You are on page 1of 4

ינרות ןוילג

עובשה תשרפב

'ז ןוילג

תשרפ

רוכז-הוצת

'ז

ךיחא ןרהאל שדוק ידגב .ותדמכ ויהיש ונייה

המשל ףא ןניעב ןהכ ותוא לש

ימנ יעב אלא המשל יעבד ם"במרהל היל אריבסד קר אלד ןאכמ ונל ירה ידגבב המשל לש ןיד רמול ם"במרה יעב אל הזלו,ןהכ ותוא לש ומשל ירבדל אישקו,ןהכ ותוא לש ומשל אהיש יעבד הזב לולכ רבכד הנוהכ אלד ירה אניד יאה ם"במרה ריכזה אלש הזמ איבהל הצרש ךוניח תחנמה .היאר אכילד ןבוי ל"נהלו ,המשל ןניעב

תרש ילככ הנוהכ ידגב יא םינושארה תתגולפב אילת

ןיידע םאש ובתכש (ד"נ ןישודיק) 'סותה תטיש י"פע רמול רשפא ילואו שי וכתחנש יתמיאמ קרו תרש ילכ ןיד םהל ןיא הנוהכ ידגב וכתחנ אל יכיה יכו תרש ילככ איוה וכתחנדמד פ"כע ןל ירה תרש ילככ ןיד םהל .הנוהכ ידגב יבג ימנ יכה ע"וכל המשל יעב תרש ילכד

רחאל ףאד היל אריבסו 'סותה תטישא קלוחד (םש) א"בטירה תטישלו ןישמתשמש תרש ילכ אקודד תרש ילככ םתשודק איוה אל וכתחנש ילככ איוה אל ןפוגב ןהב ןישמתשמ ןיאש הנוהכ ידגב כ"אשמ ןפוגב ןהב .תרש ילככ המשל יעב אלד היל אריבסד ימנ רשפא ןכ םא,תרש

ם"במרהל המשל ןניעבד מ"למה ירבדמ היאר

(ה"ה שדקמה ילכ 'להמ ח"פ) ךלמל הנשמב 'ועי א"בטירה תרבס ףוגבו ידגבד אמעט יאמ ןכ םא ףוגה תשודק והב תילד א"בטירה ירבדכ יאד אל א"בטירהלו ,תרש ילכ לככ ןוידפ םהל ןיאד םעטמו ןיזנגנ ולבש ןהכ הנוהכ ידגבד ם"במרה קספדמ ל"נהל פ"כע,ע"צב ראשנו זנגיל ןיכירצ ויה היל אריבסד ןאכמו תרש ילככ המשל ןניעבד ירה תרש ילככ םיזנגנ .תרש ילככ המשל יעב הנוהכ ידגבד ם"במרהל

אנידל אנבת

ידגבב המשל ןניעב ונרופסהו ן"במרה ירבדלו,יכהב יאנת יגילפ ימלשוריב ן"במרה תטישכ ם"במרה תטישד ת"הע ך"שה תטיש ם"במרה תעד.הנוהכ תחנמה תטישו,ןהכ ותוא לש ומשל ימנ ןניעבד דועו תאז המשל ןניעבד המשל יעב אל הזוזמבד יכיה יכ המשל ןניעב אלד ם"במרה תעדד ךוניח תעדד היאר איבהל רשפא ימנ ךלמל הנשמה ירבדמו,אילת אהב אהו .המשל ןניעבד ם"במרה

ד"סב

"הכלהה תדמח

המשל תושעיל םיכירצ הנוהכ ידגב םאה ףעתסמהו

דובכל ךיחא ןרהאל שדוק ידגב תישעו (ב-חכ) ןתשרפב ק"הותב תראפתלו

המשל ןניעבד ונרופסהו ן"במרה תטיש

ןיכירצ ויהיש ןכתיו המשל היישע ןיכירצ םידגבה ויהו ל"זו בתכ ן"במרבו המכח חור ויתאלמ רשא בל ימכח לכ לא רבדת התאו רמא ןכלו,הנווכ ושדקל ןרהא ידגב ושעו ('ג קוספ םש) ונרופסב אוה ןכו,ושעיש המ וניביש .םידגבה ושעי "ךכ םשל" ונייה ל"זו

המשל ןניעב יא הזב וקלחנ ימלשוריב

וילע בותכל רתומ עימק םשל ודבעש רוע (ו"ה ג"פ אמוי) ימלשוריבו יגילפד יכיה יכד םתה ות ןנירמאו רסוא לאילמג ןב ןועמש ןבר הזוזמ ןאמלד הנוהכ ידגבו חבזמ ינבא ןוגכ השודקבש רבד לכב יגילפ ןכ הזוזמב ןאמו,המשל אלש וליפא חבזמ ינבאו הנוהכ ידגבב ימנ ירש הזוזמב ירשד יא יגילפ ימלשוריבד ירה,המשל ןניעב ימנ הנוהכ ידגבב הזוזמב רסאד ירבדב בטיה 'ועי ולא ימלשורי ירבד ףוגבו)הנוהכ ידגבב המשל ןניעב ימלשוריה ירבדב ךיראהש ף"ירה יפדמ 'ד ףד הכוס תומחלמב ן"במרה .(אבוט

ח"נמה תטישל ם"במרה תעד

אה ם"במרה איבה אלד אה הזב ראיב (ו"ט תוא ט"צ) הוצמ ךוניח תחנמבו אילת המשל יעב הנוהכ ידגבד אהד ליעל ןנירמאד יאמלד המשל יעבד ןיליפת 'להמ א"פ) ם"במרה בתכד יאמלד רשפא כ"א,המשל יעב הזוזמ יא ימלשוריב א"דמ יאהכ ל"סד ירה המשל דוביע היכירצ ןיא הזוזמד (א"יה אלד ןבוי הזבו, המשל יעב אל הנוהכ ידגב ףא ןכלו המשל יעב אל הזוזמד .הנוהכ ידגבב המשל יעבד ם"במרה איבה

ח"נמה תעדכ אלד ך"שה ירבדמ היאר

ךיחא ןרהאל שדוק ידגב תישעוד ארק יאה לע ת"הע ך"שב יתיאר םלוא ןכו,ךיחא ןרהאל שדוק ידגב תישעו רמאש רמול רשפא דוע ל"זו בתכש ןהכ לכל ןכו,ןהכ ותוא לש ומשל םושעיש ךירצש,ןרהאל שדוק ידגב ושעו .ומשל םישדח םידגב ול תושעל ךירצ דבועש

'להמ ח"פ) ם"במרה בתכש אהמ ם"במרה תעד ןכד היאר איבהו דובכל רמאנש םיאנ םישדח והיש ןתוצמ הנוהכ ידגב (שדקמה ילכ הדובע דבעש ןהכד בתכ אהד ותדמכ ויהיש ךירצ ןכו,תראפתלו תישעו רמאש והזו,הלוספ ותדובע ותדממ םירצק ויהש םידגבב

הרובד ןב בקעי נ“על-ו“יה דיסח יש רמ ןנבר ריקומ י“ע בדונ הז רודמ
הרובד ןב בקעי נ“על-ו“יה דיסח יש רמ ןנבר ריקומ י“ע בדונ הז רודמ

השעד הדובע תעשב אלא הנוהכ ידגב שובלל םינהכל רתוה אלד אכיל הדובע תעשב אלש םלוא,םיאלכד השעת אל החוד הדובעד םאבב אקודד דעומ להא לא "םאבב" והזו,ת"לה תא החדתש השעל .הנוהכ ידגב םהל רתוה שדוקה לא

םשירפמ לאומש היה ם"במרה תטישל זנטעש רוסיאמ

רמאד (:אל) תוכרבד אהמ ם"במרה לע םלועה תיישוק העודיו והימ תרמאק ריפש רמימ היל ורמאו הרשכ רזב הטיחש לאומש ןל עמשמ אק אתבר אתכלה אלה ל"נהלו,ךבר ינפב הכלה הרומ היהיש רוסא רזב הרישכד הטיחש תעשבד ארוסיאמ ישורפאל ןנירמאו,הנוהכ ידגבבש םיאלכ ןידמ ם"במרהל הנוהכ ידגבב .ירש ארוסיאמ ישורפאלד ןיבוריעב

ק"הותב (ג"מ ח"כ)ןתשרפב לעו ןרהא לע ויהו להא לא םאבב וינב םתשגב וא דעומ תרשל חבזמה לא .'וכו שדוקב

שורדה תדמח

תעשב קר ורתוה הנוהכ ידגבד ם"במרהל ןתשרפמ היאר הדובע

(רפסה ףוסבש ןתשרפל ויתושרדב)קחצי ןורכז ת"ושבו י"פ)םימסרופמה ם"במרה תטישל היאר ןאכמ איבה (א"י 'לה שדקמה ילכ 'להמ ח"פו,ב"ל 'לה םיאלכ 'להמ

ביוחמ וניא יוה ןטקד ןויכד ראיבש ( ד התימ איוהד םש א " שרהמה בתכד
ביוחמ וניא יוה ןטקד ןויכד ראיבש ( ד התימ איוהד םש א " שרהמה בתכד

ביוחמ וניא יוה ןטקד ןויכד ראיבש (ד התימ איוהד םש א"שרהמה בתכד יאמל וליפאו ןטקל ןישינעמ ןיא םימשב ףא אהד השקי םג םימש ידיב םס אלא שנוע וניא בייח הכלה הרומהד אהד רמול שי אלא לאומש בייחתנ ךכלו ארוסיאמ ישורפאל אל םא תמ אליממו הרומ ןידב היל איוהוארוסיאמ ישורפאל בייחמ וניאו ןטק יוהד ןויכ .ובר ינפב הכלה

' ו

ארוסיא אכילו םיסונא איוה

ורבסד ןויכד (בשוימ הזבו ה"דב 'ט 'יס ג"ח ת"ודהמ)בישמו לאוש ת"ושבו (ה"גהב ח"ס ד"ר 'יס) ח"ואב ל"יקו,םיסונאכ םה יזא ןהכ הכירצ הטיחשש ליאוה ךרבמ וניא ונממ הנהנ ךיחהד ףא תותשלו לוכאל והוסנאש םדאד אל ןכלו,(םירופיכה םוימ תושקהל וכיראהש א"גמו ז"טב ש"ועי) סנאנו .םיאלכ רוסיא לע ורבע

' ז

רתומ ףוגה תאנה יוה אלד ןויכ

ירתשאו הנוהכ ידגב יעב ךליאו הלבקמד ןויכד בישמו לאושה ץרית דוע רזב הטיחשד ףא ןכ םא ,ותריתה הרותהד רוסיאהמ הנהנש ףא םיאלכ ידגב רזב הרישכש הטיחשה תעשב שבול ןהכה היה םא ןויכ מ"מ הרישכ אהד שממ ףוגה תאנה ול ןיאד ותריתה הרותהד רתומ הנהנד ףא ,הנוהכ .הנוהכ ידגב שובלל אליממ ביוחמ ךליאו הלבקמ

' ח

הנוהכ ידגב יעב אלד היל אריבס ילע םג

אה י"פע 'ית(רפסה ףוסבש הטמשהב) תוכרב ס"מע בקעי ערז רפסבו י"שרפו ונוהיכב ןהכה ןנישרדו וידגב תא ןהכה סביכו :גמ אמוי ל"זח ורמאד ןהכד אמית אלד ל"מק אה אלא ירייא ןהכב ארק אהד אריתי ןהכ בתכדמ .וידגבב ןהכ תוברל ןהכ בתכ ךכל ןניעב אל הנוהכ ידגבב ןניעב

אל הנוהכ ידגב ןויכ מ"מ הנוהכ יעב הטיחשד אמינד ףאד אריבס ילע ןכלו אכילד הטיחשב םלוא הנוהכ ידגב איוברל ריתי ארקד סוביכב אקודו יעב ףאד ארוסיאמ ישורפאל איוה אל כ"א,הנוהכ ידגב ךירצ ןיא איוברל ארק .הנוהכ ידגב יעב אלד אריבס ילע

' ט

היבשחא אכיל ועדי אלד ןויכ

השיבלב ןירוסא הנוהכ ידגבד הז לכ אהד('ב 'יס ח"וא) הירא לוק ת"ושבו ,השיבלב ןירוסא ןניאו ןה ןישק הנוהכ ידגב אה השק הדובע תעשב אלש םישבול ויה םא וליפא םה ןכלו,היבשחא םעטמ אוה רוסאד אהד כ"ע אלא םהל רתומ יאד םהל רסאנ אל ךשפנ הממ ,הטיחשה ליבשב םידגבה התע םירוסא םניא םג הנוהכ ידגב יעב אל יאו ,ארוסיא אכיל םידגבב הטיחש ושבל םתועטבד ןאכו היבשחא םעטמ קר אוה רוסיאד אמעט לכד ,םהל .היבשחא ךייש אל

'א

ןויזב ךרד ארוסיאמ ישורפא איוה

נ"היאד ץרית ('ה ןמיס) ץ"בעי תליאשב הוה מ"מ ארוסיאמ ישורפאל ונוצר היהד יוזב ןושלב רמאד ובר ינפב הכלה הרומ תריתסב רבדה טילחהלו יאה ילוכ וכל המל ילעל עידוהל םדוק ךירצ היהו,ילע לש האריה זאו הרישכ רזב הטיחש וניבר ינתדמל דובכ ךרד .ילע ול הדומו רזוח היה

ולא םירבדבד בתכ (:אל תוכרב) ס"שה ינוילגב ליגנע ףסוי 'ר ןואגהו מ"מ,יוה ארוסיאמ ישורפאלד ם"במרה תטישל םלועה תיישוק ימנ ץרותמ .ובר ינפב הכלה הרומכ איוה דובכ ךרדב אלש תאז רמאד ןויכ

' ב

רתוה הדובע תעש איוה אמש קפס יוהד ןויכ

םא מ"מ הרישכ רזב הטיחשד נ"היאד ץרית(ארקיו תשרפ) לאירא ןינבבו ל"זר ורמא אהד ארבסה יפל ארוסיא דיבע אק אל הנוהכ ידגבב טחוש ןהכ רשפא כ"או,הדובע תעשב ןירוסא הנוהכ ידגבד ארק ןניעבד (ה"מ תוחנמ) ש"ועיו)ארוסיאמ ישורפא ךייש אל ןכ םאו הדובע תעש ירקימ ימנ והזד .(ובר ינפב הכלה הרומ הוה ט"מ דוע ראיבש המ דוע

' ג

טוחשי םדה לבקמש ןהכהד ףידעד והל אריבס

ם"יבלמ ןואגה ןכו (טנבא ה"ד ידוקפ 'רפ מ"ות)רפוס םתחה אנברו אנרמו דומעיש ןהכ ךירצ טחוש רזהש ןמזבד ןויכד וצרית ח"י 'יס ח"הוצראב יאד טנבא שובל ימנ אוהו םדה לבקל קרזמה םע וידגבב שבולמ וידיל ןכ םאו,לבקמה אוה קרוזהד (:ה"כ אמוי) ןניקסמ אהד,רחא ןפואב רשפא םלוא,לבקיו רז טוחשי אמש םושמ אוה לבקי אל טחושד ןנירמאד יאמ לכ לבקי טחושהש ףידע יאדוב הטיחשל ןהכ ןניעבד ילע ינבל אריבסד יאמל רהמי אמש ןנישייח קרוזב כ"אשמ םדה לבקל רהמיש ששח ןיא הזבד .קורזל

2

' ד

ירשד סכמה תרבעהמ ערג אל

ףא הרתוה םיאלכ תשיבלד(ט"ס 'יס ד"וי)ויתובושתב ס"תחה ץרית דועו תווצמד הבג םיאלכ ירתשיא הדובע ךרוצל אוהש לכ ןכ םא סכמה ריבעהל םתועטב םחיני םא ףאד רוסיאמ ישורפא ןאכ ןיאו ,ןכ ונתנ תונהיל ואל .ארוסיא אכילו תונהיל הנווכ ןאכ ןיא מ"מ םידגבו הנוהכ יעב הטיחשד

' ה

שנוע םעטמ אל ובויח הכלה הרומ

-ונ ףדו,א-אנ ףד) םיבצנ תשרפ השמ תרותב ס"תחה ןרמל הישילש דועו

אימשד אתעייסו קסעה תחלצהל– ו"יה ןהכ ןורוד רמ ןנבר ריקומ י"ע
אימשד אתעייסו קסעה תחלצהל– ו"יה ןהכ ןורוד רמ ןנבר ריקומ י"ע בדונ הז רודמ

לעב אוהש "הבר" תא םג ןאכ זמורמ דועו,םהינש תא החודו הפידע .החוד אוהש רמאד ארמימה

'ב

. החוד אוהש רמאד ארמימה ' ב שורושחא ימיב והולבק רדהד אה ראבל

שורושחא ימיב והולבק רדהד אה ראבל

(.חפ תבש) ןנירמאד יאמל ראיב (ןתשרפב) םימודק לחנב א"דיחה אבר אעדומ ןאכמד תיגגכ רהה םהילע הפכש הרותה תלבק תעשבד ה"דב םש 'סותה ושקהו ןוצרמ שורושחא ימיב והולבק רדהו ,אתיירואל שרדמבו (וצריתש המ ש"ועי) ןוצרמ יוהד עמשנו השענ ורמא אהד הפכ היפכהד (ח"פ תבש) עשוהי ינפהו א"בשרה ובתכ ךכו(ג-חנ) אמוחנת אלש דע התיה אעדומהד א"בשרה דוע ףיסוהו,הפ לעבש הרות לע היה םייוג תלחנ םהל ןתיו ביתכד אעדומה לטבתנ ואבשכו ץראל ואב .ויקוח ורמשי רובעב

תא םהילע ולבקש "עמשנו השענ" חרפו רותפכ ראובי הזבו ןניעבו אכיא אעדומ יאמ כ"א השקת םאו ןוצרמ הרותה םגתפ עמשנו" ורמאק ךכל שורושחא ימיב והולבק רדהל תאמ ולבקש בתכבש הרות קר ולבק םהש "ךלמה

ןתשרפב ק"הותב ולוק עמשנו (הל-חכ) שדוקה לא ואובב

"עמשנו" םירוטה לעבבו דועו אכה דח הרוסמב 'ג םיטפשמ 'רפ) ליעל ביתכ רתסא תליגמ) ביתכ דועו "עמשנו" השענ 'ה רבד רשא לכ(ז-דכ . ב"צו אוה הבר יכ ךלמה םגתפ "עמשנו" (כ-א

םיענו דמחנ

" עמשנו " ( כ - א “ םיענו דמחנ ” ' א ףידע הליגמ ארקמד

'א

ףידע הליגמ ארקמד ןיד זמרל

ארקמ הבר רמא (:ג הליגמ) ל"זח ורמאד אה י"פע ראיב םירוטה לעבה ארקמ הדובעו הליגמ ארקמ,ףידע הליגמ ארקמ ,הרות דומלתו הליגמ "עמשנו השענ" 'ה רבד רשא לכ הרוסמה תנווכ והזו,ףידע הליגמ לא ואובב ולוק עמשנו" ביתכדכ השענ הדובע ףאו,הרותה אוהש עמשנו" םוקמ לכמו,שדקמה תיבב הדובע לע יאקד "שדוקה אוה הבר הליגמה תאירק ונייה "אוה הבר יכ ךלמה םגתפ

ילב נ"כהיבל ךלה קרש "שדוקה לא עמשנו והזו השוע קר רשא שיו,תושעל םייקמש ונייהו "ךלמה םגתפ" םגו עמוש םג רשא שיו,ויויצ ."עמשנו השענ" והזו השוע

." עמשנו השענ " והזו השוע ' ה לעבש הרות לע היה היפכהו ךלמה

'ה

לעבש הרות לע היה היפכהו ךלמה ףא םהילע ולבק ץראל ואבש רחאל םלוא,הפ לא ואובב ולוק עמשנו" והזו ןוצרמ פ"עבש הרות .השודקה וניצראל ונייה "שדוקה

. השודקה וניצראל ונייה " שדוקה ' ג ותרשמל ברה תלבק ןפוא

'ג

ותרשמל ברה תלבק ןפוא

אזימר" "אתיירואד לע זמרמ רואמל "תיתכ" ךז תיז ןמש הנש י"ת
אזימר"
"אתיירואד
לע זמרמ רואמל "תיתכ" ךז תיז ןמש
הנש י"ת היה ןושארהש םישדקמה יתב 'ב
תיבו,רואמל תיתכ והזו הנש כ"ת היה ינשהו
םתחהו,(ט"עב) דימת רנ תולעהל היהי ישילשה
ראיבו,ך"נת אוה ךז תיז ןמש תובית יפוסד ףיסוה רפוס
(:בכ םירדנ) ל"זר י"פע לארשי תיב ורפסב יניקז הזב
השמח אלא םהל ןתינ אל לארשי ואטח אל אלמלא
תיז ןמש הרותה ונל הזמרש והזו עשוהי רפסו הרות ישמוח
תושדקמ יתב 'ב ונל היהש "תיתכ" ןויכמ אוה ך"נת ת"סש ךז
.וננועב הברחש
הנשה ימי לכ ןאכ זמורמ .א "תשחנ"ו "ףסכ"ו "בהז"
םויו תבש אוהש 'ז םוי "בהז" הרותה תאירקב םיבייוחמה
ת"ר אוה "ףסכ",הרותב אורקל ל"זח ונל ונקתש 'ב םויו 'ה
תחמש תועובש הכונח רנ ת"ר "תשחנ",חספ,תוכוס,םירופיכ
שי המורת ינתונ 'ג לע זמרל .ב (המורת 'רפ מ"ות ס"תח)הרות
ליחתמש האורשכ ינשהו ובל תבדנמ ןתונו אירב אוהשכ דחא
ביכש רבכ אוה רשאכ םא יכ ןתונ וניא ישילשהו ןתונ תולחל
האורשכ ת"ר "ףסכ" ,אירב ןתונה הז ת"ר "בהז" והזו,ערמ
א"ירהמ) ונת רמואש הלוח תניתנ ת"ר "תשחנ",חתופ הנכס
.(המורת 'רפ
(.ב תינעת) ל"ז םרמוא זמרל 'הל שדוק "םתח" יחותפ
לש ודיב קרו םלועל חילש דיב ורסמנ אל תוחתפמ 'ג
לשו םיתמה תייחת לש היח לש ןה ולאו ה"בקה
היח לש ת"ר אוהש "םתח" יחותפ והזו,רטמ
"'הל שדוק" ,רטמ םיתמה תייחת
וידיב קר םה תוחתפמה ולא לכש
.(א"רגה) ךרבתי
ונידבוכמ תבדנ הז רודמ
החלצהל ו"יה השמ ריפוא רמ
םינינעה לכב

3

ףא הלפתה תלעמ ומצעל ןווכמב

ינב רפסו(םיטפשמ תשרפב) דאסא י"רהמה םינומדק םימיבד תוחצ ד"ע וראיב םישלש םא בר םהל רוחבל הליהקה ינב וצרש הרות ירדחב יקבו ןואג אוהש וילע ועמש וננמזב ןכ אלו ברל ותוא םיחקול ויה דימ ויתושרדמ עומשל םדוקמ םיצורש אלו הרורב הפשב רבדי םא תוארל יקב אהיש ןכ םג ךירצש אלא הזב יד ךלמה םע רבדל לכויש םייוגה תונושלב .ךרוצה תעב וירשו

ויהש םדוקמש הרוסמה תנוכ והזו ברל והואשע םדוקמ בר םיחקול השענ" והזו ויתושרד ועמש כ"חאו םדוקמש םויה ןכ אל םלוא,"עמשנו "שדוקה לא ואובב ולוק עמשנו" םיצור םא ולוק עומשל םיצור אבש םדוקמש םגתפ עמשנו" םגו דועו תאז,אל וא ברע .תוכלמה ינב תפשכ רבדל לוכי םא "ךלמה

הנהד ראיב(אטוז אחתפהל) סחנפ תיב רפסב לע אהיש ךירצ הלפתה תנוכ רקיעד עודי ותלפת ןכ ללפתמ םדאהשכו הניכשה רעצ ללפתמ ןיא םא ףא םלוא ,רתויב תלבקתמ ורעצ דעב ללפתמ אלא הניכשה רעצל אתיאד אהמ היארו ,תלבקתמ ותלפת םג םיטפשמ רפ טוקליב אבוה) אתליכמב רה ינפל לארשי ודמע העשב (ג"מש זמר תעד בונגל ושקב הרותה תא לבקל יניס השענ 'ה רבד רשא לכ רמאנש הנוילע ירה,רפכי םוחר אוהו כ"יפעא 'וכו עמשנו םחר ז"כעו לבקל ללכ וצר אלש םתהד 'הל ללפתמ םדאהשכ יאדו יזא ,םהילע יאדו ורעצ לע קר ותנוכש ףא לע ועישויש .ותלפת תלבקתמ

"ךלמה םגתפ עמשנו" הרוסמה תנווכ והזו םלוע לש וכלמל אוה ותלפת לכש םדאד ונייה עמשנש" ימל ףא םלוא,תלבקתמ ותלפת יאדו ותשקבד ןויכ מ"מ וילע אוה הלפתה לכש "ולוק ה"בוק קרד עדויש "שדוקה לא ואובב" תניחב אוה לכמ היאר ךל אהו,ותלפתו ולוק לבקתת םג ועישוי ללכ םבלב היה אלש ףא "עמשנו השענ" 'ה רבד רשא .ל"נכו םתלפת לבק כ"יפעאו ה"בקה לע

םתלפת לבק כ " יפעאו ה " בקה לע ' ד ד " מהיב יכלוהב תודימ

'ד

ד"מהיב יכלוהב תודימ 'דד הנשמ רואיב

(ד"ימ ה"פ) תובא אתיאד יאמל ראיב ףסוי סדרפב השוע וניאו ךלוה,שרדמה תיבל יכלוהב תודימ עברא השעמ רכש ךלוה וניאו השוע,ודיב הכילה רכש ואובב ולוק עמשנו" והזו,דיסח השועו ךלוה,ודיב

היתב תב הריהב נ"על ו"יה רכששי דוהא ןנבר ריקומ י"ע בדונ הז רודמ
היתב תב הריהב נ"על ו"יה רכששי דוהא ןנבר ריקומ י"ע בדונ הז רודמ

.הפשל הפשמ ץפוק אוהו וב רעוב שאהו ץראב הריפח התיהש םירופה ימיב ןיצפוק םירוחבש ולוכ םלועה לכב גהנמ ףיסוהו י"שר ירבדכ איבה (רווש ךרע) ךורעבו ןישוע םירופה םויבו,םימי 'הו 'ד ןהיתוגג לע התוא ןילותו ןמה תומדכ הרוצ ןישוע היולת תעבט םהל שיו,ןירמזמו הביבס ןידמועו הכותל הרוצ התוא ןיכילשמו הרודמ תארקנ תעבט התואו,שאה לש ינשה דצל שאה דצמ ןיצפוקו ןילתנש שאה ךותב .צ"רת 'יס הליגמ 'לה השמ יכרדב םג אבוה,אתרוושמ

הוצמה רדג -"עדי אלד דע"

קר ןאכב טטצנו עדי אלד דע םרמוא תנווכ יאמ תוטישה ובר תאזה הוצמה רדגב רכתשיש דע התשיש תוטשפכ('ב 'יעס ה"צרת 'יס) בתכ רבחמה ,םיירקיעה תוטישה עדי אל הזבו ןשיו ודומילמ רתוי התשיש בתכ א"מרהו, 'וכו ךורב ןיב עדי אלו ךכ לכ .ודומילמ רתוי התשש ןייה ךותמ ןשיש א"מרה תנווכש טושפ הז םלוא,'וכו ק"ס) הרורב הנשמה ירבדמ עמשמ ןכו א"מרה ירבדכ תושעל ןוכנד ג"מרפה בתכו םהמ דחו ילימ תלתב ינשמד ןנבר ידיבע (:גכ מ"בב) ורמאד יאמ י"פע רשפאו .('ה יאקד בתכ א"שרהמה םלוא י"שר ירבדכו הטמ אוה ןושלה תוטשפו אירופב אוה א"שרהמה ירבד םימת היהי וידחי א"מרה ירבדל ל"נהלו,אירופ ןושל אוהו םירופ לע םלוא ,םירופ ונייה אירופב ילימ תלתב ינשמ םימכח ידימלת ונייהד י"שר ירבדו אירופ טושפה שוריפכ ימנ ירה ינשמ ז"דיעו עדי אל הניש ךותמד א"מרה תטישכ .הטמ

ושוריפ-"יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב"

השמ יכרדה בתכ ךכו,ונ ףד א"דר כ"כו,זכ-זצ לוכשאה רפס) םינומדקה ירבדמ .א ןואגה היברד הימשמ ןכ איבה ס"תחה אנרמו,הילידמ ש"שרה ןכו,ה"צרת 'יס שיר ינשה עטקו ןמה רוראב םייתסמ היה דחא עטקש םהל היה ןומזפד ( רלדא ןתנ 'ר .םיעטקה ןיב לבלבתהל רשפא ןייה ךותמו יכדרמ ךורבב .(ה"צרת 'יס א"גמ) ב"קת אירטמיגב םהינשש םהלש אירטמיג בשחל עדי אלש .ב .(:ז הליגמ-חונמ תמכח) יכדרמ ךורב וא ןמה רורא יא הלחת המ עדי אלש .ג הנתנש המקנ הלודגד יקלמעה ןמה תלפמ םא רתוי לודג סנ הזיא עדי אלש.ד בתכ ז"יעכו-א"רגה) יכדרמ תלצה לש סנה וא(.גל תוכרבכ) תומש ינש ןיב .(ז"טה 'ע שי ןמה תא ולתיו דע ןמה תא ךלמה לדג םהה םימיב קוספהמ .ה אירטמיג םהינשש דוס אצי ןיי סנכנ והזו 'ע אירטמיגב ןייו םיקוספ ונייה ןמה רורא תלחתמד התשש וניי ידי לע עדוי וניאש והזו ,'ע יכדרמ ךורב היהנ םשמש ,ןמה תא ולתיו דע ךלמה ולדגש .(רפוס םתח) םיקוספ 'ע שי

עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח" אבר רמא (ב"ע ז) הליגמב "יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב

רומג בויח יוה יא -"בייח"

ימוסבל"

"אירופב

םירפא וניבר םשב ואיבה (םש הליגמ) רואמה לעבו ן"רה ארמימ אחדיא אריז 'רל היטחשו הבר םקד אדבועמד ואלו אברכ אתכלה תילו,ימוסבל שיניא בייחימד אברד

הליגמ 'להמ ב"פ)תינומימ תוהגהבו ,יכה דבעימל ריפש רמאד יאמ לכד (ד"סקת ס"ס)ה"יבארה םשב איבה (ו"טה 'ועיו (ז"נ 'יס) ל"ירהמ תובושתב ה"כו בכעל אלו איה הוצמל אבר ןייה התשמב קסועש ןמז לכ אוה ימוסבל בויח רדגד תמא תפשה בתכש המ דוע

רכתשהש םדוק דוע

ימוסבלד אבויחב תובייח םישנ יא -"שיניא"

םינושארה הזב וקלחנ םויה תוצמ ראשבד הזב תובייח םג םישנ יא קפתסהל שי םניא םישנד בתכש (ב"צר 'יס ח"וא) ביצי ירבדה ןרמל יתיארו ,בויח םהל שי יא תומשבתמ םניא םישנד .הס תובותכ ןנירמאד אהמ היליחו ימוסבלד יאהב תובייוחמ םניאש םישנא יאק אלד ירה "ימוסבל" שיניא בייח אתיא יכאד ןויכ כ"א ש"ועי ןייב רשפאו,('גנ תואו 'י תוא ג"עק 'יס ד"ח) םירפא תובבר ת"ושב בתכ ןכו ןייב תומשבתמ .ישנ אלו אקייד ירבגד עמשמ "שיניא" בייחד אנשילמד תוחצ ד"ע

ןייב אקווד רכתשהל ןיבייח םאה -"ימוסבל"

ז"בדרב ה"כו,רכתשמו ןיי התושד הליגמד ב"פ ם"במרה כ"כו ןייא יאקד בתכ י"שר התשמב הברי 'יפ ל"זו (ז"לר 'יס ) חקורה כ"כו,ןייב אקווד הוצמהד ב"סת 'יס א"ח ליגנע ףסוי ר"גהל 'ועיו,רכשמה רבד לכ אלא ןיי עמשמ אל אנשילד ןויע ךירצו,ןייה ןאמכ ומדד (:גע ב"בב) ןנירמאד אהמ איבהו אישוק יאהב ךיראהש ס"שה ינוילגב ייותשכ תובוהצ םינפב ןיבכוש ויהש ל"זו ונג ה"ד ם"בשרבו ,דיקרפא ונגו ימסבימד .ןייב אקווד אוה ימסבימד ירה ןיי שורושחא לש ןייה התשמב היה סנהד ןויכמד בתכש שדוק יארקמב יתיארו 'יס הבר הילאה הזב ומדק רבכו ,אקווד ןייב רכתשי סנה רכזלד ארבתסמ ןכל םוקמ לכמד שדוק יארקמב ףיסוהו (ל 'יס ה"נק ללכ) םדא ייחהו ה"צרת .רבד לכב םירכתשמו םלועה הזב ודיפקה אל

אירופב תלמ שוריפ -"אירופב"

אבר ה"דב(:דס) ןירדהנס תכסמב י"שר ירבד ןאכב ןייצל שי תוקוניתהש ךרדכ ל"זו אירופד אתרוושמכ רמא

"אדודיחל"

אבה םלועל קלח ול ןיא תעדל ומצע דבאמה ורמאד אהל רוקמה ןכיהו םאה .א
אבה םלועל קלח ול ןיא תעדל ומצע דבאמה ורמאד אהל רוקמה ןכיהו םאה .א
םיברה תושרב האמוט קפס ןינעל םיברה תושר בשחימ םישנא המכב .ב
ןטקה ןמ רתוי הנטק אפידעד וניצמ םוקמ הזיאב .ג
הנוממב הוצמ דבעתתד הל אחינ םישנב ןנירמא םאה .ד
ןיא םאו םולכ וריבחמ לזג וא חקל אלש םדאב וניצמ ןכיה(תוחצ ד"ע) .ה
""תכרעמלתכרעמל םיבתכמםיבתכמ""
ןלזג ל"זח והארק וריבחל ריזחמ
שדקתת אל ןוממ הברה הל ןתיו השא שדקמה ןפוא הזיאב ( תוחצ ד " ע )
וילא שדקתת ןוממ טעמ הל ןתי םאו
. ו

4

"תכרעמל םיבתכמ"

םאו רטפיו הכאלמ בא השעיש םדא ךאיה ןפוא ונאבה "אדודיחל" רודמב ןנירמאד תפה תיידר יבגל ונייהו,ןנברדמ בייחתי הכאלמ הא ותוא השעי אל רובעיד ונל עמשי אל אה 'סותה והמתו תפה הדרי אלש ותוא וסנקד(.ד תבש) רוסיא רובעי אל םימכח יויצ ךותמ הדור וניאד ןויכד וצריתו הפוא רוסיא לע .היידר לש ןנברד רוסיא לע בייח הדריו עמשי אלשכ הברדאו,הפוא

וניא הכלה ןינעל הינתנ זנאצ תירק-א"טילש רפודסנרב םולש םייח ג"הרה ידיל אובי אלש ידכ התודרל ול וריתהש ('ו ףיעס ד"נר 'יס) ןניקספ אהד ןכ 'יס) רבחמה קספ הנהד אצמי לבו הארי לב יבג אכיישד ילואו,הליקס רוסיא יפל ונרעבי זאו הלילה דע ילכ ילע הפוכ ט"ויב ץמח אצומה( 'א ףיעס ו"מת וגהנש בתכש צ"העשבו ב"מב 'ועי)םיקסופה ובתכו,ט"ויב ולטלטל לכוי אלש י"בו י"ב לע רבועד ג"עאו ולטיב אלש ץמחב וליפא ירייאד (וז העדכ םלועה אלו י"בו י"ב לע רובעי יא אקודש ןל ירה,ילכה תייפכב קר הנקת ול ןיא ה"פא .ט"וי ךרוצל אלש הרעבה רוסיא לע רובעי ט"ויב ונרעבי יאו,רוטפ היהי ונרעבי

ויב ונרעבי יאו , רוטפ היהי ונרעבי הזז אל םלועמ שרדמה לע םישוריפ '

הזז אל םלועמ שרדמה לע םישוריפ 'ח ונאבה "םיענו דמחנ" רודמב 'ה ןוילגב .לוח לש תותבשב וליפאו לארשימ הניכש

שרפל ףיסוה -ןויצ םחנמ כ"ור א"טילש יקסנישאמ םוחנ לאוי יבר ןואגה תשודקב םירהטמו םישדקתמה לארשי ינבד (:חל ןיטיג) ס"תחה ירבד י"פע םלועה תומואכ םלוע לש ובושיב קוסעל םיכירצ םניא ויתוצמו וניקולא תרות תובשל םילוכיו,עפשה תלבקל םיוארו ותובשי אל הלילו םוי םהב ביתכד לארשיב הניכש הזז אל םלועמ והזו.הרותב וקסעיש דבלבו םתכאלממ ימיב ףא םילוכיו םשה תרותב םידמול םה זא םגד לוח לש תותבשב וליפאו .תותבשה ימיכ תובשל עובשה

וליפאו . תותבשה ימיכ תובשל עובשה ץיבונארב בולעלמ ר " ומדאה םשב

ץיבונארב בולעלמ ר"ומדאה םשב ונאבה "תכרעמל םיבתכמ" רודמב םשו יא ןיקרממ ןירוסיד אהד םיקוליחה ןמ דחד 'ד ןוילגב ונבתכש המד א"טילש ןירוסיל לובג אכיל ןיעו ןשמ ףיליד ןאמלד חלמב תירבמ יא ןיעו ןשמ ןניפלי רואמב שרופמ ןכד.םידודמו םילוקש ןירוסיה חלממ תירבמ ףיליד ןאמלו .ע"יז בונמירמ מ"מר ק"הרה םשב שמשו

םג אוה ןכד ןייצל שי תישאר דודשא -א"טילש דלפנייש ןנחוי השמ ברה ורמאד אהמ רוקמ ןייצל יתיאר ןינעה ףוגבו,םיטפשמ תשרפ שדוק ערזב ורשב תא ולקשו אביקע יבר לש ורשב תא וקרסד(:טכ תוחנמ)ל"זר קרפ לארשי תראפת) ל"רהמה בתכו, הריכמהו הליקשה ןינע המד,והורכמו .והורכמו והולקש ךכל,םידודמו םילוקש םירוסיהד זמרלד(ג"ס

םילוקש םירוסיהד זמרלד ( ג " ס (. הס ןישודיק ) ןנירמא אה םידע אלל

(.הס ןישודיק) ןנירמא אה םידע אלל ףסוי שדיק ךאיה ונכראה 'ג ןוילגב ביצי ירבדה ןרממ ונאבהו םירחאל בח יוהד ןישודיקל ןנישייח אל ג"הכד .ינירחאל בח יוה אל התוא רייגד ןויכד ץריתש

ולאה םירבדהכ,הינתנ זנאצ תירק-א"טילש לדנמ םייח רודגיבא ג"הרה .ג"צק 'מע ג"ח תושרד ס"תחה יפמ םיאצוי םישרופמ שממ

כ"וע תואכרעב ןודל ןינקב וילע לבקש ימב ונכראה "הכלהה תדמח" רודמב ש"ארהו תומורתה לעב תתגולפ הזב ונאבהו ונינק תמחמ ןודל בייח יא .הז רבדל ןינק לח יא ויתובושתב

(.חפ ןיטיג) םירובגה יטלשב 'ועי-תיליע ןיעידומ-א"טילש רגנוי םלושמ ברה ןינקה רטשב םיבתוכש ונאד אנידל בתכ הזמו תומורתה לעב ירבד איבהש תומורתה לעב ירבדלד אוה ןיד ם"וכע ןיבו לארשי ינידב ןיב תובגל לכויש .ם"וכע תואכרעב וליפאו אדיספ םוקמב תובגל לכוי

לש וניד תיבב היה הז ןיעכ דעלא -א"טילש רפוס לדנעמ םחנמ 'ר ג"הרה תואכרע ןכו לארשי ד"יב ןה עיפומ םהיתורטשבש חוטיב תרבחב ןרפש מ"רגה ןידכ וכלי םאש ועדיש ןפוא םהל היה םלוא ןידה יתבל םיכלוה םניא אמתסו קספו,ודיספי אמתס םיכלוה םהש יפכ וכלי םאו הנוילעה לע םדי הרות .דימת םיגהונ םהש יפכ תואכרעל תכלל םדאהל ול רתומש

יפכ תואכרעל תכלל םדאהל ול רתומש קיזמש םדאהד . בל תבש ל " זר

קיזמש םדאהד .בל תבש ל"זר ורמאד אהב ונכראה "שורדה תדמח" רודמב ברעד אה אקווד יא םינושארה יגילפו רוטפ תושמשה ןיב תבש ברע וריבח .תווצמ ראשל תבש ןיב םיקוליח המכ ונאבהו אוה ןכ הוצמ לכ וא ןכ תבש

דוע קלחל הארנ דעלא יולרע תליהקד בר-א"טילש רפוס ןרהא יבר ןואגה רחא םיטוהר םלוכ תבש ברעבד תווצמ ראש ןיבל תושמשה ןיב תבש ברע ןיב תוצמ םייקל םדא ינב םיצרש ןמז אוה התעש עדיל קזינהל ול היהו הוצמה .וידחי םלוכ םתוא ועיש םייוסמ ןמז ןיא תוצמה ראשב כ"אשמ,םויה

םדא יא הז ןיעכ םינושארב ונאצמ הווקת חתפ-א"טילש ןמלוש ףסוי ברה דוקרל םירוחבה וגהנד(.המ הכוס) 'סותה כ"שומכ החמש ךותמ וריבח קיזה ימב םיקסופה וכיראה ןכו, החמשה תמחמ ןהידגב ןיערקמ ויהו ןתח תארקל .ואל וא בייח יא ותחמש תמחמ םירופה םויב וריבח קיזהש

תמחמ םירופה םויב וריבח קיזהש והער לע שיא דיזי יכו ארק רואיבב

והער לע שיא דיזי יכו ארק רואיבב םיכרד 'ה ונאבה "םיענו דמחנ" רודמב חבזמהמד ס"תחהו א"דיחה ןנרממ היה םישוריפה ןושארו 'וכו המרעב וגרהל םדאה ןכ הפירטל ןנישייח אלד 'אי ןילוחד איגוסכו בור רתב ןנילזאד ןניפלי הפירט ינב ואל אבורד גרה הפירט אמש תנעטב רטפיל לכוי אל וריבח גרהש .םה

א"דיחה ירבד ךשמה ןייצל שי תיליע רתיב- א"טילש לדנמ םולש ןואגה ברה אמלידד בייחתי אל ילואד ונייהו 'וכו ומאו ויבא הכמו ארקה ךשמה שריפד .ריפש ןבוי ןנילזא אבור רתבד ל"נהל םלוא ויבא ואל

יתיארש דמחנ שוריפ דוע איבהל שי תפצא"טילש םלעומ והיקזח ברה ךפוש היהי םידאמ לזמב דלונש ימ לכ (.ונק תבש) ל"זח ורמאד אה י"פע ןויכמ םימד רב אוהד רמאי חצור ותואו ,טחושו להומ יוהד וא ותנקתו םימד תויהל תלכי היל ןנירמא ךכל ,ועבטב אוה ןכד רוטפו םידאמ לזמב דלונש .תומל ונחקת יחבזמ םעמ והזו חבזמה תונברקל טחוש

ונידבוכמ תבדנ הז ןוילג

ו"יה יערד בקעי

םינינעה לכב החלצהל

בדונ הז ןוילג יתרומ יתנקז תמשנ יוליעל תינקדצה תינברה ה"ע אדניה הרש תרמ לאומש ר"הומ תב .ה.ב.צ.נ.ת רדא 'י ע"בלנ

ונידבוכמ תבדנ הז ןוילג

ו"יה ןרזע סחנפ דוד

תירוא ןב בקעי לייא תאופרל

ונידבוכמ תבדנ הז ןוילג

ו"יה הרשוב ריאי רמ

םינינעה לכב החלצהל

ונידבוכמ תבדנ הז ןוילג

ו"יה ולולב דוד

ומת ןב יח יכדרמ נ"על

א"נשת רדא ג"י ע"בלנ

הילע תב הזיא

ע"שת א"נמ 'א ע"בלנ

תורעהו תובוגתל 077-7665536 סקפלט ץרווש המלש ברהל וא s25@bezeqint.net : ל“אודל
תורעהו תובוגתל
077-7665536 סקפלט ץרווש המלש ברהל
וא s25@bezeqint.net : ל“אודל וא
ןומטק 3/5 ן-ח 'חר תבותכל
"הרותה ידמחמ" תכרעמ ידיל
054-8439495 תוחצנהו תומורתל

עויסב לוי הז ןוילג

תומורתל עויסב ל “ וי הז ןוילג םעל תודהיו הרות ט " לעבה פ "

םעל תודהיו הרות

ט"לעבה פ"הקיו תשרפב -ת"יהזעב ל"וי אבה ןוילג