You are on page 1of 20

TRNG THPT MINH PH

THI TH I HC S 1 NM HC 2011 - 2012 Mn: Vt l Thi gian lm bi: 90 pht M thi :135

H, tn th sinh:..........................................Lp................. SBD:..................................................................................................

Cu 1: on mch xoay chiu AB c R =86 ,6, L = 0,5 / ( H ) ni tip v u AB = 100cos (100 t )V . Biu thc in p hai u L l: A. u L = 50cos (100t + / 3)V B. u L = 50cos (100t + / 2 )V C. u L = 50cos (100t + / 6 )V D. u L = 50cos (100t + / 4)V Cu 2: Cho on mch xoay chiu RLC ni tip trong C thay i c. t vo hai u on mch mt in p xoay chiu u = U 0 cos t . Thay i C in p trn hai u t in t gi tr cc i. Gi tr ca dung khng v gi tr UCmax l: 2 2 R + ZL R + ZL R2 + ZL R2 + ZL A. B. C. D. 2 ZL ZL ZL ZL Cu 3: Vi cng cng sut, khi tng in p hiu dng ni truyn ti ln 20 ln th cng sut hao ph in nng trn ng dy gim. A. 100 ln. B. 20 ln C. 40 ln D. 400 ln Cu 4: Dng in xoay chiu c tnh cht no sau y? A. Chiu v cng thay i u n theo thi gian. B. Cng bin i tun hon theo thi gian. C. Chiu dng in thay i tun hon theo thi gian. D. Chiu thay i tun hon v cng bin thin iu ha theo thi gian. Cu 5: Mt mch in xoay chiu khng phn nhnh c R = 50 ; C = 10 4 / ( F ) v L = 1,5 / ( H ) . in p hai u on mch u =100 cos (100 t )(V ) . Cng sut tiu th ca mch bng A. 100W B. 200W C. 50W D. 25W Cu 6: Cho on mch xoay chiu RLC mc ni tip, gi tr ca L c th thay i c. Cho L thay i in p gia hai u cun cm t gi tr cc i. Gi tr cc i ca in p hai u cun cm bng A. U L max = C. U L max =

(R

2 + ZC

UR U R+Z

B. U L max =

(R

2 + ZC

D. U L max = 2R R Cu 7: Mt mch ni tip gm R = 50 , L =1 / ( H ) v C = 100 / ( F ) . Tn s ca dng in qua mch l f = 50 Hz. Ngi ta thay i gi tr ca tn s f. Chn kt lun ng. A. Khi tn s tng th tng tr ca mch in gim. B. Khi tn s thay i th tng tr ca mch in khng i. C. Khi tn s thay i th tng tr ca mch in tng. D. Khi tn s gim th tng tr ca mch in gim. Cu 8: Mt khung dy quay u vi vn tc 3000 vng/pht trong t trng u c t thng cc i gi qua khung l
1

2 C

R U ( R + ZC )

in ng hai u khung dy l: A. e = 100 cos ( 50 t / 3)(V ) C. e = 100 cos (100 t / 3)(V )

(Wb). Chn gc thi gian lc mt phng ca khung dy hp vi B mt gc 300 th biu thc sut B. e = 100 cos (100 t / 6)(V ) D. e = 100 cos ( 50 t / 6 )(V )

Cu 9: Ngi ta gi ng c khng ng b ba pha v A. pha ca ba dng in to ra bi ng c l khc nhau. B. cu to ca ba cun dy l phn cm ca ng c khc nhau. C. phn ng ca ng c khng phi l ba cun dy ging nhau nh phn cm ca ng c. D. tc quay ca rto khc vi tc quay ca t trng quay. Cu 10: Kt lun no sau y ng khi ni v tc dng ca cun cm trong mch in xoay chiu ch c cun cm? A. Lm cho in p ngc pha so vi cng dng in. B. Lm cho in p chm pha / 2 so vi cng dng in. C. Lm cho in p nhanh pha / 2 so vi cng dng in. D. Lm cho in p cng pha vi cng dng in. Cu 11: on mch xoay chiu gm in tr thun R, cun cm L v t in C ni tip. t vo hai u on mch mt in p xoay chiu c in p hiu dng khng i cn tn s gc thay i c. Khi = 1 = 200 ( rad / s ) hoc = 2 = 50 (rad / s) th cng sut ca on mch bng nhau. cng sut ca

on mch cc i th tn s gc phi bng. A. 100 (rad / s ) B. 125 (rad / s ) C. 40 (rad / s ) D. 200 (rad / s) Cu 12: Cho on mch xoay chiu AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip. on AM gm in tr R mc ni tip vi cun cm thun. on MB l hp en X cha 2 trong 3 phn t R, L, C. Biu thc in p trn hai u AM v MB l u AM = 100 2 cos (100 t + / 2)V , u MB = 100 2 cos (100 t )V . Hp en X c cu to: A. ch c L. B. ch c C. C. gm C v L. D. gm R' v C. Cu 13: C 3 n loi 220V - 100W, mc vo ngun 3 pha c Ud = 380V, cho bit 3 n sng bnh thng. Hi cch mc v cng sut tiu th ca mng in 3 pha? A. Mc hnh tam gic v P = 100W B. Mc hnh sao v P = 100W C. Mc hnh sao v P = 300 W D. Mc hnh tam gic v P = 300W Cu 14: Hin tng g xy ra trong cc cun dy l phn ng ca cc my pht in xoay chiu mt pha khi n hot ng? A. Hin tng cng hng in. B. Hin tng cm ng in t. C. Hin tng on mch. D. Hin tng siu dn. Cu 15: Mch in xoay chiu c in tr R, cm khng ZL v dung khng ZC. Cng thc tnh gc lch pha gia u v i l: R ZC Z + ZC Z ZC R A. tan = B. tan = L C. tan = D. tan = L ZL Z R R Cu 16: S vng dy ca cun s cp ca mt my bin p gp 5 ln s vng dy ca cun th cp. in p hiu dng v cng dng in mch s cp ln lt l 220V v 2A. in p hiu dng v cng dng in hiu dng mch th cp l A. 1100V; 0,4A B. 22V; 0,2A. C. 44V; 0,4A. D. 44V; 10A Cu 17: Mt n ng hunh quang c t di in p xoay chiu c gi tr hiu dng 220V v tn s 1 50 Hz. Bit n ch sng ln khi in p tc thi t vo n u 1 0 2 (V ) . Tnh trung bnh, thi gian n sng trong mi pht l: A. 20s B. 10s C. 40s D. 30s Cu 18: Cng sut ta nhit ca dng in xoay chiu c tnh theo cng thc: A. P =UI sin B. P = ui cos C. P = UI D. P =UI cos Cu 19: Chn pht biu ng khi ni v my bin p: A. S vng dy cun s cp phi nh hn s vng dy cun th cp. B. Tn s dng in trong mi cun dy t l thun vi s vng ca cun dy. C. in p hiu dng gia hai u mi cun dy t l vi s vng dy. D. My bin p c th dng tng in p ca dng in khng i.

Cu 20: Cho on mch RLC mc ni tip, t c in dung C thay i c. Khi C1 = 2.10 4 / ( F ) hoc C 2 = 10 4 / 1,5 ( F ) th cng sut ca mch c gi tr bng nhau. cng sut trong mch cc i th gi tr ca C phi bng. A. C = 10 4 / ( F ) B. C = 3.10 4 / 2 ( F ) C. C = 10 4 / 2 ( F ) D. C = 2.10 4 / 3 ( F ) Cu 21: Pht biu no sau y sai khi ni v chu k dao ng ca con lc n? A. Chu k ca con lc n ph thuc vo gia tc trng trng. B. Chu k ca con lc n ph thuc vo v a l. C. Chu k ca con lc n ph thuc vo khi lng ca vt nng. D. Chu k ca con lc n ph thuc vo chiu di dy treo vt nng. Cu 22: Biu thc no sau y l biu thc tnh ng nng ca con lc l xo dao ng iu ha vi phng trnh x = A cos (t + ) ?
1 m 2 A 2 sin 2 (t + ) 2 1 C. Wd = m 2 A 2 sin 2 2(t + ) 2

A. Wd =

1 mA 2 sin 2 ( t + ) 2 1 D. Wd = mA cos (t + ) 2

B. Wd =

Cu 23: Mt si dy AB di 100cm c cng ngang, u B c nh, u A gn vi mt nhnh ca m thoa dao ng iu ha vi tn s 40 Hz. Trn dy AB c mt sng dng n nh, A c coi l nt sng. Tc truyn sng trn l 20m/s. K c A v B, trn dy c: A. 3 nt; 2 bng. B. 5 nt; 4 bng. C. 9 nt; 8 bng. D. 7 nt; 6 bng. 0 Cu 24: Mt con lc n m giy chy ng khi nhit l 20 C. Bit h s n di ca dy l =1,8.10 5 K 1 . nhit 800C trong mt ngy m con lc A. m nhanh 74s B. m chm 47s C. m nhanh 47s D. m nhanh 74 s R = 55 vo mng in xoay chiu c in p u = 110 cos (100 t + / 2 )(V ) . Nhit lng Cu 25: Mc in tr to ra R trong 10 pht l: A. 33000 J B. 66kJ C. 13,2 kJ D. 132 kJ Cu 26: mt xng c kh c t cc my ging nhau, mi my khi chy pht ra m c mc cng m 80dB. m bo sc kho cho cng nhn, mc cng m ca xng khng c vt qu 90dB. C th b tr nhiu nht l bao nhiu my nh th trong xng? A. 20 my B. 5 my C. 10 my D. 15my Cu 27: Cho hai ngun A v B c phng trnh u A = u B = 4 cos 80t (cm ) , AB = 7cm, vn tc truyn sng v = 0,4m/s. Dng hnh vung ABMN. Tm s im dao ng cng pha vi ngun trn MN? A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 Cu 28: Khi ng nng ca con lc l xo gp n ln th nng th A. x =
n +1 A

B. x =

A n +1

C. x =

n A

D. x =

A n

Cu 29: u A ca si dy gn vi ngun coi nh gn vi mt nt sng. Khi c sng dng trn dy AB th: A. S bng hn s nt mt n v nu u B t do B. S nt bng s bng nu u B t do. C. S nt bng s bng nu B c nh. D. S bng hn s nt mt n v nu u B c nh. Cu 30: cao ca m l mt c tnh sinh l ca m, c hnh thnh da vo cc c tnh vt l ca m l: A. Tn s v bc sng. B. Bin v tn s. C. Bin v bc sng. D. Tn s v cng Cu 31: Hiu chiu di dy treo ca hai con lc n l 28cm. Trong cng khong thi gian, con lc th nht thc hin c 6 dao ng, con lc th hai thc hin c 8 dao ng. Chiu di dy ca chng l: A. l1 = 64cm, l2 = 36cm B. l1 = 36cm, l2 = 64cm C. l1 = 24cm, l2 = 52cm. D. l1 = 52cm, l2 = 24cm

Cu 32: Hai ngun kt hp l hai ngun pht sng: A. C cng tn s, cng phng truyn. B. C cng tn s, cng phng dao ng, lch pha khng i theo thi gian. C. C lch pha khng i theo thi gian. D. Cng bin , c lch pha khng i theo thi gian. Cu 33: Mt con lc l xo treo thng ng. L xo c cng k = 40N/m, vt nng c khi lng m = 0,4kg. Nng vt ln cho l xo dn 2cm ri th nh cho vt dao ng iu ha. Chn h to thng ng, gc to v tr cn bng, chiu dng hng xung, gc thi gian l lc th vt. Ly g = 10m/s2. Phng trnh dao ng ca vt l: A. x = 10 cos (10 t / 2 )cm B. x = 8 cos (10 t + / 2 )cm C. x =10 cos (10 t )cm D. x = 8 cos(10t + ) cm Cu 34: Mt con lc l xo gm l xo c cng k = 200 N/m v vt c khi lng m = 200g. Con lc dao ng 1 0 ( s ) u tin l iu ha vi bin A = 4cm. Tng qung ng vt i c trong 2 5 A. 32cm B. 48cm C. 16cm D. 24cm Cu 35: Cho mch in xoay chiu ch cha t in. in p hai u on mch c dng u = U 0 cos 2ft (V ) . Ti

thi im t1 gi tr tc thi ca cng dng in qua t v in p hai u on mch l

im t2 gi tr ca cng dng in qua t v in p hai u on mch l (2 6 A,60 2V ) . Dung khng ca t in bng: A.

( 2 2A,6 06V )

. Ti thi

Cu 36: Mt con lc n gm mt vt khi lng m treo vo u mt si dy khng dn, khi lng khng ng k v c chiu di l. Khi con lc dao ng iu ha ni c gia tc trng trng g th chu k dao ng ca con lc l:
l g D. T = 2 g l Cu 37: Mt sng ngang c biu thc truyn sng trn phng x l: u = 3 cos ( 314 t x )cm . Trong t tnh

3 0

B.

2 0

C. 20 2

D. 40

A. T = 2

m g

B. T = 2

l m

C. T = 2

bng, x tnh bng m. Bc sng l: A. 8,64m B. 8,64cm C. 6,28cm D. 6,28m Cu 38: b mt mt cht lng c hai ngun pht sng kt hp S1 v S2 cch nhau 20cm. Hai ngun ny dao ng theo phng thng ng c phng trnh ln lt l u1 = 5 cos 40t ( mm ) v u 2 = 5 cos( 40t + )( mm ) . Tc truyn sng trn mt cht lng l: 80cm/s. S im dao ng vi bin cc i trn on thng S1S2 l: A. 8 B. 9 C. 11 D. 10 Cu 39: Bc sng ca sng c hc l: A. khong cch gia hai im dao ng ng pha trn phng truyn sng. B. qung ng sng truyn c 1s. C. khong cch ngn nht gia hai im vung pha trn phng truyn sng. D. qung ng sng i c trong thi gian 1 chu k sng. Cu 40: Khi m thanh truyn t khng kh vo nc, bc sng v tn s ca m thay i khng? A. Bc sng thay i, tn s khng i. B. C hai i lng u khng i. C. C hai i lng u thay i. D. Tn s thay i, bc sng khng i. Cu 41: Mt vt dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh dao ng l x1 = A1 cos( t + 1 ) cm , x 2 = A2 cos( t + 2 ) cm . Pha ban u ca dao ng tng hp c xc nh theo cng thc A1 sin 1 A2 sin 2 A1 cos 1 A2 cos 2 A. tan = B. tan = A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 sin 1 + A2 sin 2 A1 sin 1 + A2 sin 2 A1 cos 1 + A2 cos 2 C. tan = D. tan = A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 sin 1 + A2 sin 2

Cu 42: Mt cht im thc hin ng thi hai dao ng iu ha cng phng x1 = 8 cos ( 2t ) cm ; x 2 = 6 cos( 2t + / 2 ) cm . Vn tc cc i ca vt trong dao ng l: A. 20 (cm / s ) B. 60(cm/s) C. 4(cm / s ) D. 120(cm/s) Cu 43: C nng ca mt dao ng tt dn gim 5% sau mi chu k. Sau mi chu k bin gim A. 2,24% B. 10% C. 5% D. 2,5% Cu 44: Gim xc trong xe my l ng dng ca dao ng A. tt dn B. cng bc C. iu ha D. duy tr. Cu 45: Khi hin tng cng hng xy ra th A. tn s gc ca ngoi lc t gi tr cc i. B. tn s gc ca ngoi lc t gi tr cc tiu. C. tn s gc ca ngoi lc bng tn s gc ring ca h dao ng. D. tn s gc ca ngoi lc gp 2 ln tn s gc ring ca h dao ng. Cu 46: Cho hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh ln lt l x1 = 6 cos (10t + / 6 ) cm v x 2 = A2 cos(10t 5 / 6 ) cm . Dao ng tng hp ca hai dao ng trn c bin 4cm. Bin A2 ca dao ng thnh phn th hai l A. 4cm hoc 8cm B. 3cm hoc 5cm. C. 2cm hoc 10cm. D. 9cm hoc 6cm Cu 47: Pht biu no sau y khng ng? Gia tc ca mt vt dao ng iu ha A. c gi tr nh nht khi vt i chiu chuyn ng. B. c ln t l vi ln li ca vt. C. lun ngc pha vi li ca vt. D. lun hng v v tr cn bng. Cu 48: Mt vt dao ng iu ha theo phng trnh x = 4 cos (10 t + / 3)cm . Hi rng gc thi gian c chn lc vt c trng thi chuyn ng nh th no? A. Vt i qua ta x = -2cm theo chiu m ca trc Ox. B. Vt i qua ta x = 2cm theo chiu dng ca trc Ox. C. Vt i qua ta x = -2cm theo chiu dng ca trc Ox. D. Vt i qua ta x = 2cm theo chiu m ca trc Ox. Cu 49: Mt vt dao ng iu ha vi chu k T v bin A. Tc trung bnh ln nht ca vt thc hin c trong khong thi gian T/3 l
3 3A T x = 6 cos ( 20 t +)(cm ) . Trong thi gian t c Cu 50: Mt cht im dao ng iu ha vi phng trnh

A.

3 2A T

B.

2 3A T

C.

9A 2T

D.

tnh bng giy. Khi cht im c li 2cm th tc ca n l. A. 0,8 2m / s B. 80 2cm / s C. 40 2cm / s

D. 80cm/s

TRNG THPT MINH PH

THI TH I HC S 1 NM HC 2011 - 2012 Mn: Vt l Thi gian lm bi: 90 pht M thi :246

H, tn th sinh:..........................................Lp................. SBD:..................................................................................................

Cu 1: Ngi ta gi ng c khng ng b ba pha v A. tc quay ca rto khc vi tc quay ca t trng quay. B. pha ca ba dng in to ra bi ng c l khc nhau. C. cu to ca ba cun dy l phn cm ca ng c khc nhau. D. phn ng ca ng c khng phi l ba cun dy ging nhau nh phn cm ca ng c. Cu 2: Cho on mch RLC mc ni tip, t c in dung C thay i c. Khi C1 = 2.10 4 / ( F ) hoc C 2 = 10 4 / 1,5 ( F ) th cng sut ca mch c gi tr bng nhau. cng sut trong mch cc i th gi tr ca C phi bng. A. C = 10 4 / ( F ) B. C = 2.10 4 / 3 ( F ) C. C = 3.10 4 / 2 ( F ) D. C = 10 4 / 2 ( F ) Cu 3: Chn pht biu ng khi ni v my bin p: A. in p hiu dng gia hai u mi cun dy t l vi s vng dy. B. S vng dy cun s cp phi nh hn s vng dy cun th cp. C. My bin p c th dng tng in p ca dng in khng i. D. Tn s dng in trong mi cun dy t l thun vi s vng ca cun dy. Cu 4: Mch in xoay chiu c in tr R, cm khng ZL v dung khng ZC. Cng thc tnh gc lch pha gia u v i l: R ZC Z + ZC Z ZC R A. tan = B. tan = L C. tan = D. tan = L ZL Z R R Cu 5: Mt khung dy quay u vi vn tc 3000 vng/pht trong t trng u c t thng cc i gi qua khung l
1

in ng hai u khung dy l: A. e = 100 cos ( 50 t / 6 )(V ) B. e = 100 cos (100 t / 6)(V ) C. e = 100 cos ( 50 t / 3)(V ) D. e = 100 cos (100 t / 3)(V ) Cu 6: C 3 n loi 220V - 100W, mc vo ngun 3 pha c Ud = 380V, cho bit 3 n sng bnh thng. Hi cch mc v cng sut tiu th ca mng in 3 pha? A. Mc hnh sao v P = 100W B. Mc hnh sao v P = 300 W C. Mc hnh tam gic v P = 300W D. Mc hnh tam gic v P = 100W Cu 7: Mt mch in xoay chiu khng phn nhnh c R = 50 ; C = 10 4 / ( F ) v L = 1,5 / ( H ) . in p hai u on mch u =100 cos (100 t )(V ) . Cng sut tiu th ca mch bng A. 200W B. 25W C. 50W D. 100W Cu 8: Mt n ng hunh quang c t di in p xoay chiu c gi tr hiu dng 220V v tn s 1 50 Hz. Bit n ch sng ln khi in p tc thi t vo n u 1 0 2 (V ) . Tnh trung bnh, thi gian n sng trong mi pht l: A. 20s B. 10s C. 40s D. 30s Cu 9: Vi cng cng sut, khi tng in p hiu dng ni truyn ti ln 20 ln th cng sut hao ph in nng trn ng dy gim. A. 400 ln B. 40 ln C. 20 ln D. 100 ln. Cu 10: Cng sut ta nhit ca dng in xoay chiu c tnh theo cng thc: A. P =UI sin B. P =UI cos C. P = ui cos D. P = UI

(Wb). Chn gc thi gian lc mt phng ca khung dy hp vi B mt gc 300 th biu thc sut

Cu 11: Mt mch ni tip gm R = 50 , L =1 / ( H ) v C = 100 / ( F ) . Tn s ca dng in qua mch l f = 50 Hz. Ngi ta thay i gi tr ca tn s f. Chn kt lun ng. A. Khi tn s thay i th tng tr ca mch in tng. B. Khi tn s thay i th tng tr ca mch in khng i. C. Khi tn s tng th tng tr ca mch in gim. D. Khi tn s gim th tng tr ca mch in gim. Cu 12: Cho on mch xoay chiu AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip. on AM gm in tr R mc ni tip vi cun cm thun. on MB l hp en X cha 2 trong 3 phn t R, L, C. Biu thc in p trn hai u AM v MB l u AM = 100 2 cos (100 t + / 2)V , u MB = 100 2 cos (100 t )V . Hp en X c cu to: A. ch c L. B. gm R' v C. C. ch c C. D. gm C v L. Cu 13: on mch xoay chiu gm in tr thun R, cun cm L v t in C ni tip. t vo hai u on mch mt in p xoay chiu c in p hiu dng khng i cn tn s gc thay i c. Khi = 1 = 200 ( rad / s ) hoc = 2 = 50 (rad / s) th cng sut ca on mch bng nhau. cng sut ca on mch cc i th tn s gc phi bng. A. 40 (rad / s ) B. 100 (rad / s ) C. 125 (rad / s ) D. 200 (rad / s) Cu 14: Cho on mch xoay chiu RLC ni tip trong C thay i c. t vo hai u on mch mt in p xoay chiu u = U 0 cos t . Thay i C in p trn hai u t in t gi tr cc i. Gi tr ca dung khng v gi tr UCmax l: 2 2 R +ZL R + ZL R2 + ZL R2 + ZL A. B. C. D. 2 ZL ZL ZL ZL Cu 15: on mch xoay chiu AB c R =86 ,6, L = 0,5 / ( H ) ni tip v u AB = 100cos (100 t )V . Biu thc in p hai u L l: A. u L = 50cos (100t + / 4 )V B. u L = 50cos (100t + / 2 )V C. u L = 50cos (100t + / 3)V D. u L = 50cos (100t + / 6 )V Cu 16: Hin tng g xy ra trong cc cun dy l phn ng ca cc my pht in xoay chiu mt pha khi n hot ng? A. Hin tng siu dn. B. Hin tng cng hng in. C. Hin tng on mch. D. Hin tng cm ng in t. Cu 17: Cho on mch xoay chiu RLC mc ni tip, gi tr ca L c th thay i c. Cho L thay i in p gia hai u cun cm t gi tr cc i. Gi tr cc i ca in p hai u cun cm bng A. U L max = C. U L max =
U

( R + ZC )

U R+Z

2R
2 C

B. U L max = D. U L max =

(R
2

2 + ZC

(R

R
2 + ZC

R UR Cu 18: Kt lun no sau y ng khi ni v tc dng ca cun cm trong mch in xoay chiu ch c cun cm? A. Lm cho in p cng pha vi cng dng in. B. Lm cho in p nhanh pha / 2 so vi cng dng in. C. Lm cho in p ngc pha so vi cng dng in. D. Lm cho in p chm pha / 2 so vi cng dng in. Cu 19: S vng dy ca cun s cp ca mt my bin p gp 5 ln s vng dy ca cun th cp. in p hiu dng v cng dng in mch s cp ln lt l 220V v 2A. in p hiu dng v cng dng in hiu dng mch th cp l A. 22V; 0,2A. B. 1100V; 0,4A C. 44V; 0,4A. D. 44V; 10A

Cu 20: Dng in xoay chiu c tnh cht no sau y? A. Chiu thay i tun hon v cng bin thin iu ha theo thi gian. B. Chiu v cng thay i u n theo thi gian. C. Cng bin i tun hon theo thi gian. D. Chiu dng in thay i tun hon theo thi gian. Cu 21: Cho mch in xoay chiu ch cha t in. in p hai u on mch c dng u =U 0 cos 2ft (V ) . Ti thi im t1 gi tr tc thi ca cng dng in qua t v in p hai u on mch l (2 2 A,60 6V ) . Ti thi im t2 gi tr ca cng dng in qua t v in p hai u on mch l (2 6 A,60 2V ) . Dung khng ca t in bng: A. 20 3 B. 40 C. 30 D. 20 2 Cu 22: Bc sng ca sng c hc l: A. khong cch ngn nht gia hai im vung pha trn phng truyn sng. B. qung ng sng truyn c 1s. C. khong cch gia hai im dao ng ng pha trn phng truyn sng. D. qung ng sng i c trong thi gian 1 chu k sng. Cu 23: Hiu chiu di dy treo ca hai con lc n l 28cm. Trong cng khong thi gian, con lc th nht thc hin c 6 dao ng, con lc th hai thc hin c 8 dao ng. Chiu di dy ca chng l: A. l1 = 52cm, l2 = 24cm B. l1 = 64cm, l2 = 36cm C. l1 = 36cm, l2 = 64cm D. l1 = 24cm, l2 = 52cm. Cu 24: Hai ngun kt hp l hai ngun pht sng: A. C cng tn s, cng phng truyn. B. C cng tn s, cng phng dao ng, lch pha khng i theo thi gian. C. Cng bin , c lch pha khng i theo thi gian. D. C lch pha khng i theo thi gian. Cu 25: Mt con lc l xo gm l xo c cng k = 200 N/m v vt c khi lng m = 200g. Con lc dao ng iu ha vi bin A = 4cm. Tng qung ng vt i c trong
10
25 ( s ) u tin l

A. 24cm B. 48cm C. 16cm D. 32cm Cu 26: Khi m thanh truyn t khng kh vo nc, bc sng v tn s ca m thay i khng? A. Tn s thay i, bc sng khng i. B. C hai i lng u thay i. C. C hai i lng u khng i. D. Bc sng thay i, tn s khng i. Cu 27: Khi ng nng ca con lc l xo gp n ln th nng th A. x =
n A

B. x =

A n +1

C. x =

n +1 A

D. x =

A n

Cu 28: Pht biu no sau y sai khi ni v chu k dao ng ca con lc n? A. Chu k ca con lc n ph thuc vo v a l. B. Chu k ca con lc n ph thuc vo chiu di dy treo vt nng. C. Chu k ca con lc n ph thuc vo khi lng ca vt nng. D. Chu k ca con lc n ph thuc vo gia tc trng trng. Cu 29: Mt con lc n gm mt vt khi lng m treo vo u mt si dy khng dn, khi lng khng ng k v c chiu di l. Khi con lc dao ng iu ha ni c gia tc trng trng g th chu k dao ng ca con lc l: A. T = 2
l m

B. T = 2

m g

C. T = 2

g l

D. T = 2

l g

Cu 30: Mt con lc l xo treo thng ng. L xo c cng k = 40N/m, vt nng c khi lng m = 0,4kg. Nng vt ln cho l xo dn 2cm ri th nh cho vt dao ng iu ha. Chn h to thng ng, gc to v tr cn bng, chiu dng hng xung, gc thi gian l lc th vt. Ly g = 10m/s2. Phng trnh dao ng ca vt l: A. x = 8 cos (10 t + )cm B. x = 8 cos (10 t + / 2 )cm C. x =10 cos (10 t )cm D. x = 10 cos (10 t / 2)cm Cu 31: cao ca m l mt c tnh sinh l ca m, c hnh thnh da vo cc c tnh vt l ca m l: A. Tn s v cng B. Bin v tn s. C. Bin v bc sng. D. Tn s v bc sng.

12. Cho hai ngun A v B c phng trnh u A = u B = 4 cos 80t (cm ) , AB = 7cm, vn tc truyn sng

v = 0,4m/s. Dng hnh vung ABMN. Tm s im dao ng cng pha vi ngun trn MN? A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 Cu 32: mt xng c kh c t cc my ging nhau, mi my khi chy pht ra m c mc cng m 80dB. m bo sc kho cho cng nhn, mc cng m ca xng khng c vt qu 90dB. C th b tr nhiu nht l bao nhiu my nh th trong xng? A. 5 my B. 15my C. 20 my D. 10 my Cu 33: Mt si dy AB di 100cm c cng ngang, u B c nh, u A gn vi mt nhnh ca m thoa dao ng iu ha vi tn s 40 Hz. Trn dy AB c mt sng dng n nh, A c coi l nt sng. Tc truyn sng trn l 20m/s. K c A v B, trn dy c: A. 3 nt; 2 bng. B. 9 nt; 8 bng. C. 7 nt; 6 bng. D. 5 nt; 4 bng. Cu 34: u A ca si dy gn vi ngun coi nh gn vi mt nt sng. Khi c sng dng trn dy AB th: A. S nt bng s bng nu u B t do. B. S bng hn s nt mt n v nu u B c nh. C. S nt bng s bng nu B c nh. D. S bng hn s nt mt n v nu u B t do Cu 35: Biu thc no sau y l biu thc tnh ng nng ca con lc l xo dao ng iu ha vi phng trnh x = A cos (t + ) ?
1 1 mA cos (t + ) B. Wd = m 2 A 2 sin 2 2(t + ) 2 2 1 1 2 2 C. Wd = mA sin ( t + ) D. Wd = m 2 A 2 sin 2 (t + ) 2 2 Cu 36: Mc in tr R = 55 vo mng in xoay chiu c in p u = 110 cos (100 t + / 2 )(V ) . Nhit lng

A. Wd =

to ra R trong 10 pht l: A. 33000 J B. 13,2 kJ C. 66kJ D. 132 kJ Cu 37: b mt mt cht lng c hai ngun pht sng kt hp S1 v S2 cch nhau 20cm. Hai ngun ny dao ng theo phng thng ng c phng trnh ln lt l u1 = 5 cos 40t ( mm ) v u 2 = 5 cos( 40t + )( mm ) . Tc truyn sng trn mt cht lng l: 80cm/s. S im dao ng vi bin cc i trn on thng S1S2 l: A. 10 B. 11 C. 9 D. 8 Cu 38: Mt con lc n m giy chy ng khi nhit l 200C. Bit h s n di ca dy l =1,8.10 5 K 1 . nhit 800C trong mt ngy m con lc A. m nhanh 74s B. m nhanh 74 s C. m nhanh 47s D. m chm 47s Cu 39: Mt sng ngang c biu thc truyn sng trn phng x l: u = 3 cos ( 314 t x )cm . Trong t tnh bng, x tnh bng m. Bc sng l: A. 8,64cm B. 6,28cm C. 8,64m D. 6,28m Cu 40: Gim xc trong xe my l ng dng ca dao ng A. duy tr. B. iu ha C. tt dn D. cng bc Cu 41: Mt vt dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh dao ng l x1 = A1 cos( t + 1 ) cm , x 2 = A2 cos( t + 2 ) cm . Pha ban u ca dao ng tng hp c xc nh theo cng thc A1 sin 1 + A2 sin 2 A1 sin 1 A2 sin 2 A. tan = B. tan = A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 cos 1 A2 cos 2 A1 cos 1 + A2 cos 2 C. tan = D. tan = A1 sin 1 + A2 sin 2 A1 sin 1 + A2 sin 2

Cu 42: Cho hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh ln lt l x1 = 6 cos (10t + / 6 ) cm v x 2 = A2 cos(10t 5 / 6 ) cm . Dao ng tng hp ca hai dao ng trn c bin 4cm. Bin A2 ca dao ng thnh phn th hai l A. 3cm hoc 5cm. B. 4cm hoc 8cm C. 9cm hoc 6cm D. 2cm hoc 10cm. Cu 43: Pht biu no sau y khng ng? Gia tc ca mt vt dao ng iu ha A. lun hng v v tr cn bng. B. c ln t l vi ln li ca vt. C. lun ngc pha vi li ca vt. D. c gi tr nh nht khi vt i chiu chuyn ng. Cu 44: Khi hin tng cng hng xy ra th A. tn s gc ca ngoi lc bng tn s gc ring ca h dao ng. B. tn s gc ca ngoi lc t gi tr cc tiu. C. tn s gc ca ngoi lc t gi tr cc i. D. tn s gc ca ngoi lc gp 2 ln tn s gc ring ca h dao ng. Cu 45: C nng ca mt dao ng tt dn gim 5% sau mi chu k. Sau mi chu k bin gim A. 2,24% B. 10% C. 5% D. 2,5% x = 4 cos (10 t + / 3)cm . Hi rng gc thi gian c Cu 46: Mt vt dao ng iu ha theo phng trnh chn lc vt c trng thi chuyn ng nh th no? A. Vt i qua ta x = -2cm theo chiu m ca trc Ox. B. Vt i qua ta x = -2cm theo chiu dng ca trc Ox. C. Vt i qua ta x = 2cm theo chiu m ca trc Ox. D. Vt i qua ta x = 2cm theo chiu dng ca trc Ox. Cu 47: Mt cht im thc hin ng thi hai dao ng iu ha cng phng x1 = 8 cos ( 2t ) cm ; x 2 = 6 cos( 2t + / 2 ) cm . Vn tc cc i ca vt trong dao ng l: A. 60(cm/s) B. 20 (cm / s ) C. 120(cm/s) D. 4(cm / s ) Cu 48: Mt cht im dao ng iu ha vi phng trnh x = 6 cos ( 20 t +)(cm ) . Trong thi gian t c tnh bng giy. Khi cht im c li 2cm th tc ca n l. A. 40 2cm / s B. 0,8 2m / s C. 80cm/s D. 80 2cm / s Cu 49: Mt vt dao ng iu ha vi chu k T v bin A. Tc trung bnh ln nht ca vt thc hin c trong khong thi gian T/3 l
3 2A T Cu 50: Mt cht im dao ng iu ha vi phng trnh x = 6 cos ( 20 t +)(cm ) . Trong thi gian t c

A.

3 3A T

B.

2 3A T

C.

9A 2T

D.

tnh bng giy. Khi cht im c li 2cm th tc ca n l. A. 40 2cm / s B. 80 2cm / s C. 80cm/s

D.

0,8 2 m / s

TRNG THPT MINH PH

THI TH I HC S 1 NM HC 2011 - 2012 Mn: Vt l Thi gian lm bi: 90 pht M thi :357

H, tn th sinh:..........................................Lp................. SBD:..................................................................................................

Cu 1: Cho on mch xoay chiu RLC ni tip trong C thay i c. t vo hai u on mch mt in p xoay chiu u = U 0 cos t . Thay i C in p trn hai u t in t gi tr cc i. Gi tr ca dung khng v gi tr UCmax l: 2 2 R + ZL R + ZL R2 + ZL R2 + ZL A. B. C. D. 2 ZL ZL ZL ZL Cu 2:Cho on mch RLC mc ni tip, t c in dung C thay i c. Khi C1 = 2.10 4 / ( F ) hoc C 2 = 10 4 / 1,5 ( F ) th cng sut ca mch c gi tr bng nhau. cng sut trong mch cc i th gi tr ca C phi bng. A. C = 10 4 / ( F ) B. C = 2.10 4 / 3 ( F ) C. C = 10 4 / 2 ( F ) D. C = 3.10 4 / 2 ( F ) Cu 3:C 3 n loi 220V - 100W, mc vo ngun 3 pha c Ud = 380V, cho bit 3 n sng bnh thng. Hi cch mc v cng sut tiu th ca mng in 3 pha? A. Mc hnh sao v P = 100W B. Mc hnh tam gic v P = 100W C. Mc hnh tam gic v P = 300W D. Mc hnh sao v P = 300 W Cu 4:Hin tng g xy ra trong cc cun dy l phn ng ca cc my pht in xoay chiu mt pha khi n hot ng? A. Hin tng cm ng in t. B. Hin tng cng hng in. C. Hin tng siu dn. D. Hin tng on mch. Cu 5:Cho on mch xoay chiu AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip. on AM gm in tr R mc ni tip vi cun cm thun. on MB l hp en X cha 2 trong 3 phn t R, L, C. Biu thc in p trn hai u AM v MB l u AM = 100 2 cos (100 t + / 2)V , u MB = 100 2 cos (100 t )V . Hp en X c cu to: A. ch c C. B. ch c L. C. gm C v L. D. gm R' v C. Cu 6:Cng sut ta nhit ca dng in xoay chiu c tnh theo cng thc: A. P =UI sin B. P = UI C. P = ui cos D. P =UI cos Cu 7:Mt n ng hunh quang c t di in p xoay chiu c gi tr hiu dng 220V v tn s 1 50 Hz. Bit n ch sng ln khi in p tc thi t vo n u 1 0 2 (V ) . Tnh trung bnh, thi gian n sng trong mi pht l: A. 20s B. 30s C. 40s D. 10s Cu 8:Dng in xoay chiu c tnh cht no sau y? A. Chiu v cng thay i u n theo thi gian. B. Chiu thay i tun hon v cng bin thin iu ha theo thi gian. C. Chiu dng in thay i tun hon theo thi gian. D. Cng bin i tun hon theo thi gian. Cu 9:Ngi ta gi ng c khng ng b ba pha v A. tc quay ca rto khc vi tc quay ca t trng quay. B. phn ng ca ng c khng phi l ba cun dy ging nhau nh phn cm ca ng c. C. cu to ca ba cun dy l phn cm ca ng c khc nhau. D. pha ca ba dng in to ra bi ng c l khc nhau. Cu 10:Mch in xoay chiu c in tr R, cm khng ZL v dung khng ZC. Cng thc tnh gc lch pha gia u v i l: R ZC Z ZC Z + ZC R A. tan = L B. tan = C. tan = D. tan = L ZL Z R R

Cu 11:Vi cng cng sut, khi tng in p hiu dng ni truyn ti ln 20 ln th cng sut hao ph in nng trn ng dy gim. A. 400 ln B. 20 ln C. 40 ln D. 100 ln. Cu 12:on mch xoay chiu gm in tr thun R, cun cm L v t in C ni tip. t vo hai u on mch mt in p xoay chiu c in p hiu dng khng i cn tn s gc thay i c. Khi = 1 = 200 ( rad / s ) hoc = 2 = 50 (rad / s) th cng sut ca on mch bng nhau. cng sut ca on mch cc i th tn s gc phi bng. A. 125 (rad / s ) B. 200 (rad / s) C. 40 (rad / s ) D. 100 (rad / s ) Cu 13:on mch xoay chiu AB c R =86 ,6, L = 0,5 / ( H ) ni tip v u AB = 100cos (100 t )V . Biu thc in p hai u L l: A. u L = 50cos (100t + / 3)V B. u L = 50cos (100t + / 6 )V C. u L = 50cos (100t + / 4)V D. u L = 50cos (100t + / 2 )V L =1 / ( H ) v C = 100 / ( F ) . Tn s ca dng in qua mch l Cu 14:Mt mch ni tip gm R = 50 , f = 50 Hz. Ngi ta thay i gi tr ca tn s f. Chn kt lun ng. A. Khi tn s thay i th tng tr ca mch in tng. B. Khi tn s thay i th tng tr ca mch in khng i. C. Khi tn s tng th tng tr ca mch in gim. D. Khi tn s gim th tng tr ca mch in gim. Cu 15:Cho on mch xoay chiu RLC mc ni tip, gi tr ca L c th thay i c. Cho L thay i in p gia hai u cun cm t gi tr cc i. Gi tr cc i ca in p hai u cun cm bng A. U L max = C. U L max =
U

( R + ZC )

(R

2R
2

B. U L max =

(R

2 + ZC

+Z

2 C

UR
2 U R + ZC

R R Cu 16:S vng dy ca cun s cp ca mt my bin p gp 5 ln s vng dy ca cun th cp. in p hiu dng v cng dng in mch s cp ln lt l 220V v 2A. in p hiu dng v cng dng in hiu dng mch th cp l A. 22V; 0,2A. B. 44V; 10A C. 44V; 0,4A. D. 1100V; 0,4A Cu 17:Mt mch in xoay chiu khng phn nhnh c R = 50 ; C = 10 4 / ( F ) v L =1,5 / ( H ) . in p hai u on mch u =100 cos (100 t )(V ) . Cng sut tiu th ca mch bng A. 100W B. 50W C. 25W D. 200W Cu 18:Chn pht biu ng khi ni v my bin p: A. My bin p c th dng tng in p ca dng in khng i. B. S vng dy cun s cp phi nh hn s vng dy cun th cp. C. in p hiu dng gia hai u mi cun dy t l vi s vng dy. D. Tn s dng in trong mi cun dy t l thun vi s vng ca cun dy. Cu 19:Mt khung dy quay u vi vn tc 3000 vng/pht trong t trng u c t thng cc i gi qua

D. U L max =

khung l

in ng hai u khung dy l: A. e = 100 cos (100 t / 3)(V ) B. e = 100 cos ( 50 t / 3)(V ) C. e = 100 cos ( 50 t / 6 )(V ) D. e = 100 cos (100 t / 6)(V ) Cu 20:Kt lun no sau y ng khi ni v tc dng ca cun cm trong mch in xoay chiu ch c cun cm? A. Lm cho in p cng pha vi cng dng in. B. Lm cho in p ngc pha so vi cng dng in. C. Lm cho in p chm pha / 2 so vi cng dng in. D. Lm cho in p nhanh pha / 2 so vi cng dng in.

(Wb). Chn gc thi gian lc mt phng ca khung dy hp vi B mt gc 300 th biu thc sut

Cu 21:Bc sng ca sng c hc l: A. qung ng sng truyn c 1s. B. khong cch ngn nht gia hai im vung pha trn phng truyn sng. C. khong cch gia hai im dao ng ng pha trn phng truyn sng. D. qung ng sng i c trong thi gian 1 chu k sng. Cu 22:Khi ng nng ca con lc l xo gp n ln th nng th
A n +1 Cu 23:Mc in tr R = 55 vo mng in xoay chiu c in p u = 110 cos (100 t + / 2 )(V ) . Nhit lng

A. x =

A n

B. x =

n A

C. x =

n +1 A

D. x =

to ra R trong 10 pht l: A. 66kJ B. 132 kJ C. 13,2 kJ D. 33000 J Cu 24:Mt con lc l xo gm l xo c cng k = 200 N/m v vt c khi lng m = 200g. Con lc dao ng iu ha vi bin A = 4cm. Tng qung ng vt i c trong
10
25 ( s ) u tin l

A. 24cm B. 48cm C. 16cm D. 32cm Cu 25:Mt si dy AB di 100cm c cng ngang, u B c nh, u A gn vi mt nhnh ca m thoa dao ng iu ha vi tn s 40 Hz. Trn dy AB c mt sng dng n nh, A c coi l nt sng. Tc truyn sng trn l 20m/s. K c A v B, trn dy c: A. 3 nt; 2 bng. B. 5 nt; 4 bng. C. 9 nt; 8 bng. D. 7 nt; 6 bng. Cu 26:Mt sng ngang c biu thc truyn sng trn phng x l: u = 3 cos ( 314 t x )cm . Trong t tnh bng, x tnh bng m. Bc sng l: A. 8,64cm B. 6,28cm C. 8,64m D. 6,28m Cu 27:Khi m thanh truyn t khng kh vo nc, bc sng v tn s ca m thay i khng? A. Bc sng thay i, tn s khng i. B. C hai i lng u thay i. C. C hai i lng u khng i. D. Tn s thay i, bc sng khng i. Cu 28:Biu thc no sau y l biu thc tnh ng nng ca con lc l xo dao ng iu ha vi phng trnh x = A cos (t + ) ?
1 mA cos (t + ) 2 1 C. Wd = m 2 A 2 sin 2 (t + ) 2

A. Wd =

Cu 29:Cho mch in xoay chiu ch cha t in. in p hai u on mch c dng u =U 0 cos 2ft (V ) . Ti thi im t1 gi tr tc thi ca cng dng in qua t v in p hai u on mch l (2 2 A,60 6V ) . Ti thi im t2 gi tr ca cng dng in qua t v in p hai u on mch l (2 6 A,60 2V ) . Dung khng ca t in bng: A. 40 B. 20 3 C. 20 2 D. 30 Cu 30:Pht biu no sau y sai khi ni v chu k dao ng ca con lc n? A. Chu k ca con lc n ph thuc vo gia tc trng trng. B. Chu k ca con lc n ph thuc vo khi lng ca vt nng. C. Chu k ca con lc n ph thuc vo v a l. D. Chu k ca con lc n ph thuc vo chiu di dy treo vt nng. Cu 31:Mt con lc l xo treo thng ng. L xo c cng k = 40N/m, vt nng c khi lng m = 0,4kg. Nng vt ln cho l xo dn 2cm ri th nh cho vt dao ng iu ha. Chn h to thng ng, gc to v tr cn bng, chiu dng hng xung, gc thi gian l lc th vt. Ly g = 10m/s2. Phng trnh dao ng ca vt l: A. x =10 cos (10 t )cm B. x = 10 cos (10 t / 2)cm x = 8 cos (10 t + )cm C. D. x = 8 cos (10 t + / 2 )cm

1 m 2 A 2 sin 2 2( t + ) 2 1 D. Wd = mA 2 sin 2 ( t + ) 2

B. Wd =

Cu 32:u A ca si dy gn vi ngun coi nh gn vi mt nt sng. Khi c sng dng trn dy AB th: A. S bng hn s nt mt n v nu u B c nh. B. S bng hn s nt mt n v nu u B t do C. S nt bng s bng nu B c nh. D. S nt bng s bng nu u B t do. Cu 33: cao ca m l mt c tnh sinh l ca m, c hnh thnh da vo cc c tnh vt l ca m l: A. Tn s v cng B. Bin v tn s. C. Bin v bc sng. D. Tn s v bc sng. Cu 34: b mt mt cht lng c hai ngun pht sng kt hp S1 v S2 cch nhau 20cm. Hai ngun ny dao ng theo phng thng ng c phng trnh ln lt l u1 = 5 cos 40t ( mm ) v u 2 = 5 cos( 40t + )( mm ) . Tc truyn sng trn mt cht lng l: 80cm/s. S im dao ng vi bin cc i trn on thng S1S2 l: A. 8 B. 11 C. 10 D. 9 Cu 35:Cho hai ngun A v B c phng trnh u A = u B = 4 cos 80t (cm ) , AB = 7cm, vn tc truyn sng v = 0,4m/s. Dng hnh vung ABMN. Tm s im dao ng cng pha vi ngun trn MN? A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 0 Cu 36:Mt con lc n m giy chy ng khi nhit l 20 C. Bit h s n di ca dy l =1,8.10 5 K 1 . nhit 800C trong mt ngy m con lc A. m nhanh 74 s B. m nhanh 47s C. m chm 47s D. m nhanh 74s Cu 37:Hiu chiu di dy treo ca hai con lc n l 28cm. Trong cng khong thi gian, con lc th nht thc hin c 6 dao ng, con lc th hai thc hin c 8 dao ng. Chiu di dy ca chng l: A. l1 = 36cm, l2 = 64cm B. l1 = 64cm, l2 = 36cm C. l1 = 24cm, l2 = 52cm. D. l1 = 52cm, l2 = 24cm Cu 38:Hai ngun kt hp l hai ngun pht sng: A. Cng bin , c lch pha khng i theo thi gian. B. C cng tn s, cng phng dao ng, lch pha khng i theo thi gian. C. C lch pha khng i theo thi gian. D. C cng tn s, cng phng truyn. Cu 39: mt xng c kh c t cc my ging nhau, mi my khi chy pht ra m c mc cng m 80dB. m bo sc kho cho cng nhn, mc cng m ca xng khng c vt qu 90dB. C th b tr nhiu nht l bao nhiu my nh th trong xng? A. 15my B. 5 my C. 20 my D. 10 my Cu 40:Mt con lc n gm mt vt khi lng m treo vo u mt si dy khng dn, khi lng khng ng k v c chiu di l. Khi con lc dao ng iu ha ni c gia tc trng trng g th chu k dao ng ca con lc l: A. T = 2
l m

B. T = 2

g l

C. T = 2

l g

D. T = 2

m g

Cu 41:Khi hin tng cng hng xy ra th A. tn s gc ca ngoi lc gp 2 ln tn s gc ring ca h dao ng. B. tn s gc ca ngoi lc t gi tr cc tiu. C. tn s gc ca ngoi lc bng tn s gc ring ca h dao ng. D. tn s gc ca ngoi lc t gi tr cc i. Cu 42:Cho hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh ln lt l x1 = 6 cos (10t + / 6 ) cm v x 2 = A2 cos(10t 5 / 6 ) cm . Dao ng tng hp ca hai dao ng trn c bin 4cm. Bin A2 ca dao ng thnh phn th hai l A. 9cm hoc 6cm B. 2cm hoc 10cm. C. 3cm hoc 5cm. D. 4cm hoc 8cm Cu 43:Gim xc trong xe my l ng dng ca dao ng A. cng bc B. iu ha C. tt dn D. duy tr. Cu 44:C nng ca mt dao ng tt dn gim 5% sau mi chu k. Sau mi chu k bin gim A. 10% B. 2,24% C. 2,5% D. 5%

Cu 45:Pht biu no sau y khng ng? Gia tc ca mt vt dao ng iu ha A. lun ngc pha vi li ca vt. B. lun hng v v tr cn bng. C. c ln t l vi ln li ca vt. D. c gi tr nh nht khi vt i chiu chuyn ng. Cu 46:Mt cht im thc hin ng thi hai dao ng iu ha cng phng x1 = 8 cos ( 2t ) cm ; x 2 = 6 cos( 2t + / 2 ) cm . Vn tc cc i ca vt trong dao ng l: A. 4(cm / s ) B. 60(cm/s) C. 20 (cm / s ) D. 120(cm/s) Cu 47:Mt vt dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh dao ng l x1 = A1 cos( t + 1 ) cm , x 2 = A2 cos( t + 2 ) cm . Pha ban u ca dao ng tng hp c xc nh theo cng thc A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 sin 1 + A2 sin 2 A. tan = B. tan = A1 sin 1 + A2 sin 2 A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 sin 1 A2 sin 2 A1 cos 1 A2 cos 2 C. tan = D. tan = A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 sin 1 + A2 sin 2 x = 4 cos (10 t + / 3)cm . Hi rng gc thi gian c Cu 48:Mt vt dao ng iu ha theo phng trnh chn lc vt c trng thi chuyn ng nh th no? A. Vt i qua ta x = 2cm theo chiu dng ca trc Ox. B. Vt i qua ta x = 2cm theo chiu m ca trc Ox. C. Vt i qua ta x = -2cm theo chiu m ca trc Ox. D. Vt i qua ta x = -2cm theo chiu dng ca trc Ox. Cu 49:Mt vt dao ng iu ha vi chu k T v bin A. Tc trung bnh ln nht ca vt thc hin c trong khong thi gian T/3 l
9A 2 3A D. 2T T Cu 50:Mt cht im dao ng iu ha vi phng trnh x = 6 cos ( 20 t +)(cm ) . Trong thi gian t c

A.

3 2A T

B.

3 3A T

C.

tnh bng giy. Khi cht im c li 2cm th tc ca n l. A. 40 2cm / s B. 80 2cm / s C. 80cm/s

D.

0,8 2 m / s

TRNG THPT MINH PH

THI TH I HC S 1 NM HC 2011 - 2012 Mn: Vt l Thi gian lm bi: 90 pht M thi :468

H, tn th sinh:..........................................Lp................. SBD:..................................................................................................

Cu 1:Cho on mch RLC mc ni tip, t c in dung C thay i c. Khi C1 = 2.10 4 / ( F ) hoc C 2 = 10 4 / 1,5 ( F ) th cng sut ca mch c gi tr bng nhau. cng sut trong mch cc i th gi tr ca C phi bng. A. C = 10 4 / ( F ) B. C = 2.10 4 / 3 ( F ) C. C = 10 4 / 2 ( F ) D. C = 3.10 4 / 2 ( F ) Cu 2:S vng dy ca cun s cp ca mt my bin p gp 5 ln s vng dy ca cun th cp. in p hiu dng v cng dng in mch s cp ln lt l 220V v 2A. in p hiu dng v cng dng in hiu dng mch th cp l A. 22V; 0,2A. B. 44V; 10A C. 1100V; 0,4A D. 44V; 0,4A. Cu 3:Vi cng cng sut, khi tng in p hiu dng ni truyn ti ln 20 ln th cng sut hao ph in nng trn ng dy gim. A. 400 ln B. 20 ln C. 40 ln D. 100 ln. Cu 4:Mt n ng hunh quang c t di in p xoay chiu c gi tr hiu dng 220V v tn s 1 50 Hz. Bit n ch sng ln khi in p tc thi t vo n u 1 0 2 (V ) . Tnh trung bnh, thi gian n sng trong mi pht l: A. 40s B. 30s C. 20s D. 10s Cu 5:on mch xoay chiu AB c R =86 ,6, L = 0,5 / ( H ) ni tip v u AB = 100cos (100 t )V . Biu thc in p hai u L l: A. u L = 50cos (100t + / 6 )V B. u L = 50cos (100t + / 4)V C. u L = 50cos (100t + / 2 )V D. u L = 50cos (100t + / 3)V Cu 6:C 3 n loi 220V - 100W, mc vo ngun 3 pha c Ud = 380V, cho bit 3 n sng bnh thng. Hi cch mc v cng sut tiu th ca mng in 3 pha? A. Mc hnh sao v P = 100W B. Mc hnh sao v P = 300 W C. Mc hnh tam gic v P = 300W D. Mc hnh tam gic v P = 100W Cu 7:Mt khung dy quay u vi vn tc 3000 vng/pht trong t trng u c t thng cc i gi qua khung l
1

in ng hai u khung dy l: A. e = 100 cos ( 50 t / 3)(V ) B. e = 100 cos (100 t / 3)(V ) C. e = 100 cos (100 t / 6)(V ) D. e = 100 cos ( 50 t / 6 )(V ) Cu 8:Hin tng g xy ra trong cc cun dy l phn ng ca cc my pht in xoay chiu mt pha khi n hot ng? A. Hin tng cm ng in t. B. Hin tng cng hng in. C. Hin tng on mch. D. Hin tng siu dn. Cu 9:Ngi ta gi ng c khng ng b ba pha v A. tc quay ca rto khc vi tc quay ca t trng quay. B. cu to ca ba cun dy l phn cm ca ng c khc nhau. C. phn ng ca ng c khng phi l ba cun dy ging nhau nh phn cm ca ng c. D. pha ca ba dng in to ra bi ng c l khc nhau.

(Wb). Chn gc thi gian lc mt phng ca khung dy hp vi B mt gc 300 th biu thc sut

Cu 10:Chn pht biu ng khi ni v my bin p: A. in p hiu dng gia hai u mi cun dy t l vi s vng dy. B. S vng dy cun s cp phi nh hn s vng dy cun th cp. C. My bin p c th dng tng in p ca dng in khng i. D. Tn s dng in trong mi cun dy t l thun vi s vng ca cun dy. Cu 11:Dng in xoay chiu c tnh cht no sau y? A. Chiu dng in thay i tun hon theo thi gian. B. Cng bin i tun hon theo thi gian. C. Chiu thay i tun hon v cng bin thin iu ha theo thi gian. D. Chiu v cng thay i u n theo thi gian. Cu 12:Cho on mch xoay chiu AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip. on AM gm in tr R mc ni tip vi cun cm thun. on MB l hp en X cha 2 trong 3 phn t R, L, C. Biu thc in p trn hai u AM v MB l u AM = 100 2 cos (100 t + / 2)V , u MB = 100 2 cos (100 t )V . Hp en X c cu to: A. gm R' v C. B. ch c C. C. gm C v L. D. ch c L. Cu 13:Cng sut ta nhit ca dng in xoay chiu c tnh theo cng thc: A. P = UI B. P = ui cos C. P =UI sin D. P =UI cos Cu 14:Cho on mch xoay chiu RLC mc ni tip, gi tr ca L c th thay i c. Cho L thay i in p gia hai u cun cm t gi tr cc i. Gi tr cc i ca in p hai u cun cm bng A. U L max = C. U L max =

(R

2 + ZC

UR U

B. U L max =
2 C

2 U R + ZC

D. U L max = 2R R Cu 15:Kt lun no sau y ng khi ni v tc dng ca cun cm trong mch in xoay chiu ch c cun cm? A. Lm cho in p ngc pha so vi cng dng in. B. Lm cho in p chm pha / 2 so vi cng dng in. C. Lm cho in p nhanh pha / 2 so vi cng dng in. D. Lm cho in p cng pha vi cng dng in. Cu 16:Mch in xoay chiu c in tr R, cm khng ZL v dung khng ZC. Cng thc tnh gc lch pha gia u v i l: R ZC Z ZC Z + ZC R A. tan = B. tan = L C. tan = D. tan = L ZL Z R R Cu 17:Mt mch ni tip gm R = 50 , L =1 / ( H ) v C = 100 / ( F ) . Tn s ca dng in qua mch l f = 50 Hz. Ngi ta thay i gi tr ca tn s f. Chn kt lun ng. A. Khi tn s thay i th tng tr ca mch in tng. B. Khi tn s tng th tng tr ca mch in gim. C. Khi tn s thay i th tng tr ca mch in khng i. D. Khi tn s gim th tng tr ca mch in gim. Cu 18:Cho on mch xoay chiu RLC ni tip trong C thay i c. t vo hai u on mch mt in p xoay chiu u = U 0 cos t . Thay i C in p trn hai u t in t gi tr cc i. Gi tr ca dung khng v gi tr UCmax l: 2 2 R + ZL R + ZL R2 + ZL R2 + ZL A. B. C. D. 2 ZL ZL ZL ZL Cu 19:Mt mch in xoay chiu khng phn nhnh c R = 50 ; C = 10 4 / ( F ) v L =1,5 / ( H ) . in p hai u on mch u =100 cos (100 t )(V ) . Cng sut tiu th ca mch bng A. 50W B. 25W C. 200W D. 100W Cu 20:on mch xoay chiu gm in tr thun R, cun cm L v t in C ni tip. t vo hai u on mch mt in p xoay chiu c in p hiu dng khng i cn tn s gc thay i c. Khi = 1 = 200 ( rad / s ) hoc = 2 = 50 (rad / s) th cng sut ca on mch bng nhau. cng sut ca on mch cc i th tn s gc phi bng.

(R

+Z

R U ( R + ZC )

A. 200 ( rad / s ) B. 125 (rad / s ) C. 40 (rad / s ) D. 100 (rad / s ) Cu 21:Khi m thanh truyn t khng kh vo nc, bc sng v tn s ca m thay i khng? A. Bc sng thay i, tn s khng i. B. C hai i lng u thay i. C. C hai i lng u khng i. D. Tn s thay i, bc sng khng i. Cu 22: mt xng c kh c t cc my ging nhau, mi my khi chy pht ra m c mc cng m 80dB. m bo sc kho cho cng nhn, mc cng m ca xng khng c vt qu 90dB. C th b tr nhiu nht l bao nhiu my nh th trong xng? A. 20 my B. 5 my C. 15my D. 10 my Cu 23:Hai ngun kt hp l hai ngun pht sng: A. C cng tn s, cng phng truyn. B. Cng bin , c lch pha khng i theo thi gian. C. C cng tn s, cng phng dao ng, lch pha khng i theo thi gian. D. C lch pha khng i theo thi gian. Cu 24:Mt con lc l xo treo thng ng. L xo c cng k = 40N/m, vt nng c khi lng m = 0,4kg. Nng vt ln cho l xo dn 2cm ri th nh cho vt dao ng iu ha. Chn h to thng ng, gc to v tr cn bng, chiu dng hng xung, gc thi gian l lc th vt. Ly g = 10m/s2. Phng trnh dao ng ca vt l: A. x = 10 cos (10 t / 2 )cm B. x =10 cos (10 t )cm x = 8 cos (10 t + )cm C. D. x = 8 cos (10 t + / 2 )cm Cu 25:Mt con lc l xo gm l xo c cng k = 200 N/m v vt c khi lng m = 200g. Con lc dao ng iu ha vi bin A = 4cm. Tng qung ng vt i c trong
10
25 ( s ) u tin l

A. 32cm B. 48cm C. 24cm D. 16cm Cu 26:Mt si dy AB di 100cm c cng ngang, u B c nh, u A gn vi mt nhnh ca m thoa dao ng iu ha vi tn s 40 Hz. Trn dy AB c mt sng dng n nh, A c coi l nt sng. Tc truyn sng trn l 20m/s. K c A v B, trn dy c: A. 5 nt; 4 bng. B. 7 nt; 6 bng. C. 9 nt; 8 bng. D. 3 nt; 2 bng. Cu 27:Bc sng ca sng c hc l: A. qung ng sng truyn c 1s. B. khong cch gia hai im dao ng ng pha trn phng truyn sng. C. qung ng sng i c trong thi gian 1 chu k sng. D. khong cch ngn nht gia hai im vung pha trn phng truyn sng. Cu 28:Khi ng nng ca con lc l xo gp n ln th nng th A. x =
A n

B. x =

n +1 A

C. x =

n A

D. x =

A n +1

Cu 29:Biu thc no sau y l biu thc tnh ng nng ca con lc l xo dao ng iu ha vi phng trnh x = A cos (t + ) ?
1 mA cos (t + ) 2 1 C. Wd = m 2 A 2 sin 2 2(t + ) 2

A. Wd =

Cu 30:Mt con lc n m giy chy ng khi nhit l 200C. Bit h s n di ca dy l =1,8.10 5 K 1 . nhit 800C trong mt ngy m con lc A. m nhanh 74 s B. m chm 47s C. m nhanh 74s D. m nhanh 47s

1 mA 2 sin 2 ( t + ) 2 1 D. Wd = m 2 A 2 sin 2 (t + ) 2

B. Wd =

Cu 31:Pht biu no sau y sai khi ni v chu k dao ng ca con lc n? A. Chu k ca con lc n ph thuc vo gia tc trng trng. B. Chu k ca con lc n ph thuc vo v a l. C. Chu k ca con lc n ph thuc vo chiu di dy treo vt nng. D. Chu k ca con lc n ph thuc vo khi lng ca vt nng. Cu 32:Mc in tr R = 55 vo mng in xoay chiu c in p u = 110 cos (100 t + / 2 )(V ) . Nhit lng to ra R trong 10 pht l: A. 132 kJ B. 13,2 kJ C. 66kJ D. 33000 J Cu 33:Mt con lc n gm mt vt khi lng m treo vo u mt si dy khng dn, khi lng khng ng k v c chiu di l. Khi con lc dao ng iu ha ni c gia tc trng trng g th chu k dao ng ca con lc l: A. T = 2
l g

B. T = 2

m g

C. T = 2

g l

D. T = 2

l m

Cu 34:Cho hai ngun A v B c phng trnh u A = u B = 4 cos 80t (cm ) , AB = 7cm, vn tc truyn sng v = 0,4m/s. Dng hnh vung ABMN. Tm s im dao ng cng pha vi ngun trn MN? A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Cu 35: cao ca m l mt c tnh sinh l ca m, c hnh thnh da vo cc c tnh vt l ca m l: A. Tn s v cng B. Bin v tn s. C. Bin v bc sng. D. Tn s v bc sng. Cu 36: b mt mt cht lng c hai ngun pht sng kt hp S1 v S2 cch nhau 20cm. Hai ngun ny dao ng theo phng thng ng c phng trnh ln lt l u1 = 5 cos 40t ( mm ) v u 2 = 5 cos( 40t + )( mm ) . Tc truyn sng trn mt cht lng l: 80cm/s. S im dao ng vi bin cc i trn on thng S1S2 l: A. 9 B. 11 C. 8 D. 10 Cu 37:u A ca si dy gn vi ngun coi nh gn vi mt nt sng. Khi c sng dng trn dy AB th: A. S nt bng s bng nu B c nh. B. S bng hn s nt mt n v nu u B t do C. S nt bng s bng nu u B t do. D. S bng hn s nt mt n v nu u B c nh. Cu 38:Mt sng ngang c biu thc truyn sng trn phng x l: u = 3 cos ( 314 t x )cm . Trong t tnh bng, x tnh bng m. Bc sng l: A. 6,28cm B. 8,64cm C. 8,64m D. 6,28m Cu 39:Hiu chiu di dy treo ca hai con lc n l 28cm. Trong cng khong thi gian, con lc th nht thc hin c 6 dao ng, con lc th hai thc hin c 8 dao ng. Chiu di dy ca chng l: A. l1 = 64cm, l2 = 36cm B. l1 = 24cm, l2 = 52cm. C. l1 = 52cm, l2 = 24cm D. l1 = 36cm, l2 = 64cm Cu 40:Cho mch in xoay chiu ch cha t in. in p hai u on mch c dng u =U 0 cos 2ft (V ) . Ti thi im t1 gi tr tc thi ca cng dng in qua t v in p hai u on mch l (2 2 A,60 6V ) . Ti thi im t2 gi tr ca cng dng in qua t v in p hai u on mch l (2 6 A,60 2V ) . Dung khng ca t in bng: A. 20 2 B. 30 C. 20 3 D. 40 Cu 41:Pht biu no sau y khng ng? Gia tc ca mt vt dao ng iu ha A. lun ngc pha vi li ca vt. B. c gi tr nh nht khi vt i chiu chuyn ng. C. c ln t l vi ln li ca vt. D. lun hng v v tr cn bng. Cu 42:C nng ca mt dao ng tt dn gim 5% sau mi chu k. Sau mi chu k bin gim A. 2,5% B. 10% C. 5% D. 2,24%

Cu 43:Mt cht im thc hin ng thi hai dao ng iu ha cng phng x1 = 8 cos ( 2t ) cm ; x 2 = 6 cos( 2t + / 2 ) cm . Vn tc cc i ca vt trong dao ng l: A. 20 (cm / s ) B. 120(cm/s) C. 60(cm/s) D. 4(cm / s ) Cu 44:Gim xc trong xe my l ng dng ca dao ng A. tt dn B. cng bc C. iu ha D. duy tr. Cu 45:Mt vt dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh dao ng l x1 = A1 cos( t + 1 ) cm , x 2 = A2 cos( t + 2 ) cm . Pha ban u ca dao ng tng hp c xc nh theo cng thc A1 sin 1 A2 sin 2 A1 sin 1 + A2 sin 2 A. tan = B. tan = A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 cos 1 + A2 cos 2 A1 cos 1 A2 cos 2 C. tan = D. tan = A1 sin 1 + A2 sin 2 A1 sin 1 + A2 sin 2 Cu 46:Mt vt dao ng iu ha vi chu k T v bin A. Tc trung bnh ln nht ca vt thc hin c trong khong thi gian T/3 l A.
3 3A T

B.

9A 2T

C.

3 2A T

D.

2 3A T

Cu 47:Khi hin tng cng hng xy ra th A. tn s gc ca ngoi lc bng tn s gc ring ca h dao ng. B. tn s gc ca ngoi lc gp 2 ln tn s gc ring ca h dao ng. C. tn s gc ca ngoi lc t gi tr cc i. D. tn s gc ca ngoi lc t gi tr cc tiu. Cu 48:Mt cht im dao ng iu ha vi phng trnh x = 6 cos ( 20 t +)(cm ) . Trong thi gian t c tnh bng giy. Khi cht im c li 2cm th tc ca n l. A. 0,8 2m / s B. 80cm/s C. 40 2cm / s D. 80 2cm / s Cu 49:Mt vt dao ng iu ha theo phng trnh x = 4 cos (10 t + / 3)cm . Hi rng gc thi gian c chn lc vt c trng thi chuyn ng nh th no? A. Vt i qua ta x = -2cm theo chiu m ca trc Ox. B. Vt i qua ta x = -2cm theo chiu dng ca trc Ox. C. Vt i qua ta x = 2cm theo chiu dng ca trc Ox. D. Vt i qua ta x = 2cm theo chiu m ca trc Ox. Cu 50:Cho hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh ln lt l x1 = 6 cos (10t + / 6 ) cm v x 2 = A2 cos(10t 5 / 6 ) cm . Dao ng tng hp ca hai dao ng trn c bin 4cm. Bin A2 ca dao ng thnh phn th hai l A. 2cm hoc 10cm. B. 4cm hoc 8cm C. 9cm hoc 6cm D. 3cm hoc 5cm.