2.

6

MONITORUL OFICIALAL ROMANIB, PARTEAI, Nr. 577'13.v1l1.2010

REPUBLICARI
LEG E A Nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
CAPITOLUL I Oispozili1 generale Art. 1. _ (1) Prezenla lege creeaza cadrul legal necesar extlnderii utllizarii surselor regenerabile de energie, prin: a) atragerea Tn balanta energetica nationala a resurselar regenerablle de energie, necesars cresterf securitatLl in alimentarea cu energie ~I reducerii importurilor de resurse primare de energle; b) stimula.rea dezvoltaril durabile ta nlval local sl regional!?i crearea de noi locurf de munca aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energle; c) reducsrea poluarii mediului prin dlminuarea producerti de emisi! paluanle ~igaze ell efeet de sera; d) asigurarea cofinantftrii necesare in atragerea unor surse financiare exteme. destinate prcmovarf surselor regenerablle de energie, in llmita surselor stabllite anual prin legea bugetului de stat ~i exclusiv in favoarea autorJta~lor publice locale; e) definirea normelor referitoare la gerantiile de origins, precedurlle administrative apllcabile ~i raeordarea la reteaua electrica Tn ceea ce priveste energla produsa din surse regenerabile; f) stabilirea crtterfilor de durabilitate pentru blocarburanf ~I bioUchide. (2) Prezenta lege instituie sistemul de promavare a energJei electrice produse din surse regenerablte- de energie. Art. 2. - Tninte1esul prezentei legi, term.enii ~i expresiile de mai jos au urmatoarele- semnlflcatil; a) ANRE - Autorttatea Na~onala de Reglementare in Domeniul Energiei; b) blomasa - fracnunea blodegradabila a produselor, deseurtlor ~i reziduurllor de onglne biologica din agricultura (inclusiv substante vegetale ~i animals), silviculture ~i industriile eonexe, inclusiv pescuitul ~i aevacultura, precum ~i frac~unea blodegradabila a daseurilor industriale ~i municipals, codtflca:te conform prevederilor leg81e; c) bioI/chid - combustibillichid produs din blomasa utllizat in .scopurt ener-getice, altele deeM pentru transport.tnoluslv pentru producerea_ energiei electrice ~i a e-nergiei termlce destinate incalzirii si racirii; d) blocarburant - combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasa; e) centrala electrica - ansamblul de instalalii, construcdl sl echlpamente necesare pentru producerea de energie elecbica; poatefi constltuita din unul sau mai multe grupuri eleclrice; f) centra1i~ hfdroe/ectrica retehno/ogfzcBta centra la hidroelectrica cu 0 putere instalata de cel mult 10 MW, care indepline~te urrnatoarsla condilii: - are 0 durata de functionare de cel putin 15 ani de la data punerii in functnrne; - a fost supusa unui ansamblu de operatiunl de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral ~ilsau fizic, cu tehnologfi moderne, in scopul c~terii eflcienlei actMta~i de producere; g) centrals nouVgrup electric nou - centrala/grupul electric pusaJpus in funetiune dupa data de 1 lanuarie 2004, compusaJcompus in totalitate din echlpamente not; h) cortiflcat verde - titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantititli de ener!;ie electrica. Certlficatul se poate tranzacpona, distinct de cantltatea de en.ergle electrlca pe care aoesta 0 repreztnta, pe 0 pia,s orqanlzata, in conditiile legii; i) consum final brut dfJ energie elecln'ca - cantitatea de energie electrlca oroouss, inclusiv consumul de energle electrica din seetorul de producers a energiei eleclrice, precum ~i pierderile de energie electrica din retelele de transport lili dtstributie, excluzand productla de enerqte electri·ca produsa in centralele electrice eu acumulare prin pompaj din ape pompata anterior intr-un rezervor superior la care se adauga diferenta dintre Importul ~i expo rtuI de energie electrica; j) consum propriu lehn%gle - consumul de energie electrica al unei centrale, necesar pentru reallzarsa productiei de energie electrica; k) consumator final de energie electric~ - persoana care utilizeaza energle electrica pentru consumul propriu, cu exceptia consumului de energie- elsctrica in procesele te nologlce de producere, transport ~i distribu!ie a energiei electrtce: I) cot~ anuala obligatoria de achizitie de certff'icatfl verzi cota de achizipe de certificate verzl impusa anual fumlzorilor de energle electrica, in conformitate cu prsvedertls prezentellegi, sub sanetlunea apliearii de penatita·ti; m) cota anuala obligatoria de energ;e electrica produsa din surse regenerabiJe care benefieiaza de sistemul de promovareponderea energiei produse din surse regenerablle in consumul final brut de energie electnca, pentru care se aplica sistemul de cote obligatorii, cu exceptia energiel eleclrice produse in centrale hidroetectrice cu puler! instalate mai marl de 10 MW; n) energiSe aeroiermaliJ - energia stocata sub forma de caldura in aerul amblental; 0) energie gectermala - energfa stocata sub forma de caldura sub straw I solid al suprafetei terestre; p) energie hidroterma/a - energia stocate sub forma de caldura in apele de suprafata; q) Fondul pentnJ Mediu - instrument eceno-nlco-jnanctar gestionat de Admln1slratia Fondului pentru Moadlu, destinat sus~nerii ~i realizarii proiectelor ~i programelor pentru protecpa medlului, in conformitate cu dlspozftille legale in vigoare in domeniul prote,*ei mediului, reglementat potrlvlt Ordonantel de UTgentaa Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata eu modlfican I?lcompletari prin Legea nr.10512006, cu modificarile ~icompletarile ulterioare; r) fumizor de energie alectricij - persoana juridica titulara a unei licente de fumizare, care asigura allmentatea cu energie eteetrtca a unula sau mal rnultor eonsumetort, pe baza unui c-ontract de fumtzare; s) garant/e de origine - documentul electronic cu functie unlca de a fumiza unui consumator final dovada 0 pondere sau 0 cantitate de energle data a fost produsa dln surse regenerabile, in conformitate cu prevederile art, 3 alin. (6) din Dlrectiva 2003154/CE a Pariamentului European ~i a Consi'liului din 26 iunie 2003 privind norrnele camune pentru plata intema de energle electrica !;Iide abrogare a Directivei 96/921CE;

ca

~=~~
Legea nf. 220fl00S

~~Repu~ll.ca~ in temelul art. II '?in legea nr: '39J2~10 privlnd modllicarea ,I completatea LegRnr. 22012008 pentru stabmrea sJstelTl.Ill.lJ de promovare ener:gl81 dill SU1S8 regene~bl!e. de energle. pubhc:alj in ManitOrul Olicial81 Romaniel, Partee I, nr. 474 din 9 tulie 2010, dandu-se fextelor 0 noua

aJ ROIllAnlel, Partea

r. nr. 743 din 3 no embrle 2006.

pentru s1abllirea sislemului

de promov9rea

prodIlcel'ii energiei din sursa regenerabile de energie a roS! publicala 1n Monltond OficiaJ

in grupuri/ce-ntrale electrice n01.z. u) operator de transport ~i sistem .daca este necasar. aerotermala.MON1TORUL QFIC1AlAL RoMAN1El. (3) Sistemul de promovare se aplica produclitorilor. de\inatori ai capacita~lor de productle mentionate la alin. i) gaz de fermentare a narnolurilor din instala\iile de epurare a apelor uzate. (4) Calificarea tn vederea aplicarfi slstemului . orodusa din: a) energle hidraulic8 utillzata In centrale cu 0 putere Instalala de eel mult 10 MW.trica ~Usau la consurnatort. x) Planu/ natrona} de Bcp·une . (5) Tn cazul energiei electrtce produse Tn centrale electrice multicombustibtl care utilizeaza surse regenerabile ~j conventionele. distribu1fe =iii furnlzare a anergiel electrice care nu este interconectat cu Sistemul Eleotroenergetic Na~onal: ac) surse regenerabfle de energie . (6) Nu se apUca sisternul de promovare a prooucerf energiei electrice din surse regenerabile. e) blornasa: 1) blollchlde. denumit In continuars sistem de promovare. beneficlaza de sistemul de promovare numal acea parte din energia electrica produsa efectiv din surse reqsnerabile de energie. v) operator de dIstribufie . acolo unde este aplicabile. Art. PARiEA I. de la o sursa centrala de productie. 0 retea electrica de transport ~l este jjtulara a unei ricenle de transport prin care raspunde de operarea.unitatsa tehnologica producatoare de energie electrica ce poate fi individualizala Tnprivir$ realizsrii. care promoveazs utlllz.je prornovare stabilit prin prezenta lege se poate face etapizat.operato"i de distribu\ie ~j operatorul de transport ~i sistem. incalzire ~i r~cire Tn anul 2020.!i blogaz. (1). w) opera tori de retea . cafe au mai fost utillzate pentru producerea energiei electrice pe teriteriul alter state daca sun! utilizate tn sisteme electroenergetice szolate sau au fast puse in functiune inainte de da~a Intrarii in vigoare a prezentei legI. . sub once tillu. a cal1titatii achizl1lonate de acest tip de energie. b) energle eollana: c) energie solara. (2). dezvoltarea retelel de distributie 1ntr-o anumita zona ~i. energie electrica. dar nu se Iimiteaz. h) gaz. asigurarea 1ntre~nerii ~i. incluzand pe langs energia aleerncs prod usa din sursele o regenerabile de energle preva.mecanismul de promovare a. precum ~i de asigurarea capaci1a~iipe termen lung aststsmului de a acoperi oererile rez. acolo unde este aplicabil. b) energla electrica produsa Tn centrale cu acumulare prin pompaJ din ap-a pompata anterior in bazinul sup~rior.persoana care de~ne. 00) slstem efectroenergetic izo/at .Ministarul Eoonomiei. g) biogaz. apa fierbinte sau lichide recite. interconectarea aces lela cu alte srsterne etectroenergetice. daca punerile in func\iure. neretehnologizate. pentruenergia electrica produsa conform prevederilor alln.planul prin care sa stabilesc llntele na~onale privlnd ponderea energiei din surse regenerabile consumata in transporturt. (2) SistemuJ de promovare stabillt prin prezenta lege S9 apllcli pentru 0 perioada de: a) 15 ani. caz in care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege S9 va aplica diferen~iat. ~i gaz de fermentare a namolurilor din instala\iile de epurare a apeloruzate:. b} 10 ani. pentruanergia electrica produsa in grupurilcentrale hidroelectrice cu pulere instalata de eel muJt 10 MW. de 9nerg1e stabllit prin prezenta lege pentru: a) energia electrlca prod usa din d~euri industriale ~l/sau municipale provenHe din import. stahilit prin prezenta lege se apllce pentru energia electrica Uvrats in re\eaua ele. prin intermediul unor obli9a~H referitoare la energia regenerabila sau in alt mod.onabile pentru transportul energieJ elec1rioe. y) sistem de cote oblrgatorii . printr-o retea. de la data la care incep sa produc8 energie eleetrica ~) prirnssc certificate verzl pentru energia electrica.a la slsternul de promovare prin certificate verzi. relehnolegizale. pentru energia electrica produsa in grupuri din centrale hldroelectrice cu putsra Instalata de eel mult 10 MW. respectiv retshnoloqlzarile de grupun/centraJe se fae perna la sfa~ltul anulul 2016. 0 retea electrica de distriblftie ljIi este titulara a unei licente de distribu~e prin care raspunds de operarea.orice instrument. Nr. aa) sistem de promovare prln certificate vam . o} 7 ani. dar nu mal vechl de 10 ani ~i conforme cu normele de protecpe a meclului. retehnologizani sl puneril Tn fl. solara.VUI. conform art. aceasta Include. precum ~j de asigurarea capaCita~lpe termen lung a sistemuluJde a ras:punda cererilor rezonabile prMnd dlstnbutia energiei electrlce. rezultal din procesarea deseurflor. scutiri sau reducer! de impazlte. interconec1area acesteia eu alte sisteme. hldrotermala~I energia oceanelof. tfnand seama de eleetele masurilor allor potitici privind eficienla eneTgetics asupra consumului final de energie =iii rnasurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale.area energiei din surse regenerabile pon reduce Tea costurllor acestei energii. d) 3 ani.mC\lune. c) energia electrica produs! in centrale electrice multicombustibil care utilizeazii surse re~enerabile !?i conventionale in care eon~nutlJl energetic af combustibilului . daoa este necesar. califica1i de ANRE in acest sens. t) inc~zire sau racire centratizata .distJibu\ta de energie tennica sub forma de abur. scheme de prornovare privind obliga1la de eurnparare a energiei din surse regenerabile. dezvoltarea reteJei de transport intr-o anumita zona sl.(1) Sistemul de promovare a energiei electriee prod use din surse regenerabile de energle. asigurarea intretineril l?i. sub oriC€ titlu. prln cresterea pretului la care aceasta poate fi vandutasau prin manrea. pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale. energie hidraulica. indiferent de pLterea !nstalata a centralei electrice.orice perscana care depne. schema sau mecanism. z) sistem de promovare .ute la art.ststernul de cote obUgatorii comblnat cu tranzactionarea certfflcatelor verzl. 9az de fermentare a de~eurilor.. 6. rarnbursart de taxe. 3 alin. 3. clHre mai mutte cl:adlrl sau 10ca~iJin scopul utilizBrii acesteia pentru incalziTea sau raclrecaspa~ilor sau in procese de incaJzire sau raclre. minister de resort . (11 ~i energia electrica produsa in centrale hidroelectrice eu puteri Instatate mai marl de 10 MW. d) energle geotermala. stabHita pe baza oon~nLtului energetic aferent surselor regenerabiJe. blomasa.sursele de energie nefosile. ajutoare pentru investj~fi.sistemul local de producere. geotermala.2010 27 1jI) grup electric . Cornertului !7i Mediulul de Afaced. energiei elec1rice produse dIn surse regenerabne de energ\e prin apllcarea cote tor anuale obligatorU de achjzitie de certificate verzi. ad) finle nationals privfnd ponderea energiei electrioo produse din surse fegenerabife de energie obiective natronale privind ponderea energiei electrice prod use din surse regenerabile in consumul 'flnal brut de energie electrica. Infunctle de momentuJ caHflcarii. denumit ~i9az de depozit. respectiv: eoHana. 577/13. pe masura puneril in func~une a ffecarui grup electric indivicual din cadrul unei capacita~ energetice continand mai multe a~fel de grupuri etectrice.

nr. 2013 . produsa din surse regenerabile de ehergie 91 l!vrata fumizorilor 9iJsau consumatoriJor fmalL (2) Producatoril de energle din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificate verzi pentru energla electrtca produsa 91livrata confonn prevederilor alln.14%. 8. 2014 . (4) Pentru atlngerea obiectivului prevazut la alin. fie pentru schema de promovare prevazutfi in prezenta lege.te asltel: a} pentru caJculul numitorului. (7) 1n prlrna decade a lunll decembrie.. (8) ANRE elaboreaza. 13912010 prf\llnd mocnllcarea LegU nr. in termen de 3 lunl de la intra rea in vigoare a prezen1ei legl-). polltlca energetlca a Rornaniel va urmari eel pu~n realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie.28 MONITORULOFICIALAL ROMAN lEI. se lau in oonsiderare teats tIpurile de energie din surse regenerabile consumate Tntoate formele de transport. (2) Consumul final brut de eneJ1Qie in surse regenerabile se d calculeaza ca suma urrnatoarelor: a) consumul final brut de energie electrica din sursa regenerabile de energie.5 on rontinutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate. rnotonna. masurata cu 2 ani inaintedeanul in cauza.rtificate verzi aferenta anulul precedent. din surse regenerabile de energle Art. 6) Textul a fos1 modfficel prin Legea nr.20%.0 este de 33%. nurnarul de certificate verzl estimate a f emise pe baza informatiilor privlnd energia eleclrica estlmata a se produce dln surse regenerabile de energie pentru anul urrnator ~I consumul final de energie estimat pentru anul urmator. a) 9i b). c) pentru calcularea contributlel energiei electrice prod use din surse regenerabile 91 consumate de taate tipuri 18 de vehicule electriceTn sensul lit.. 2020 .16%.17%.. (6) ANRE califica producatorii de energle electrica din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzl. (1). data centralele hidroelectrice sunl retehnologizate.a In perioada de proba a functionarii griJpurilor/centraleJor electrice. nr. . 220[2008 pentru stabrnrea slstemulul de promovare a produceTil energlel din surse regenerab~e de ensfllie. biotarburanpi consumati Tntransportul rutler l?i feroviar l?ienergia electrica.de stabilire a cefelor anuale de achizi1ie.15%. 22012008 penlru Slabllirea sislemulul de pl'omovare a :>roducerii e(lsrgiei din surse regenerabDe de eClergie. . (1). b) pentru calcului numaratorului.(1) Nivelul oblectivului national privind ponderea energiel produse din surse regenerabile in consurnul final brut de energie al anulul2020 este de 24%. pentru cantitatea de energie electrica. 13912010 privlnd modHica:rea Legli nr.8. 4. (3) Pentru atingerea ~ntelor nationale prev8zute la alln. ~i anume cantltatea de energie din surse regenerablle consumata pentru transport. 2015 . 2019 -19. ANRE publica pe sile-ul propnu cota anuals obllgaterie de achizilie de certificate verzi estimata pentru anul urmator. astfel incAl termenu!1n cauztl curge de Ie data !ntrarfi in vigoare a Legil nr. ~i anume canti1atea totala de energIe consumata pentru transport. 577/13. ~i c) consumul tinal de energie din surse regenerablle in transporturl.VUl. (3) Metodologia de ealcul al consumuJul ffnalbrut deenergie din surse regenerabile se stablleste de ANRE in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legl"). (2). (1) S8 la in considerare . Pa:rtea I. oroducatorn av!3nd dreptul sa opteze fie pentru schema de promovare pentru cogenerare. (6) Ponderea energiel din SUiSS regenerabile utJllzatain toate formala delTarlsporturi in anul 2020 se stabile. (2) Nivelul pntelor nationale privind pondarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul final brut de energie electrica in perspectiva anilor 201 0. pubncatfi fn Monltcrul Oliclal aJ Romania!. d) energia elecbica aferema censumului propriu Iehnolog1c aJ centrale!.12%.!eobllgatorll de energie electrica prod usa din surse regenerabile de energie care bene1iciaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stahUesc de minlsterul de resort ~i se sprobe prin hotararea Guvemulul ~j nu vor fi mai mici decat cota stabillta pentru anul 2020. pe baza realizarilor efective din anul precedent ~i 0 va publica pe site-ul propnu. pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art 3 aUn. se utilizeaza pondersa de energie electrica din surse. 2012 . prevazute la art. •• ) Textul a fost rntrodus prin Leges nr. 139/2010.(1) Operatorul de transport ~i sistem emite lunar certificate verzi procucatornor.2010 Art. 2015 si 202. (5) Nivelul oblectivulul na~onal privind pondereeenerqiel din surse regenerabiJe utilizata in taate formele de transporturl in anul2020 este de cel puiin 10% din consumul nat onal final de energie in transporturi. acest consum este considerat ca flind de 2. regenerabile din Romania. de certificate verzi.rgetic total utlllzat. 2011 . 35% ~iJ respectiv. 474 din 9 Julie 2010. 474 din 9 iune 2010.(1) Pentru prom ova rea produceril energiel electrlce din surse regenerabile de energie sa apllca slstemul de promovare reglementat de prezenta lege. PARTEA1. 4. .1 energia electrica produsa in centrale hidroelectrice CUI puterl Instatate mal marl de 1Q ~. aprobatfl prln ordin al presedintelul ANRE. publlcata in Monltorul Olidal al Romsroel. 2018 -19%. in condi~ile prevazute in Regulamentul de califlcare a producatorilor de energie electrica din surse regenerablle de energie pentru aplicarea sistemulul de prornovare prin certificate verzi.10%. ANRE va ajusta cota anual8i obligatorie deachizitie de ce. Partsa I. dupa cum urmeaza: a) pentru energia electrlca din centrale hidroelectricecu puteri instalate de eel mult 10 MW~ (I) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs ~i IIvrat. a metodoJogie. Nr. 2016 . astfe] fnctll1ermenul in cauza cUr£6 de la data intnlril in Vigoare a Legli nr. 2017 -18%. se lau In considerare nurnat benzina. CAPITOLUL II Sistemul de promovare a producenl energlei electrlc'e. (5) Cotele anua.5%. b) consumuJ final brut de energie din sursa regenerabITe pentru Yncalzire :. pentru caloularea cantttaiii de energie electrica din surse regenerabile consumate de autovehlculele electrice.1 redre. daca centralele hidroelectrice sunt nol: (ii) dOUBcertificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs ~i livrat. corwen\ional reprezinta mai rnult de 75% din con~nutul ene. inclusiv pentru cantftatea de energie electrica produs. Art. 13912010. . (7) Tncazul energlei electrice produse din surse regenerabile in cogenerare. 5. (9) Pana la data de 1 rnartie a anului in curs.3%. Tn plus. (4) Cotete anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabfle de energie care beneficiaza de slstemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt urmatoarele: 2010 . sistemul de promovare S9 apJica pentru energia electrica prod usa in cogenerare de inalta eficienla calificata conform reglementarilor in vlgoare. 38%.

catre indepllnirea CAPITOLUL IV cetelor obngatorij de catrefurnJzorl sa I Art. a). certificatele verzl pot fi tranzac~onate numai pe plata interne de certificate verzl. fum1zat6 anual consumatorilar finali.VI1I. caloulat la nivelul UE 27. (7).. (4) in termen de 15 zile de la publlcarea indicelui mediu de infletie ealeulat la nivelul UE 27 de catre EUROSTAT. 4 alln. (5) Dupa anu12025. d)-i). emis In baza art. (4) Tn termen de 15 zite de la publica rea Indioelui mediu de lnflatie calculat la nivelul UE 27 de EUROSTAT.SA. 11. recunoscute tn acest sens de catre ANRE. Art. b) elaboreaza cadruJ de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producers a producatorilor de energie eleetrlca din surse regenerabile care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzl. Art. ANRE publica pe site-ul propriu va loa rea determinata potrivlt prevederilor alin. . calculat la nivelul UE 27. nr. indexate ~i apJicabile pentru anul in curs. valoarea de tranzactlonare a certificatelor verzl pe pieteJe mention ate la art. (1) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui medlu de inflape inregistratin luna deoe nbrte a anului precedent. 0) doua certificate verzl. Art. 90/2006 pentru aprobareaRegulamenlUtui at Romaniei. (2) Racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile la retelele de energie elecmca sa realjzeaza In baza Regulamentului privlnd racordarea utilizatorilor la re1elele electrice de interes pUblic. (2) ~i (3). pana in anul 2017. pentru anul calendartstic precedent 5i pentru flecare fumlzor. (2) lit. ~i cantltatea de energie electrica. ca operat. 8. (3) Incepand cu anul2011. 10. CAPITOLUL III sa Tranzac~ionarea certiflcatelor verzi lzotate. (4) Tarifele de transport ~i dlstribu~e sunt nediscriminatorii intre energia produsa din surse regenerabile de energle ljli cea produsa din surse conventianale de energie. conform reglementarilor ANRE. (4) Pentru energia electri. comuntcat oficial de EUROSTAT.Opcom' . va!oarea de tranzactlonare a certificatelor verzl va fi cea stabllitii de plata certificatelor verzl. respectiv dlstrlbupa energie! electrioe produse din surse regenerabile de energie. 10 alin. (1) se lneadreaza intre: a) 0 valoare minima detrarrzacponare de 27 Euro/certificat. (5) In cazul Tn care operatorul de. 3 alin.ca produsa Tn cogenerare de inalm eficienta in centrale care utilizeaza sursele regenerabile de energie prevazute la art. (2) Cadrul de tranzactionare a certiflcalelor verzi pe ptata certificatelor verzi este asigural de Societatea Comerciala "Operatorul Pie1ei de Energie Electrica . ANRE publica pe site-uJ propriu valorile mini me ~i maxime determinate potrivit prevederiJor alin.atorii care livreaza energla electridi in baza contractelor directe transmit lunar operatorulul de transport ~i sistem date prlvind cantitaVle de energle electrica produse din surse regenerabile.(1)Opera tori! de dlstributie transmit lunar. indexata !?i aplicablla pentru anulin catre CUTS. pe baza nurnarului de certificate verzlachizi~onate ~i a energiei electrioe furnizate clien~lor finali. in temelul unor contracte de conceslune. Nr. (1) llt. gradul de indeplinire a cote! anuale obligatorii de achizqie de certificate verzl.(1) Pentru perloada 2008-2025. 11 alin.(1) ANRE stabile~te. d) 3 oertlflcate-verzl pentru tieeare 1 MWh produs ljli I1vrat. (3) Var beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi reglementat de prezenfa lege ~i slsternele electroenergetice aprovizionArii cu energie. ~i un certifical verde. (1H3). (2) se lndexeazs anual de ANRE conform lndicelui mediu de inflatie lnregistrat In luna decembrle a anului precedent.2010 29 b) un certiflcat verde pentru tieeare 2 MWh din centrale hidroelectrice eu 0 putere instalata de eel mutt 10 MW.Fumizorii de energie electrica sunt obllga~ sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea eotei anuaJe obllgatorii de achizitie de oertificate verzi s!abilite pentru anul respecdv. Art. (1) lit. valorlle de t~anzactionare men~onate fa alin. dar nu poate fi mal mica decat valoarea minima de tranzacponare apllcata 1n anul 2025. in condi~ile art. . operatcni de sistem responsabili sunt obliga\i sa informeze ANRE eu privire la aeesle masun ~i lndlee oe masuri coreclive intenponeaza sa la in vederea preintampinarii unor limltBri neadecvate. . operatorulul de transport ~i slstern date privind cantit3«le de energie e1ectricil produse din Burse regenerabUe ~Ilivrate de producatori' racorda~ la relelele de distrlbu~e din zonele lor de Iicenta ~j pentru care au calitatsa de oonoesionari. (2) Tn toate cazurile.(1) Producatorii de energie eleotries din surse regenerabile de energie !fi fumizorii vor tranzactiona certificatele verzi pe piala centralizata a certificatelor verai. (3) InvestiVile reallzate de operatorii de transport ~lJsau distnbutle in baza prevederuor alln. priYlnd racordarea uUllzaton1or ta relale!e elect ice de Interes public. tn ternelut Regulamentului de calificare a producatorilor de energie electrlca din sursa regenerablle de energie pentru aplicarea schemei de promovare. d) cate un certifiest verde pentru fiecare 1 MWh produs !iii livrat. (3) lncepand cu anul 20111. 9. panala data de 15 aprilie a tiecarui an. PARTEA I. ~i rara b) 0 valoare maxima de trenzacpcnare de 55 euro/certificat.transport ~i sistemsau operalorii de distribupe lau masun semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energle.or al platei de energie electrica. inoepend cu anul2018.de produclitorll de energie eleetrica din sursele prevazute la art. ParteE I. 12.lteasca contravalcares certfficatelor verzi neachlzitlonate la valoarea de 110 euro pentru l1ecare certlficat neachlzqlona]. (3) pana laatingerea 1intelor nationale. plata. e) 6 certificate verzf pentru fiecare 1 MWh produs ~i livra! de producatoril de energie electrica din energie solara.MONITORUL OFICIALAL RoMANIEI.(1) Operalorul de transport ~I sistem !fi operatorii de distrlbu~ie sunt obligati garanteze lransportul. . 109 din 12 februatle 2008. 577/13. pentru fiecare 1 MWh produs ~j livrat de producatoril de energle electrica din energle eoliana. 1n scopul garantarii securitatii sistelTlului electro energetic nalional !ill a securna~i Art. dH). valoarea prevazuta la alln. 7.se acorda suplimentar fa~ de prevederile alin. comunicat oticial de catre EUROSTAT. care nu sa incadreaza in oond£tjile prevazute Is lit. (2) S9 consldera active reglementate. 3alin. (5) ANRE are urmatoarele atribU\ii: a) califica grupurfle/eentralele electrice care beneflciaza de schema de prornovare. . pub! calii in Monitorul OficlaJ ') A se vedes Hotararea GuvemuJui nr. (2) lit q) dln Legea energiei electr!ce nr. aslgurand fiabllftatea ~i siguran1a retelelor de energle electrica. calculata in leila valoarea medie a cursuJui de schimb stabilit de Banea Nationala a Romania! penttu luna decembrie a anulul precedent. indexata anual in condi~ile alln. . (3). precum ~j pe pia~a contractelor bUaterale a certificatelor verzl. valoarsa in lei se calculeaza la valoarea rnedle a cursului de schimb stabiJit de Banca Nationaha a Romaniei pentru luna decembrie a anului precadent. 13/2007 eu modificilrile ljll completanle ultenoare'). exprimata in MWh. (2) Fumizorol care nu realizeaza eeta obligatorte anuala este obligat sa pl. (2) Produc.

astfel incat Iimltarea sau in1reruperea productle! deenergis din surse regenerabile sa 'fie aplicata numai tn cazuri 8il{cep1ionale. de incalzire sau de racire din surse regeneraboile deenergie produsa In eadrul oricarul project comun ce pe teritoriul Rcrnanlei. 4 alin. prin aearduri comune cu terte fan. de regula. conform une. 13912010 privindi modificarea legii nr. . or. . Cooperarea respe. economic ~i ecologic pentru fiecare tip de resursa regenerabila de energie. precum \>1 dlspeoerizarea eu prioritate a energlel electrice oroduse din surse regen era bile. d) elaboreaza. de incalzjre sau de racire din surss regenerablle de energie se elaooreaza de ministerul de resort. de serviciul de Proiecte comune Art..30 MONITORUL OFICIALAL RoMANIEl. ~i se aproba prin hotarare a Ouvernului. Partes I.ul piela1. ~! GAPITOLULV Evaluarea reglonaJa a poten. 16.li dupa data respectlva. 5nI13. 474 din 91ulie 2010.2010 regularizare. pubflcata in MonitDNl Onelel sl Romaniei. b) evalueaza potenlialul tehnlc. Partes I. (ii) coopera la realizarea unor prolecte comune referftoare la producerea de energie electrtca din surse regenerabile de energie. Nr. sa achlzitloneze energia electrica produsa conform alin..enerabile de energle. (2) Ministerul de resort. nr. (iU) sa-~i armonizeze. (3) Normele prMnd modul de luare in c:msiderare la stabilirea obiectivului national a rezultatelcr acordurilor prevazute la alln. precum 9i autorita~iJe publica care delin capacita-p de producere a energleielectrice din surse regenerabile realizate . 13912010. CAPITOLUL VII (5) Suma re~ltata din aplicarea prevederilor allrr. financiars ~Vsau can1itativa. pe baza datelor fumizate de autoritali1e competente. . in condllflle stabiUle deANRE.ialulul surselor regenerablle de energie Art.e~la livrata energia consumata din retea.ii ce va fi aprobata in termsn de 60 de zHe de ta lntrarea in vigoare a prezentei legl*). publicatA in MonitDrul Onelal al Romanlai. cadrul unitar de norme ~i reglemenlart pnvlnd utiJizarea surselor regenerabile de energie electrlca. impreuna cu ANRE.i 2003130/CE. 474 din 91u a 2010. CAPTTOLUL VI Comerclallzarea energlel electrlce produse din surse regenerabile de energie Art. care a devenit operatlonal dupa data. clacii aeest fapl este neeesar pentru stabiJitatea ~i securitatea Sistemulul Energetic National. (7) Operatorul de transport ~i sistem!iii/sau operatorii de distrtbutie aslgura transportul.(1) Producatorii de energie slectrtca din surse regenerabile de energie v£md energia electrica prcduss pe plata de energie eleclrica la prel. in termen de 60 de zlle de la intrarea ih vlgoare a prezentei legj1o).(1) Ministerul de resort are urmatoarele atrib~i: a) elaboreaza strategia de valorificare ~i promovare a surselor regenerabile de energie. (2) ~i (3) este colectata de operatorul de transport ~i sistem ~i sa face venit la Fondul pentru Medlu Tnvederea fmantaril producerii de energle din sursa ragenerabile de cat1e persoanele fizice care investesc in capacita~ energetics cu putere instalata de pa. sau de capacitatea crescuta a unai instalalii care a fost retehnotogizal. informeaza Comisia EUTopeani!i cu privlre la proportla sau canUtatea de energie e-Iectnca. (1) sunt ernise de ministerele irnpllcate. partial sau total. in intregime sau partial.ctiva poate implica operatori privati. Tntermen de 90 de zile de la intra rea in vlgoare a prezentei legl--). 220. de 25 iunie 2009. Partea I. contractele de v{mzarecumparara fUndTncheiate pe eel plflin un an de zjle. 474 din 9 iune2U10.. eu posibHitatea modfficaril notificarilor Tn cursul zilel de operare.(1) Tnscopul realizarii obiectivulul national privind energia din surse regenerabile de energie: a) Romania poate. •) TextuJa fosI rnodlflcal prin legea nr.na la 100 kW. 14. 220'2008 penlru stabinraa sIstemului cle prornovare a producerii energiei dln surse reg.t modifiesl prin Legea nr~13912010 privlijd modificarea Legil nr. nr. (1) sunt incheiate pe unul sau mal mul~ ani ill sunt notificate Comisiei Europene de catrs rnlnistarul de resort in termen de cel murt :} lunt de la lncheierea fiecarui an in care sunt Tnvlgoare. astfel incal termenuJ in cauza curse de la data inlJarii in vigoare a legn m. PARTEAI. la cerere. (2) sunt stabiUte de ANRE In baza une' metodolog. indiierent de capacitate. "') Texlttl a Ibs. (5) Solicllarile de vanzare a energiei eleetnce de catre producatorii/CQnsumatorii prevBzuti la alin.(1) Cadrul de reglementare necesar ceopsrarn cu alte state membra in eadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producerea de energie electricB. pentru to~iproducatorii de energie din surse regenerablle. respectiv distribl4ia. (2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrate electrice cu puterl Instalate de eel mult 1 MW/centrala poate ft vanduta la preturt reglementate fumizorilor implici\i tn ale carer zone delimitate de lican~ sunl situate centralele. la solicitarea producatorilor \>ia consumatorilor depnatori de oentrale electrice care utilizeaza surse r:egenerabiJede energie. nr. care trebu e prMta ca mnd indusa in obiectivul national global al stalulul membru cu care s-a incheiat proiectul comun .12008pentnJ stabinrea sistemului de promovare aproduceril energlel din surse reg'~merabilede energte. in conformitate co sistemul de promovare prevBzut de aceasta. 220(2008 pentnJ stabifirea s!stemului de prmnovare a producern en&rgrel dIn'Surss regenembi!e de energie. (6) Persoanele fizice ce de~n unitAti de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 1 MW pe loc de consum. intra en. b) Romania poate. in colaborare cu autorita~le competente. aslfel incAt lermenuJ tn cauza CUJg6" de fa data Introrii in vigoare a Legii nr. 15. Art. (2) Acordurile de tipul celor stabHite ta alln. aslfel inol!1 termenul in cauza cwge de Is data intrarii in vigoara a Legfi nr. in termen de 60 de zlla de la transpunerea in legisla\ia rernaneasca a legisla\iej europene specifice. scheme na~onale de promovare. din fond uri structurale pot beneficia din partea furnizorilor eu care au contract de furnizare a energieJ electrice. . metodologn elaborate de ANRE. (3) vor fi adresate fumizorilor Implici~. (2). In termen de 90 de zlle de Is intrarea in vigoare a prezentei legl-). de modificare !?i ulterior de abrogare a directivelor 2001/n1CE:. pana la sta~itullunii octombrie a anului precedent ce!ui de contractare. c) structureaza potentialul stabilit conform nt b) pe zone Ie de licenta aferente operatoritor de distribu~e de energie electri~ ce au calitatea de concesionari in contraclele de conceslune.electHca din surss regenerabile de energie. "')T~ul a rosllnlrodus prin Leges 1\1". publlcatiiln MonitonJ OfieiaI aI Rom~niel. (2) Ministerul de resort elaboreaza Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile conform modelului stabilit de Comisia Europeana'in concordanta cu prevederile art. 139120-10. stabiJite prin Directiva 2009/28/GE. 13912010 privtnd modilicarea legli. (4) Preturile reglementate prevazute la alin. (3) Fumizoril impliciV sunt obliga\i. pe baza unor criterli transparente ~i nediscrimlnatorii. 13. (4) din Directiva 2009J28/CE a Parlamentului European ~i a CQnsiliului din 23 aprllie 2009 privind promovarea utilizarli enefgiai din surse regenerabile.VIlI. 13912010. conform rnetodoloqlet slabilite de ANRE. prln acorduri comune cu slate membre ale Unlunll Europene: (i) prevedea l?i conveni asupra unor transferur! de cantitati de energie electrica din surse regenerabile cu un alt stat membru. coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energle.

. (2) Scrlsoarea de notifieare este transmisa atat statu lui membru in favoarea caruia a fast facuta notlffcarea. b): a) sa scads din cantitatea de ener'gia eleetrtca sau de Tnc:alzireori racire din surse regenerabile de energie. (3) lit. sau de a instalatie retehrnologlzata a carel capacitate a fost crescuta dupe respectiva data. (5) Raportul prevSzut la alln. reglonale :. pana la data de 30 mertle.VIII. 20. Art. pe baza rapoartelor ANRE. in care energla efeclrlca. 19. PARTEAI.i!i\iI unei instalatll se ccnsldera ca fitnd produse de 0 instalape separata care a fost data in exploatare la data Ia care a avut lac cresteraa capacita~n. din tara de destinape ~i.enerabila. d) . lfl c) cantttatea de energie electrlca produsa ~i exportata nu a primit un alt spnjln din partea unel scheme de sprijin dlntr-o \Bra terta decal aJ~toruJpentru investi\:1eaeordat tnsta!aVei. . transferurile statistice sau projectele comune planificate. Art 22 . 5 'intr-o perioada de 2ani. Snf13. in ani calendaristici Tntregl. Nr. in cadrul unul protect comun astlel cum se menponeaza la lit a). eu exceptia energiel electrice produse in centrale hidroeleclrlce cu puterl lnstalate rnal marl de 10 MW.' 2020~ ~nand seama de efec ele masurtlor altar politlcl prtvind e~Clen1a ener~etlca asupra oonsumului final de energie.: a) implementarea :. .daca aste relevant. ~i d) specifica perioada. inciUzirea sau racirea produsa de Instalatte din surse regenerabile de energia trebuie sa fie considerala ca filnd inclusa in obiec 'vul na~onaf global al celuilalt stat membru. din fiecare tara 1er1B de. incalzire si racite In anu. . (5) 0 notiftcare ef'ectuata in temeiul acestui artieol nu poate fl modificaUi sau retrasa fam acordul statulul membru identificat in conformitate cu alin. r.lel el.. (3) lit. (1) ANRE rnonltortzeaza dezvoltarea sl funC\ionarea pie~ei certificate verzl. ~I b) cantitatea de energie electrlca sau de incalzire racire produsa In timpul anulul din surse regenerabile de energie de caire inst. Art. (ii) 0 centitate de energie electrica echlvalenta eu cantitatea de energie electrica IUata in conslderare a fost stabillta clar in balanta de energie programata de catre operatoruJ de transport !iii sistem din partea comunitara a interconexiunii' 51 (iii) ~pacitatea stabilita sl produ'cila de energie electrica din s~rse ~ege~erabilede energie de catfe instalatia men~onata la lit. (2). b). precum ~J masurile care trebUJe luata et.In sensul art. (1) stabileste obiectivele na~onale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate in transport. 18. c). (2) !jli al art.masunle. Inciusiv cooperarea intre autoritaple locale. 16 alin. ministBrul de . Art. c) progresele inreg'istrate in evaluarea ~i imbunatatlrea procedurilor administrative de Indepartare a obstacolelor legate de reglementare ~i de alta natura._>nform prezentei leg1.(1) Ministerul de resort elaboreaza 51 notifica Comisiei Europene.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.obale. c) identifica statuI membru in favoarea c8mia se realizeaza notificarea. slrategii nationale de dezvoltare a resurselor de biomasa l?i de mobillzare a un:Jr nol surse de biom~sa destinate diferitelor utilizeri.n care precizeaza: a) cantitatea lotala de energie electrlca sau de inc31zire on racire produsa in timpul anului din surse regenerabile de energie de catre instala~a care a recut obiectul notl:ficarli.Energia electrica din surse regenerabile de energie produsa Tntr-o ~ara terta este IUata in considerate tn ceeB ce prive~te obiective1e na\ionale globale numai daca sunt fndeplinite urmatoarste oondi~i: a) energia electrica este consumata in interlorul ComunttatH. (2) ANRE publica anual pe site-ul propriu. unitaWe de energie din surse regenerabile rezullate in urma cr~terti capacit. d).>i funC\ionarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse rag. (2) Planul nalional de actnme in domeniul energiel regenerabile rnenponet la alin. raportuJ referiter la modul de reanzare a Vnlelor na~onale ~l masurile fntreprinse pentru a facilita accesul la retea al energlei electrice prodess din surse regenerabile de energie. energie electrica.care este luata in conslderare fn rnasurarea conformltapi de catre statuI membru care transmits scrisoarea de notiflc·are in temeiul alln.alatla respectiva l?i care va fl luata in considerare pentru obiectivul na~onal global al altui stat membru. . (4) detallaza. referitoare la dezvoltarea productlel d~ energie electrica din surse regene-abile. (3) Cantltatea de energie electrica sau de incalZire on racire din surse regenerabile de energie notiflca~ in conformitate cu alin. pana la data de 30 lunla 2010. inoepand cu luna octombrie 2010.2010 (3) Notificcareamentionata la alln. pe care i1 transmite comisiilor de specialltats ale Parlamentului .i ministerului de resort (4) Ministerul de resort tntocmeste 0 data la 2 ani. (I) 0 cantitate de energie electrica echivalent~ cu canlitatea deenergie electrica. preoum ~i modul de indepllnirea masurilor stabHite in Planul naponal de ac1iune. ponderea energiei electrice prod use din surse regenerabile in consumul final brut de anergic etectnca. 21. 31 b) energla electrlca esta produsa de 0 insta!a~e nou construita care a devenit operaponala dupa data de 25 iun!e 2009. (3) lit.. Planul national de actiune In dorneniul energiei regenerabile. . CAPITOlUL VIlI Monltorlzare raportare Art. 18 it. tranzit. (4) Perioada specificata la alin. in conformitate cu condttiile notifieari!. Art. ministerul de resort transmite 0 scrisoare de notifieare Comisiei Europene. b) se refare la aceeasi perioada de timp. luata in considerate a fast stabUita clar Tn cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de caire toti operatorii de transport ~i sistem din tara de origine. In C8zul in care ponderea de erergle din surse regenerablle scade sub valoarea stabilita de traiectoria orientativl:i prevazuta la art. (1) lit. cannta care este considerata ca indepUnita daca: . d) nu poate depa~Janul 2020.luale pentru ~ asigura transportul 9i distribupa energ. (2): a) descrie inslala\ia Pfopusa Tn cadrul proiectulul cornun sau ldentifica mstala~a retehnologizata: b) speclflca proporpe sau cantitatea de energie eleclrica. ~i b) se adauga la carrtitatea de energie electrlca sau de incalzlre on racke din surse r~enerabile de energie care este Juata in eonslderare in masurarea conformita\ii de clitre statui membru care prfrn~te scrisoarea de notificare tn conformitate cu alin.I ?':' on . dezvoltarea disponibllita\ii ~ utilizarii resurselor de blomasa in scop energetic. b) funclionarea sistemului de garanpi de origine' pentru energia eleclrlca Iili masurile luate pemru a asigu'a fiabilitatea ~I proteclla Tmpotriva fraud~rii ststernulut.resort elab_oreaza ~j notifica Comisiei Europene un Plan napona] de acpuneln domeniul energiei regenerablle modificat. 17. ANRE intocm6ife un raport prlvind monitorizarea pielai de energie 9'i a piatei certificatelor verzi. intocme~te anual ~1face public un raport pnvmd modul de functionare a slstemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile. cat ~i Comisiei Europene.. pentru anul precedent (3) Trimestrial.eclrioe produse dm surse regeneratile de energie. 16 alin. de 1ncalzlre sau mclre produsa de lnstalatla respectiVa care trebule sa fie luata in considerare in cadrul obiectivelor nationale globala ale unul alt stat membru. in termen de 3 lunl de la sfaf1llitulfiecarul an din cadrul perloadei specificate la art.(1) In cazul reallzarii de proiecte comune in conformitate cu art. ~f r:na~ufllecaretrebute adoptate pentru atingerea respectlvelor oblective na_tlonalegl. . Durata unul protect comun poate depa~i anul 2020.>1 nationale. (1). 16.

-. publicata in MonHoruI Oficial al Romaniel.OR I~ MONITORUL OFIClhL Monltorul Sir. in vigoare a prezentelleg'·). 474 din 9 iulia 2010.OITOR: PARLAMENTU1. Partea l. 13912010 privlnd modificarea Legfi nr.:~d -.. blot. 13912010. partar.PUTATIL.. ~.401. 27..Tn cazul in care in term en de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare. publicatA Tn Jurralul Dfidai al Unlunii Europene nr. ~) Textul a fast modiflcal prtn Legea nr. P33. (2)-(61 din Directlva nr.71 ~ 021.xtuJ a lOst in1rcdl..) (2) Cadrol de reglementare privind preluarea certificatelor verzi in exces f. R055RNCBOQ82006711100001 OfIclal al R.SA. Partea l. publlcata in Mo-nitOf\lI Oficlal at Romania).) Textul a fos{ modI6cat prin Legea nr. nr. Art.i Conla. PARTEA t.Vlll. 13912010 prMnd modllican. 22012008 penlnJ slablllrea sistelillulul de promovare a produceril energlel din surse regenerab Ie de energle.roduse din surse regenerabile de energie Art.a cadrul de reglementare necesar punerii in apticarea prezentei legJ in termen de 60 de zile de la intrarea aoesteia in vigoare-). 1n conformltate cu art. Partea I.13912010 privlnd Illodificarea Legll nr. 1-4. ParcuJui nr. (2) ANRE etabereaza Regulamentul de oallflcare a producatortlor de energie electrtca din surse regenerabile de energle psntru apUcarea slstemutul de promovare. 24.urHor Legate de Art.F. 65.00. astlel inca11armenul in cauza CUfse de la dalalnbiidi in vigoare a Legil nI'.omilniel.72 Tiparul: . Papa IoIoc!oIt _ LQ:a'irS. fax 021.318..ls prin Legea nr. 5 ann. Gabriel S.40 lei ISSN 1453-4495 . NOTA: Reproducem mai jos mentiunea privind transpunerea nonnelor cornunltare-dln Leges nr.. . Bucu~ti.(1) in scopul de a dovedl consumatorilar final] pondereasau cantitatea de energie din surse regenerabile in cadrul mlxulul de energie al unui fumizor.Unirea' Bu~1l "II IBAN: R012TREZ7005069XXXOO0531 Dlreqia de Trezore-rie:. Bucu~ C.NIEI. 28.. in masura Tn care nu este afectata siguranta Sistemului Energetic Natlonal. 2OiI1Q9B. in conformitate cu crlteri! obiective. Prel'Jl: 6.n surse regenerabile comparat cuobiectivul na~onal.d modilicarea Legll nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemulul de promovare a energiei din surse regenerabile de energie: . promovare a Jroducerii energiel din surse reg&nerabUe de enargia. fax 021.directivel men~onate care nu sunt transpuse pnn prezenta lege se vor transpune prin hotarari ale Guvemulu subsecvente. Pandurl nr.Jc AIJiENT1C. nr..2010 rezonabil pentru ortoe racordare pana la data de 30 iunle a anului urmator. precum 9i potentiaJul estimat pentru proiecte cornune. 220/2008 penlru stabilirea slstemului de.billtate Publleil a Municipiulul BuaJrlliU (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. CAPITOLUL Xl Dis.Prezanta lege transpune art.i . 139.32 MONITORUL OFIGIALAL ROM. 16 alin. 6-10. 139/2010 privi. intemet www_monitoruloficial. sectonll5.A. ') Te. sectorul1. care se aproba prin hotarare a Guvernulul In termen de 3 luni de la intra re a.318.ro. IBAN:. se stabile!?te sistemul garanllitor de origine a productiel de. pre cum ~i modul in care utiUzarea acestora este considerata la indeptinlrea obiectlve1or stabilite prin prezenta lege se elaboreazii de ministerul de resort ~i59 aproba prin hotarare a Guvemulul.vllI.00. transperente sl nedlscriminatorii. pana in anul 2020. din surse regenerablJe de energie. in termen de 90 de zile de Is intrarea in vigoare a prezentei legr-o-).! Leg!i nr.lNIEJ - CAMERA DE. \el.lj transferurile statistice de energ~ eleotrlca din sursa regen era bile. lnclusiv: a) 0 estimare cuprinzatoara till detaliata a cost. 13912010. Art 23. regenerablle releaua electrlca (1) Producatorii de energie electrlca din surse de energie au aeces prioritar la releaua de transportJdistribu~e a energiei electrice. un document prevlzional care indica: a) excesul esUmat al productlai sale de energle dl. 13912010 privind mod1ficarea· Legii nr. E. 1n termen de 60 de zile de la ntrarea in vigoare a prezentei legj. (1). S17113. 22012008 penlru slabllirea sistemulul de promavare a producerii ene_rgiei dIn 5W'SS regenembne de energie. (1) lit a) se elaboreaza de mmisterul de resort ~i se aproba prin hotarare a Guvemului. Banea ComercfClli'l Romans .401. 2009/28/CE a Partarnentulul European ~I a ConsiJiulul din 23 aprilie 2009 privind promovarea ulllizarii energie! din surse regenerabile..51. . de modfficare ~i ulterior de abroqare a Oirectivelor 2001177/CE ~i 2003/30/CE. ). aprobat prin ordin al p~edtntelul ANRE. e-mail: markeling@ramo.(1) Cadrul de reglementare prlvind promovarea utilizarii blocarouranulor si biollchidelor.ro Adresa penlru pu~tate: Canlrul penlru rela!1i CIJ pubUcul. 474 din 9 iuRe 2010." ~!>f. -Sucursala . (2) Operatorll de relea punla dispozI1ia oriearui nou producator de energie din surse regenerabile care doreste sa se conecteze la sistem informaliile neeesare complete.. Art. ""'J Textul a fos1lntrodus prin Legea nr.2010 contine 32 de paglnl.'2010_ .Monitorul Oficlal' RA )Jionitol'Ul Oficlar RA. art. (1) ANRE adapteaz. art.. art. ~i b) cererea sa estimate de energie din surse reganerabile care trebuie sa fie sa!isfacuta alttel decal prtn produclia Interns pana In anul 2020. pubIJea:ta in Monitorul Oficialal Romanial. CAPITOLULX Accesulla 25. 139"12010 .. Tncillzirea ~i racirea p.energie din surse regenerabile.pozifii finaJe Art. 474 din 91ulle 2010.. (1) ~i art.Mlnisterul de resort etaboreaza ~inotiflca Comisfei Europene tnaints de data limita pentru elaborarea Planulul na~onal de actiune in domenlur energiei regenerabile.00. prevazute la art.15. 0-21. racercare: b) un tennen rezonabil ~l precis pentru primirea ~i anallzarea cereril de racordars la reteaua electrica.nr.51. .70. 12.291150. Cele!alte prevederl ale. 021. rop"_. (2)ANRE elaboreaza Regulamentul de emitere!iii urmarire a garan~ilor de origine. astfeJ incat lermanu[ In cauza curge de Ie data Inbiirii ln vlgoare 9." sau CAPITOLUL Garant" IX de onglne pentru energia electrica. 1.I. 26. Guvemul va lua masuri de stimulare a invest1\itlor. nr. Pariea 1. care ar putea fi transferat clUre atte state membre. Nr.art. Legli nr.. . plan nalional prm care sa stabllesc mttsuri corespunzAtoare ~i proportion ale pentru a atlnge tntr-un termen rezonabll valoarea stabillta in traiectoria orientativa. ~. ROM. publicalA Tn MonltoNI OliCial al Romanlel. c) un calendar orientativ propusa la reteaua electrica. 16--19. in vederea respectaril dispozi1jllor prezentei legi.401.. Partea I. 22012008 panlru stabllirea sislemulul de plomovarea produceni energ e. R0427282. 577/13. astrel meat termenul fn cauza curge de Ia data intranl in vlgoClJ6 a Legn nr. in lermen de 90 de zlle de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 474 dln91uUe 2010. nr.. 15 alin. . L 140 din 5 iunie 2009. 15 alin. astfel inca! tmmenlJl In caUzii curse de Ia data intrani in Yigoore a LegH nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful