You are on page 1of 27

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011
c kim ton

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

NI DUNG
Trang
Bo co ca Ban Tng Gim c

02 - 03

Bo co Kim ton

04

Bo co ti chnh c kim ton

05 - 26

Bng cn i k ton

05 - 06

Bo co kt qu hot ng kinh doanh

07

Bo co lu chuyn tin t

08

Thuyt minh Bo co ti chnh

09 - 26

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

BO CO CA BAN TNG GIM C


Ban Tng Gim c Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco (sau y gi tt l Cng ty) trnh by Bo co
ca mnh v Bo co ti chnh ca Cng ty cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011.
CNG TY
Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco c chuyn i t X nghip Lng thc Thc phm Safoco theo
Quyt inh s 4451/Q/BNN-TCCB ngy 09 thng 12 nm 2004 ca B trng B Nng nghip v pht trin Nng
thn v vic Chuyn doanh nghip nh nc X nghip Lng thc Thc phm Safoco thnh cng ty c phn. Tn
giao dich quc t Safoco Foodstuff Joint Stock Company, vit tt l SAFOCO.
Cng ty hot ng theo Giy chng nhn ng k kinh doanh Cng ty c phn s 4103003305 ng k ln u ngy
14/04/2005 v thay i ln th tm ngy 05/09/2011 do S K hoch v u t Thnh ph H Ch Minh cp.
Vn iu l ca Cng ty l 45.457.770.000 ng, c chia thnh 4.545.777 c phn. C phiu ca cng ty ang c
nim yt ti S Giao dich Chng khon H Ni vi m chng khon l SAF.

HI NG QUN TR, BAN TNG GIM C VA BAN KIM SOT


Cc thnh vin ca Hi ng Qun tri trong nm v ti ngy lp bo co ny bao gm:
B Phm Thi Thu Hng
ng Nguyn Tun Bao
ng Hunh Anh Minh
ng Trn ng Minh
B Nguyn Thi Nga

Ch tich
y vin
y vin
y vin
y vin

Cc thnh vin ca Ban Tng Gim c iu hnh cng ty trong nm v ti ngy lp bo co ny bao gm:
B Phm Thi Thu Hng
ng Nguyn Tun Bao
ng Hunh Anh Minh
B Nguyn Thi Nga

Tng Gim c
Ph Tng Gim c
Ph Tng Gim c
K ton trng

Cc thnh vin Ban Kim sot


ng V Trng Hng
B Phm Thanh Loan
ng Trn Hong Thao

Trng ban
y vin
y vin

KIM TON VIN


Cng ty TNHH Dich v T vn Ti chnh K ton v Kim ton (AASC) thc hin kim ton cc Bo co ti chnh
cho Cng ty.

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
CNG B TRCH NHIM CA BAN GIM C I VI BO CO TAI CHNH
Ban Tng Gim c Cng ty chiu trch nhim v vic lp Bo co ti chnh phn nh trung thc, hp l tnh hnh hot
ng, kt qu hot ng kinh doanh v tnh hnh lu chuyn tin t ca Cng ty trong nm. Trong qu trnh lp Bo co
ti chnh, Ban Tng Gim c Cng ty cam kt tun th cc yu cu sau:
-

La chn cc chnh sch k ton thch hp v p dng cc chnh sch ny mt cch nht qun;
a ra cc nh gi v d on hp l v thn trng;
Nu r cc chun mc k ton c p dng c c tun th hay khng, c nhng p dng sai lch trng yu n
mc cn phi cng b v gii thch trong bo co ti chnh hay khng;
Lp v trnh by cc bo co ti chnh trn c s tun th cc chun mc k ton, ch k ton v cc quy inh c
lin quan hin hnh;
Lp cc bo co ti chnh da trn c s hot ng kinh doanh lin tc, tr trng hp khng th cho rng Cng ty s
tip tc hot ng kinh doanh.

Ban Tng Gim c Cng ty m bo rng cc s k ton c lu gi phn nh tnh hnh ti chnh ca Cng ty, vi
mc trung thc, hp l ti bt c thi im no v m bo rng Bo co ti chnh tun th cc quy inh hin hnh
ca Nh nc. ng thi c trch nhim trong vic bo m an ton ti sn ca Cng ty v thc hin cc bin php thch
hp ngn chn, pht hin cc hnh vi gian ln v cc vi phm khc.
Ban Tng Gim c Cng ty cam kt rng Bo co ti chnh phn nh trung thc v hp l tnh hnh ti chnh ca
Cng ty ti thi im ngy 31 thng 12 nm 2010, kt qu hot ng kinh doanh v tnh hnh lu chuyn tin t cho nm
ti chnh kt thc cng ngy, ph hp vi chun mc, ch k ton Vit Nam v tun th cc quy inh hin hnh c
lin quan.
Cam kt khc
Ban Tng Gim c cam kt rng Cng ty khng vi phm ngha v cng b thng tin theo quy inh ti Thng t s
09/2010/TT-BTC, ngy 15/01/2010 ca B Ti chnh hng dn v vic cng b thng tin trn Thi trng chng khon.

H Ch Minh, ngy 14 thng 01 nm 2012


TM. Ban Tng Gim c
Tng Gim c

Phm Th Thu Hng

a
a
a
S: ./2012/BC.KTTC-AASC.HCM

BO CO KIM TON
V Bo co ti chnh cho nm ti chnh kt thc ngy 31 thng 12 nm 2011
ca Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco
Knh gi:

Quy c ng, Hi ng quan tr v Ban Tng Gim c


Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco

Chng ti kim ton Bo co ti chnh ca Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco c lp ngy 14 thng
01 nm 2012 gm: Bng cn i k ton ti ngy 31 thng 12 nm 2011, Bo co kt qu hot ng kinh doanh, Bo
co lu chuyn tin t v Thuyt minh bo co ti chnh cho nm ti chnh kt thc ngy 31 thng 12 nm 2011 c
trnh by t trang 5 n trang 26 km theo.
Vic lp v trnh by Bo co ti chnh ny thuc trch nhim ca Ban Tng Gim c Cng ty. Trch nhim ca chng
ti l a ra kin v cc bo co ny cn c trn kt qu kim ton ca chng ti.
C s y kin
Chng ti thc hin cng vic kim ton theo cc Chun mc kim ton Vit Nam. Cc chun mc ny yu cu cng
vic kim ton lp k hoch v thc hin c s m bo hp l rng cc bo co ti chnh khng cn cha ng cc
sai st trng yu. Chng ti thc hin vic kim tra theo phng php chn mu v p dng cc th nghim cn thit,
cc bng chng xc minh nhng thng tin trong bo co ti chnh; nh gi vic tun th cc chun mc v ch k
ton hin hnh, cc nguyn tc v phng php k ton c p dng, cc c tnh v xt on quan trng ca Ban
Tng Gim c cng nh cch trnh by tng qut cc bo co ti chnh. Chng ti cho rng cng vic kim ton ca
chng ti a ra nhng c s hp l lm cn c cho kin ca chng ti.
kin ca kim ton vin
Theo kin ca chng ti, Bo co ti chnh phn nh trung thc v hp l trn cc kha cnh trng yu tnh hnh ti
chnh ca Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco ti ngy 31 thng 12 nm 2011, cng nh kt qu kinh
doanh v cc lung lu chuyn tin t trong nm ti chnh kt thc cng ngy, ph hp vi chun mc v ch k ton
Vit Nam hin hnh v cc quy inh php l c lin quan.
H Ch Minh, ngy 17 thng 01 nm 2012
CN Cng ty TNHH Dch v T vn Ti chnh
K ton v Kim ton (AASC)
Gim c

Kim ton vin

Bui Vn Thao
Chng ch KTV s: 0522/KTV

Nguyn Anh Ngoc


Chng ch KTV s: 1437/KTV

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

BNG CN I K TON
Ti ngy 31 thng 12 nm 2011
M s TAI SN

Thuyt
minh

100 A. TAI SN NGN HN


110 I. Tin v cc khoan tng ng tin
111 1. Tin
112 2. Cc khon tng ng tin
130
131
132
135

III. Cc khoan phai thu ngn hn


1. Phi thu khch hng
2. Tr trc cho ngi bn
5. Cc khon phi thu khc

140 IV. Hng tn kho


141 1. Hng tn kho

150 V. Ti san ngn hn khc


151 1. Chi ph tr trc ngn hn

200 B. TAI SN DAI HN


220 II. Ti san c nh
221 1. Ti sn c inh hu hnh
222 - Nguyn gi
223 - Gi tr hao mn ly k (*)
230 4. Chi ph xy dng c bn d dang

250 IV. Cc khoan u t ti chnh di hn


258 3. u t di hn khc

260 V. Ti san di hn khc


268 3. Ti sn di hn khc

10

270 TNG CNG TAI SN

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

105.637.816.971

85.784.010.227

27.849.076.138
11.814.076.138
16.035.000.000

19.941.222.020
12.941.222.020
7.000.000.000

41.910.898.151
41.605.006.873
166.425.000
139.466.278

35.037.038.723
34.934.869.734
20.003.500
82.165.489

35.721.443.137
35.721.443.137

30.683.932.484
30.683.932.484

156.399.545
156.399.545

121.817.000
121.817.000

22.338.229.379

20.175.051.983

22.297.369.379
22.210.530.979
66.160.619.020
(43.950.088.041)
86.838.400

20.173.391.983
20.086.553.583
56.217.233.494
(36.130.679.911)
86.838.400

1.860.000
1.860.000

1.660.000
1.660.000

39.000.000
39.000.000

127.976.046.350

105.959.062.210

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

BNG CN I K TON
Ti ngy 31 thng 12 nm 2011
(tip theo)
M s NGUN VN

Thuyt
minh

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

50.416.018.078

45.609.151.217

50.049.199.877
25.324.015.849
444.231.854
1.984.558.219
15.873.625.820
4.501.669.280
1.921.098.855

45.429.591.958
23.359.844.586
225.719.914
1.810.565.988
15.912.029.655
2.920.590.619
1.200.841.196

366.818.201
179.559.259
187.258.942

179.559.259
179.559.259
-

77.560.028.272

60.349.910.993

77.560.028.272
45.457.770.000
21.839.000
6.179.743.362
(44.997.022)
3.744.130.353
2.566.825.875
19.634.716.704

60.349.910.993
30.306.720.000
40.239.000
6.179.743.362
(50.590.950)
6.591.290.090
1.890.121.029
15.392.388.462

127.976.046.350

105.959.062.210

300 A. N PHI TR
310
312
313
314
315
319
323

I. N ngn hn
2. Phi tr ngi bn
3. Ngi mua tr tin trc
4. Thu v cc khon phi np Nh nc
5. Phi tr ngi lao ng
9. Cc khon phi tr, phi np ngn hn khc
11. Qu khen thng phc li

11
12

330 II. N di hn
333 3. Phi tr di hn khc
336 6. D phng tr cp mt vic lm

13

400 B. VN CH S HU
410
411
412
413
416
417
418
420

I. Vn ch s hu
1. Vn u t ca ch s hu
2. Thng d vn c phn
3. Vn khc ca ch s hu
6. Chnh lch t gi hi oi
7. Qu u t pht trin
8. Qu d phng ti chnh
10. Li nhun sau thu cha phn phi

14

440 TNG CNG NGUN VN

CC CH TIU NGOAI BNG CN I K TON


Ti ngy 31 thng 12 nm 2011
M s CH TIU
005 5. Ngoi t cc loi
005a - la M

n v Thuyt
tnh
minh

USD

31/12/2011

01/01/2011

39.603,59

20.279,93

Ngi lp biu

K ton trng

H Ch Minh, ngy 14 thng 01 nm 2012


Tng Gim c

Phm Thanh Loan

Nguyn Th Nga

Phm Th Thu Hng

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

BO CO KT QU KINH DOANH
Cho nm ti chnh kt thc ngy 31 thng 12 nm 2011
M s CH TIU

Thuyt
minh

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

01

1. Doanh thu bn hng


v cung cp dch v

15

506.781.030.377

427.766.412.201

02

2. Cc khon gim tr doanh thu

16

103.349.383

41.936.946

10

3. Doanh thu thun v bn hng


v cung cp dch v

17

506.677.680.994

427.724.475.255

11
20

4. Gi vn hng bn
5. Li nhun gp v bn hng
v cung cp dch v

18

450.189.783.510
56.487.897.484

383.603.690.589
44.120.784.666

21
22
24
25

6. Doanh thu hot ng ti chnh


7. Chi ph ti chnh
8. Chi ph bn hng
9. Chi ph qun l doanh nghip

19
20
21
22

3.214.832.895
191.714.127
22.996.427.759
14.881.019.960

2.707.266.177
490.633.772
17.557.452.904
12.154.024.092

30

10. Li nhun thun t hot ng kinh doanh

21.633.568.533

16.625.940.075

31
32

11. Thu nhp khc


12. Chi ph khc

1.128.861.767
-

1.542.890.501
105.261.340

40

13. Li nhun khc

1.128.861.767

1.437.629.161

50

14. Tng li nhun k ton trc thu

22.762.430.300

18.063.569.236

51

15. Chi ph thu TNDN hin hnh

3.395.338.706

2.669.811.740

60

17. Li nhun sau thu TNDN

19.367.091.594

15.393.757.496

70

18. Li c ban trn c phiu

4.260

3.516

23
24

25.1

26

Ngi lp biu

K ton trng

H Ch Minh, ngy 14 thng 01 nm 2012


Tng Gim c

Phm Thanh Loan

Nguyn Th Nga

Phm Th Thu Hng

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

BO CO LU CHUYN TIN T
Nm 2011
Theo phng php trc tip
M s CH TIU

01
02
03
05
06
07
20

Thuyt
minh

I. LU CHUYN TIN T HOT NG KINH DOANH


1. Tin thu t bn hng, cung cp dich v v
doanh thu khc
2. Tin chi tr cho ngi cung cp hng ha v dich v
3. Tin chi tr cho ngi lao ng
5. Tin chi np thu thu nhp doanh nghip
6. Tin thu khc t hot ng kinh doanh
7. Tin chi khc cho hot ng kinh doanh
Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh

25
27
30

II. LU CHUYN T HOT NG U T


1. Tin chi mua sm, xy dng TSC v cc ti sn
di hn khc
2. Tin thu t thanh l, nhng bn TSC v cc ti sn
di hn khc
5. Tin chi u t gp vn vo n vi khc
7. Tin thu li cho vay, c tc v li nhun c chia
Lu chuyn tin thun t hot ng u t

36
40

III. LU CHUYN TIN T HOT NG TAI CHNH


6. C tc, li nhun tr cho ch s hu
Lu chuyn tin thun t hot ng ti chnh

50

Lu chuyn tin thun trong nm

60
61
70

Tin v tng ng tin u nm


nh hng ca thay i t gi hi oi quy i ngoi t
Tin v tng ng tin cui nm

21
22

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

533.326.359.054

450.181.977.299

(456.101.110.810)
(44.276.443.913)
(3.272.079.813)
2.519.655.091
(17.241.747.647)
14.954.631.962

(413.074.862.469)
(35.500.829.047)
(2.864.731.911)
7.382.248.345
(7.879.467.524)
(1.755.665.307)

(9.751.736.226)

(8.885.103.348)

425.909.090

2.703.968.292
(7.047.767.934)

(1.120.000)
1.553.227.858
(6.907.086.400)

(2.776.340.000)
(2.776.340.000)

7.906.864.028

(11.439.091.707)

19.941.222.020
990.090
27.849.076.138

31.513.063.621
(132.749.894)
19.941.222.020

Ngi lp biu

K ton trng

H Ch Minh, ngy 14 thng 01 nm 2012


Tng Gim c

Phm Thanh Loan

Nguyn Th Nga

Phm Th Thu Hng

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

THUYT MINH BO CO TI CHNH


Nm 2011
1

. THNG TIN CHUNG


Hnh thc s hu vn
Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco c chuyn i t X nghip Lng thc Thc phm Safoco
theo Quyt nh s 4451/Q/BNN-TCCB ngy 09 thng 12 nm 2004 ca B trng B Nng nghip v phat
trin Nng thn v vic Chuyn doanh nghip nh nc X nghip Lng thc Thc phm Safoco thnh cng
ty c phn. Tn giao dch quc t Safoco Foodstuff Joint Stock Company, vit tt l SAFOCO.
Cng ty hot ng theo Giy chng nhn ng ky kinh doanh Cng ty c phn s 4103003305 ng ky ln u
ngy 14/04/2005 v thay i ln th tam ngy 05/09/2011 do S K hoch v u t Thnh ph H Ch Minh cp.
Vn iu l ca Cng ty l 45.457.770.000 ng, c chia thnh 4.545.777 c phn. C phiu ca cng ty ang
c nim yt ti S Giao dch Chng khoan H Ni vi m chng khoan l SAF.
Cng ty c cc n v trc thuc sau:
Nh hng Hoa Vin Nam B

a ch
49/1 Hoa Binh, Qun Tn
Ph, Tp. H Ch Minh
482 Cach mng thang
Tam, Qun Tn Binh, Tp.
H Ch Minh

Hot ng kinh doanh chnh


Kinh doanh n ung

Nh may san xut Mi nui - Ca hng


Tng hp ch bin lng thc thc phm

7/13-7/25 Kha Vn Cn,


Qun Th c, Tp. H
Ch Minh

San xut mi nui

Kho d tr v phn phi hng hoa

430 Trn Vn Kiu, Qun


6, Tp. H Ch Minh
224 T Ky, Qun 12. Tp.
H Ch Minh
210 B Ht, Qun 10, Tp.
H Ch Minh
198-200 Ly Thng Kit,
Qun 10, Tp. H Ch Minh
Cm dn c Linh m,
Qun Hong Mai, H Ni
02 Trn Quang Khai,
Qun 1, Tp. H Ch Minh

Tng kho d tr hng

Ca hng kinh doanh tng hp Lng


thc ch bin

Nh may san xut mi si, bn, nui, banh


trang
Ca hng kinh doanh tng hp Lng
thc ch bin
Ca hng kinh doanh Vt liu xy dng
Chi nhnh Cng ty C phn Lng thc
thc phm Safoco
Ca hng kinh doanh tng hp

Ban hng cng ngh phm

San xut mi nui, banh tranh,


Ban hng cng ngh phm
Bn hng vt liu xy dng
Ban hng lng thc, thc phm
Ban hng cng ngh phm

Ngnh ngh kinh doanh


Hot ng chnh ca Cng ty l:
- Mua
ban mi,
lng
thcnui,
phm,
san,
t bt
nngmi;
nghip (tr mua ban thuc bao v thc vt);
San xut
mi thc,
si, bn,
cacnng
loi t
tinhvtbt,
- Ch bin cac mt hng lng thc thc phm (khng ch bin thc phm ti sng ti tr s);
- Mua bn cc mt hng lng thc thc phm; cng ngh phm; nng-thy-hai san; vai si, qun o; hng kim
kh, in my, hng in t, in lnh, in gia dng; m phm, hng trang sc, bp v, giy da; vn phng phm;
hng snh s, thy tinh; cc loi nc ung nhanh; hng ti sng; nha gia dng; ru, thuc l iu san xut
trong nc (khng kinh doanh dch v n ung);
- San xut banh trang;
- Mua ban vt t xy dng;
- Cho thu nh xng;

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

- Kinh doanh nh hng n ung (khng kinh doanh ti tr s);


- San xut trang tr ni tht (khng ti ch ph thai, xi m in, gia cng c kh v san xut hng gm s, thy
tinh ti tr s).
2

. CH V CHNH SCH K TON P DNG TI CNG TY

2.1 . K k ton, n v tin t s dng trong k ton


K k toan nm ca Cng ty bt u t ngy 01/01 v kt thc vo ngy 31/12 hng nm.
n v tin t s dng trong ghi chp k toan l ng Vit Nam (VND).
2.2 . Chun mc v Ch k ton p dng
Ch k ton p dng
Cng ty p dng Ch K ton doanh nghip ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20 thng 3
nm 2006 c sa i, b sung theo quy nh ti Thng t 244/2009/TT-BTC ngy 31 thng 12 nm 2009 ca
B trng B Ti chnh.
Tuyn b v vic tun th Chun mc k ton v Ch k ton
Cng ty p dng cc Chun mc k ton Vit Nam v cc vn ban hng dn Chun mc do Nh nc ban
hnh. Cc bo co ti chnh c lp v trnh by theo ng mi quy nh ca tng chun mc, thng t hng
dn thc hin chun mc v Ch k toan hin hnh ang ap dng.
Hnh thc k ton p dng
Cng ty ap dng hinh thc k toan trn may vi tnh nht ky chung.
2.3 . Tin v cc khon tng ng tin
Tin v cc khoan tng ng tin bao gm tin mt ti qu, tin gi ngn hng, cc khoan u t ngn hn c
thi gian ao hn khng qu 03 thng, c tnh thanh khoan cao, c kha nng chuyn i d dng thnh cc lng
tin xac nh v khng co nhiu ri ro trong chuyn i thnh tin.
2.4 . Cc khon phi thu
Cc khoan phai thu c trnh by trn Bo co ti chnh theo gi tr ghi s cc khoan phai thu khch hng v phai
thu khac sau khi tr i cac khoan d phong c lp cho cac khoan n phai thu kho oi.
D phng n phai thu kh oi c trch lp cho tng khoan phai thu kh oi cn c vo tui n qu hn ca cc
khoan n hoc d kin mc tn tht co th xay ra.
2.5 . Hng tn kho
Hng tn kho c tnh theo gi gc. Trng hp gi tr thun c th thc hin c thp hn gi gc th hng tn
kho c tnh theo gi tr thun c th thc hin c. Gi gc hng tn kho bao gm chi ph mua, chi ph ch
bin v cac chi ph lin quan trc tip khac phat sinh co c hng tn kho a im v trng thai hin ti.
Gia tr hng tn kho c xac nh theo phng phap:
+ i vi go, bt mi, nguyn vt liu: theo gia thc t ch danh
+ i vi hng hoa, hng cng ngh phm: theo gia binh qun gia quyn
+ i vi thnh phm: mi si, nui, bn kh, bn ti, banh trang: c xac nh theo gia nhp sau xut trc

10

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

Phng php xc nh gi tr san phm d dang: chi ph san xut kinh doanh d dang c tp hp cc chi ph
thc t phat sinh cha kt chuyn vo gia tr thnh phm.
Hng tn kho c hch toan theo phng phap k khai thng xuyn.
D phong giam gia hng tn kho c lp vo thi im cui nm l s chnh lch gia gia gc ca hng tn kho
ln hn gia tr thun co th thc hin c.
2.6 . Ti sn c nh v khu hao ti sn c nh
Ti san c nh hu hnh c ghi nhn theo gi gc. Trong qu trnh s dng, ti san c nh hu hnh c ghi
nhn theo nguyn gia, hao mon lu k v gia tr con li.
Khu hao c trch theo phng phap ng thng. Thi gian khu hao c c tnh nh sau:
- Nh ca, vt kin trc
05 - 30
- May moc, thit b
05 - 15
- Phng tin vn tai
05 - 08
- Thit b vn phong
03 - 08
- Cac ti san khac
03 - 05

nm
nm
nm
nm
nm

2.7 . Cc khon u t ti chnh


Cac khoan u t chng khoan ti thi im bao cao, nu:
- C thi hn thu hi hoc ao hn khng qu 3 thng k t ngy mua khoan u t o c coi l tng
ng tin";
- Co thi hn thu hi vn di 1 nm hoc trong 1 chu k kinh doanh c phn loi l ti san ngn hn;
- Co thi hn thu hi vn trn 1 nm hoc hn 1 chu k kinh doanh c phn loi l ti san di hn;
D phng giam gi u t c lp vo thi im cui nm l s chnh lch gia gi gc ca cc khoan u t
c hch toan trn s k toan ln hn gia tr th trng ca chng ti thi im lp d phong.
2.8 . Chi ph i vay
Chi ph i vay c ghi nhn vo chi ph san xut, kinh doanh trong k khi pht sinh, tr chi ph i vay lin quan
trc tip n vic u t xy dng hoc san xut ti san d dang c tnh vo gi tr ca ti san o (c vn ho)
khi co cac iu kin quy nh trong Chun mc K toan Vit Nam s 16 Chi ph i vay.
Chi ph i vay lin quan trc tip n vic u t xy dng hoc san xut ti san d dang cn c thi gian di
(trn 12 thng) c th a vo s dng theo mc ch nh trc hoc bn th c tnh vo gi tr ca ti san
o (c vn ho), bao gm cc khoan li tin vay, phn b cc khoan chit khu hoc ph tri khi pht hnh tri
phiu, cac khoan chi ph ph phat sinh lin quan ti qua trinh lm th tc vay.
2.9 . Chi ph tr trc
Cc chi ph tra trc ch lin quan n chi ph san xut kinh doanh ca mt nm ti chnh hoc mt chu k kinh
doanh c ghi nhn l chi ph tra trc ngn hn v c tnh vo chi ph san xut kinh doanh trong nm ti
chnh.
Cc chi ph pht sinh trong nm ti chnh nhng lin quan n kt qua hot ng san xut kinh doanh ca nhiu
nin k ton c hch ton vo chi ph tra trc di hn phn b dn vo kt qua hot ng kinh doanh
trong cac nin k toan sau.

11

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

Vic tnh v phn b chi ph tra trc di hn vo chi ph san xut kinh doanh tng k hch ton c cn c vo
tnh cht, mc tng loi chi ph chn phng php v tiu thc phn b hp l. Chi ph tra trc c phn
b dn vo chi ph san xut kinh doanh theo phng phap ng thng.
2.10 . Chi ph phi tr
Cc khoan chi ph thc t cha pht sinh nhng c trch trc vo chi ph san xut, kinh doanh trong k am
bao khi chi ph pht sinh thc t khng gy t bin cho chi ph san xut kinh doanh trn c s am bao nguyn
tc ph hp gia doanh thu v chi ph. Khi cc chi ph o pht sinh, nu c chnh lch vi s trch, k ton tin
hnh ghi b sung hoc ghi giam chi ph tng ng vi phn chnh lch.
2.11 . Cc khon d phng phi tr
Gi tr c ghi nhn ca mt khoan d phng phai tra l gi tr c c tnh hp l nht v khoan tin s phai
chi thanh toan ngha v n hin ti ti ngy kt thc k k toan nm.
Ch nhng khoan chi ph lin quan n khoan d phng phai tra lp ban u mi c b p bng khoan d
phong phai tra o.
Khoan chnh lch gia s d phng phai tra lp k k ton trc cha s dng ht ln hn s d phng phai
tra lp k bo co c hon nhp ghi giam chi ph san xut, kinh doanh trong k tr khoan chnh lch ln hn
ca khan d phong phai tra v bao hnh cng trinh xy lp c hon nhp vo thu nhp khac trong k.
2.12 . Vn ch s hu
Vn u t ca ch s hu c ghi nhn theo s vn thc gop ca ch s hu.
Thng d vn c phn c ghi nhn theo s chnh lch ln hn/hoc nh hn gia gi thc t pht hnh v mnh
gi c phiu khi pht hnh c phiu ln u, pht hnh b sung hoc ti pht hnh c phiu qu. Chi ph trc tip
lin quan n vic pht hnh b sung c phiu hoc ti pht hnh c phiu qu c ghi giam Thng d vn c
phn.
Vn khc ca ch s hu c ghi theo gi tr cn li gia gi tr hp l ca cc ti san m doanh nghip c cc
t chc, c nhn khc tng, biu sau khi tr (-) cc khoan thu phai np (nu c) lin quan n cc ti san c
tng, biu ny; v khoan b sung t kt qua hot ng kinh doanh.
Li nhun sau thu cha phn phi l s li nhun t cc hot ng ca doanh nghip sau khi tr (-) cc khoan
iu chnh do p dng hi t thay i chnh sch k ton v iu chnh hi t sai st trng yu ca cc nm trc.
Li nhun sau thu cha phn phi c th c chia cho cc nh u t da trn t l gp vn sau khi c Hi
ng quan tr ph duyt v sau khi trch lp cc qu d phng theo iu l Cng ty v cc quy nh ca php
lut Vit Nam.
C tc phai tra cho cc c ng c ghi nhn l khoan phai tra trong Bang Cn i k ton ca Cng ty sau khi
co thng bao chia c tc ca Hi ng Quan tr Cng ty.

12

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

2.13 . Cc nghip v bng ngoi t


Cc nghip v pht sinh bng cc n v tin t khc vi n v tin t k ton ca Cng ty (VND) c hch ton
theo t gi giao dch vo ngy pht sinh nghip v. Chnh lch t gi thc t pht sinh trong nm c ghi nhn
vo doanh thu hoc chi ph ti chnh ca nm ti chnh. Ti ngy kt thc k k ton nm, cc khoan mc tin t c
gc ngoi t c anh gi li theo t gi bnh qun lin ngn hng do Ngn hng Nh nc cng b ti thi im
ny. Chnh lch t gi do anh gi li s d cui nm ca cc khoan mc tin mt, tin gi, tin ang chuyn, cc
khoan n phai thu ngn hn c gc ngoi t c phan nh khoan mc Chnh lch t gia trong Phn Vn ch
s hu trn Bang cn i k ton v s c ghi bt ton ngc li xa s d trong nm tip theo; chnh lch t
gi do anh gi li s d cui nm ca cc khoan n phai tra v n phai thu di hn c gc ngoi t c hch ton
vo bo co kt qua hot ng kinh doanh ca nm ti chnh. Tuy nhin, trng hp ghi nhn l chnh lch t gi
do anh gi li s d cui nm ca cc khoan mc n phai tra di hn vo chi ph dn n kt qua kinh doanh ca
cng ty b l, mt phn chnh lch t gi c th c phn b vo cc nm sau cng ty khng b l nhng mc
ghi nhn vo chi ph trong nm t nht phai bng chnh lch t gi ca s d ngoi t di hn phai tra trong nm
o. S chnh lch t gia con li s c theo di v tip tc phn b vo chi ph trong vong 05 nm tip theo.
Cng ty p dng hch ton chnh lch t gi do anh gi li s d ngoi t cui nm theo hng dn ti Thng t
s 201/2009/TT-BTC ngy 15/10/2009 ca B Ti chnh v vic hng dn x l cc khoan chnh lch t gi
trong doanh nghip v p dng nht qu trong cc k k ton trc, so vi hng dn hch ton ti Chun mc k
ton Vit Nam s 10 - "nh hng ca vic thay i t gi hi oai" Cng ty cha ghi nhn vo chi ph ti chnh
vi s tin l 44.997.022 VND.
2.14 . Ghi nhn doanh thu
Doanh thu bn hng
Doanh thu ban hng c ghi nhn khi ng thi tha mn cac iu kin sau:
- Phn ln ri ro v li ch gn lin vi quyn s hu san phm hoc hng ha c chuyn giao cho ngi
mua;
- Cng ty khng cn nm gi quyn quan l hng ha nh ngi s hu hng ha hoc quyn kim sot hng
ha;
- Doanh thu c xac nh tng i chc chn;
- Cng ty thu c hoc s thu c li ch kinh t t giao dch ban hng;
- Xac nh c chi ph lin quan n giao dch ban hng.
Doanh thu cung cp dch v
Doanh thu cung cp dch v c ghi nhn khi kt qua ca giao dch o c xc nh mt cch ang tin cy.
Trng hp vic cung cp dch v lin quan n nhiu k th doanh thu c ghi nhn trong k theo kt qua phn
cng vic hon thnh vo ngy lp Bang cn i k ton ca k o. Kt qua ca giao dch cung cp dch v
c xac nh khi tha mn cac iu kin sau:
- Doanh thu c xac nh tng i chc chn;
- Co kha nng thu c li ch kinh t t giao dch cung cp dch v o;
- Xac nh c phn cng vic hon thnh vo ngy lp Bang cn i k toan;
- Xac nh c chi ph phat sinh cho giao dch v chi ph hon thnh giao dch cung cp dch v o.
Phn cng vic cung cp dch v hon thnh c xac nh theo phng phap anh gia cng vic hon thnh.
Doanh thu hot ng ti chnh
Doanh thu pht sinh t tin li, c tc, li nhun c chia v cc khoan doanh thu hot ng ti chnh khc c
ghi nhn khi tha mn ng thi hai (2) iu kin sau:
- Co kha nng thu c li ch kinh t t giao dch o;
- Doanh thu c xac nh tng i chc chn.
C tc, li nhun c chia c ghi nhn khi Cng ty c quyn nhn c tc hoc c quyn nhn li nhun
t vic gop vn.

13

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

2.15 . Ghi nhn chi ph ti chnh


Cac khoan chi ph c ghi nhn vo chi ph ti chnh gm:
- Chi ph hoc cac khoan l lin quan n cac hot ng u t ti chnh;
- Cac khoan l do thay i t gia hi oai ca cac nghip v phat sinh lin quan n ngoi t;
- D phong giam gia u t chng khoan.
Cac khoan trn c ghi nhn theo tng s phat sinh trong k, khng b tr vi doanh thu hot ng ti chnh.
2.16 . Cc khon thu
Thu hin hnh
Ti san thu v cc khoan thu phai np cho nm hin hnh v cc nm trc c xc nh bng s tin d kin
phai np cho (hoc c thu hi t) c quan thu, da trn cc mc thu sut v cc lut thu c hiu lc n ngy
kt thc k k toan nm.
Cng ty c chuyn i t doanh nghip Nh nc sang cng ty c phn v hot ng theo Giy chng nhn
ng k kinh doanh t ngy 14/04/2005, theo Thng t 128/2003/TT-BTC ngy 22/12/2003 hng dn thi hnh
Ngh nh 164/2003/N-CP ngy 22/12/2003 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh lut Thu Thu nhp doanh
nghip th cng ty c min thu TNDN 100% trong 2 nm (2005 v 2006) v c giam 50% thu thu nhp
doanh nghip trong 3 nm tip theo (2007, 2008 v 2009). Cng ty c giam 50% thu Thu nhp doanh nghip
trong 2 nm (2010 v 2011) theo Cng vn 11924/TC-CST ca B Ti Chnh cho cc n v tham gia nim yt
trn th trng chng khoan.

14

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
3

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

. TIN V CC KHON TNG NG TIN

Tin mt
Tin gi ngn hng
Cac khoan tng ng tin (1)

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

3.784.966.800
8.029.109.338
16.035.000.000

4.197.206.400
8.744.015.620
7.000.000.000

27.849.076.138

19.941.222.020

(1) S d ti ngy 31/12/2011 ca khoan mc cc khoan tng ng tin l cc hp ng tin gi c k hn di


3 thang ti cac Ngn hng, c th:
Ngn hng
Ngn hng TMCP A Chu (ACB)
Ngn hng TMCP Si Gon Thng tn (Sacombank)

K hn
1 thang
1 thang

Lai sut
14%/nm
14%/nm

S tin
6.000.000.000
10.035.000.000

Cng
4

16.035.000.000

. CC KHON PHI THU NGN HN KHC

Phai thu tin ky qu thu mt bng ca Cng ty Quan ly Kinh doanh


nh TP.HCM
Li d thu ca cac khoan tin gi ngn hng
Phai thu khac

01/01/2011
VND

33.000.000

139.466.278
-

48.488.889
676.600

139.466.278

82.165.489

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

6.962.524.377
138.629.077
23.589.216.081
5.031.073.602

5.370.783.870
180.093.138
17.184.559.877
7.948.495.599

35.721.443.137

30.683.932.484

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

104.000.000
33.750.000
11.849.545
6.800.000

93.647.000
28.170.000
-

156.399.545

121.817.000

. HNG TN KHO

Nguyn liu, vt liu


Cng c, dng c
Thnh phm
Hng ha

31/12/2011
VND

. CHI PH TR TRC NGN HN

Chi ph bao him ti san phn b


Chi ph in hoa n phn b
Chi ph bao him xe
Chi ph tra trc cha phn b khac

15

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

. TI SN C NH HU HNH
Nh ca,
vt kin trc
VND

My mc thit b
VND

Phng tin vn
ti, truyn dn
VND

Thit b, dng c
qun l
VND

TSC hu hnh
khc
VND

Nguyn gi
S d u nm
S tng trong nm
- Mua trong nm
- u t XDCB hon thnh
S gim trong nm
- Thanh l, nhng bn
- Gim khc
S d cui nm

30.740.245.618
9.968.396.186
9.968.396.186
40.708.641.804

19.359.169.549
509.364.000
509.364.000
(534.374.660)
(534.374.660)
19.334.158.889

5.761.821.480
5.761.821.480

324.798.247
324.798.247

31.198.600
31.198.600

56.217.233.494
10.477.760.186
509.364.000
9.968.396.186
(534.374.660)
(534.374.660)
66.160.619.020

Gi tr hao mn ly k
S d u nm
S tng trong nm
- Khu hao trong nm
- Tng khc
S gim trong nm
- Thanh l, nhng bn
- Gim khc
S cui nm

16.752.711.632
5.575.101.652
5.575.101.652
22.327.813.284

15.334.585.039
1.744.161.352
1.744.161.352
(424.374.660)
(424.374.660)
16.654.371.731

3.828.434.423
864.758.452
864.758.452
4.693.192.875

183.750.217
59.761.334
59.761.334
243.511.551

31.198.600
31.198.600

36.130.679.911
8.243.782.790
8.243.782.790
(424.374.660)
(424.374.660)
43.950.088.041

Gi tr cn li
Ti ngy u nm
Ti ngy cui nm

13.987.533.986
18.380.828.520

4.024.584.510
2.679.787.158

1.933.387.057
1.068.628.605

141.048.030
81.286.696

20.086.553.583
22.210.530.979

- Nguyn gi TSC cui nm khu hao ht cn s dng:

Cng
VND

21.941.932.512

16

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

. CHI PH XY DNG C BN D DANG

Xy dng c bn d dang
- Xng bnh trng T K

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

86.838.400
86.838.400

86.838.400
86.838.400

86.838.400

86.838.400

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

1.860.000
1.860.000

1.660.000
1.660.000

1.860.000

1.660.000

. CC KHON U T TI CHNH DI HN

u t di hn khc
Mua c phiu Ngn hang CPTM Sai Gn Cng thng (*)

(*) Khoan c phiu le bao gm 186 c phiu ca Ngn hng TMCP Si Gon Cng Thng

10

. TI SN DI HN KHC

K qu thu mt bng ca Cng ty Quan l Kinh doanh nh


TP.HCM

11

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

39.000.000

39.000.000

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

504.779.703
956.591.482
522.647.034
540.000

641.403.119
833.332.589
335.470.280
360.000

1.984.558.219

1.810.565.988

. THU V CC KHON PHI NP NH NC

Thu gi tr gia tng


Thu thu nhp doanh nghip
Thu thu nhp c nhn
Cc loi thu khc

Quyt ton thu ca Cng ty s chu s kim tra ca c quan thu. Do vic p dng lut v cc qui nh v thu i
vi nhiu loi giao dch khc nhau c th c giai thch theo nhiu cch khc nhau, s thu c trnh by trn
Bo co ti chnh c th b thay i theo quyt nh ca c quan thu.

17

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
12

. CC KHON PHI TR, PHI NP NGN HN KHC

Kinh ph cng on
Bao him x hi
Cc khoan phai tra, phai np khc
- Phi tr tin chit khu bn hang
- Phi tr tin k qu thu kios
- Cc khon phi tr khc

13

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

44.940.000
90.000
4.456.639.280
4.143.621.236
139.000.000
174.018.044

4.950.957
2.915.639.662
2.737.330.222
81.400.000
96.909.440

4.501.669.280

2.920.590.619

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

179.559.259

179.559.259

179.559.259

179.559.259

. PHI TR DI HN KHC

Phai tra tin k qu thu mt bng

18

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
14
a)

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

. VN CH S HU
Bng i chiu bin ng ca vn ch s hu
Vn u t ca Thng d vn c
CSH
phn
VND
VND

Vn khc ca
CSH
VND

Chnh lch t
gi hi oi
VND

Qu u t
pht trin
VND

Qu d phng
ti chnh
VND

Li nhun
sau thu
cha phn phi
VND

Cng
VND

S d u nm trc
27.060.000.000
Tng vn trong nm
3.246.720.000
Li trong nm
Hon nhp chnh lch ty gia
Tng khac
Chnh lch ty gia cui nm
Phn phi li nhun
-

40.239.000
-

2.811.437.613
3.368.305.749
-

122.657.038
(122.657.038)
(50.590.950)
-

7.115.857.262
(3.368.305.749)
2.843.738.577

1.299.332.284
590.788.745

8.662.235.778
15.393.757.496
(8.663.604.812)

47.111.758.975
3.246.720.000
15.393.757.496
(122.657.038)
(50.590.950)
(5.229.077.490)

S d cui nm trc

30.306.720.000

40.239.000

6.179.743.362

(50.590.950)

6.591.290.090

1.890.121.029

15.392.388.462

60.349.910.993

Tng vn trong nm (*)


15.151.050.000
Li trong nm nay
Hon nhp chnh lch ty
gia u nm
Chnh lch ty gia cui nm
Phn phi li nhun
Thu TNDN c gim
khi nim yt trong nm

50.590.950

(6.060.230.000)
-

19.367.091.594
-

9.090.820.000
19.367.091.594
50.590.950

(44.997.022)
-

1.353.409.693
1.859.660.570

676.704.846
-

(13.265.102.782)
(1.859.660.570)

(44.997.022)
(11.234.988.243)
-

3.744.130.353

2.566.825.875

19.634.716.704

Chi ph phat hnh c phiu


S d cui nm nay

45.457.770.000

(18.400.000)
21.839.000

6.179.743.362

(44.997.022)

(18.400.000)
77.560.028.272

(*) Theo Ngh quyt s 01/SAF/NQ-HC ca i hi ng c ng ngy 08/04/2011, Cng ty s tr c tc bng c phiu vi ty l 30% vn iu l t ngun li nhun ca nm 2010 v
phat hnh c phiu thng vi ty l 20% vn iu l. Tng s c phiu phat hnh thm trong nm l 1.515.105 c phiu trong o c phiu thng phat hnh thm l 606.023 c phiu t
ngun quy u t phat trin v s c phiu phat hnh tr c tc l 909.082 c phiu t ngun li nhun cha phn phi nm 2010.

19

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

b) Chi tit vn u t ca ch s hu
31/12/2011
VND
Vn gp Tng Cng ty LT min Nam
Vn gp ca cc i tng khc

T l
%

01/01/2011
VND

T l
%

23.317.210.000
22.140.560.000

51,29
48,71

15.544.810.000
14.761.910.000

51,29
48,71

45.457.770.000

100,00

30.306.720.000

100,00

c) Cc giao dch v vn vi cc ch s hu v phn phi c tc, chia li nhun


Nm 2011
VND
Vn u t ca ch s hu
- Vn gp u nm
30.306.720.000
- Vn gp tng trong nm
15.151.050.000
- Vn gp gim trong nm
- Vn gp cui nm
45.457.770.000
C tc, li nhun chia
- C tc, li nhun chia trn li nhun nm trc
(9.092.016.000)
- C tc, li nhun tm chia trn li nhun nm nay

Nm 2010
VND
27.060.000.000
3.246.720.000
30.306.720.000
(3.246.720.000)

d) C phiu

S lng c phiu ng k pht hnh


S lng c phiu bn ra cng chng
- C phiu ph thng
- C phiu u i
S lng c phiu c mua li
- C phiu ph thng
- C phiu u i
S lng c phiu ang lu hnh
- C phiu ph thng
- C phiu u i
Mnh gi c phiu ang lu hnh: 10.000 VND / c phiu

31/12/2011

01/01/2011

4.545.777
4.545.777
4.545.777

3.030.672
3.030.672
3.030.672

4.545.777
4.545.777

3.030.672
3.030.672

Theo Ngh quyt s 01/SAF/NQ-HC ca i hi ng c ng ngy 08/04/2011, Cng ty cng b vic phn
phi li nhun nh sau:

T l
(%)
8,79%
4,40%
3,25%
1,89%
8,79%
59,06%

Trch Qu u t pht trin


Trch Qu d phng ti chnh
Trch Qu khen thng ban iu hnh
Tham gia t thin
Trch Qu khen thng, phc li
Chi tr c tc (bng 30% vn iu l)

20

S tin
VND
1.353.409.693
676.704.846
500.000.000
290.758.550
1.353.409.693
9.090.820.000
13.265.102.782

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
15

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

. TNG DOANH THU BN HNG V CUNG CP DCH V

Doanh thu bn hng


Doanh thu cung cp dch v

16

506.781.030.377

427.766.412.201

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

103.349.383

41.936.946

103.349.383

41.936.946

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

506.671.518.977
6.162.017

427.713.805.264
10.669.991

506.677.680.994

427.724.475.255

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

450.189.783.510

383.603.690.589

450.189.783.510

383.603.690.589

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

2.794.945.681
419.887.214

1.602.393.347
1.104.872.830

3.214.832.895

2.707.266.177

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

191.714.127

490.633.772

191.714.127

490.633.772

. DOANH THU HOT NG TI CHNH

Li tin gi, tin cho vay


Li chnh lch t gi pht sinh trong nm

20

427.755.742.210
10.669.991

. GI VN HNG BN

Gi vn ca hng bn

19

506.774.868.360
6.162.017

. DOANH THU THUN V BN HNG V CUNG CP DCH V

Doanh thu thun bn hng


Doanh thu thun cung cp dch v

18

Nm 2010
VND

. CC KHON GIM TR DOANH THU

Hng bn b tr li

17

Nm 2011
VND

. CHI PH TI CHNH

L chnh lch t gi pht sinh trong nm

21

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
21

. CHI PH BN HNG

Chi ph nguyn liu, vt liu


Chi ph nhn cng
Chi ph khu hao ti sn c nh
Chi ph dch v mua ngoi
Chi ph khc bng tin

22

Nm 2010
VND

895.117.443
898.084.004
146.395.250
6.601.466.848
14.455.364.214

791.696.488
445.980.143
23.639.900
3.399.387.077
12.896.749.296

22.996.427.759

17.557.452.904

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

907.543.568
11.297.571.683
41.201.570
690.092.490
1.944.610.649

719.466.911
8.614.307.342
511.280.685
710.856.079
1.598.113.075

14.881.019.960

12.154.024.092

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

70.272.727
949.999.998
108.589.042

316.818.181
109.090.909
1.019.212.122
97.769.289

1.128.861.767

1.542.890.501

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

9.522.000
1.000.000
94.739.340

105.261.340

. THU NHP KHC

Thu nhp t thanh l ti sn c nh


Thu nhp t thanh l ti sn di di
Hp tc kinh doanh cho thu kios, cho thu mt bng
Thu nhp khc

24

Nm 2011
VND

. CHI PH QUN L DOANH NGHIP

Chi ph nguyn liu, vt liu


Chi ph nhn cng
Chi ph khu hao ti sn c nh
Chi ph dch v mua ngoi
Chi ph khc bng tin

23

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

. CHI PH KHC

Chi ph thanh l ti sn
Chi ph t hp tc kinh doanh v cho thu kios
Chi ph t thanh l ti sn di di

22

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
25

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

. THU THU NHP DOANH NGHIP

25.1 Thu Thu nhp doanh nghip hin hnh

Tng li nhun k ton trc thu TNDN


Cc khon iu chnh tng
- Th lao hi ng qun tr
- Cc khon chi ph khng c tr
- Chi ph chm lo ngi ngheo, tre m ci
Cc khon iu chnh gim
Thu nhp chu thu TNDN
Thu thu nhp doanh nghip hin hnh thu sut 25%
Thu thu nhp doanh nghip c gim khi nim yt
Chi ph thu TNDN hin hnh
Thu TNDN phi np u nm
Thu TNDN np trong nm
Thu TNDN phi np cui nm
26

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

22.762.430.300
351.410.864
96.000.000
47.890.694
207.520.170
23.113.841.164
5.778.460.291
(2.383.121.585)

18.063.569.236
54.320.000
48.000.000
6.320.000
18.117.889.236
4.529.472.309
(1.859.660.569)

3.395.338.706

2.669.811.740

833.332.589
(3.272.079.813)

1.028.252.760
(2.864.731.911)

956.591.482

833.332.589

. LI C BN TRN C PHIU
Vic tnh ton li c bn trn c phiu c th phn phi cho cc c ng s hu c phn ph thng ca Cng ty
c thc hin da trn cc s liu sau:
Nm 2011
Nm 2010
VND
VND
Li nhun thun sau thu
Cc khon iu chnh:
Li nhun phn b cho c phiu ph thng
C phiu ph thng ang lu hnh bnh qun trong nm
Li c bn trn c phiu

19.367.091.594
19.367.091.594
4.545.777

15.393.757.496
15.393.757.496
4.377.659

4.260

3.516

(*) Theo chun mc K ton Vit Nam s 30 - Li c bn trn c phiu, bnh qun gia quyn ca s c phiu nm
hin hnh v nm trc c iu chnh tng s lng c phiu thng v c tc bng c phiu c pht hnh
khng km theo vic tng ln ca ngun vn t u nm trc.
27

. CHI PH SN XUT THEO YU T

Chi ph nguyn liu, vt liu


Chi ph nhn cng
Chi ph khu hao TSC
Chi ph dch v mua ngoi
Chi ph khc bng tin

23

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

169.622.877.115
45.188.621.344
8.243.782.790
22.992.471.294
19.337.751.143

129.930.383.817
39.614.516.125
6.597.696.035
11.896.971.533
13.177.170.222

265.385.503.686

201.216.737.732

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
28

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

. BO CO B PHN

Bo co b phn chnh yu Theo lnh vc kinh doanh


Sn xut

Thng mi

Khc

VND

VND

VND

Tng cng cc b
phn
VND

263.396.958.507

243.274.560.470

6.162.017

506.677.680.994

Li nhun t hot ng kinh


doanh

51.619.554.163

4.862.181.304

6.162.017

56.487.897.484

Tng chi ph mua TSC


Ti sn b phn
Ti sn khng phn b

9.707.217.081
91.937.288.621

770.543.105
5.349.639.667

10.477.760.186
97.286.928.288
30.689.118.062

Tng ti sn

91.937.288.621

5.349.639.667

127.976.046.350

N phi tr ca cc b phn
N phi tr khng phn b

29.337.066.206

588.247.592

Tng n phi tr

29.337.066.206

588.247.592

50.416.018.078

Bo co b phn th yu Theo khu vc a l


Xut khu

H Ni

Tp. H Ch Minh

Khc

Doanh thu thun t bn hng ra


bn ngoi
Doanh thu thun t bn hng cho
cc b phn khc

Doanh thu thun t bn hng ra


Ti sn b phn
Tng chi ph mua TSC

Loi tr
VND

506.677.680.994

56.487.897.484

10.477.760.186
97.286.928.288
30.689.118.062
-

29.925.313.798
20.490.704.280

127.976.046.350
29.925.313.798
20.490.704.280

50.416.018.078

Khc
VND

Tng cng ton


doanh nghip
VND

VND

VND

VND

30.917.852.470

11.410.006.189

464.349.822.335

506.677.680.994

2.881.925.800

125.094.120.550

127.976.046.350

10.477.760.186

10.477.760.186

24

VND

Tng cng ton


doanh nghip
VND

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
29

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

. NGHIP V V S D VI CC BN LIN QUAN


Trong nm Cng ty giao dch vi cc bn lin quan nh sau:
Mi quan h
Doanh thu bn hng
- Cng ty TNHH MTV Lng thc
TP H Ch Minh
- Cng ty Lng thc ng Thp
- Cng ty TNHH Bnh Ty
- Cng ty CP XNK NSTP C Mau
- Cng ty Lng thc Tin Giang
- Cng ty Lng thc Tr Vinh
- Cng ty Lng thc Soc Trng
- Cng ty Lng thc Vinh Long
Mua nguyn vt liu, hng ha
- Cng ty Lng thc Tin Giang
- Cng ty Lng thc Bn Tre
- Cng ty TNHH MTV Lng thc
TP H Ch Minh
- Cng ty Bt m Bnh ng
- Cng ty CP thc phm Bin xanh
- Cng ty Lng thc Tr Vinh

Nm 2011
VND

Nm 2010
VND

Cng Tng Cng ty

7.307.967.367

4.501.998.708

Cng Tng Cng ty


Cng Tng Cng ty
Cng Tng Cng ty
Cng Tng Cng ty
Cng Tng Cng ty
Cng Tng Cng ty
Cng Tng Cng ty

159.650.191
113.208.841
53.480.712
14.422.663
31.140.918
4.501.061
10.236.940

15.560.946
119.745.205
27.181.931
8.610.312
46.092.176
-

Cng Tng Cng ty


Cng Tng Cng ty
Cng Tng Cng ty

5.200.200.000
6.373.000.000
-

8.302.895.143

Cng Tng Cng ty


Cng Tng Cng ty
Cng Tng Cng ty

18.338.792.000
2.727.273
101.500.000

3.916.696.000
2.727.273

31/12/2011
VND

01/01/2011
VND

Cng Tng Cng ty

548.433.913

751.181.128

Cng Tng Cng ty


Cng Tng Cng ty

16.412.094

10.367.403
-

Cng Tng Cng ty

119.347.000

Cng Tng Cng ty


Cng Tng Cng ty
Cng Tng Cng ty
Cng Tng Cng ty

319.000.000
6.668.103.200
1.837.500.000
111.650.000

3.223.065.000
2.893.523.600
-

S d vi cc bn lin quan ti ngy kt thc k k ton nm nh sau:


Mi quan h
Phi thu
- Cng ty TNHH MTV Lng thc
TP H Ch Minh
- Cng ty CP XNK NSTP C Mau
- Cng ty Lng thc ng Thp
Phi tr
- Cng ty TNHH MTV Lng thc
TP H Ch Minh
- Cng ty Lng thc Tin Giang
- Cng ty Bt m Bnh ng
- Cng ty Lng thc Bn Tre
- Cng ty Lng thc Tr Vinh

25

124.545.455

Cng ty C phn Lng thc Thc phm Safoco


7/13-7/25 Kha Vn Cn - P.Linh Ty - Th c - TP H Ch Minh
30

Bo co ti chnh
cho nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011

. S LIU SO SNH
S liu so snh trn Bng cn i k ton l s liu trn Bo co ti chnh cho nm ti chnh kt thc ngy
31/12/2010 c kim ton bi Cng ty TNHH Dch v T vn Ti chnh K ton v Kim ton (AASC). Ch
tiu Li c bn trn c phiu c xc nh li cn c theo Chun mc K ton Vit Nam s 30 - Li c bn trn
c phiu nh trnh by ti Thuyt minh Bo co ti chnh s 26.

Ngi lp biu

K ton trng

Phm Thanh Loan

Nguyn Th Nga

26

H Ch Minh, ngy 14 thng 01 nm 2012


Tng Gim c

Phm Th Thu Hng