You are on page 1of 7

Trng THPT ng H

THI TH TUYN SINH I HC NM 2012 Mn: VT L Khi A Thi gian lm bi: 90 pht
M : 199

H, tn th sinh: S bo danh:

Cho bit: hng s Plng h=6,625.10-34J.s; ln in tch nguyn t e = 1,6.10-19C; tc nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s. I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cu, t cu 1 n cu 40) Cu 1: Khi biu din vn tc ca vt dao ng iu ho theo li x bng th ta s thu c ng no sau y ? A. ng thng B. Hnh sin C. Parabol D. Elip Cu 2: Mt mch dao ng LC l tng gm t c in dung C v cun cm c t cm L. Ni 2 cc ca ngun in mt chiu c sut in ng E in tr trong r vo 2 u cun cm. Sau khi dng in trong mch n nh, ct ngun th trong mch LC c dao ng in t vi in p cc i gia hai bn t l Uo. Bit L = 25r2C. T s gia Uo v E l A. 10 B. 100 C. 5 D. 25 Cu 3: on mch in MN gm hai on mch MA v AN mc ni tip. on mch MA gm in tr thun R mc ni tip vi cun thun cm L, on mch AN cha t C c in dung thay i c. t vo hai u on mch in p u MN =100 2 cos( 100 t +) V . Thay i in dung ca t in in p hiu dng U MA t cc i th khi biu thc in p gia im M v im A l u MA = 200 2 cos 100 t V . Gi tr ca l A. B. C. D.
3 6 3 6

Cu 4: Trn mt si dy n hi c sng dng n nh vi bc sng 1,5 cm. A v B l hai im trn si dy cch nhau 14 cm v ti trung im ca AB l mt nt sng. S nt sng v bng sng quan st c trn on dy AB l A. 18 bng,19 nt. B. 19 bng, 19 nt. C. 19 bng, 18 nt. D. 18 bng, 17 nt. Cu 5: Mt on mch ni tip gm mt t in c in dung C = 2.10 -4/ F, mt cun dy c in tr thun 22,5 v t cm L = 0,3/ H. in p xoay chiu n nh th dng in chy qua mch c phng trnh i = 2 cos(100 t+ /4) A. tng tr ca on mch c gi tr bng tng tr ca cun dy th cn phi ghp thm vi t in c mt t mi A. c in dung C' = 10-3/ F. B. c in dung C' = 2.10-3/ F. C. c in dung C' = 4.10-3/ F. D. c in dung C' = 6.10-3/ F. Cu 6: Mt cht im dao ng iu ho trn trc Ox c vn tc bng 0 ti hai thi im lin tip t1=2,6 s v t2= 3,4 s v vn tc trung bnh trong khong thi gian t = t 2 t1 l 10 cm/s. To cht im ti thi im t = 0 (s) l A. 4cm. B. - 2 2 cm. C. 0 cm. D. 2 2 cm. Cu 7: t in p u = U 2 cos t vo hai u mt on mch gm t in C mc ni tip vi cun thun cm L ( L I. Ti thi im t, in p hai u mch l u v cng dng in qua n l i. H thc lin h gia cc i lng l u 2 i2 u 2 i2 u 2 i2 1 u 2 i2 1 A. 2 + 2 = 2 B. 2 + 2 = 1 C. 2 + 2 = D. 2 + 2 = U I U I U I 4 U I 2
Trang 1/7
1 ) th cng dng in qua mch c gi tr hiu dng l .C
2

Cu 8: in t trng xut hin xung quanh A. mt dng in khng i. B. ch c tia chp khi tri ma. C. mt qu cu tch in. D. mt in tch ng yn. Cu 9: Qu cu nh c khi lng 100g treo vo l xo nh c cng 50N/m. Ti v tr cn bng, truyn cho qu nng mt ng nng ban u 0,0225 J qu nng dao ng iu ho theo phng thng ng. Ly g = 10m/s2. Ti v tr m ln lc n hi ca l xo c ln nh nht th vt v tr cch v tr cn bng mt on: A. 5cm B. 0 cm C. 3cm D. 2cm Cu 10: Mch chn sng ca mt my thu sng v tuyn gm cun cm thun c t cm L= c sng in t thuc di sng: A. Sng di. B. Sng trung. C. Sng ngn. D. Sng cc ngn. Cu 11: Mt con lc n c chiu di l, dao ng ti im A vi chu k 2 s. em con lc ti v tr B, ta thy con lc thc hin 100 dao ng ht 199 s. Gia tc trng trng ti B so vi gia tc trng trng ti A A. tng 1% B. tng 0.5 % C. gim 1% D. gim 0,5% Cu 12: Hiu in th t vo hai u bng n l: u=U0cos100 t (V). Bit n sng ln hoc tt i mi khi u = 0,5U0. Thi gian n sng trong mt chu k l A. 600 s B. 120 s C. 75 s D. 150 s Cu 13: Trong th nghim giao thoa nh sng Y-ng, ngun S pht ng thi ba bc x c bc sng 1 = 400 nm; 2 = 500nm; 3 = 750nm . Gia hai vn sng gn nhau nht cng mu vi vn trung tm quan st thy c bao nhiu loi vn sng ? A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. Cu 14: Khi ni v nh sng n sc, pht biu no sau y ng ? A. Trong thy tinh, cc nh sng n sc khc nhau truyn vi tc nh nhau. B. Trong nc, nh sng n sc c bc sng cng di th tc cng ln. C. nh sng trng l nh sng n sc v n c mu trng. D. Tc truyn ca mt nh sng n sc trong nc v trong khng kh l nh nhau. Cu 15: Mt con lc n gm mt vt nh c treo vo u di ca mt si dy khng dn, u trn ca si dy c buc c nh. B qua ma st v lc cn khng kh. Ko con lc lch khi phng thng ng mt gc 0,08 rad ri th nh. T s gia ln gia tc ca vt ti v tr bin v ln gia tc ti v tr cn bng l: A. 0,5 B. 0 C. 12,5 D. 1 Cu 16: Pht biu no sau y v dao ng duy tr l ng ? A. Dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta lm mt lc cn ca mi trng i vi vt dao ng. B. Dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta tc dng ngoi lc bin i iu ha theo thi gian vo vt dao ng. C. Dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta tc dng ngoi lc vo vt dao ng cng chiu vi chiu chuyn ng trong mt phn ca tng chu k. D. Dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta kch thch li dao ng sau khi dao ng b tt hn. Cu 17: Trong th nghim vi t bo quang in, vi mt kim loi lm catt, thay i bc sng bc x chiu ti catt. th hiu in th hm Uh trong hin tng quang in xy ra vi t bo quang in theo bc sng nh sng kch thch c dng A. ng thng. B. ng trn. C. ng elp. D. ng hypebol.
Trang 2/7 1 1 1 1
0, 4 10 H v t in c in dung C thay i c. iu chnh C = pF th mch ny thu 9

Cu 18: t mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng v tn s khng i ln lt vo hai u in tr thun R, cun cm thun c t cm L, t in c in dung C th cng dng in hiu dng qua mch tng ng l 0,25A; 0,5A; 0,2A. Nu t in p xoay chiu ny vo hai u on mch gm ba phn t trn mc ni tip th cng dng in hiu dng qua mch l A. 0,2 A B. 0,3 A C. 0,15 A D. 0,05 A Cu 19: Vi mt sng m, khi cng m tng gp 100 ln gi tr cng m ban u th mc cng m tng thm: A. 100 dB B. 20 dB C. 30 dB D. 40 dB. Cu 20: Trong th nghim Y-ng, ngun S pht bc x n sc , mn quan st cch mt phng hai khe mt khong khng i D, khong cch gia hai khe S1S2 = a c th thay i (nhng S1 v S2 lun cch u S). Xt im M trn mn, lc u ti l vn sng bc 4, nu a ln lt gim hoc tng khong cch S1S2 mt lng th ti l vn sng bc k v bc 3k. 2a th ti M l Nu tng khong cch S1S2 thm A. vn sng bc 9. B. vn sng bc 8. C. vn sng bc 7. D. vn ti th 9. Cu 21: Mt ngun pht nh sng n sc tn s f hon ton xc nh. Khi nh sng truyn trong chn khng th cc lng t nh sng pht ra t ngun y A. c vn tc khng i nhng nng lng gim dn khi i xa ngun B. c nng lng khng i nhng vn tc gim dn khi i xa ngun C. c nng lng v vn tc thay i khi i xa ngun D. c nng lng v vn tc khng i khi i xa ngun Cu 22: Mt khung dy dn phng dt hnh ch nht c 500 vng dy, din tch mi vng l 220 cm2. Khung quay u vi tc 50 vng/giy quanh mt trc i xng nm trong mt phng ca khung dy, trong mt t trng u c vc t cm ng t B vung gc vi trc quay v c ln
2 T. Sut in ng cc i trong khung dy bng 5

A. 220 2 V. B. 110 V. C. 220 V. D. 110 2 V. Cu 23: Pht biu no sau y l sai khi ni v sng v tuyn ? A. Sng trung c th truyn xa trn mt t vo ban m. B. Sng ngn c th dng trong thng tin v tr v truyn i rt xa. C. Sng di thng dng trong thng tin di nc. D. Sng cc ngn phi dng cc trm trung chuyn trn mt t hay v tinh c th truyn i xa trn mt t. Cu 24: Mt con lc l xo dao ng iu ha theo phng ngang vi c nng dao ng 1J v lc n hi cc i l 10 N (mc th nng ti v tr cn bng). Gi Q l u c nh ca l xo, khong thi gian ngn nht gia 2 ln lin tip Q chu tc dng ca lc ko 5 3 N l 0,1s. Qung ng ln nht m vt c th i c trong thi gian 0,4s l A. 20cm B. 40cm C. 60cm D. 80cm Cu 25: Mt cun dy mc ni tip vi t in c in dung thay i c ri mc vo ngun in xoay chiu c biu thc u = U 0 cos wt (V ) . Thay i in dung ca t in cng sut to nhit trn cun dy t cc i th khi in p hiu dng gia hai bn t l 2Uo. in p hiu dng gia hai u cun dy lc ny l A. 3U 0 2 . B.
3U 0 . 2

C.

U o 10 . 2

D.

Uo

Cu 26: Khi m thanh truyn t khng kh vo nc th A. bc sng v tn s u thay i. B. bc sng thay i nhng tn s khng i. C. bc sng v tn s u khng i. D. bc sng khng i nhng tn s thay i.
Trang 3/7

Cu 27: Mt ngun S pht sng m ng hng ra khng gian, ba im S, A, B nm trn mt phng truyn sng (A, B cng pha so vi S v AB = 61,2 m). im M l trung im AB v cch S 50 m c mc cng m 10dB. Bit vn tc m trong khng kh l 340m/s v cho rng mi trng khng hp th m (cng m chun I o = 10-12W/m2). Nng lng ca sng m trong khng gian gii hn bi hai mt cu tm S qua A v B l A. 5,655. 10-8 J B. 5,655 mJ C. 5,655 J D. 5,655 J Cu 28: Quang ph lin tc A. dng xc nh thnh phn cu to ca cc vt pht sng. B. khng ph thuc bn cht v nhit ca vt. C. dng xc nh nhit ca cc vt pht sng do b nung nng. D. dng xc nh bc sng ca nh sng. Cu 29: Mt my pht in xoay chiu ba pha mc hnh sao c in p pha U p=115,5V v tn s 50Hz. Ba ti i xng, mi ti c in tr thun 12,4 v t cm 50mH c mc hnh tam gic vo in p ba pha trn. Dng in hiu dng qua mi ti l A. I 12 A. B. I 8 A. C. I 15 A. D. I 10A. Cu 30: Mt con lc l xo gm vin bi nh c khi lng m v l xo khi lng khng ng k c cng k, dao ng iu ha theo phng thng ng ti ni c gia tc ri t do l g. Khi vin bi v tr cn bng, l xo dn mt on . Chu k dao ng iu ha l ca con lc ny l A.
1 k 2 m
l B. 2 g

C. 2

g l

D.

1 m 2 k

Cu 31: Ti hai im A v B trn mt nc cch nhau 8 cm c hai ngun kt hp dao ng vi phng trnh: u1 = u2 = acos 40t (cm ) , tc truyn sng trn mt nc l 30cm / s . Xt on thng CD = 4cm trn mt nc c chung ng trung trc vi AB. Khong cch ln nht t CD n AB sao cho trn on CD ch c 3 im dao ng vi bin cc i l A. 9,7 cm. B. 6 cm. C. 3,3 cm. D. 8,9 cm. Cu 32: Trong mch dao ng l tng LC c dao ng in t t do vi C = 2 nF. Ti thi im t 1 cng dng in trong mch i = 5 mA, sau mt phn t chu k hiu in th gia hai bn t l u = 10V. t cm ca cun dy l A. 40 H B. 8 mH C. 2,5 mH D. 80 H. Cu 33: t in p u = 200cos100 t (V) vo hai u on mch gm mt bin tr R mc
10 4 ni tip vi mt t in c in dung C = F. iu chnh bin tr cng sut ta nhit

trn bin tr t cc i, khi cng dng in hiu dng trong on mch l A. 2 A B. 2 A C.


2 A 2

D. 1 A

Cu 34: Mt ngun sng n sc c t cch t bo quang in mt on d, trit tiu dng quang in cn c hiu in th hm bng 1V. Khi a ngun sng ra xa cch t bo quang in mt on d = 3d th hiu in th hm cn thit l A. 3V B. -3V C. 1/3 V D. 1V Cu 35: Pht biu no sau y l sai. Hai nguyn t khc nhau c quang ph vch pht x khc nhau v A. s lng cc vch quang ph B. mu sc cc vch v v tr cc vch mu C. sng t i ga cc vch quang ph D. b rng cc vch quang ph

Trang 4/7

Cu 36: Mt ng dy ti in xoay chiu mt pha cch xa ni tiu th l 3km. Dy dn c lm bng nhm c in tr sut 2,5.10-8 .m v tit din ngang S = 0,5 cm2. in p v cng sut ti trm pht in l U = 6kV, P = 540kW, h s cng sut ca mch in l 0,9. Hiu sut truyn ti in l A. 94,4% B. 98,2% C. 90% D. 97,2% Cu 37: Mt thu knh mng c hai mt li c bn knh ging nhau R = 20cm. Chit sut ca thu knh i vi nh sng v tm l: n = 1,5, nt = 1,54. Khi khong cch gia hai tiu im ca thu knh i vi tia v tia tm l: A. 2,56 cm B. 1,48 cm. C. 4 mm D. 1,6 cm. Cu 38: Mt ngun pht ra nh sng n sc bc sng mc cng sut P. Bit hng s Plng l h, tc nh sng trong chn khng l c. S phtn do ngun pht ra trong mt giy l A. Pc/h B. hc/P C. Ph/c D. P /hc Cu 39: t in p xoay chiu c gi tr hiu dng khng i, nhng tn s thay i c vo 2 u mch gm in tr, cun thun cm v t in mc ni tip. Khi f = f1 th in p hiu dng trn t C t cc i; khi f = f2 th in p hiu dng trn cun cm t cc i. in p hiu dng trn in tr R t cc i th f = f0 c xc nh bi biu thc 1 1 1 f + f2 A. fo2 = f1.f2 B. f = f + f C. fo = f1 - f2 D. f o = 1 o 1 2 2 Cu 40: Con lc n gm qu cu nh c khi lng m mang in tch q ni vi dy treo nh, khng dn, khng dn in. Khi khng c in trng, con lc dao ng nh vi chu k T1 = 2 s, khi c in trng theo phng thng ng con lc dao ng nh vi chu k T2 = 3 s , bit ln lc in trng lun b hn trng lc tc dng vo qu cu. B qua sc cn ca khng kh, nu o chiu in trng m vn gi nguyn cng th con lc s dao ng nh vi chu k: A.
4 3

B.

3 2

C.

D.

2 3

II. PHN RING [10 cu] Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B) A. Theo chng trnh Chun (10 cu, t cu 41 n cu 50) Cu 41: Trong hin tng giao thoa sng nc, hai ngun kt hp A, B cch nhau 20cm dao ng iu ha cng pha, cng tn s f = 40Hz. Tc truyn sng trn mt nc l 1,2m/s. Xt trn ng trn tm A, bn knh AB, im nm trn ng trn dao ng vi bin cc i cch xa ng trung trc ca AB nht mt khong bng bao nhiu ? A. 2,0 cm B. 9,1 cm C. 9,9 cm D. 9,7 cm Cu 42: Tp cc photon no sau y c nng lng ln nht ? A. 102 phtn loi bc sng 1 pm B. 105 phtn loi bc sng 2 nm C. 106 phtn loi bc sng 2 m D. 108 phtn loi bc sng 600 nm Cu 43: Mt dy n hi hai u c nh. Ngi ta to ra sng dng trn dy vi tn s nh nht l
f

. li c sng dng trn dy cn tng tn s ti thiu n gi tr

'

. T s

f ' f

l A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 44: t in p xoay chiu n nh vo hai u don mch AB ni tip gm in tr R, cun dy v t C. Khi on mch AB tiu th cng sut 320W v c h s cng sut l 0,8. Nu ni tt t C th in p hai u in tr R v in p hai u cun dy c cng gi tr hiu dng nhng lch pha nhau /3, cng sut tiu th ca mch lc ny l A. 75 W B. 375 W C. 90 W D. 180W
Trang 5/7

Cu 45: Hai cht im dao ng iu ha trn cng mt trc Ox theo phng trnh

cht im khng va chm vo nhau. Trong qu trnh dao ng khong cch ln nht gia hai cht im l A. 4 cm B. 6 cm C. 8 cm D. 4( 2 1) cm Cu 46: Mt mch dao ng in t gm t in C = 50 F v mt cun dy c t cm L = 5mH, in tr thun r = 0,1 . duy tr dao ng iu ha trong mch vi hiu in th cc i gia hai bn t l 6V th phi b sung cho mch mt nng lng c cng sut A. 36 mW B. 1,8.10-2 WC. 1,2.10- 2 W D. 3.10-4 W Cu 47: Mch dao ng l tng LC. Dng ngun in mt chiu c sut in ng 10V cung cp cho mch mt nng lng ban u 25 J bng cch np in cho t th dng in tc thi trong mch c sau khong thi gian ngn nht /4000 s li bng khng. t cm cun dy l A. L = 0,5 (H) B. L = 0,125 (H) C. L = 1 (H) D. L = 0,25 (H) Cu 48: Ti thi im t = 0,1s cng dng in xoay chiu qua mch bng 5A, l A. cng dng in trung bnh B. cng dng in tc thi C. cng dng in cc i D. cng dng in hiu dng Cu 49: Trong th nghim i vi mt t bo quang in, kim loi dng lm catt c bc sng gii hn l o. Khi chiu ng thi cc bc x c bc sng khc nhau 1v 2 th o c hiu in th hm l Uh. Khi tt bc x c bc sng 1 th hiu in th hm khng i, song cng dng quang in bo ha gim. Kt lun no sau y l ng ? A. 1< 2 o B. 1= 2 < o C. 2< 1 o D. 1> 2 < o Cu 50: Trong th nghim Ing v giao thoa vi nh sng, ngi ta t mn quan st cch hai khe mt khong D th khong vn l 1mm; khi tnh tin mn xa hai khe thm mt khong D th khong vn l 2i; khi tnh tin mn quan st li gn hai khe mt khong D th khong vn l i. Khi tnh tin mn xa hai khe thm mt khong 6D th khong vn l A. 1,5mm B. 4mm. C. 3mm. D. 2mm. B. Theo chng trnh Nng cao (10 cu, t cu 51 n cu 60) Cu 51: Pht biu no sau y l ng ? Momen qun tnh ca mt vt rn i vi mt trc quay c nh A. ph thuc vo momen ca ngoi lc gy ra chuyn ng quay ca vt rn. B. c gi tr dng hoc m ty thuc vo chiu quay ca vt rn. C. c trng cho mc qun tnh ca vt rn trong chuyn ng quay quanh trc y. D. khng ph thuc vo s phn b khi lng ca vt rn i vi trc quay. Cu 52: Mt a trn ng cht c khi lng m =1kg bn knh R = 20cm ang quay u quanh trc vung gc vi mt a v i qua tm ca a vi tc gc w0 = 10rad / s . Tc dng ln a mt m men hm c ln 0,1 Nm lm a quay chm dn u th sau 2 giy a dng hn. Gc m a quay thm c k t lc tc dng m men hm l A. 10 rad. B. 15 rad. C. 8 rad. D. 12 rad. Cu 53: Mt thanh nh di 1m quay u trong mt phng ngang xung quanh trc thng ng i qua trung im ca thanh. Hai u thanh gn hai cht im c khi lng 2kg v 3kg. Tc di ca mi cht im l 5m/s. Momen ng lng ca thanh l A. L = 10,0 kgm2/s B. L = 7,5 kgm2/s C. L = 15,0 kgm2/s D. L = 12,5 kgm2/s

x1 = 4 cos( 4t + ) cm v x 2 = 4 2 cos( 4t + ) cm. Coi rng trong qu trnh dao ng hai 3 12

Trang 6/7

Cu 54: Cho ba dao ng cng phng, cng tn s x1 = 10 cos(2 t +


x 2 = A2 cos( 2t

) cm; x3 = A3 cos( 2t +

ca ba dao ng trn c dng x = 8cos(2 t + )cm . Gi tr cc i m A2 c th nhn l A. 16 cm B. 10cm C. 16 / 3 cm D. 8 3 cm Cu 55: kim chng hiu ng p-ple, ngi ta b tri trn mt ng ray thng mt ngun m chuyn ng u vi tc 30 m/s, phat ra m vi tn s xac inh va mt may thu m ng yn. Bit m truyn trong khng khi vi tc 340 m/s. Khi ngun m lai gn thi may thu o c tn s m la 740 Hz. Khi ngun m ra xa thi may thu o c tn s m la A. 820 Hz B. 560 Hz C. 620 Hz D. 780 Hz Cu 56: Gii hn quang in ca km l 0,35m, mt tm km ang tch in dng c in th 2V ni vi mt in nghim. Nu chiu bc x c bc sng bin thin trong khong t 0,25m n 0,65m vo tm km ni trn trong thi gian di th iu no sau y m t ng hin tng xy ra ? A. Hai l in nghim xe thm ra. C. Hai l in nghim cp vo ri li xe ra. B. Hai l in nghim cp vo. D. Hai l in nghim c khong cch khng thay i. Cu 57: Mt vt rn quay bin i u quanh mt trc c nh vi gia tc gc . Tc gc ca vt ti thi im t1 l . Gc vt quay c trong khong thi gian t thi im t 1 1 n thi im t2 (t2>t1) c xc nh bng cng thc (t t ) 2 t 2 A. = 1t 2 + 2 . B. = 1t1 + 2 1 . 2 2 2 (t t ) 2 t C. = 1 ( t 2 t1 ) + 2 . D. = 1 (t 2 t1 ) + 2 1 . 2 2 Cu 58: Nu tc quay ca rto tng thm 60 vng trong mt pht th tn s ca dng in do mt my pht in xoay chiu mt pha pht ra tng t 50Hz ln 60Hz v sut in ng hiu dng do my pht ra thay i 40V so vi ban u. Hi nu tip tc tng tc ca rto thm 60 vng/pht na th sut in ng hiu dng khi do my pht ra l bao nhiu ? A. 280V B. 220V C. 100V D. 200V Cu 59: Mt mch dao ng LC l tng gm cun thun cm L v hai t C ging nhau mc ni tip. Mch ang hot ng th ngay ti thi im nng lng in trng v nng lng t trng trong mch bng nhau, mt t b nh thng hon ton. Dng in cc i trong mch sau s bng bao nhiu ln so vi lc u ? A. 0,5 3 B. 1/4 C. 1/2 D. khng i Cu 60: Trong th nghim giao thoa Y-ng, ngun S pht bc x c bc sng 500nm, khong cch gia hai khe 1,5mm, mn quan st E cch mt phng hai khe 2,4m. Dch chuyn mt mi hn ca cp nhit in t vn trung tm trn mn E theo ng song song vi mt phng hai khe th c sau mt khong bng bao nhiu kim in k li lch nhiu nht ? A. 0,3 mm. B. 0,6 mm. C. 0,8 mm. D. 0,4 mm. -------------Ht--------------

7 ) cm (A3 < 10cm). Khi dao ng tng hp 6

)cm ; 6

Trang 7/7