You are on page 1of 8

okien systemJB-D:Licznezaletymontau

prawid|owe JB systenr D umo]Wa montau en Wedlug ok Wykonanie RAL olaz pe]c e Wytycznych \^rystpujcychfe obc Wsfystkch Beg w dynamicznych ulowanie trzeclr p|aszcf],znach a kompensac] ulan]v c budowlanych rn Wymla|W montaU mona Wybra Plaszcfyzn odpowjedn o dowon e dostosowuiac] przebiegu zoierm do przewid),\rvanego

Ekonomiczno pelnejregu|acji + moWo w tzech plaszczyznacn kompensacja + lan^/a toIelancj standardo\ych Wym arWbudow|anych ickichokjen + montafduych lah^/o szybko i bezpiecrnie e + rozwiqzan d a systernowego od WysUnicaWzakrese5 do 150mm bez + fW kszonanono koniecznoci stosowania dodatkowych,kosztownych podkonstrukcl wsporcrych do|ne DK mona JB + konso]e zamontowa bry|e na budynku przedrnon1aem okien e|im]nuje konieczno + monta oblbkiWykacfajcei

NaiWysza iako + przewd'!Va|na no zdo przejmowania obcie (pat izapewnien statecznocj e e odpowiedn arklsre danych) + bezpeczny zgodnyz prolektern + bezpeczneprfejce wsfystkch dynamicfnyclr cfase W obc e kompleksowy system + bogaty, od iednegoproducenta + zdef niowanerorstawy od|eg|oc |qcfnikW od krawdfigdykonsoe JB DK50 iJB DK]00spelniaj funkci szab|onW wearskich + lalwy berpiecrnymoniarrgodny r wytycrnymiHAL EnEV2012 Budowaniew zgodzie z przepisami NoWe izacjeprawnedoryczce posfanowanla i oszcfdnocl energi zwracaj sfcfeg|n(Mag na zuzr'cie energii ogrewania w)twarzancieplej do a Wody budynkach eszka]nych' W m Na|e a rwniezwracaL,rwag Wymagan na jakoci rodowlskowe dotyczcepop|awy powetza we Wntrz ob eKu, U

Fizyka budowli + plasfcfyzn monlaumona dostosowa odpowiednio iroterm do przebiegu uykonania + slnieiemo|iwo fachowegolrszczenienia + Wystarczaica m eisca o zolacylnego dla materialu

f\::iifl\:i l'ill1\-l r')li$il, ili) nitift$ ,li:l-l:ll'li. ilrl:,r':t.rirriLrlrilt i.i.,i\rriti,llll przed okien) montaem budowy na bry|e budynku (nap|acu

AK 50 JB DKsOHVW JB DK50_rlVP

I 172603 11t2tA1

H AK 1OO B DKIOO WJ J H JB DK]OO VP

11726t7 I 172608

:i*.4i.'

A K 1 5 0 J B D K l 5 0 A W 7 5H l W HVP JB D(]50 A\'75

ll7203l 1112632

*....-'-..i=s+++

ioznaczenia Wymiary
s!!! AK.J'Iemo\..", HV fair-s r.o| a.] x,/.]k..n.ks 30 mm
a ar AW ..].!iom edfy]i.7nk.T n]]25 mmld.!].fr4 rli.|:s.sr.] D ol " .]oc!tk'a poollra .'Em!.. a].a c a !'rls!n . a |!L|ie]8o mr ]1 ALW nodr| r'] oir|.]..aift!. l!]! oiliy olli k iys'rko. HVW HVP re!! o!,ana pirt G f)Gokcs.

5 AK.d ao-100 JB DK]00'AW7HWlr FD, OOA/. .P


.:J

i172009 /o

okLen Lrb \'VprzypadkLr dlzych \\ymjarW fnacznyhobc epono\llch konso e.]oLne !!fnocn one JB DK nrogq zosta dodatkovJo 80 podporaAw75 przy fiysrrnc u po\,.ryfe] mm

HW/ AK 1OO JB DK]OO.ALIV JB DK]OOAL!I'HVP

|726r5 11726r6

A!V75 HV\\r ]]726]7 8o-lo0 JB DK]00'AL\/


HVP JB DKl00-ALr/ A\,\/75
|if, !$ 's.t'.l.g.'$.YN!ii!d:i.i. 253/2,5 mm

ll72019

I
kqiown k naley stosowa e montafLr [ c]anZ pL]stakW okien P|zV od odb!'r'.'a \'tedy Wewnqtz prz} s .oi.t"'o*v rw lv]oco.xanLe ..ykor4/sta|ju FB rmc!]cych f rmysFs ntec' ]qcfn]k\./

\.'\i.|ili}$l\'Nilr ii}t:\:].l:11N ..ll$.$ N$ ltl$$$1.\.|.1it ii\l'tl\i $itlli na bokach Iub w grze 1przy produkcjiokien przyich montau ptacu lub na budowy)

HV60

HV40 AK50 JB D50 40-AIl8T JB D50 60-A1,48 T 1172634 I172635

A K 1 O O B D ] O O OA M ET J 4 JB DlOO60.4]!]8 T

1112637 72666

A K 1 5 0J B D l 5 0 . 1 0 M 8 - T A t B - D t 5 06 0 A N ] S T

I I72669 1172742

NM
;i:l ill JB.DK50 JB.DKlOO JB.DKIOO

846879 CC JE.SD BAL 90]O 85207E brr/ ROSENHEIM polwrerdzona sD = Wodosfczeno pez hstytlllFT I\N\NYNWN

cc JB/r0 RALB0rl 5 cc JB/10.s 9010 BAL

o o

JB.DK150 lt JB.DKlOO

JB.DKlOO t0 t20 l3o 40 150 60

Wysuniciekonso|iJB-DK. wymiarsystemowyAK !\l$\l\\

betonowe|i 2 pe|neicg|y silikatowel Mocowan|evr ctan|e

beton. wieto udarow do wierceni.w ciani


w.o''..o^'.n" . oo o.od.'J 952262 --# 1 sos w"*o..h"vt"m tar

x--ry.!9-*;,-'l
Mocowanie w cianle pustal@w

SDC-6x160/100

W-o. Zdrs.e lia

(od oroouh

--

0/250 zsD-5x31
z belonu komlkowego Mocowanie w cian|ef b|oczkw

112A434

wpornikktowy'maly
Wzol zamWen|a

zamowenra WzOr

HodProOuktu

pr{LJt9 l^od

tGA-t-tZS-g,otss

1050990

na innedlugosc' zmow'eni6

Jg.w.zo'sg
Wsporn|kktowy'duY

t ozggz

SPC4/33-5,5x45
Zalecana akceso a

873440

na hne d|ugo.] amw]eni6

Plytka montaowa 23 447

'/. hocwkaTz$7GHry

JB-F-165x58

1023718

9 -< Dx
tr d
0

ut t!
0 0

9N
@

tJ

o
5

o
a a
E

3
{

>>> r t-

t
t

=J aE'

0)

3 .6' o_ =
o_
N 5

o^

3
o

0)
{

6'
OJ

9,:{ - =\<
o=
JO

X
-l Ki H

0)

N) !-o

o
\ 9' 9 . N

u, F
=

I. N

3 3

o<

-: ar o oct o.o
t9

gx
oL

-.l

!) N.

E'

d'

6
N =

ao
5

-aN

d N
N

3 6' a
N !)

3
f

z.

"6 N. o
f f

3 3 6' U)
0) 0) N
\ N (Jl

xx
3 3 3 3

U) N

z .' r N r O * ' x

6
0)

o.
N N 0) { !)

a
.a. : f a ?

o 6'
f =

xx r-. r-. --

U). O.

o6
fO

o.o o\. a. dg

9= -'9
o

o
(-

o
f

o'
o
lo

!. {

N p 5

3
=

-P
';-'

iU
*

.tr
x

tr

o
I

a
I B

(D
':;

fl:.,

t+
0)
=.

o.

e
= 3

9 -\<

dF
o.
E qt

o o

ot d tr @ 0 o o
F

=E
a.=
=

r- r-
{

3a o
?^ d3
o
3
'

. q.

v,

a. o

i; 6

o
(-

tr
I

iE

a
*l

a
a f -

o
N
-

-EE -:3 *g3afifi H +; =5.; g

F.= FdEF 3 P=
d:! iE
N

o
:=

(D'

x<
x!. < .oo
NN

Nid ^ P ooo'.<
-\5-{"!'

???a =.
ooo= ooo=

*H;E :. : r =9*::*
c). -

g+!=.;

a
=j

333o
o)
N

- Kl ii |-X

o x
o
=

a. o ct o .l
tr o' B

0)

3
J5

5'.N
oo
N5

E 3E.E.tso 0 ) xx f.=-':9==

3 o'
U' N N

(n5(/JN!,

g:

5 fiHE N tE
r $B 34.H
o ^*
= oJ.
o J =-\e

o
5

(|L6= : :.: :

E o ott

s x
o
o
o
N

O,,

o'
a
5 =

=o
3<

E5* -EE gs*


)^ =' !' =

ia: c* E:E
d

33

o.x o.
!, ct
.,! o

-o
=

:N
.oo
(-

o
cB I

= . Etr*

a-ti

= 5 H=g
K * 599
o!r

t 6:

wstpnykonso|ido|nej Monta konstrukcyinei do ciany JB-DK

system JB-D Instrukciamoniau

przed okna) budynkU lwyt<onywany osadzeniem

\ysokoc JB 1 Polo.ykonsoldo]n DK Maf fe Wsponikjenr o l' H \ ^ ^o t s ] V o . 1 u 7 e p o 4 c o ^ a j q p ? p U " j poiozenie najbiej mlru wsporn w ono w skra]ne k fachowu]c Wymiar = 30mn al 2 Wywirci p eMsfy otv!rW podlou(b|szykrawclz Wowanym\}cic osadfiMtpni lcfnk u) Usla 3' Z pomocrnjary \ysLrn konso|na\'lmagany cle poj otwrWpodlou m e]scu d ynczego W 4' WyvV erci drLrg bdziem n ma|ny obvoru okgl g o przezco fachowany dyslansfi]dzylcfnikama:25mm q Os"o/ rol"i,'ic..lV\d.ronoMo-" dor'e' |je maksyrna oba lqczn]kl WysL]n \ymjar 6 sko||ro|owa cia 'wJo^ p o l o / - - ^ - p o , t a H W VH v P / M o o / o r o ^ " 4 ". kw wszystk konso|do nychdanego clr \ysokociwspom dLa drugiejnakrtk naWspo|nlk! M8 8 Dopuszcza fastosowanie si pod Lrb \ysokociH\^ Hv pykrcone] szynqkonso| \lmaga zastosowan konsoi do nej a 9 osadfanieW pLrstakach ltyposaone] dodalkowyklownk ALW W

HVP HVW \l

lr:d tf

Wstpny wspornikw bocznych Monta JB-D w ramieokna

j! famoniowa zarwno podczas BoczneWspornikiB.D mona J p'odukc]oknajak .lop e'o pfy mntaU oknana bldowe ' J " J . - o . a o . . . ee e n e - ' q . / E e "9o ^- Mao i"n. 1 Wyw:erci ob,r o r d njcy ] 0,5mm d a e ement!AM8 T 2 Zamontowae emnl lczcy ram (AM8 T) bocznego Df e| m entuAM8T JB 3' Wykrci sfynWspornjka wspornik cfas lransportu na ]!b ewentlani fabefpiecfy

Monta okna do wstpnieosadzonych dolnychkonsoliJB-DK


do ], L]m ec oknoW oborfe osadfenia Volpozomowanych 2 Uslawoknona zarnocowanych k o n o L a c lo n y c h J BD K dr 3 Wylwna dyslans bocfneoraf lsta ]p onowqpofyciokna 4 Przykrc iement wspornka Wysokoc ramyokna:z bok! clo (pr.ytownikuHv\4|Ubod do|u(pzy p\'tceHvP]

HVP

+t
;lHVW

za Monta okna do ciany pomoc wspornikw JB.D bocznych


i e 1 Krcc en enrgWntowanym lzp [oBX T25)L]sta poloen sfynyjlspornka bocfnegoJ B D |a mLc 2 Wylvierc p eMszy oMr Wmlrfe f zachowanem minma|nego odstpu krawdz = 30 mm od ar p 3 Wkrci eMsfy lqcznkw p eNsfy obrj d nak bez ]ego doklcanIa oslalecznego 4 J'. /;dedfiepo olepo'o/e.eolno ^p' .t o m 5 Wylvierc druglo[i/rwmurzezfachowanjem n ma n g o mjdzy lcznikam a:25 mm dystansu 6 Wkr drugi]czn i dop eroterafdokrc oba ostatecfnje k polofene okna 7 skontro owa