You are on page 1of 7

TR.TJONG DAI HQC SI.IPHAM HA NQI

DE THr rHu DAr HgC ( LAN D -2012

TRT'ONG THPT CHUYEN DHSP

Ma di : 122

A^

MON VAT LI

Thdi gian 90 phut

I. PHAI\ CHUNG CHo rAr cA cAc THi SrNH (40 c6u, rir c6u I rl6n ciu 40)

Ciu l. Khi c6 s6ng dimg trOn mOt sqi ddy ddn hdi thi

A. khoAng thoi gian ngan nhAt gifta hai lAn sqi dAy du6i thing ld mQt nira chu ki s6ng.

B. kJiodng c6ch.gifra di0m nirt vd di6m bUng li€n tO ta mOt nria bu6c s6ng.

C. tdt cit c6e phAn tu trOn d6y dAu dimg y€n.

D. hai di€m d6i ximg voi nhau qua mQt di€m nirt lu6n dao d6ng cirng pha.

.

Ciu2.MQt.chAt diem dalo dQng dieuhda vdi phucrng trinh x: Scos(rt + "iq(x tinh bing cm, t tinh

,J

bang s) tnl

A. chu ki dao ddng ld 4 s .

B. qu! dao ld 8 cm .

C. hic t:0,

dO dai

chAt di6m chuyOn dQng theo chiAu dm.

D. khi qua vi tri cAn bing, v6n tdc ctra ch6t di6m c6 dO lcrn 8 cmls.

I

{

CSu 3" Erdt di6n ip xgay ehid': c6 diQn 5p hiQu dung

doan mach mdc n6i tip gdm dign tro R, cuQn

k}6ng ddi .ii tAn s6 f thay ddi ducrc vdo hai dAu

cAm thudn c6 d0 tu cdm L vi tu diQn c6 diQn dung C. PhAt

,-

-

thi

,.^

bi€u ndro sau dAy sai? Khi f c6 gi6 tri fo:

2nJLC

4, diQn 6p fuc thdi tr6n doan mach bing diQn 6p tuc thli trdn di6n tro.

B. tdng diQn 6p tric thoi tr0n tu diQn vd tr€n cu6n cdm bing khOng.

C. t6ng diQn 6p hi6u dr,ing tr6n tu di6n vd trn cuQn cim bing khdng.

D. di6n ep hiQ.u dung gifia hai dAu doan mach bing diQn 6p hiQu dung

-

tr€n di€n tro'.

Cdu 4. Ddt vao hai dAu doan mach diQn c6 R,L,C mac nOi tiOp mbt diQn rlp

u:2'20iicos(100nt + 11ry). gict n: 100 Q, L: +

2"

2n

H, C thay d6i duoc. Khi difndp hiQudung

gifra hai dAu di€n tro R. bing 220 y thi bi6u thric di6n 6p gitrahai bdn tu din ld

A" u": 110J7cos(100n1u ]i m,

C. u,: 220J-2cos(l 00rt) (V).

B. u.: 11OJIcos(l00nt + r) (V).

D' u.

: 110V2cos(100nt) (V).

Cdu 5. Mdt vdt dao d6ng di€u hoa vdi bi€n d0 A vd co ndng E.

cua vdt ld

)A

Khi vAt co li dQ , = t

J

thi d6ng nang

A,E/9,

B. 4E/9.

c.5El9.

D. E/3.

Ciu 6. Hai con l6c dcrn co chiAu dAi d6y treo nhu nhau, cung ddt trong m6t di6n tru&ng d6u c6 phuong

nim ngang. Hon bi cria con lic thri nh6t kh6ng tich din, chu ki dao ddng nho cua no ld T. Hon bi cua

con lic thf hai duoc tich di6n, khi nim cAn bing thi d6y treo cria con lic ndy tao v6i phucrng thing dung mdt g6c bing 60". Chu ki dao dQng nho cua con l6c thri hai ld

A.

T,

B.+

c.

T

:.

n. J-zr

2

"12

Cdu7. Cho hai dao ddng diAu hod

cung phuongi Xr = 2cos(4t + gr) (cm);

x2:2cos(4t + gz) (cm) v6i

0 a qz - gr s n. Bi6t phucrng trinh dao dQng t6ng hqp ld: x :

'

A.

nl6.

B. - n/6.

C. nl2.

2cos(4r + nl6) (cm). Gi6 tri cua rp1 la

D. -n12.

Cf;u 8. Ph6t bi6u ndo sau dAy sai khi n6i vA dao d6ng di6u hoa?

Page I of 7( rua de 162)

TR{-IONG THPT cHUy€N onsp HA Ner -rur rurl DAI HoC LAN 1-(2012) - Mdn vat lf - Me di 122

A. Dao dQng di0u hda ld dao dOng ma li dQ'dugc m6 tA bing mQt dinh lu{t d4ng sin (ho4c cosin)

theo thoi gian : x : Acos( att+q), trong d6 A, o , <p ld nhirng hing s6.

B. Dao dQng di€u hoa c6 thO dugc coi nhu hinh chi€u cua m6t chuy6n dQng tron ddu xu6ng mQt

Cuong thing nim trong m4t phing quy'dao.

C. Dao dQng diAu hoa co th6 duqc biOu diSn bing mQt vectcv kh6ng d6i'

D. Khi m6t vdt dao dQng di6u hoa thi dQng ndng cua v4t d6 cfrng dao dQng tuAn hodn.

Cdu 9. Ddt vio hai dAu do4n mqch RLC n6i ti€p

thi diQn 6p hiQu dung tr€n c6c phAn tu R, L vd'C

mQt diQn 6p xoay chidu co giittri hipu dpng kh6ng d6i

lAn luqt ld 80V, 40V vi 100V. Khi thay tu C bdng tu C'

d m4ch

"O

A. 50

rQtre hucrng diQn thi diQn 6p hiQu dqng giira hai dAu diQn tro R bing

V.

B. 70 Ji v.

c. 100 v.

D. i00 Jlv.

Cf;u 10. EiQn ndng o mQt tr4m ph6t cli€n dugc truydn di du6i diQn 6p (o dAu ducrng dAy tai) la 100 kV,

hiQu suAt cira qu6 trinh truyAn tdi diQn ld H: 84%. Vlicung m6t c6ng suAt diQn truy€n di, khi tang diQn

6p (o dAu ducrng dAy tni) l6n 200 kV thi hiQu su6t truyAn t6i di€n d4t

A

010./^

t_t. )o

D

CrO0./

/v.

(1

Y.

0A

Ja

O/^

/O

.

D.9696 .

1f

Ciu 11. MQt vflt dao dQng di€u hod theo phucrng trinh: x : 10 cos(4nt + i;

'

2"

(cm). G6c thoi gian ducrc

chon vdo lfc A. vpt qua vi tri cdn bang theo chiAu Am.

C. vqt qua vi tri cdn bing theo chiAu ducrng.

B. vflt d vi tri bi€n am.

D. vQt 6 vi tri bi6n duorig.

Cdv 12. Ddt v,io hai dAu doan mach RLC vdi R : 100 O mQt diQn 6p xoay chi6u co giatrf hiQu dgng

200 V. EiQn nang cqc dai mir do4n m4ch ti6u thU trong 2,5 s ld

A.400 J.

E. 400 w.

c" 1000 w.

D. 1 kJ.

Cf;u 13. Ph6t biu ndo sau d6y khdng dirng khi n6i v6 dao dQng diAu hoa?

A. Ndng lugng dao ddng php thuQc c6ch kich thich ban dAu.

B. Hqp luc tiic dirng vdo vAt rlao dQng co giatri cr,rc d4i khi vflt qua vf.tri cAnlang.

C. EQng n[ng cua vAt dao d6ng cfing dao dQng di€u hoa v6i tdn sd gAp ddi tAn sd cua li dQ.

B. Thdi gian v4t di tu vi tri bi6n ndy dn vi tri bi6n kia bdng mQt ntra chu ki dao ddng cua vdt.

CAtr 14. MQt m4ch chon s6ng g6m mQt cu0n c6m c6 dQ tr,r cdm 2 pH vd mOt tU dign c6 diQri dung bi€n

d6i tt I2,5 pF dn 450 pF. Ddi s6ng v6 tuy6n mir mach ndy thu dugc c6 buoc s6ng trong khodng

A.tug,42m dtin 56,55 m.

C" ru 3 7,4 md6n i88,4

m.

B.ttg4,2 m d€n 565,5 m.

c. tu 3,14 m d€n 18,84 m.

Cdu 15. MQt m6y h4 6p co ti sO gifta s6 vong dAy cuQn.thir c6p vd sg c6p.b*g t:20. Ddng diQn trong cu6n so

cAp duo. c coi ld ctng pha voi dien 6n tuc thd'i giira hai dAu cudn so cAp. Watmatnang lugng ffong m6y bi6n 5p

ld kh6ng dang k. Ngucyi ta mdc vdo hai dAu cudn thri cAp mQt dQng co I2Y - I 12W, co hQ s6 c6ng sudt 0,85.

N€u dQng ccr hoat dQng binh thuong thi cuong d0 hiqu dgng trong cu6n ss c6p h

A. i0,98 A.

8.0,55 A.

c.1,10 A.

D.0,47 A.

Cffu 16.DatdiCn trpxoay chidu u=(Jocosot vdohaidAudoanmachmicn6iti6pg6mdi6ntrothuAnR,

I

cudn cim thudn co dd tu cdm L vi tu diQn c6 diQn dung C thay d6i duqc. Bi6t cAm kh6ng cira cu6n cim

.,

Uing .,,5n. Ei6u chinh C aC Oien 6p hiQu dr,rng gita hai dAu tp diQn d,at giatri cuc d4i, khi d6 ti sd gifra

dung kh6ng ctra tu diQn vi cAm kh6ng cira cuQn cAm thuAn bdng

^" Jr.

B.

.6

t-^4

J a

Ciu 17. Mdt con lic ld xo gdm mQt qui

thing dirng. NAng qud cAu l€n thing

)

D- _::.

VJ cAu nho m: 100(9) vd ld xo c6 dO cfmg k: a0Qrl/m) dugc treo

0,8(N) cho t6i khi qui cAu dimg yOn rdi bu6ng

dimg b5ng lu: F

tay cho vAt dao dQng.

Ldy g: 1O(m/s'). LUc din hdi cuc dai vir cuc tidu t6c dpng l€n gi6 treo ld

B. 1,0(f{); 0,2(N). C.0,80'.1); 0,2(N). D. 1,8$tr); 0,2(N).

A" i,8OD;0Ct{).

Page 2 of 7( Me Ae nZ1

**.fZP:t-\

W>\'

F

-

',2:;i.3

1;l'vrNHDUNGl,lrs.

-),{:

-.i:.-'l1

"i: ;:; I ""

.

.vffi

TRLToNG THPT CHUypX OHSp FrA NQI -THI THU DAI HQC LAN 1-(2012) - M6n Vat li - Wa Ai nZ

CAu 18. M6t con lac lo xo ngang g6m lo xo c6 dQ cimg k :

100 N/m vd vflt m :

100 g, dao d6ng trOn

,l

mdt phang ngang, h0 sO ma siit giira vAt vir m{t ngang ld p:0,1. K6o,v{t lQch khoi vi tri c6n.bdng mQt

Ooan t0 crn rdi thd nhg cho vAt dao dQng. Ley e: 10 m/s2. Qudng ducrng vat di duoc tu khi bat dAu dao

dQng d6n khi dung hin ld

A. s:

50 m.

B. s:5 m.

C. s:50 cm.

Cf;u 19. MQt do4n m4ch nOl ti6p R,L,C c6 tAn s5 dong diQn f :

50Hz; L:

D. s: 5cm.

1 H; diqn dung C cua tu

7l

diQn thay ddi dugc. Cho diQn dung C tang l6n 4 lAn so v6i gi6 tri hic c6 c6ng hucrng di6n thi diQn 6p cr

hai dAu doan mach lqch

.r3

phal so v6i cudng dQ ddng diQn trong mach. Gi6 tri cua R ld

A. 75.,,6 (-).

B. 400\5 f).

c. 37,5 Q.

D.zsJi a

:2 N/m, khOi lugng m: 80 g dao dQng tit dAn tr€n mat phing

ndm ngang, hd s6 ma siit trucrt giira vdt vd m{t ngang le 0,1. Ban dAu k6o vAt ra khoi vf tri c6n bdng mQt

Ciu20. Mdt con lic lo xo c6 dQ cimg k

:

,^

i

do4n 10 cm rdi thA nhe. Cho gia t6c trgng trusng g = 10 m/s2. The ndng cira vQt md tai d6 vqt c6 t6c dO

lcrn nhAt ld

A. 0,18 J.

B. 0,16 J.

C. 1,6 mJ.

D. 1,8 mJ.

CAu 21" Eoan mach xoay chiAu gdrn diQn trc thuAn R : 20f), cudn cam thuAn L :+H

I0r

,,,a tu din C

mac n6i ti6p. Dat vdro hai dAu do4n mach mQt dien 6p xoay chidu, khi d6 biOu thric cua diQn 6p tr6n cu6n

'

cdm thuAn lit u,

= 51

Scos(100al++)ry) Bi6uthric cuadiOn ap gitrahai dAu di6ntroRld

3.

.

A. u n= l0ocos(I0 \rt + [> fvl.

B.

Lto =100sin(100 ", *{)w).

J

c., o= 1 oosin(l oont - fl

fvl.

D.

uo = 100sin(100ar -i>fr>

J

CAu22. Cho b6n dao ddngng diAu hoa cung phuong, cirng tdn sdc6 phuong trinh 1An lugt ld:

x,

r

= I 0cos(

\

Snt + !11cm) ;

3,r

)

x, = 6Jicos(5nt)(cm), xt

)'

z

-\-'

-/\-

-/

1'

J

= 4Jicos(5il - !)@n1 ve

t----\-'--

2/\-"-/

'*

")*

l0cos(5?il ++)(cm).Dao dQng t6ng hqp cua bdn dao d6ng d6 c6 bin dd bdng

+\3

xo

=

a. eG (cm).

ts. 6.,6 (cm).

C. 12G (cm).

n. tz.6 (cm).

Cffu 23. M6t d6ng h6 qud l6c ddm gi6y (cd chu ki bing 2s), qui ldc duoc coi nhu mQt con lic don vdi ddy treo vd vAt n4ng ldm bing d6ng c6 ttrOi tuqng ri6ng ld 8900 kg/m'. Gia su d6ng hO treo

trong ch6n k!6t g. ni€t tctrOi lugng ri6ng cua kh6ng khi le i,3 kg/m3. Bo qua dnh humrg ctra luc cdn

khOng khi d6n chu ki dao d6ng cta con lic. NOu dua d6ng h6 ra kh6ng kiti thi chu ki Jao ddng cua

n6 bdng

A. 2,00A29 s.

B. 2,0003 5 s.

C. 2,0001 1 s.

D. 2,0001 5 s.

Cdu24. NOi frai cuc.

cua,m6t.mity ph6t diQn xoay chidu mQt pha

vdo hai ddu doan m4ch AB g6m di€n tro

thuAn R: 20 Q mic ttO.i tirlp vdi mQt trl diQn. Bo qua diQn trd c6c cu6n d6y cua may piat. Khi rdto

cua m6y quay di:u vdi t6c.dQ n vong/phft thi culng dQ ddng diQn hiu dung trong doan^ mach la I A. Khi r6to cua mtty quay d6u vo'i t6c.d6 3n vdng/phrit thi cucrng dO dong Aien fri6u dpng trong doan mach ld 6,{, N€u r6to cta mriy quay ddu v6i t6c dO 2n vong/phirt ihi drrng t h*g cua tu ld

A. 6JE(el) Ciu 25. Nguy0n tic

B. 24fi(o).

c. 16.'6(()).

D. 12fi(o).

ho4t d6ng cria mach chgn s6ng trqng m6y thu thanh dua

B. cQng hucrng diQn tu.

C. nhiSu x4.

trOn hiQn tugng

A. giao thoa sdng.

D. s6ng d.mg.

Cia26. Tiong dao d6n[didu

A. li dq, gia tdc vd

hoa,

ntttng Aai tuqng bi6n thi6n theo thoi gian cung tAn sOirOi ui" tdc ld

B. dQng ndng, th€ nang vd lgc phuc h6i.

D. li dO, d6ng nang va tfre ning.

lqc phpc h6i.

ndng.

C. li dO, gia tOc vd dQng

Page 3 of 7( Ma ae nZ1

TRrloNG THPT CHUYEX rHSp HA NQr -THr THU DAI HQC LAN l-(2012) - M6n Vat ri - Wa ai nZ

Cfru 27. Van t6c cua ch6t di6m dao d6ng diu hod c6 d9 lcrn cUc dai khi

A. li d0 c6 d0 lcrn cuc dai.

C. gia tdc c6 dO lon cuc dai.

Ciu 28. Chon ph6t biu dring?

B. li d0 bang khdng. D. pha cuc dai.

A. Chi co dong c1i€n ba pha m6i tao ra duoc tir trucrng quay.

B. Rdto cua ddng co kh6ng d6ng bQ quay vcri tdc d6 goc cua tri trudng quay.

C. Vecto cdm img tir cua tu trulng quay trong ldng stato ctra d6ng co kh6ng d6ng b0 ba pha

iuon thay d6i ca v6 hucrng l5n tri s6.

D. T6c dQ g6c cua d6ng co kh6ng d6ig b0 php thuQc vio t6c dQ quay cira tu trulng vdr vdo

momen cAn. Ciu29. E4t vdo hai dAu mQt cliQn trcr thuAn mQt dien 6p ich6ng ddi c6 gi6 tri Uo thi cdng sudt ti€u thp

tr6n diQn tro ld P. Ntiu ddt vdo hai dAu diQn tro d6 mOt diQn 6p xoay chidu co gilttri cuc dai Uo thi cdng

sudt ti6u thu tr€n din tro ld

A. P.

n. Jlp.

CAu 30. MQt"ddy ddn hai dAu cO dinh ddi

240 mls. KhAng.dfnh

ndo sau ddy ld sai?

80 Hz .

A. Tdn sO Am co bdn li

C,P/2.

D.2P.

1,5 m, dao dQng ph6t ra 6m. T6c d6 truyAn s6ng tr6n d6y ld

B. Chu ki cria hc,a 6m ble 2ld 6,25.10-3 s.

C. Budc s6ng

cta ho4 Am bac 3 ld I m.

D. TAn sd ho4 Am b4c 4ld330Hz.

Ciu 3tr. M6t m4ch dao ddng g6m cuQn thuAn c6rm L vd hai tu C gi6ng nhau m6c n6i titip, kh6a K mic o hai dAu m6t tr,r C (hinh v€). Mach dang hoat dQng vdi dong diQn iuc dai trong mach ta Io tni ta dong

.9

kh6a K ngay tai thrvi di6m n5.ng lugng diOn trudng

vd ndng

lugng tu truong trong mach dang bing nhau.

L

GiA tri cuc dai cua dong din trong mach cria mach sau d6 s€:

A. sidm .or, 310

"4

. B. siem ror, !.

4

C. siAm ",)r,

"2

f1o

D. gi6m cdn

I 't) r='

\l /.

Cffu 32. S6ng diQn tu vd s6ng co hoc kir6ng c6 ctng tfnh ch6t nao sau dAy? S6ng diQn tu va song co hoc

.4" cir th6 phan xa. khfc xa. nhiSu xa.

C. mang ndng lugng.

B" ld s6ng ngang.

D. truyAn duoc trong chdn khOng.

C0u 33. MQt m4ch dao dOng LC li tuong dang thue hiQn dao dQng diQn tu tu do vcri oucrng dQ ddng diQn

cuc dai la 0,6 A. Vdo thoi di0m md ndng luqng di6n truong cua tU bing ndng luqng tu trucrng o cu6n cdm thi cucrng dQ dong diQn tfc thoi trong mach bing

A. 1,71 A.

8.0,35 A.

c. 1,35 A.

D.0,42 A.

CAu 34- Mdt nguOn dm O ph6t s6ng€m theo moi phucrng nhu nhau. KhoAng c6ch tu M d€n ngudn bing

m6t phdn muoi khodng c6ch tii N dOn ngudn. Ndu mirc cucmg dQ 6m tai N ld 50 dB thi mfc cuong dQ

Am tai M s bdng

A.30 dB.

8.70 dB.

c. 500 dB.

D. 50 dB.

Ciu 35. MQt vQt dao d6ng didu hoa v6i bi6n d6 A:

l0 cm vd chu ki T = 0,2 s. TOc dQ trung binh lcrn nhAt

cua vAt trong khoAng thoi gian At:

I

15

A" 1,5 m/s.

B. 1,3 m/s.

s ln

C.2,I nls.

D.2,6 rnls.

C6u 36. MQt song drmg duo'c md td bcri phuong trinh y: 5sin(1)cos(10rut) v6i x vd y do bing centimet,

'2'

t do bing gidy. Khoing c6ch tu mQt nirt qua 3 bgng song d6n mQt nirt kh6c ld

D.

A. 12 cm.

B. 6 cm.

C,24 cm.

Page 4 of 7( Me db t?.2)

TR{JoNG THpr cFruyeil ousp HA Ner -rm TgUDAI Hec LAN 1-(2012) - M6n vat tr - wa ainz

Ciu 37. Do4n mach AB g6m hai doan mach nho AM vd MB mic nOi ti6p. Do4n mach AM chi c6 di6n tro

Rr :

30 f); doan mach MB g6m mOt diQn tro Rz :

10.f), cu6n dAy thudn cdm c6 dQ tg cAm I :

1

10n

g

u6

tr,r diQn c6 diQn dung C thay' d6i duoc mic nOl ti€p nhau. E{t vdo hai dAu do4n mach AB diQn 6p

ttou =700J7cos(1 00nr) (V). Di€u chinh diQn dung C AC dien 6p hiQu dpng giira hai ddu do4n m4ch MB

(Ur"re) cgc ti6u. Gi6 tri cuc ti6u d6 cua Uvs lar

A.25 V.

8.50V.

f

c. 2sJ, v.

D. 5oJt v.

Ciu 38. Phdt bi6u nao sau dAy dring vdi m6y ph6t diQn xoay chidu ? A. Dong diQn c6m ung cfri *,rAt nen o.uQtt dAy cua phAn img, kh6ng th6 xuAt hiQn o cu6n ddy cua

,l

pnan cam.

B. TAn s6 cua su6t di€n dOng ti lQ v6i v6i s6 vong dAy cua phAn irng-

C. Bi6n dQ cira tudt Aien dQng cAm img ti l€ vcri s6 vdng d6y cua phAn ung.

D. Co ndng cung c6p cho mdy dugc bin d6i hodLn todn thdnh diQn ndng'

Ciu 39. MQt mach

diQn tir tu do. Goi Io li dong din cuc d4i trong m4ch, Q" ld diQn tich cuc d4i cfia tr,r diQn. Chu ki ri€ng

aao Aqng

li tucrng (g6m cuQn ddy thuAn cdm vir tu diQn) dang thuc hiQn dao dQng

cria mach ld

a,. zn%.

Io

B. znlo.

Q,

C. zlzQ,lo

D.

o^

-"

ZnI o

Ciu 40. BO phdn nio du6i

ddy kh6ng c6 trong so d6 kh6i cua mQt m6y ph6t vd tuy6n diQn?

B. Mach khu6ch dai.

D. Mach t6ch s6ng.

A. M4ch bi6n diQu.

C. Anten.

iI. PHAN rufiNC: Mdi thi sinh chi clucrc lhm mQt trong hai phAn: phAn A ho{c phin B.

A.Theo chucns trinh Chuin ( 10 cflu. tir cflu 41 tl6n ciu 50)

eo cing mQt chiOu vh dao dQng di€u hoa

trdn trr;c x v6i cr)ng bi6n d0. Chu ki dao ddng cta M gdp ba lAn chu ki dao dOng cua N. Ti sd dQ lon vdn

toc c{raM va N khi chring g{p nhau ld

A. 1:3.

8.3:1.

C.2: 9.

D.9:2.

Chu 42.Hdy chgn ph6t bi€u dring trong s5 c6c h?ng dinh sau?

A. Chu ki dao dQng ld khodng thoi gian ngdn nhAt md vi tri ctra vdt duoc lap lai nhu cfr.

B. Dao

dQng tU do ld dao dQng c6 chu ki chi php thuQc viro c6c d4c tinh cria hQ, khOng phir thuQc

.4.

vao cac yeu to Den ngoal.

a

C. Chu ki ri6ng cira con l[c ld xo ti lQ thudn v6i kh6i lugng cua vft nAng.

D. Dao dQng cua con l6c lo xo du6i t6c eiung cria ngo4i lqc tuAn hodn ld dao ddng tu do.

Cdu 43. Trong mQt thi nghiQm vdi giao thoa tr€n m4t nq6c, hai ngu6n kdt hcr-p A, B c6ch nhau 10,5 cm

(cm)

dao dQng

theo phucrng thang dung v6i phucrng

trinh: u t :2cos(1002/ + a)

vlr u u = 2cos(100rt)(cm). Van t6c truyAn s6ng tr6n mdt nu6c ld v : 100 cm/s. Tr€n doan thing AB c6

sO eiem dao ddng vdi bi6n dO cuc dai (kh6ng kC A,B) 1A

A. 10 di6m.

B. 11 diOm.

C. 9 di0m.

D.12 di6m.

Ciu 44. MQt doan mpch AB g6m hai doqn m4ch nh6 AM vi MB mic n6i ti€p voi nhau. Do4n m4chAM gdm

dign tro Ri mic nOi tiiip voi cuQn thudn cAm c6 d0 tp cAm L. Eoqn mqch MB gdm diQn t'cr Rz mic nOi tiep voi

voi t.u diQn co diQn dung C. Khi d4t vdo hai dAu A,B m6t diQn 5p xoay chidu c5 t6n s6 goc r,r thi tOng kcr-cira do4n

mach AB IitZ,tdngtro cua doan mach AM h Zl,tongho cua doan mach r\48 ld Zz. N6u Z = @*

tun sO g6c co bang

1

A"-

m-R"

I

''

LC

2\I

R,R,

2LC

Page 5 of 7( Ma ae nZ)

Z; *"

TRUONG THpT CHUYpN onsp HA Nei -THI THU DAI HQC LAN I-(2012) - M6n Vat li - wa aC nz

Ciu 45. Mqr sgi ddy dan frOi Ae dai 120 cm, dAu'A.6 dioh, dAu B tir do. DAu A ghnvoi m6t Am thoa

dao ddng theo phuong vu6ng goc vdi sqi ddy

i

1,

VAn toc truyen

Quan s6t s6ng dimg trOn dAy nguoi ta thAy c6 5 nrit s6ng.

d6ng cira dm thoa ld

C. 40 Hz'

D' 60 Hz'

song trOn ddy lit24rnls. TAn s6 dao

B. 45 Hz.

A. 50 Hz.

Ceu a6. irry|",ai

trCIn dAy le 1b

A. 10 W.

cung mQt.ong rrr6t diQn di xa. Vdi di6n iip chuy6nt6i 5 kV thi c0ng suAt toa nhiQt

trn dAy d6n ld

,t

kW. Ntluiang diQnZp .hrry6n tdi l6n 500 kV thi c6ng su6t toa nhiQt

B. 100 w.

c. 1 w.

D.0,1 W'

Cdw 47. Oe thOng tin lien lac gioa c6c phi hdnlr gia trOn vfr trp v6i tram diOu hdnh du6i met dat, ngudi ta

dd su dr.rng ,ong uO tuyiin c6 bu6c tong ttottg khoing:

A. 100 -1km.

B. 1000- 100 m.'

c. 100-10 m.

D. 10-0,01m'

Ciu 4g. N6u dua l6i sat non vdo trong iong cu6n cdm cira mach dao dQng LC thi chu ki dao dQng cliQn

tu trong mach sC

.A.gidm.B.t6ng.C.kh6ngd6i '?."6thOtdngho{cgiAm'

sin(l jnt + tr)(cm)

C&u 49. Cho hai dao dQng di6u hda ctng phucrng, cirng tAn s6

xt = 6 cos(lAn)@m')

vi

xz = 4

Phuong trinh cua dao d6ng tdng hqp ld

A. x =7,Zsin(ljrt -0,98)(cm) .

C. x = 7,Zsin(l}nt +2,I6)(cm) .

B. x = 7,2cos(Ijnt -0,98)(cm) .

D" x = 7,Zcos(I]nt + 2,16)(cm) .

Ciu 50. E4t diqn 6p xoay

ddng diQn trong m4ch la

dign ap d6 vdo hai ddu hQp

pha r,-6i diQn 6p h"i ;Ar

chiu co gi6 tri hiQu &]ng22O V vdo hai ddu mdt hQp den X thi cuong dQ

0,5 A vn ddng diQn so'm phanl2 so vdi diQn 6p hai dAu doan m4ch. Ctng ddt

den Y thi cuong dQ dong diQn trong m4ch rAn ld 0,5 A.vd dong diQn.cung

J;a" -a.fr. Nau Aat Aie" ap trn vao hai dAu do4n mach g6m X vd Y mic n6i

tip thi cucrng

A.

t'

dd ddng di€n trong m4ch s€ lh

s.14a

8

r-f:A

n

4'^'

c.Ye'

2

P. JIa

B. Th

trinh Nffxr

10 cf;u" t

1 d6n cAu 60

vdi

tdc dd 54 km/h thi k6o coi Ph6t

),

khi

khi

.).

la 330

la 330

,(,.

ld

tdn s0

D.967 Hz.

*

ra

j*.0

6m

".

--i.

:.

^

.^

c6 tAn s5

,a" rO

g4lHzhuong

q+SHr

h.rorre vd

u"e mdi

mdt vdch nrii

vdch

nrii o

phia.tru6c. TOc dQ truy0n Am trong khOng

0 phia

tru6c.-T6c

dQ

truyAn

^

Am

trong

khOng

m/s. Hdnh kh6ch ngoi trgn tIu h,ia d6 s€ nghe thAy ti€ng cdi ph6n xa tir '','6ch nrii tr<v l4i voi

,.

!"" l3l5 Hz.

E. 1035 Hz.

C. 990 Hz.

CAu 52. L{6t lguoi dimg o prdp mOt sdn quay hinh tron (nim ngang) dang quay ddu qualh tryc quay

thing dtmg di qua tdnr cua sd i. Bo qua r

A. t6c d0

n

tA. dA o6c r

g6c cira

ria

sln kh6ns

sirn kh6ng d6i

ma s6t 6'truc quay. I{hi ngudi d6 di tu mep sdn vdo tdm sdn thi B. sdn quay nhanh hcrn.

d6i.

C. sirn quay chAm ho'r.

D.lfc dAu sdn quay chQm lai,

sau do sd quay nhanh hon,

*O tt." qu6n tinh aOi vOl mQt trpc

quay "o Cintt li 1,5 kg*'. E0ng ndng quay

Ce" 53. M6J^yif;A*;

cira vAt le 300J. Vfln

Ceu

,l

t6c g6c cira vdt co giattl

L.2}rad/s.

radls.

B"10Jtrad/s. C.20Jrradls. D.10 radls.

5a. Me;t;;n

+i

!-,

-:

gla

dang quay quanh m6t truc cO Ainn vdi t6c dQ g6c ld B radls thi bat dAu quay nhanh

.^

^

loc

96. tiZ,S

ruatt' .

Khi tga

8.20 radls.

dQ g6c bi6n thiOn duoc 32,2 rad thi vflt dat t6c dQ g6c ld

c. 15 radls.

D.72,5 radls.

dan deu vfl

-

L. 12

Ciu 55. Mqt b6nh xe dang quay v6i t6c d0 g6c24 rad/s thi bi ham. B6nh xe quay chAm ddn d€u v6i gia

tdc g6c

c6 d0 lcrn 2 radls2. thOi gian tu hic hdm ddn hic b6nh xe dtmg bdng

A.24 s.

ts.8 s.

C. 16 s.

D' 12 s'

c6u 55. Mot benh xe c6 momen qu6n tinh 5 kg.mz

y€n thi chiu t6c dung cira m6t momen luc ld 30

cta momen luc, ddng ndng quay mA

aoi voi m6t trpc q,tuy c6 dinh. B6nh xe dang dimg

Nm.Bo qua mQi l1rc cAn, Sau 20s kC tt khi chiu t6c dtrng

ld

D

60

kJ.

b6nh xe thu dugc

120 kJ

c.36 kJ.

h.72 kJ.

ts.

Page 6 of 7( Me ae nz1

,-.f:+\.--,

.#'''.'$ii,$,e

ffi

TRLIONG THPT CHUYEN oHsp HA NQI -THI THU DAI Hoc t-AN r-izoiz) - M6n vet tr - wa ai nz

Cdu 57. M6t con iic don g6m qu6 cAu kim loai nho kh

di6n, chi6u ddi l. Con 16c dao

dQng di6u hoa trong di6n

duoc x6c dinh bing

duoi. Chu ki dao AOp.=t=16c

A.T-znl ,I

I

1

i/g' ym

+ (t)'

.qE.,

B.

C. T :2x

D.T:2n

I

'

loE

1i o-

Ub

lm

^

Ciu 58. Momen luc t6c dung l6n vettinc6 truc quay A. bing hQrg thi vAi drmg y6n hoac quay ddu.

c6 dinh c6 gidtri

B. khdng d6i vd kh6c kh6ng thi ludn ldm vit quay ddu.

C. ducrng thi lu6n ldm vAt quay nhanh ddn.

D. am thi lu6n ldm v4t quay ch6.m dAn.

q : > 0, d6y treo nhe, c6ch

E huong thing dimg xudng

ciu 59. M6t vdt r6n quay xung quanh mOt tryc co ainrr theo phuong trinh: rp :20 -101 - t2, voicp tfnh

theo rad, con t tinh theo giAy. (s). Phdt bi6u ndo sau dAy ld

dring?

A, Vat quay chAm dAn d€u v6i gia t6c g6c bing 1 rcd,lsz.

B. Vat quay ch6m dAn d€u v6i gia tdc g6c bing 2 rud,ls2.

C. Vat quay nhanh dAn c10u voi giat5c g6c bane 1 rad/s2.

D. Vat quuy

dAn dAu vOi lia toc loc Aini z ndlsz.

li c6 kh6i lugng m:-2 kg,

2

Ciu 60. Mdt con lic

'

A

"fruo}r vdt

r

momen qu6n tinh I : 0,3 kg-' , dao d6ng nho tai

^,

.)

ngang v6i khoing c6ch tri truc

nol co gla t6c trong truong g.: 9,8 m/s-, xung quanh mot truc quay ndm

quay d6n trong tam cira con lac ld d :

20 cm, chu ki dao d6ng .itu .on lilc li

4.1,14 s.

ts. 3,48 s,

C.2,34 s.

D. 0,87 s.

HET

k{{ki;i?i?

Page 7 of 7( Me AA nZy