You are on page 1of 6

B Gio dc v o to

Trng THPT Tin Hng

THI TH I HC, CAO NG NM 2012 Mn thi: VT L Thi gian lm bi 90 pht, khng k thi gian giao M thi 246

Cu 1: Mt con lc n c chiu di l = 40cm v vt treo c khi lng m = 100g. T v tr cn bng ko con lc lch khi phng thng ng mt gc 80. Do c lc cn ca khng kh nn sau 4 dao ng bin gim ch cn 60. Bit bin gim theo cp s nhn li v hn. dao ng c duy tr th nng lng cn cung cp sau mi dao ng l A. 0,522mJ B. 1,045mJ C. 0,856mJ D. 1,344mJ Cu 2: My bin th c s vng dy ca cun s cp l N 1 = 400 vng, s vng dy ca cun th cp l N2 = 100 vng. in tr ca cun s cp l r1 = 4 , in tr ca cun th cp l r2 = 1 . in tr mc vo cun th cp R = 10 . Xem mch t l khp kn v hao ph do dng Fuc l khng ng k. t vo hai u cun s cp mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng U1 = 360V. in p hiu dng U2 ti hai u cun th cp v hiu sut ca my bin th ln lt c gi tr: A. 100V; 88,8% B. 88V; 80% C. 80V; 88,8% D. 80V; 80% Cu 3: Trong th nghim Ing v giao thoa nh sng, hai khe cch nhau 0,5 mm v c chiu sng bng mt nh sng n sc. Khong cch t hai khe n mn quan st l 2 m. Trn mn quan st, trong vng gia M v N (MN vung gc vi cc vn giao thoa, MN = 2 cm) ngi ta m c c 10 vn ti v thy ti M v N u l vn sng. Bc sng ca nh sng n sc dng trong th nghim ny l A. 0,4 m. B. 0,6 m. C. 0,5 m. D. 0,7 m. Cu 4 : in p cc i gia ant v catt ca mt ng Cu-lt-gi l 18,75 kV. Bit ln in tch lectrn (lectron), tc sng trong chn khng v hng s Plng ln lt l 1,6.10-19C ; 3.108 m/s v 6,625.10-34J.s. B qua ng nng ban u ca lectrn. Bc sng nh nht ca tia Rnghen do ng pht ra l A. 0,4625.10-9 m. B. 0,5625.10-10 m. C. 0,6625.10-9 m. D. 0,6625.10-10 m. Cu 5: Cho on mch AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip nhau. on mch AM gm in tr R = 60 () mc ni tip vi t C = 0,8. ( F ) , on mch MB ch cha cun thun cm c t cm thay i c. t gia hai u on mch AB in p xoay chiu c biu thc khng i
u =1 50 2 cos( 10 )( V ) . 0 t

10 4

iu chnh L u AM v u AB vung pha nhau. Khi in p hiu dng C. 200(V) D. 237(V)

gia hai u cun dy bng bao nhiu? A. 35(V) B. 250(V)

Cu 6: Mc nng lng ca cc trng thi dng trong nguyn t hir E n = -13,6/n2 (eV); vi n = 1, 2, 3... Mt electron c ng nng bng 12,6 eV n va chm vi nguyn t hir ng yn, trng thi c bn. Sau va chm nguyn t hir vn ng yn nhng chuyn ng ln mc kch thch u tin. ng nng ca electron sau va chm l A. 2,4 eV. B. 1,2 eV. C. 10,2 eV. D. 3,2 eV. 9 9 6 Cu 7: Ngi ta dng ht protn bn vo ht nhn 4 Be ng yn gy ra phn ng p+ 4 Be X + 3 Li .
6 Bit ng nng ca cc ht p , X v 3 Li ln lt l 5,45 MeV ; 4 MeV v 3,575 MeV. Ly khi lng cc ht nhn theo n v u gn ng bng khi s ca chng. Gc lp bi hng chuyn ng ca cc ht p v X l: A. 45 0 B. 60 0 C. 90 0 D. 120 0 Cu 8: Dao ng tng hp ca hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s c phng trnh l x = 3 3 cos(4 t + /6) (cm). Bit dao ng thnh phn th hai c phng trnh x 2 = 3cos4 t (cm). Dao ng thnh phn th nht c phng trnh l A. x1 = 3cos(4 t + /2) (cm) B. x1 = 3 2 cos(4 t + /2) (cm) C. x1 = 3cos(4 t + /3) (cm) D. x1 = 3 2 cos(4 t + /3) (cm)

Trang 1/6 - M thi 246

Cu 9: Hai mi nhn S1 , S 2 cch nhau 8cm gn vo mt cu rung c tn s f = 100Hz, t chm nh vo mt mt cht lng. Vn tc truyn sng trn mt cht lng v = 0,8m/s. Hai ngun S1 , S 2 dao ng theo phng thng ng s1 = s2 = acos t . Bit phng trnh dao ng ca im M 1 trn mt cht lng cch u S1 , S 2 1 khong d = 8cm v sM 1 = 2acos(200 t-20 ) . Tm trn ng trung trc ca S1 , S 2 hai im M 2 gn M 1 nht v dao ng cng pha vi M 1
' A. M 1M 2 = 0, 2cm ; M 1M 2 = 0, 4cm ' C. M 1M 2 = 9,1cm; M 1M 2 = 9, 4cm ' B. M 1M 2 = 0,91cm ; M 1M 2 = 0,94cm ' D. M 1M 2 = 2cm; M 1M 2 = 4cm

Cu 10: Mt on mch gm in tr thun R = 200 mc ni tip vi t in C. Ni 2 u on mch vi 2 cc ca mt my pht in xoay chiu mt pha, b qua in tr cc cun dy trong my pht. Khi rto ca my quay u vi tc 200 vng/pht th cng dng in hiu dng trong on mch l I . Khi rto ca my quay u vi tc 400 vng/pht th cng dng in hiu dng trong on mch l 2 2 I. Nu rto ca my quay u vi tc 800 vng/pht th dung khng ca on mch l A. ZC = 100 2 . B. ZC = 200 2 . C. ZC = 800 2 . D. ZC = 50 2 . Cu11: Cht phong xa S1 co chu ki ban ra T1, cht phong xa S2 co co chu ki ban ra T2 = 2T1. Sau khoang thi gian t = T2 thi A. cht phong xa S1 con lai 1/2, cht phong xa S2 con lai 1/4 lng ban u. B. cht phong xa S1 con lai 1/4, cht phong xa S2 con lai 1/2 lng ban u C. cht phong xa S1 con lai 1/4, cht phong xa S2 con lai 1/4 lng ban u. D. cht phong xa S2 con lai 1/4, cht phong xa S1 con lai 1/8 lng ban u Cu12: Mt my bin th c hiu sut 80%. Cun s cp c 150vng, cun th cp c 300vng. Hai u cun th cp ni vi mt cun dy c in tr hot ng 100 , t cm 318mH. H s cng sut mch s cp bng 1. Hai u cun s cp c t hiu in th xoay chiu c U1 = 100V, tn s 50Hz. Tnh cng hiu dng mch s cp. A. 1,8A B. 2,0A C. 1,5A D. 2,5A Cu 13: Mt ng ten ra a pht ra nhng sng in t n mt my bay ang bay v pha ra a. Thi gian t lc ngten pht sng n lc nhn sng phn x tr li l 120 s. Hy tnh khong cch t my bay n ngten thi im sng in t phn x t my bay. ngten quay vi vn tc 0,5 vng/s. v tr ca u vng quay tip theo ng vi hng ca my bay ng ten li pht sng in t. Thi gian t lc pht n lc nhn ln ny l 117 s. Tnh vn tc trung bnh ca my bay. A. 720 km/h. B. 900 km/h. C. 810 km/h. D. 340 m/s. Cu 14: Quan st hin tng sng dng trn si dy c chiu di 36cm, ngi ta thy trn si dy hnh thnh 5 nt sng, trong c hai nt nm ti hai u si dy. Khong thi gian gia hai ln gn nht si dy dui thng l 0,6s. Vn tc truyn sng trn si dy l: A. 5cm/s B. 10cm/s C. 15cm/s D. 20cm/s
2 6 Cu 15: Mt ht nhn D( 1 H ) c ng nng 4MeV bn vo ht nhn 3 Li ng yn to ra phn ng: 2 6 4 0 1 H + 3 Li 22 He . Bit rng vn tc ca hai ht c sinh ra hp vi nhau mt gc 157 . Ly t s gia hai khi lng bng t s gia hai s khi. Nng lng to ra ca phn ng l A. 22,4MeV B. 21,2MeV C. 24,3MeV D. 18,6MeV Cu 16: Cho mch in nh hnh bn , ngun c sut in ng E = 24 V, r = 1 K , t in c in dung C = 100 F, cun dy c h s t cm L = 0,2H v in tr R 0 = 5 , in tr R = 18 . Ban u kho k ng, khi trng thi trong mch R0,L n nh ngi ta ngt kho k. Nhit lng to ra trn in tr R trong thi C E, r gian t khi ngt kho k n khi dao ng trong mch tt hon ton. R A. 98,96 mJ B. 24,74 mJ C. 126,45 mJ D. 31,61 mJ

Cu 17: Thc hin giao thoa khe Ing vi ngun nh sng c bc sng , khong cch gia hai khe ti mn l D trong mi trng khng kh th khong vn l i. Khi chuyn ton b th nghim vo trong nc
Trang 2/6 - M thi 246

c chit sut l 4/3 th khong vn khng i phi di mn quan st ra xa hay li gn mt khong bao nhiu? A. ra xa thm D/3 B. Li gn thm D/3 C. Ra xa thm 3D/4 D. Li gn thm 3D/4. Cu 18: Mt con lc l xo c cng k = 10N/m, khi lng vt nng m = 100 g, dao ng trn mt phng ngang, c th nh t v tr l xo gin 6cm. H s ma st trt gia con lc v mt bn bng = 0,2. Thi gian chuyn ng thng ca vt m t lc ban u n v tr l xo khng bin dng l: (s) . ( s) . ( s) . (s) . A. B. C. D. 25 5 20 30 15 Cu 19: Cho 3 vch c bc sng di nht trong 3 dy quang ph ca nguyn t Hir l : 1L ( Laiman ) ; 1B (Banme) ; 1P ( Pasen ). Cng thc tnh bc sng 3L l: 1 1 1 1 1 1 1 1 = + = + A. . B. . 3L 1P 1B 1L 3L 1B 1P 1L 1 1 1 1 1 1 1 1 = + + = + C. . D. . 3L 1P 1B 1L 3L 1L 1B 1P Cu 20: c trng vt l to nn m sc ring cho mi ngun m l A. cng m B. tn s m C. th dao ng m D. tc truyn m Cu 21: Mt mch dao ng LC1 l tng lm ng ten thu th n cng hng c mt sng in t c bc sng = 300m. Nu mc thm mt t in C2 ni tip t in C1 th mch dao ng LC1C2 thu 1 cng hng c mt sng in t c bc sng = 240 m. Nu s dng t in C 2 th mch dao ng LC2 thu cng hng c mt sng in t c bc sng l A. 400 m B. 600 m C. 500 m D. 700 m Cu 22: Mt con lc n gm mt dy kim loi nh c u trn c nh, u di c treo qu cu nh bng kim loi. CHiu di ca dy treo l l = 1 m. Ly g = 9,8 m/s2. Ko vt nng ra khi v tr cn bng mt gc 0,1 rad ri th nh vt dao ng iu ho. Con lc dao ng trong t trng u c vect B vung gc vi mt phng dao ng ca con lc. Cho B = 0,5 T. Sut in ng cc i xut hin gia hai u dy kim loi l A. 0,3915 V B. 1,566 V C. 0,0783 V D. 2,349 V Cu 23: Sao khng pht sng, cu to bi mt loi cht c khi lng ring cc k ln, n ni n ht c ph tn nh sng, khng cho thot ra ngoi, l mt A. Thin h. B. punxa. C. quaza. D. hc en. Cu 24: Mt ng c c cng sut 400W va h s cng sut 0,8 c mc vo hai u cun th cp ca mt my h th c t s gia s vng dy cun s cp v th cp bng k = 5. Mt mt nng lng trong my bin p khng ng k. Khi ng c hot ng bnh thng th cng hiu dng qua ng c bng 10A. in p hiu dng gia hai u cun s cp l: A. 250V B. 300V C. 125V D. 200V Cu 25: Vn tc ca mt ht phi bng bao nhiu ng nng ca ht bng 2 ln nng lng ngh ca n. Ly c =3.108m/s. A. 2,6.108 m/s B. 2, 735.108 m/s; C. 2,825.108 m/s; D. 2, 845.108 m/s Cu 26: Mt khung dy dn hnh ch nht c 100 vng, din tch mi vng 600 cm 2, quay u quanh trc i xng ca khung vi vn tc gc 120 vng/pht trong mt t trng u c cm ng t bng 0,2T. Trc quay vung gc vi cc ng cm ng t. Chn gc thi gian lc vect php tuyn ca mt phng khung dy ngc hng vi vect cm ng t. Biu thc sut in ng cm ng trong khung : A. e = 4,8 sin(4 t+ ) (V). B. e = 4,8 sin(40 t ) (V) 2 C. e = 48 sin(4 t+ ) (V). D. e = 48 sin(40 t ) (V) 2 Cu 27: Chn cu ng khi ni v mi quan h gia nng lng in trng W t v nng lng t trng Wtt trong mch dao ng LC l tng c dao ng in t t do vi chu k dao ng T v nng lng in t W = Qo2/ 2C ( Qo l gi tr cc i in tch ca t in) A. Wt ,Wtt bin thin iu ho theo thi gian vi chu k T, cng bin W v cng pha B. Wt ,Wtt bin thin iu ho theo thi gian vi chu k T, cng bin 2W v cng pha
Trang 3/6 - M thi 246

C. Wt ,Wtt bin thin iu ho theo thi gian vi chu k 2T, cng bin 2W v ngc pha D. Wt ,Wtt bin thin iu ho theo thi gian vi chu k T/2, cng bin W/2 v ngc pha Cu 28: Mt con lc n c to thnh bng mt dy di khi lng khng ng k, u treo mt hn bi kim loi khi lng m =10g, mang in tch q = 2.10 -7C. t con lc trong mt in trng u c vc r t E hng thng ng xung di. Cho g = 10m/s2, chu k con lc khi khng c in trng l T = 2s. Chu k dao ng ca con lc khi E = 104V/m l A. 2,10s. B. 1,98s. C. 1,85s. D. 1,81s. Cu 29 :Khi t in p xoay chiu 220V vo mt dng c P, th thy dng in trong mch c gi tr hiu dng bng 0,25A v sm pha so vi in p t vo l . Nu cng in p trn mc vo dng c Q
2

th cng dng in cng bng 0,25A nhng cng pha vi dng in t vo. Cho P v Q ch cha 1 trong 3 linh kin: in tr thun, cun dy thun cm hoc t in. Khi t in p trn vo mch c P mc ni tip vi Q th dng in trong mch s c cng v lch pha so vi in p hai u mch l : 1 1 A.I = (A)v sm pha . B.I = (A)v tr pha .
4 2 2 1 C.I = (A)v tr pha 4 2 2 4 2 4 1 D.I = (A)v sm pha . 4 2 4

Cu 30: Chn cu sai khi ni v tnh cht v ng dng ca cc loi quang ph A.Da vo quang ph vch hp th v vch pht x ta bit c thnh phn cu to ngun sng. B.Mi nguyn t ho hc c c trng bi mt quang ph vch pht x v mt quang ph vch hp th. C.Da vo quang ph lin tc ta bit c nhit ngun sng. D.Da vo quang ph lin tc ta bit c thnh phn cu to ngun sng. Cu 31: C hai t ging nhau cha tch in v 1 ngun in mt chiu c sut in ng E. Ln th nht 2 t mc song song , ln th hai 2 t mc ni tip, ri ni vi ngun in tch in. Sau tho h t ra khi ngun v khp kn mch vi 1 cun dy thun cm to ra mch dao ng in t. Khi hiu in th trn cc t trong 2 trng hp bng nhau v bng E/4 th t s nng lng t trng trong 2 trng hp : A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Cu 32 Khi ni v mt h dao ng cng bc giai on n nh, pht biu no di y l sai? A.Tn s ca h dao ng cng bc lun bng tn s dao ng ring ca h. B.Bin ca h dao ng cng bc ph thuc bin ca ngoi lc cng bc. C.Tn s ca h dao ng cng bc bng tn s ca ngoi lc cng bc. D.Bin ca h dao ng cng bc ph thuc vo tn s ca ngoi lc cng bc. Cu 33: Mt dy ch ng knh d1 = 0,5 mm dng lm cu ch ca mt bng in xoay chiu. Bit cng dng in chy qua dy i = I cos t (A), dy chu c cng dng in hiu dng ti a I 3 (A). Hi nu thay dy ch c ng knh d2 = 2 mm th dy mi chu c cng dng in hiu dng ti a l bao nhiu? Bit nhit lng to ra mi trng xung quanh t l thun vi din tch mt ngoi ca dy. A. 24 A B. 12 A. C. 32A. D. 8 A. Cu 34: Mt t bo quang in c ant v catt u l nhng bn kim loi phng, t song song, i din v cch nhau mt khong 2 cm. t vo ant v catt mt hiu in th 8 V, sau chiu vo mt im trn catt mt tia sng c bc sng xy ra hin tng quang in. Bit hiu in th hm ca kim loi lm catt ng vi bc x trn l 2 V. Bn knh ln nht ca vng trn b mt ant c electron p vo bng A. 2 cm. B. 16 cm. C. 1 cm. D. 8 cm. Cu 35: Chn pht biu ng? ht khi ca ht nhn cng ln th A. nng lng lin kt ca ht nhn cng ln B. ht nhn cng km bn vng C. nng lng lin kt ring ca ht nhn cng b D. ht nhn cng d b ph v Cu 36: Trong th nghim giao thoa nh sng bng khe Iang. khong cch gia 2 khe kt hp l a = 1 mm, khong cch t hai khe n mn l D = 50cm. nh sng s dng gm 4 bc x c bc sng : 1 = 0,64m , 2 = 0,6m , 3 = 0,48m . Trong khong gia hai vn trng mu vi vn ttrung tm lin tip c bao nhiu vch sng n sc?
Trang 4/6 - M thi 246

A. 41 B. 48 C.34 D. 51 Cu 37: Cho on mch AB gm hp X v Y ch cha hai trong ba phn t: in tr thun, cun dy thun cm v t in mc ni tip. Cc vn k V1, V2 v ampe k o c c dng xoay chiu v mt chiu, in tr cc vn k rt ln, in tr ampe k khng ng k. Khi mc vo hai im A v M hai cc ca ngun in mt chiu, ampe k ch 2A, V1 ch 60V. Khi mc A v B vo ngun in xoay chiu, tn s 50Hz th ampe k ch 1A, cc vn k ch cng gi tr 60V nhng uAM v uMB lch pha nhau

X v Y cha nhng phn t no? Tnh gi tr ca chng. A. Hp X cha R = 30 ni tip C = 1,06.10-4 F; hp Y cha R = 30 3 ni tip L= 0,165H. B. Hp X cha R = 30 ni tip L = 0,135H; hp Y cha R = 30 3 ni tip C = 1,06.10-5 F. C. Hp X cha R = 30 ni tip L= 0,165H ; hp Y cha R = 30 3 ni tip C = 1,06.10-4 F. D. Hp X cha R = 30 ni tip L=0,165H; hp Y cha R = 30 3 ni tip C = 1,06.10-3 F. Cu 38. Khi chiu nh sng c bc sng vo ka tt ca mt t bo quang in th dng quang in trit tiu khi hiu in th hm l Uh.Nu gim bc sng i n ln th hiu in th hm tng k ln.Gii hn quang in ca kim loi l k 1 k 1 . . A. 0 = B. 0 = n 1 n k 1 k n . C. 0 = D. 0 = k n k 1

. Hai hp 2

Cu 39: Mt con lc l xo thng ng c cng k =100N/m v vt c khi lng m = 500g. Ban u ko vt ra khi v tr cn bng mt on l 10cm ri th nh cho n dao ng. Trong qu trnh dao ng vt lun chu tc dng ca lc cn bng 0,005 ln trng lng ca n. Coi bin ca vt gim u trong tng chu k, ly g = 10m/s2. S ln vt i qua v tr cn bng l: A. 150 ln B. 50 ln C. 100 ln D. 200 ln Cu 40:Hai cht phng x (1) v (2) c chu k bn r v hng s phng x tng ng l T1 v T2 ; 1 v 2 v s ht nhn ban u N2 v N1. Bit (1) v (2) khng phi l sn phm ca nhau trong qu trnh phn r. Sau khong thi gian bao lu, phng x ca hai cht bng nhau ? A. B.

C. D. Cu 41: Chiu chm nh sng trng, hp t khng kh vo b ng cht lng c y phng, nm ngang vi gc ti 600. Chit sut ca cht lng i vi nh sng tm nt = 1,70, i vi nh sng n = 1,68. B rng ca di mu thu c y chu l 1,5 cm. Chiu su ca nc trong b l A. 1,5 m. B. 1,0 m. C. 2 m. D. 0,75 m. Cu 42: Trong th nghim dao thoa sng trn mt nc hai ngun S 1, S2 cch nhau 4cm dao ng cng pha. Bin dao ng ti 2 ngun l 10mm, coi bin sng truyn i khng i. im M trn mt nc cch S1 l 14 cm v cch S2 l 20cm dao ng vi bin cc i. Gia im M v ng trung trc S 1, S2 c 2 vn giao thoa cc i khc. im N trn mt thong cch S1,S2 l NS1 = 18,5 cm v NS2 = 19cm dao ng vi bin bng A. 10mm B. 10 2 mm. C. 10 3 mm. D. 0 Cu43: Mch in xoay chiu gm in tr R = 100 mc ni tip vi hp kn X cha hai trong ba phn t (in tr thun, cun cm thun, t in). Khi ta mc vo mch mt hiu in th mt chiu U th dng in trong mch l 2 A. Khi mc vo mch mt hiu in th xoay chiu c gi tr hiu dng vn l U sau dng vn k ln lt o hiu in th gia hai u R v X th thy vn k cng ch gi tr 100 3 V v khi dng in lch pha so vi hiu in th hai u mch gc / 6 . Hp X cha: , A: R0 =100 Z L =100 B: R0 =100 , Z C =100
, C: R0 = 50 Z L = 50 3

D: R0 = 50 , Z L =100
Trang 5/6 - M thi 246

Cu 44: Trong mt thang my ng yn c treo mt con lc l xo. Con lc gm vt c khi lng m v l xo c cng k. thi im t no khi con lc ang dao ng, thang my bt u chuyn ng nhanh dn u theo phng thng ng i ln. Nhn xt no sau y l ng? A. Nu ti thi im t con lc v tr bin trn th bin dao ng gim i. B. Nu ti thi im t con lc v tr bin di th bin dao ng tng ln. C. Nu ti thi im t con lc qua v tr cn bng th bin dao ng s khng thay i. D. Nu ti thi im t con lc qua v tr cn bng th bin dao ng s tng ln. Cu 45: Mt nh my in nguyn t dng U235 phn hch ta ra 200MeV. Hiu sut ca nh my l 30%. Nu cng sut ca nh my l 1920MW th khi lng U235 cn dng trong mt ngy : (Cho NA = 6,02.1023/mol, ly khi lng gn ng ca ht nhn tnh bng n v u c gi tr bng s khi ca chng) A. 0,675kg. B. 1,050kg. C. 6,74kg. D. 7,023kg. Cu 46: Song co tn s 20(Hz) truyn trn mt thoang nm ngang cua mt cht long, vi tc 2(m/s), gy ra cac dao ng theo phng thng ng cua cac phn t cht long. Hai im M va N thuc mt thoang cht long cng phng truyn song, cach nhau 22,5(cm). Bit im M nm gn ngun song hn. Tai thi im t, im N ha xung thp nht. Hi sau thi gian ngn nht la bao nhiu thi im M se ha xung thp nht? A.
3 ( s) 20

B.

3 (s) 80

C.

7 (s) 160

D.

1 (s) 160

Cu 47: Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, khong cch gia hai khe l 0,5 mm, khong cch t hai khe n mn quan st l 2m. Ngun sng dng trong th nghim gm hai bc x c bc sng 1 = 450 nm v 2 = 600 nm. Trn mn quan st, gi M v N l hai im cng mt pha so vi vn trung tm v cch vn trung tm ln lt l 5,5 mm v 22 mm. Trn on MN, s vn sng trng nhau ca hai bc x l: A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Cu 48: Ngi ta phn loi ht s cp da vo yu t no sau y ? A. Da vo ln ca khi lng. B. Da vo ln ca khi lng v c tnh tng tc. C. Da vo c tnh tng tc. D. Da vo ng nng ca cc ht. Cu 49. Mt con lc l xo gm l xo c cng k=50(N/m) v vt nng c khi lng m=200(g) treo thng ng. T v tr cn bng, ngi ta a vt dc theo trc l xo n v tr l xo b nn on 4(cm) ri bung nh cho vt dao ng iu ha. Xc nh thi im u tin lc n hi ca l xo c ln bng 2 2 na gi tr cc i v ang gim (tnh t thi im bung vt). Ly g = (m / s ) A. 0,116(s) B. 0,100(s) C. 0,300(s) D. 0,284(s) Cu 50: Cho mch in xoay chiu RLC mc ni tip, cun dy thun cm. Bit L = CR2. t vo hai u on mch in p xoay chiu n nh, mch c cng h s cng sut vi hai gi tr ca tn s gc 1 = 50 (rad / s) v 2 = 200 (rad / s) . H s cng sut ca on mch bng 2 3 1 1 A. . B. . C. . D. . 2 13 12 2

----------Ht---------Trang 6/6 - M thi 246