You are on page 1of 2

הָבֵתַלּ

הָבֵתַלּ

הָבֵתַלּ

הָבֵתַלּ

הֶ שֲעתַּ רַה צ צ ֹ ֹ

צ

הֶ שֲעתַּ

הֶ

הֶ שֲעתַּ רַה

שֲעתַּ רַה צ

ֹ

ֹ

ׂ

ׂ ׂ ׂ

רַה

ה"ב

ב"עשת'ה רֹוכָז תבש הֶוּצַ תְּ תשרפ

?בָנָז ךירצ ללכב ימ

ירֶחאֲַ

םילִ שָׁ חֶנֱּ

הַ

לָכּ בְּ בֵנַּזיַוְ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

רמולכ) ןיריטפמ ונא ינשבו ,הֶוּצַ תְּ עובשה תשרפ תא םיארוק ונא ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ ונא תבשה רֹוכָז תשרפב האירקה ." ם ִי רָ צְ מִּ מִ םֶכ תאְ צֵ בְּ  רֶ דֶּ בַּ קֵל מֲעָ  לְ ה שָׂ עָ ר שֶׁ אֲ ת אֵ רֹוכָז " - רֹוכָז תשרפ לש ה אירק ב ( " םיחנקמ " איהש ,(תפטושה תיעובשה האירקה) עובשה תשרפב האירקה ומכ אלש ,(הרותהמ) אתיירואדמ הווצמל תבשחנ אוהש ןמה לש ותמיזמ לשב ,םירופה גח ינפלש תבשל עבקנ ,רֹוכָז תשרפ לש רוביצב התאירקל יותיעה .םימכח ירבדמ רבכ המו .שורוושחא לש ומתוחב ,תיתוכלמ הריזגב יוטיב ידיל האבש המיזמ ,לארשי םע תא דימשהל ,קֵלמֲעָ ערזמ רשֶׁ אֲ " ,אבה קוספב דיימ תנתינ הבושתה ?רוביצב האירקב וריכזהלו ורכזל ונתוא בייחמש ,לארשי םעל קֵלמֲעָ השע םיכלמב תורודה ךרואל םחלנ לארשי םע .":םיקִ אֱ ארָיֵ אוְ עֵגָיַ וְ ףֵיעָ התָּ אַ וְ ירֶחאֲַ םילִ שָׁ חֶנֱּ הַ לָכּ בְּ בֵנַּזיַוְ רֶדֶּבַּ רְקָ תומחלמ ןתואל ועבקנ אל ,תאז לכ םעו ,ותוא ודיחכהו טעמכש םירחאו ,וצראמ והולגה םהמ קלחש ,םינוש םיכלממ םע דגנ ותמחלמבו קֵלמֲעָ ב ךכ לכ דחוימ המ .קֵלמֲעָ תמחלמ יבגל םיווצמ ונאש ומכ ,םרכזל וניווטצנ אלו ,ןורכיז ידעומ ,לארשי םעב "בניז" אוה ?קֵלמֲעָ השע לכה ךסב המ ?"רֹדּ רֹדּמִ קֵלמֲעָ בַּ 'הַל המָ חָ לְ מִ " בותכה רמואש יפכש דע ,לארשי עגופ היה וליא היה בטומ םאה ?דחוימב תנכוסמ הניאש העיגפב רבודמ ירהו .ובנזב ץציק אוה ,לשמה ךרד לעו ול םש עודמ ,לארשי םע לש לודג ךכ לכ אנוש היה קֵלמֲעָ םאו !?םירחא םיינויח םירבאב וא ,לארשי םע לש ושארב ? הברהב בושחה ,שארה תא אלו ,אקווד לארשי םע לש בָנ ָזּהַ תא הרטמכ

לש השרוש ?םילִ שָׁ חֶנֱּ הַ םה ימ .'םילִ שָׁ חֶנֱּ הַ '-ו "בֵנַּזיַוְ " םילימה לש ןהישרושל הליחת תולעל ונילע ,בישהל לכונש ידכ - ל.ש.כ תא הלגנ ,'ל-ו 'ש תויתואב םימייתסמה ,םיפסונ "םיחא" םישרוש קודבנ םא .ל.ש.ח אוה ,'םילִ שָׁ חֶנֱּ הַ ' הלימה רעַיַּ בַ וּהעֵ רֵ תאֶ אֹבָי רשֶׁ אַוֲ " גגושב הגירה ראתמה בותכהמ דומלל ןתינש יפכ ל.ש.נ ,לופילו דועמל לש תועמשמב ךילהת גציימה ל . ש . ב שרושה וליפאו , " ת מָוֵ וּה עֵ רֵ ת אֶ א צָ מוָּ ץ עֵ הָ ן מִ לֶז רְ בַּ הַ ל שָׁנַ וְ ץ עֵ הָ תֹר כְ לִ ן ֶז רַגְּ בַ ֹודָי ה חָ דִּנְ וְ םי צִ עֵ בֹט חַלְ ,ל"נה תואמגודה לכב .ותוא ררופל וא ךועמל רשפאש ךכ ידכ דע ךכרתמו ותוחישקמ דבאמ ונלשיבש לכאמה ופוסבש ,ל.ש.ח שרושב דחוימב ןוכנ רבדה .דוריפו תוקתנתה ידכ דע ,רוביחה תופפורתהו תוביציה ןדבא תא תוארל ןתינ תויתוא ןה 'ס-ו 'ש תויתואהש ןוויכמ .ש.ל.ח שרושה תא ,אעמק הנוש רדסב ,תוביכרמה תויתואה ןתואמ בכרומה ול לשחנהש רמולכ .ל.ס.ח שרושל הז שרוש ןיב הקיז אצומ ר"שרה ,(תוינישה תויתואה תחפשמל תוכייש) תופלחתמ .לסחמ ברוא תועצמאב ,וכרד ףוסל הרהמ עיגהל לולע ,רוחאמ

ללכ ךרדב ,וירחא ךרשנו ףוגה לש ירוחאה והצקל רבוחמ אוה ,םייח ילעבמ ונל רכומה רביא אוה בָנ ָזּהַ ?בָנ ָזּהַ םע המו להנתהל ונל תמרוגו ,לוברס ךא תמרותה ,תרתוימ תפסות ,ונל קבדוה ומכש חיפס ןיעמ בָנ ָזּהַ גציימ ןכל .רוחאמ הטמל םיחינמ ונא ,םהיתובנז תא ועטק/ורציקש רחאל תויחל םיכישממה ,תואטלו םילותח ,םיבלכ םיאור ונאש רחאל .תודבכב יעצמא םה ,לשמל םיגדה לש םהיתובנז ?םירבדה םינוכנ םאה ךא .הז רשקהב תקזחתמ קר ונתעדו ,רתוימ בָנ ָזּהַ ש שי ,ופוגל תיסחי דואמ ךורא ובנזש ,רבכעה תא אמגודל חקינ םא .םימב טוישה ךרוצל םתוא םישמשמו םרובעב ינויח עודמ ! דכלנ ולוכ רבכעה זא יכ ,ובנז לע לגר וא די םישל חילצי והשימ םא ירה ?ותוא ךירצ אוה המ םשל ,לואשל םוקמ ?וספותל רתוי השקיי ךכ ,רבכעה רצקייש לככ ירה ?בָנָז ול ופיסוהב (רתויו) רבכעה לש וכרוא תא ה"בקה ליפכה ןכ םא

ףדורה םדא ,אמגודל חקינ .רבכעה רובעב ,טולימלו טווינל בושח יעצמאכ שמשמ בנזה אקווד ,הטושפ ךכל הבושתהו ףושח ,רשי ךישמהל תורשפאה תא ול שי ,הניפל עיגמ רבכעה רשאכ .תיב לש ריקה ןפודל דומצב ץרה ,רבכע ירחא ,הדח היינפ תונפל איה ,ללכ ךרדב רחבי הב ,היינשה הפולחה .םירחא םינכוסמ םיקיזמלו ,שונא ינב לש םהילגרל תיווזב ימואתפ ןפואב תונפל הסני הז םא ?ויתובקעב קלודה םדאה םע המו .שדחה ריקה לש ודיצל ץורל ךישמהלו ,תיסחי תויטיאב תונפל לכויש ידכ ,הניפל עיגי םרטב ותציר תוריהמ תא טאהל וילע היהי .יאדווב לופיי אוה ,ךכ לכ הדח בָנ ָזּהַ ! בָנ ָזּהַ ?הז הרקמב רבכעה לש ונורתי דוס והמ .(ריקהמ תיסחי תקחורמ) תשקב תונפלו הניפה תא ספספל וא אוה רשאכ ,הציר ידכ ךות םג ,תודח תויווזב ותעונת ןוויכ תא תונשלו ולקשמ יוויש לע רומשל ,הז הרקמב ול רשפאמ .(דחה בוביסהמ דלונה ילגופירטנצה חוכה תא ןזאמ) שרדנה ןווכל ותוא "קרוז"

תואה םגו ) 'ז תואה . ב . נ . ז שרושה תויתואמ םייתש הלי כמ ,ן ִי ַז יולימבו , 'ז תואהש ןיינעמ ? הז םשב בנזה יורק עודמו תואה םג איה 'ז תואה ךדיאמ .ףוגה לא רבוחמ אוה וב םוקמהמ ,הטמ יפלכ ול לשלתשמה בנזל המוד ןכא ('ן תויתואה םג ןה 'נ-ו 'ז תויתואהש תולגל ןיינעמו .תנזואמו תירטמיס הל תבצינ איה ,תויתואה ןיבמ רתויב "תנזואמה" המ ךא ,םייח ילעב לצא ןוזיאל םורתל רומאש רביא אוה בָנָזש לבקל ונל לק .ןוזיא ןושלמ ן.ז.א שרושה תא תומתוחה למסל אב בָנ ָזּהַ ?(תורחא תויחמו תומהבמ לידבהל) בָנָז אלל הנווכב ותוא ארב ה"בקהש ,הריציה ראפ ,םדאלו בנזל םיליבומ םניאש םישנאב רבודמ .רוחאמ ול ךרשנה ,הרבחב קלחה ותוא תא ,טרפב ידוהיה לצאו ,ללכב םדאה לצא בכעמה ,רתוימ חרסכ ,ויד בשוחמ וניאש טבממ םיארנו ,םירגפמו םילשחנ אלא ,המרונה רדגב םינמנ אל םגו ,שארב .םלוכ לש תומדקתהה לע דיבכמו

השודקה תא ושרושב גציימ לארשי םע םא ?אקווד לארשי םע לש ובנזל לפטנ אוה עודמו ,קֵלמֲעָ ל ול קיצמ המ ם ִיֹוגּ תישׁאִ רֵ" םעלב לש ותאובנב אבומש יפכו ,השודקל ךופהה דצה תא גציימ קֵלמֲעָ יזא ,הילא רוביחהו תיקולאה התוא תנייפאמה תילילש הדימ ,המוא לכלשכ ,תומוא םיעבשל םייוגה םיקלחתמ םהישרושב ."דבֹאֵ ידֲעֵ ֹותירִחאֲַ וְ קֵלמֲעָ תא ץירה המ .האמוטה שרוש ,תופילקה לכ ישרוש ובו ,םייוגה לכל ינחור שרוש הווהמה המוא אוה קֵלמֲעָ .הל תידוחייו ירהש ,ותלחנ אל םגו ,ול קיצה לארשי םע לש ומויק אל ?םידיִ פִ רְ בִּ לארשי םע םחליהלו אובל ,הכורא הכ ךרדב קלמע היה אל לארשי םעו ,וכרדב דמע אל אוה ,לארשי םע יבגל "םוחתל ץוחמ" היה קֵלמֲעָ .םרכו הלחנ לכ ודיב ויה אל ןיידע לש וכרדב ,םש היה רבכ המו ."רֶדֶּבַּ רְ קָ רשֶׁ אֲ " ,לארשי םע לש וכרד איה ,ול עירפהש המ .הליחתכלמ וב עוגפל רומא .ה"בקה תא וילע ךילמהל דמעו ,םייח לש ךרדכ הרותה תא לבקל ,יניס רהל וכרדב היה לארשי םע ?לארשי םע ותובהלתה תא ןנצל ידכ דואמ הברה םלשל ןכומ היה אוהו ,ותוא "העגיש" ,יורש לארשי םע היה הב הברה תובהלתהה םע לש טווינהו יוגיהה תכרעמ תא ףוקתל שגינ קֵלמֲעָ ,אלפ הז הארו ."רֶדֶּבַּ (ךתוא רריק=) רְ קָ רשֶׁ אֲ " ,לארשי םע לש .ולש 'ה תדובעב הנווכו ןוויכ דבאל ,ךלמה ךרדמ תוטסל ול םורגל ידכ ,ינחורה "ובנז"ב עגופ אוה ,לארשי

,ל"זח םירמואו ."םימִּ עַ הָ לֹכּמִ הָלֻּגסְ םעַ לְ ֹול תֹויהְ לִ יקֶ אֱ 'ה רחַ בָּ בְּ " ,ה"בקה ול הלגמש יפכ ,דחוימ םע אוה לארשי םע םלוע םייק וליאכ וילע םילעמ ,לארשימ תחא שפנ םייקמה לכו ;אלמ םלוע דביא וליאכ וילע םילעמ ,לארשימ תחא שפנ דבאמה לכ" הרומאש יהשלכ תוא רשאכש ,הרות רפס ומכ ,רסח םלועה אצמנ וידעלבש ןוויכמ ,אלמ םלוע רדגב אוה ידוהי לכ ."אלמ םייורק ,טרפכ ידוהי לכ םגו ,ללככ לארשי םע .האירקל לספנ ולוכ רפסה ,הלילח הלוספ האצמנ וא הרסח ,וב תויהל וא ,"המָ דָאֲ הָ ןמִ רפָ עָ " - ותאירב דוסיבש ךומנהו יצראה דצל תוטנל םאה ,ידוהיל הנתינש הריחבה לע דיעמ הז םש .םדאָָ ."ןֹוילְ עֶ לְ המֶּ דַּאֶ " ,ה"בקל תומדיהל ןוצרה לע זמרמ ומכ םדאָָ םשה זאו ,"םיִיּחַ תמַ שִׁנְ ויפָּ אַ בְּ חפִּיַּוַ " - הובגה ינחורה דצל הפצש ה"בקה ?תתל לכונ ימל ,םירישע ויהי םלוכ םא השענ המ ךא ,םידסח תולימגו הקדצ לע ונתוא הווצמ ה"בקה אוה ,דואמ הלודג רוא תדוקנ וב שי ,וינוע תורמל ןֹויבְ אֶ ה ."ץראֶָ הָ ברֶקֶּ מִ ןֹויבְ אֶ לדַּחֶיְ א יכִּ " בישמ ,הלאשה תא שארמ דעמש הז ,דמל אלש הז ,ינחורב ןֹויבְ אֶ ה יבגל םג ןוכנ רבדה .םידסח תולימגו הקדצ לש תוליעפ ,ומויק םצעב רשפאמ רוביגה לש ותומד ,לידבהל הגצהבש ומכ ."אוה לארשי ,אטחש יפ לע ףא - לארשי" ,ל"זח םיעבוקו .עשרה וליפאו ,אטחו ידיל איבהל לכונ הב ,המיאתמ הביבס ה"בקה ונל קפסמ ךכ ,ערה שיאה לש ויללעמ עורמו ומויק םצעמ הל "תינבנ" ותוא ךומסל ,לשוכה םע ביטיהל ,תמאב הבוט תויהל הכירצ ונתנווכש ,אלא .ונבש תובוטה תודימה תא ,השעמב יוטיב שאייתהל רוסא .שארב ליבומו גיהנמה ,קידצ לש המרל דע ,רוחאמ ךרשנה בנזמ ,ףדוע חרסמ ותוא ךופהל תוסנלו .ובש תרתסומה המשנה ,יקולא ץוצינ וב שי ירהש ,ידוהי לכמ

המ תא לארשי םעל ריבסמ השמ .ובש םינוש םידדצ ןיבהל ביטינ ,הריקחה תא ונחתפ וב קוספה לא התע בושנ םא ונסוחב ךתנומא תא ,ךתוא ןניצ אוה ,"רֶדֶּבַּ רְקָ רשֶׁ אֲ " ,השודקל ךופהה דצה תא ינחורב גציימה ,קֵלמֲעָ ותוא : הרקש קלחב ,ךמצעב ,"בְּ " התיה דוריפהו בוניזה תלועפ ,"ירֶחאֲַ םילִ שָׁ חֶנֱּ הַ לָכּ בְּ בֵנַּזיַוְ " .ששואתהל ותלוכיבו לארשי םע לש תסחוימ הניא תופייעה ,"עֵגָיַ וְ ףֵיעָ התָּ אַ וְ" .ירֶחאֲַ םילִ שָׁ חֶנֱּ הַ "םירז"ב רבודמ ,הרואכלש ףא ,ךל רז םרוגב אלו ךפוגמ םיילגרה תרירג) םילִ שָׁ חֶנֱּ הַ רוביצמ ךלש תופייעה .ךדיצמ האבו ךלש איה אלא ,תוארל םיפצמ ונייהש יפכ ,םילִ שָׁ חֶנֱּ לַ ,קֵלמֲעָ תא הנימזמו תארוקה ,הצרפ הל הצרפנ ומכ ךכבו .בָנ ָזּהַ תא תרצי ךמצעב התא ,דוריפל המרג ומכ ,(ךדיצמ אוה לארשי םע .לארשי לש "םהידי ופרש" ,םיידי ןויפר לע זמרמ ,םידיִ פִ רְ םוקמה לש ומשש ריבסמה שרדמה ירבדכ היעשי איבנה הרומש יפכ ,לושיחה אוה השלוחלו תולשחנל ןוקיתה .ותודחאב וחוכ אליממו ,תחא תינחור תושי םצעב . רוחאמ םהל םיבנדזמ םהו , םהילע רפש אל םלזמש הלאכ שי ." : וּצ מֵּ אַ תֹול שׁכְּ ם ִיַכּ רְ בוִּ תֹופ רָ ם ִי דָיַ וּק זְּ חַ " , לארשי םעל םילפונה תא וכמיס ,םהילא םכינפ תא ובסה ,בנזל םתוא וכפהת לא ,המידק תכלל וכישמת לא ,ףרוע םהל ונפת לא לע ףסונב ,רחא רביא םדאה ףוגב שי .םכלש תוביציהו ןוזיאה לע רמושש המ הז ,םכנסוח רוקמ והז .םתוא ודעסו לע זמרמ ומכ ומשש ,ינחורה בָנ ָזּהַ לא הנוכנ תוסחייתה .שארבש ןֶזֹאןֶזֹאןֶזֹאןֶזֹאהַ אוה אלה ,לקשמ יווישלו ןוזיאל רושקה ,בָנ ָזּהַ ןיעמל ,ןֶזֹאןֶזֹאןֶזֹאןֶזֹא-ל ,םעה תא הירחא הכילומה תוגיהנמהמ קלחל ,שארל ותוא ךופהל הרומא ,('ב-ןז) הרבחב 'ב גוסמ ותויה .( ' א ' א גוס ) ןז- ' א , ינחורב ותוא ה ניז מו ' ה רבד תא וילא הריבעמה ןֶז ֹאֹאֹאֹא , לארשי םע לש עמ שֶ רוניצ

ת ו ד י ס ח ר ב ד

: (קחצי ףסוי יבר ר"ומדאה) צ"יירה יברה ינפל םעפ ורמא

.

.הצפשלו הנקתל ךרוצ שי זאו ,תצק תקחמנ תואה םימעפל

.הרות רפסב הבותכה תוא ומכ אוה ידוהי לכ

: יברה בישה ,קבאב אלמתת תואהש ןכתייש אלא ,קחמית תואהש תורשפא םוש ןיא ןאכ .ןבאב הקוקחה תוא ומכ אוה ידוהי אלא ,יכ אל

.היפוי לכב תינש הלגתת תואהו ,קבאה םלעיי רשא דע ,הקזוחב חופנל אוה ,אופיא תושעל םיכירצש המ לכ .תיארנ הניאש ךכ

(העומשה יפמ)

ךרובמו םולש תבש

ןןןן סססס חחחח

ןןןן ננננ חחחח

.

.052-569-9691 ןופלטל וא hanan78@inter.net.il לא הנפ אנא ,םניח ולבקל ךנוצרבו ,תורישי ןויליגה תא לבקמ ךניא םא