You are on page 1of 3

ZELT HAZIRLAMA

Normal zelti Haz rlama


Normal zeltisi haz rlanacak maddeyi olu turan elementlerin atom a rl klar toplanarak maddenin molekl a rl ve deneydeki reaksiyonu gz nne al narak tesir de eri bulunur. stenen normalitede bir litre zelti haz rlamak iin al nacak madde miktar a a daki formllerden hesaplan r.

Kat Madde:
Al nacak madde miktar , g = N * Ma / S * TD N; stenen normalite Ma; Normal zeltisi haz rlanacak maddenin molekl a rl , g S; Kullan lacak maddenin safl TD; Kullan lacak maddenin tesir de eri (TD: Asitlerin ortama verdi i H+, bazlar n ortama verdi i OH- iyonu say s , tuzlar n ise verdi i veya ald elektron say s d r.)

S v Madde:
Al nacak madde miktar , mL = N * Ma / S * D * TD N; stenen normalite Ma; Normal zeltisi haz rlanacak maddenin molekl a rl , g S; Kullan lacak maddenin safl D; Kullan lacak maddenin yo unlu u, g/cm3 TD; Kullan lacak maddenin tesir de eri (TD: Asitlerin ortama verdi i H+, bazlar n ortama verdi i OH- iyonu say s , tuzlar n ise verdi i veya ald elektron say s d r.)

Normal zeltinin Ayarlanmas


Pratik olarak laboratuvarlarda haz rlanan normal zeltilerin ayarlanmas nda kullan lacak bir Asli K yas Maddesi vard r. Asli k yas maddesinin ayn normalite de zeltisi haz rlanarak, deney artlar nda titre edilir. A a daki formllerden normal zeltinin faktr tayin edilir. N * f * V = NAKM * fAKM * VAKM f= NAKM * fAKM * VAKM / N * V N; zeltinin normalitesi f; zeltinin faktr V; zeltinin deneyde sarf edilen hacmi, mL NAKM; Asli k yas maddesinin normalitesi fAKM; Asli k yas maddesinin faktr (1 kabul edilir) VAKM; Asli k yas maddesinin titrasyon iin al nan hacmi, mL Bu yntemde, Asli K yas Maddesinin haz rlanmas nda ok hassas hareket etmek gerekir. Asli k yas maddesinin faktrn 1 olarak kabul etti imiz iin verilen(veya hesaplanan) miktar tam

olarak tartmal y z. Genel olarak 0.1 mg veya 0.01 mg seviyesinde bir hassasiyet istenen bu tart mlar da, tart m s ras nda zaman kaybedilir. Laboratuvar ortam nda Asli K yas Maddesinin olmas gereken miktar ndan, ortam artlar nedeniyle uzakla r z, bu da bulaca m z faktrn hatal olmas na neden olur. Bu hatadan ka nmak iin, tart lacak Asli K yas Maddesinin %10 eksik veya fazla tart labilece i kabul edilerek, tart m s ras ndaki bu zaman kayb ortadan kald r l r. Asli K yas Maddesinin tart m ndaki eksiklik veya fazlal k ise; a a da verece imiz faktr hesap yntemi kullan larak elimine edilir ve daha sa l kl bir faktr tayin edilir. Burada dikkat edilecek bir di er nokta; Asli K yas Maddesinin tart lan miktar n n onu koydu umuz i enin zerine mutlaka yaz lmas d r. nk bu de er; daha sonraki ayarlamalarda da kullan lacakt r. Normal zeltiler iin; f= TAKM * VAKM / MWAKM * N * V f; zeltinin faktr TAKM; Asli k yas maddesinin tart lan miktar , g VAKM; Asli k yas maddesinin titrasyon iin al nan hacmi, mL MaAKM; Asli k yas maddesinin e de er a rl , g (E de er a rl k, g = Molekl a rl , g / Tesir de erli i) N; Faktr tayin edilecek zeltinin normalitesi V; Faktr tayinindeki zelti sarfiyat , mL RNEK: 0.0141 N gm nitrat zeltisi, 0.0141 N sodyum klorre kar 169.87g MNaCl = 58.44g Tart lacak gm nitrat miktar = 0.0141 * 169.87 = 2.3950 g Tart lacak sodyum klorr miktar = 0.0141 * 58.44 = 0.8241 g Burada Asli K yas Maddesi olarak sodyum klorr zeltisinin haz rlan nda ok hassas hareket etmeliyiz. nk gm nitrat zeltisinin haz rlan nda yap lm olan hatalar ve/veya olu an kay plar; ancak do ru olarak haz rlanm bir ayarlama zeltisiyle dzeltilebilir. Etvde iyice kurutulmu , desikatrde iyice so utulmu sodyum klorrden 0.8748g tartarak(%10 eksik veya fazlaya uygun olarak) litreye tamamlad m z varsayal m. Bu takdirde yap lacak faktr tayini yle olacakt r; TAKM; Asli k yas maddesinin tart lan miktar , 0.8748 g VAKM; Asli k yas maddesinin titrasyon iin al nan hacmi, 10 mL MaAKM; Asli k yas maddesinin e de er a rl , 58.44 g (E de er a rl k, g = Molekl a rl , g / Tesir de erli i) N; Faktr tayin edilecek zeltinin normalitesi, 0.0141 V; Faktr tayinindeki zelti sarfiyat , 10.5 mL NOT: Blank sarfiyat kt ktan sonraki net sarfiyat m z n bu oldu unu kabul edelim. De erleri denklemde yerine koyarsak; f= TAKM * VAKM / MaAKM * N * V= 0.8748 * 10 / 58.44 * 0.0141 * 10.5 f= 1.01 bulunur. nas l ayarlan r? MAgNO3 =

Sipari Onay Say n NC ZKAN


Referans No: 21801121027524
(Ltfen bu numaray not ediniz)

Sipari iniz ba ar yla al nm t r.

Ltfen Referans Numaran z kaydediniz. Sipari inizi bu numara ile izleyebilirsiniz. Sipari inizle ilgili soru ve talepleriniz iin Bize Ula n sayfas ndan bize ula abilirsiniz. Sipari in verildi i tarih/saat : 18.01.2012 10:27:53