฤሢӴ‫ר‬ ྑ֩ q‫ك‬ෆᇄrҖ֊ᄑྼୡ࿎‫׫‬ཟଦᇓ֩၆۵ࠋ‫أ‬۵௏ؑĩѭᄡఇ෴ Apple ሉ၀ႏ Ⴌӵ࿁ĩ৬ೆ Shakec Soundtrack Pro ‫ ވ‬Motion ᇓչऻd ඲ᄊ Motion ߦ LiveType ୡग़ ၟᆴࢨ ࢀ Motion ‫ ވ‬LiveType ཟ ଦୁష֢ ୡ֩ Final Cut Pro ཟ ଦᇓĩѭརэࠤ ఇ෴௏ؑ၆ဦᄡ qൌ࡛ཐrᇓэࠤdೆ‫ݘ‬՚ qൌ࡛ཐr֩ q൐ൌr֔ԟ൘Җ֊࿎ ಀ q໱ཏ൐ൌr࿎ཟĩୡലᇄग़ၟ൐ൌ߱٦ᆇླྀ௏ؑĩ҆‫ߺୃྣݚ‬۸ऐ ୡ֩༦๨ ୃ৳֩҆๡‫ػ‬Ⴙҹѝd ඲ᄊ Shake ୡཇᄡग़ၟࢀ Final Cut Pro ࿁ਝ֩Ҋ‫ٷ‬ൿԟ֢ Shake ᇓĩၟѐ࣍၆҈‫ފ‬Ӳ‫ވ‬ԭড়d ඲ᄊ Soundtrack Pro ୡཇᄡग़ၟൔႬ Soundtrack Pro ๝‫أݚ‬ᇙٞ‫ى‬ԭড় Final Cut Pro ཟଦᇓ֩ၿ௘ķ  ൔႬ qѳྜྷэࠤచr௩ߎྣࠋ٨௩ߎྣֽэࠤၿ௘  ൔႬძ‫׫‬ၰ֩ࠋስ‫ ֩׫‬Soundtrack Pro AppleScripts ԭড়ၿ௘໗ࡵ  ՚ Final Cut Pro ᇓ֩࿎‫׫‬௏ؑԻࡽ‫ ֥݉أ‬Soundtrack Pro ཟଦ ֖ྭ ‫ୁۃ‬షᄡ Final Cut Pro ཟ ଦᇓ ֩ Soundtrack Pro ၿ௘ൌĩୡ֩ Final Cut Pro ཟ ଦᇓ֩ၿ௘ߺ৯ࠫ‫ྑۻ‬dႹܵ‫ྔأۻ‬༓ĩ౬ҙᄋ Soundtrack Pro ‫ڼ‬տ֩໗ۤd 3 .

‫ח‬ঙ iMovie HD ྽஄ ᄡ Final Cut Pro ᇓչऻ၆۵ iMovie HD ཟଦൌĩߺᄡqᛖযచrᇓԻࡽ၆۵ྑཟଦĩ ѭᄡྑཟଦᇓ Իࡽ၆۵ྑ࿁ਝdೆ‫ݘ‬ग़ୃĩᄡྑ֩ Final Cut Pro ࿁ਝᇓАੁላӊd ೆ‫ ݘ‬Final Cut Pro ᇓૄႹ‫֭֩ؗ‬ላӊग़ႬĩߺൔႬ iMovie HD ཟଦ֩ၜ᛽ಝላӊd ߒߺԻࡽ૆฼ࡇĩЋ‫ ݧ‬iMovie HD ࿁ਝᇓൔႬ֩௏ؑd ቡ€Ւ૆฼ࡇᇓ֩௏ؑე࿁ਝൔႬ֩௏ؑ໱ܵd૆฼ࡇ௏ؑე࿁ਝ௏ؑᆱ࡛҆խ ᄡᇺ‫ܵڰ‬༦d ୡ֩ Final Cut Pro ཟଦᇓ֩௏ؑᆻୡ֩ iMovie HD ཟଦୁխԩ֩૆฼໗ࡵd ቡ€ᆇླྀ૆฼໗ࡵ൐ࡁխԩᄡ iMovie HD ཟଦ֩Ћୁ಼ᇓd স‫غ‬ऍ᜴਍౸ߦඪࢹྮ༵҉‫ט‬࿎ ग़ၟ࿎ಀ೜۵պ཰ᆱ၆ᄡqᛖযచr‫ވ‬qൌ࡛ཐrᇓཅ൙໗Ыdဵ‫ۃۻ‬qᛖযచr ‫ ވ‬qൌ࡛ཐrᇓ֩໗Ыպ཰ĩ౬࿎ಀ qཅ൙r > q໗Ыպ཰rĩಚޮ࿎ಀ q཰rc qᇓrࠋ qպrd ຖ‫੶ݤ‬࿯࣑௯ӥ१ߦСைສ Ћগਘྑ֩ስ‫ࡳ׫‬஑҇उĩႬჃ൐ൌ‫أ‬ഠརࠓэࠤķ  ‫ځ‬ൾ࿀ࡱҫࢂķЋগႬჃ౑ߔࠋ౑ೊ࢜؋ 1–16 ֩ࡳ஑ॽࢲd ွЋগྑσ୪์ĩႬჃ௸๝‫܁‬ቘ੄ӵķ  ‫ځ‬భ‫ٯ‬ķഥ࠽ႬჃ۶ᇙ‫أ‬௏ؑಭ༄‫أވ‬ഠརࠓэࠤd  ତບ࢜ૅķഥ࠽ႬჃႹྲྀ֩௏ؑ࠾੧d  ოశҫࢂķ࣠‫ݚ‬Ⴎ߈ĩႬჃ࡫౑ၿ௘‫ࠅވ‬ၿd ‫ܡ‬ൡ؇ृ๡໏࿀ߦ‫ڡ‬ඕ౸ခ஡ ࣥฃ๱ར‫ك ވ‬ഷచཇᄡШ᛽ಝ ֢ q‫׫ܩ‬ᆤr໗ࡵ ࡇĩఇխԩᄡୡ֩ᄤխՌ஑ഌ֖ ఱ Render Files ໗ࡵࡇᇓdᆇဦպպุ۞ਘ߱٦ྣୃd 4 .

601) ‫۞ވ‬౦།؋ (Rec. 601 (SD) ߦ Rec. 709) ဂ೨ ०࡛ᆱ࡛ስ‫ײ‬ላ ߔdᆇဦ໱આ‫މ‬ൌୡࢀ SD ‫ ވ‬HD ෑҏ‫ފ‬ᄡ๡၆۵࿁ਝ‫܆ุߺ׿‬ಖ౑֩ဂ೨њ൙d RT Extreme ෌శራ੪ߦሂะ૓ࡏ‫ۄ‬ာ྽ ୡग़൱‫ࢯלײ‬൮௘ᇍ਌ ĥ۞cᇓࠋֲĦࠧ߱٦ᆤිੵ ĥಊිcϺිcල‫ٷ‬ᆱ၆Ħĩ ၟ࡬ഖ CPU ‫ڹ‬ᄟĩѭᄽࡊ๡ൌ൐ൌྲྀ‫ݘ‬඘d ِ๡ථඪࡏ‫ۄ‬ ໱ྷ൱‫߱ࢯלײ‬٦ᇍ਌ഥᇆĩୡग़ၟಢ Final Cut Pro ᄡ߱٦ൌ՚ᆤ֢ᆤስ‫ࢯלײ‬൮ ௘ᇍ਌cᆤිੵĩࠋਊᆄ‫ࢯל׿‬dᆇဦୡग़ၟ֢֨቏‫֩ݾ‬൐ൌྣୃd ྭሧථඪࡏ‫ۄ‬෶८ะ૓ ಭ‫މ‬ൌޭୡ ֩൮௘੄ ĥ๡ൌ൮௘֥݉Ħ‫أ‬Ⴣႛ஑ ୃ‫߱ܘ‬٦֩਌ൌĩՒძ ᇆ‫ޗ׿‬Ⴙ Ⴌdᄡၟ༳౪ྜྷᇓĩୡွྼဵཏᇉ൐ൌ੄඘ଦķ  ԭড়խԩ౹მອ (SAN) ഌ֩૆฼  ᄤխՌ஑඘ऐිੵֲĩೆଚླྀ PowerBook ᇓ֩ 4200 rpm Ռ஑‫ވ‬ѐཾ FireWire ౾ ‫ײ‬చ Ւഥᇆ໎Ⴣ qႬ߀௎‫ݾ‬ഥᇆr֩ qӌ݃rїపᇓd ᆛಞ؇ཏྭථඪࡏ‫ۄ‬ ೆ‫ݘ‬՚ qൌ࡛ཐr֩ q൐ൌr֔ԟ൘Җ֊ ĥࠋ q༦๨ ഥᇆr֩ q߱٦३ᇉrї పĦᇓ࿎ಀਘ q໱ཏ൐ൌr࿎ཟĩऀग़ၟძযеၟఱ֩ग़Ⴌྲྀ‫ݘྲྀ֩أۻݘ‬d RT Extreme ߱٦ႈ౧࣠‫࣍ۃ‬ग़ᆪӿ߱٦ၟఱ҆ୃѰ٦֩ྲྀ‫ݘ‬ĩ৬ೆ Motion ‫ ވ‬LiveType ௏ؑd 5 .‫ܡ‬ൡ؇์‫ߦۄ‬ᅰِራ੪ ‫ۃ‬ഃ ֩෮٦ ‫ވ‬ᄒ ‫ײ‬ො‫ى‬ᄑྼୡ᛽ಝе Final Cut Pro ၟ ఱϵ Ы‫֩ॅ ݾۻ‬ᄒ ‫ݘྲྀײ‬d ୡཇᄡग़ၟ՚೜۵҆๡ᇍ਌ᇓ࿎ಀķ቏ॽcᆢӌ‫ވ‬቏‫ݾ‬dୡෟൌ‫׿‬ग़ၟ࿎ಀ҆๡֩ ᄒ‫ײ‬ᇍ਌ĩٞ‫ى‬ൢ࿎ಀq࿁ਝr >qഥᇆrĩ‫׈‬σq൮௘ԭড়rїపĩಚޮ՚qᄒ ‫੶ݚײ‬ᇍ਌r֔ԟ൘Җ֊ᇓ࿎ಀᇍ਌ഥᇆdᇍ਌ᄄ۞ĩ᛽ಝൌ࡛ऀᄄӍd ቡ€Final Cut Pro ֩ࢤᄮϵЫᆾୃൔႬ q቏ॽr࿎ཟdೆ‫ݘ‬ୡչऻਘႬ Final Cut Pro ࢤᄮϵЫԻࡽ֩ཟଦĩऀग़ၟ࿎ᄸᄡ‫ྑۻ‬ཟଦൌ‫ۃۻ‬ෲႬ֩෮٦ᇍ਌d Rec. 709 (HD) ၠെৄࢹቩ࠲ Final Cut Pro ग़ᄡїም౦།؋ (Rec.

স‫غ‬ᇾ‫׏‬Ӫራ੪ ୡཇᄡग़ၟ࿎ಀ q߆҇rᇓ֩ձҌຽ቏۞ᇍ਌ߒൢֲᇍ਌dՒ࿎ཟ໎Ⴣ q༦๨ഥ ᇆr֩ q߱٦३ᇉrїపᇓd ࡰᄡ GPU ؇ Gamma ࿐ሀ Final Cut Pro ཇᄡग़ၟൔႬෲᆪӿ֩๱ྜྷԭড়֊ ჱ (GPU) ĥွӯຽ๱ྜྷहĦ࣍ྟх ဵ֩߱٦዁કིᆢdೆ‫ݘ‬ୡ֩๱ྜྷह҆ᆪӿ዁કིᆢĩୡग़ၟ࿎ಀqࣞಖrࠋq՝ ੿r዁કིᆢၟ‫࣍ۃ‬൐ൌྣୃdՒ࿎ཟ໎Ⴣq༦๨ഥᇆr֩q߱٦३ᇉrїపᇓd MIDI েሧҸ୍ለ՝ ୡग़ၟൔႬෲᆪӿ֩৹ࢨ֢‫ ֩଻ ׌‬Mackie ࠋ Logic MIDI ३ᇉњ૯ণ३ ᇉࠅၿచd ᆇဦୡग़ၟࣞಖֽ๡ൌ३ᇉၿ਌ ३ᇉచၿ਌ ‫ވ‬ശདഥᇆĩ‫҆ػ‬ൢ၆Օ‫ל‬ᆠ ၆۵ၿ ਌३ᇉచd ࡏ‫ۄ‬ඪຶᄊოశᖈᖈඔ ୡग़ၟ३ᇉᄡ߱٦໇᛽ಝ֩ၿ௘֥݉ൌൢ‫ڒ‬๔֢ၿ௘ᔪᔪശĥq໇᛽ಝr൮௘ᆤ֩ ‫֭ؗ‬ၿ௘ĦdՒ࿎ཟ໎Ⴣ q༦๨ഥᇆr֩ q߱٦३ᇉrїపᇓd ‫ځ‬ඔ‫؃‬ოశӲࢄ ୡཇᄡ቏‫أ‬ग़ၟ๡ൌҔࠦ 24 ۵ၿ௘ശ֥dq࠾੧‫ވ‬ҔࠦrԷ५֩ q௏ؑഥᇆrї పᄑྼୡ࿎ಀҔࠦଫླྀၿ௘ശ֥ĩၟࠧࢀၿ௘ശ֥Ҕࠦຽ֊ശ֥ߒൢ৯฼ശ‫ؗ‬d ࠾੧၆۵௏ؑᆱޮĩୡग़ၟ๝‫ݚ‬࿎‫׫‬௏ؑѭ࿎ಀqྭ‫ۃ‬r >q௏ؑഥᇆrྭ‫ۃ‬௏ؑ ऒႹ‫أ‬ഖ۵ၿ௘ശ֥d Xsan ஄ૅߦ༵࣓೥ྭ Final Cut Pro ᆪӿխԩ౹მອ (SAN) ഌ֩ᄤխՌ஑ĩ৬ೆ Xsandቒ൳ෲႹ UNIX ໗ࡵ ಇཏ݃‫׫‬ĩୡग़ၟ཰ྒྷ३ᇉ৹ࢨ֢ SAN ֩‫أ‬۵ Final Cut Pro эࠤ༦๨֩؄ྃd 6 .

apple.com/appleapplicationsd ለ՝‫ځ‬భ‫ٯ‬ ‫أ‬௏ؑ֩۶ٞ૯ग़ၟൔႬ Final Cut Pro XML ࢐ߔ۰൘ϵЫ 2 ૱එd 7 .ָ་૰ᅽനඃሤߦԎ࣓ ૈՕչऻ Final Cut Pro ൌĩ෵ߺ්෰उმອୁ‫ ֩଻׌‬qࡩၢഥᇆrcҰࡵcԷ५‫ވ‬ ࡳ஑҇उcσ୪์֭dᆇᄑྼୡᆾᄡ၆۵໎ᇆρሑഥᇆ‫ވ‬ძᇆ໗ࡵĩѭეອ઒ഌ֩ ෲႹఇ෴эࠤ༦๨܏ཞd՚ອ઒ࠊಀ֩໗ࡵԟཇᄡୡ֩Ыֽ Final Cut Pro ႏႬӵ࿁ ᇓd৬ ೆĩ໎Ⴣອ઒‫֩ ଻׌‬၆ ۵ qࡩၢഥᇆrԟཇᄡ qࡩၢഥᇆr‫ ߉ؗ‬ঃᇓ ֩ qഥᇆႬჃr֔ԟ൘Җ֊d ྥᅿӲࢄӤᅾᅉྗ‫ە‬ఇ֪௯ৄࢹ Final Cut Pro ҆ᄠᄡ qཇᄡҔࠦrҤቘᆱఱძ༹‫ٷ‬னՌ஑०࡛d૆฼໗ࡵཇᄡᄡྃ ೊൌഷӲĩၽՒᄡ qཇᄡҔࠦrҤቘऻൗᆱఱ҆ᄠխᄡ֭քൌ࡛d ‫ܡ‬ൡ؇ሹ࿯੗आ༵࣓‫ࠧٵ‬ৡߦତບศ๎‫ݡ‬஡ qᇛྑ৹ࢨ໗ࡵr‫ވ‬qᇛྑ৹ࢨ৚ཐ໗ࡵr‫߉ؗ‬ঃऒႹྑ֩‫ୃ܃‬ĩႬჃ‫ॽۻ‬ᇛྑ৹ ࢨ֢ୡ֩૆฼໗ࡵdୡग़ၟཏᇉᄡҴᅷ૆฼໗ࡵൌ Final Cut Pro ්෰ଫླྀሻठ‫ވ‬໗ ࡵࡇdᆇဦग़ၟպպ෮؏්෰ൌ࡛dq༦๨ഥᇆrԷ५ᇓྑ֩ q්෰໗ࡵࡇrїప ᄑྼୡᄡൔႬ qᇛྑ৹ࢨ໗ࡵr‫߉ؗ‬ঃൌไࡊ Final Cut Pro ්෰֩ଓಮ໗ࡵࡇd ᅿ Finder ሱྣභ ୡཇᄡग़ၟᆴࢨᄡ Finder ᇓཅ൙၆۵௏ؑ֩૆฼໗ࡵĩٞ‫ى‬ൢ࿎‫ۂ׫‬௏ؑĩಚޮ࿎ ಀ qཅ൙r > qᄡ Finder ᇓཅ൙rd ତບ‫਺ޗ‬౸ q૆฼ܹড়చrग़ၟԭড়቏ྑᆪӿ֩൮௘۰൘ĩЋগ DVCPRO HDcHDV ‫ ވ‬IMXdྑ ֩࿎ཟᄑྼୡԭড়‫أ‬௏ؑ࢜؋ࠋ࣋ࠇᄅ‫أ‬௏ؑ࢜؋֩૆฼dႹܵ‫ྔأۻ‬༓ĩ౬ҙᄋ ֿ 1 ှ qൔႬ‫أ‬௏ؑ࣍ྟ‫أ‬ഠརࠓэࠤrd Final Cut Pro XML Final Cut Pro XML ࢐ߔ۰൘ၜ‫ྑۻ‬ຽϵЫ 2dႹܵ‫ྔأۻ‬༓ĩ౬٤ໝ Apple ऻ‫ك‬ಪჸ ৹ࢨອᅣ֩ Apple ႏႬӵ࿁ှ૯ĩອᆺຽķ http://developer.

Inc. Inc. Inc. Аੁ၆౑ಇ৪d Applec௞‫ݘ‬c Apple їᇁc AppleScriptc Final Cutc Final Cut Proc FireWirec iMoviec Logicc PowerBookc QuickTimec Shake ‫ ވ‬Soundtrack Pro ൢ Apple Computer.ለ՝‫ځ‬ඔ‫؃‬ოశ୏෯ ‫أ‬ၿ௘ശ֥ग़ၟൔႬ Final Cut Pro XML ࢐ߔ۰൘ϵЫ 2 њ൙d ለ՝࣭ॾ෶८ Cinema Tools ඘ऐॳᇓ֩࢏ठ඘ऐग़ၟխԩᄡ Final Cut Pro ௏ؑᇓĩѭၟ Final Cut Pro XML ࢐ߔ۰൘ൿೊࠋൿԟd Cinema Tools Final Cut Pro ‫ ވ‬Cinema Tools ֩ྑ‫ࣉۻ܆ุୃ܃‬૥֩ࠦӲĩၟࠧ‫ۻ‬Ⴙྲྀ֩࢏ठэࠤ ‫܁‬ቘ੄ӵd ੟आ Final Cut Pro భ‫ٯ‬ሢ Cinema Tools ෶८৑࢜ૅ Final Cut Pro ᇓ֩௏ؑग़ၟᆴࢨਁࢨᇄ Cinema Tools ඘ऐॳdୡ ໱આ‫މ‬ൌྭ‫ۃ‬ Cinema Tools ඘ऐॳൌĩ‫׿‬ग़ၟ‫ ྑۻ‬Final Cut Pro ᇓ֩དܵ௏ؑd ሒआ࣭֪ࣞቩ࠲࢜ૅෝന‫ ؀‬Final Cut Pro ሱ ୡग़ၟࢀ࢏Ռላߔ࠾੧ൿೊ֢ Final Cut Pro ᇓĩѭܵ৷ࢶ‫ݘ‬௏ؑეስ‫ײ‬Իࡽ֩ Cinema Tools ඘ऐॳd ָ Cinema Tools ෝս Final Cut Pro XML ࣮࠲‫ݎ‬බ Cinema Tools ग़ၟ๝‫ ݚ‬Final Cut Pro XML ࢐ߔ۰൘ൿԟ඘ऐॳ֩࠾੧dՒ XML ໗ࡵ ग़ၟൿೊ֢ Final Cut Pro ᇓĩၟԻࡽਁࢨ߱ Cinema Tools ඘ऐॳ֩௏ؑd Ԓণ Final Cut Pro ሱ؇࣭ॾ෭ခ ୡཇᄡग़ၟᄡ Final Cut Pro ᇓᆴࢨҴॅ࢏ठ඘ऐĩ৬ೆ௏ьખ‫ވ‬଒ටэ‫ހ‬dग़ၟᄡ qሴཟඏྣr‫߉ؗ‬ঃ֩ྑ q࢏ठrїపၟࠧ qࡣ൮చr‫ ވ‬q߆҇r‫ף‬Үᇓॅ֢Ւ ྔ༓d ᅿ Final Cut Pro ҵզߦඪࢹ૴ਅԒণჩզߦሂ࢛෶౸ Final Cut Pro ᄡᆠ۵ႏႬӵ࿁ᇓᆪӿൌ࡛ཐїԈ‫ވ‬ൌ࡛ખধ֩ႋԈ + ᆤ֊໎dႹ೜ ۵ႋԈ + ᆤ࠽඘చ࿎ཟग़Ⴌķ35 mm 4 perfc 35 mm 3 perf ‫ ވ‬16 mm (40 perf )d © 2005 Apple Computer. ֩ഉїd . ᄡૉ‫ࠧݗ‬ఇ෴‫ֽވࡉݗ‬౹ሃҬ֩ഉїd Cinema Toolsc LiveType ‫ ވ‬Xsan ൢ Apple Computer.