You are on page 1of 25

evsjv`k nvDm wews dvBbv Kcvikb

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

cQ`
`ki cwiwPwZ Avgv`i cwiwPwZ cwiPvjbv cl` `vwLj KiZ ne, wmwURb PvUvi wefvM ev mswk Rvbvj I Avevmb cwikva wbqgvejx

evsjv`k nvDm wews dvBbv Kcvikb Mn wbgvY FY msvZ wbqgvejx


Mn wbgvY FY cZ nj wK wK welqi cwZ j ivLZ ne Ges Kvb aiYi `wjjc Zv wb eYbv Kiv njv| cqvRbeva weGBP.we.Gd.wm Gi m`i `dZi FY wiwRIbvj Awdm nZ FY welq civgk MnY Kiv hZ cvi| Kcvikb Gi FY

FY cwqv KiYi Rb cqvRbxq `wjj- `ZveR Abvb Avw_K cwZvbi Zzjbvq wKQyUv wfbZi weavq FY MnYi
cze mKj MnxZvK wKwZ, my`, FY

dvU FY msvZ Z_
`qv nQ| FY Av`vq Kvhg GK bRi weMZ cuvP A_- eQi eZj wewj evj wmU wew Avgv`i wVKvbv mgzn wdWevK dig mvBU gvc
hvMvhvMt 22, cyivbv cb, XvKv-1000,

cwikvai cwZ BZvw` mK czbvu Z_ Rb wbq Ave`b Kivi civgk 2.0 FYi cKvit cze Kcvikb nZ gv `y'aibi FY `qv nZ, hgb mvavib Ges evoxi Rb FY| eZgvb Kcvikb wbvI 7 cKvi Mn FY w`q _vKt 1| mvaviY FYt GKK ev ^vgx I Gxi bvg c` FY 2| Mc FY t GKvwaK ewIi gvwjKvbvaxb cU dvU wfwK Mc FY| 3| dvU/ GcvUgU FYt wbgxqgvb dvU / GcvUgU Kbvi Rb FY|

4| ewaZ FYt Abygvw`Z bKkv Abyhvqx gyj FY wbwgZ Ask ev` bKkvi
AwbwgZ Ask wbgvYi Rb c` FY| 5| mwg cvKv evoxi Rb FYt XvKv I PUMvg gUvcwjUb GjvKv I

wefvMxq m`i
evsjv`k

eZxZ Abvb Rjv, DcRjv m`i Ges ZrmsjM mvebvgq Mv_ mUvi/ vb mgzn mwg cvKvevoxi wbgvYi Rb c` FY|

evwYwRK
dvbt 88-02-9561315

88-02-9562767

6| gawe I wbgawe dvU FYt gawe I wbgawe kYxi Rb eMdzU AvqZbi dvU wbgvY /q I Mc wfwK dvU wbgvYi Rb

550 nZ 1000 c` FY|


dvt 88-02-9561324 B- gBjt bhbfc&bangla.net

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

7| ^ gqv`x wekl FYt Abyygvw`Z bK&kv gvZveK evox / `vjvbi wbgvY KvR Avi Ki wbgvY KvR kl/ wdwbwks chvq GbQb aygv Zv`i `vjvbi AmcyY wbgvY KvR mcyY Kivi Rb c` FY| 3.0 Kvhgi GjvKvt Kcvikb eZgvb XvKv I PUMvg gnvbMixmn `ki mKj wefvMxq , Rjvm`i, DcRjv m`i I mvebvgq Mv_ mUvi/ evwbwRK vb mgyn Kcvikbi FY c`vb Kvhg Pvjy iqQ| 4.0 evoxi AveZvsk I FYi wmwjst Rwgi gyj, Aevb, cvwicvwkKZv, wbwgZe febi bMZ gvb Ges mve evoxfvovi wfwZ Kcvikb GjvKv f` wbwgZe febi/ KvVvgvi AveZvsk weePbvq FYi wmwjs wbaviY KiQ| 5.0 Mn wbgvY FY msvZ wbqgvejxt

1| XvKv PUMvg gnvbMix GjvKvq miKvix/emiKvix cU mgyn BgviZ wbgvYi Rb mevP 50 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| 2| wmjU wefvMxq m`i I gjfxevRvi Rjv m`i/ cimfv GjvKvq 40.00 j UvKv Ges Z`msjM mebvgq Mv_ mUvi/ evwYwRK vb mgyn mevP 3| 35.00 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| 4| ewikvj wmwU Kcvikb GjvKvq 40.00 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| 5| Lyjbv, ivRkvnx I iscyi wefvMxq m`i Ges cyivZb Rjv m`i ( cUzqvLvjx I Rvgvjcyi Rjv m`i eZxZ ) 30.00 j UvKv Ges Z`msjM mvebvgq Mv_- mUvi/ evwYwRK vb mgyyn mevP 25.00 j UvKv FY c`vb Kiv 6| nq _vK| bZzb Rjv m`i ( bvivqbM ,MvRxcyi, gjfxevRvi Rjv m`i ) Ges Rvgvjcyyi I cUzqvLvjx Rjv m`i, Pgynbx cimfv GjvKvq 25.00 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| 35.00 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| bvivqbM, MvRxcyi, UsMx I mvfvi cimfv GjvKvq 40.00 j UvKv Ges Z`msjM mebvgq Mv_- mUvi/ evwYwRK vb mgyn mevP

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

7| `ki mKj DcRjv m`i I Z`msjM Mv_-mUvi/ evwbwRK vb mgyn mevP 8| nvb mgyn mwgcvKv evox wbgvYi Rb mevP 5.00 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| 6.0 Mc FYi t20.00 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| XvKv I PUMvg gnvbMix I wefvMxq m`i eZxZ Abvb mKj Rjv m`i I Z`msjM DcRjv m`i Ges mvebvgq Mv_- mUvi/ evwYwRK

1| KwZcq kZ mvc GKvwaK ewI gvwjKvbvaxb cU dvUwfwK Mc FY `qv nq _vK| G aiYi FYi Ave`bKvixi msLvi Kvb mxgveZv bB| 2| XvKv I PUMvg gnvbMix GjvKvq GK ev GKvwaK BDwbU wbgvYi Rb mevP Rb cwZ 50.00 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| 3| wmjU wmwU KcvikbGjvKvq 40.00 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| 4| Abvb mKj wefvMxq, cyivZb I bZzb Rjv m`i Ges UsMx, mvfvi, MvRxcyi, bvivqbM cimfv GjvKvq 25nZ 30.00 j UvKv FY c`vb Kiv nq _vK| 5| AwaK msLK cwieviK FY c`vb Kiv Kcvikbi Dk| GKB cwievii ewIMZfve DcvRbkxj h Kvb msLK m`mK Mc FY c`vb/ weePbv Kiv nq _vK| 7.0 FY cwikva gqv`t my`, Avmj I wbgvYKvjxb wKwZZ 15 ( mvaviY FYi ) eQi ev 180wU Ges gawe I wbgawe Kxg 20 eQi ev 240wU Ges ^ gqv`x wekl FYi ejvq 5 eQi ev 60wU wbavwiZ mgvb gvwmK gvwmK wKwZZ FY cwikvahvM| 8.0 mvBW cmt 1| FYi Rb cZvweZ febi Pvwiw`K mvBW cm Abygvw`Z bK&kv gvZveK evZe wVK bv _vKj FY weePbv Kiv hve bv| 2| fwelZ ivZv mcmvibi Rb Abygvw`Z bK&kvq ivZvi `yBcvk ev GK cvk wZM mgwcZ / ckZKiY `wLq bK&kv Abygv`b Kiv _vKj H mgZ bK&kvi wfwZ FY weePbv Kiv hve| my`i wKwZmn wbavwiZ gvwmK

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

3| GKB cwievii ga GKvwaK FY c`vb Kiv ne bv(cwievi ejZ ^vgx I Gx Ges Zv`i Dci wbfikxj Qj gq`i evSve)| aygv cwievii GKRb m`mi bvg FY Ave`b Kiv hve| Kcvikb _K cye Kvb FY wbq _vKj cyei FY mcyY cwikva bv nIqv chZ H cwievii Ab Kvb m`m FYi Ave`b KiZ cvie bv| ^vgx Gxi GKK bvg ev h_ bvg aygv GKwU FY `qv ne| h_ bvg FY c`vbi ^vgx, Gxi ga h Kvb GKRbi wbR^ Avq _vKj Pje| mvaviYZ bvevjKi bvg Kvb FY gyi Kiv hve bv| Ze bvevjKi c ^vfvweK ev AvBbMZ AwffveK Rvwgb`vi nj Ges AwffveK wnmve bvevjKi c mKj `wjjc ^vi Kij FY `qv hZ cvi| m AwffveKK Avjv`v FY `qv ne bv| 4| GKB kni hv`i emevmi wbR^ evox fvQ Zv`i bZzb evox wbgvbi Rb FY weePbv Kiv ne bv| Ze cZvweZ eKx RwgZ Abygvw`Z bK&kv Abyhvqx BwZga wbwgZ evoxi ( hw` _vK ) Aewk Ask ( fvwUKvjx, A_ev nwiRUvjx ) wbgvY / mcmvibi Rb cPwjZ wewe gvZveK FY weePbv Kiv hve Ges FY mycvwik Kivi mgq wbwgZ Aski mve fvovi 90% UvKvK cwikvahvM Avq wnmve MnY Ki FYi cvcZv wbicb Kiv ne| 9.0 digvj mvaviY FY Ave`b c `vwLji wbqgvejxt

1| FY Ave`bKvixK wbavwiZ dig ( cwZwU mvaviY FY, Ave`b dig 500/- UvKv gyj mswk Rvbvj I wiwRIbvj Awdm nZ cvIqv hvq) wb ewYZ `wjjcmn mswk Rvbvj I wiwRIbvj Awdm Ave`b `vwLj KiZ KiZ nq| emiKvix/ ewI gvwjKvbvaxb Rwgi wbic `wjj c `vwLj KiZ ne t

2| Ave`bKvixi gyj gvwjKvbv `wjj ( mvd-Kejv/ `vbc / eUbbvgv) Ges DI `wjj Gi GKwU dUvKwc 1g kYxi MRUW Awdmvi KZK mZvwqZ Ki `vwLj KiZ ne| gyj `wjj iwRt Awdm _K Ave`bi cye cvIqv bv Mj `wjj DVvbvi gZv c`vbmn `wjj DVvbvi gyj iwk` I `wjj Zvjvi wd eve` 200/- UvKv Ges `wjji GKLvbv mvwUdvBW Kwc `vwLj KiZ ne|
BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

3| wm.Gm, Gm.G I Avi.Gm LwZqvbi mvwUdvvBW Kwc `vwLj KiZ ne| 4| bvgRvix LwZqvbmn wW.wm.Avi I nvjmb bvMv` LvRbvi iwk` `vwLj KiZ ne| 5| Gm.G / Avi.Gm iKWxq gvwjK _K ^Zi avivevwnKZv cgvYi Rb PBb Ae WKzgUm Gi mZvwqZ dUvKwc `vwLj KiZ ne| 6| Rjv iwRvii Awdm _K 12(evi) eQii Zjvmxmn wb`vq mvwUwdKU (Gb.B.wm ) msMn Ki `vwLj KiZ ne| 7| h_vh_ KZci KvQ _K wbwgZe evoxi bK&kvi Abygv`b cmn GK Kwc Abygvw`Z bK&kv Ges GKwU AwZwiI Kwc `vwLj KiZ ne| 8| gvwUi fvienb gZv Rvbvi Rb mswk cUi mqj U wicvU `vwLj KiZ ne| mqj U wicvU mswk vZK cKkjx ( we.Gm.wm wmwfj Bwwbqvi) Gi ^vi _vKZ ne| `ki Abvb GjvKvi ejvq mqji weqvwis KvcvwmU mcK 5 eQii AwfZv mcb we.Gm.wm wmwfj Bwwbqvi Gi mvwUwdKU jvMe| 9| (K) eZj evoxi Rb 2 Kwc vKPvivj wWRvBb ( wfw/ exg/ Kjvg / Qv`/ wmwo BZvw` ) I fvienb gZvi mvwUwdKU Kgc 5 (cuvP) eQii AwfZv

mcb MvRyqU wmwfj Bwwbqvi/ wbevnx cKkjx/ cKkj civgk `vZv cwZvb KZK BmyKZ nZ ne| (L) 7 Zjv I Z`ya febi ejvq 10 eQii AwfZv mcb MvRyqU wmwfj Bwwbqvi/ wbevnx cKkjx/ cKkj civgk `vZv cwZvb KZK fvienb mb` wbZ ne| XvKv I PUMvg gnvbMixi ejvq weGbwewm Abyhvqx fwgKc cwZivax mb` w`Z ( Kcvikbi wbavwiZ QK )| 10| A msv KZK wbgvY j cwi`kbi myweav_ cZvweZ wbgvY vb hvIqvi ivZvi weeiYmn Avk cvki iZczY vcbvi bvg DjL czeK Uwms ccvi 2 Kwc nvZ AuvKv iU gvc ( Ave`bKvixi ^vi m^wjZ ) w`Z ne | 11| 2 Kwc mZvwqZ ^vi Ges 2 Kwc cvmcvU mvBRi mZvwqZ Qwe `vwLj KiZ ne|

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

12| `iLvZ wd Rgv c`vbi iwk` ( mvaviY FYi cwZ nvRvi 3/ UvKv mvbvjx evsKi wbw` kvLvq Ges weGBPweGdwm febi bxPZjvq

nvi RbZv evsK Kcvikbi wbavwiZ dg wdmi UvKv Rgv c`vb Kiv hvq| G QvovI Kcvikbi mswk Rvbvj I wiwRIbvj Awdm Rgv Kiv hvq| 13| Ave`bKvixi Avqi cgvYc I PvKzix FY Ave`b dgi wbw` cvZvq

eZb mb` Ges eemvi UW jvBm I Avq mK njdbvgv | AvqKi cwikvahv Avq nj AvB.wU.Gb b^imn AvqKi cZvqbc / AvqKii Rve`v bKj w`Z ne| Ave`bKvix we`k KgiZ _vKj Zvi Ave`bc, Qwe I Avqi mb`c mswk `k AewZ evsjv`k `yZvevm KZK mZvqb czeK XvKv ciiv gGbvjq nZ cwZ^vwiZ/ cgvwbKib Kwiq Rgv w`Z ne| 14| `iLvZKvixi wbR^ Avq bv _vKj ^vgx/x / Qj/ gqK Rvwgb`vi Kiv hvq| Gic Kcvikbi wbavwiZ Rvwgb`vii ckc dig czib Ki `vwLj KiZ KiZ ne Ges Rvwgb`vii Avqi ^c `vwjwjK cgvb w`Z ne| 15| `iLvZ Rgv `qvi ciciB cZvweZ eKx Rwgi cwiPqmn mvBU bvgdjK jvMvZ ne| 16| Abygvw`Z bK&kv gvZveK evox wbgvY Kieb Ges Kcvikb ev Ab Kvb Avw_K cwZvb nZ FY wbq evox wbgvY Kib bvB gg RywWwkqvj vc Nvlbv c w`Z ne | ZvQvov FY Ave`bKvix wbRi/ wbR`i Ges Zvi/ Zv`i cwievi eMi Rb hZzK wbeb bv ev hZzK w`eb bv gg Nvlbv c w`Z ne| 10.0 miKvi/ RvZxq Mnvqb KZc/( cyei nvDwRs mUjgU )/ ivRDK/ wm.wW.G/ K.wW.G/ Avi.wW.G/ KvUbgU evW/ nvDwRs mvmvBwU(miKvi _K eivKZ 1| 2| Rwgi wbic `wjjc `vwLj KiZ ne t gzj eivc ( GjUgU jUvi )| `Lj nZvZi c ( cRkb jUvi )|

3| K mZvwqZ Ges 4| Ges

gzj jxR `wjj I Gi GKwU dUvKwc (1g kYxi MRUW KgKZv KZ Ki )| gzj `wjj iwRw Awdm _K cvIqv bv Mj gzj `wjj DVvbvi iwk` `wjj DVvbvi Rb 200/- UvKv wd c`vb I `wjji GKwU Rve`v bKj `vwLj KiZ ne| gzj GjvwUi KvQ _K nZvZi gzj Rwgi gvwjK nj gyj gvwjKvbv `wjj eivKvix KZci Awdm bvgRvixi KvMRc `vwLj KiZ ne|

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

5| ) BZvw` wLZ

Kcvikbi wbKU Rwg eKi Rb eK AbygwZc/ Abvcw c (Gb.I.wm KvMRc `vwLj KiZ ne| GQvovI 9 AbyQ`i 7 nZ 16 b^i wgK DjKvMRc `vwLj KiZ ne|

11.0 Mc FYi AviI h mgZ `wjj `vwLj KiZ ne t 1| GKvwaK gvwjKi Kcvikbi bgybv gvZveK Mc FYi iwRvW GwMgU `wjj `vwLj KiZ ne| DI `wjj Gi GKwU dUvKwc 1g kYxi MRUW Awdmvi KZK mZvwqZ Ki `vwLj KiZ ne| 2| gzj GwMgU `wjj iwRw Awdm _K cvIqv bv Mj gzj `wjj Zvjvi iwk` Ges `wjj DVvbvi Rb 200/- UvKv Rgv I `wjji Rve`v bKj `vwLj KiZ ne| 12.0 FY Ave`bKvixMY eemvqx ) wkcwZ/ gvwjK/ Askx`vi/ cwiPvjK nj m Ab Kvb Avw_K cwZvb ev evsK nZ BwZcze Kvb cKvi

wnme)

FY MnY KiQb wKbv G evcvi wbavwiZ bgybv gvZveK Ave`bKvixMYK Nvlbvc ( wWKikb) `vwLj KiZ ne| hw` Ave`bKvix wbR bvg ev eemv cwZvbi bvg Ab Kvb evsK ev Avw_K cwZvb nZ Kvb cKvi FY MnY Ki _vKb Ze DI evsK/ Avw_K cwZvb nZ Kvb cKvi FY MnY Ki _vK Ze DI evsK/ Avw_K cwZvb nZ G gg Qvoc Gb `vwLj KiZ ne h, DI evsK/ Avw_K cwZvb wZwb/ Zvi mswk Kvcvbxi / cwZvbi bvg Kvb Ljvcx FY bB| Ave`bKvix FY Ljvcx nj Kcvikb _K FYi Ave`b weePbv Kiv ne bv| 13.0 FYi Ave`b `vwLji mgq Ave`bKvixMYK G gg Nvlbvc `vwLj KiZ ne h, FYi Rb cZvweZ ( cZvweZ ki j kni bvg wjLZ ne ) kni evsjv`k nvDm wews dvBbv Kcvikb/ Ab Kvb evsK ev Avw_K cwZvbi FY A_ev Ave`bKvixi wbR^ A_ wbwgZ Kvb evox bB|

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

14.0 KvDUvi 15.0

FY gyix Zivw^Z Kivi wbwg FY `iLvZi mv_ mKj cqvRbxq `wjjmgzn `vwLj Kiv Acwinvh| Ave`bKvix cqvRbeva Kcvikb feb AewZ FY wefvM ev mswk Rvb/ wiwRIb Gi KvDwmwjs civgk MnY KiZ cvieb| GB cywZKvq DwjwLZ wdm eZxZ FY cvIqvi Rb Avi Kvb LiPi cqvRb nq bv|

16.0

Ave`bc mwVK cvIqv Mj Ges cqvRbxq `wjjvw` Ave`bi mgq `vwLj Kiv nj miKvi _K mivmwi wjRcv Rwgi 20w`b Ges ewI gvwjKvbvaxb Rwgi ( cvBfU jv) Gi 25 w`bi ga FY gyixi eev bqv nq _vK| FY gyixi ci KiYxqt wbwgZe BgviZi cvwjZ eqi Kgc 20% ev Zvi ekx A_ev wbgvY eq Ges gyixKZ UvKvi cv_Ki hv ekx FY Ave`bKvixK c_g wKwZ MnYi cze wbgvY KvR wewbqvM KiZ ne| gyixKZ UvKvi Dci cwZ nvRvi 3/(wZb) UvKv XvKvq Kcvikb Gi m`i `dZi feb AewZ RbZv evsK, cyivbv cb kvLvmn mvbvjx evsKi wbavwiZ kvLvq Ges bvkbvj evsK, Awdm cwi`kb wd Rgv w`q Rgvi iwk` `vwLj KiZ ne| inb `wjji gzj eve` cwZ Kwc 100/- (GKkZ ) UvKv wnmve XvKvi Rb RbZv evsK, cyivbv cb kvLvmn mswk Awdm nZ mieivn Kiv nq| inb `wjji iwRkbi hveZxq eq FY MnxZvK enb KiZ ne|

17.0 1|

2| Lyjbv I mswk 3| 4|

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

5| cvk) vc

Ave`bKvixi FYi Rvwgb`vi _K _vKj Rvwgb`viK 150/- (GKkZ UvKv/ A_ev miKvi KZK avhKZ gzjgvbi wekl AvVvhyI (ckvj GWnwmf vc) hyI Ki Kcvikbi wbavwiZ dig ( Rvwgbbvgv I Rvwgb`vi ckc dig 100/ UvKv gyj XvKvq

Kcvikb

feb RbZv evsK, cyivbv cb kvLvq Ges Abvb vb Kcvikbi Awdm mgzn cvIqv hvq ) c_g wKwZ MnYi cze jUvi Ae MvivwU c`vb KiZ ne| 18.0 1| c`vb Kiv nq| FYi c_g wKwZi PK inb `wjj iwRkbi mgq c`vb Kiv nq| cieZx wKwZ mgzni PK,wbgvY KvR cqvRbxq eqKiY mvc czeeZx PK MnYi 2 gvmi ga MnY KiZ nq| gyixc Bmyi ZvwiL nZ 6 gvmi ga gyixc DjwLZ wbgvb KvR mgvwi 2| Ges mswk Awdm _K PK c`vb Kiv nq| 19.0 nq| FY Av`vqi bvwUk Rvix, gvgjv `vqi Ges Ab h Kvb AvBbvbyM eev MnYi hveZxq LiPvw` FY MwnZvK enb KiZ nq| 20.0 Kcvikbi cyevbygwZ ewZiK FY wbwgZ evoxi AvKvi, AvqZb I KvVvgvi cwieZb, bK&mv/ evoxi KvVvgv i`e`jt h_vh_ KZci Abygv`b ewZiK bK&mvq Kvb i`e`j Ges wnmve msibt cZK FYi wnmve mswk wiwRIbvj I Rvbvj Awdm msib Kiv ci c_g wKwZi PK MnY KiZ nq| DI mgqi ga 1g wKwZ MnY KiZ e_ nj gyix evwZj nq hZ cvi| mKj wKwZi PK mswk Rvbvj I wiwRIbvj Awdm _K Bmy Kiv nq Fbi wKwZ c`vbi cwZt wbgvY KvRi mv_ msMwZ iL PKi gvag KqK wKwZZ FY

cwieab, mshvRb, weqvRb, Acmvib BZvw` Kiv Aea| FY MwnZvK wbR eq evoxi wbqwgZ I h_vh_ givgZ Ges msib KiZ nq Ges fwg Dbqb Ki, ciKimn hveZxq Ki cwikva KiZ nq|

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

21.0 Kiv

FY gywI ( wiWckvb ) FY cwikvai gqv` kl nIqvi czeI Kcvikbi mgy`q FY cwikva hvq| h ZvwiL mcyY FY cwikva Kiv ne Zvi cze w`b chZ

my` w`Z nq| mcyY FY cwikvai ci RgvKZ `wjjvw` MwnZvK diZ `qv nq| FY gywI ( wiWckvb ) iwRw `wjji gvag KiZ nj Gi eq FY MwnZvK enb KiZ nq| mZKxKiYt 22.0 Kcvikbi wbKU nZ FY MnYi Dk A_ev Kvb RvgvbZ Mnbi ce Kivi Dk Kn BQvKZfve Kvb wg_v weeib w`j wKsev vZmvi Kvb wg_v weeib eenvi Kij, 1973 mvji evsjv`k nvDm wews dvBbv Kcvikbi Av`ki ( ivcwZi 1973 mvji 7 b^i Av`k ) 35(1) aviv gvZveK `y'eQi chZ Kviv` A_ev `y'nvRvi UvKv Rwigvbv A_ev, Dfq` `bxq neb|

23.0 eB msMniwbqg|
BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

Kcvikbi wewfb weqhvM digi gyj ZvwjKv Ges evsK ggv w gK bs 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| weeiY inb `wjj FY Ave`b dig GcvUgU/ dvU FYi Ave`b dig ( digvj) Rvwgb`vii ckc dig ( Rvwgbbvgv digmn) mvavib FYi Ave`b wd ( cwZ nvRvi ) mvavib FYi cwi`kb wd ( cwZ nvRvi ) dvU FYi Ave`b wd ( cwZ nvRvi ) gyj /wd/ PvR 100/500/1,000/100/3/3/5/-

8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|

dvU FYi cwi`kb wd ( cwZ nvRvi ) nZvZi wd FY wefvRb wd ( cwZRbi Rb ) nZvZi dig 2q inb AbygwZ eKx mwi AvswkK AegywIi Ave`b dig inbve evox/ GcvUgU weqi wcxq `wjj

5/7,500/3,000/200/2,500/500/50/-

24.0 h mgZ FY MnxZv FYi kl wKwZ UvKv MnY Kibwb Zv`i kl wKwZi PK MnYi mgq 50.00 UvKv Rgv w`j 1wU evsK ggv eBmn FY cwikvai Dc`k c `qv ne| ggv eBqi cvZv kl nIqvi ci bZzb ggv eB mieivn Kiv ne| 25.0 FY c`vb t Kcvikb cwZwZ nIqvi ci _K 2009-2010 A_ eQi chZ cyxfZ gyixKZ FYi cwigvY 4069.41 KvwU UvKv Ges weZibKZ FYi cwigvY 3584.02 KvwU UvKv| 2009-2010 A_ eQi FY gyix I weZiY Kiv nqQ h_vg 250.00 KvwU I 234.01 KvwU UvKv|

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

26.0 FY kYx webvm I mwwZ msiY t G hver c`vbKZ FY I AwMgi ga 515.29 KvwU UvKv kYxKZ I SzwKcyY wnmve weewPZ njI AvjvP A_ eQi ( my ZvwiL-30-06-2006

Zv cyeeZx eQii (30-06-2005) Zzjbvq nvm cq 19.62% G `vwoqQ| AvjvP eQi cyeeZx eQi mgyni Kz-FY mwwZ LvZ cwfkb NvUwZ wQj bv | AwaK cieZx eQi Kz-FY mwwZ AwZwiI AvjvP A_ eQi Kwgq Zv bxU gybvdvi mv_ mg^q Kiv nqQ| 19992000 mvj _K FY kYx webvm Kvhg Pvjy nIqvi ci gv wZb eQii gaB cwfkb NvUwZ KvwUq DV cKZ gybvdv ARbmn kYxKZ FYi nvi 19.62% G bvwgq Gb Kcvikb GKwU weij mvdj ARb KiQ| G AwRZ mvdjK mymsnZ Ki Aevi Aviv Dbqbi Rb Pjgvb cPv Aviv Rvi`vi Kiv nQ| A-kYxKZ FY hvZ kYxKZ bv nq Zvi cvkvcvwk kYxfI FY A_vr wbgvb FY hb m`nRbK FY Ges m`nRbK FY hb g` FY cwibZ nZ bv cvi mw`KI hZkxj I KvhKix c`c MnYi cwZ weklfve j ivLv nQ|

evsjv`k nvDm wews dvBbv Kcvikb


vwcZ t 1952 Bs

wmwURb PvUvi
FY cvwi hvMZvt
1| cU/ Rwgi gvwjKvbv bvMwiK 2| cv_wgK wewbqvM mvg_ ( cvwjZ eqi 20%) 3| evsjv`ki

FY Ave`bi Rb wK wK `wjj cvw`/ KvMRcvw` Rgv w`Z ne t


K) miKvix/ RvZxq Mnvqb KZc/ ivRDK/ wmwWG/ KwWG/ AviwWG/ KvUbgU evW / nvDwRs mvmvBwU KZK eivKZ Rwgi t 1. gyj eivc ( GjvUgU jUvi ) 2. `Lj nZvZi c ( cRkb jUvi ) 3. gyj jxR `wjj I Gi GKwU dUvKwc ( 1g kYxi MRUW KgKZv KZK mZvwqZ ), gyj iwRx Awdm _K cvIqv bv Mj `wjj DVvbvi gyj iwk` I GKwU Rve`v bKj| 4. Kcvikbi wbKU eKi Rb Abvcw c ( Gb.I.wm) / eK AbygwZc| L) emiKvix / ewI gvwjKvbvaxb Rwgi t 1. Ave`bKvixi gyj gvwjKvbv `wjj ( mvd-Kejv/ `vbc/ eUbbvgv ) 2. wm.Gm, Gm.G I Avi.Gm LwZqvbi mvwUdvBW Kwc| 3. bvgRvix LwZqvbmn wW.wm.Avi I nvjmb bvMv` LvRbvi iwk`| 4. Gm.G/ Avi.Gm iKWxq gvwjK _K ^Zi avivevwnKZv cgvbi Rb PBb Ae WKzgUm Gi mZvwqZ dUvKwc | 5. Rjv iwRvii Awdm _K 12(evi) eQii Zjvkxmn wb`vq mvwUwdKU (Gb.B.wm) M) miKvix/ emiKvix Dfq wbi KvMR cvw`I `vwLj KiZ net 1. h_vh_ KZci KvQ _K wbwgZe evoxi bK&kvi Abygv`b cmn bK&kv

`wjj

Ges AwZwiI GKKwc| 2. Rwgi mqj U wicvU| 3. eZj evoxi Rb 2 Kwc vKPvivj wWRvBb I cKkj mb`| 4. iZcyY vcbvi DjLcyeK 2 Kwc nvZ AvKv iU gvc| 5. 2 Kwc cvmcvU mvBRi mZvwqZ Qwe| 6. Ave`bKvixi Avqi cgvbc I PvKzixi FY Ave`b dgi wbw` cvZvq eZb mb` Ges eemvqi UW jvBmmn Avq Gi cgvb c|

evsjv`k nvDm wews dvBbv Kcvikb


vwcZ t 1952 Bs

wmwURb PvUvi
evsjv`k nvDm wews dvBbv Kcvikb evsjv`ki me Kvhg cwiPvjbv Ki _vK| vb/ GjvKvf` FYi cwigvb wKQyUv wfbZv iqQ| evsjv`ki wewfb vb FY Kvhgi wP wbict

mev t Mn wbgvY FY weZiY Kvhg

w gK bs

mevi aiY

mevP wmwjs I chvR GjvKv ( j UvKvq )


XvKv I PUMv g gUvc wjUb GjvKv Abvb wefvMxq I cyivZb Rjv m`i ,bvivqbM MvRxcyi, UsMx, mvfvi cimfv GjvKv 30 nZ 40 30 25-30 40 2 5 15 bZzb Rjv m`i I ZrmsjM Mv_ mUvi / evwYwRK vb mgyn DcRjv m`i I Zrmsj M Mv_ mUv i/ evwYw RK vb mgyn 20 20 2 5 -

Mn wbgvY FY

1. 2. 3. 4. 5. 6.

mvaviY FY Mc FY ( cwZRb ) ewaZ FY dvU FY ^ gqv`x (5 eQi) wekl FY mwg cvKv FY

50 50 50 40 5 30

25 30 25 40 2 5 15

7. gawe I wbgawe mvaviY FY xg ( cwZ BDwbU me wb 550 I mev 1000 et dzt dvU

10

10

10

10

FY cvwi Rb wd mgnt
1. Ave`b wdt cwZ nvRvi 3/- UvKv| * mgq mgq 2. 3. 4. 5. 6.

my`i nvit
1. XvKv I PUMvg gUvcwjUb GjvKvt 12% * cwieZbhvM

dvU FYi t

cwi`kb wd t cwZ nvRvi 3/- UvKv| 2. Abvb wefvM, Rjv I DcRjv m`it 10% evox / dvU nZZi wdt 7,500/- UvKv| wefvRb wdt 3000/- UvKv| FY Ave`b ci gZjt 500/- UvKv( cwZwU ) nZvZi Ave`bci gyjt 250/-UvKv ( cwZwU )

1. Ave`b ci gzjt 1000/- ( cwZwU ) 2. Ave`b wd t cwZ nvRvi 5/- , cwi`kb wdt cwZ nvRvit 5/-

AwfhvMi dvKvj KgKZvi bvg wVKvbv cavb Kvhvjqt

gvV Kvhvjqt

evsjv`k nvDm wews dvBbv Kcvikb


vwcZ t 1952 Bs Ave`b msMn I Rgv `qvi vbt
mKj Rvbvj I wiwRIbvj Awdmmi FY kvLv _K FY Ave`b c msMn Kiv hve Ges Rgv `qv hve|

wmwURb PvUvi

KZ w`bi ga FY cvIqv hve

1. Rvbvj Awdmi miKvix/ ewIgvwjKvbvaxb cU 20 w`b 2. wiwRIbvj Awdmi miKvix/ ewIgvwjKvbvaxb cU 25 w`b FYi cKvi f` 5,15 I 20 eQi - FYi 1g wKwZi PK MnYi ZvwiL _K cieZx 13Zg gvmi

FY cwikvai gqv`

1g ZvwiL nZ wKwZ cwikva KiZ nq| - dvU FYi kl PK MnYi gvm _K 4_ gvmi 1g ZvwiL nZ wKwZ cwikva KiZ nq| FY KBmi mgy`q cvIbv cwikva Kiv nj mswk Rvbvj/ wiwRIbvj Awdmi Rvbvj gvbRvi/ wiwRIbvvj gvbRvi Gi wbKU _K Rwgi `wjj cvw` diZ `qv nq| `wjj cvw` diZ `vbi mgq MnxZvKB DcwZ _K wbR msMn KiZ nq| MnxZv gZzeiY Kij Zuvi gZz mb` Ges Iqvwikvb mb` ( wmwU Kcvikbi IqvW Kwgkbvi/ 1g kYxi gvwRU Gi wbKU _K msMnxZ) `vwLj mvc IqvwikMY DcwZ nq `wjj c MnY KiZ nq|

`wjj diZ

1. XvKv gnvbMixi GBPweGdwm febi bxPZjvq AewZ RbZv evsK, cyivbv kvLv Ges mvbvjx evsKi wbavwiZ kvLv mgzn FYi wKwZi UvKv Rgv `Iqv hvq|

wKwZ cwikvaiRb wbavwiZ evsK mgzn

dvU FYi wb`wkKv 1.0 K dvU FYi Rb Ave`b KiZ cvibt evsjv`ki cv eq, my I wbR^ Avq AvQ Ggb h Kvb bvMwiK Ave`b KiZ cvib| hvi wbR^ Avq bvB, wZwb wbR^ Avq AvQ Ggb Zvi cwievii m`m`i ga gvZv-wcZv/ ^vgx-Gx/ Qj/weevwnZ/ AweevwnZ gq Gi h Kvb GKRbK Rvwgb`vi wbqvM KiZ cvib| Ave`bKvix we`k KgiZ nj Zvi Ave`b c Ges Avq msvZ KvMRc mswk `k AewZ evsjv`k `zZvevm/ nvBKwgkbi gvag mZvwqZ Ki Ges XvKv ciiv gGbvjq nZ cgvwbKiY Ki `vwLj KiZ ne| 2.0 GcvUgU FYi AvIZvaxb GjvKv, mevP wmwjs, wbgvY nvi I Ave`bKvixi cv_wgK wewbqvMi cwigvYt

wg K bs

GjvKvi bvg

dv Ui AveZ vski cwigvY

1 1|

2|

2 XvKv I PUMvg gnvbMixi AwZ DbZ GjvKv jkvb,ebvbx, avbgw, evwiaviv, DIiv, jvjgvwUqv Av/G, wW.I.GBP.Gm( gnv Lvjx ,evwiaviv, ebvbx ) Ges PUMvgi Kzjkx Av/G, AvMvev` I Puv`MuvI wm.wW.G Av/G ( DcivI GjvKv mgzni aygv miKvix cUi chvR )| XvKv I PUMvg gnvbMixi Abvb DbZ GjvKv Ges `ki mKj wefvMxq, Rjv m`i, UsMx I mvfvi cimfv GjvKv|

3 1429 etdzt

Abygv w`Z FYi mev P wmwjs Gi cwigvY 4 40.00 j UvKv

Ave`bK vixi wbR^ wewbq vMi cwigvY 5 Kcvi kb KZ K cvwjZ wbgvY eqi 20%

Abyg vw`Z wbg vY nvi (cwZ eMd zU) 6 3500/UvKv

gZe

7 dvUi AveZvsk 1429 eMdzUi ekx nj ewaZ Aski mgy`q eq Ave`bKvix K enb KiZ ne|

1667 et dzt

40.00 j UvKv

Kcvi kb KZ K cvwjZ wbgvY eqi 20%

3000/UvKv

dvUi AveZvsk 1667 eMdzUi ekx nj ewaZ Aski mgy`q eq Ave`bKvix K enb KiZ ne|

3.0 mvgwqK Ave`b ci msM `vwLjZe KvMRci ZvwjKvt Rwgi ^Z msvZ KvMRc t
jxRcv cUi wg K bs 1| cZvweZ GcvUgU febi Rwgi gvwjKvbv `wjj ( jxR `wjj ev jxR cieZx gvwjKvbv `wjj Gi mZvwqZ dUvKwc ) GQvovI PBb Ae WKzgUm wnmve gzj eivc I `Lj nZZi c ( hw` _vK ) 2| jxR `vZvi Awdm bvgRvixi WKzgUm ewI gvwjKvbvaxb wg Rwgi K bs 1| cZvweZ GcvUgU febi Rwgi gvwjKvbv `wjj ( gzj gvwjKvbv `wjji mZvwqZ Kwc Ges Gm.G iKWxq gvwjK _K avivevwnKZv cgvYi PBb Ae WKzgUm Gi mZvwqZ Kwc |

2|

3|

jxR`vZv cwZvb _K Kcvikbi wbKU eK ivLvi AbygwZ c / Abvcwc ( chvR )

3|

wm.Gm , Gm.G I Avi.Gm LwZqvbi mZvwqZ dUvKwc Kwc, bvgRvix LwZqvbmn wW.wm,Avi I nvjmbi LvRbv mZvwqZ iwk` Gi dUvKwc| 12 (evi ) eQii Gb.B.wm ( mswk mveiwRvi KZK ^vwiZ )|

4|

dvU qi evqbvPzwIi Kwc Ges eivc ( hw` _vK )|

4|

dvU qi evqbvPzwIi Kwc Ges eivc ( hw` _vK )|

3.1 1. 2. 3.

cKkjMZ KvMRcvw`t
GcvUgU febi Abygvw`Z bKmv I Abygv`b ci mZvwqZ dUvKwc| mswk cUi mqjU wicvU Gi mZvwqZ dUvKwc| (K ) mswk GcvUgU febi KvVvgv bKmv (vKPvivj wWRvBb)| Kgc 5 eQii AwfZv mb MvRyqU wmwfj Bwwbqvi/ cKkj civgk`vZv cwZvb KZK c` BgviZi fvienb gZv msvZ mvwUwdKU (mvwUwdKU c`vbKvix cKkjxK AekB BbwwUDkb Ad Bwwbqvm evsjv`k Gi m`m nZ ne)| (L) 7 I Z`ya Zjv febi ejvq 10 eQii AwfZv mcb MvRyqU wmwfj Bwwbqvi/ cKkj civgk`vZv cwZvb KZK c` BgviZi fvienb msvZ mvwUwdKU ( mvwUwdKU c`vbKvix cKkjxK AekB BbwwUDkb Ad Bwwbqvm evsjv`k Gi m`m nZ ne)| (M) XvKv I PUMvg gnvbMixi weGbwewm Abyhvqx fwgK cwZivax mb` w`Z ne| wWRvBb gvZveK KvR Kivi evcvi Wfjcvii AvviUwKs c`vb KiZ ne|
(M) Abvb KvMRct

4. 3. 2 1. 4.0 4.1

Wfjcvi Kvvvbxi msN ^viK , msNwewa I wbeb mb` Gi mZvwqZ Kwc| GcvUgU FY Ave`b cmwms cwZt h Kvb GcvUgU febi wbgvYvaxb/bZzb wbwgZ dvUi BQyK ZvK dvU FY c`vb Kiv hve| gawe I wbgawe kYxi jvKRbi evmvbi msvb Kivi Dk hv`i Kvb evox ev dvU bvB Zv`i dvU FY c`vbi AMvwaKvi `qv ne| dvU FYi Rb c_g GcvUgU/dvU FYi mvgwqK Ave`bc ( wbavwiZ dg ) mivmwi mswk Rvbvj Awdm `vwLj KiZ ne| Rvbvj Awdm KZK KvMRc cixv Ki Ges cZvweZ GcvUgU cwi`kb czeK digvj `iLvZi Abygv`b `qv ne| Zrci Ave`bKvixMY digvj ( wbavwiZ dg ) FY Ave`bc `vwLj KiZ cvieb| digvj Ave`bi cwZ cPwjZ cwZZ ^Z wicvU I cKkjMZ wicvU mZvlRbK nj FY gyix c`vb Kiv hve| dvUi c_g ZvKB FY c`vb Kiv ne Ges Kvb AevZB c_g Zv nZ wZxq Kvb ew dvU q Kij ZvK (wZxq ZvK ) FY c`vb Kiv ne bv|

4.2

4.3

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4

digvj Ave`bci msM `vwLjZe `wjj I KvMRci ZvwjKvt Ave`bKvixi 2Kwc cvmcvU mvBRi Qwe I mv`v KvMR 3wU bgybv ^vi (1g kYxi MRUW Awdmvi KZK mZvwqZ) `vwLj KiZ ne | `iLvZ wd Rgv c`vbi iwk` (cwZ nvRvi 5/-(cuvP) UvKv nvi ) w`Z ne| digvj FY Ave`b ci gzj 1000/- ( GK nvRvi ) UvKv| FY Ave`bKvixi Avqi cgvbc| PvKzixi FYi Ave`b digi wbw` cvZvq eZb mb` Ges eemvi UW jvBm I Avq mK njdbvgv| AvqKi cwikvahvM Avq nj wU AvBb Gb b^imn AvqKi cZvqb c Ges wjqb msvZ KvMRc (chvR ) `vwLj KiZ ne| FY Ave`bKvixi wbR^ Avq bv _vKj wcZv/ gvZv/ ^vgx/Gx/Qj/ weevwnZ / AweevwnZv DcvRbkxj gqK Rvwgb`vi KiZ ne| Ze Gic Kcvikbi wbavwiZ Rvwgb`vii ckc dig I Rvwgbbvgv `vwLj KiZ ne Ges Rvwgb`vii Avqi ^c `vwjwjK cgvY `vwLj KiZ ne| cZvweZ dvUwU ev febwU hw` Ab Kvb evsK ev Avw_K cwZvbi wbKU `vqe _vK Ze mswk evsK ev Avw_K cwZvb nZ AvbycvwZK Rwgmn cZvweZ dvUwU Aegy Kivi welq evsKi wjwLZ mwZc `vwLj KiZ ne|

5.5

6.0

FY cwikvai mgqmxgv wbaviYt mve evox fvovi cvkvcvwk Ave`bKvixi gvwmK Avq, eqm, Abvb Avq, AemifvZv ( chvR ) mvgvwRK ghv`v BZvw` weePbvq wbq dvU FYi cwikva gqv` Rvbvj gvbRvi KZK FY MnxZvi mwnZ AvjvPbvg Zuvi mwZZ 5 eQi _K mevP 15 eQi chZ wbaviY Kiv ne (mKji ejvq 15 eQi ne bv )| FY weZiY cwZt FYi 1g PK MnYi cze Kcvikbi wbavwiZ nvi ( cwZ nvRvi 5/- (cuvP) UvKv ) cwi`kb wd mswk Rvbvj Awdm/wbavwiZ evsK Rgv w`q gzj iwk` 1g PKi Ave`bi mv_ `vwLj KiZ ne| Completely Constructed flat qi Rb FY weZiYKvj/mgq eKx `wjj iwRw Ki wbZ ne| G GKwU PKi gvag mgy`q FYi UvKv weZiY Kiv hve| Wfjcvi, dvU Zv Ges Kcvikbi ga w-cxq iwRvW Pzw Kivi ci gyixKZ UvKv c`vb Kiv hve| Ze mswk dvUi wbgvY KvR MnxZvi BKzwqwU (Equity) eve` WfjcviK cwikvahvM mgy`q UvKv wewbqvMi ci c_g PK gyixKZ FYi 50% UvKv c`vb Kiv ne| cieZxZ wbgvY KvRi Aev ` `y'wU PK evKx 50% UvKv (25%+25%) c`vb Kiv hve| kl wKwZ MnYi cze inb `wjj iwRw KiZ ne| jxR c` Rwgi Rwgi gvwjK (jxR MwnZv) Wfjcvi Kvvwb dvUi AvbycvwZK Rwg weqi gZv c`vb Ki Avg- gvIvi bvgv c`vb KiQ Ges DI Avg- gvIvi bvgvwU jxR `vZv cwZvb KZK ( ivRDK/ cU eivKvix msv ) MnY I Abygv`b w`qQ m mKj 1g wKwZZ FYi 50% UvKv Ges 2q PKi gvag 25% UvKv c`vb Kiv hve|

7.0 7.1 7.2 7.3

7.4

7.5 7.6
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

kl wKwZi PK MnYi cze cqvRbxq wbgvY KvR mb KiY mn ivRDK / cU eivKvix msv nZ dvU I AvbycvwZK Rwgi eK AbygwZc (Gb. I.wm ) `vwLj Ges inb `wjj mv`b I iwRwt Ki w`Z ne| dvU FY MnxZvi wjwLZ mwZZ Wfjcvi/Zvi cwZwbwaK FYi PK c`vb Kiv hve| GQvov Wfjcvi FY MnxZvi wbKU _K Avggvvi bvgv ej FYi PK Mnbi gZv cj FYi PK WfjcviK c`vb Kiv hve|

WKzgbUkb (Documentation) t
FY MnYi iZ dvU Zv eK `wjj Ki w`Z bv cvij ev `qv meci bv nj GcvUgU FY gyixi ci Wfjcvi, dvU Zv Ges Kcvikbi ga wbavwiZ bgybv gvZveK w-cxq Pzwc ^vi I iwRw KiZ ne| w-cxq Pzw iwRwi ci _K dvUi gvwjKvbv `wjj iwRw nIqvi gaeZx mgqi ga gyixKZ FYi UvKv wbgvY KvRi AMMwZ cwi`kb czeK wKwZZ wKwZZ UvKv c`vb Kiv ne| dvU I AvbycvwZK Rwg FY MnxZv/dvU Zvi bvg Wfjcvi KZK iwRkb Ki `qvi ci dvU Zv/FY MnxZv KZK Kcvikb eivei eKx `wjj mv`b I iwRw Ki w`Z ne Ges eKx dvU weqi gZvhy iwRvW cvIqvi-Ae-GUYx di-mj w`Z ne| FY weZiYi cze DjwLZ `wjjvw` mv`b Kiv QvovI FYi Rvwgb`vi _vKj Rvwgbbvgv mcv`b KiZ ne| GQvovI wW.wc.bvU (D.P.Note ), Kcvikbi AbygwZ Qvov dvU nZvZi bv Kivi AsMxKvibvgv,cv WUW PK MnY Ges wjqb msvZ KvMRc ( chvR ) AwZwi RvgvbZ bqv ne| miKvi KZK wbavwiZ my`i nvi 5 eQi _K mevP 15 eQi chZ cwikva gqv` mggvwmK wKwZZ PzwI gvZveK wbavwiZ gqv`i ga my`vmj Kcvikbi mgy`q cvIbv UvKv cwikva / Av`vq Kiv ne| eZgvb my`i nvi evwlK 12% (miKvi KZK my`i nvi cwieZb Kiv nj cwiewZZ nvi chvR ne )| evwlK wfwZ my` PvR Kiv ne| GgiUvBRW (Amortized) cwZZ mKj wKwZi cwigvY mgvb ne| evwlK 12% nvi my` 15 eQi cwikva gqv` cwZ j UvKvi gvwmK wKwZi cwigvY 1201/ UvKv ,10 eQi cwikva gqv` cwZj UvKvi gvwmK wKwZi cwigvY 1435/- UvKv Ges 5 eQi cwikva gqv` cwZ j UvKvi gvwmK wKwZi cwigvY 2225/- UvKv |

8.5

9.0

GgiUvBRW (Amortized) cwZi gvwmK wKwZZ FY cwikva KiZ ne| wbavwiZ mgqi ga my`vmj mgy`q cvIbv UvKv cwikvai wbwg FYi cwikva mzPx (Amortization Schedule) Zix Ki Dc`k ci gvag MnxZvK Rvbvbv ne | FY weZiYi iZB MnxZvi wbKU nZ 3 eQii Rb FYi gvwmK wKwZi wecixZ Kcvikbi bvg 36 wU cv-WUW ( post-dated ) m PK ev AwMg gvwmK wKwZi PK Rgv bqv ne Ges FY cwikva bv nIqv chZ chvqg 36wU Ki PK Rgv wbq FY cwikva wbwZ Kiv ne| AwMg RgvKZ PK cwZgvm mswk FY wnmvei wecixZ evsK Rgv Ki cwZgvmi wKwZ Av`vq Kiv ne|

9.1 9.2

FYi kl PK c`vbi ev mekl MnxZ PKi (mgy`q UvKv MnY bv Kij) 3 gvm ci 4_ gvmi 1g ZvwiL nZ wKwZ i ne| wbgvYKvjxb my` (AvB.wW.wm.wc) bigvj wKwZ ii ZvwiL _K mevP 12 wKwZZ Av`vq Kiv ne| G evcviI 12wU AwMg PK bqv ne| `iLvZ wd,cwi`kb wdmn mKj aibi wd (Fees) Gi UvKv AdiZhvM|