You are on page 1of 9

PPRRIIMMEERREESS IIMMPPRREESSSSIIOONNSS AA LLAA MMOOTTXXIILLLLAA

I O O N N S S A A L L A A M M O

Maria Janer Marquès

22023 Reflexió i innovació Educativa

Professores: Maria Rosa Rosselló i Carme Pinya

Menorca

 

1. Fer emergir creences i contrastar-les

OBJECTIUS

2. Fer-se conscient dels diferents rols d’un mestre i la necessitat de formar-se en tots ells.

 

1. El paper del professorat

CONTINGUTS

2. La reflexió sobre la pràctica i la millora professional.

AGRUPAMENT

Individual

LLIURAMENT

23 de febrer

QUIN TIPUS DE MESTRE VULL SER?

El mestre d’educació infantil per mi ha de ser una persona:

- Responsable

- Amb paciència

- Diplomàtica

- Creativa i amb ganes de voler innovar

- Actitud empàtica amb els infants (adequant el to de veu i el llenguatge gestual)

- Que potencií al màxim les capacitats dels seus infants

- Que mostri afecta cap als infants i les seves famílies

- Que mostri entusiasme cap a la seva feina

- Que col·labori amb les famílies

- Actitud inclusiva

- Mostrar vocació cap a la feina

És diferent el perfil d’un mestre de l’etapa 0-3 que d’un de l’etapa 3-6? En què és diferent? En què és semblant?

Penso que el perfil d’un mestre de l’etapa 0-3 i un de 3-6 són semblants, ja que han de mostrar el mateix entusiasme cap a la seva feina. Potser en el primer cicle les característiques principals és l’atenció de les necessitats fisiològiques i bàsiques dels infants, potenciant la seva seguretat física i afectiva. I en el segon cicle potser és basa més en el desenvolupament neurològic i psicomotriu dels infants.

Quin tipus de mestre hi havia a l’aula on vas realitzar les teves pràctiques de Cicle Formatiu? Semblances i diferències entre el perfil de mestre ideal que has definit i el que vas veure.

La meva tutora de pràctiques era una mestra amb molta experiència, ja que feia molts d’anys que exerceix de mestra. Mostrava constantment un entusiasme molt gran cap a la seva feina (transmetia vocació), respectava moltíssim als infants, confiava molt amb ells i amb les seves potencialitats. Tenia molt de tacte alhora de tractar amb ells per: canviar els bolquers, parlant amb ells, llevar els mocs, etc

Potser el que vaig trobar a faltar era que hem dones més responsabilitat en algunes tasques. A part d’açò considero que vaig aprendre moltíssim amb ella.

Semblances i diferencies entre el perfil de mestre ideal.

Semblances:

- Entusiasme cap a la seva feina.

- Respectuosa davant els infants.

- Actitud d’escolta davant els infants i les seves famílies.

- Valorava les potencialitats de cada infant.

- Donar seguretat als infants.

- Actitud inclusiva. (Tractar a les famílies per igual independentment de la seva classe social i econòmica)

Quin tipus de mestre vols ser?

M’agradaria ser un mestra com el que he explicat abans. Un mestra que respecta i valora la seva feina, que sent vocació cap el que fa. Una mestra que reflexiona sobre la seva feina. Que té en compte les opinions dels companys de feina i dóna importància a la feina amb equip. Una mestra que pensar en tot moment que l’infant és el protagonista de la nostra feina. Tenir present en tot moment que sempre podem aprendre coses noves i no pensar que ja som docents perfectes sinó, voler créixer com a mestra i tenir la mentalitat oberta.

Ha evolucionat aquest concepte des del primer curs dels estudis de mestre? Com?

Penso que si ha evolucionat moltíssim i ha canviat aquest concepte, ja que des del primer any fins ara he après moltes coses que desconeixia. Aquest aprenentatges m’han fet reflexionar sobre aquesta feina, valorar lo important que és tenir vocació i voler aprendre sempre coses noves.

 

1.

Afavorir la reflexió personal respecte al propi perfil

professional.

OBJECTIUS

2.

Autoavaluar concepcions i actituds per reafirmar interessos

i motivacions professionals, tot identificant les competències adquirides i les que necessiten d’una millora.

 

1. El paper del professorat

CONTINGUTS

2. La reflexió sobre la pràctica i la millora professional.

AGRUPAMENT

Individual

LLIURAMENT

 

23 de febrer

VALORACIÓ DE LES MEVES COMPETÈNCIES

Escriu dos comportaments, actitud o idees que valores positivament i dos que valores negativament de la teva manera de fer en relació a:

Et pot ajudar revisar el document electrònic P. PERRENOUD (2007). Diez nuevas competencias para ensenyar. Barcelona: Graó

1. Organitzar situacions d’aprenentatge

Comportaments i actituds positius: Penso que som una persona organitzada per portar una bona organització a les aules i a les programacions. Encara que sempre es pot millorar.

Comportaments i actituds a millorar: Hauré de millorar implicar als alumnes en activitats de investigació, treballar a partir dels errors

2. Gestionar la progressió dels aprenentatges

Comportaments i actituds positius:

aquest apartat.

Penso que encara em falta experiència per poder contestar

Comportaments i actituds a millorar: Hauré de millorar el tema de les avaluacions dels alumnes, ja que s’ha d’aprendre a observar i saber elegir els ítems i objectius adequats per després avaluar correctament.

3.

Elaborar dispositius de diferenciació

Comportaments positius: Vaig fer les pràctiques a una escola heterogènia on hi havia una diversitat molt gran d’alumnes. Penso que no em costaria afrontar aquesta diversitat. No feria cap mena de diferenciació entre alumnes.

Comportaments i actituds a millorar: Potser tindria més dificultats alhora de “desenvolupar la cooperació entre alumnes i algunes formes simples de ensenyança mútua”.

4. Implicar als alumnes en els seus aprenentatges

Comportaments positius: En aquest apartat, penso que no em costaria gens fomentar i estimular el desig d’aprendre, negociar amb ells tipus de regles i normes.

Comportaments i actituds a millorar: Hauria d’agafar experiència en afavorir la definició d’un projecte personal de cada alumne, oferir activitats de formació opcionals i desenvolupar la capacitat d’autoavaluació de l’alumna.

5. Treballar en equip

Comportaments positius: Em considero una persona diplomàtica alhora de dialogar i acordar algun tema. Penso que no tindria cap problema per arribar a un consens amb el meu equip de feina.

Comportaments a millorar: Hauré de millorar la confiança amb jo mateixa per el dia que hagi de dirigir alguna reunió d’equip. També s’aprèn amb l’experiència el fet d’afrontar crisis i conflictes entre persones, penso que també ho hauria de millorar.

6. Participar en la gestió de l’escola

Comportaments positius: Les meves ganes de fer feina, ganes de millorar les coses, dono molta importància amb el reciclatge, totes aquestes actituds penso que poden esser positives en la gestió de l’escola.

Comportaments a millorar: Elaborar, negociar un projecte institucional, sa veritat que hauria de millorar-ho, ja que ara mateix no sabria com fer-ho. Administrar els recursos del centre també hauria d’agafar experiència.

7.

Informar i implicar als pares

Comportaments positius: Em considero un poc tímida al principi amb la gent que acabo de conèixer. Però penso que un cop parlar-hi unes quantes vegades puc arribar a mantenir una bona relació amb les famílies, ja que li dono molta importància a mantenir un bon vincle amb els pares.

Comportaments a millorar: Hauria de millorar la meva timidesa i la relació que puc mantenir amb els pares a les reunions, però penso que açò és una qüestió d’experiència i a poc a poc aniré agafant confiança amb mi mateixa.

8. Emprar les tecnologies de la informació

Referent a les noves tecnologies penso que no tindria cap tipus de

problema, ja que des de sempre hi he estat en contacte i tinc la mentalitat oberta per aprendre’n més. A part a la carrera ens han fet fer el blog i açò vulguis o no és un recurs molt útil a les escoles.

Comportaments positius:

Comportaments negatius:

Sempre podem aprendre més sobre les noves tecnologies. Tenir la

mentalitat oberta i mai tancar les portes.

9. Afrontar els dilemes i els problemes ètics de la professió

Comportaments positius: Em considero una persona inclusiva, intento sempre que les persones que estan al meu al voltant es sentin bé i no puguin sentir-se desplaçades ni rebutjades. Per aquesta raó penso que no tindria problema per lluitar en contra dels prejudicis, les discriminacions sexuals, ètnies i socials. També sempre he defensat la igualtat entre els ciutadans. També penso que ho agafaria amb moltes ganes el fet de treballar el desenvolupament del sentit de la responsabilitat, la solidaritat i el sentiment de justícia, ja que son temes que m’agraden i són necessaris a la vida.

Comportaments i actituds a millorar: Hauria de millorar molt més tot el que he dit abans, ja que les coses no estan sempre perfectes sinó que s’han d’anar millorant i retocant.

10. Organitzar la pròpia formació continua

Comportaments i actituds a millorar:

cursos de formació, llegint millorar la nostra feina.

I

Voler formar-me constantment, cercant informació, fent

sempre pensar que mai en sabem prou sinó que sempre podem

OBJECTIUS

1.

Afavorir la reflexió personal respecte al propi perfil

professional.

2.

Autoavaluar concepcions i actituds per reafirmar interessos

i motivacions professionals, tot identificant les competències adquirides i les que necessiten d’una millora.

CONTINGUTS

1. El paper del professorat

2. La reflexió sobre la pràctica i la millora professional.

AGRUPAMENT

Individual

LLIURAMENT

23 de febrer

LES MEVES PORS

En aquesta activitat us demanem que penseu una bateria de preguntes per fer-vos una entrevista

imaginaria a vosaltres mateixos, per tal de descobrir quines són les pors, dubtes, inquietuds teniu en relació a la professió docent:

que

Anota 10 preguntes per fer-te una entrevista a tu mateix.

- Que feries en el cas que els pares qüestionessin la meva feina?

- Sabràs diagnosticar tot tipus de trastorns?

- Que feries si un pare no accepta que el seu fill necessita una adaptació curricular?

- Com actuaries si ten adones que un fillet que tens a l’aula pateix maltractament infantil? Com ho comunicaries als pares?

- Com treballaries a l’aula la anorèxia infantil?

- Quines activitats feries per introduir una actitud inclusiva a la classe?

- Com actuaria davant una situació d’emergència?

- Sabràs posar en pràctica les diferents activitats a l’aula?

Respon per escrit almenys les 3 preguntes que et semblin més complexes.

Que feries en el cas que els pares qüestionessin la meva feina?

Es una de les coses que em fan més por, la relació que pugui mantenir amb els pares, ja que si en algun moment qüestionen la teva feina, et transmetran inseguretats i no estaràs agust del tot fent la teva feina. Penso que és molt important que hi hagi un bon vincle entre els pares i les mestres.

Sabràs diagnosticar tot tipus de trastorns o necessitat educativa especial?

També és una altre de les pors que tinc, si sabre diagnosticar adequadament i en el moment adequat tot tipus de trastorn o necessitat educativa especial. Esper que a mesura que faci feina alleugerir aquesta por fins a superar-la del tot.

Com actuaries si ten adones que un fillet que tens a l’aula pateix maltractament infantil? Com ho comunicaries als pares?

Demanaria una reunió amb les altres mestres que tracten amb el fillet i demanar-li si elles també han notat que el fillet té marques als braços. Un cop les mestres opinen el mateix que jo, aniria a parlar amb la psicopedagoga per a veure ella que troba. Si desprès d’arribar a un acord amb l’equip de cicle que trobem que poden ser signes de maltractament infantil.

Demanaria una entrevista amb l’infant. Li demanaria sobre les ferides que em digui com se les ha fet. Desprès demanaria una reunió amb la seva mare per comentar-li que el seu fill cada setmana presenta ferides als braços, sempre amb un llenguatge tranquil·litzador i en cap moment que pugui semblar amenaçador. I sempre donant-li confiança, que ella sàpiga que pot confiar amb jo, la mestra, que estic per ajudar-la en tot moment. A la seva mare li demanaria si ella sen ha adonat compte d’aquestes ferides. I que pensem que no són ferides habituals que l’infant es pugui fer en un parc o a casa. I desprès depenent de la seva resposta seguiria demanant preguntes intentant que em pugui dir la veritat amb confiança.