You are on page 1of 1

2.

Gulang o Edad

Sakop sa lawak ng gulang ng mga kalahok mula labing-anim (16) hanggang dalawampu (20) taong gulang. Tunghayan sa Talahanayan 2 ang interpretasyon ng mga natipong figura.

TALAHANAYAN II

Frikwensi ng mga Mag-aaral na Kalahok Batay sa Salik ng Gulang

Gulang/ Edad 16 17 18 19 20 Kabuuan

Bilang 1 15 8 3 3 30

Bahagdan 3% 50% 27% 10% 10% 100%

Naitala sa gulang na 16 ang 1 kalahok o 3% sa 17 taon ay may labinlima (15) kalahok na katumbas ng 50%, at walo (8) naman o 27% sa gulang na 18. Ang mga magaaral na edad 19 at 20 ay binubuo ng tatlo (3) o 10% na mag-aaral.