You are on page 1of 34

Biznis plan

za 2010
Drvoprivreda preduzea Niauto

Autor: Todorovi Nenad 10273


Datum: 16.10.2009

Biznis plan

Kontakt
Organizacija:

Drvoprerada preduzea Niauto

Adresa:

Purva Kutina bb, 18000 Ni

Telefon:

018/541-744

Fax:

018/541-351

Veb sajt:

www.nisauto.co.yu

E-mail:

office@nisauto.co.yu

Bavimo se:

primarna prerada drveta (trupaca) u neokrajenu, poluokrajenu i okrajenu


grau u proizvodnji parketa

Osnovani smo: 1975


Napomena:

Strana 2 od 34

Biznis plan

Sadraj
1. Uvod.................................................................................................................................................5
1.1 Predstavljanje..............................................................................................................................6
1.2 Svrha...........................................................................................................................................6
1.3 Podaci za kontakt........................................................................................................................6
1.4 Poverljivost dokumenta...............................................................................................................6
1.5 Kratak rezime..............................................................................................................................6
2. Biznis................................................................................................................................................7
2.1 Opis biznisa.................................................................................................................................7
2.1.1 Vlasnitvo i mesto u okruenju. ...........................................................................................7
2.1.2 Pravni aspekti........................................................................................................................7
2.1.3 Poslovanje.............................................................................................................................7
2.2 Vizija, misija, ciljevi i strategija.................................................................................................7
2.2.1 Vizija.....................................................................................................................................7
2.2.2 Misija....................................................................................................................................7
2.2.3 Vrednosti kojima se organizacija rukovodi u radu...............................................................7
2.2.4 Ciljevi....................................................................................................................................8
2.2.5 Planirani rezultati..................................................................................................................8
2.2.6 SWOT Analiza......................................................................................................................8
2.2.7 Strategije...............................................................................................................................8
3. Trenutno stanje organizacije.............................................................................................................9
3.1 Poreklo organizacije....................................................................................................................9
3.2 Prolost......................................................................................................................................10
3.2.1 Prihodi od prodaje...............................................................................................................10
3.3 Sadanjost..................................................................................................................................11
3.3.1 Lokacije..............................................................................................................................11
3.3.2 Tehnologija i oprema..........................................................................................................11
3.3.3 Zaposleni.............................................................................................................................12
3.4 Budunost..................................................................................................................................13
3.4.1 Lokacije..............................................................................................................................13
3.4.2 Tehnologija i oprema..........................................................................................................13
3.4.3 Zaposleni ...........................................................................................................................13
3.5 Finansijske performanse............................................................................................................13
3.5.1 Bilans..................................................................................................................................13
3.5.2 Trokovi rada......................................................................................................................15
3.5.3 Budetski trokovi..............................................................................................................15
3.5.4 Prihodi, rashodi i profiti......................................................................................................16
4. Proizvodi i usluge...........................................................................................................................17
4.1 Opis proizvoda i usluga.............................................................................................................17
4.1.1 ta na proizvod prua za kupca?.......................................................................................18
4.2 Ponuda konkurencije.................................................................................................................18
4.3 Proizvodne i uslune operacije..................................................................................................18
4.3.1 Nabavka..............................................................................................................................18
4.3.2 Proizvodnja.........................................................................................................................19
4.3.3 Kontrola kvaliteta...............................................................................................................19
4.3.4 Servis i podrka kupcima....................................................................................................19
5. Profil ciljnih trita.........................................................................................................................19
5.1 Analiza trita............................................................................................................................19
5.1.1 Ostvarena prodaja po segmentima trita...........................................................................20
5.1.2 Planirana prodaja po segmentima trita............................................................................20
Strana 3 od 34

Biznis plan

5.2 Konkurencija.............................................................................................................................20
5.3 Kupci.........................................................................................................................................21
5.3.1 Sadanji kupci.....................................................................................................................21
5.3.2 Budui kupci.......................................................................................................................21
6. Marketing strategija i planovi prodaje............................................................................................21
6.1 Marketing strategija..................................................................................................................21
6.1.1 Politika cena........................................................................................................................21
6.1.2 Strateka partnerstva...........................................................................................................21
6.1.3 Ponaanje konkurencije......................................................................................................21
6.2 Projektovana prodaja.................................................................................................................21
7. Razvoj, istraivanje, investicije i projekti......................................................................................23
7.1 Kljuni trendovi........................................................................................................................23
7.2 Razvoj proizvoda i usluga.........................................................................................................23
7.2.1 Vizija daljeg razvoja...........................................................................................................24
7.2.2 Patenti i zatita autorskih prava..........................................................................................24
7.3 Razvoj tehnologije....................................................................................................................24
Ugraditi hidraulini prihvata dasaka na veliko brenti, ime bi se otklonile posledice koe se
avljau zbog nepravilnog prihvatanja dasaka od strane pomonog radnika, a radno mesto
pomonog radnika bi se ukinulo.....................................................................................................25
Dograditi sistem za odvoenje piljevine iz vielisnog cirkulara i iz parketare.............................25
Nabaviti elektrinu heftalicu sa koom bi se ubrzao proces pravljenja sanduka za otpadno drvo,
kao i drvenih paleta, a utroak eksera bi se znatno smanjio............................................................25
7.4 Projekti......................................................................................................................................25
8. Plan menadmenta..........................................................................................................................25
8.1 Obezbeenje proizvodnje..........................................................................................................25
8.2 Poboljanje procesa...................................................................................................................26
8.3 Ekonominost............................................................................................................................27
9. Menadment i administracija.........................................................................................................27
9.1 Menadment..............................................................................................................................28
9.1.1 Top menadment.................................................................................................................28
9.1.2 Organizaciona struktura......................................................................................................28
9.1.3 Organizaciona kultura.........................................................................................................28
9.2 Administracija...........................................................................................................................28
9.2.1 Informacione tehnologije....................................................................................................28
10. Finansijske projekcije...................................................................................................................28
10.1 Kljune pretpostavke...............................................................................................................28
10.2 Polazno stanje..........................................................................................................................28
10.3 Prihodi.....................................................................................................................................29
10.4 Planirani rashodi......................................................................................................................30
10.5 Projekcije toka novca..............................................................................................................30
10.5.1 Profiti................................................................................................................................30
10.6 ta ako?...................................................................................................................................31
10.7 Finansijski koeficijenti/pokazatelji.........................................................................................31
10.8 Projekcija prodaje....................................................................................................................31
10.9 Ostale finasijske projekcije.....................................................................................................31
11. Zahtevi za finansiranjem i predlozi..............................................................................................33
12. Implementacija.............................................................................................................................33
13. Zakljuak......................................................................................................................................33

Strana 4 od 34

Biznis plan

1. Uvod
U ovom delu e biti ukratko predstavljeno pogon Drvoprerada preduzea Niauto kao i
svrha ovog bizni plana.
Bilans kapitala za godinu
Imovina

2008

Kratkoroni kapital (aktiva)


Slobodna sredstva (ke)
Dospele naplate (prodaja)
Dospele naplate (ostalo)
Zalihe (vrednost proizvoda na zalihama)
Unapred plaeni trokovi
Ostalo
Ukupno

1.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00

Dugoroni kapital (pasiva)


Zemljite
Zgrade
Oprema i maine
Nametaj i sredstva
Ostalo
Ukupno

30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
3.000,00
103.000,00

Ukupno Imovina

113.000,00

Obaveze
Kratkorone obaveze
Dospele obaveze (rauni)
Krediti i zajmovi
Kamate
Porezi
Ostalo
Ukupno

2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00
6.500,00

Dugorone obaveze
Unapred isplaene dividende
Ostalo
Ukupno

5.000,00
1.000,00
6.000,00

Kapital
Zadran prihod (od strane vlasnika)
Dividende
Preneti gubici
Ostalo
Ukupno
Ukupno Obaveze

30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
100.000,00
112.500,00

Tabela Bilans kapitala

Strana 5 od 34

Biznis plan

1.1 Predstavljanje
Drvoprerada preduzea Niauto je pogon kome zadnjih godina opada proizvodnja kako i u
svim preraivakim fabrikama i pogonima u Srbiji. Meutim poto je pogon Drvoprerada pogon
koji ima perspektivu planira se pridobijanje novih kupaca kako na domaem tako i na inostranom
tritu jer je parket sastavni deo svakog stana i potreban je. Da bi se sve to postiglo potrebne su
neke promene a kljuni segment svega je menadzment i njegovo unapredjenje. Ovaj biznis plan
daje uvid u nae planove. Prezentuje nau viziju i strategije poslovanja, rast prodaje i potragu za
novim tritima. Pored uvoda, plan sadri i poglavlja koja opisuju kompaniju, proizvode i usluge,
ciljna trita, plan i prognozu naih akcija i koraka, menadzment tim, i finansijski plan.

1.2 Svrha
Biznis plan je napisao Todorovi Nenad, sa ciljem prikupljanja kredita i pridobijanje
poverenja potencijalnih investitora koji treba da uvide mogunosti za ulaganje u pogon Drvoprerada
preduzea Niauto.

1.3 Podaci za kontakt


RJ DRVOPRERADA preduzea NIAUTO
18000 Ni, Prva kutina bb
018/541-744
541-351 FAX
www.nisauto.co.yu/drvoprerada.htm
office@nisauto.co.yu

1.4 Poverljivost dokumenta


1.5 Kratak rezime
ta je zapravo Drvoprerada preduzea Niauto?
Pogon za preradu drveta nalazi se u Prvoj Kutini SO Nika banja na 11 kilometara od Nia.
Posedujemo plac od 6 hektara na kome je izgradjeno 5 objekata velicine 4.600 m2 sa reenom
infrastrukturom.
Posedujemo sledecu opremu: brentu sa hidraulickim kolicima kapaciteta 30 m3 bukovih
trupaca u jednoj smeni, jednolisni parac, vielisni cirkular, vie kratilica, linija za proizvodnju
parketa, parni kota kapaciteta 0,8 tona pare na sat, toplovodni kotao od 1MW, parionice kapaciteta
50 m3, suare 300 m3, kamion za prevoz trupaca, dva viljukara, kao i drugu potrebnu opremu.
Osnovna sirovina u primarnoj preradi je bukva koja je sa podrucja istocne i jugoistocne
Srbije. Godinje preradimo oko 6.500 m3 bukovih trupaca, u dvofaznom sistemu primarne prerade.
U svom proizvodnom programu imamo parenu i suenu bukovu rezanu gradju u debljinama
25 mm i 50 mm, i bukov parket u dimenzijama 300-400x42x21xmm.
Da bi u narednih pet godina poveala svoju proizvodnju i da bi nala novo trite,
neophodno je da Drvopreradi budu odobrena sredstva u visini od 3 miliona evra. Oko 2.5 miliona
evra bice utroena na automatizatiju procesa prerade drveta i na modernizaciju procesa obrade. Deo
Strana 6 od 34

Biznis plan

sredstava bie utroen na socijlni program radnika za prevremeni odlazak u penziju da bi doslo do
zaposljavanja novih.

2. Biznis
U ovom poglavlju bice ukratko opisana svrha postojanja Drvoprerade i sa akcentom na
viziju, misiju, ciljeve i strategiju preduzea.

2.1 Opis biznisa


RJ Drvoprerada je preduzece isto proizvodnog karaktera koje posluje kao deo nezavisnog
preduzea Niauto.
RJ Drvoprerada je preduzee koja se bavi primarnom preradom drveta (trupaca) u
neokrajenu, poluokrajenu i okrajenu grau i proizvidnjom parketa.
2.1.1

Vlasnitvo i mesto u okruenju.

2.1.2

Pravni aspekti
Svi proizvodi nae firme moraju da zadovolje propise ispravnosti proizvoda.
Firma ne koristi nijednu stranu licencu.

2.1.3

Poslovanje

2.2 Vizija, misija, ciljevi i strategija


2.2.1

Vizija
Vizija RJ Drvoprerade:

- da bude prepoznatljiv po kvalitetu parketa,


- da zauzima vodee mesto u plasmanu parketa u centralnoj i junoj Srbiji,
- da se nae u meu prvih deset proizvoaa parketa.
2.2.2

Misija

Poslovanje RJ Drvoprerade tei potpunom zadovoljenju kupaca, nudei im kvalitetne


proizvode od drveta na nivou konkurentskih proizvoda, ali po niim cenama.
2.2.3

Vrednosti kojima se organizacija rukovodi u radu


Osnovne vrednosti kojima se naa kompanija rukovodi su:

- zadovoljstvo kupaca,
- brza usluga,
- visok kvalitet,
- zadovoljstvo zaposlenih,
- niske cene.

Strana 7 od 34

Biznis plan

2.2.4

Ciljevi
Ciljevi RJ Drvoprerade:

- da poveca udeo plasmana proizvoda na tritu Strbije i republika bive Jugoslavije kao i na
stranom tritu (Nemaka),
- da povea broj zaposlenih sa visokom strucnom spremom, posebno iz oblasti menadmenta,
- da razvija nove proizvode od drveta,
- da osavremeni postojecu proizvodnju,
- da povea prihode zaposlenih,
- uvoenje savremenijih informacionih sistema,
- da pronae stratekog partnera koji e biti spreman da investira u preduzece i da ispuni socijalni
program radnika.
2.2.5

Planirani rezultati

Planovi RJ Drvoprerade za narednu godinu su da uz pomo novo oformljenog merketin i


prodajnog tima, povrati izgubljeno trite proteklih godina, i da znaajnije pospei prodajnu mreu
na teritoriji centralne, june Srbije, Slovenije i Nemake kao i da potrai nova trita u inostranstvu.
2.2.6

SWOT Analiza
SWOT analiza za nau organizaciju
Snaga

Slabost

Kvaltet proizvoda

Neorganizovanost

Izgled finalnog proizvoda

Lokacija

Fleksibilnost proizvodnog procesa

Zastarela tehnologija

Marketing

Distribucija
Nedovoljna obrtna sredstva

Prilike

Opasnosti

Regionalizacija Srbije

Steaj

Privatizacija

Neadekvatna prodaja preduzea

Najava poveanja domaeg trita

Poveanje akciza

Tabela SWOT analiza za nau organizaciju

2.2.7

Strategije
Strategjia RJ Drvoprerade:

- da se permanentno ulae u obuku visoko strunog osoblja,


- da se formira marketing i mobilni prodajni tim,
- puna primena TQL filozofije u maketing i prodajnom timu,
- da se pobolja zadovoljenje kupca plasiranjem kvalitetniih proizvoda od konkurentskih sa istom ili
cak i niom cenom,
- da se automatizuje deo ili celokupna proizvodnja,
- da se preispituju i transformiu znaajni procesi jednom godinje,

Strana 8 od 34

Biznis plan

3. Trenutno stanje organizacije


U narenom poglavlju bice opisan celokupni istorijat RJ Drvoperade kao i planovi za
budunost.

3.1 Poreklo organizacije


NIAUTO je osnovan 1975. godine. Danas je to manja akcionarska kompanija koja je u
vlasnitvu 328 akcionara, od kojih velika vecina nije u radnom odnosu. Trenutno kompanija
zapoljava 95 radnika, od toga sa visokom spremom 23. ire informacije o vlasnitvu, kapitalu i
drugim ekonomskim pokazateljima moete da sagledate na sajtu - deo finansijski izvetaji, ili na
sajtu Beogradske berze.
to se programa rada tice, u okviru kompanije postoje tri grupe delatnosti: prodaja,
servisiranje i remont drumskih motornih vozila, prerada bukovog drveta i izrada raznih elemenata
kao polufabrikata i gotovih proizvoda, i prerada voca i povrca smrzavanjem i suenjem.
1. PRODAJA, SERVISIRANJE I REMONT drumskih motornih vozila obavlja se na
lokaciji Bulevar Nikole Tesle bb, neposredno pored nike Tvrdjave. Lokaciju placa velicine 15.000
m2 moete da vidite na karti koja je data na ovom sajtu. Ovaj program rada obuhvata prodaju i
servisiranje sledecih marki: FIAT PUNTO CLASSIC, LADA, HONDA, OPEL i CHEVROLET.
Prodaja i servisiranje markki OPEL i CHEVROLET se odvija u okviru posebnog drutva sa
ogranicenom odgovornocu ''Niauto Gemos'' ciji je 100% vlasnik ad Niauto. Ukoliko ste
zainteresovani za ove marke, molimo posetite poseban sajt ''Niauto Gemos''-a na adresi
www.nisautogemos.co.rs.
Program prodaje vozila odvija se u okviru ad Niauta. Radi nesmetanog i savremeno
organizovanog odvijanja poslova izgradjena su tri salona i dva servisa.
Za popravku havarisanih vozila Niauto raspolae halom za autolimarske radove velicine
278 m2 i autolakirerske velicine 568 m2, u kome su instalirane dve komore za suenje vozila posle
farbanja. U okviru ad Niauta posebno je organizovana Radna jedinica za PRIVREDNI
PROGRAM, u kojoj je zastupljena prodaja, servisiranje i remont privrednih vozila FIAT
(DUCATO, SCUDO i DOBLO) i IVECO. Posebnu celinu predstavljaju sledece delatnosti:
TEHNICKI PREGLED sa registracijom vozila, MONTAA GUMA, PRANJE u automatskoj
perionicii REGLAA TRAPA putnickih vozila.
NIAUTO se bavi i prodajom polovnih vozila, raznih marki i tipova.
Radi nesmetanog odvijanja svih delatnosti na placu je 17.283 m2 raznog poslovnog
prostora. U okviru ovog sajta za sve marke i tipove vozila date su posebno osnovne karakteristike i
cene.
2. PRERADA BUKOVOG DRVETA u razne elemente ukljucujuci i parket organizovana
je u okviru radne jedinice ''Drvoprerada'' na placu ukupne povrine 60.000 m2 u selu Prva Kutina,
koje je udaljeno od centra Nia 11 km. Pogon raspolae opremom za preradu bukovih trupaca
kapaciteta 600 m3 mesecno. U okviru pogona su instalirane dve parionice, svaka kapaciteta 25 m3
bukovog drveta, i cetiri komore za suenje ukupnog kapaciteta 300 m3. U okviru pogona instalirana
je i linija za izradu parketa kapaciteta 1200 m2 mesecno.
3. PRERADA VOCA I POVRCA SMRZAVANJEM I SUENJEM
Pogon za preradu voca i povrca je lociran na placu u Prvoj Kutini a sastoji se od manje
hladnjace i tunela za suenje voca i povrca. Hladnjaca se sastoji od 5 komora i stabilnog (klasicnog)
tunela za zamrzavanje. Kapacitet komora je 950t (na bazi ljive) Suenje voca i povrca se vri u
tunelu kapaciteta10t za 24 casa (na bazi ljive). Projektovan je jo jedan tunel slicnog kapaciteta.
Voce i povrce se sui toplim vazduhom koji se dobija preko izmenjivaca. Topla voda se dobija iz
toplovodnog kotla, koji se loi piljevinom i otpadnim drvetom iz strugare. Plac u Prvoj Kutini
sadri i deo od cca 18.000 m2, koji nije priveden nameni. Na njemu se planira izgradnja staklenika
za gajenje cveca, koji bi se grejali toplom vodom dobijenom iz kotla, ciji bi energent bila piljevina
iz pogona za preradu drveta.
Strana 9 od 34

Biznis plan

Prihodi prodaje
Ukupan priliv
Ukupni trokovi
Bruto prihod
% priliva

303642,00
300240,00
3402,00
1,12%

Tabela Prihodi prodaje

Prihod od prodaje - osvrt

500000
400000
300000
200000
100000
0

2005

2006

2007

2008

2009

Slika Prihod od prodaje osvrt

3.2 Prolost
Od svog osnivanja 1975 pa do devedesetih godina dvadesetog veka, kompanija Nisauto nije
imala znaajnije promene u oblasti tehnolokih inovacija koje bi omoguile vei obim proizvodnje.
Devedesetih godina znaajno je poboljan proces proizvodnje i znaajno su poveani kapaciteti
preduzeca.
Najvei rezultati RJ Drvoprerade bili su prodaja obradjenog drveta na stranom tritu
prvenstveno Nemaka i Slovenija.
Najvei problemi RJ Drvoprerade javljaju se onog trenutka kada na trite Srbije dolaze
strani dobavljai i kada nastupa embargo na izvoz tako da je pala potranja obraenog drveta
krajem dvadesetog veka jer kupci nisu imali sredstava da bi kupili proizvod a zabranjen je izvoz iz
zemlje. Meutim poetkom 21 veka otvaraju se nove mogunosti jer je izvoz mogu i RJ
Drvoprerada ima veu potranju nego ranije s obzirom na ekonomski bolji razvoj zemlje sve do
poetka ekonomske krize kada se potranja malo smanjila ali pogon je ipak uspeo da se sauva od
steaja i nastavio je sa radom.
3.2.1

Prihodi od prodaje

Prihodi prodaje
Ukupan priliv
Ukupni trokovi
Bruto prihod
% priliva

303642,00
300240,00
3402,00
1,12%

Tabela Prihodi prodaje


Strana 10 od 34

Biznis plan

Prihod od prodaje - osvrt

500000
400000
300000
200000
100000
0
2005

2006

2007

2008

2009

Slika Prihod od prodaje osvrt

3.3 Sadanjost
U ovom poglavlju je dat izvestan presek trenutnog poslovanja kompanije. Opisani su:
- Lokacije,
- Tehnologija i oprema,
- Struktura zaposlenih.
3.3.1

Lokacije

RJ Drvoprerada se nalazi na dobroj lokaciji u selu Prva Kutina udaljenom 11 km od Nia


izmeu Nia, Pirota i Gadzinog Hana.
Od nepokretnosti RJ Drvoprerada poseduje sledee:
1.
2.
3.
4.
5.

3.3.2

Plac ukupne povine 60.000 m2,


Oprema za preradu bukovih trupaca kapaciteta 600 m3 mesecno,
dve parionice, svaka kapaciteta 25 m3 bukovog drveta,
cetiri komore za suenje ukupnog kapaciteta 300 m3,
U okviru pogona instalirana je i linija za izradu parketa kapaciteta 1200 m2 mesecno.
Tehnologija i oprema

Pri sagledavanju i analizi tehnologije moe se zakljuiti sledee:


Tehnologija u celokupnoj proizvodnji moe se uslovno podeliti na
tehnologiju u pilani, tehnologiju u parketari, tehnologiju u parionici i
suarama i tehnologiju dobijanja toplotne energije.
Tehnologiju u pilani ine maine i oprema starije proizvodnje (oko deset
godina), osim vielisnog cirkulara, koji je proizveden 2005. godine.
Na velikoj brenti , isko je proces rezanja trupaca automatizovan, izostala
je dogradnja, hidraulinog prihvataa dasaka, pa se prihvatanje dasaka sa
kolica vri runo. Druga negativna osobina ove maine ogleda se u
prevelikom odstupanju debljine na prednjem i zadnjem kraju poslednje
odrezane daske.
Na vielisnom cirkularu, zbog slabijeg odvoda piljevine neophodna su
ea ienja unutranjosti maine, a maine, a dolazi i do zastoja u radu,
ime se smanjuje produktivnost.
Strana 11 od 34

Biznis plan

3.3.3

Tehnologija maina za proizvodnju parketa je zastarela, a ostvarena


produktivnost parketare, sa 6 radnika u jednoj smeni, iznosi 50m2
parketa, dok kod savremenih parketomata ostvarena produktivnost sa 4
radnika u jednoj smeni iznosi 150 m2.

Zaposleni

Broj zaposlenih: Ukupan broj zaposlenih lica iznosi 32, od ega, 4 lica rade u pogonskoj
upravi, 17 lica u primarnoj preradi drveta, 6 lica u finalnoj preradi drveta u parket, dva lica u
otranici trakastih testera, jedno lice na elektro-mainskom odravanju, jedno lice u rukovanju sa
viljukarom i jedno lice na upravljanju motornim vozilom kamionom sa mehanikom rukom za
utovar i istovar trupaca.
Struktura zaposlenih po radnom mestu - osvrt
2005

2006

2007

2008

2009

Vii menadment

20%

14%

13%

11%

10%

Marketing i prodaja

0%

0%

0%

0%

0%

Razvoj

0%

0%

0%

0%

0%

Proizvodnja/pruanje usluga

50%

90%

88%

89%

90%

Slube podrke

0%

0%

0%

0%

0%

Administracija

0%

0%

0%

0%

0%

Ostalo

0%

0%

0%

0%

0%

Ukupno

70%

104%

100%

100%

10

100%

Struktura zaposlenih po radnom mestu - projekcija


2010

2011

2012

2013

2014

Vii menadment

9%

9%

8%

8%

6%

Marketing i prodaja

0%

0%

0%

0%

0%

Razvoj

0%

0%

0%

0%

0%

Proizvodnja/pruanje usluga

10

91%

10

91%

12

92%

12

92%

15

94%

Slube podrke

0%

0%

0%

0%

0%

Administracija

0%

0%

0%

0%

0%

Ostalo

0%

0%

0%

0%

0%

Ukupno

11

100%

11

100%

13

100%

13

100%

16

100%

Struktura zaposlenih po starosti


2005

2006

2007

2008

2009

do 25

17%

14%

13%

11%

10%

25-34

83%

57%

50%

56%

50%

35-44

0%

29%

25%

22%

30%

45-54

0%

0%

13%

11%

10%

55-60

0%

0%

0%

0%

0%

preko 60

0%

0%

0%

0%

0%

Ukupno

100%

100%

100%

100%

10

100%

Struktura zaposlenih po starosti projekcija


2010

2011

2012

2013

2014

do 25

9%

9%

8%

8%

6%

25-34

45%

45%

46%

38%

44%

35-44

36%

36%

38%

38%

38%

45-54

9%

9%

8%

15%

13%
0%

55-60

0%

0%

0%

0%

preko 60

0%

0%

0%

0%

0%

Ukupno

11

100%

11

100%

13

100%

13

100%

16

100%

Strana 12 od 34

Biznis plan
Tabela Struktura zaposlenih

3.4 Budunost
U ovom odeljku bie istaknuti planovi promena RJ Drvoprerade u oblasti lokacije,
tehnologije, opreme i strukture zaposlenih, kako bi se stepen proizvodnje poveao za nekih 10 % na
godinjem nivou.
3.4.1

Lokacije

to se tie novih lokacija tu pre svega treba obratiti panju na formiranje novih
predstavnitva irom Srbije. Razlog tome pre svega bi bio poboljsanje usluge distribucije, kao i
irenje prodajne mree za koju se pokazalo da je vrlo bitna za bolji plasman proizvoda na tritu.
Distribitivni centri u svom sklopu treba da sadre pre svega magacinski prosor koji treba da
odgovore standardima uvanja proizvoda od drveta.
3.4.2

Tehnologija i oprema

Po pitanju razvoja novih tehnologije koje treba poboljati u skorijoj budunosti, traba
obratiti panju na svedee oblasti:
Ugraditi hidraulini prihvata dasaka na velikoj brenti, ime bi se
otklonile posledice koje se javljaju zbog nepravilnog prihvatanja dasaka
od strane pomonog radnika, a radno mesto pomonog radnika bi se
ukinulo.

Dograditi sistem za odvoenje piljevine iz vielisnog cirkulara i iz


parketare.

Nabaviti elektrinu heftalicu sa kojom bi se ubrzao proces pravljenja


sanduka za otpadno drvo, kao i drvenih paleta, a utroak eksera bi se
znatno smanjio.

U zavisnosti od dalje strategije razvoja preduzea razmotriti opravdanost uvoenja nove


tehnologije u izradi parketa, ime bi se produktivnost u izradi parketa poveala za 4 do 5 puta.
3.4.3

Zaposleni

to se tie budunosti u planu je da se raspie konkurs za zapoljavanje lica sa visokom


strunom spremom, sa ciljem da se oformi menadment tim koji ce da rukovodi prodajnim,
marketing i tehnolokim timom.

3.5 Finansijske performanse


3.5.1

Bilans
Dugorona projekcija prodaje po segmentima trita

Segment
Stalni kupci
Povremeni kupci
Preko posrednika
Inostranstvo - bivi SFRJ
Inostranstvo - EU i ostalo
Ukupno

2010

2011

2012

2013

2014

4.020.000,00
1.330.000,00
495.000,00
95.000,00
60.000,00
6.000.000,00

4.300.000,00
1.400.000,00
500.000,00
100.000,00
50.000,00
6.350.000,00

4.500.000,00
1.500.000,00
600.000,00
100.000,00
50.000,00
6.750.000,00

4.850.000,00
1.500.000,00
650.000,00
100.000,00
100.000,00
7.200.000,00

4.900.000,00
1.600.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
7.400.000,00

Porast prodaje po segmentima trita


Segment
Stalni kupci

2010

2011

2012

2013

2014

3%

10%

15%

24%

26%

Strana 13 od 34

Biznis plan
Povremeni kupci
Preko posrednika
Inostranstvo - bivi SFRJ
Inostranstvo - EU i ostalo

10%
0%
46%
100%

16%
1%
54%
67%

24%
21%
54%
67%

24%
31%
54%
233%

32%
41%
54%
233%

Tabela Prodaja po tritima projekcija

Bilans kapitala za godinu


Imovina
Kratkoroni kapital (aktiva)
Slobodna sredstva (ke)
Dospele naplate (prodaja)
Dospele naplate (ostalo)
Zalihe (vrednost proizvoda na zalihama)
Unapred plaeni trokovi
Ostalo
Ukupno
Dugoroni kapital (pasiva)
Zemljite
Zgrade
Oprema i maine
Nametaj i sredstva
Ostalo
Ukupno

2008

1.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
3.000,00
103.000,00

Ukupno Imovina
Obaveze

113.000,00

Kratkorone obaveze
Dospele obaveze (rauni)
Krediti i zajmovi
Kamate
Porezi
Ostalo
Ukupno

2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00
6.500,00

Dugorone obaveze
Unapred isplaene dividende
Ostalo
Ukupno

5.000,00
1.000,00
6.000,00

Kapital
Zadran prihod (od strane vlasnika)
Dividende
Preneti gubici
Ostalo
Ukupno
Ukupno Obaveze

30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
100.000,00
112.500,00

Tabela Bilans kapitala

Prihodi prodaje
Ukupan priliv
Ukupni trokovi

303642,00
300240,00
Strana 14 od 34

Biznis plan

Bruto prihod
% priliva

3402,00
1,12%

Tabela Prihodi prodaje

3.5.2

Trokovi rada
Trokovi rada osvrt
2005

2006

2007

2008

2009

Redovne plate i naknade

100.000,00

91%

110.000,00

97%

120.000,00

96%

130.000,00

93%

140.000,00

92%

Prekovremeni rad

10.000,00

9%

1.000,00

1%

0,00

0%

0,00

0%

2.000,00

1%

Stimulacije

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

110.000,00

100%

111.000,00

98%

120.000,00

96%

130.000,00

93%

142.000,00

93%

Rad na odreeno vreme

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Spoljni rad

0,00

0%

2.000,00

2%

5.000,00

4%

10.000,00

7%

10.000,00

7%

Ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ukupno spoljna radna snaga

0,00

0%

2.000,00

2%

5.000,00

4%

10.000,00

7%

10.000,00

7%

110.000,00

100%

113.000,00

100%

125.000,00

100%

140.000,00

100%

152.000,00

100%

Ukupno sopstvena radna snaga

Ukupno

Trokovi rada - projekcija


2010
Redovne plate i naknade

2011

2012

2013

2014

150.000,00

88%

150.000,00

86%

170.000,00

85%

200.000,00

93%

230.000,00

96%

Prekovremeni rad

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Stimulacije

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

150.000,00

88%

150.000,00

86%

170.000,00

85%

200.000,00

93%

230.000,00

96%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

20.000,00

12%

25.000,00

14%

30.000,00

15%

15.000,00

7%

10.000,00

4%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ukupno sopstvena radna snaga


Rad na odreeno vreme
Spoljni rad
Ostalo
Ukupno spoljna radna snaga

20.000,00

12%

25.000,00

14%

30.000,00

15%

15.000,00

7%

10.000,00

4%

Ukupno

170.000,00

100%

175.000,00

100%

200.000,00

100%

215.000,00

100%

240.000,00

100%

Tabela Trokovi rada osvrt

3.5.3

Budetski trokovi
Budet osvrt
2005

Marketing - osvajanje trita/kupaca

2006

2007

2008

2009

10.000,00

17%

10.000,00

22%

10.000,00

14%

10.000,00

15%

10.000,00

14%

Marketing - zadravanje trista/kupaca

0,00

0%

5.000,00

11%

5.000,00

7%

5.000,00

7%

5.000,00

7%

Marketing - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Marketing

10.000,00

17%

15.000,00

33%

15.000,00

21%

15.000,00

22%

15.000,00

20%

Razvoj - novi proizvodi/usluge

10.000,00

17%

10.000,00

22%

10.000,00

14%

10.000,00

15%

10.000,00

14%

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

8.000,00

12%

10.000,00

14%

Razvoj - poboljanje proizvoda/usluga


Razvoj - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

1.000,00

1%

2.500,00

3%

Razvoj

10.000,00

17%

10.000,00

22%

15.000,00

21%

19.000,00

28%

22.500,00

31%

Proizvodnja - nove tehnike/tehnologije

30.000,00

51%

0,00

0%

0,00

0%

10.000,00

15%

0,00

0%

0,00

0%

10.000,00

22%

10.000,00

14%

10.000,00

15%

15.000,00

20%

Proizvodnja - poboljanje tehnika/tehnologije


Proizvodnja - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

30.000,00

51%

10.000,00

22%

10.000,00

14%

20.000,00

30%

15.000,00

20%

Podrka - uvoenje novih procesa

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

0,00

0%

2.500,00

3%

Podrka - poboljanje procesa

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

2.500,00

4%

2.500,00

3%

Podrka - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

2.500,00

4%

2.500,00

3%

Podrka

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

5.000,00

7%

7.500,00

10%

Obuke

2.500,00

4%

5.000,00

11%

5.000,00

7%

7.500,00

11%

7.500,00

10%

Proizvodnja

Strana 15 od 34

Biznis plan
0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

Literatura, asopisi

kolovanje

1.000,00

2%

1.000,00

2%

1.000,00

1%

1.000,00

1%

1.000,00

0%
1%

Obrazovanje

3.500,00

6%

6.000,00

13%

6.000,00

8%

8.500,00

13%

8.500,00

12%

Raunarska oprema/softver

5.000,00

9%

5.000,00

11%

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

Kancelarijska oprema i inventar

0,00

0%

0,00

0%

10.000,00

14%

0,00

0%

0,00

0%

Radna sredstva i materijal

0,00

0%

0,00

0%

10.000,00

14%

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

9%

5.000,00

11%

20.000,00

28%

0,00

0%

5.000,00

7%

Ostali trokovi - interno

Oprema i sredstva

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ostali trokovi - eksterno

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Rezerva

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ostalo
Ukupno

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

58.500,00

1,00

46.000,00

1,00

71.000,00

1,00

67.500,00

1,00

73.500,00

1,00

Tabela Budet osvrt

3.5.4

Prihodi, rashodi i profiti


Tok novca - osvrt
2005
Bruto prodaja
Prihodi

2006

2007

2008

476532

325785

303642

2009
0

476532

325785

303642

Troskovi prodaje
Drugi prihodi
Ukupni prihodi
Trosak rada

Fiksni troskovi

Budzet
Projekti
Nabavka

Varijabilni troskovi

Proizvodni troskovi
Administrativni troskovi
Kamate na kredite

Obaveze

Otplata kredita
Ostalo

Porezi i takse

Profit

Porezi
Ukupni rashodi

Profit pre oporivezivanja

476532

325785

303642

476532

325785

303642

0%

100%

100%

100%

0%

Porez na profit
Profit
Profit (% od bruto prodaje)

Tabela Tok novca osvrt

Strana 16 od 34

Biznis plan
Prihodi, rashodi i profit - osvrt
Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

Profit

2007

2008

600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2005

2006

2009

Slika Prihodi, rashodi i profit osvrt

4. Proizvodi i usluge
Proizvodi i uslige RJ Drvoprerade svode se na proizvodnju od bukvinog drveta, a ujedno
pruza usluge distribucije i prodaje svojih proizvoda u velikovrodajnim centrima u Kragujevcu,
Niu, Kruevcu, Pirotu i Leskovcu.

4.1 Opis proizvoda i usluga


Vrste proizvoda koje je RJ imala u svom proizvodnom programu proteklih 10 godina su:
- hiper kratku dasku (duine 400-800 mm),
- kratku dasku (duine 900-1700 mm),
- dugu dasku (duine 1800 mm i vie),
- elemente po zahtevu,
- frizu za parket.

Lista najznacajnijih proizvoda i usluga


hiper kratka daska
kratka daska
duga daska
elementi po zahtevu
friza za parket

Uee u
prodaji
10%
15%
20%
40%
15%

Tabela Spisak proizvoda

Strana 17 od 34

Biznis plan
friza za parket

elementi po zahtevu

duga daska

kratka daska

hiper kratka daska


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Slika Uee u prodaji po proizvodima presek

15%

10%

15%

hiper kratka daska


kratka daska
duga daska
elementi po zahtevu
friza za parket

40%

20%

Slika Uee u prodaji po proizvodima(pita) presek

4.1.1

ta na proizvod prua za kupca?

Osnovni zahtev kupca proizvoda RJ Drvoprerade je da im se omogui proizvod koji je po


kvalitetu na nivou konkurentskog, ali sa znatno pristupanijom cenom. Ovo je ujedno i filozofija
poslovanja RJ Drvoprerade " isti kvalitet po nizoj ceni".

4.2 Ponuda konkurencije


4.3 Proizvodne i uslune operacije
4.3.1

Nabavka

Lokacije dobavljaa sirovina: dobavljai sirovina (bukovih i drugih trupaca) su


Srbijaume iz najbliih lokacija (Bojanine Vode, selo Greja i dr.). Otrenje krunih testera

Strana 18 od 34

Biznis plan

obavlja privatno preduzee iz Bake topole, a nabavka rezervnih delova vri se na slobodnom
tritu.
4.3.2

Proizvodnja

4.3.3

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta proizvoda obavlja se u sopstvenim laboratorijama i u ovlaenim


laboratorijama za kontolu kvaliteta proizvoda od drveta. Kontrola proizvoda je vrlo rigorozna kako
bi se odklonila svaka mogucnost da se na trite plasira proizvod neadekvatnog kvaliteta.
4.3.4

Servis i podrka kupcima

5. Profil ciljnih trita


Glavno trite za plasiranje proizvoda je domae trite Republike Srbije, gde se plasira vei
deo proizvodnje, a jedan deo proizvodnje drvene grae se plasira na inostrano trite (Nemakai
Slovenija).
Glavni kupci proizvoda su klijenti na domaem tritu i poslovni partneri u inostranstvu
(Slovenija). Pored glavnih kupaca, svakodnevno dolaze tzv. sitni kupci, koji neposredno iz
magacina gotove robe kupuju, uglavnom, drvenu grau.

5.1 Analiza trita


Poslednjih godina RJ Drvoprerada je dobila novo trite u inostranstvu i to Sloveniju i
Nemaku dok je ranije zbog embarga to bilo nemogue jer nije bio dozvoljen izvoz. Ako pokuamo
da analiziramo domae trite doiemo do zakljuka da u dananje vreme dolazi do opadanja
tranje proizvoda od drveta to zbog finansijske krize to zbog toga to je industrija u naoj zemlji
propala. Da bi se poveala potranja proizvoda mora doi do stranih ulaganja u dravu odnosno u
industriju i da bi se poveala primanja stanovnitva koja bi imala novac da kupuju proizvode od
drveta najvie elemenata po izboru naravno da bi ponovili ivotni prostor.

Segmenti trita
Stalni kupci
Povremeni kupci
Inostranstvo (Nemaka i Slovenija)
Tabela Segmenti trita

Strana 19 od 34

Biznis plan

5.1.1

Ostvarena prodaja po segmentima trita


Ostvarena prodaja po segmetima trita
Stalni
kupci

Proizvod/Usluga

Povremeni
kupci

2009

Inostranstvo

47653,2
71479,8
95306,4
190612,8
71479,8
476532

hiper kratka daska


kratka daska
duga daska
elementi po zahtevu
friza za parket
Ukupno

Ukupno
47653,2
71479,8
95306,4
190612,8
71479,8
476532

Tabela Ostvarena prodaja po segmentima trita


Prodaja po segmentima trita - ostvarena
0%
0%
Stalni kupci
Povremeni kupci
Inostranstvo

100%

Slika Prodaja po segmentima trita(pita) ostvarena

5.1.2

Planirana prodaja po segmentima trita


Projektovana prodaja po segmentima trita
Stalni
kupci

Proizvod/Usluga
hiper kratka daska
kratka daska
duga daska
elementi po zahtevu
friza za parket
Ukupno

50000,00
8000,00
10000,00
25000,00
10000,00
103000,00

Povremeni
kupci

2010

Inostranstvo

10000,00
2000,00

10000,00

5000,00
7000,00

Ukupno
60000,00
10000,00
10000,00
25000,00
15000,00
120000,00

Tabela Projektovana prodaja po segmentima trita

5.2 Konkurencija
Strana 20 od 34

Biznis plan

5.3 Kupci
5.3.1

Sadanji kupci

Glavni kupci proizvoda i njihova lokacija: kupci su klijenti na domaem tritu i poslovni
partneri u inostranstvu (Slovenija). Pored glavnih kupaca, svakodnevno dolaze tzv. sitni kupci, koji
neposredno iz magacina gotove robe kupuju, uglavnom drvenu grau.
5.3.2

Budui kupci

Cilj RJ Drvoprerade je da nae novo trite samim tim naravno i nove kupce. Trenutno se
trae novi kupci na domaem tritu jer zbog stanja firme u finansijskoj krizi nema sredstava za
potragu u inostranstvu tako da su za to potrebna finansijska sredstva a inae drave koje bi bili
potencijalna nova trita su Hrvatska, Maarska i Austrija.

6. Marketing strategija i planovi prodaje


6.1 Marketing strategija
6.1.1

Politika cena

6.1.2

Strateka partnerstva

6.1.3

Ponaanje konkurencije

6.2 Projektovana prodaja


Proektovana prodaja e se svoditi na poveanje prodaje za nekih 10% na godinjem nivou,
stim to bi se posebna panja posvetila poveanju broja bestalnih kupaca.
Dugorona projekcija prodaje po segmentima trita
Segment
Stalni kupci
Povremeni kupci
Preko posrednika
Inostranstvo - bivi SFRJ
Inostranstvo - EU i ostalo
Ukupno

2010

2011

2012

2013

2014

4.020.000,00
1.330.000,00
495.000,00
95.000,00
60.000,00
6.000.000,00

4.300.000,00
1.400.000,00
500.000,00
100.000,00
50.000,00
6.350.000,00

4.500.000,00
1.500.000,00
600.000,00
100.000,00
50.000,00
6.750.000,00

4.850.000,00
1.500.000,00
650.000,00
100.000,00
100.000,00
7.200.000,00

4.900.000,00
1.600.000,00
700.000,00
100.000,00
100.000,00
7.400.000,00

Porast prodaje po segmentima trita


Segment
Stalni kupci

2010

2011

2012

2013

2014

3%

10%

15%

24%

26%

Strana 21 od 34

Biznis plan
Povremeni kupci
Preko posrednika
Inostranstvo - bivi SFRJ
Inostranstvo - EU i ostalo

10%
0%
46%
100%

16%
1%
54%
67%

24%
21%
54%
67%

24%
31%
54%
233%

32%
41%
54%
233%

Tabela Dugorona projekcija po segmentima trita i Tabela Porast prodaje po segmentima trita
Prihod od prodaje - projekcija
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

2010

2011

2012

2013

2014

Slika Prihod od prodaje projekcija

Prodaja po segmentima trita - ostvarena


0%
0%
Stalni kupci
Povremeni kupci
Inostranstvo

100%

Slika Prodaja po segmentima trita(pita) ostvarena

Strana 22 od 34

Biznis plan
friza za parket

elementi po zahtevu

duga daska

kratka daska

hiper kratka daska


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Slika Uee u prodaji po proizvodima - projekcija

15%

10%
15%

hiper kratka daska


kratka daska
duga daska
elementi po zahtevu

40%

20%

friza za parket

Slika Uee u prodaji po proizvodima(pita) - projekcija

7. Razvoj, istraivanje, investicije i


projekti
Razvoj proizvoda i usluga, kao i stalno unapreivanje tehnologije ima veliki znaaj u naoj organizaciji.
Kontinualno se radi na poboljanju procesa, razvoju novih proizvoda, sa ciljem zadovoljenja zahteva kupaca. Detaljnija
objanjenja data su u sledeim paragrafima.

7.1 Kljuni trendovi


7.2 Razvoj proizvoda i usluga
Proizvodi koji se dobijaju u Drvopreradi (graa i parket) imae odgovarajui kvalitet ako su
izraeni u potpunosti u skladu sa specifikacijom, koja je propisana standardom ili ugovorena sa
kupcem. Samo ostvareni kavalitet finalnog proizvoda u skladu sa specifikacijom zadovoljie kupca
i zadrati poslovnu saradnju, u protivnom, imidz proizvoda i preduzea se polako ali sigurno gubi
(posebno u inostranstvu). Sagledavajui trenutno stanje moe se zakljuiti sledee:
Strana 23 od 34

Biznis plan

Kontrola kvaliteta nije propisana, pa se i u praksi nesistematski sprovodi, to za posledicu


ima veliki i nedozvoljen kart.
Pri slaganju i pakovanju finalnih proizvoda (drvene grae), uestvue vie lica, pa e finalna
kontrola praktino izostala. Ovakvo organizacii negativni doprinos dae slaba vidljivost u
veernjim asovima ispod nadstrenice (zbog neosvetljenosti), pa se graa transportue ponovo u
proizvodnu halu, gde se slaganje i pakovanje nastavlja, pri emu se gubi dragoceno vreme.
Zbog propusta u merenju kvaliteta pocenat karta u ednom kontigentu izvezene robe iznosio
e 16,3%, a standardi kvaliteta, sa tzv. 3 standardne deviacie, iznose 66800 defekata na milion
mogunosti, ili 6,68%.
Zbog propusta u merenju kvantiteta isporuene robe, u ednom kontigentu izvezene robe u
koliini od 12,187 m3, a na osnovu izvetaa slovenakog kupca, utvren e manjak u iznosu od
1,114 m3.
Zbog propusta u merenju kvaliteta, ali i zbog deformacia u procesu suenja, procenat karta
frize za izradu parketa iznosi oko 15%.
Na krau, moe se rei da kontrola kvaliteta i kvantiteta nie ''pod kontrolom''.
Predlog:
Definisati i propisati gde u proizvodnji treba vriti proveru usaglaenosti proizvoda
(obratka) sa standardom (specifikaciom), da li proveriti svaki proizvod (obradak) ili koristiti
uzorke, na koi nain bi trebalo da se izvre provere i ko e odgovoran za proveru. Na osnovu
dosadanjeg uvida, navie defekata moe se oikivati posle operacie rezanja na veliko brenti,
kao i posle suenja.
Nakon pronalaenja odstupanja od zadatih mera, odmah pristupiti korigovanjau uzroka
slabog kvaliteta, to do sada nie u potpunosti potovano.
Kontrolu kvantiteta isporuene robe vriti dva puta, po mogunosti od dva lica, kako se nebi
inila greka prilikom izvoza robe u inostranstvo, kao npr. u Sloveniu, kada e od strane kupca
ustanovljen manjak od 1,114 m3 grae, u odnosu na listu pakovanja (12,187 11,073 = 1,114).
7.2.1

Vizija daljeg razvoja

7.2.2

Patenti i zatita autorskih prava

7.3 Razvoj tehnologije


Pri sagledavanju i analizi tehnologie moe se zakljuiti sledee:

Tehnologia u celokupno proizvodnji moe se uslovno podeliti na tehnologiu u pilani,


tehnologiu u parketari, tehnologiu u parionici i suarama i tehnologiu dobianja toplotne energie.

Tehnologiu u pilani ine maine i oprema starie proizvodnje (oko deset godina), osim
vielisnog cirkulara, koi e proizveden 2005. godine. U meuvremenu stvorene su maine sa boljim
performansama i tehnolokim svostvima.

Na veliko brenti, iako e proces rezanja trupaca automatizovan, izostala e dogradnja


hidraulinog prihvataa dasaka, pa se prihvatanje dasaka sa kolica vri runo, to za posledicu ima,
bez obzira na izraenu paljivost pomonog radnika, relativno esto udaranje odrezane daske u
testeru i stvaranje neravnina na povrini trakaste testere. Druga negativna osobina ove maine
ogleda se u prevelikom odstupanju zadatih mera rezanja dasaka, to e posebno izraeno u
odstupanju debljine na prednjem i zadnjem krau poslednje odrezane daske. Ta odstupanja su
Strana 24 od 34

Biznis plan

iznosila 10 mm, da bi se nakon korekcie na maini ovo odstupanje smanjilo na 3 do 4 mm, to i


dalje predstavlja odstupanja koa nisu u dozvoljenim granicama. Takoe e izraeno ee
prekidanje sali za vuu kolica.

Na vielisnom cirkularu, zbog slabieg odvoda piljevine neophodna su ea ienja


unutranjosti maine, a dolazi i do zastoa u radu, ime se smanjue produktivnost.

Tehnologia maina za prizvodnju parketa e zastarela, a ostvarena produktivnost parketare,


sa 6 radnika u edno smeni, iznosi 50 m2 parketa, dok kod savremenih parketomata ostvarena
produktivnost sa 4 radnika u edno smeni iznosi 150 m2. Zastarelost tehnologie se ogleda u izradi
parketa u dve faze. Prva faza e pripremna, a druga faza e izrada parketa, pa se rad odvia u dve
smene kada se radi priprema i u 3 smene kada se izraue parket.
Predlog:
Ugraditi hidraulini prihvata dasaka na veliko brenti, ime bi se otklonile posledice koe se
avljau zbog nepravilnog prihvatanja dasaka od strane pomonog radnika, a radno mesto pomonog
radnika bi se ukinulo.

Dograditi sistem za odvoenje piljevine iz vielisnog cirkulara i iz parketare.

Nabaviti elektrinu heftalicu sa koom bi se ubrzao proces pravljenja sanduka za otpadno


drvo, kao i drvenih paleta, a utroak eksera bi se znatno smanjio.
U zavisnosti od dalje strategie razvoa preduzea, razmotriti opravdanost uvoenja nove
tehnologie u izradi parketa, ime bi se produktivnost u izradi parketa poveala za 4 do 5 puta.

7.4 Projekti

8. Plan menadmenta
Naa filozofija menadmenta je bazirana na odgovornosti i meusobnom potovanju i uvaavanju.
Ovo je vrlo bitno kako bi menadment mogao da funkcionie kao efikasan i uigran tim.

8.1 Obezbeenje proizvodnje


Dobavljai sirovina (bukovih i drugih trupaca) su "Srbiaume" iz nabliiih lokacia
(Boanine Vode, s. Grea i dr.). Otrenje krunih testera obavlja privatno preduzee iz Bake
Topole, a nabavka rezervnih delova vri se na slobodnom tritu.
Zalihe sirovina: zalihe trupaca na stovaritu naee omoguavau petodnevnu proizvodnju.
Zadovoljiti sadanju i buduu tranju, osnovni e zadatak planiranja i upravljanja
proizvodnim kapacitetom. Naelno, R ''Drvoprerada'' proizvodi za nepoznatog kupca, odnosno za
skladite. Na osnovu godinjeg plana proizvodnje odreeni su meseni planovi, a u skladu sa
mesenim planovima odreen e maksimalni nivo ulaznog kapaciteta u primarno preradi trupaca,
koi na dnevnom nivou, u edno smeni, iznosi oko 15 m3 izrezanih trupaca.
Finalna roba, koa za kupce drvene grae predstavlja ulazni resurs za dalju preradu, nie
kvarljive prirode, te se moe relativno dugo uvati u skladitu gotove robe, ali su skladini
kapaciteti ogranieni pa se trokovi skladitenja i uvanja robe poveavau po edinici proizvoda.
Strana 25 od 34

Biznis plan

Velike zalihe gotovih proizvoda garantuu brzu isporuku i ostvarivanje prihoda samo ako
specifikacia i kvalitet robe odgovara zahtevima kupca. Velike zalihe robe blokirau obrtni kapital,
to e evidentno i po zalihama poluproizvoda i proizvoda na krau prole godine, koe su iznosile
oko 16,8 miliona dinara
Da bi se realizovao plan proizvodnje preduzimau se odreene mere, kao to su
prerasporeivanje radne snage u vie smena i zapoljavanje nove radne snage.
Zbog relativno niskih dohodaka dolazi do este fluktacia radne snage u toku godine, to
nepovoljno utie na obuenost ljudskih resursa, a time i na kvalitet proizvoda.
Promena tranje u koliini, kvalitetu, specifikacii i roku isporuke poveavau trokove
operacie, to se posebno pokazalo u isporuci drvene grae slovenakom tritu.
Efektivni ulazni kapacitet pri planskim gubicima u vremenu iznosi 15 m3 trupaca u edno
smeni. S obzirom da se relativno esto deavau kvarovi na vertikalno trakasto testeri (veliko
brenti), kao to su prekidi sali za kretanje kolica, odstupanje mera rezanja dasaka od propisanih
toleranica, blokiranje relea za ukljuivanje pogona za primicanje i odmicanje kolica od testere,
oteenje cilindra hidraulinog nabacivaa trupaca sa platforme na kolica, vremensko smanjenje
upotrebe testere od optimalnog uinka, zbog slabie naotrenosti testere i nepravilne upotrebe i
drugo, onda se stvarni ulazni kapacitet na veliko brenti kree u granicama od 6 do 12 m3 trupaca u
edno smeni. Razlika do planiranog kapaciteta od 15 m3 se nadoknaue radom u dve smene, ime
se poveavau fiksni trokovi proizvodnje, u prvom redu zbog poveanog utroka elektrine
energie.
Sve ostale radne edinice u procesu primarne proizvodnje zavise od uinka velike brente.
Primetno e stvaranje uskih grla na obradnim centrima u daljem proizvodnom procesu, osim na
grubo kratilici, to prvenstveno zavisi od kvaliteta trupaca i sortimenta proizvoda.
Promene u redosledu operacia tehnolokog postupka, sa ednofaznog na dvofazni, doprinosi
stvaranju uskih grla i neekonomine proizvodnje.
Predlog:
Sa poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu sklapati aranmane za dugoronie
plasiranje robe, ime bi se postepeno uspostavljala ravnotea izmeu proizvodnih kapaciteta i
tranje, pa bi kapaciteti, za razliku od sadanjeg stanja, veoma malo ili ispred tranje.

8.2 Poboljanje procesa


Opis postoee tehnologie i proizvodnog procesa:
Osnovna ulazna sirovina za celokupnu proizvodnju u radno edinici ''Drvoprerada'' su
bukovi trupci, a ree i trupci od ostalih vrsta drveta (liara i etinara). Od avnog preduzea "Srbia
ume", trupci se naee dopremau sopstvenim kamionom, po ugovorenom kvantitetu, ali ne i
kvalitetu.
Nakon istovara trupaca na stovarite, dalja prerada moe se podeliti u sledee operacie:
1)
pranje trupaca, obavlja se runo, a u zimskom periodu se ne vri; skidanje kore sa
trupaca se ne vri;
2)
unutranji transport trupaca od stovarita trupaca do platforme ispred vertikalne
trakaste testere (tzv. velike brente), obavlja se viljukarima;
3)
nabacivanje trupca sa platforme na kolica velike brente i njegovo fiksiranje i
centriranje, vri se preko ureaa za automatsko upravljanje;
4)
rezanje trupca po duini na veliko brenti i runo prihvatanje materiala (dasaka)
zadatih debljina;
5)
unutranji transport dasaka do obradne edinice za grubo kraenje dasaka, obavlja se
pogonjenim transporterom i runo preko transportera sa roler valjcima;
Strana 26 od 34

Biznis plan

6)
grubo kraenje rezanih dasaka debljine do 15 cm i irine do 70 cm, na poprenom
cirkularu sa krunom testerom;
7)
unutranji transport materiala do vielisnog cirkulara, obavlja se runo preko
nepogonjenog transportera sa roler valjcima;
8)
kroenje elemenata po duini na vielisnom cirkularu;
9)
unutranji transport materiala do radnih edinica za fino kraenje elemenata na
zadatu duinu, obavlja se runo preko transportera sa roler valjcima;
10)
fino kraenje elemenata na poprenim cirkularima (kratilicama) na zadatu duinu;
11)
unutranji transport materiala do radnih edinica za fino kroenje elemenata na
zadatu irinu, obavlja se runim kolicima ili viljukarom;
12)
fino kroenje elemenata na zadatu irinu (za frizu) na vertikalnim trakastima
testerama, tzv. bansecima;
13)
slaganje elemenata po zadatim dimenziama za hidrotermiku obradu i suenje,
obavlja se runo;
14)
unutranji transport materiala do parionice, obavlja se viljukarima;
15)
parenje materiala u komorama parionicie po zadatom reimu (programu);
16)
unutranji transport materiala od parionice do suara, obavlja se viljukarom;
17)
automatsko suenje materiala u komorama suara po zadatom reimu (programu)
suenja;
18)
unutranji transport materiala od suara do radne edinice za pakovanje gotove robe,
kao i transport materiala (frize) do radne edinice za izradu parketa (parketare);
19)
pakovanje gotovih proizvoda (drvene grae) prema specifikacii, obavlja se runo;
20)
unutranji transport gotovih proizvoda (drvene grae) do skladita gotove robe
(nastrenice), obavlja se viljukarom;
21)
priprema frize u parketarnici na maini za uzdunu obradu (prethodna operacia);
22)
izrada parketa na mainama za uzdunu i poprenu obradu;
23)
sortiranje i pakovanje parketa;
24)
unutranji transport parketa i skladitenje u magacinu gotove robe, obavlja se
viljukarom;
25)
prerada piljivine, kao otpadnog materiala iz parketarnice, na briket presi i dobianje
briketa za ogrev;
26)
skladitenje otpadnog drveta na otvorenom prostoru, obavlja se viljukarom;
27)
odravanje tehnoloke opreme;
28)
otrenje trakastih testera;
Sposobnost promene vremena isporuke, koliine i varieteta proizvoda: vreme isporuke
drvene grae i parketa po narudzbini kupca ne moe se bitno menjati u odnosu na procesnu
tehnologiu i za drvenu grau iznosi oko 60 dana, a za parket, u zavisnosti od koliine, od 80 do 90
dana; promene koliine proizvoda za isporuku e mogua samo u sluau da kupac trai robu sa
specifkaciom koa se ve nalazi u magacinu gotove robe.

8.3 Ekonominost

9. Menadment i administracija
U ovom delu bie ukratko opisano ureenje RJ Drvoprerade i Niauta.

Strana 27 od 34

Biznis plan

9.1 Menadment
Menadment tim se sastoji od jednog menadzera koji je u vezi sa timom u Niauto.
Struktura rukovodstva: U pogonu ''Drvoprerada'' postoi pogonska uprava, na iem elu se
nalazi upravnik, koem su neposredno odgovorni za svo rad dvoica tehnologa, komercialista,
radnik za elektro-mainsko odravanje i radnici na obezbeenju pogona, koi su u sastavu privatnog
preduzea ''Puma''. Hierarhiske veze izmeu upravnika i neposredno odgovornih tehnologa i
komercialiste su veoma tanke i tako rei nevidljive, pa e njihova odgovornost skoro u potpunosti
preneta prema direktoru preduzea ''Niauto'', od koeg dobiau zadatke, obaveze i naloge. Za
poslovanje u pravno i finansisko oblasti, pogonska uprava se oslanja na matinu Upravu
preduzea ''Niauto''.
9.1.1

Top menadment

Generalni direktor:
Jovi Obrenko , diplomirani ekonomista.
Rukovodilac finansijskog sektora:
Nevena Risti Milenskovi, diplomirani ekonomista.
9.1.2

Organizaciona struktura

1. Tim ine 34 zaposlena.


2. Nai glavni odseci menadmenta su deo holding preduzea Niauto koji plasiraju
proizvod na trite i trae kupce.
9.1.3

Organizaciona kultura

9.2 Administracija
9.2.1

Informacione tehnologije

to se tie informacionih tehnologja posebnu panju treba obratiti na umreavanje


postojeih PC raunara unutar preduzea, naravno poto su ti raunari previe stari treba ih zameniti
novim kako bi komunikacija zaposlenih bila bolja. Takoe je potrebno organizovati komunikacija i
sa predstavnicima holdong preduzea Niauto kako bi oni bili upueni u rad RJ Drvoprerade i
njenih kupaca.

10. Finansijske projekcije


10.1 Kljune pretpostavke
10.2 Polazno stanje
Strana 28 od 34

Biznis plan

RJ Drvoprerada trenutno posluje sa gubitkom, tako da su joj neophodne pozajmice u vidu


kredita kako pi svoje planove mogla da sprovede u delo. Kao zalog za kredit moe da stavi pod
hipoteku plac u Prvoj Kutini od 6 ha.

10.3 Prihodi
Budet - projekcija
2010

2011

2012

2013

2014

Marketing - osvajanje trita/kupaca

10.000,00

12%

10.000,00

16%

10.000,00

14%

10.000,00

12%

10.000,00

14%

Marketing - zadravanje trista/kupaca

5.000,00

6%

5.000,00

8%

10.000,00

14%

10.000,00

12%

10.000,00

14%

Marketing - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Marketing

15.000,00

17%

15.000,00

25%

20.000,00

29%

20.000,00

25%

20.000,00

28%

Razvoj - novi proizvodi/usluge

20.000,00

23%

10.000,00

16%

10.000,00

14%

15.000,00

18%

10.000,00

14%

Razvoj - poboljanje proizvoda/usluga

5.000,00

6%

5.000,00

8%

5.000,00

7%

5.000,00

6%

10.000,00

14%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Razvoj

25.000,00

29%

15.000,00

25%

15.000,00

22%

20.000,00

25%

20.000,00

28%

Proizvodnja - nove tehnike/tehnologije

20.000,00

23%

0,00

0%

0,00

0%

10.000,00

12%

0,00

0%

Proizvodnja - poboljanje tehnika/tehnologije

5.000,00

6%

10.000,00

16%

5.000,00

7%

10.000,00

12%

10.000,00

14%

Razvoj - ostalo

Proizvodnja - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Proizvodnja

25.000,00

29%

10.000,00

16%

5.000,00

7%

20.000,00

25%

10.000,00

14%

Podrka - uvoenje novih procesa

2.500,00

3%

2.500,00

4%

5.000,00

7%

2.500,00

3%

2.500,00

3%

Podrka - poboljanje procesa

2.500,00

3%

2.500,00

4%

2.500,00

4%

2.500,00

3%

2.500,00

3%

Podrka - ostalo

2.500,00

3%

2.500,00

4%

2.500,00

4%

2.500,00

3%

2.500,00

3%

Podrka

7.500,00

9%

7.500,00

12%

10.000,00

14%

7.500,00

9%

7.500,00

10%

Obuke

7.500,00

9%

7.500,00

12%

8.000,00

12%

8.000,00

10%

8.000,00

11%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Literatura, asopisi

1.000,00

1%

1.000,00

2%

1.000,00

1%

1.000,00

1%

1.000,00

1%

Obrazovanje

8.500,00

10%

8.500,00

14%

9.000,00

13%

9.000,00

11%

9.000,00

13%

Raunarska oprema/softver

5.000,00

6%

5.000,00

8%

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

Kancelarijska oprema i inventar

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

5.000,00

6%

0,00

0%

Radna sredstva i materijal

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

0,00

0%

0,00

0%

kolovanje

5.000,00

6%

5.000,00

8%

10.000,00

14%

5.000,00

6%

5.000,00

7%

Ostali trokovi - interno

Oprema i sredstva

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ostali trokovi - eksterno

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Rezerva

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ostalo
Ukupno

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

86.000,00

1,00

61.000,00

1,00

69.000,00

1,00

81.500,00

1,00

71.500,00

1,00

Tabela Budet projekcija

Proizvod/Usluga
hiper kratka daska
kratka daska
duga daska
elementi po zahtevu
friza za parket
Priliv
Ukupni priliv

Jan

Feb

3000
500
500
1000
1000
6000

3000
500
500
1000
1000
6000

Plan prodaje za narednu godinu


Mar
Apr
May
Jun
Jul
5000
1000
1000
3000
1000
11000

7000
1000
1000
3000
1000
13000

7000
1000
1000
3000
2000
14000

7000
1000
1000
3000
2000
14000

7000
1000
1000
3000
2000
14000

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

5000
1000
1000
3000
1000
11000

5000
1000
1000
2000
1000
10000

5000
1000
1000
1000
1000
9000

3000
500
500
1000
1000
6000

3000
500
500
1000
1000
6000

Tabela Plan prodaje za narednu godinu

Strana 29 od 34

Biznis plan
Slika Plan prodaje ukupno
Slika Plan trokova prodaje za narednu godinu

10.4 Planirani rashodi

Slika Struktura budzeta - projekcja za narednu godinu

10.5 Projekcije toka novca


Slika Kretanje ukupnog kea po mesecima u narednoj godini
Slika Priliv i odliv po mesecima

Slika Uee pojedinih trokova u toku novca

10.5.1 Profiti

Slika Profiti projekcija

Slika Profiti osvrt u procentima

Strana 30 od 34

Biznis plan

10.6 ta ako?
Tabela Break Even analiza

Slika Break even analiza

10.7 Finansijski koeficijenti/pokazatelji


10.8 Projekcija prodaje
Slika Prihodi i bruto prihodi od prodaje

10.9 Ostale finasijske projekcije


Budet - osvrt
2005
Marketing - osvajanje trita/kupaca

2006

2007

2008

2009

10.000,00

17%

10.000,00

22%

10.000,00

14%

10.000,00

15%

10.000,00

14%

Marketing - zadravanje trista/kupaca

0,00

0%

5.000,00

11%

5.000,00

7%

5.000,00

7%

5.000,00

7%

Marketing - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Marketing

10.000,00

17%

15.000,00

33%

15.000,00

21%

15.000,00

22%

15.000,00

20%

Razvoj - novi proizvodi/usluge

10.000,00

17%

10.000,00

22%

10.000,00

14%

10.000,00

15%

10.000,00

14%

Razvoj - poboljanje proizvoda/usluga

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

8.000,00

12%

10.000,00

14%

Razvoj - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

1.000,00

1%

2.500,00

3%

Razvoj

10.000,00

17%

10.000,00

22%

15.000,00

21%

19.000,00

28%

22.500,00

31%

Proizvodnja - nove tehnike/tehnologije

30.000,00

51%

0,00

0%

0,00

0%

10.000,00

15%

0,00

0%

Proizvodnja - poboljanje tehnika/tehnologije

0,00

0%

10.000,00

22%

10.000,00

14%

10.000,00

15%

15.000,00

20%

Proizvodnja - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

30.000,00

51%

10.000,00

22%

10.000,00

14%

20.000,00

30%

15.000,00

20%

Podrka - uvoenje novih procesa

Proizvodnja

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

0,00

0%

2.500,00

3%

Podrka - poboljanje procesa

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

2.500,00

4%

2.500,00

3%

Podrka - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

2.500,00

4%

2.500,00

3%

Podrka

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

5.000,00

7%

7.500,00

10%

Obuke

2.500,00

4%

5.000,00

11%

5.000,00

7%

7.500,00

11%

7.500,00

10%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Literatura, asopisi

1.000,00

2%

1.000,00

2%

1.000,00

1%

1.000,00

1%

1.000,00

1%

Obrazovanje

3.500,00

6%

6.000,00

13%

6.000,00

8%

8.500,00

13%

8.500,00

12%

Raunarska oprema/softver

5.000,00

9%

5.000,00

11%

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

Kancelarijska oprema i inventar

0,00

0%

0,00

0%

10.000,00

14%

0,00

0%

0,00

0%

Radna sredstva i materijal

0,00

0%

0,00

0%

10.000,00

14%

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

9%

5.000,00

11%

20.000,00

28%

0,00

0%

5.000,00

7%

kolovanje

Oprema i sredstva
Ostali trokovi - interno

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ostali trokovi - eksterno

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Rezerva

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Strana 31 od 34

Biznis plan
Ukupno

58.500,00

1,00

46.000,00

1,00

71.000,00

1,00

67.500,00

1,00

73.500,00

1,00

Budet - projekcija
2010

2011

2012

2013

2014

Marketing - osvajanje trita/kupaca

10.000,00

12%

10.000,00

16%

10.000,00

14%

10.000,00

12%

10.000,00

14%

Marketing - zadravanje trista/kupaca

5.000,00

6%

5.000,00

8%

10.000,00

14%

10.000,00

12%

10.000,00

14%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Marketing - ostalo
Marketing

15.000,00

17%

15.000,00

25%

20.000,00

29%

20.000,00

25%

20.000,00

28%

Razvoj - novi proizvodi/usluge

20.000,00

23%

10.000,00

16%

10.000,00

14%

15.000,00

18%

10.000,00

14%

Razvoj - poboljanje proizvoda/usluga

5.000,00

6%

5.000,00

8%

5.000,00

7%

5.000,00

6%

10.000,00

14%

Razvoj - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Razvoj

25.000,00

29%

15.000,00

25%

15.000,00

22%

20.000,00

25%

20.000,00

28%

Proizvodnja - nove tehnike/tehnologije

20.000,00

23%

0,00

0%

0,00

0%

10.000,00

12%

0,00

0%

Proizvodnja - poboljanje tehnika/tehnologije

5.000,00

6%

10.000,00

16%

5.000,00

7%

10.000,00

12%

10.000,00

14%

Proizvodnja - ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Proizvodnja

25.000,00

29%

10.000,00

16%

5.000,00

7%

20.000,00

25%

10.000,00

14%

Podrka - uvoenje novih procesa

2.500,00

3%

2.500,00

4%

5.000,00

7%

2.500,00

3%

2.500,00

3%

Podrka - poboljanje procesa

2.500,00

3%

2.500,00

4%

2.500,00

4%

2.500,00

3%

2.500,00

3%

Podrka - ostalo

2.500,00

3%

2.500,00

4%

2.500,00

4%

2.500,00

3%

2.500,00

3%

Podrka

7.500,00

9%

7.500,00

12%

10.000,00

14%

7.500,00

9%

7.500,00

10%

Obuke

7.500,00

9%

7.500,00

12%

8.000,00

12%

8.000,00

10%

8.000,00

11%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Literatura, asopisi

1.000,00

1%

1.000,00

2%

1.000,00

1%

1.000,00

1%

1.000,00

1%

Obrazovanje

8.500,00

10%

8.500,00

14%

9.000,00

13%

9.000,00

11%

9.000,00

13%

Raunarska oprema/softver

kolovanje

5.000,00

6%

5.000,00

8%

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

Kancelarijska oprema i inventar

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

5.000,00

6%

0,00

0%

Radna sredstva i materijal

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

7%

0,00

0%

0,00

0%

5.000,00

6%

5.000,00

8%

10.000,00

14%

5.000,00

6%

5.000,00

7%

Ostali trokovi - interno

Oprema i sredstva

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ostali trokovi - eksterno

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Rezerva

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ostalo
Ukupno

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

86.000,00

1,00

61.000,00

1,00

69.000,00

1,00

81.500,00

1,00

71.500,00

1,00

Tabela Budet projekcija


Trokovi rada - osvrt
2005

2006

2007

2008

2009

Redovne plate i naknade

100.000,00

91%

110.000,00

97%

120.000,00

96%

130.000,00

93%

140.000,00

92%

Prekovremeni rad

10.000,00

9%

1.000,00

1%

0,00

0%

0,00

0%

2.000,00

1%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Stimulacije
Ukupno sopstvena radna snaga

110.000,00

100%

111.000,00

98%

120.000,00

96%

130.000,00

93%

142.000,00

93%

Rad na odreeno vreme

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Spoljni rad

0,00

0%

2.000,00

2%

5.000,00

4%

10.000,00

7%

10.000,00

7%

Ostalo

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ukupno spoljna radna snaga


Ukupno

0,00

0%

2.000,00

2%

5.000,00

4%

10.000,00

7%

10.000,00

7%

110.000,00

100%

113.000,00

100%

125.000,00

100%

140.000,00

100%

152.000,00

100%

Trokovi rada - projekcija


2010
Redovne plate i naknade

2011

2012

2013

2014

150.000,00

88%

150.000,00

86%

170.000,00

85%

200.000,00

93%

230.000,00

96%

Prekovremeni rad

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Stimulacije

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Strana 32 od 34

Biznis plan
Ukupno sopstvena radna snaga
Rad na odreeno vreme
Spoljni rad
Ostalo

150.000,00

88%

150.000,00

86%

170.000,00

85%

200.000,00

93%

230.000,00

96%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

20.000,00

12%

25.000,00

14%

30.000,00

15%

15.000,00

7%

10.000,00

4%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Ukupno spoljna radna snaga

20.000,00

12%

25.000,00

14%

30.000,00

15%

15.000,00

7%

10.000,00

4%

Ukupno

170.000,00

100%

175.000,00

100%

200.000,00

100%

215.000,00

100%

240.000,00

100%

Tabela Trokovi rada projekcija

11. Zahtevi za finansiranjem i predlozi


Zahtevi za finansiranjem svode se na nabavku sredstava za modernizaciju proizvodne, i za
formiranje mobilnog prodajnog tima .
Finasijska sredstva koja su potrebna za poboljanje proizvodnje bie obezbeena
kreditiranjem.
Finasijska sredstva potrebna za formiranje mobilnog prodajnog tima, kreu se u granicama
od 20000 do 30000 evra. Ta sredstva bie upotrabljena za kupovinu vozila, kako bi prodajni tim
bio u mogunosti da obilazi prodajne objekte ca ciljem reklamiranja roizvodai uspostavljanje
bliskog kontakta sa kupcima i prodavcima.

12. Implementacija
Tabela Plan aktivnosti

13. Zakljuak
Moe se rei da je Drvoprerada, kao deo holding kompanije Niauto, pogon sa radnim
iskustvom od samo nekoliko godina i da se od Uprave preduzea preduzimaju mere na daljoj
izgradnji, osavremenjivanju i proirenju kapaciteta. Prilaz lokaciji pogona u Prvoj Kutini je otean
zbog nepostojanja mostovnog prelaza preko Kutinske reke za peake i motorna vozila. Pogon nema
dokumenata o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta ili se nije moglo doi do njih. Velika
je fluktacija radne snage u toku godine zbog teih uslova rada i niih linih dohodaka. Radna
disciplina zaposlenih je na zadovoljavajuem nivou. Veliko je uee manuelnog rada u
operacijama primarne proizvodnje, a u parketari se proces proizvodnje parketa odvija u dve faze
(pripremnu i zavrnu) pa je produktivnost rada na veoma nisko nivou.
Obezbeenje pogona vri se kroz takozvane autorsing poslove preko preduzea Puma, a za
obezbeenje pogona i druge radne obaveze portira, nedostaje propisano uputstvo za rad. Nedovoljna
povezanost i koordinacija izmeu radnih mesta, nedovoljna iskorienost kapaciteta, slabije
Strana 33 od 34

Biznis plan

preventivno odravanje, vee zalihe gotovih proizvoda i optimalne zalihe sirovina, osnovne su
karakteristike proizvodnje u pogonu.
Kroz izradu ovog rada nije se moglo doi do svih dokumenata i podataka, paje oekivati da u
njemu postoje odreene greke i pogreni zakljuci, koji nemaju bilo kakvu negativnu tendenciju.

Strana 34 od 34