สัญญาเช่าห้องพักอาศัย

(แบบที ่สอง)
……… สัญญานี ้ ทำาขึ้นที ่ ..……… ……… …………… เมื ่ อวันที ่ เดือน พ.ศ.
………………… ………… ระหว่างบร!ั ท .………... ……………… …… "ึ ่ ง#ั้ งอย่$เ%ขที ่ &นน .
……………แขวง/#ำาบ%
…………..อำาเ'อ/ …………… เข# ..กร(งเทพมหาน)ร/ ……………… *ั งหวั ด
………………… +ดย . “ กรรมการ,้$มีอำานา* "ึ ่ ง#่อ-./นสัญญานี ้ *ะเรียกว่า ,้$/ห้เช่า” 0่ ายหนึ ่ ง
……………………… กับ
อย่$บ้านเ%ข
……………… ที ่ ..แขวง/ ……………………… #ำาบ% .เข#/ …………………… อำาเ'อ ..กร(งเทพ/*ังหวัด
…………….. ………… &ือบั#ร.ระ*ำา#ัว.ระชาชนเ%ขที ่ . …………… ออก/ห้+ดย
……………….. ……… วันออกบั#ร ..……… ……… วันหมดอาย( .………….."ึ ่ ง#่อ-./น
“ สัญญานี ้ *ะเรียกว่า ,้$เช่า” อีก0่ ายหนึ ่ ง
ทั้ งสอง0่ าย#ก%งทำาสัญญากัน+ดยมี ข้อ)วามดัง#่อ-.นี ้
ข้อ 1 ……… ……… ,้$เช่า#ก%งเช่าแ%ะ,้$/ห้เช่า#ก%ง/ห้เช่าห้องพักอาศัยห้องเ%ขที ่ ชั้ นที ่ . ของ
(ระบ(ชื ่ ออพาร2#เม้น#2 ) ……………………… "ึ ่ ง#ั้ งอย่$ที ่
แขวง/ ………………………… #ำาบ% .เข#/ …………………… อำาเ'อ ..กร(งเทพมหาน)ร/ ……… *ังหวัด
…………..……. …………… เพื ่ อ.ระ+ยชน2 /นการอย่$อาศัย /นอั#รา)่าเช่าเดือน%ะ . บาท +ดยมีกำาหนดเว%า
……… เช่า ...….เดือน/ ……………………… …………………… .ี นั บ#ั้ งแ#่วันที ่ &ึงวันที ่ ..
)่านำ ้ า.ระ.า )่า-33้ า )่ า+ทรศัพท2 ,้$/ห้เช่า)ดอั#ราดังนี ้
1. ……………… ………………… 1 )่ านำ ้ า.ระ.าขั้ น#ำ่าเดือน%ะ บาท &้า/ช้เกน หน่ วย#่อ
……………… เดือน ) ดเพ ่มหน่ วย%ะ ..บาท
1. ……… 4 )่ า-33้ า)ดหน่ วย%ะ .………. บาท +ดย*ะ*ดมเ#อร2/นวันที ่ 45 ของท(กเดือน
1. 6 )่ า+ทรศัพท2ทาง-ก% ) ด#ามระยะเว%า/นการ/ช้#ามอั#ราขององ)2การ+ทรศัพท2 +ดย)ด)่าบรการ
…………… อีก)รั้ ง%ะ บาท "ึ ่ ง,้$เช่า#้องชำาระทันที ห%ั ง/ช้+ทรศัพท2
ข้อ 4 การชำาระ)่าเช่า ,้$เช่า#ก%ง*ะชำาระ)่าเช่าแก่,้$/ห้เช่าเ.7 นการ%่วงหน้ า +ดยชำาระ'าย/นวัน
………………… ที ่ ..ของท(กเดือน#%อดอาย(การเช่า
ข้อ 6 ,้$เช่า#้องชำาระ)่านำ ้ า.ระ.า )่า-33้ า )่า+ทรศัพท2 #ามอั#ราที ่กำาหนด/นข้อ 1 +ดย#้องชำาระพร้อม
กับการชำาระ)่าเช่าของเดือน&ัด-. &้า,้$เช่า-ม่ชำาระ'าย/นเว%าที ่กำาหนด ,้$เช่ายนยอมเสีย)่า.รับ/ห้แก่,้$/ห้เช่า/น
……………… อั#ราวัน%ะ บาท แ%ะหาก-ม่ชำาระ/ห้เสร7*ส ้ น'าย/นวันที ่ 15 ของเดือนที ่*ะ#้องชำาระแ%้ว,้$/ห้เช่า
มีสท8บอกเ%กสัญญาเช่า-ด้ทันที พร้อมทั้ งรบเงน.ระกันที ่เห%ือห%ั ง*ากหัก/ช้หนี ้ แ%ะ)่าเสียหายอื ่ น9 แก่,้$/ห้
เช่าแ%้ว
ข้อ : ,้$เช่า#้องวางเงน.ระกันเพื ่ อ.;บั##ามสัญญาเช่า-ว้#่อ,้$/ห้เช่าเ.7 น*ำานวน
…………..บาท+ดย,้$เช่า-ม่มีสท8-ด้ดอกเบี ้ ย/นเงนดังก%่าว
เงน.ระกัน,้$/ห้เช่า*ะ)ืนแก่,้$เช่า#าม*ำานวนที ่วาง-ว้เมื ่ อ,้$เช่า-ด้เช่าห้องพักเ.7 นเว%า 5 เดือน#ด#่อกัน
หรือเ.7 นเว%านานกว่านั้น ทั้ งนี ้ +ดย-ม่.ราก;ว่า,้$เช่า-ด้.ระพ<#,ดสัญญา หรือมีหนี ้ สน/ด)้างอย่$กับ,้$/ห้เช่า
หรือมี)วามรับ,ด/น)วามเสียหายอย่าง/ด 9 อัน,้$/ห้เช่า*ะเรียกร้องเอา*าก,้$เช่า-ด้
ข้อ 5 ,้$เช่า*ะนำ าบรวารมาพักอย่$/นห้องเช่า-ด้-ม่เกน 4 )น +ดย,้$เช่า#้องแ*้งชื ่ อที ่อย่$/ห้,้$/ห้เช่าทราบ
ก่อนที ่,้$เช่า*ะนำ าบรวารเข้าพัก
ข้อ = /นกร>ี ที ่มี,้$มาเยี ่ยม,้$เช่าที ่ห้องเช่า ,้$/ห้เช่ายนยอม/ห้,้$มาเยี ่ยมเข้าเยี ่ยม-ด้*น&ึง
………………… เว%า นา? กาของวันที ่มาเยี ่ยม แ%ะ-ม่ว่ากร>ี *ะเ.7 น.ระการ/ด ห้าม,้$มาเยี ่ยมพัก)้าง/นห้อง
เช่าด้วย
ข้อ @ ,้$เช่าสัญญาว่า*ะพักอย่$/นห้องเช่าด้วย)วามสงบ -ม่กระทำาหรือยนยอม/ห้,้$อื ่ นกระทำาการ/ด9
'าย/นหรือ'ายนอกห้องเช่า อันเ.7 นการขัด#่อกAหมาย หรือศี%8รรมอันดี หรือเ.7 นหรืออา*เ.7 นอัน#ราย#่อ
ส(ข'าพอนามัย หรือเ.7 นที ่รังเกีย* หรือก่อ/ห้เกด)วามเดือดร้อนรำา)าญแก่,้$เช่ารายอื ่ น
/นกร>ี ที ่,้$เช่า0่ า0ื น ,้$/ห้เช่า*ะ#ักเ#ือนเ.7 น%าย%ัก!>2อัก!ร แ#่&้า,้$เช่า0่ า0ื นอีก-ม่ว่า/นเรื ่ อง
เดียวกัน หรือ/นเรื ่ องอื ่ นดังก%่าว-ว้/นวรร)แรกของข้อสัญญานั้น ,้$/ห้เช่ามีสท8บอกเ%กสัญญา-ด้ทันที แ%ะ,้$
เช่ายนยอม/ห้,้$/ห้เช่ารบเงน.ระกันการเช่า#ามสัญญาข้อ :
ข้อ B ,้$เช่าสัญญาว่า*ะ-ม่กระทำาการ/ดดัง#่อ-.นี ้
B. 1 นำ าสั#ว2เ%ี ้ ยงเข้ามา/นห้องเช่า
B. 4 .%$ก#้ น-ม้ หรือนำ าทรัพย2สนส่วน#ัวมาวาง-ว้นอกห้องเช่า
B. 6 นำ าส ่งของที ่อา*ก่อ/ห้เกดอัน#รายเข้ามา/นห้องเช่า เช่น นำ ้ ามันเชื ้ อเพ%ง แกCสห(ง#้ม แ%ะวั#&(
ระเบด เ.7 น#้น
B. : -ม่ ห(ง#้มอาหาร *(ด8$. *( ดเทียน 'าย/นห้องเช่า
ข้อ D ,้$เช่าสัญญาว่า*ะรัก!า)วามสะอาดของห้องเช่า #%อด*นทรัพย2สน#่าง9 /นห้องเช่า/ห้อย่$/น
ส'าพที ่สะอาดแ%ะเรียบร้อยเสมอ แ%ะ,้$เช่า*ะนำ าขยะ-.ท ้ ง/นที ่ท ้ งขยะที ่*ัดเ#รียม-ว้/ห้ *ะ-ม่นำ า-.วางกอง-ว้
บรเว>ทางเดนหน้ าห้องเช่า -ม่ท ้ งส ่งที ่*ะทำา/ห้เกดการอ(ด#ัน%ง/นท่อนำ ้ าท ้ งหรือชัก+)รก หากมีการท ้ งแ%ะเกด
การอ(ด#ันขึ้น ,้$เช่า*ะ#้องรับ,ดชอบ/น)่า/ช้*่าย/ด9 ที ่เกดขึ้น/นการทำา/ห้ท่อนำ ้ าท ้ ง หรือชัก+)รกอย่$/นส'าพที ่/ช้
การ-ด้ดี ดังเดม
ข้อ 1E ,้$เช่าสัญญาว่า*ะสงวนรัก!าห้องเช่า#%อด*นทรัพย2สน#่าง9 /นห้องเช่าดังเช่นวญF$ชน*ะพึง
สงวนแ%ะรัก!าทรัพย2สนของ#นเอง ทั้ ง#้องบำาร( งรัก!าแ%ะ"่อมแ"ม/ห้)งอย่$/นส'าพที ่/ช้การ-ด้#าม.ก#ด้วย
ท(นทรัพย2ของ#นเอง
ข้อ 11 ,้$เช่า#้องเ.7 น,้$รับ,ดชอบ/นบรรดา)วามส$ญหาย เสียหาย หรือบ(บส%ายอย่าง/ด9 อันเกดแก่
ห้องเช่า แ%ะทรัพย2สน#่าง9 'าย/นห้องเช่า
ข้อ 14 ,้$เช่า*ะ-ม่ทำาการดัดแ.%ง #่อเ#ม รื ้ อ&อน ห้องเช่าแ%ะทรัพย2สน#่าง9 /นห้องเช่า หรือเ)%ื ่ อน
ย้ายทรัพย2สน/นห้องเช่าออกนอกห้องเช่า หาก0่ า0ื น ,้$เช่า#้องรับ,ดชด/ช้)่าเสียหาย/น)วามเสียหายอย่าง/ด9
อันเกดแ#่การ0่ า0ื นนั้น
/นกร>ี ที ่,้$เช่า/ช้กระดา!กาวหรือวั#&(อื ่ น/ด#ด หรือ/ช้#ะ.$#อกหรือขันน7 อ#ที ่,นั งหรือเพดานห้องเช่า
…………… หรือทรัพย2สน/ด9 /นห้องเช่า ,้$เช่ายนยอม*่าย)่าเสียหายแก่,้$/ห้เช่าเ.7 นราย*(ด *( ด%ะ ..บาท
ข้อ 16 ,้$เช่าสัญญาว่า*ะ.;บั##ามระเบียบ ข้อบัง)ับ แ%ะ.ระกาศของ,้$/ห้เช่า"ึ ่ ง -ด้#ด.ระกาศ
หรือแ*้ง/ห้ทราบ > อา)ารที ่พัก+ดยเ)ร่ง)รั ด แ%ะ/ห้&ือว่าระเบียบ ข้อบัง)ับ แ%ะ.ระกาศดังก%่าวเ.7 นส่วนหนึ ่ ง
ของสัญญาเช่า หาก,้$เช่า-ม่.;บั##าม ,้$/ห้เช่ามีสท8บอกเ%กสัญญาเช่า-ด้ทันที +ดย,้$/ห้เช่า-ม่#้องบอกก%่าว
ก่อน
ข้อ 1: ,้$เช่า*ะ-ม่นำ าห้องเช่า-./ห้,้$อื ่ นเช่าช่วง หรือ+อนสท8ของ#นที ่มีอย่$#ามสัญญาเช่านี ้ /ห้,้$อื ่ น-ม่
ว่าบางส่วน หรือทั้ งหมด
ข้อ 15 ,้$เช่า#้องยอม/ห้,้$/ห้เช่า หรือ#ัวแทนของ,้$/ห้เช่า#รว*ด$ห้องเช่าแ%ะทรัพย2สน#่าง9 'าย/น
ห้องเช่า-ด้#าม)วามเหมาะสม
ข้อ 1= …… /นกร>ี ที ่,้$เช่า#้องการย้าย-.ห้องเช่าอื ่ น ,้$เช่า#้องเสีย)่าบรการ)รั้ ง%ะ บาท
ข้อ 1@ ,้$/ห้เช่า-ม่#้องรับ,ดชอบ/น)วามส$ญหายหรือ)วามเสียหายอย่าง/ด9 อันเกดขึ้นแก่ร&ยน#2
รวมทั้ งทรัพย2สน#่าง9 /นร&ยน#2ของ,้$เช่า "ึ ่ ง-ด้นำ ามา*อด-ว้/นที ่*อดร&ยน#2ที ่,้$/ห้เช่า*ั ด-ว้/ห้
ข้อ 1B เมื ่ อ,้$เช่า-ด้เช่าห้องเช่า*น)รบกำาหนดเว%า/นสัญญาข้อ 1 แ%้ว หาก,้$เช่าม-ด้แ*้งยกเ%กการเช่า
/ห้&ือว่าสัญญาGบับนี ้ มี,%บัง)ับ#่อ-.*นกว่า,้$เช่า*ะบอกเ%กการเช่า แ%ะ/นระหว่างที ่,้$เช่าเช่า#่อ-.นั้น &้าหาก
,้$เช่า.ระสง)2*ะบอกเ%กการเช่า ,้$เช่า#้องแ*้ง/ห้,้$/ห้เช่าทราบ%่วงหน้ า 6E วัน &้า,้$เช่าม-ด้แ*้ง ,้$เช่ายนยอม/ห้,้$
/ห้เช่า) ด)่าเช่าเพ ่มอีก 1 เดือน
ข้อ 1D /นกร>ี ที ่สัญญาเช่าระงับส ้ น%ง-ม่ว่าด้วยเห#(/ด9 ,้$เช่า#้อง.;บั#ดังนี ้
1D. 1 ขนย้ายทรัพย2สนของ,้$เช่าออก*ากห้องเช่า +ดย#้องขน/ห้แ%้วเสร7*ก่อนเว%า 1@. EE นา? กา
ของวันที ่มีการขนย้าย หากมี )วามเสียหายเกดขึ้นแก่ห้องเช่า หรือทรัพย2สน'าย/นห้องเช่า ,้$/ห้เช่ามีสท8 หักเงน
.ระกันที ่,้$เช่าว่าง-ว้#ามสัญญาข้อ : เพื ่ อชด/ช้)วามเสียหายดังก%่าว*น)รบ&้วน
1D. 4 ส่งมอบก(ญแ*ห้อง แ%ะ)ืนห้องเช่า/น%ัก!>ะที ่สะอาดเรียบร้อยเช่นเดียวกับเมื ่ อ,้$เช่าเร ่มเข้า
พัก/นห้องเช่า/ห้แก่,้$/ห้เช่า &้า,้$เช่า-ม่ส่งมอบก(ญแ*แ%ะหรือห้องเช่า/น%ัก!>ะดังก%่ าว ,้$/ห้เช่ามีสท8หักเงน
.ระกันที ่,้$เช่าวาง-ว้#ามสัญญาข้อ : เพื ่ อเ.7 น)่า/ช้*่าย/นการทำาก( ญแ*แ%ะหรือทำาห้องเช่า/ห้สะอาดเรียบร้อย
1D. 6 ส่งมอบบั#รเข้าออก.ระ#$อั#+นมั#เข้าอา)ารที ่พักแก่,้$/ห้เช่า &้า,้$เช่า-ม่อา*ส่งมอบบั#รดังก%่าว
-ด้ ,้$/ห้เช่ามีสท8 หักเงน.ระกันที ่,้$เช่าวาง-ว้#ามสัญญาข้อ : เพื ่ อเ.7 น)่าทำาบั#รดังก%่าว-ด้
ข้อ 4E /นกร>ี ที ่สั ญญาเช่าระงับส ้ น%ง-ม่ว่าด้วยเห#(/ด9 แ%ะ,้$เช่า-ม่ยอมส่งมอบห้องเช่า)ืนแก่,้$/ห้
เช่า ,้$/ห้เช่ามีสท8ก%ับเข้า)รอบ)รองห้องเช่า แ%ะขนย้ายบ())%แ%ะทรัพย2สนของ ,้$เช่าออก*ากห้องเช่า-ด้ +ดย
,้$เช่าเ.7 น,้$รับ,ดชอบ/น)วามส$ญหายหรือ)วามเสียหายอย่าง/ด9 อันเกดขึ้นแก่ ทรัพย2สนของ,้$เช่า ทั้ ง,้$/ห้เช่ามี
สท8รบเงน.ระกันการเช่า #ามที ่ระบ(-ว้/นสัญญาข้อ : ด้ วย
ข้อ 41 บรรดา)ำาบอกก%่าว/ด9 "ึ ่ ง,้$/ห้เช่า*ะพึงส่งแก่,้$เช่า &้าส่ง/ห้แก่บ())%ที ่พักอย่$/นห้องเช่า หรือ
. ด-ว้ที ่หน้ า.ระ#$ห้องเช่า/ห้&ือว่าเ.7 นการส่งแก่,้$เช่า+ดยชอบแ%้ว#ั้ งแ#่ที ่ส่งหรือ. ด-ว้แ%้วแ#่กร>ี
ข้อ 44 /นวันที ่ทำาสัญญานี ้ ,้$เช่า-ด้#รว*ด$ห้องเช่า#%อด*นทรัพย2สน แ%ะอ(.กร>2#่าง9/นห้องเช่า
แ%้ว เห7นว่ามีส'าพ.ก#ที ่,้$เช่าสามาร&*ะ/ช้หรือ-ด้รับ.ระ+ยชน2 #ามวั#&(.ระสง)2แห่งการเช่าท(ก.ระการ แ%ะ,้$
/ห้เช่า-ด้ส่งมอบห้องเช่า แ%ะทรัพย2สนพร้อมทั้ งอ(.กร>2#่าง9 /นห้องเช่าแก่,้$เช่าแ%้ว
สัญญาเช่านี ้ *ัดทำาขึ้นเ.7 นสองGบับ มี ข้อ)วาม&$ก#้อง#รงกันท(ก.ระการ )่$สัญญา-ด้อ่านแ%ะเข้ า/*
ข้อ)วาม/นสัญญา+ดย#%อดแ%้ว *ึ ง%ง%ายมือชื ่ อ-ว้เ.7 นสำา)ัญ#่อหน้ าพยาน

%งชื ่ อ.......................................... ,้$เช่า
(.................................
.......)

%งชื ่ อ.......................................... ,้$/ห้เช่า
(.................................
.......)

%งชื ่ อ............................................พยาน
(.................................
.........)

%งชื ่ อ............................................พยาน
(.................................
.........)
……………………… ข้าพเ*้า . …………… ……………… ,้$เช่าห้องเช่าเ%ขที ่ ชั้ น ขอแ*้งชื ่ อ
,้$ร่วมเข้าพักอาศัยกับข้าพเ*้า/นห้องเช่าดั งก%่าว ดั งนี ้
1. ……………………… ชื ่ อ . …………………… นามสก(% . ………………………… ที ่อย่$
……………………………. …………… &ือบั#ร.ระ*ำา#ัว.ระชาชนเ%ขที ่ .. …………… ออก/ห้+ดย
………………………. ………………………… วันออกบั#ร วันหมด
………………………… อาย( ..
4. ……………………… ชื ่ อ . …………………… นามสก(% . ……………………… ที ่อย่$ ..…
……………………………. …………… &ือบั#ร.ระ*ำา#ัว.ระชาชนเ%ขที ่ .. …………… ออก/ห้+ดย
………………………. ………………………… วันออกบั#ร วันหมด
………………………… อาย( ..

%งชื ่ อ.............................................,้$เช่า
(..............................
............)

.. . …………. .. .. .บาทโดยผ้่เช่าไม่มีสิทธิได้ดอกเบียในเงินดังกล่าว ้ ข้อ ๔ ผ้่เช่าต้องวางเงินประกันเพื่อปฏิบัติตามสัญญาเช่าไว้ต่อผ้่ให้เช่าเป็ นจำานวน เงินประกันผ้่ให้เช่าจะคืนแก่ผ้่เช่าตามจำานวนที่วางไว้เมื่อผ้่เช่าได้เช่าห้องพักเป็ นเวลา ๕ เดือนติดต่อกัน หรือเป็ นเวลานานกว่านั ้น ทังนี้ โดยไม่ปรากฏว่าผ้่เช่าได้ประพฤติผิดสัญญา หรือมีหนี้ สินใดค้างอย่่กับผ้่ให้เช่า ้ หรือมีความรับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ อันผ้่ให้เช่าจะเรียกร้องเอาจากผ้่เช่าได้ ข้อ ๕ ผ้่เช่าจะนำ าบริวารมาพักอย่่ในห้องเช่าได้ไม่เกิน ๒ คน โดยผ้่เช่าต้องแจ้งชื่อที่อย่่ให้ผ้่ให้เช่าทราบ ก่อนที่ผ้่เช่าจะนำ าบริวารเข้าพัก ข้อ ๖ ในกรณี ท่ีมีผ้่มาเยี่ยมผ้่เช่าที่ห้องเช่า ผ้่ให้เช่ายินยอมให้ผ้่มาเยี่ยมเข้าเยี่ยมได้จนถึง เวลา…………………นาฬกาของวันที่มาเยี่ยม และไม่ว่ากรณี จะเป็ นประการใด ห้ามผ้่มาเยี่ยมพักค้างในห้อง ิ เช่าด้วย ข้อ ๗ ผ้่เช่าสัญญาว่าจะพักอย่่ในห้องเช่าด้วยความสงบ ไม่กระทำาหรือยินยอมให้ผ้่อ่ ืนกระทำาการใดๆ ภายในหรือภายนอกห้องเช่า อันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือเป็ นหรืออาจเป็ นอันตรายต่อ สุขภาพอนามัย หรือเป็ นที่รังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญแก่ผ้่เช่ารายอื่น ในกรณี ท่ีผ้่เช่าฝ่ าฝื น ผ้่ให้เช่าจะตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าผ้่เช่าฝ่ าฝื นอีกไม่ว่าในเรื่อง เดียวกัน หรือในเรื่องอื่นดังกล่าวไว้ในวรรคแรกของข้อสัญญานั ้น ผ้่ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผ้่ เช่ายินยอมให้ผ้่ให้เช่าริบเงินประกันการเช่าตามสัญญาข้อ ๔ ข้อ ๘ ผ้่เช่าสัญญาว่าจะไม่กระทำาการใดดังต่อไปนี้ ๘ ๑ นำ าสัตว์เลียงเข้ามาในห้องเช่า ้ ๘ ๒ ปล่กต้นไม้ หรือนำ าทรัพย์สินส่วนตัวมาวางไว้นอกห้องเช่า ๘ ๓ นำ าสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในห้องเช่า เช่น นำ ้ ามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม และวัตถุ ระเบิด เป็ นต้น ๘ ๔ ไม่หุงต้มอาหาร จุดธ่ป จุดเทียน ภายในห้องเช่า ข้อ ๙ ผ้่เช่าสัญญาว่าจะรักษาความสะอาดของห้องเช่า ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเช่าให้อย่่ใน สภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ และผ้่เช่าจะนำ าขยะไปทิงในที่ทงขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ จะไม่นำาไปวางกองไว้ ้ ิ้ บริเวณทางเดินหน้ าห้องเช่า ไม่ทิงสิ่งที่จะทำาให้เกิดการอุดตันลงในท่อนำ ้ าทิงหรือชักโครก หากมีการทิงและเกิด ้ ้ ้ การอุดตันขึ้น ผ้่เช่าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการทำาให้ท่อนำ ้ าทิง หรือชักโครกอย่่ในสภาพที่ใช้ ้ การได้ดดังเดิม ี ข้อ ๑๐ ผ้่เช่าสัญญาว่าจะสงวนรักษาห้องเช่าตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเช่าดังเช่นวิญญ่ชนจะพึง สงวนและรักษาทรัพย์สินของตนเอง ทังต้องบำารุงรักษาและซ่อมแซมให้คงอย่่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติด้วย ้ ทุนทรัพย์ของตนเอง ข้อ ๑๑ ผ้่เช่าต้องเป็ นผ้่รับผิดชอบในบรรดาความส่ญหาย เสียหาย หรือบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ ห้องเช่า และทรัพย์สินต่างๆ ภายในห้องเช่า ข้อ ๑๒ ผ้่เช่าจะไม่ทำาการดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน ห้องเช่าและทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเช่า หรือเคลื่อน ย้ายทรัพย์สินในห้องเช่าออกนอกห้องเช่า หากฝ่ าฝื น ผ้่เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การฝ่ าฝื นนั ้น ในกรณี ท่ีผ้่เช่าใช้กระดาษกาวหรือวัตถุอ่ ืนใดติด หรือใช้ตะป่ตอกหรือขันน็อตที่ผนั งหรือเพดานห้องเช่า หรือทรัพย์สินใดๆ ในห้องเช่า ผ้่เช่ายินยอมจ่ายค่าเสียหายแก่ผ้่ให้เช่าเป็ นรายจุด จุดละ…………… บาท ข้อ ๑๓ ผ้่เช่าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของผ้่ให้เช่าซึ่ง ได้ติดประกาศ หรือแจ้งให้ทราบ ณ อาคารที่พักโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ ง .ข้อ ๒ การชำาระค่าเช่า ผ้่เช่าตกลงจะชำาระค่าเช่าแก่ผ้่ให้เช่าเป็ นการล่วงหน้ า โดยชำาระภายในวัน ที่………………… ของทุกเดือนตลอดอายุการเช่า ข้อ ๓ ผ้่เช่าต้องชำาระค่านำ ้ าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ตามอัตราที่กำาหนดในข้อ ๑ โดยต้องชำาระพร้อม กับการชำาระค่าเช่าของเดือนถัดไป ถ้าผ้่เช่าไม่ชำาระภายในเวลาที่กำาหนด ผ้่เช่ายินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผ้่ให้เช่าใน อัตราวันละ………………บาท และหากไม่ชำาระให้เสร็จสินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนที่จะต้องชำาระแล้วผ้่ให้เช่า ้ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที พร้อมทังริบเงินประกันที่เหลือหลังจากหักใช้หนี้ และค่าเสียหายอื่นๆ แก่ผ้่ให้ ้ เช่าแล้ว .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful