You are on page 1of 2

Muhamed a.

s kao porodi ni ovjek

Na a primarna obaveza u ivotu jeste da prou imo i primijenimo ivot Muhammeda, a. s. Moramo se odgajati i obrazovati u svjetlu njegovog ivota, uzeti ga za uzor i upoznati svijet s Poslanikom, koji je poslan kao uzor ovje anstvu, kako bi ljudi mogli usvojiti njegove rije i, pona anje i djela. Danas se u svijetu primje uje velika sklonost ka dubokoj depresiji, posebno unutar porodi nog kruga i ivota. Shvatamo kako znanost i tehnologija koje stalno napreduju neslu enom brzinom nisu u mogu nosti osigurati sre u ovje anstvu. Ljudi bivaju ostavljeni u borbi sa svojim osje ajima. Uzvi eni Allah poslao je poslanike kako bi uputili ljude i za titili ih od sli nih emocionalnih kriza i poti tenosti. Posljednji poslanik koji je poslan bio je Muhammed, a. s. On je uzor i predvodnik cijelom ovje anstvu.

U mnogim svojim izrekama, hadisima, poslanik Muhammed, a. s., nagla avao je va nost porodice. On je isticao kako je porodica mjesto du evnog i mentalnog mira i spokoja. U njegovom porodi nom ivotu mo emo na i vrijedne pouke za istinsku i dugotrajnu sre u i du evni spokoj, posebno za supru nike.

Ukazuju i na osje ajnu i profinjenu prirodu ene, poslanik Muhammed, a. s., podu avao je kako je nu no da se prema enama odnosimo s ljubavlju i saosje anjem. On je ivotni uzor i ideal kad govorimo o odnosu prema enama. I u tom domenu isti e se njegov uzvi eni karakter. Poslanik Muhammed, a. s., posjedovao je najprofinjenije ljudske osje aje. On je bio savr en prijatelj i otac. Nije samo nare ivao i govorio kako glava ku e treba da se odnosi prema ostalim uku anima i lanovima porodice. Poslanik, a. s., je svoj savr eni odnos pokazao djelima koje je inio svakim danom svog ivota. U ovom smislu, u jednom hadisu se ka e: Najbolji ljudi su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. to se mene ti e, ja sam najbolji prema svojoj pordici (Ibn Mad e, I, 136). Najbolji ljudi su oni koji su najbolji prema svojim enama.

Kako bismo ostvarili sre u i spokoj na ovom svijetu i na ahiretu, moramo se upoznati s pona anjem i na inom ivota Poslanika, Muhammeda, a. s., i slijediti ga. Nadalje, moramo na e porodice upoznati s porodi nim ivotom Poslanika, a. s., kao i na e dru tvo s dru tvom koje je on oblikovao. U plemenitom Kur'anu, Uzvi eni Allah ka e: Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji esto Allaha spominje. (Kur an, 33: 21). U ovom ajetu Allah nam nare uje da slijedimo primjer Poslanika Muhammeda, a. s. Poslanik je kazao: Poslan sam da usavr im plemenite udi. (El-Muveta, Husn el-huluk, 8). Ovo je, dakle, Poslanikova sveta i uzvi ena misija. Shodno tome, nakon njega ova obaveza prelazi na nas, njegove sljedbenike. Mi moramo uzeti Poslanika za uzora i taj uzor prenijeti na na e porodice iz generacije u generaciju.

Jedina ispravna staza jeste ona kojom je hodio Poslanik. Stoga, iz njegovog ivota moramo crpjeti i prakticirati bezbrojne lekcije i pouke.

Bo iji poslanik u svojim hadisima nikad nije spominjao ljude koji su odustajali od me uljudskih odnosa ili vodili samotni ki ivot kako bi se to vi e posvetili Bogu, kao ni one koji ni na koji na in ne ele iskazati ljubav prema ovome svijetu. Suprotno od toga, on je preporu ivao socijalan ivot koji je podrazumijevao brojne prijatelje od kojih bismo mogli dosta toga nau iti. U svom domu, Poslanik Muhammed, a. s., raspore ivao je vrijeme u tri dijela. Prvi dio bio je namijenjen za molitvu, drugi za porodicu i tre i za njega. Vrijeme provedeno s porodicom Poslanik, a. s., nije smatrao izgubljenim. On je tako er pokazao kako ste eno znanje prvo treba biti podijeljeno s porodicom i svojim bli njima.

Va nost koju je poslanik Muhammed, a. s., pridavao porodici i prijateljstvu predstavlja model prema kojem mo emo odr ati na e porodice sna nim i ujedinjenim, te prema kojem mo emo osnovati sretan porodi ni ivot i u ivati u njemu.

Vrijednost i ivotnost poruke Poslanika Muhammeda, a. s., i danas je nepromijenjena. Prvo i najva nije je da u njemu nalazimo najbolji uzor koji nas predvodi i upu uje kako to kazuje Kur'an. Muhammed, a. s., uzor u pona anju, manirima, rje itosti, koji je kazao kako je D ennet pod maj inim nogama, savr en je primjer kako se tite prava ene i kako se brine o svijetu ene, ba kao to je uzvi eni primjer za sve ostalo. Poslanik, a. s., ija su djela i rije i oblikovani isklju ivo Kur'anom, u mnogim je hadisima jasno kazao kako je ena jedna od tri stvari koje najvi e voli na ovome svijetu.

Uzvi eni Allah u Kur'anu ka e: ivite sa enama lijepo i na najljep i na in se ophodite prema njima (Kur'an, 4:19). Ovaj ajet je imao va nu ulogu u ivotu poslanika Muhammeda, a. s., i to je savjet koji je esto upu ivao svojim ashabima. Veoma je zna ajna i sljede a izreka Enesa Ibn Malika: Najbolji vjernik je onaj koji se najbolje i najnje nije odnosi prema svojim bli njima i svojoj porodici. (Ibn Hanbel, VI/47). Stoga, kao uzore u svome ivotu i pona anju trebamo uzeti poslanika Muhammeda, a. s., i njegovu porodicu. Njegova univerzalna poruka najva niji je izvor u kojem mo emo na i rje enja za brojne probleme koji nas danas mu e i proganjaju.

HARIS DRU ANOVI III PPT

IZVOR : INTERNET , WEB STRANICA WWW.poslanikmuhammed.com