You are on page 1of 1

Hz. Ali`nin, o lu Hz. Hseyin`e vasiyeti Ey O lum!

Zenginlikte ve fakirlikte Allah n takvas zerinde olmay , ho nutluk ve fke an nda hakk sylemeyi, varl kta ve yoksullukta orta halli olmay , dost ve d mana adaletle davranmay , canl l k ve tembellik halinde amel etmeyi, rahatl kta ve zorlukta Allah tan ekinmeyi sana tavsiye ediyorum. Ey O lum! Arkas nda cennet olan bir er, er de ildir. (Nitekim) arkas nda cehennem olan hay r da hay r de ildir. Cennetten ba ka her nimet kktr, ate ten ba ka her bela afiyettir. Ey O lum! Bil ki, kendi ay b n gren ba kas n n ay b ile me gul olmaz. Ba kalar n n ay b n aan kimsenin ailesinin ay b a l r. Allah n verdi i paya raz olan, elden kana zlmez. Kendi hatas n unutan, ba kalar n n hatas n byk grr. Zor i leri (vesilesiz) yklenen helak olur. Kendi fikrini be enen sapar. Kendi akl n yeterli gren kayar. Alimlerle oturup kalkan sayg grr. Ayak tak m ndan olan kimselere kar an, kmsenir. Kt yerlere giden itham edilir (ktlkle sulan r). oka aka yapan kmsenir (ona sayg s zl k yap l r). Sz ok olan n yanl ok olur; yanl ok olan n utanc azal r; utanc azalan n, ekinmesi azal r; ekinmesi azalan n kalbi lr; kalbi len ki i de ate e girer. Ey o lum! Mminin izzeti, halktan msta ni olmas ndad r (ihtiyac n halka iletmemesindedir). Kanaat, tkenmeyen hazinedir. lm fazla anan, dnyadan az bir mala raz olur. Sz sylemeyi amelden sayan ki inin, sz azal r; ancak yarar olan sz syler. Ey O lum! Do rusu cezadan korktu u halde gnahtan sak nmayan, sevaba mit besledi i halde tvbe ve iyi amelde bulunmayan kimseye a ar m. Ey o lum! Tefekkr nur, gaflet zulmet, cehalet ise sap kl k do urur. Mutlu ba kalar ndan t alan kimsedir. Edep en iyi mirast r. Gzel ahlak, en iyi arkada t r. Akrabalarla ili kiyi kesmekte bereket (bolluk) olmad gibi, f sk-u fcurda da zenginlik olmaz. Ey O lum! Afiyet on k s md r; dokuz k sm , Allah n zikri hari susmaktad r; bir k sm ise ak ls z kimseler ile oturup kalkmamaktad r. Musibetlere sabretmek, iman hazinelerindendir. ffetlilik fakirli in ziyneti, krde bulunmak ise zenginli in ziynetidir. ok gr mek usand r c d r. Birisini denemeden gvenmek, ihtiyata ayk r d r. Ey o lum! Karde inin senin zerindeki hakk , senin onun zerindeki hakk n kadard r. Ak betini d nmeden bir i e giri en, kendisini felaketlere atm olur. Amelden nce d nmek, insan pi manl ktan korur. efkatli yoksul, efkatsiz zenginden daha iyidir. Her eyin bir az vard r; lmn az ise insano ludur. Ey O lum! Do rulu u ve drstl isteyen ve ona ynelen kimseye, zorluklar ve s k nt lar kolay gelir. Nefsin kemale ve hidayete ermesi, ona kar muhalefet etmektedir. Her geen saat, insan n mrn k salt r. Yaz klar olsun zalimlere, hkmedenlerin en stn ve gizli s rlar bilen Allah n azab ndan. Ey o lum! Kullar n hakk na tecavz etmek, k yamet iin ne kt bir az kt r. Her yudum suda bo ulma ve her lokmada t kanma tehlikesi vard r. Rahatl k me akkate, fakirlik nimete, lm hayata, hastal k da s hhate ne kadar da yak nd r. Ameli, ilmi, sevgisi, bu zu, almas , vazgemesi, konu mas , susmas , fiili ve sz (yani btn nemli i leri) Allah iin halis olan kimseye ne mutlu. lmiyle amel edip al an, lmn ans z n gelmesinden korkup haz rl kl olan, sorduklar nda halka nasihat eden, aksi taktirde susan, sz do ru olan ve susmas cevap veremedi inden olmayan alime ne mutlu. Ba kalar na ho grmedi i eyi kendisi iin ho gren ve yapt i i ba kalar na ay p bilen kimseye de yaz klar olsun. O ulca z m! Bil ki, yumu ak szl olan kimse muhakkak sevilir. Allah Tel seni hidayette muvaffak eylesin ve kendi kudreti ile seni itaat ehlinden k ls n. nk O dur ba layan ve Kerim olan.