You are on page 1of 2

RAJAST`HAN PUBLIC SERVICE COMMISSION, AJMER

DATE:5-3-2012

v/;kid xzsM&II ¼ek/;fed f'k{kk½ ijh{kk] 2011 ds xf.kr]foKku ,oa vaxzsth fo"k;ksa dh ijh{kk fnukad 7-12-11 ls 10-12-11 dks vk;kftr dh xbZ A vLFkkbZ #i ls p;fur vH;fFkZ;ksa dh ojh;rk lwph Hkh tkjh dh tk jgh gS A ;g lwph iw.kZr;k vLFkkbZ vufUre ¼Purely Provisional½ gS A budh ik=rk dh tkap ugha dh xbZ gS A vH;FkhZ vk;ksx dh Website ls foLr`r vkosnu i= Download dj vkosnu i= e; izek.k i=ksa ds vk;ksx dk;kZy; esa fnukad 21-3-2012 rd vko';d #i ls Hkst nsosa A vkosnu izkIr gksus ds i'pkr~ budh ik=rk tkap dh tkosxh rnqijkUr Li"V ik, x, ik= vH;fFkZ;ksa ds uke foHkkx dks fu;qfDr gsrq vfHkLrkfor fd, tk;saxsa layXu % 1&-¼xf.kr½ 2319] 2&¼vaxzsth½ 2370] 3&¼foKku½ 2372 vH;fFkZ;ksa dh p;u lwph A

A

CUT OF MARKS

CAT

Maths

Science

 

English

Cut Of

DOB

Cut Of

DOB

 

Cut Of

DOB

 

GEN

285.97

6.4.86

319.66

5-7-89

377.43

12-5-85

GEN

FEM

250.25

3.9.80

315.50

6-8-75

368.43

4-8-89

WD

33.45

20.12.72

84.47

12-1-89

163.61

9-10-79

DV

130.22

7.7.78

256.40

1-4-70

316.20

23-11-82

 

GEN

220.87

10.7.87

291.49

10-6-81

337.09

23-11-85

SC

FEM

115.22

15.12.87

261.79

10-1-80

295.88

23-11-89

WD

-

-

-

-

73.18

20-10-63

DV

-

-

101.55

25-10-79

142.49

15-12-78

TSP SC

GEN

182.21

22.5.76

266.35

18-7-87

311.42

15-10-82

FEM

62.00

5.4.80

256.78

2-7-86

275.53

12-11-87

 

GEN

199.65

20.6.83

280.65

6-6-75

307.41

25-8-89

ST

FEM

44.52

1.1.90

253.96

1-1-91

279.48

19-6-82

WD

-

-

 

- -

64.87

15-9-83

DV

-

-

 

- -

177.82

21-1-86

 

GEN

37.14

4.1.91

243.34

6-12-88

249.54

18-11-87

TSP

FEM

-

-

198.04

8-2-89

208.42

10-6-90

(ST)

WD

-

-

-

 

- N.A

-

DV

-

-

-

 

- N.A

-

SAHARIYA

 

-

-

107.12

10-3-82

N.A

-

 

GEN

268.48

15.8.85

310.80

15-7-79

371.28

22-2-74

OBC

FEM

221.86

1.7.84

302.70

10-5-89

353.55

1-1-80

WD

-

-

75.09

1-10-59

33.04

15-8-79

DV

90.67

19.3.82

237.96

20-7-81

293.88

3-12-82

 

GEN

249.72

22.9.84

300.84

1-4-91

361.35

26-06-78

SBC

FEM

212.91

5.5.90

301.89

9-7-86

352.56

19-11-78

HORIZONTAL RESERVATION

 

Maths

Science

English

CAT

CUT

DOB

CUT

DOB

CUT

 

OF

OF

OF

DOB

Ex

63.30

24.11.74

85.71

1-8-66

88.77

5-2-66

B\LV

-

-

-

-

195.88

26-6-84

OL\BL

158.50

30.1.87

255.47

2-6-80

336.99

19-1-80

uksV%

1-- vuqfpr lk/ku viuk, tkus ds dkj.k vH;FkhZ jksy ua- 106976]500496]730617 ¼vaxzsth½-] 500490 ¼foKku½ dk ifj.kke jksdk x;k gS A 2& vH;FkhZ jksy uEcj&122929]122930¼xf.kr½ 122928¼vaxzsth½ ½ dk ifj.kke ekuuh; mPp U;k;ky; ds vkns'kkuqlkj lhYMdoj esa j[kk x;k gSA vH;FkhZ jksy ua-886913 ¼foKku½ dk ifj.kke iz'kklfud dkj.kksa ls jksdk x;k gSA 3&'ks"k nks fo"k;ksa &lkekftd foKku]fgUnh ds ifj.kke ?kksf"kr gksus ds mijkUr lHkh fo"k;ksa esa mifLFkr leLr vH;fFkZ;ksa ds izkIrkad@vkjf{kr lwph vk;ksx dh osclkbZV ij ;Fkk'kh?kz tkjh dh tk;sxhA

mi lfpo