You are on page 1of 1
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012 ( TRƯỜNG ĐẠ I H ỌC CÔNG LẬ P)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012

(TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP)

Mã trường: DCT

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

Chỉ tiêu dự kiến: 2.800

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khi

Điểm chun NV1 năm 2011

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A, A1

13

Công nghệ thc phm

D540101

A,B

A:15; B:15.5

Công nghệ sinh hc

D420201

A, B

A:13; B:14

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

13

Công nghệ kthuật hóa học

D510401

A, B

A:13; B:14

Công nghệ chế biến thy sn

D540105

A, B

A:13; B:14

Đảm bo chất lượng & An toàn thực phm

107

A, B

A:13; B:14

Công nghệ kthuật điện – điện t(dkiến)

D510301

A, A1

Ngành mới 2012

Công nghệ kthuật môi trường (dkiến)

D510406

A, B

Ngành mới 2012

Qun trkinh doanh

D340101

A, A1, D1

A:13; D1:14

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1, D1

A:13; D1:14

Kế toán

 

D340301

A, A1, D1

A:13; D1:14

* Hình thức:

 

- Tuyn sinh trong cả nước

- Tchc thi tuyn sinh các khối A, B, D1 riêng khối A1 nhà trường chtchức xét tuyển

- Ngày thi và khối thi theo lch ca Bộ GD&ĐT

 

* Điểm trúng tuyển:

 

Theo khối, theo ngành học

* Thi gian nhn hồ sơ:

 

Theo lch ca Bộ GD & ĐT

* Hồ sơ ĐKDT gồm:

 

-

Phiếu đăng ký dự thi tuyn sinh ĐH, CĐ năm 2012 theo mu thng nht ca Bộ GD&ĐT có dán

ảnh đóng đấu giáp lai xác nhn của trường THPT đang học.

 
 

- Hình 4 x 6 (03 tấm).

 

- Phong bì dán sẵn tem, ghi rõ họ, tên người nhận (04 cái).

 

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ xác nhận thuc đối tượng ưu tiên (nếu có).

*

Điểm trúng tuyển:

 
 

Theo khối, theo ngành học.