ZENEMUK[ADO

,

Egeszk.oha
P,Olfil'to
ZOtJt

D'.' IP~

tiiz,en hatod

,
/"'

\

i~ges\zkotta

k ill!',ailyldsas~z:ony

~'

J

Fe'loldoj:el kapi:13rn y

C,HRISTI,AN CAUMON PIERRE fERRAR1-CATHIA DE LEOME

A HANGOK CSODALATOS VILAGA
r
I

_- t ~
....... ;r

f'

...

-

-,

... -

--

Szolfezsmester, akinek. magam is I~met kOszonhettem k.edejyes 5regember volt; hajJQtt m1ndermNe hunrutsagra. Nagyon nehezen taliJtunk tao Amikor vegre e(okerUlt, a IdraIykisasszony a varakGtAs miatt ~san ezzeI-fogadta: - Csakhogy itt varhsl61 Megparancsolom,
l

jat~ajtMobt[

~fv!~a,IWgpi~dt, amikdr~~otta .

~ - Eels~g..van szerentsem I;:remuta,tnl a

l3u~k1:n- je1enteM"-e:MaJd hOzU!tette:
G,

krifyki*_

~et FeJIbltta ner~tet.

~-----

ka,st:ely u(Jv1rjOO! .' MegmJUtat~m, milyen Jatekot talaltarn 'ki harm6toknak.
- FkFadt Velem

I

~'CL~

!.

"

A

IYtik a jateksAbaJyok, es mit~rt I~ztea el a FeJk6tta hercegek
'Ion ala kat hLizott. a foIdon, lJfViBlnOlMt •. amUyene.ket manapsag
.I"P~","''''''''
a"n'~Im~"lI;m~~t:l!il!r

trgyaniisha.~

stadiDnok

furtOpa I~ifl tatunk.

"'·L e

,..._

- A!fse&

·

ketsegtelen,

ny

hogy SzoJfw~tel" Jateka sz6rakoztam, de soha

nero nyer 5W1k'il

(~)csemmelkettesben
PGnt6~n ~no~an futunk, mint tel

krot

A

ugy kell

utolso tagja ugyanakkor erJen ~ celba" ~jko( akltWyk1;asszMY. qe Igy rneg1nt .~Clk..~kl sem ~yert~ J E8.€s~kott~q_ k~rcah!kls~szonYf p ker: t-.:. Ren:eg e~;a negy Negyedko$ . ..' ert celbi!\',
iIolW'II"U"T:.l:II
cO'

negy Negyedkotta

mJ;gyoi1, hamar megertette~ ~aWtaniok~gymast a palya.n, hQ8Y a. v§ft(:l

- Tudod, Hamiska, ezeknek a szalnoknaka j6voltab6l nem kell mndig vaJamennyi nangnak' OsszegyQ)nie ah~ hogy ~~nek ~ jatszhassanak. - BoCSiiss. meg. t.Aestetet1\ de nMI 8It.en\ miMI - Nas,. a resztvev6k elUket jetzO szam f6Ie frok egy masik szmnot, amelyik azt mutatja, hOg)' abben a jitekban hanyan jits2anak. Jtt peldauJ a 4 W jf!tooti~
j~ a 3 pedJ~ ~ hog)' kOzUlUk harman vesznek reszt a jattkban .... - Ez nagy-on 16, de .•. ellenfelek neJkUl versenyeznekl - Nem, Hamiska! A fennmarac:16 Negyedkotta peldaul taFSulhat egy Felkotta h~elp is egyuft mar baltan 6sszememetik erejuket a hiirom Negyedkottafiverretl
hOlY a NegyedkottAk

!avlmatatJan mesteremnek azonban tovabbi 6tIetei is tarnadtak. Nehiiny nappaJ lresObb, a tronterembent tapstra fura emberitek kUl6nOs Ids csopmtja jelent meg.. - Felseg! Bemutatom tovabbi kis baritaimatJ Z$zI6;soknak t1lVom 6ket, mivel sapkajuk is hajuk ~IW fortnaz; 4e a n.wUk val6jjban Nyolcadkatta.

A ki ralykisasszooyhbz fordulva megkfideztem~ - J61sejtem, trogy kit Nyotcadkotta menetideje
mint ,egy Negyedkattae?

epp annyi,

A kinilyki~ igy feleit - Ponto sanI H~szen~ a z8st.16sok vattoja nyoktagu. Egy Negyedlrotta Iegenyke epp annyit er mint ket Nydcad Ugye, 5zolfezs.mester?
j

Ok a Ttzenhawdok. Belo[uk kett6 er annyit mint @8Y ~os Nyolcad .... - £s tizenhatail vannakt - Kaca:gott a klralyk::ilsaS5Z0IIlY.

- KltaJaJtam mit; elyan hangokat iSt arn~lye~t
k~os,

smfE2s~r

~\'artalii hebegte;

sapkaJaJ

ViS'Szeny~rvekomolysa~ a kijra;Jyki~S:S~Qny me,gkerdezte mesteremtlb: - Mondd -,tSak, OOratoft1 soltte1e hangjegyk talaltal meg fel ezzel a m6dszerrel?
1
I

hangrengetegben.

o

mltKfig SZOnlOwl - Tu.d~l Hamis~ 6 nem adhatjC\. af a _fetabotot a birodafomban ... - Hat akkor mit tehe:tQnk~' - Meg Rem tu(iaffl, de szeretett klralykis:asszonyu 11k keaveert biztnsan kitalalom I
~

K~bh a muhetyben igy beszeJgettflnlc - Kedves Mester, en azt hiszem, a kiridykisasszony

meg

senkin~

hrszen 0. az egyetten RirifYkisasszony

- Itt viligyok

Es

Fels.egI nero Jottem ,egyedOI'l

ujra,

- Litom, latom, kedves varbsl6, de honnan val6k rnindezek a hangok?

Szolfezsmeater rg,y vah~s20.t:
- Avilr

es az e,g,esl1 varat

IUUa.va:J~ M~Sl~t $m]es

N:ezd (Saik}. Fsls€g~

~armifalvakban

~i:de;ttek.

rEs kit'Qlalrtam

,

meg

IkoirtJt!\rette..

utra

.

en ~s itt..

mrind'~

mutiirtot~ amely a titvolba Ildgy6mn

a legnagyobb palya Fetseged bimdalm~[ - folytatta a vcmizSlO. zelle brrod_aimanak legnagyobb versenyeit rendezheted itt. - Nem rendezhetek en itt sernmifele versenyt, j6 oreg varazsJOj mondta as kiralykisa.sszony~ aki kezdett duhbe gtJrurni. - Sosem tudmim egyedul liefutni en a ttvoJsa_:got

es senk~nek sem

adhatom

at a sta:fetabototl

SzoJfezsmester fgy vifaszolt: -

az Egeszkotta

..

6k nem kiratykisassamyokl ~~m fels~ed~ 6k I,esznek egyenertekU tirsa.d a Jab§kbaH es ne~lk
-....__..--...

ad hatDd majd at a statembatot. - Egyeru~rt6kaekn De llli jogo!\ varfzsIMI,kiakotta
~.......t

iralykiasszony.

1

A

~

1WVetket.6- tiapokban
maga ~tta

- Ejnye, ejnyel Fefsegednek fette~lel'lOI e, kel~ mnani a b az elOre r6gzitett 'a'teks.zabalyokat!'

SzoJfezsmtit~ kazbetepett

hangjegyek Jdt~kj\J enyh'~n~6Iva zUl'i2avarosan folyti kinllfyki~asszony is veszitett egy kicsit rneJt6~.
a!.

- Milyen ~abilyokat, varizslii - k~rdezte me81~epettena kiralyk~sasszony_

8-35 a Nyoicadrik De a versenyz6k ........ .... , A~~ ~ . elme-sinc;. a:fibceitott~Most is tobb mint szazan vannakl, Nem fogom aket egyenkmt szimwgatni 'utas ·kOzben!

a

a

- &ert szerkesztettiink ~gya

Hami$kaval egy oIyan gepetvette ;it a szot a varazsl6 -, ameJyik szamlAlja a hangjegyeket, espediG Utemenkent csoportcsltva,

i't~

tobbszo:r' ismetiOdhet.

I',iOst aztan mi[

e1e,G1- kiaJtotta a kiratykisasszony.

~

a masikat a vat pincejemH

egyik herteget a t010flyba zaromr

~

keIdve limi sern akarlakJ Tavozzi

a pillanatban an n1ttem 'veg~!'ltf!o{t a hangpk ~iilato5; tortenel<e. Mjsfilap Q. M~t~r utnak indulL Megint an hittem, soha tobhe nem t~rGmvismnt.

An hiSiem, a Kir~ktSin;,zDny mar nem tudt;a elviselnEo/ ogy pilrancsoljanak neki. h Bimny, ·bar,lItaim, ebben

A hang_gk szetszeledtel( a kDmyekbeJi fawakban.

Egy 52:ep napon man, kn ra hajnalban, a zenei-jei ~. i~atDttan ebresztettek almab:61 a kiralykl5~~on)4 - 'Gyorsan, Felskgl A ~tyjkrol nagyon klHonas i~ket
Os:z:leltOnk a

tAbOr terUle"Wnl

A. ~iN:\lykiisaSSZOl1y kovette az or6ket. A tavolb6~ tekintelyes csapat kozeledett a. vir fell! furcsa de kelletnes mnebonavaJ.
1

- ITlQndta Eg#iszkotta kirilykisasszony. - & teged is, oreg ooratom! - tette hotti SzoIfetsrnesterhez fotdulva - SokAra tertii vissza. - 0dvQz0tJek 'Iiramb8n; Dattamtili1dM

WDamtUnd& ~

melle Il!pett.

A Mester nem valasmlt..
de

lartam

tajta, hog)' meghatOdott

Ha:ngja ele~, as· mindenhova foima5r:orr. BE: kapilMf m'indenben u ellentete volt. HaAgja mely as ~icsit toll'lpl\ gyakran els.zund[totL Feloid6jel kapitany szeren6Me mindig resen alit, es ba.r4tait illedelmes. viselkedesre bfrta.

Kerezt k'api:tanyvJidam rn6k.amesterv[lit

mondta: -= ~ szaba~k de ·~l.d herce& ameJyiket ~ tomnxba zarta{T1~ ~egfazottT ~ nagy-on m~r sipM lett a fiilngja. J-l_J!\.--ff,lasll~Cl8a~altit~~· rrQ:!be-mJ1ta Si'J~'flOrilsigtOl

A kir.Myttlss$Z~nyiesllwfte~

a~ szertt'jt is~

[~

r

'-....,

Eg@szkotta kiralyki5aSszony he1eegyezesevel Szolfezsmester·as DaJI'allllwnder elhatarozta, hagy nagy citkuitl: eprtenek, kolepcsos lel~toy,aJlfam~lyefll a biroaalom vaJamennyi hangja. enekelve futkarozhat.,
a iel nang, a k1Slepcso. Es en festhettem bea ll~pd~ket

Ket li!pcs6foknyi lett az egeszhang.. az eredeti' nagy lepcsOJ'5 egy lepc~ioltnvi

Fel ate hemeg har~~an r;am rii\l'al,lt: k -MU ainaltilj" Hamiskall N~m i~elt61 a 1ep.cs6~0k tendj~f'e:~ dQ, re mi, fa.~sz6t 14 ti, do., Most azU;n mar S€lnki [Jam art, seftlmttl Hoi cyannak i1lZ .~ang,ok~ B a mi-fa meg a ti... komfelhamgok? d6
l

AmrkoT beielencl!m afeste'1t". az ~ik

- t:sak
tgy

azt rru)ndta: tudjul}-,elkerulni a ~p(;_s61ok yjrafe-steset ~a a tokokr-a raFesl!u k a megfeleJ6 nangok nevet

5ztl.lfezsmester is mor;golodott, v~1

ugy

is tettertJ.

SWI~mester elhatirozta, hQsy egy~rU$iti a dolgnt_ Kijelentette, hog)' ffiliisleges az egesznan,gokat i5 a fethangokat
~ Mindenki tudja marl" hog)'

l<;OJon megjelolm.

e:; azt VONALRENDSZERnek
Eirrea vonalrendsume ~

k6Wtt van felh~_ E.s miir hom is fogott.. 5 vomdat hiizott,.
oevezte

.. csak a mr es af~ valamint ati es a do

eI a hangjegyeket.

et

Amikor

titkos ta~ot

elkezd6dOtt

tartottak. E~

az

unnepi i~

a hArom

jEIek hogy 61 is beIaqx.SoIOdnak- a jatekb_a.

kapHAny

es a ~

KiilorTOssnKeraszt is Be kapitanyvolt eIetnebefl~ Kerem kap~tfmy azzalremltgette a hangjegyeket, hqgy egy feDlanggal 'felj~bb tolta 6~ R kapMny pedig mindenkit em' tel~!Ii leFjfdlb fokott

Micsada ~{lrzavar keletkezetl:1 Emberemlaezet

Ota nem ",oil i'lyen fejetilen~!

- Szegyellhetitek magatgt~ kapitAny uraktamrt; .amit cStnaTtatokl ES ti i!i~kottajetekJ SroJf~meste .. rttegis
~rtUnk.

DallamtUnd~r kozbesz6it;

kOzrie:rrt"-t ,-;:,,?~-,,... ~~~. . ._ UtI,UU~Lt=l\

abban,

hogy

nel kO~OOhstetlen..

- £SZrevett~k4 hogy Keteszt Be kapitany kQzbel~p~ere

- Igy

~a. J F

-..,

hery.eselt SZOlf&5.·.master, .

e~

5261a.ltak megl Ez vaf6biln tetsze~51 tu nOd~ szakaJhlt simogatva.

az egyiktol felhanggal Maga:sabban~ a masiKt61 felhanggal melyebben

.

. ., a hangak, m~s~ga:

- Jol van - rnendotta EglffiZkotta kiralykisasSZf)ny. ~ MindegyiIWWI<n1§k ldosztok ~~ Kereszt es Be kapitan~ mindig azf cslnal ja, amit rna, ahogyan SmJfezsmeSter:
nagyon pentosan megfoga~mazta

Feloidojel lfapitany pedig ut6bb
minde('l hangot visszaalnt eredeti~ra
_M....

- Ta es fivered lesztek az JsmetlOjeJek: Ha a nanpk

Roztetek leva tavot"; es c.sak azlitin futhatnak tov.tibb.

fiveredhez, de tOle vissza kell futniok hozzad,. m"'s egyszerlefutniok a

hon.:idimek,

tovahbfuMak

le· jelzed a jatek veget~

- Te leszel a K6da

Most mar mindenki tudta, mi a doIga.

Egyeseknek b:etUket varrtak a runajara, a1asz: n~vfl k rOvidltestR: m/ peidaul azt jelentette, hogy ,..men.oforte"~ K9zeperQseh, D. C ~ig Ca captt monogramja: a. hom erkez6 narlgokat visszalWldte a :palya 'e]ej~Fe"es az ~esz tavot uj ril ~ kffiiett rurniok.

Masnap, aJighogy falkelt a Nap, . I. uJ I._I d"valt ran",_ •• lal.Iim

bAstyalt toveben ejJel satortabQf IIf.I,Qtt 'ki aftJ,ldbol. sjettem ada.

nuhdtuwtt..
val!'UnK

a kRbbik \iitte a st6t: FelszUnet, a banitom pedig Egemzfinet.

() vott a vezec. KOt6fy k~
Odvozonek~ kis ba..itoml ~szi fold ~ en namm

Vegul egy M~

Mrzekes vitiz jQtt oda homm..

Furcsa kiejtessel fgy sz6lt hozzam:

SZabacla Tancnak szOlftotta.

..

hosszu-hosszlJ ut utan csapatem nyugvast Idvan. Szabad~ Itt m~zinnom? Ka.cskarlngp:s

l

Inmel mos6iyglsra

mlntna nem vette

de Szabada lane volna eszre, es .IgyfeJytatta:
~etteI(

ugy tett~

Lftoga'Sd megtiborom:1
Nepemet nemumtom_

eJenl vidam a n1bzga5u~
pontrOl
~tra

Te1jesert zOJd a ruhajuk,

megegyeznek, kiket POntokhak n~.

diCseri 6t minden datlam, TaJaJkoztal mar vele,
K5t6fv az 6 neve.

Az

en egesz orszasomban

lsmered E&esaszUnet~ akaraak a Felszij netet, Jattad 6k1rt korabban is, hangjuk bimny sese hamls, egyszeru ez, s oem vitAs, -.nett sot$Uk a hallgatas~

Folytassuk a t6bbiekenr
Naran~

arnott meg a Nyok:adsWneL

emitt

All a NegyedstOnet,
l

oltOzetben

E1'rulom~ egy se beszel

eppugy, mint a

halk estl szeJ.

Ne marad}on lsmereden, aki Illa llltozetben ill eI6tb1nk: Triola. Iz Szahada cSa"'~~!2 , t"-

~.szcma(ja Time ezut.an
.()n;,z:igu"kka
!~SZR1D~

furottam is a

kht;. ~ meg v~ kerdezte, tataJkozhatna ..e kiraryki~$2PflnyaJ, aJdr6i- anrn'i ~ hailotL

es lak6iVaJ. Azt

MFa

varna a vaJaszert.

A j'ovevenyek tiszteletere' dfszeb~
eMink ticsalgis folyt

adtak'~A lakoma

k:Q2lben

A kirslykisasszony egyszercsak <:son~ paraRC.seIt: - Hgyel'jetek ramI ba1Iiata:im! Szabada lane o~an 'is mnen ' a mwjaClekairikat de mas ~en jatsszik. , Nhlul1k minden'i hant;ot KIT ~,se~,b hangjegy heJyettesrt, naluk "AIOM., ~ Harornl Be Hit hagyaD ll~nets~s ez? - leiA1i:dtl:egy'1iangliM a vendes~~~

Smttezsrn.ester k1!rtsz6t~ Ah~an mil' Ok is ket, hirom vagy negy OTEMEGYS1:Gnyi jateko50kkal jStSzanalt Amit Szabmda Tane

keno tesz ki elY' egesz lJterrret" es ha Q~. iatsDnak~o.k az ute~segek.,

egy egtsz -utembe~teh't ha ok . j:itszanak, ak ko r a Ne:;yedkotta, az uremegyseg. a, FtM'kOt,ta hercegekb~~

jat@kosaijnk .. tassuk aaic a N:egyMkotta ~egenykekb61 negy' fer

utemegysegnek neve,z, azok a. mi

I

Orszag~rl:Ibarr 'is ig,)! van!:
Hozz];l'veve azon btln

POllt !paJltlsokszen~~pBt! Fow-aegy ..egy hang k>ftzetr
POfilt

hangha,Zt't~uliva E rte~et hosszabb Ilj,a.
,iii,

Kozl:iesze.lbam,: - Es l1'lilyer'l szamokat haS!:niltpk? Nalurlka

I

a N~~dkotta

''

')i;elkotta her~~"ek jele

.

Ti mivel

'_ a .•. a .... pontQ}!.ptt hangQkati'

4

es 'Sf

~cI

[OViD b...

Szabada Tane fgy valas(Z.olt:1\ jot ismert szamQk heJyett (liat senti £~m keresett Pont nem kaport uj szartnnevet.
I

f

&: ,8 mi kis Pont barStunk. kit hang nelkfill 50S€! lall:un~i ha egy hangnak ke~etnyujt ja, feli!vel megf;!os5Zibbtya.· .

Mondok--egr peldit is ehe~Uit:· iii Ne@yed a I'onttal egyutt epp annyi, mint n,trom Nyolcadi nAJatok Negyed es Nyotcad.

- Vagyis - kialtotta Szolfezsmester a mi harom Nyoloo,dookat naJatok egy pQrltOlOtt Negyoo helyettesitil
- Pontosan~Ez a mi tirku nkl

Szabaila diadalrnasan bOlintatt:

.

A varazsl6 megfeJlette!

-. Ha ~eh.t. ~t p~ntozo~ N~.' k vesz - r~ a fumbairir as szerlruetek: mindegyik. harom NyQI~ad@terl kk1}!i'

~ homfGizteml

au~O! vl.lmml .". ~ ···agyjobb, ha
11

is,..ffJ.J:~L-

L

_

~

5filir1fiblara

:.ot

iru 11k!

I

- ,MegallJatllld - mondta a ki.ra.lyki~assiZony.~ Art mindelJki eft!, ho,SYaz ilyen utem hat (6) Nyoh:adot (8) tartal maz. •. d herman lehet tu*t hQgy m~t:f ~k Io!t ~eY6je \!lam: • p>ontCi~ijttNe:gyedkdtta ~pnyk'ej am;int mondjatokl

~-

$zdJfe'zsmester s-zakalhit: simogat'wla. 'igy szlJlt: - Azt hiszem, nagyolle@Yszero iiJ(onbseget term i a. mi utem~htmk. eSJ S.zabarlll0ke ~OzOtl.

K'~vancs:ian kerd~zmm:- HJo,gyan1 A mester is)! vattllszolt~·. = Moo.. a mi ij~emj,eIL~OnldJefl .ir.mily~n js b
a
I.

(U

u.sy tap'juk

fo:ls6 di~k 2~ 3v:asY 4 h~het. Ha 'rehat 6, 9' v'am' 11 (alsO szAl'1\ budhait'juk" hog., hall"ommal kell elgsnanJ~

tdsd sUm"

..

mea a r~5zt veva,porn:azott

hal1go'ksza:tnat.

eUen6rinek az egymassal ve1:6lked6 hangjegyek sulyaL

Versenyelott szokas szerint

...

""'
~,-~'

_,....

(gy aztin megillapodtak abban, hogyha Kot61v kezen fog kat hangjegyet, Ugy kdi .0sSle 6kett

egymas &leket.

is ketten vohllanak: megstakffjs rrelkut fo1ytatjak rnintha
r)em

73,- Fl

A hangok birndalrnaban banatosan unatkozu Ege'S:d{l:~(I ki r.ilykh'<l!;i~.i.uf.llY e~' ~ep napon rnegparancmlta udvari Yartastujana"k ! 'r~nT{ '11 r1 ld j.l's:,!)1p,]i,a~nkat, LeTt i!! J kkora zeneho n .. - e~ per"z(' f(..lt~kf&r1 ykl'de.;;;;;, h:~kdosodes, l.irrna -, hogy id ~ig hangzana, ha ... :;J v ar:_l' 5 h:', 51:01 fo.:ZS.ffil"Sre r rend el nem tcrern herme. M~~,e. Ai tel~lfrl1l:k §Lam.lra s.z::erepHli taJ..ln kevesbe ismertek, rni 1 az "ig zl"
j

me;-eke.De eJlPit gya1;or~Q5zU1iik, nagyszjj~o t(.ldt~k ~ I sjubbd-n, hngy ,,[llier e" szarnara a lUC50.k, a hansya -es; ,1 p noga~uU kukm·ic2l. keve be elvont Wg.1Inm .
•5

ha az islot::. nan,

Ok"'"l;lZ

uj d1).n~,ag f\ozOll,

olL {o[

ekOr.1D tek5-Hl.lnU 'l7emm ~ I

(It,~r csak ne"llkre

rai~,m or, mar n in' Grom.

U" meg rretan ana i ernlekszik, bogy a kir;;iI~lkis.a5SZlJlly

la!hh h)j knzuf inek rni J. dolga a hangok csodalatos birodalrnab.m, aldm.r biztosan lob) 1 ~ vvel CS konnyebben eligazudi a 'Ililflgi~~n'el~ "l'un~le-l .. erdejeben, ,1mikt t nn.-.j, b rnesenek bl!ly'ebl!' .. z Cf'lC!'k6ra L~p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful