You are on page 1of 6

Hanoi University of Industry Faculty of Information Technology

HaUI Internal Programming Contest 09 beta

PROBLEM A: COUNT THE PRIME PROBLEM B: COUNT THE PRIME (HARD) PROBLEM C: HORSE-CASES PROBLEM D: SCHEDULE FOR SUPER COMPUTER PROBLEM E: RSA ENCRYPTION

All input & output in the test is standard input/output

PROBLEM A: COUNT THE PRIME

Bài toán vkhong, đoạn là mt trong nhng dng bài toán khá thú vca thut toán shc trong danh mc các bài toán tin hc. Dng bài toán trên luôn có nhiều điều thú vị và đòi hỏi ssáng to riêng ca các bn sinh viên. Mở đầu cho HIPC beta 9, mt thành viên giu tên ca HaUI Olympic đem lại mt bài toán thú vị cho chúng ta như sau:

Đếm các snguyên tố trong đoạn [A, B].

Input:

-

Dòng đầu ghi số nguyên dương N là scác cp [A, B] (1 N 100)

-

N dòng tiếp theo:

 
 

o

Dòng thi ghi 02 snguyên A i B i (0 A i B i 10 4 ) cách nhau bi mt du cách

 

Gii hn

B i - A i 10 3

Output:

-

Gm N dòng là kết quả tìm được ca N test

Ví d:

Input:

2

1

5

2

7

Output:

3

4

Gi

Từ 1 đến 5: có các snguyên t2, 3, 5. Vy kết quca test này là 3 Từ 2 đến 7: có các snguyên t2, 3, 5, 7. Vy kết quca test này là 4

Gii hn thi gian xlý: 1 giây

PROBLEM B: COUNT THE PRIME (HARD)

Bài toán vkhoảng, đoạn là mt trong nhng dng bài toán khá thú vca thut toán shc trong danh mc các bài toán tin hc. Dng bài toán trên luôn có nhiều điều thú vị và đòi hỏi ssáng to riêng ca các bn sinh viên. Mở đầu cho HIPC beta 9, mt thành viên giu tên của HaUI Olympic đem lại mt bài toán thú vị cho chúng ta như sau:

Đếm các snguyên tố trong đoạn [A, B].

Input:

-

Dòng đầu ghi số nguyên dương N là scác cp [A, B] (1 N 30.000)

-

N dòng tiếp theo:

 
 

o

Dòng thi ghi 02 snguyên A i B i (0 A i B i 10 7 ) cách nhau bi mt du cách

 

Gii hn

B i - A i 10 5

Output:

-

Gm N dòng là kết quả tìm được ca N test

Ví d:

Input:

2

1

5

2

7

Output:

3

4

Gi

Từ 1 đến 5: có các snguyên t2, 3, 5. Vy kết quca test này là 3 Từ 2 đến 7: có các snguyên t2, 3, 5, 7. Vy kết quca test này là 4

Gii hn thi gian xlý: 1 giây

PROBLEM C: HORSE-CASES

Cho mô hình bãi ccó dng bng chnht 2xB (1 <= B <= 15,000,000). Trong đó một sô có con ngựa đang ăn cỏ. Có tt cN con nga (1 <= N <= 1000) trên bãi c. Ví d:

HORSE

   

HORSE

HORSE

HORSE

HORSE

HORSE

HORSE

HORSE

       

Tùng mun dùng K (1 <= K <= N) cái chung hình chnhật để che phủ đàn ngựa, sao cho tng diện tích được phlà nhnht. Không có hai chuồng nào được nằm đè lên nhau. Hiển nhiên, các chung phi che phhết các ô có nga. Ví d, trong hình trên nếu K = 2, li gii tối ưu bao gồm mt chuồng kích thước 2x3 và mt chuồng kích thước 1x4. Tng diện tích được phlà 10. Input

- Dòng đầu tiên cha mt snguyên T là sbtest. (1 T 20)

- Mi btest có dng:

o

Dòng 1: N, K, B

o

Dòng 2

N+1: chc tọa độ ca các con bò, trong phm vi (1, 1) đến (2, B). Không có

ô nào chứa hơn 1 con bò.

Output

- Gồm T dòng: Tương ứng vi kết quca T btest

o Vi mi test, in ra tng din tích nhnht cn ph.

Ví d:

Input

1

8 2 9

1 2

1 6

1 7

1

1

2

2

2 4

8

9

2

3

Output

10

Time limited: 1 second

PROBLEM D: SCHEDULE FOR SUPER COMPUTER

Cô M trlý giáo vụ khoa CNTT được giao nhim vqun lý siêu máy tính SuperComputer H1. Siêu máy tính H1 nhm phc vcông tác nghiên cu khoa hc và tính toán các bài toán siêu phc tp đòi hỏi tốc độ và thi gian.

Để được sdng siêu máy tính H1, mi nhóm sinh viên sẽ được đăng ký sử dng trong 1 khong thời gian xác định (Được trình bày rõ trong phiếu đăng ký) gồm có: Thi gian bắt đầu và thi gian kết thúc (tính bng gichn không có phút l, giây lẻ …).

Dĩ nhiên, sẽ không có 2 nhóm cùng tham gia sdng Siêu máy tính ti 1 thời điểm

Tuy nhiên, các sinh viên của ĐH Công nghiệp Hà Ni rất hăng say nghiên cứu khoa hc nên đăng ký rất đông. Khiến cho cô M gặp khó khăn về mt thi gian trong quá trình sp xếp lch. Bn hãy giúp cô M la chn các phiếu đăng ký sao cho phục vụ được nhiu nhóm sinh viên nht

- Thời điểm bt đầu ca nhóm này có thể là đúng lúc kết thúc ca nhóm khác.

- Nếu không gii hn thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc (t0-23h) thì bài toán scó phm vi ng dng rộng hơn nữa, bạn hãy đưa ra giải pháp này na nhé!

Input:

- Dòng 1: Sbdliu = N

(N 100)

- N dòng tiếp theo:

o

Dòng thi: (Bdliu thi)

Số nguyên dương thứ nht: sphiếu đăng ký K i

(K i 300.000)

K i cp stiếp theo: Ghi số 2 nguyên dương s ij và t ij - thi gian bắt đầu và thi gian kết thúc ca phiếu đăng ký thứ j

Output:

(s ij , t ij 10 6 )

 

-

Gm N dòng:

 
 

o

Dòng thi: Ghi số lượng nhiu nht các phiếu đăng ký được chp nhận tương ứng vi bdliệu đầu vào thi

 

Dliu vào

 

Dliu ra

2

3

4

3

4

2

9

8

9

14

15

4

8

1

2

5

6

8

12

15

22

5

9

7

10

17 19

16 23

Time limited: 2 second

PROBLEM E: RSA ENCRYPTION

RSA encryption technique is an important encryption algorithm in modern security systems. RSA

is popular because its safety is very high, all current computer systems cant cryptanalysis.

In subject Safety and Secure information, when listen to RSA encryption, Diep an clever student of Hanoi University of Industry seems interested.

When teacher says steps to encrypt by RSA. Diep realize that RSA is not only difficult in cryptanalysis, but also complex in encrypting process. Example: We must calculate:

y = x a mod (p*q)

With p, q is prime numbers

Diep see that, with x, a is small integer this work is very simple. But with x, y is very big calculate y is very difficult. Lets help Diep solve this problem!

Input

 

- First line: Write positive number N - is the number of test

(N 1000)

- N line after:

 
 

o

Write 4 positive integer x, a, p, q

(1000 x, a 1.000.000; 100 p, q

 

1.000.000)

Output:

 

- N line:

 
 

o

Each line: Write result of each test

 
 

Input

   

Output

2

 

370

2993

2010

73

41

1079

1247

1079

43

29

- Time limit: 1 giây

HaUI Internal Programming Contest